COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59974
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=902&aType=1&aYear=2018&aNo=61

โดย : webadmin 11 เม.ย. 2018
ความเห็น : 2 ปิยะ สุขประเสริฐ [21 เม.ย. 2018]
ควรให้สิทธิการยื่นขอรับใบอนุญาต แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ โดยไม่เจาะจงว่าจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรโยธามาก่อน เพราะดูเหมือนว่าจะเอื้อให้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น วิศวกรสาขาอื่นจะไม่ได้รับความเท่าเทียมเสมอภาคในการยื่นขอรับใบอนุญาต หรือไม่เช่นนั้นแล้วควรเลือกที่จะขยายเวลาในการยื่นขอรับใบอนุญาตตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 น่าจะดีกว่า แต่หากจะให้เหตุผลว่าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเดิมเคยอยู่ในขอบเขตการปฏิบัติงานของสาขาวิศวกรรมโยธามาก่อน ก็ควรให้วิศวกรโยธายื่นขอ ภาคีวิศวกรพิเศษสาขาสิ่งแวดล้อมแทน เพราะขณะนี้เรามีวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงควรให้สิทธิในการประกอบวิชาชีพแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา สาขาที่ตรงกับวิชาชีพ ซึ่งตอนนี้น่าจะยังมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ที่ยังตกหล่นจากการยื่นตามประกาศข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 บุคคลเหล่านี้ควรที่จะได้รับสิทธิในการยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนวิศวกรรมสาขาอื่น
ความเห็น : 1 อธิคม นิลอุบล [19 เม.ย. 2018]
กรณีในส่วนของคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ควรเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับวิศวกรที่ไม่ใช่สาขาตรง ที่ทำงานและมีประสบการณ์งานด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และมีผลผงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถยื่นขอได้โดยการแสดงผลงงาน และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ