สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญสมาคมวิชาชีพ หน่วยงาน และองค์กรแม่ข่าย จัดส่งมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีโครงการการจัดทำใหม่ หรือโครงการการปรับปรุงมาตรฐานมีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำจากสภาวิศวกร ประจำปี 2562

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ขอเชิญสมาคมวิชาชีพ หน่วยงาน องค์กรของรัฐ
ที่เป็นองค์กรแม่ข่าย CPD ของสภาวิศวกร หรือองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ด้านวิชาชีพวิศวกรรม จัดส่งมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพทั้งการจัดทำมาตรฐานใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่ได้มีการจัดทำไว้แล้ว
ตามแผนการปรับปรุงที่ชัดเจน เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำจากสภาวิศวกร ประจำปี 2562 โดยเอกสารที่นำเสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 5 ชุด ดังนี้

  1. ข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน รายชื่อคณะกรรมการประจำมาตรฐาน และคณะกรรมการร่างมาตรฐาน พร้อมประวัติ มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง แผนการดำเนินงาน แผนการส่งมอบงาน มาตรการในการเผยแพร่และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2. แบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
  3. กรณีเสนอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีโครงการปรับปรุง ขอให้แนบมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพฉบับเดิม พร้อมรายละเอียดการปรับปรุงมาตรฐาน
  4. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ
  5. แผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แผ่นซีดี) ตามรายละเอียดข้อ 1-4

 

ทั้งนี้ สภาวิศวกรปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


วันที่ : 10 เม.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร