สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พูดคุย เรื่องใบอนุญาต ฯ

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43083
อยากรู้ปีพ.ศ.2552ต้องสอบอะไรบ้างครับ
วิชาพื้นฐานด้วยหรือวิชาเฉพาะสาขาอย่างเดียวครับ
โดย : โยธา 04 ม.ค. 2008
ความเห็น : 3 โสน [09 ม.ค. 2008]
เป็นฉ้อย จ้า อ่านข้อ 2 ดีๆดิ
ความเห็น : 2 2.47526 [07 ม.ค. 2008]
ไม่ชัดเจนครับ ข้อสอบเป็นฉ้อยทุกสาขาหรือเปล่า
ความเห็น : 1 WebMaster [06 ม.ค. 2008]
สอบ 2 กลุ่มวิชา

(1) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ 4 ตัวเลือก ก ข ค ง
1. Engineering Drawing
2. Engineering Mechanics
3. Engineering Materials
4. Computer Programming

(2) รายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาชา
ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ 4 ตัวเลือก ก ข ค ง

แต่ละสาขาแตกต่างกัน

สาขาไฟฟ้ากำลัง
เลือกสอบ 4 วิชา (ไม่ซ้ำกลุ่ม) จาก 8 วิชา ประกอบด้วย วิชา
1. Electrical Instruments and Measurements
2. Electrical Machines
3. Electrical System Design
4. Power Plant and Substation
5. Protection and Relay
6. Electric Power System Analysis
7. High Voltage Engineering
8. Power Electronics

สาขาโยธา
บังคับสอบรายวิชาที่ 1, 2 และ 3 รวม 5 วิชา
และเลือกสอบอีก 1 กลุ่มวิชา จาก 5 กลุ่ม (4 – 8)

1. Theory of Structures / Structural Analysis
2. Reinforced Concrete Design /
Timber and Steel Design
3. Soil Mechanics
4. Highway Engineering
5. Hydraulic Engineering
6. Water Supply and Sanitary
Engineering / Water Supply
Engineering and Design
7. Route Surveying /
Photogrammetry
8. Construction Management /
Environmental Systems
and Management

สาขาเครื่องกล
เลือกสอบ 4 วิชา (ไม่ซ้ำกลุ่ม) จาก 8 กลุ่ม ประกอบด้วย วิชา
1. Mechanics of Machinery/ Ship Dynamics/ Dynamics of Vehicles/ Mechanics of Flight/
Theory of Machines/ Theory of Agricultural Machines
2. Machine Design/ Ship Design/ Aircraft Design/ Agricultural Machinery Design
3. Automatic Control/ Digital Control/Automotive Control / Fluid Power Control
4. Mechanical Vibration/ Vibration Control
5. Internal Combustion Engines/ Combustion
6. Air Conditioning / Refrigeration / Freezing and Cold Storage
7. Heat Transfer/ Heat & mass Transfer / Thermal System Design
8. Power Plant Eng./ Ship Propuls. & Engines/ Aircraft Power/ Power for Agri. System


กมล ตรรกบุตร
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร