สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59976
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=902&aType=1&aYear=2018&aNo=61
โดย : webadmin 11 เม.ย. 2018
ความเห็น : 2 อธิคม นิลอุบล [10 พ.ค. 2018]
ประเด็นคำถามมีอยู่ว่า : ก่อนที่สภาวิศวกรจะมีนโยบายหรือแนวคิดในการร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... นี้ ได้มีการสำรวจหรือศึกษาในประเด็นสาขาวิชาชีพที่จำเป็นจะต้องจัดให้มีการรับรองขึ้นนี้หรือไม่ และประเด็นปัญหาในวิชาชีพดังกล่าวเป็นอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนการศึกษาดังกล่าวอย่างไรที่จะต้องมีการรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านขึ้น เพราะเหตุว่าอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ หรือผู้ว่าจ้างวิศกร ที่มีต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปกติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ความเห็น : 1 ปิยะ สุขประเสริฐ [21 เม.ย. 2018]
หนังสือรับรองฯ ของวิศวกรระดับสามัญขึ้นไป แตกต่างจาก ภาคีวิศกรพิเศษอย่างไร เพราะภาคีวิศวกรพิเศษก็เป็นการอนุญาตให้ปฏิบัติงานในวิศวกรรมควบคุมซึ่งคล้ายๆกับว่าได้รับการรับรองความรู้ความชำนาญในแต่ละงานที่ยื่นขออยู่แล้ว และการยื่นขอภาคีวิศวกรพิเศษก็ใช้ประสบการณ์ในการเขียนผลงานที่น้อยกว่าการยื่นขอหนังสือรับรองฯ ดังนั้นหากกำหนดให้วิศวกรระดับสามัญขึ้นไปที่จะปฏิบัติงานต้องมีหนังสือรับรองฯ อาจมีสามัญบางท่านเลือกที่จะยื่นขอภาคีพิเศษแทนเพราะเป็นการรับรองความรู้ความชำนาญเช่นกัน ความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่าสำหรับสามัญวิศวกรขึ้นไปควรกำหนดให้ใช้เพียงวุฒิบัตรก็เพียงพอแล้วหากปฏิบัติงานภายในประเทศและในสาขาวิศวกรรมของตนเอง ส่วนหนังสือรับรองฯ ควรกำหนดเฉพาะวิศวกรข้ามแดน APEC ACPE เท่านั้น
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร