สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ร่างรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560

สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาร่างรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร กรณีหากท่านมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานดังกล่าวขอให้มีหนังสือแจ้งมายังสภาวิศวกรเพื่อดำเนินการภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดสภาวิศวกรจะถือว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างรายงานการประชุมดังกล่าว

 

 ร่างรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560


วันที่ : 19 ก.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร