สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การประกวดออกแบบอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

สภาวิศวกร มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดแบบ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) แนบท้าย โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

 1. ประกาศเชิญออกแบบและรับเอกสารการจัดประกวดแบบฯ วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www. coe.or.th หรือ สำนักงานสภาวิศวกร ในวันและเวลาที่กำหนด
   
 2. ชี้แจงตอบข้อซักถาม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ สภาวิศวกร โดยผู้ที่สนใจเข้าฟังคำชี้แจง กรุณาแจ้งมายังสภาวิศวกร ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง www. coe.or.th หรือ สำนักงานสภาวิศวกร ในวันและเวลาที่กำหนด
   
 3. นำชมสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00น. (รายละเอียดตามแผนที่แนบ)
   
 4. กำหนดส่งเอกสารการประกวดแนวความคิด ในขั้นตอนที่ 1 โดยส่งที่สภาวิศวกรโดยตรง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 17.00 น. (และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับงานหลังเวลาที่กำหนด)
   
 5. คณะทำงานผู้ตัดสินการประกวดแนวความคิด ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 11-15 มีนาคม 2562
   
 6. ประกาศผลการตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกแนวความคิด ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2562
   
 7. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการประกวดแบบ ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2562  
   
 8. กำหนดส่งแบบประกวด ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 17.00 น. ณ สภาวิศวกร (และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับงานหลังเวลาที่กำหนด)
   
 9. คณะทำงานผู้ตัดสินการประกวดแบบขั้นตอนที่ 2 วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ คณะทำงานผู้ตัดสินอาจเชิญผู้ประกวดแบบในขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงรายละเอียดของแบบโดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
   
 10. ประกาศผลการตัดสิน ผู้ชนะการประกวดแบบ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 

หมายเหตุ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1300 หรือ 1301  ในวันทำการ
 

ลงทะเบียนดาวน์โหลดเอกสาร

 

 


วันที่ : 29 ม.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร