สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อว่าจ้างเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

ด้วยสภาวิศวกร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อว่าจ้างเป็นหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดของการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    คุณสมบัติทั่วไป

    1. มีสัญชาติไทย
    2. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สภาวิศวกรประกาศรับสมัคร
    3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    4. เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
    5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ อุทิศเวลา เสียสละ
    6. ต้องปฏิบัติงานสภาวิศวกรได้เต็มเวลา

    คุณสมบัติต้องห้าม

    1)   เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2)   เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
    3)   เป็นบุคคลไร้ความสามารถ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ผู้ทุพพลภาพ เสพยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรงในระยะอันตราย
    4)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
    5)   เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

    1)   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และ
    2)   มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน

ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ สภาวิศวกรจะงดการว่าจ้างหรือเลิกจ้างทันทีโดยที่ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ระยะเวลาจ้าง ระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

3. กำหนดวันรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่     สภาวิศวกรกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

4.  เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

5.1 ใบสมัครตามแบบที่สภาวิศวกรกำหนด
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
5.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
5.4 ประวัติการทำงานพร้อมหลักฐาน
5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

5. วิธีการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

สภาวิศวกร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สภาวิศวกร และสภาวิศวกรจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

7. เงื่อนไขการบรรจุตำแหน่ง

ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายประเสริฐ ตปนียางกูร)
เลขาธิการสภาวิศวกร


วันที่ : 18 เม.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร