สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสภาวิศวกรที่ 4 เรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประกาศสภาวิศวกร

เรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคำนำหน้าชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการปฏิบัติงาน โดยเทียบเคียงกับการใช้คำนำหน้าชื่อในวิชาชีพอื่น ๆ และการใช้คำนำหน้าชื่อในต่างประเทศ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการแอบอ้างดังกล่าว

 

          อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุม ครั้งที่ ๓๘-๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว้ ดังนี้

 

          ข้อ ๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีความประสงค์สมัครใจจะใช้คำนำหน้าชื่อเพื่อเป็นการสื่อสารการปฏิบัติงานวิชาชีพภายในหน่วยงาน ระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ และสภาวิศวกร ให้ใช้คำนำหน้าว่า “วิศวกร” อักษรย่อ “วศ.” สำหรับในภาษาอังกฤษให้ใช้คำนำหน้าว่า “Engineer” อักษรย่อ “Eng.” ทั้งชายและหญิง

 

          ข้อ ๒  การใช้คำนำหน้าชื่อตามข้อ ๑ ไม่ใช่เป็นการใช้คำนำหน้านามในหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ


วันที่ : 24 ม.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร