สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม

ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ได้กำหนดนโยบายของสภาวิศวกรด้านคุณภาพและคุณค่าวิศวกร ในการรักษาสิทธิและหน้าที่และส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกสภาวิศวกร ประกอบกับ ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาวิศวกรที่เข้าร่วมประชุม โดยเสนอให้สภาวิศวกรควรมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต เช่น มอบพวงหรีด หรือสวัสดิการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาวิศวกร เกิดความภูมิใจแก่เครือญาติ และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม นั้น

คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์จึงเห็นควรให้มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม เพื่อเป็นการให้เกียรติและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดในการให้สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม ดังนี้

 

ผู้มีสิทธิในการได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกสภาวิศวกรที่มีสมาชิกภาพปกติก่อนเสียชีวิต

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ

  1. คู่สมรส หรือทายาท หรือบิดามารดา ยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม ระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ต้องยื่นคำร้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่สมาชิกถึงแก่กรรม
  2. กรณีมีผู้ยื่นคำร้องหลายคนในสมาชิกสภาวิศวกรที่เสียชีวิตรายเดียวกัน สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและอนุมัติ
  3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อเสนอหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกรพิจารณา
  4. หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดส่งพวงหรีด หรือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ผู้ยื่นคำร้องตามแต่กรณี

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ

  1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ฉบับ
  2. แบบคำขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม
  3. ผู้ยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรมต้องยื่นหลักฐานแสดงการเป็นคู่สมรสหรือทายาทหรือบิดามารดา

หมายเหตุ – กรณีเป็นสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

วิธีการจัดส่งคำขอและเอกสารในการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ

1. ยื่นร้องขอด้วยตนเองที่

1.1 สำนักงานสภาวิศวกร
487/1 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

1.2 ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ติดกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
239 ถนนห้วยแ้กว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1.3 ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น (อาคาร18) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

1.4 ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อาคารสตางค์มงคลสุข)
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

2. ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานสภาวิศวกร 487/1 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บมุมซอง “ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม”

3. กรอกข้อมูลคำร้องผ่านทางเว็บไซต์สภาวิศวกรที่ www.coe.or.th

 

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ
1. แบบคำขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. หนังสือแสดงตัวคู่สมรสหรือทายาทหรือบิดามารดาผู้ยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรม


วันที่ : 18 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร