สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59716
ถาม จุดยืนของสภา กับการที่ นายกจะใช้ ม44 กับโครงการ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
เรื่องที่เกี่ยวกับ สภาโดยตรงน่าจะเป็น การให้วิศวกรจีน ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต มาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในไทยได้

จุดยืนของ สภา ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ
โดย : ชัยชาญ สุทธิกานต์ 14 มิ.ย. 2017
ความเห็น : 1 webAdmin [16 มิ.ย. 2017]

ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน

โดยให้ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ในบังคับ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙

แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น

 

สภาวิศวกรขอเรียนชี้แจงดังนี้

 

1. สภาวิศวกรยินดีให้การสนับสนุน โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน

ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ๆ ของไทย

เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของประชาชน รวมถึงการใช้ตำแหน่งที่ตั้ง อันเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของไทยในภูมิภาค ในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมทางรถไฟ ระหว่าง ไทย

ประเทศสมาชิกอาเซียน และจีน

 

2. สภาวิศวกรได้มีความพยายามอย่างที่สุด ในการแสดงหลักการและจุดยืน

เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย รวมถึงผู้แทนจากจีน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยได้ทำการร่วมหารือกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่อง ในการกำหนดให้ วิศวกรจีนที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในโครงการดังกล่าว ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

โดยสภาวิศวกรจะช่วยอำนวยความสะดวก ในลักษณะรูปแบบ One Stop Service  เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพื่อมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรคของความล่าช้า ในการเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน

รวมทั่ง ได้ทำการเสนอให้มีจำนวน วิศวกรไทย ได้เข้าร่วมในการทำงาน ทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อผลทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วย

 

3. กรณีที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อนุญาตให้วิศวกรจีนเข้ามาประกอบวิชาชีพภายในประเทศได้ โดย "ให้ได้รับยกเว้น ไม่อยู่ในบังคับมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ "

 

สภาวิศวกรในฐานะหน่วยงานทางปกครอง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว                      

 

ทั้งนี้ ตาม ข้อ 2 ของ คำสั่ง ม 44 ระบุ "ให้กระทรวงคมนาคมประสานให้สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกจัดให้ มีหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบ แก่บุคลากรดังกล่าวตามความเหมาะสม"

 

ในเรื่องนี้ สภาวิศวกรเคยนำเสนอ ในระหว่างการร่วมหารือที่ผ่านมาว่า สภาวิศวกร จะจัดอบรมในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับ

  1. สภาพธรณีวิทยาของไทย
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  3. จรรยาบรรณ
  4. มาตรการด้าน Safety

เป็นต้น

 

ทั้งนี้ จะต้องทำการร่วมหารือกับ “คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือ

ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน” ต่อไป

*************************

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร