สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

สภาวิศวกรมีนโยบายด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินการโครงการทางวิศวกรรมที่โปร่งใส องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) หรือ ACT และกรมบัญชีกลางได้สนับสนุนให้มีการใช้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและเพื่อความโปร่งใสของโครงการ โดยการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐ เอกชน และผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในการนี้ ACT ต้องการรับสมัครและคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขางานวิศวกรรม มีความเป็นกลาง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีเวลาเข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด สภาวิศวกรจึงขอเชิญชวนสมาชิกให้สมัครเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ โดยส่งใบสมัครตัวจริงได้ที่ ประธานอนุกรรมการกิจการพิเศษ สภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 

ทั้งนี้การเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นการเข้าร่วมในนามส่วนตัว สภาวิศวกรเป็นเพียงผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น   

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                  ประกาศมา ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

 

 

 

เอกสารประกอบ

 

- หน้าที่และคุณสมบัติผู้สังเกตการณ์

- แบบฟอร์มประวัติผู้สังเกตการณ์


วันที่ : 08 ก.ค. 2016

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร