สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญสมาคมวิชาชีพ หน่วยงาน องค์กรของรัฐ และองค์กรเอกชน จัดส่งมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีโครงการการจัดทำใหม่ หรือโครงการการปรับปรุงมาตรฐานที่มีแผนงานชัดเจน เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำจากสภาวิศวกร

สภาวิศวกรโดยคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน และรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ขอเชิญองค์กรแม่ข่าย หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ด้านวิชาชีพวิศวกรรม ส่งข้อเสนอโครงการการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ หรือโครงการการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร โดยมีขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  โครงการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ประจำปี 2561 โดยสภาวิศวกรปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

เอกสารโครงการที่ต้องจัดส่ง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร จำนวน 5 ชุด ดังนี้

1. ข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน รายชื่อคณะผู้จัดทำและ/หรือคณะกรรมการประจำมาตรฐาน มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง แผนการดำเนินงาน มาตรการในการเผยแพร่และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. กรณีเสนอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีโครงการปรับปรุง ขอให้แนบมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพฉบับเดิม พร้อมรายละเอียดการปรับปรุงมาตรฐาน

3. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ

4. แผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แผ่นซีดี) ตามรายละเอียดข้อ 1-3

 


วันที่ : 22 มี.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร