COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> กระดานข่าว > แสดงความคิดเห็น
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60334
ใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ
ถ้าจะขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ ที่สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นและสามารถออกเอกสาร ปจ.1 /ปจ.2 ได้อย่างถูกต้อง จะต้องขอเสนอผลงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใดในทั้งหมด6ข้อครับ

1.งานให้คําปรึกษา
2.งานวางโครงการ
3.งานออกแบบและคํานวณ
4.งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
5.งานพิจารณาตรวจสอบ
6.งานอํานวยการใช้
โดย : Mechanic 28 ส.ค. 2019
ความเห็น : 1 webAdmin [03 ก.ย. 2019]

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=215

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1303 ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ