สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

คำชี้แจงสภาวิศวกร กรณีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา

คำชี้แจงสภาวิศวกร กรณีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา

ตามที่คอลัมน์ทันประเด็น หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560   ได้วิจารณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน กรณีให้วิศวกรของไทยเป็นผู้อบรมและทดสอบวิศวกรจีนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูง เป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากวิศวกรของไทยไม่มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง นั้น

สภาวิศวกรขอชี้แจงดังนี้

1. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในโครงการดังกล่าว สภาวิศวกรได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

2. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนของสภาวิศวกร มิได้เป็นการอบรมความรู้  เรื่องรถไฟความเร็วสูง แต่เป็นการอบรมความรู้ในเรื่องที่สำคัญที่วิศวกรจีนจำเป็นต้องรู้ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย ทั้งในเรื่องของข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   (Local Conditions) ดังนี้

2.1 ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                พ.ศ. 2522 และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2.2  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสภาพทางธรรมชาติของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้าง เช่น สภาพธรณีวิทยา ชั้นดิน แรงลม แผ่นดินไหว รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการออกแบบและก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น

2.3 ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ  

3. วิทยากรที่สภาวิศวกรได้เชิญมาเพื่อบรรยายความรู้ให้แก่วิศวกรจีน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

4. การถ่ายโอนเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงในโครงการดังกล่าว สภาวิศวกร สภาสถาปนิก  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกร ที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันผลักดันและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการถ่ายโอนเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สภาวิศวกร

30 กันยายน 2560

เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ


วันที่ : 30 ก.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร