สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 นาฬิกา)

 

สมาชิกแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th ทางไปรษณีย์ ทาง E-mail : coemeeting@coe.or.th หรือทางโทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรุณานำบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของท่าน เพื่อการลงทะเบียน โดยปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.00 นาฬิกา

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมที่ 1303

 


 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- หนังสือนัดประชุมใหญ่

- กำหนดการ

- แผนที่โรงแรม

- ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560

- 1. ร่างข้อบังคับออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร

- 2. ร่างข้อบังคับค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบำรุงฯ

- 3. ร่างข้อบังคับว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ

- 4. ร่างข้อบังคับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวฯ

- 5. ร่างข้อบังคับรูปแบบใบอนุญาตฯ

- 6. ร่างระเบียบฯ รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ

- 7. ร่างระเบียบฯ การขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียนฯ

- 8. ร่างระเบียบฯ การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคฯ

- 9. ร่างข้อบังคับมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพฯ

- เล่มระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1-2560


วันที่ : 06 มิ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร