สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59739
ร่างสรุป การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560
ร่างสรุป การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560
ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น
สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 436 คน
เป็นสามชิกสามัญ 425 คน วิสามัญ 5 คน และผู้สังเกตุการณ์ 6 คน

เปิดประชุมมีจำนวนสมาชิกสามัญเข้าประชุมจำนวน 277 คน ครบองค์ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560
มติที่ประชุม สมาชิกให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560
องค์ประชุม 309 คน เห็นชอบ 278 คน ไม่เห็นชอบ 3 คน งดออกเสียง 28 คน

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ (ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 366 คน เห็นชอบ 234 คน ไม่เห็นชอบ 53 คน งดออกเสียง 79 คน

4.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 363 คน เห็นชอบ 220 คน ไม่เห็นชอบ 57 คน งดออกเสียง 86 คน

4.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 348 คน เห็นชอบ 227 คน ไม่เห็นชอบ 9 คน งดออกเสียง 112 คน

4.4 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 334 คน เห็นชอบ 249 คน ไม่เห็นชอบ 3 คน งดออกเสียง 82 คน

4.5 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 321 คน เห็นชอบ 279 คน ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 42 คน

4.6 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 346 คน เห็นชอบ 229 คน ไม่เห็นชอบ 7 คน งดออกเสียง 110 คน

4.7 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 324 คน เห็นชอบ 246 คน ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 78 คน

4.8 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 324 คน เห็นชอบ 248 คน ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 76 คน

4.9 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
องค์ประชุม 332 คน เห็นชอบ 291 คน ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 41 คน

นายกฯ ในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกร
ใคร่ขอขอบคุณสมาชิก กรรมการฯ และท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน
ที่สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 ครั้งนี้
และขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน
ที่ช่วยให้การประชุมใหญ่ครั้งนี้ สำเร็จลงได้อย่างเรียบร้อย และสมบูรณ์
และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในวาระการประชุมใหญ่
สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 ในเดือน มกราคม 2561 ต่อไป

ปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ขอขอบคุณ
ดร.กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร

โดย : กมล ตรรกบุตร 12 ก.ค. 2017
ความเห็น : 1 ศุภรัตน์ พินิจมนตรี [09 ส.ค. 2017]
รับทราบครับ ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร