สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกร ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีโครงการการจัดทำใหม่ หรือโครงการการปรับปรุงมาตรฐานที่มีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำจากสภาวิศวกร

สภาวิศวกรโดยคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน และรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เห็นควรขยายระยะเวลาการส่งมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพทั้งการจัดทำมาตรฐานใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่ได้มีการจัดทำไว้แล้ว ตามแผนการปรับปรุงที่ชัดเจน เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำจากสภาวิศวกร งบประมาณประจำปี 2560 โดยเชิญนิติบุคคลและสมาคมวิชาชีพที่เป็นองค์กรแม่ข่าย CPD ของสภาวิศวกร จัดส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว ซึ่งสภาวิศวกรปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 

รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ดูได้ตามเอกสารประกอบ

 

 


วันที่ : 19 เม.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร