สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59586
ร่างสาระสำคัญรายงานการประชุมใหญ่ สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560

ร่างสาระสำคัญ
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
เวลา 09.00 - 12.50 น.
ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



สาระสำคัญของ การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560
พอสรุปสาระได้ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 928 คน (สมาชิกสามัญ 907 คน) เมื่อตอนเปิดประชุม 09.00 น นับองค์ประชุมได้ 501 คน ครบองค์ประชุม (ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน) 

2) ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559 จากองค์ประชุม 499 คน ให้ความเห็นชอบ 471 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน และงดออกเสียง 28 คน 

3) ที่ประชุมอนุมัติงบดุลประจำปี 2559 จากองค์ประชุม 513 คน ให้ความเห็นชอบ 472 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน และงดออกเสียง 41 คน 

4) ที่ประชุมอนุมัติ บริษัท ออดิท เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 160,000 บาท จากองค์ประชุม 520 คน ให้ความเห็นชอบ จำนวน 458 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน และงดออกเสียง 62 คน 

5) ที่ประชุมอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2560 จากองค์ประชุม 526 คน ให้ความเห็นชอบ จำนวน 445 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน และงดออกเสียง 81 คน 

6) ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2560 จากองค์ประชุม 449 คน ให้ความเห็นชอบ จำนวน 393 คน ไม่เห็นชอบ 6 คน และงดออกเสียง 50 คน 

ในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 
ผมใคร่ขอขอบพระคุณ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่สนับสนุน สภาวิศวกร
มาโดยตลอดครับ

ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่าน ที่สละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมประชุม 

ขอขอบคุณกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน 
ที่ร่วมกันดำเนินงาน
จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณครับ
ดร.กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร

โดย : webmaster 25 ม.ค. 2017
ความเห็น : 2 webAdmin [25 พ.ค. 2017]
ความเห็น : 1 webAdmin [25 ม.ค. 2017]
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร