สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสถานที่สอบสามัญวิศวกร กติกาการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 2 ปี 2561

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑       
วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ และ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ สำนักงานสภาวิศวกร

 

รายวิชาสอบ

๑. สาขาวิศวกรรมโยธา                                                    สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                              สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง                           สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    

                  

เงื่อนไขการสอบ

ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

วิธีการประกาศ

 ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th

 

สถานที่จัดสอบ ตารางสอบ กติกาการสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดูตามเอกสารประกอบ

 


วันที่ : 11 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร