สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสถานที่สอบสามัญวิศวกร กติกาการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 3 ปี 2561

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ และ ห้องประชุม Visitor Room สำนักงานสภาวิศวกร

                                               

รายวิชาสอบ

๑. สาขาวิศวกรรมโยธา                                                สอบเวลา        ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                           สอบเวลา        ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

         

เงื่อนไขการสอบ

ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

วิธีการประกาศ

ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th

 

สถานที่จัดสอบ ตารางสอบ กติกาการสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดูตามเอกสารประกอบ


วันที่ : 10 ส.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร