สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เนื่องจากงาน ประเภทและขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา   ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม งาน ประเภทและขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 

ด้วยเหตุดังกล่าว สภาวิศวกรจึงเห็นควรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลับมายังสภาวิศวกรภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะได้ที่

https://goo.gl/forms/bqWgNN6QEb00sEtF3


วันที่ : 19 ธ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร