สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 3/2559

ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙       
วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

รายวิชาสอบ
๑. สาขาวิศวกรรมโยธา                                                   สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                                             สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                          สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๔. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง                            สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๕. ภาคีวิศวกรพิเศษ                                                      สอบเวลา         ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

เงื่อนไขการสอบ
ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบแก้ตัว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

 

วิธีการประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

 

 


วันที่ : 11 พ.ย. 2016

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร