สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 นาฬิกา)

 

สมาชิกแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th ทางไปรษณีย์ ทาง E-mail : coemeeting@coe.or.th หรือทางโทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 กรุณานำบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของท่าน เพื่อการลงทะเบียน โดยปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.00 นาฬิกา

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ 1303

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

ระเบียบวาระการกระชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

รายงานประจำปีของสภาวิศวกร พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 07 ธ.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร