สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสถานที่สอบสามัญวิศวกร กติกาการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 2 ปี 2560

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐       
วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ และ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ สำนักงานสภาวิศวกร

 

รายวิชาสอบ

๑. สาขาวิศวกรรมโยธา                              สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                         สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง        สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     
๔. ภาคีวิศวกรพิเศษ                                  สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

          - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
          - สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

เงื่อนไขการสอบ

ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบแก้ตัว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ ๒)

 

วิธีการประกาศ

 ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th

 

สถานที่จัดสอบ ตารางสอบ กติกาการสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดูตามเอกสารประกอบ

 


วันที่ : 11 พ.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร