COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

เปิดตัวทีมบริหารสภาวิศวกร ชุดใหม่สมัยที่ 7 : โดย มิติข่าว 90.6

 

เปิดตัวทีมบริหารสภาวิศวกร ชุดใหม่สมัยที่ 7

สภาวิศวกร เป็นสภาวิชาชีพ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้คัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานสภาวิศวกรชุดใหม่ สมัยที่ 7 (2562-2565) นำโดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นนายกสภาวิศวกร และ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เป็นเลขาธิการสภาวิศวกร และคณะกรรมการคนใหม่ในตำแหน่งต่างๆ พร้อมกันนี้ นายสุวัชชวีร์ ประกาศพร้อมเดินหน้าปฏิรูปวิศวกรไทย ร่วมทำงานกับสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันตลาดการค้าบริหารวิชาชีพระดับนานาชาติ หลังทำพิธีกราบสักการะไหว้พระวิษณุกรรม ณ ที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อเร็วๆ นี้

 

ดูข่าวต้นฉบับ

http://www.smartbomb.co.th/activity/details/453


วันที่ : 20 เม.ย. 2019