สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562

                    สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00-15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 นาฬิกา) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                    1.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตามมาตรา 24 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
                    1.2 ผลการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกร

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                    2.1   รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ

                    3.1   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
                    3.2   รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกร ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา

                    4.1   ขออนุมัติงบดุล ประจำปี 2561
                    4.2   ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
                    4.3   ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2562
                    4.4   การเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกร

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


สมาชิกแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th ทางไปรษณีย์ ทาง E-mail : info@coe.or.th หรือทางโทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 กรุณานำบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของท่าน เพื่อการลงทะเบียน โดยปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.00 นาฬิกา

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562

 

 

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ 1303

 

เอกสารประกอบ

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562

แผนและงบประมาณ ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกร

แผนที่

จ่าหน้าซอง


วันที่ : 06 ธ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร