สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เอกสารประกอบการสัมมนา

   
การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชั่วคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่มที่ชัยนาท วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3 เป็นวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
การสัมมนา “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญาฯ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
การกำหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทยสำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานและธุรกิจก่อสร้าง ในกลุ่มประเทศ CLMV วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ อาคาร วสท.
งานสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2558 COE Annual Seminar 2015 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน(RFPE) วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ ประเภทนิติบุคคล)
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา  วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันที่ 7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด จ.ขอนแก่น

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา
การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 20 มกราคม 2558 จ.เชียงใหม่

การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาอุตสาหการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
การสัมมนาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการรองรับการเปิด AEC วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การสัมมนา เรื่อง “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” วันที่ 25 ตุลาคม 2557  รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
ประชุมระดมความคิด เรื่อง "คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ทางวิศวกรรม" ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกรอาเซียน วันที่ 13 กันยายน 2557 รร.โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
การสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีอาคารเขียว วันที่ 2 กันยายน 2557  รร. เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 สิงหาคม 2557 รร.โกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
การสัมมนา “การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้” ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ 
การสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล" วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ
การสัมมนาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน(RFPE) วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ ประเภทนิติบุคคล)
การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 18 มี.ค. 2557 โรงแรมเอสซี ปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม" ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา  ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

การสัมมนา“ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII) 22 ม.ค.57 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

 


 

 

 
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร