COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

ประกาศสภาวิศวกร เลขที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร (Project Management Consultant : PMC) ระยะที่ ๒”

          สภาวิศวกร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร    ที่ทำการสภาวิศวกร (Project Management Consultant : PMC) ระยะที่ ๒”  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) แนบท้าย

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.     ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๗/๑  ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร  หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   ถึงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  และผู้มีความประสงค์สามารถเข้ารับฟังและตอบคำถามชี้แจงขอบเขตของงานว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ทั้งนี้ ให้แจ้งความประสงค์มายังสภาวิศวกรภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น.) ผ่านช่องทาง www.coe.or.th  หรือสำนักงานสภาวิศวกร

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

( นายอมร  พิมานมาศ )

เลขาธิการสภาวิศวกร

 

 

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 


วันที่ : 29 ม.ค. 2019