สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

คำชี้แจงสภาวิศวกร กรณีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุง พระราชบัญญัติวิศวกรและข้อบังคับนิติบุคคล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ได้มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกรและข้อบังคับนิติบุคคล เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร นั้น

 

สภาวิศวกรขอชี้แจงว่า การจัดสัมมนาในวันดังกล่าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีลักษณะเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เกี่ยวกับข้อขัดข้องและปัญหาอุปสรรค ในการยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 

โดยประเด็นที่นำเสนอและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล จะรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการบริหาร และคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักการว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  ในประเด็นใดบ้าง และหากเห็นชอบในประเด็นใดแล้วจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณายกร่างกฎหมายของคณะอนุกรรมการกฎหมาย และประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อไป

 

ดังนั้น ประเด็นที่ได้มีการนำเสนอในวันดังกล่าว จึงเป็นเพียงแค่การระดมความคิดเห็น เบื้องต้น และยังไม่มีผลผูกพันสภาวิศวกรที่จะต้องแก้ไขกฎหมายตามประเด็นที่มีการเสนอ เนื่องจากคณะอนุกรรมการการบริหาร และคณะกรรมการสภาวิศวกรจะต้องมีการพิจารณาถึงหลักการและความจำเป็น รวมถึงข้อขัดข้องและปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้ จนเป็นเหตุให้ต้องมีการเสนอแก้ไขกฎหมายในแต่ละเรื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมก่อน

 

 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                                                   สภาวิศวกร                     

                                                                                24 มีนาคม 2560

เอกสารประกอบ

- คำชี้แจงสภาวิศวกร


วันที่ : 24 มี.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร