สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กรณีหากท่านมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าวขอให้มีหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว


วันที่ : 10 เม.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร