สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศแจ้งผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบแนวความคิด ที่มิได้รับคัดเลือกมารับแบบคืนภายใน 30 วัน

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 3/2562 เรื่อง การคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดแบบ ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2562 นั้น

 

สภาวิศวกร โดยคณะทำงานตัดสินประกวดแบบโครงการก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกร ได้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดแบบ ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิด (Conceptual Design) เพื่อเข้าสู่การประกวดแบบสถาปัตยกรรม ขั้นตอนที่ 2 จำนวน 5 ผลงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามที่แจ้งแล้ว

 

ทั้งนี้ ตามขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ข้อ 9 เรื่อง ขอบเขตและเงื่อนไขการดำเนินงาน การจัดประกวดแบบ โครงการก่อสร้างสภาวิศวกร ในข้อ 9.6 แบบแนวความคิด ที่มิได้รับการคัดเลือกมารับแบบคืนภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลตัดสิน หากมิได้มารับภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเอกสารคืน และสภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายเอกสารต่างๆ

 

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าประกวดออกแบบที่มิได้รับการคัดเลือกมารับแบบคืนได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

ขั้นตอนการขอรับแบบและเอกสารคืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.       มารับด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน กรณีบุคคล ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ยื่น ณ สำนักงานสภาวิศวกร ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ทั้งนี้ ไม่รวมวันหยุดราชการ)  ติดต่อฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบให้ดาวน์โหลด (หนังสือมอบอำนาจ)

 

2.       กรอกคำร้องทั่วไป โดยระบุชื่อเรื่องขอรับแบบแนวความคิด ขนาด A2 จำนวน 2 แผ่น (กรณีส่งมากกว่า 1 แบบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องก่อนเขียนคำร้อง)

เอกสารแนบให้ดาวน์โหลด (คำร้องทั่วไป)


วันที่ : 20 มี.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร