สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 43063
ช่วยกันตรวจสอบการทำงานสภาหน่อยครับ(มีรายละเอียดด้านใน) คุณWebmasterอย่าลบนะครับ

รายละเอียดโครงการของนโยบายข้อ 1 ด้านการประกอบวิชาชีพ
รหัสโครงการ 1.4-1.1.1

โครงการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ประจำปี 2550
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกร พ.ศ. 2544 ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะผ่านการทดสอบข้อเขียนก็ต่อเมื่อได้คะแนนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ สำนักงาน สภาวิศวกรจึงต้องจัดให้มีการทดสอบข้อเขียนผู้ขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร โดยผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบจะต้องชำระค่าทดสอบความรู้จำนวน 1,500 บาท/ครั้ง ของการทดสอบ เมื่อได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่สภาวิศวกรกำหนดจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทดสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร ที่มีผลการพิจารณาผลงานให้เข้าทดสอบข้อเขียนก่อนการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

3. โครงการนี้ตอบสนองต่อนโยบายของสภาวิศวกรข้อใด

3.1 จัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกรปี 3 ครั้ง

4. ช่วงเวลาในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2550 กำหนดให้มีการจัดทดสอบ 3 ครั้ง ทดสอบแต่ละครั้ง 2 วัน ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ด้วย

5. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน ผู้ผ่านการพิจารณาผลงาน เพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน จำนวนประมาณ 2,400 คน ครั้งละ 800 คน

6. งบประมาณ ประกอบด้วย
6.1 ประมาณการรายรับ (ถ้ามี)
6.1.1 ค่าทดสอบความรู้ระดับสามัญ (800 คน x 1,500 บาท x 3 ครั้ง) ประมาณ 3,600,000 บาท
6.1.2 ค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ประมาณ 2,100,000 บาท
6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
6.2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ / คณะทำงานทั้ง 5 สาขา ประมาณ 1,200,000 บาท
2) การออกและตรวจข้อสอบ ประมาณ 800,000 บาท
3) ค่าเดินทางคณะอนุกรรมการ ประมาณ 20,000 บาท
4) ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เจ้าหน้าที่ ประมาณ 100 ,000 บาท
6.2.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าเช่าสถานที่ ประมาณ 200,000 บาท
2) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าสอบ (800 คน x 350 บาท x 3 ครั้ง) ประมาณ 800,000 บาท
3) ค่าอาหารคณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน ประมาณ 200,000 บาท
6.2.3 ค่าวัสดุ
1 ) เครื่องเขียนและกระดาษ ประมาณ 30,000 บาท
รวม 3,350,000 บาท

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คาดว่าจะมีผู้เข้าทดสอบความรู้แต่ละครั้งประมาณ 800 คน และการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรพ.ศ.2544
*ข้อไหนพอที่จะลดลงได้บ้างครับสมาชิก*
*เป็นข้อมูลที่สมาชิกมีสิทธิที่จะรู้ หวังวาส Webmaster คงไม่ลบนะครับ*
โดย : พี่เป้า 03 ม.ค. 2008
ความเห็น : 1 ที่มาของครั้งละ1500 [03 ม.ค. 2008]
2) การออกและตรวจข้อสอบ ประมาณ 800,000 บาท
แปดแสนบาท?
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร