สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 3/2560 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐       

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ และ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ สำนักงานสภาวิศวกร

 

 

รายวิชาสอบ

๑. สาขาวิศวกรรมโยธา                                           สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                     สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง                   สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     

๔. ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา                  สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

         

         

 

เงื่อนไขการสอบ

ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ ๒)

 

 

 

วิธีการประกาศ

ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th

 


วันที่ : 09 ส.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร