COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60123
เปลี่ยนลายเซ็นในบัตร
เราสมารถเปลี่ยนลายเซ็นในบัตรได้ไหมครับไม่รู้ว่าทางสภาจะใช้วิธีสแกน
โดย : วรัญญู พงศธรกุล 22 ต.ค. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [25 ต.ค. 2018]

กรณีหาย เปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ บัตรชำรุด หรือต้องการทำใบใหม่ สามารถติดต่อขอทำใบแทนใบอนุญาตได้

การขอใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=2305

โทร 1303

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ