สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพื่อประกอบการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 7 สาขา แต่ในปัจจุบันวิทยาการด้านวิศวกรรมมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการขยายสาขาวิศวกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สภาวิศวกรเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม จำนวน 17 สาขา เพื่อเป็นการส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหล่านั้น มีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศได้ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงเห็นควรขอความอนุเคราะห์สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม
เพื่อขอทราบข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม ดังนี้

 

1. คุณสมบัติของวิศวกร
2. รายละเอียดงานในการประกอบวิชาชีพ
3. สิ่งที่ต้องการจากวิศวกรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม
4. รายชื่อผู้แทน เพื่อจัดทำกรอบการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติมร่วมกับสภาวิศวกร

 

ทั้งนี้ สภาวิศวกรขอความอนุเคราะห์สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโปรดส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มายังสภาวิศวกรภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประกอบการพิจารณากรอบการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติมต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สายด่วน 1303 ต่อ 1212โทรสาร 0
2935 6695, 0 2935 6697

 

 


วันที่ : 17 พ.ย. 2016

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร