สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

แถลงการณ์สภาวิศวกร กรณีมีบุคคลเผยแพร่ความเห็นผ่านทางสื่อมวลชนและหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คเกี่ยวกับสถาบันการศึกษารับงานที่เข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนและหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เกี่ยวกับกรณีสถาบันการศึกษารับงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น


สภาวิศวกรขอชี้แจงว่า ในเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษานั้น สภาวิศวกรพิจารณาเห็นว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ และควรได้รับการพิจารณาวินิจฉัยให้เกิดความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินงาน จึงได้เสนอเรื่องหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร เพื่อตีความการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กับสถาบันการศึกษาในกรณีรับงานที่เข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม รวมถึงได้ขอความอนุเคราะห์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฯ ถึงแนวทางดำเนินการในเรื่องที่อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 45 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 อีกทั้ง สภาวิศวกรได้แจ้งข้อหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย

 

สำหรับกรณีความเห็นของบุคคลที่ปรากฏเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนและหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค นั้น สภาวิศวกรขอชี้แจงว่า เนื้อหา ข้อมูล และบทความของบุคคลในเรื่องดังกล่าว เป็นเพียงการแสดงความเห็นหรือทัศนะคติส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นความเห็นของสภาวิศวกรหรือในฐานะผู้แทนของสภาวิศวกร และหามีผลผูกพันต่อสภาวิศวกรที่ต้องร่วมรับผิดชอบในเนื้อหา ข้อมูล และบทความตามที่ปรากฏผ่านทางสื่อมวลชนและหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค ด้วยแต่อย่างใด

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

23 กันยายน พ.ศ. 2559


วันที่ : 23 ก.ย. 2016

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร