สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59934
ร่างสาระสำคัญรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

ร่างสาระสำคัญ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาระสำคัญของ การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 
พอสรุปสาระได้ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 814 คน  (สมาชิกสามัญ 798 คน วิสามัญฯ 5 คน และผู้สังเกตุการณ์ 11 คน)

เมื่อตอนเปิดประชุม 09.00 น  นับองค์ประชุมได้ 405 คน ครบองค์ประชุม (ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน) 

2) ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560 จากองค์ประชุม 437 คน 
     ให้ความเห็นชอบ 392 คน 
     ไม่เห็นชอบ 0 คน และงดออกเสียง 45 คน 

3) ที่ประชุมอนุมัติงบดุลประจำปี 2560 จากองค์ประชุม 412 คน 
     ให้ความเห็นชอบ 363 คน 
     ไม่เห็นชอบ 1 คน และงดออกเสียง 48 คน

4) ที่ประชุมอนุมัติ แต่งตั้ง บริษัท ออดิท เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี จากองค์ประชุม 417 คน 
     ให้ความเห็นชอบ จำนวน 332 คน 
     ไม่เห็นชอบ 1 คน และงดออกเสียง 84 คน 

   และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 160,000 บาท จากองค์ประชุม 417 คน 
     ให้ความเห็นชอบ จำนวน 328 คน 
     ไม่เห็นชอบ 2 คน และงดออกเสียง 87 คน 

5) ที่ประชุมอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2561 จากองค์ประชุม 423 คน 
     ให้ความเห็นชอบ จำนวน 369 คน 
     ไม่เห็นชอบ 4 คน และงดออกเสียง 50 คน

6) ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าการจัดหาที่ดิน เพื่อการก่อสร้างสำนักงานสภาวิศวกร และอนุมัติวงเงินงบประมาณไว้ 200 ล้านบาท 
    ตามที่คณะกรรมการสภาฯ เสนอ จากองค์ประชุม 392 คน
     ให้ความเห็นชอบ จำนวน 352 คน 
     ไม่เห็นชอบ 5 คน และงดออกเสียง 35 คน 

ในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ผมใคร่ขอขอบพระคุณ กฟผ. ที่เอื้อเฟื้อ สถานที่ บุคคลากร และสนับสนุน สภาวิศวกร มาโดยตลอด และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สละเวลาเดินทางมาร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ ทุกท่าน

ขอขอบคุณครับ

ดร. กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร

โดย : webadmin 26 ม.ค. 2018
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร