สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561

การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร  ครั้งที่ 1/2561

 

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561 (โดยมีกำหนดปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะภายในวันที่ 30 เมษายน 2561)

 

1. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ....   

1.1 สาระสำคัญของร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี 

1.2 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี 

1.3 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี 

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี

 

2. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....   

1.1 สาระสำคัญของร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.2 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.3 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

3. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ....

3.1 สาระสำคัญของร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3.2 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ....

 

4. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

4.1 สาระสำคัญของร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

4.2 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

 

5. ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5.1 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5.2 ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ

- สาระสำคัญร่างข้อบังคับสาขาวิศวกรรมเคมี

- ร่างข้อบังคับสาขาวิศวกรรมเคมี

- ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสาขาวิศวกรรมเคมี

- สาระสำคัญร่างข้อบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- ร่างข้อบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- สาระสำคัญร่างข้อบังคับว่าด้วยการรับรองฯ สาขาวิศวกรรม

- ร่างข้อบังคับว่าด้วยการรับรองฯ สาขาวิศวกรรม

- สาระสำคัญร่างข้อบังคับรับรองฯ สาขาวิศวกรรมควบคุม

- ร่างข้อบังคับรับรองฯ สาขาวิศวกรรมควบคุม

- ร่างข้อบังคับค่าจดทะเบียน

- ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับค่าจดทะเบียน


วันที่ : 11 เม.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร