COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

วิศวกรอาสา 200 ชีวิต ลงพื้นที่ฟื้นฟูความเสียหายอุบลฯ : สำนักข่าวไทย

กทม.9 ต.ค.-สภาวิศวกร นำวิศวกรอาสา 200 ชีวิต ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้าฯลฯ  ที่ จ.อุบลฯ 9 -12 ต.ค.นี้ พร้อมเปิดตัวไกด์บุ๊คสำรวจ-ซ่อมแซมบ้าน ฉบับผู้ประสบอุทกภัย

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.อุบลราชธานี ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องจนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทำให้เห็นภาพความเสียหายเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนและเสี่ยงต่อการพังทลาย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชน สภาวิศวกรจึงได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ สมาคมวิชาชีพรวม 21องค์กร จัดทีม“วิศวกรอาสา 200 ชีวิต” ร่วมลงพื้นที่ช่วย เหลือฟื้นฟู และเร่งตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมหลังน้ำลด อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล โครงสร้างที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัย  ภายใต้โครงการ “วิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี” 

โดยที่วิศวกรอาสาทั้งหมดจะผ่านการอบรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อดำเนินการให้ความรู้และสนับสนุนภาครัฐ ตลอดจนประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม

ทั้งนี้ ทีมวิศวกรอาสาจะลงพื้นที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เขต13 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-12 ต.ค. ในพื้นที่ 2 อำเภอคืออำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวนมาก (กรมป้องกันฯ5 ต.ค.62) พร้อมประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างวิศวกรรมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประมาณการความเสียหาย เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเตรียมแผนจัดสรรงบฯช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับต่อไป 

ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการลงพื้นที่จะเป็นการสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมด พร้อมแผนการฟื้นฟูจังหวัดอุบลราชธานีให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

นอกจากนี้สภาวิศวกร ยังร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง จัดทำ “คู่มือสำรวจซ่อมแซมบ้าน ฉบับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนกลับเข้าอยู่ในบ้านเรือน  จำนวนทั้งสิ้น 2,000 เล่ม เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนชาวอุบลฯ ผู้ประสบอุทกภัยระหว่างการลงพื้นที่ 

วันเดียวกันนี้จัดพิธีปล่อยคาราวาน “วิศวกรอาสา 200 ชีวิต ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย”เพื่อประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างวิศวกรรมในพื้นที่อุบลราชธานี .-สำนักข่าวไทย

Credit : https://tna.mcot.net/view/RpfOU_A

 


วันที่ : 09 ต.ค. 2019