สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑       

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ และ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ สำนักงานสภาวิศวกร

 

รายวิชาสอบ

๑. สาขาวิศวกรรมโยธา                             สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                       สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง                                 

          - กลุ่มรายวิชามาตรฐาน                                         สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

          - มาตรฐานการติดตั้ง/ออกแบบระบบไฟฟ้า              สอบเวลา         ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๔. ภาคีวิศวกรพิเศษ                                                       

          - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง                  สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

          - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                     สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

เงื่อนไขการสอบ

ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ ๒)

 

 

วิธีการประกาศ

 ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th


วันที่ : 09 ก.พ. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร