สภาวิศวกร

สาขา : สิ่งแวดล้อม

วิชา : Environmental Health Safety and Law

เนื้อหาวิชา : 693 : Environmental Health Engineering: 1. Health aspects in environmental engineering
ข้อที่ 1 :
 • อาหารที่เสื่อมคุณภาพหรือเสียได้ง่ายคือข้อใด
 • 1 : อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
 • 2 : อาหารเจ
 • 3 : ถั่วเมล็ดแข็ง
 • 4 : อาหารรสจัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :
 • โรคใดที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลสระว่ายน้ำ
 • 1 : กามโรค
 • 2 : โรคกลาก
 • 3 : โรคมะเร็ง
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 3 :
 • ข้อใดจัดเป็น infectious disease
 • 1 : โรคมะเร็ง
 • 2 : โรคอาหารเป็นพิษ
 • 3 : อหิวาตกโรค
 • 4 : โรคพิษของตะกั่ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • สารอินทรีย์ปริมาณน้อยในน้ำประปาอาจทำปฏิกิริยากับคลอรีนเกิดเป็นสารใด ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์
 • 1 : Trihalomethane
 • 2 : Methemoglobin blue
 • 3 : Hypochlorite
 • 4 : chloroform
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • ข้อใดไม่จัดว่าเป็น biological vector
 • 1 : ยุง
 • 2 : เห็บ
 • 3 : แมลงวัน
 • 4 : หนู
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 6 :
 • โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : คน
 • 2 : เชื้อโรค
 • 3 : สิ่งแวดล้อม
 • 4 : อากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การควบคุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัย
 • 2 : การกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • 3 : การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
 • 4 : การควบคุมแมลงและสัตว์แทะที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 8 :
 • ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ำดื่มจะต้องมีค่าพีเอชอยู่ระหว่าง
 • 1 : 6.5-8.0
 • 2 : 5.5-8.0
 • 3 : 5.5-7.5
 • 4 : 6.5-7.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :
 • ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ำดื่มจะต้องมีค่าความขุ่นไม่เกินค่าใด
 • 1 : 5 หน่วย
 • 2 : 6 หน่วย
 • 3 : 7 หน่วย
 • 4 : 8 หน่วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่ใช้เป็นดัชนีบอกความสกปรกของน้ำคือข้อใด
 • 1 : E. Coli และ streptococci
 • 2 : Streptococci และ aerobacter aerogenes
 • 3 : E. Coli และ leptospira
 • 4 : E. Coli และ aerobacter aerogenes
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :
 • ความสกปรกของน้ำอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของอุจจาระสามารตรวจถดูได้จากจุลินทรีย์ชนิดใด
 • 1 : Streptococci
 • 2 : Aerobacter aerogenes
 • 3 : E. Coli
 • 4 : Leptospira
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • การเกิดโรคตัวเขียวคล้ำในทารกเกิดจากน้ำดื่มที่มีปริมาณสารใดมากเกินไป
 • 1 : คลอไรด์
 • 2 : ฟลูออไรด์
 • 3 : ไนเตรต
 • 4 : ตะกั่ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • หากพบปริมาณของสารชนิดใดในน้ำมากกว่าปกติอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่
 • 1 : แมงกานีส
 • 2 : ฟลูออไรด์
 • 3 : ไนเตรต
 • 4 : ตะกั่ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อตรวจดูว่ามีโคลิฟอร์มแบคทีเรียหรือไม่ ทำได้โดยการวิเคราะห์พารามิเตอร์ใด
 • 1 : MPN
 • 2 : CPN
 • 3 : TGA
 • 4 : DTA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 15 :
 • การขุดบ่อน้ำลึก จะต้องขุดให้ถึงชั้นดินใด
 • 1 : ชั้นดินอุ้มน้ำชั้นแรก
 • 2 : ชั้นดินอุ้มน้ำชั้นที่สอง
 • 3 : ชั้นดินอุ้มน้ำชั้นที่สาม
 • 4 : ชั้นดินทรายละเอียด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • บ่อน้ำตื้นหมายถึงบ่อที่มีความลึกไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 50 ฟุต
 • 2 : 100 ฟุต
 • 3 : 150 ฟุต
 • 4 : 200 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :
 • บ่อน้ำแบบใดต้องขุดดินไปจนถึงชั้นดินที่ไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านต่อไป
 • 1 : บ่อน้ำตื้น
 • 2 : บ่อน้ำสาธารณะ
 • 3 : บ่อน้ำลึก
 • 4 : บ่อน้ำกร่อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ำดื่มจะต้องมีปริมาณแบคทีเรียที่เพาะบนจานอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ 37 องศาเซลเซียส ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 500 โคโลนี/มล.
 • 2 : 750 โคโลนี/มล.
 • 3 : 1000 โคโลนี/มล.
 • 4 : 1250 โคโลนี/มล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 19 :
 • บ่อน้ำที่ถูกหลักสุขาภิบาลควรห่างจากแหล่งน้ำโสโครกอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 20 เมตร
 • 2 : 30 เมตร
 • 3 : 40 เมตร
 • 4 : 50 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • สารเคมีชนิดใดไม่ควรนำมาใช้ในการทำลายเชื้อโรคในน้ำ
 • 1 : ด่างทับทิม
 • 2 : ทิงเจอร์ไอโอดีน
 • 3 : คลอรีน
 • 4 : ฟลูออรีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภทของน้ำโสโครก
 • 1 : น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2 : น้ำจากอาคารบ้านเรือน
 • 3 : น้ำจากท่อระบายน้ำ
 • 4 : น้ำจากแม่น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีกำจัดสิ่งสกปรก
 • 1 : ร่องซึม
 • 2 : ร่องทรายกรอง
 • 3 : ลานกรวดใต้ผิวดิน
 • 4 : หลุมซึม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 23 :
 • ข้อใดไม่ใช่แบคทีเรียต้องการอากาศที่ย่อยสลายอุจจาระ
 • 1 : Pseudomonas
 • 2 : Flavodacterium
 • 3 : Aerobacter
 • 4 : Methanosarcina
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล
 • 1 : ต้องไม่ทำให้ผิวดินสกปรก เปรอะเปื้อนเชื้อโรค
 • 2 : ต้องไม่ทำให้น้ำใต้ดินได้รับการเปรอะเปื้อนจากเชื้อโรค
 • 3 : สัตว์และแมลงที่ตกลงไปในหลุมจะไม่สามารถขึ้นจากหลุมได้
 • 4 : ต้องไม่มีสภาพที่ไม่น่าดูและไม่มีกลิ่นรบกวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 25 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบส้วมที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวขับเคลื่อน
 • 1 : ส้วมหลุมเจาะ
 • 2 : ส้วมถังลอย
 • 3 : ส้วมหลุมตัก
 • 4 : ส้วมเซพติก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • สารเคมีที่ใช้ในส้วมเคมีคือ
 • 1 : NaOH
 • 2 : Ca2CO3
 • 3 : Na2SO4
 • 4 : Mg2SO4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 27 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของส้วมแบบหลุมตัก
 • 1 : ค่าก่อสร้างราคาแพง
 • 2 : ไม่สามารถป้องกันกลิ่นได้
 • 3 : ไม่สามารถป้องกันแมลงวันได้
 • 4 : ใช้เวลานานในการย่อยสลายอุจจาระในหลุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :
 • การกำจัดอุจจาระในถังสามารถทำได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
 • 1 : นำไปเผาในเตาเผา โดยอาศัยระบบการเผาขยะมูลฝอย
 • 2 : นำอุจจาระไปหมักเป็นปุ๋ย
 • 3 : นำอุจจาระไปตากแห้งเพื่อเพิ่มหน้าดิน
 • 4 : นำอุจจาระไปทิ้งในท่อน้ำโสโครก เพื่อนำไปสู่โรงงานกำจัดน้ำโสโครกต่อไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • ข้อใดเป็นการใช้ส้วมซึมที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ก่อนใช้ให้ราดน้ำไปก่อนพอให้โถเปียก เพื่อป้องกันไม่ให้อุจจาระติดโถส้วม
 • 2 : ทิ้งกระดาษชำระลงในภาชนะรองรับที่จัดไว้
 • 3 : ล้างมือด้วยสบู่ภายหลังการใช้ส้วม
 • 4 : ราดส้วมให้ราดเบาๆ เพื่อกันน้ำกระฉอกออกจากโถส้วม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 30 :
 • ปริมาณอุจจาระเฉลี่ยของคนในนั้นที่ใดต่อไปนี้มีน้อยที่สุด
 • 1 : เอเชีย
 • 2 : ยุโรป
 • 3 : โซนร้อน
 • 4 : ฟิลิปปินส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 694 : Environmental Health Engineering: 2. Principles of epidemiology with special emphasis on community and occupational environments
ข้อที่ 31 :
 • สารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำข้อใดทำให้เกิดโรค Itai-Itai ในมนุษย์
 • 1 : Lead
 • 2 : Arsenic
 • 3 : Mercury
 • 4 : Cadmium
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ชนิดไปข้างหน้า
 • 1 : สามารถติดตามข้อมูลได้ใกล้เคียงความจริงมากกว่าการศึกษาชนิดย้อนหลัง
 • 2 : ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมจำนวนมาก
 • 3 : สามารถศึกษาปัจจัยอย่างหนึ่งกับการเกิดโรค หลายๆโรคได้ในเวลาเดียวกัน
 • 4 : สามารถติดตามกรณีโรคเรื้อรังได้ในระยะเวลาอันสั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • ตัวชี้วัดทางชีวภาพใดที่ใช้บ่งชี้คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 • 1 : ความขุ่น
 • 2 : ฟีคอลโคลิฟอร์ม
 • 3 : สปอร์ของแบคทีเรีย
 • 4 : ไรแดง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • โรคใดที่ไม่ได้เกิดมาจากยุง
 • 1 : โรคเท้าช้าง
 • 2 : โรคบิด
 • 3 : โรคไข้สมองอักเสบ
 • 4 : โรคไข้เลือดออก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • ข้อใดเป็นการกำจัดตัวแก่ของยุง
 • 1 : การฉีดหมอกควัน
 • 2 : ใช้กับดักลูกน้ำ
 • 3 : ใช้น้ำมันพ่นฟิล์มคลุมน้ำ
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 36 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : แมลงวันชอบแสงสว่าง
 • 2 : แมลงวันชอบเกาะพักบนสิ่งของลักษณะเส้น
 • 3 : แมลงวันเมื่อกินอิ่ม จะชอบถูขาคู่หน้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ไข่แมลงวันต้องการความชื้น
 • 2 : ไข่แมลงวันต้องการแสง
 • 3 : ระยะตัวหนอนแมลงวันทนอุณหภูมิสูงได้ดีกว่าระยะไข่
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • ในการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอยวิธีการใดควรจะเป็นวิธีที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก
 • 1 : Reuse
 • 2 : Recycling
 • 3 : Landfilling
 • 4 : Biological treatment of biodegradable material
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • การบำบัดสิ่งปฏิกูลจากห้องส้วมด้วยวิธี anaerobic digestion ขององค์กรส่วนท้องถิ่นในประเทศ ไทย ใช้ระยะเวลาอย่างน้อยนานกี่วันจึงจะปลอดภัยจากหนอนพยาธิ
 • 1 : 8 วัน
 • 2 : 18 วัน
 • 3 : 28 วัน
 • 4 : 38 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 695 : Environmental Health Engineering: 3. Environmental health standards and requirements
ข้อที่ 40 :
 • วัตถุประสงค์หลักของการเติม Al2(SO4)3 ในกระบวนการผลิตน้ำประปาคืออะไร
 • 1 : กำจัดตะกอนจุลินทรีย์ในน้ำ
 • 2 : ช่วยในการสร้างตะกอน
 • 3 : ปรับความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
 • 4 : กำจัดความกระด้างของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 696 : Environmental Health Engineering: 4. Application of engineering principles in environmental health protection
ข้อที่ 41 :
 • การบำบัดสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ด้วยระบบบ่อเกรอะจัดเป็นกระบวนการบำบัดทางชีวภาพที่เกิดจากกิจกรรมจุลชีพประเภทใดเป็นหลัก
 • 1 : Facultative bacteria
 • 2 : Obligate anaerobic bacteria
 • 3 : Aerobic bacteria
 • 4 : Anaerobic bacteria
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 42 :
 • ปริมาณ HC(Hydrocarbon) ของยานพาหนะจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดที่จุดใดต่อไปนี้เมื่อไม่มีอุปกรณ์บำบัดมลพิษ
 • 1 : คาร์บูเรเตอร์
 • 2 : ท่อไอเสีย
 • 3 : ถังน้ำมัน
 • 4 : เสื้อสูบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • ปริมาณสารมลพิษอากาศอะไรที่เกิดขึ้นมากที่สุด จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและปล่อยจากไอเสีย ของเครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบควบคุมมลพิษ
 • 1 : CO
 • 2 : HC
 • 3 : NOx
 • 4 : PM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • สาเหตุใดที่ทำให้การฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำไม่ได้ผล
 • 1 : มีสาหร่ายในสระว่ายน้ำ
 • 2 : พื้นผิวสระไม่เรียบ ขรุขระ
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ผิดทั้งสองข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • การควบคุมสาหร่ายในสระว่ายน้ำทำได้โดยใช้วิธีการใด
 • 1 : คอปเปอร์ซัลเฟต
 • 2 : โซเดียมคลอไรด์
 • 3 : คอปเปอร์ฟอสเฟต
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • ข้อควรคำนึงของการทำหลุมซึม (seepage pit) สำหรับน้ำเสียก็คือข้อใด
 • 1 : ดินต้องมีการซึมน้ำที่ดี
 • 2 : ห่างจากแหล่งน้ำใช้
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ผิดทั้งสองข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • การสร้างหรือต่อเติมอาคารจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด
 • 1 : กรมควบคุมอาคาร
 • 2 : เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 • 3 : สำนักอาคาร
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 48 :
 • ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการระบายอากาศในที่พักมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยใด
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ความชื้น
 • 3 : การเคลื่อนตัวของอากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภทของส้วม
 • 1 : หลุม
 • 2 : ซึม
 • 3 : เคมี
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :
 • จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดสำหรับความลึกของการออกแบบบ่อผึ่ง (stabilization ponds) ในแต่ละแบบ ตามเกณฑ์การออกแบบของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • 1 : ความลึกของ aerobic ponds 1.5 – 3.0 เมตร
 • 2 : ความลึกของ facultative ponds 1.0 – 2.0 เมตร
 • 3 : ความลึกของ anaerobic ponds 0.5 –1.5 เมตร
 • 4 : ความลึกของ aerobic ponds 0.5 – 3.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 697 : Industrial Safety Management: 1. Nature of accident in industry and need of accident prevention
ข้อที่ 51 :
 • ข้อใดมีประสิทธิภาพที่สุดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การตั้งศาลสิ่งแวดล้อม แยกออกจากศาลปกติเพื่อให้ตัดสินคดี และลงโทษผู้ทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วทันเหตุการณ์
 • 2 : การเพิ่มโทษทั้งทางแพ่งและอาญาแก่ผู้ทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้หนักขึ้น
 • 3 : การมีจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 4 : การสั่งปิดโรงงานที่ละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องมีการตักเตือนก่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • 1 : เสียงดังเกิน 90 เดซิเบลใน 8 ชั่วโมง
 • 2 : ความสั่นสะเทือน
 • 3 : ความกดดันอากาศ
 • 4 : การเก็บเครื่องมือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 • ข้อใดคือสภาพการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฎิบัติงานในโรงงาน
 • 1 : สวมรองเท้าเหมาะกับสภาพของงาน
 • 2 : พับแขนเสื้อ หรือกางเกง
 • 3 : สวมหมวกกันกระแทก
 • 4 : แต่งกายสะอาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • ข้อใดจัดเป็นประเภทของอุบัติภัย
 • 1 : การยกของขึ้น-ลง
 • 2 : ไฟฟ้า
 • 3 : บันได
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • หลักการป้องกันอันตรายจากความร้อนในโรงงาน คือข้อใด
 • 1 : การใช้ระบบระเหยตามธรรมชาติ
 • 2 : การใช้ฉนวน
 • 3 : การใช้ฉากป้องกันรังสี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • ข้อใดไม่ใช่อันตรายที่อาจพบจากกลุ่มอาชีพคนงานที่ได้รับแสงอินฟราเรด
 • 1 : อาการมึนงง อ่อนเพลีย
 • 2 : ตาเป็นต้อ
 • 3 : ตาบอด
 • 4 : ผิวหนังอักเสบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • กลุ่มอาชีพใดที่จะได้รับแสงอุลตราไวโอเลต
 • 1 : คนงานเชื่อมโลหะ
 • 2 : คนงานก่อสร้าง
 • 3 : เกษตรกรทำงานกลางแจ้ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • การระบายความร้อนแบบธรรมชาติ คือข้อใด
 • 1 : เปิดช่องว่างบนหลังคา
 • 2 : ให้คนงานทำงานในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
 • 3 : ควรมีพัดลมระบายอากาศ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรังสีโดยตรง
 • 1 : สวมเสื้อผ้าชนิดต่อต้านรังสี
 • 2 : ควรใส่ถุงมือยาง รองเท้ายาง
 • 3 : ล้างมือให้สะอาดทุกๆ ชั่วโมง
 • 4 : มีเครื่องปิดจมูกที่มีอากาศบริสุทธิ์ไหลเวียน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :
 • แสงสว่างที่น้อยเกินไปนอกจากก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แล้วยังส่งผลกระทบใดต่อไปนี้
 • 1 : บรรยากาศไม่ดี
 • 2 : ปวดหัว
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ผิดทั้งสองข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :
 • คำถามหลักที่ควรต้องตอบในการสอบสวนอุบัติเหตุ คือ
 • 1 : Who/where/when/why/what/how much
 • 2 : Who/where/when/why/what/how
 • 3 : Who/where/when/why/what/how many
 • 4 : Who/where/when/why/whose/how
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • วัตถุประสงค์หลักของการสอบสวนอุบัติเหตุ คือข้อใด
 • 1 : ค้นหาข้อเท็จจริง มิใช่การหาตัวผู้กระทำผิด
 • 2 : ค้นหาข้อเท็จจริง และหาตัวผู้กระทำผิด
 • 3 : ค้นหาสาเหตุต่างๆ เพื่อลดการเกิดซ้ำๆ
 • 4 : ค้นหาสาเหตุต่างๆ และทำความเข้าใจกับพนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 1 : เวลา สถานที่ กระบวนการดำเนินงาน
 • 2 : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้เห็นเหตุการณ์
 • 3 : พนักงาน ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้สอบสวน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 64 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภทของรายงานที่จัดทำในเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัย
 • 1 : รายงานฉุกเฉิน
 • 2 : รายงานปกติ
 • 3 : รายงานเป็นระยะ
 • 4 : รายงานความก้าวหน้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการตรวจสอบความปลอดภัย
 • 1 : การตรวจเป็นระยะ
 • 2 : การตรวจลำดับขั้น
 • 3 : การตรวจอย่างต่อเนื่อง
 • 4 : การตรวจที่มิได้กำหนดเวลาแน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • 1 : เครื่องป้องกันศีรษะ/เครื่องป้องกันผิวหนัง
 • 2 : เครื่องป้องกันผม/เครื่องป้องกันลำตัว และขา
 • 3 : เครื่องป้องกันหน้าและตา/เข็มขัดนิรภัย
 • 4 : เครื่องป้องกันหัวใจ/เครื่องป้องกันเท้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • เครื่องไฟฟ้าชนิดยกหิ้วได้ เช่น สว่านไฟฟ้าควรใช้สายประเภท 3 เส้น เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อเพิ่มความยาว
 • 2 : เพื่อเพิ่มศักยภาพ
 • 3 : เพื่อป้องกันไฟรั่ว
 • 4 : เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 • ควรหลีกเลี่ยงเครื่องมือใด ต่อไปนี้ขณะทำการวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 1 : บรรทัดเหล็ก
 • 2 : ตลับเมตรเหล็ก
 • 3 : เครื่องมือที่เป็นโลหะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
 • 1 : ผู้ปฏิบัติงานอยู่ใกล้เครื่องจักร
 • 2 : เครื่องห้ามอัตโนมัติไม่ทำงาน
 • 3 : เครื่องจักรกลไม่มีครอบป้องกัน
 • 4 : ความไม่เป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • มาตรฐานของหมวกกันกระแทก ต้องทนแรงกระแทกได้อย่างต่ำเท่าไร
 • 1 : 325 กิโลกรัม
 • 2 : 345 กิโลกรัม
 • 3 : 365 กิโลกรัม
 • 4 : 385 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงงาน
 • 1 : ถ้าได้รับบาดเจ็บไม่ว่ามากหรือน้อยต้องไปรายงานที่หน่วยปฐมพยาบาล
 • 2 : อย่าพยายามใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไม่คุ้นเคย
 • 3 : การวางซ้อนของเป็นตั้งๆต้องทำด้วยความระมัดระวัง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงงาน
 • 1 : ปฏิบัติตามวิธีการของหัวหน้างานที่สั่งเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
 • 2 : อย่าวิ่งในโรงงาน
 • 3 : ความปลอดภัยบนถนนและในโรงงานมีความสำคัญเท่ากัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงงาน
 • 1 : อย่ารบกวนสมาธิของคนคุมเครื่องจักร/ตรวจดูอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง
 • 2 : อย่าวิ่งในสถานที่ทำงาน/ตรวจดูทางผ่าน เข้า ออก ประตูหนีไฟ อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
 • 3 : อย่าเล่นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า/ตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องมือปฐมพยาบาล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • ข้อใดจัดเป็นความสูญเสียทางอ้อมเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น
 • 1 : เสียเวลาหาคนงานใหม่/เสียชื่อเสียง
 • 2 : สูญเสียพนักงาน/สูญเสียค่าประกัน
 • 3 : เสียค่าซ่อมแซม/เสียค่าวัตถุดิบ
 • 4 : เสียค่าทำขวัญ/เสียค่ารักษาพยาบาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • ข้อใดจัดเป็นความสูญเสียทางตรงเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น
 • 1 : เสียขวัญ กำลังใจ
 • 2 : พิการตลอดชีวิต
 • 3 : โรงงานหยุดกิจการ
 • 4 : สูญเสียกำไร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 76 :
 • ข้อใดเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการดำเนินงานด้านการบริหารงานความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ
 • 1 : การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
 • 2 : การอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน
 • 3 : การกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • 4 : การกำหนดกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดคือโครงการที่ต้องเสนอ INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION
 • 1 : โรงแรมที่มีห้องพัก 75 ห้องที่จะปลูกสร้างในจังหวัดภูเก็ต
 • 2 : สถานพยาบาลที่มีจำนวนเตียงผู้ป่วยค้างคืนมากกว่า 25 เตียง ที่จะปลูกสร้างในจังหวัดเชียงใหม่
 • 3 : โครงการทำอ่างเก็บน้ำ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้วงเงินก่อสร้างมากกว่า 200 ล้านบาท
 • 4 : โรงงานผลิตเยื่อกระดาษที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน ต่อวันขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • โรงงาน คือ แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องมีการจัดการมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ข้อใดคือความหมายของคำว่าโรงงาน
 • 1 : สถานที่ที่มีคนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
 • 2 : อาคารถาวรมั่นคงที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 3 แรงม้าขึ้นไป
 • 3 : สถานที่ผลิตสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะประกอบกิจการได้
 • 4 : อาคารถาวรมั่นคงที่มีคนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป และมีเครื่องจักรตั้งแต่ 3 แรงม้าขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 698 : Industrial Safety Management: 2. Planning for safety such as plant layout, machine guarding, maintenance, etc
ข้อที่ 79 :
 • สีและสีตัดในข้อใดหมายถึงสภาวะปลอดภัย
 • 1 : สีเขียว/สีขาว
 • 2 : สีแดง/สีขาว
 • 3 : สีน้ำเงิน/สีขาว
 • 4 : สีเหลือง/สีขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • สีและสีตัดในข้อใดหมายถึงบังคับให้ปฏิบัติ
 • 1 : สีเขียว/สีขาว
 • 2 : สีแดง/สีขาว
 • 3 : สีน้ำเงิน/สีขาว
 • 4 : สีเหลือง/สีขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • สัญลักษณ์สีใดที่แสดงถึงความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • 1 : สีแดง
 • 2 : สีเหลือง
 • 3 : สีฟ้า
 • 4 : สีเขียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • ทางหนีไฟเป็นเครื่องหมายลักษณะใด
 • 1 : เตือน
 • 2 : ปลอดภัย
 • 3 : บังคับ
 • 4 : ป้องกันอัคคีภัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • จากรูปมีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ห้ามสูบบุหรี่
 • 2 : ห้ามใช้รถยก
 • 3 : ห้ามเดินเครื่อง
 • 4 : ห้ามจับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 84 :
 • จากรูปมีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : จำกัดความสูง
 • 2 : ระวังศีรษะ
 • 3 : สวมเครื่องป้องกันศีรษะ
 • 4 : ระวังของตกจากที่สูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 85 :
 • จากรูปมีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ชำระล้างฉุกเฉิน
 • 2 : ห้องอาบน้ำ
 • 3 : ชำระล้างกายก่อนเข้าห้อง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • การใช้สีเพื่อจำแนกระบบท่อนั้น สีแดง หมายถึงอะไร
 • 1 : อุปกรณ์ดับเพลิง
 • 2 : ของเหลวติดไฟได้
 • 3 : ของเหลวที่กัดกร่อน
 • 4 : น้ำดื่ม น้ำใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :
 • การใช้สีเพื่อจำแนกระบบท่อนั้น สีเหลือง คือ
 • 1 : อุปกรณ์ดับเพลิง
 • 2 : ของเหลวติดไฟได้
 • 3 : ของเหลวที่กัดกร่อน
 • 4 : น้ำดื่ม น้ำใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • การใช้สีเพื่อจำแนกระบบท่อนั้น สีส้ม หมายถึงอะไร
 • 1 : อุปกรณ์ดับเพลิง
 • 2 : ของเหลวติดไฟได้
 • 3 : ของเหลวที่กัดกร่อน
 • 4 : น้ำดื่ม น้ำใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • การใช้สีเพื่อจำแนกระบบท่อนั้น สีเขียว หมายถึงอะไร
 • 1 : อุปกรณ์ดับเพลิง
 • 2 : ของเหลวติดไฟได้
 • 3 : ของเหลวที่กัดกร่อน
 • 4 : น้ำดื่ม น้ำใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • รูปแบบของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในเรื่องความปลอดภัยแบ่งเป็นกี่ประเภท
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • ข้อใดคืออันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • 1 : ความร้อน
 • 2 : แสงสว่าง
 • 3 : สารเคมี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • QC ย่อมาจากอะไร
 • 1 : Quality Control
 • 2 : Quality Contest
 • 3 : Quality Contact
 • 4 : Quality Connection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • ลักษณะของเครื่องหมายบังคับเป็นอย่างไร
 • 1 : พื้นที่ของสีแดง ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • 2 : พื้นที่ของสีฟ้า ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • 3 : พื้นที่ของสีแดง ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • 4 : พื้นที่ของสีฟ้า ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :
 • ลักษณะของเครื่องหมายห้ามเป็นอย่างไร
 • 1 : พื้นที่ของสีแดง ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • 2 : พื้นที่ของสีฟ้า ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • 3 : พื้นที่ของสีแดง ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • 4 : พื้นที่ของสีฟ้า ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • สัญลักษณ์ของเครื่องหมายเตือนมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : สัญลักษณ์สีดำอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยม
 • 2 : สัญลักษณ์สีเหลืองอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยม
 • 3 : สัญลักษณ์สีฟ้าอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยม
 • 4 : สัญลักษณ์สีแดงอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :
 • ข้อใดไม่ใช่เครื่องหมายเตือน
 • 1 : ล้างมือให้สะอาด
 • 2 : ระวังสารกัดกร่อน
 • 3 : ระวังอันตราย
 • 4 : ระวังไฟฟ้าช็อต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 97 :
 • สถานที่ใดใช้สัญลักษณ์ของเครื่องหมาย ห้าม ถูกต้อง
 • 1 : โรงแรมทุกแห่งต้องมีทางหนีไฟ
 • 2 : ห้ามแตะต้องขณะเครื่องจักรทำงาน
 • 3 : ทางข้างหน้าอันตรายต้องระมัดระวัง
 • 4 : ต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะก่อนเข้าเขตก่อสร้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • สถานที่ใดใช้สัญลักษณ์ของเครื่องหมาย บังคับ ถูกต้อง
 • 1 : โรงแรมทุกแห่งต้องมีทางหนีไฟ
 • 2 : ห้ามแตะต้องขณะเครื่องจักรทำงาน
 • 3 : ทางข้างหน้าอันตรายต้องระมัดระวัง
 • 4 : สวมเครื่องป้องกันศีรษะก่อนเข้าเขตก่อสร้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 99 :
 • สถานที่ใดใช้สัญลักษณ์ของเครื่องหมาย ความปลอดภัย ถูกต้อง
 • 1 : โรงแรมทุกแห่งต้องมีทางหนีไฟ
 • 2 : ห้ามแตะต้องขณะเครื่องจักรทำงาน
 • 3 : ทางข้างหน้าอันตรายต้องระมัดระวัง
 • 4 : ต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะก่อนเข้าเขตก่อสร้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :
 • แสงสว่างที่เหมาะสมในบริเวณทางเดินนอกอาคาร คือข้อใด
 • 1 : 20 ลักซ์
 • 2 : 30 ลักซ์
 • 3 : 50 ลักซ์
 • 4 : 100 ลักซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • แสงสว่างที่เหมาะสมในบริเวณทางเดินภายในอาคาร คือข้อใด
 • 1 : 20 ลักซ์
 • 2 : 30 ลักซ์
 • 3 : 50 ลักซ์
 • 4 : 100 ลักซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ใช้ดับเพลิงชนิดใด
 • 1 : A และ B
 • 2 : A และ C
 • 3 : B และ C
 • 4 : B และ D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ใช้ดับเพลิงชนิดใด
 • 1 : A และ B
 • 2 : A และ C
 • 3 : B และ C
 • 4 : B และ D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
 • 1 : ไฟประเภท ก ใช้สัญลักษณ์ A อยู่ในสามเหลี่ยมสีเหลือง
 • 2 : ไฟประเภท ข ใช้สัญลักษณ์ B อยู่ในสี่เหลี่ยมสีแดง
 • 3 : ไฟประเภท ค ใช้สัญลักษณ์ C อยู่ในวงกลมสีเขียว
 • 4 : ไฟประเภท ง ใช้สัญลักษณ์ D อยู่ในดาวห้าแฉกสีฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • OSHA เป็นชื่อองค์กรที่ย่อมาจากข้อใด
 • 1 : Occupational Safety and Health Act
 • 2 : Occupational Safety and Health Administration
 • 3 : Organization of Safety and Health Analysis
 • 4 : Organization of Safety and Health of Africa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ หรือ กปอ. จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ใด
 • 1 : 2522
 • 2 : 2526
 • 3 : 2528
 • 4 : 2535
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • กรมแรงงานได้ยกฐานะเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อปี พ.ศ. ใด
 • 1 : 2534
 • 2 : 2535
 • 3 : 2536
 • 4 : 2540
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 108 :
 • ข้อใดเป็นส่วนประกอบของการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่
 • 1 : สิทธิมนุษยชน
 • 2 : สิ่งแวดล้อม
 • 3 : สารสนเทศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่
 • 1 : ความปลอดภัยเป็นการลงทุน
 • 2 : มุ่งเน้นการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • 3 : มุ่งเน้นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • 4 : ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :
 • อุปกรณ์บางประเภท เช่น หม้อน้ำ ลิฟท์ กฎหมายกำหนดให้ต้องทำการตรวจสอบด้วยความถี่เช่นใด
 • 1 : การตรวจเป็นระยะ
 • 2 : การตรวจที่มิได้กำหนดเวลาแน่นอน
 • 3 : การตรวจอย่างต่อเนื่อง
 • 4 : การตรวจพิเศษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • ข้อใดควรมีอยู่ในแบบฟอร์มของการรายงานอุบัติเหตุ
 • 1 : สถานที่ประสบอุบัติเหตุ
 • 2 : อุบัตเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • 3 : ทรัพย์สินชำรุดเสียหายมูลค่าเท่าใด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัย
 • 1 : เผยแพร่เอกสารด้านความปลอดภัย
 • 2 : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
 • 3 : ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 • 4 : รายงานอุบัติภัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • ข้อใดเป็นกระบวนการบริหารงานด้านความปลอดภัยแบบเดิม
 • 1 : การวางแผนการจัดการ
 • 2 : การจัดหาและการพัฒนาบุคลากร
 • 3 : การอำนวยการและการควบคุม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 114 :
 • ข้อใดมิใช่วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการป้องกันอุบัติภัยในหน่วยงาน
 • 1 : จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย
 • 2 : จัดตั้งกรรมการป้องกันอุบัติภัย
 • 3 : จัดให้มีการฝึกอบรม
 • 4 : จัดให้มีการประท้วงเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • หลักการและวิธีการที่นำมาใช้ป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายจากการทำงาน ตามหลัก 3E ได้แก่ข้อใด
 • 1 : Engineering/Education/Enforcement
 • 2 : Engineering/Environment/Experiment
 • 3 : Engineering/Education/Emergency
 • 4 : Engineering/Environment/Enthusiasm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง ในการตั้งสมมติฐานเพื่อการฝึกอบรมคนงาน
 • 1 : คนงานเข้าใจโดยละเอียดในสิ่งที่เขาอธิบายแล้ว
 • 2 : คนงานตั้งใจฟังการอธิบายโดยตลอด
 • 3 : คนงานสามารถเรียนรู้และจดจำตลอดไปได้
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 117 :
 • ข้อใดถูกจัดเป็นขั้นตอนการอบรมคนงาน
 • 1 : เตรียมคนงานให้พร้อมที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • 2 : แสดงวิธีการทำงานที่ถูกต้องแก่คนงาน
 • 3 : ติดตามผลการทำงาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • ข้อใดแสดงถึงความล้มเหลวของการฝึกงาน
 • 1 : คนงานเห็นประโยชน์ของการฝึกอบรม
 • 2 : คนงานไม่เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความปลอดภัย
 • 3 : คนงานไม่เกิดความภูมิใจในแผนกงานตัวเอง
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักความปลอดภัยในการตรวจสอบเบรกเกอร์
 • 1 : ตรวจสอบฝาครอบเบรกเกอร์ ต้องไม่แตกร้าว
 • 2 : ต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้น
 • 3 : เลือกเบรกเกอร์ที่มีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 4 : ห้ามใช้วัสดุอื่นใส่แทนฟิวส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • ระดับความสูงของโต๊ะทำงาน ที่เหมาะสมกับงานหนักเป็นเท่าไร
 • 1 : 95-120 ซม.
 • 2 : 85-110 ซม.
 • 3 : 65-95 ซม.
 • 4 : 45-75 ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • สภาพแวดล้อมพื้นฐานของสถานที่ทำงานในแต่ละชั้นควรมีทางออกกว้างอย่างน้อย เท่าไร และจำนวนเท่าไร
 • 1 : 80 ซม. 2 ทาง
 • 2 : 100 ซม. 4 ทาง
 • 3 : 120 ซม. 2 ทาง
 • 4 : 150 ซม. 4 ทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่18 (พ.ศ.2528) ที่กำหนดความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ
 • 1 : ขนาดพื้นที่ผิวของหม้อไอน้ำ ถ้ามากกว่า 50 ตรม. ต้องมีลิ้นนิรภัยอย่างน้อย 2 ชุด
 • 2 : หากมีการใช้หม้อไอน้ำตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปและต่อท่อร่วมกัน ต้องมีลิ้นกันกลับที่ท่อจ่ายไอน้ำของแต่ละเครื่อง
 • 3 : ไม่ต้องมีลิ้นกันกลับที่ท่อจ่ายไอน้ำของหม้อไอน้ำ หากมีการใช้หม้อไอน้ำเพียงเครื่องเดียว
 • 4 : การตรวจรับรองความปลอดภัยในการใช้งานหม้อไอน้ำ ต้องตรวจโดยวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญขึ้นไป และต้องส่งไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 1เดือน นับตั้งแต่วันตรวจทดสอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 123 :
 • “เอกชน” ที่จะมีสิทธิ์กู้ยืมเงินจาก “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 คือ ข้อใด
 • 1 : เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 2 : เจ้าของโรงงานฟอกย้อมสีที่มีหน้าที่ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : ภาคธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • 4 : ผู้ดำเนินโครงการใดๆ ที่ได้รับอนุมัติ EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 • ข้อใดคือสิ่งที่เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกลงโทษทั้งปรับและจำคุก
 • 1 : กำหนดการให้เจ้าพนักงานเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • 2 : ปริมาณวัตถุดิบทุกอย่างที่นำเข้ากระบวนการผลิต
 • 3 : เก็บสถิติข้อมูลและทำบันทึกการทำงานของระบบบำบัดของเสียของตน
 • 4 : แผนการป้องกันมิให้มลพิษรั่วไหลหรือแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 125 :
 • EIA สำหรับโครงการของส่วนราชการที่ทำร่วมกับภาคเอกชน ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากข้อใด
 • 1 : คณะรัฐมนตรี
 • 2 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 : คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา EIA
 • 4 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :
 • ข้อใดคือมาตรฐานส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการที่เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
 • 1 : ขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการของตน
 • 2 : ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เข้ามาทำหน้าที่ติดตั้งหรือควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 • 3 : ขอยกเว้นไม่ต้องติดตั้งระบบบำบัดมลพิษหากยอดการส่งออกสินค้าของตนเกิน 500 ล้านบาท ต่อ ปี
 • 4 : ขอยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรในการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต หากเครื่องจักรในประเทศมีราคา แพง กว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • ข้อใดสะท้อนให้เห็นว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มีความสำคัญอยู่ใน ระดับสูงมาก เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฉบับอื่น เช่น โรงงาน หรือ วัตถุอันตราย เป็นต้น
 • 1 : มีคณะกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลพระราชบัญญัติให้ได้รับการปฏิบัติตามเป็นการเฉพาะ
 • 2 : มีนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย
 • 3 : มีการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • 4 : มีการกำหนดให้คณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐสภาเป็นผู้กำกับดูแลมิให้มีการละเมิดพระราชบัญญัตินี้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 699 : Industrial Safety Management: 3. Safety in specific hazard such as handling of materials, welding, boiler operation, silo, electricity, toxic material
ข้อที่ 128 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
 • 2 : ล้างมือให้สะอาด
 • 3 : ใช้สบู่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 129 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ห้ามใช้ทรายดับไฟ
 • 2 : ห้ามใช้โฟมดับไฟ
 • 3 : ห้ามใช้น้ำดับไฟ
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 130 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ห้ามคว่ำมือจับคันโยก
 • 2 : ห้ามเดินเครื่องจักร
 • 3 : ห้ามโยกคันบังคับ
 • 4 : ห้ามเปิดสวิทช์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ห้ามเปิดน้ำก๊อกน้ำ
 • 2 : ประหยัดน้ำ
 • 3 : ห้ามใช้ดื่ม
 • 4 : ห้ามใช้ล้างภาชนะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ห้ามนำกล้องเข้ามา
 • 2 : ห้ามใช้แฟลช
 • 3 : ห้ามเข้า
 • 4 : ห้ามถ่ายรูป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 133 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ห้ามจุดบุหรี่
 • 2 : ห้ามสูบบุหรี่
 • 3 : ระวังไฟไหม้
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังน้ำมันลื่น
 • 2 : ระวังพื้นสกปรก
 • 3 : สียังไม่แห้ง
 • 4 : ระวังพื้นลื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 135 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังควันพิษ
 • 2 : ระวังเตาเผาศพ
 • 3 : ระวังวัตถุมีพิษ
 • 4 : ยาอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังแสงจ้า
 • 2 : ระวังถังอัดความดัน
 • 3 : ระวังกัมมันตรังสี
 • 4 : ระวังอันตรายจากการระเบิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : โปรดใส่หมวกนิรภัย
 • 2 : ระวังศีรษะ/ระวังของตกใส่จากที่สูง
 • 3 : สวมเครื่องป้องกันศีรษะ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 138 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังฟ้าผ่า
 • 2 : ระวังไฟกระแสสลับ
 • 3 : ระวังไฟช็อต
 • 4 : ระวังไฟกระแสตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังสนามแม่เหล็กความเข้มสูง
 • 2 : ระวังที่ต่ำ
 • 3 : ระวังศีรษะ
 • 4 : ประตูอยู่ข้างหน้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังอุบัติเหตุ
 • 2 : ระวังเฟืองขบกัน
 • 3 : ระวังอันตรายจากเครื่องจักร
 • 4 : ระวังการระเบิดจากเครื่องจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังพัดลมความเร็วสูง
 • 2 : ระวังกลิ่นเหม็นรุนแรง
 • 3 : ระวังอันตรายจากเชื้อโรค/Biohazard
 • 4 : ระวังอันตรายจากสัตว์น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : โปรดให้สัญญาณเลี้ยว/แตร
 • 2 : ห้ามใช้สัญญานแตร
 • 3 : บริเวณเสียงดังอยู่ข้างหน้า
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 143 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ห้ามใช้กุญแจ
 • 2 : ห้ามล็อกกุญแจ
 • 3 : ตรวจสอบกุญแจ
 • 4 : ใส่กุญแจตลอดเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังเสียงดัง
 • 2 : ใกล้คลื่นความถี่สูง
 • 3 : ระวังไฟช็อต
 • 4 : สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : สถานที่ล้างตาฉุกเฉิน
 • 2 : โปรดสระผมก่อน
 • 3 : สถานที่อาบน้ำ
 • 4 : สถานที่ชำระล้างฉุกเฉิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 146 :
 • จากรูป มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ระวังเรือใบ
 • 2 : ระวังสะดุด
 • 3 : โปรดมองต่ำ
 • 4 : ระวังทรายดูด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 147 :
 • ปริมาณส่วนผสม O2 ในอากาศที่มนุษย์จะหายใจและมีชีวิตอยู่ได้ขั้นต่ำที่สุดคือกี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 14 % โดยปริมาตร
 • 2 : 15 % โดยปริมาตร
 • 3 : 16 % โดยปริมาตร
 • 4 : 17 % โดยปริมาตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • Halon 1301 มีฟลูออไรด์อยู่กี่อะตอมใน 1 โมเลกุล
 • 1 : 1
 • 2 : 13
 • 3 : 3
 • 4 : 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • ความรุนแรงของแผลไฟไหม้วัดโดยวิธีใด
 • 1 : Degree burn
 • 2 : Rules of nines
 • 3 : ฝ่ามือ (ความกว้าง)
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • ข้อใดถูกเกี่ยวกับ Chronic effects
 • 1 : เกิดอาการภายใน 24 ชั่วโมง หรือแทบจะทันที หลังจากได้สัมผัสสารพิษ
 • 2 : ใช้เวลานานในการแสดงอาการ หลังได้สัมผัสสารพิษ
 • 3 : ภาวะอาการที่เกิดค่อนข้างสั้น
 • 4 : เกิดจากการได้สัมผัสสารพิษในปริมาณสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • สารพิษสองชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเกิด Biotransformation ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างมาก เรียกลักษณะ Biotransformation นี้ว่าอะไร
 • 1 : Synergistic effect
 • 2 : Antagonistic effect
 • 3 : Sympathetic effect
 • 4 : Dioxins reaction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 152 :
 • คนงานในโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์พวกแบตเตอรี่ซึ่งมีสารเคมีที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์จำพวกแคดเมียมเป็นหลัก มีความเสี่ยงที่จะมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคใด
 • 1 : มินามาตะ (Minamata)
 • 2 : คาเซอิ (Casei)
 • 3 : อิไต อิไต (Itai Itai)
 • 4 : ทรอมา (Trauma)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสารปรอท
 • 1 : สามารถพบได้ทั้งในฟอร์มของเมอคิวรี่ (Hg 0) และเมธิลเมอคิวรี่ (Methyl-mercury)
 • 2 : เป็นสารพิษ
 • 3 : ถูกเฉพาะข้อ ข
 • 4 : ทั้งข้อ ก และ ข ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 154 :
 • มนุษย์สามารถรับเอาสารเคมี/สารพิษ เข้าสู่ร่างกายได้กี่ช่องทาง
 • 1 : 1 ทาง
 • 2 : 2 ทาง
 • 3 : 3 ทาง
 • 4 : 4 ทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 155 :
 • สารพิษสองชนิดที่เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปแล้วเกิด Biotransformation และไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย เรียกลักษณะ Biotransformation นี้ว่าอะไร
 • 1 : Synergistic effect
 • 2 : Antagonistic effect
 • 3 : Sympathetic effect
 • 4 : Dioxins reaction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :
 • ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Dioxins
 • 1 : เป็นสารก่อมะเร็ง
 • 2 : เป็นสารประกอบพวกโพลีคลอริเนเต็ด
 • 3 : นอกจากเกิด Dioxins แล้วมักเกิด Furans ด้วย
 • 4 : คือ 2,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo (p) dioxin
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 157 :
 • โรคที่เกิดจากปรอท คือโรคใด
 • 1 : มินามาตะ (Minamata)
 • 2 : คาเซอิ (Casei)
 • 3 : อิไต อิไต (Itai Itai)
 • 4 : ทรอมา (Trauma)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • โดยทั่วไปร่างกายสามารถเก็บ (storage) สารพิษประเภทไม่มีขั้ว (non-polar) ไว้ในอวัยวะใด
 • 1 : กระดูก
 • 2 : ไขมัน
 • 3 : กระแสโลหิต
 • 4 : ม้าม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • ความสัมพันธ์ในข้อใดผิด
 • 1 : Inhalation - Respiratory tract - Nose
 • 2 : Ingestion - gastrointestinal tract - Oral
 • 3 : Dermal contact - skin
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :
 • คน ๆ หนึ่งได้รับสารเคมี 2 ชนิดเข้าสู่ร่างกาย ชนิดหนึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพเลย แต่อีกชนิดหนึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเกิด Biotransformation ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างมาก เรียกลักษณะ Biotransformation นี้ว่าอะไร
 • 1 : Synergistic effect
 • 2 : Antagonistic effect
 • 3 : Additive reaction
 • 4 : Potentiation effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 161 :
 • LD50 คืออะไร
 • 1 : อัตราการตายของสัตว์ทดลองหลังได้รับสารพิษปริมาณ 50%
 • 2 : อัตราการตายของคนหลังได้รับสารพิษปริมาณ 50%
 • 3 : ปริมาณของสารพิษขนาดหนึ่งที่ทำให้สัตว์ทดลองตาย 50%
 • 4 : ปริมาณของสารพิษขนาดหนึ่งที่ทำให้คนตาย 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :
 • ในกลุ่ม Dioxins สารก่อมะเร็งตัวใดที่รู้จักกันแพร่หลายว่ามีความเป็นพิษร้ายแรงที่สุดในกลุ่ม
 • 1 : 1,2,3,4-Tetrachlorinated dibenzo (p) dioxin
 • 2 : 1,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo (p) dioxin
 • 3 : 2,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo (p) dioxin
 • 4 : 2,6,7,8-Tetrachlorinated dibenzo (p) dioxin
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 163 :
 • แคดเมียมมักจะถูกเก็บสะสมไว้ในส่วนใดของร่างกาย
 • 1 : กระดูก
 • 2 : กล้ามเนื้อ
 • 3 : ชั้นไขมัน
 • 4 : กระแสโลหิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • ถ้าใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะกับเพลิงประเภท ก ในอาคารที่มีระดับอันตรายเพลิงไหม้ต่ำนั้น เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง เหมาะใช้สำหรับพื้นที่เท่าไร
 • 1 : 625 ตารางฟุต
 • 2 : 1250 ตารางฟุต
 • 3 : 2500 ตารางฟุต
 • 4 : 5200 ตารางฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • ถ้าใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะกับเพลิงประเภท ก ในอาคารที่มีระดับอันตรายเพลิงไหม้ปานกลางนั้น เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง เหมาะใช้สำหรับพื้นที่เท่าไร
 • 1 : 625 ตารางฟุต
 • 2 : 1250 ตารางฟุต
 • 3 : 2500 ตารางฟุต
 • 4 : 5200 ตารางฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • . ถ้าใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะกับเพลิงประเภท ข เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง เหมาะใช้สำหรับพื้นที่เท่าไร
 • 1 : 625 ตารางฟุต
 • 2 : 1250 ตารางฟุต
 • 3 : 2500 ตารางฟุต
 • 4 : 5200 ตารางฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 167 :
 • อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังข้อใด
 • 1 : สิ่งแวดล้อมด้านเคมี/ด้านชีววิทยา/ด้านกายภาพ/Ergonomics
 • 2 : สิ่งแวดล้อมด้านตัวบุคคล/ด้านเสียง/ด้านกายภาพ/Ergonomics
 • 3 : สิ่งแวดล้อมด้านเคมี/ด้านเสียง/ด้านการจราจร/Ergonomics
 • 4 : สิ่งแวดล้อมด้านตัวบุคคล/ด้านเสียง/ด้านกายภาพ/Ergonomics
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับพาหนะที่แล่นอยู่ระหว่างปฏิบัติงาน
 • 1 : ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
 • 2 : ผู้ขับยานพาหนะ และรถบรรทุกหนัก
 • 3 : ผู้ใช้รถเข็นยกของ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • การใช้ปลั๊กลดเสียงลง ต้องสามารถลดเสียงได้อย่างน้อยเท่าไร
 • 1 : 10 เดซิเบล
 • 2 : 15 เดซิเบล
 • 3 : 20 เดซิเบล
 • 4 : 25 เดซิเบล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 170 :
 • การใช้ครอบหูลดเสียง ต้องสามารถลดเสียงลงได้อย่างน้อยเท่าไร
 • 1 : 10 เดซิเบล
 • 2 : 15 เดซิเบล
 • 3 : 20 เดซิเบล
 • 4 : 25 เดซิเบล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 700 : Industrial Safety Management: 4. Management of safety program
ข้อที่ 171 :
 • ใครควรจะอยู่ในคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัย
 • 1 : ประธานบริษัทหรือตัวแทน
 • 2 : ผู้จัดการโรงงาน
 • 3 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 172 :
 • หน้าที่หลักของคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัยคือข้อใด
 • 1 : แก้หรือซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด
 • 2 : วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
 • 3 : จัดทำงบประมาณที่จำเป็น
 • 4 : ถูกมากกว่า  1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 173 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : คณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัยเป็นองค์กรนโยบาย
 • 2 : คณะกรรมการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยเป็นองค์กรนโยบาย
 • 3 : คณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัยเป็นองค์กรปฎิบัติการ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :
 • หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคือข้อใด
 • 1 : รายงานโดยวาจาต่อหัวหน้างานถึงสภาพความเป็นอันตราย
 • 2 : จัดทำรายงานผลตรวจสอบความปลอดภัย
 • 3 : เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีอุบัติเหตุ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนในการป้องกันอุบัติเหตุ
 • 1 : จัดผังโรงงานให้ปลอดภัย
 • 2 : จัดระบบการทำงานให้ปลอดภัย
 • 3 : จัดกระบวนการทำงานให้ปลอดภัย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • ข้อใดในขั้นตอนการป้องกันอุบัติเหตุที่คนงานไม่น่าจะทำได้เอง
 • 1 : ปฎิบัติตามวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
 • 2 : จัดผังโรงงานให้ปลอดภัย
 • 3 : ใส่เครื่องป้องกัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 • อัตราส่วนระหว่างความสูญเสียซ่อนเร้นต่อความสูญเสียที่มองเห็น โดยเฉลี่ยจะมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 2:1
 • 2 : 3:1
 • 3 : 4:1
 • 4 : 1:3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • ข้อใดเป็นความสูญเสียซ่อนเร้นที่เกิดขึ้น
 • 1 : ผู้บาดเจ็บหยุดงาน
 • 2 : ผลผลิตลดลง
 • 3 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 4 : ค่าชดเชย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • ข้อใดเป็นความสูญเสียที่มองเห็นและโดยตรง
 • 1 : ผลผลิตลดลง
 • 2 : ค่ายา
 • 3 : ค่าชดเชย
 • 4 : ความเสียหายต่อกำลังใจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • ข้อใดเป็นองค์ประกอบของจตุรัสความปลอดภัย
 • 1 : สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • 2 : วิธีการทำงานที่ปลอดภัย
 • 3 : องค์กรเพื่อความปลอดภัย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :
 • ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามที่มาสโลว์ได้กล่าวไว้มี
 • 1 : ความปลอดภัย
 • 2 : ความเสี่ยง
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : เกียรติและชื่อเสียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • ลักษณะการก่ออุบัติเหตุของคนงานที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องมาเป็นเวลานานคือข้อใด
 • 1 : ปรับปรุงสเปคของเครื่องจักร
 • 2 : ความอยากรู้อยากเห็น
 • 3 : ตั้งใจมากไป
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • ลักษณะการก่ออุบัติเหตุของคนงานผู้ปฏิบัติงานใหม่คือข้อใด
 • 1 : ความคึกคะนอง
 • 2 : ความไม่ใส่ใจในงาน
 • 3 : ซ่อมแซมเครื่องแบบรู้อยู่คนเดียว
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • ลักษณะสำคัญของคนงานอ่อนวัยคือข้อใด
 • 1 : การใช้เหตุผลยังไม่ดีพอ
 • 2 : มีความเยือกเย็น
 • 3 : มีความรอบคอบ
 • 4 : ไม่อ่อนไหวต่อสภาพการณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • ข้อใดเป็นแนวทางการจูงใจคนงานอ่อนวัย
 • 1 : มีการแสดงเหตุผลพร้อมชี้จุดดีและจุดเสียที่ชัดเจน
 • 2 : ระวังการชี้นำที่ผิด
 • 3 : สร้างค่านิยมที่ถูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • ข้อใดคือการชี้บ่งอันตราย (Hazard identification)
 • 1 : การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตราย
 • 2 : การวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
 • 3 : การแจกแจงอันตรายต่างๆที่มีหรือที่แอบแฝงอยู่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • ข้อใดคือการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 • 1 : การแจกแจงอันตรายต่างๆที่แอบแฝงอยู่
 • 2 : การพิจารณาถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้
 • 3 : การแจกแจงอันตรายต่างๆที่มีเห็นได้ชัด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 188 :
 • ข้อใดคือวิธีการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
 • 1 : IF-THEN Analysis
 • 2 : WHAT-IF Analysis
 • 3 : Decision-Tree Analysis
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • ข้อใดคือวิธีการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
 • 1 : HAZOP
 • 2 : Spanding-Tree Analysis
 • 3 : Decision Tree Analysis
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
 • 1 : แผนที่ที่ตั้งโรงงาน
 • 2 : สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย
 • 3 : รายชื่อพนักงาน
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • ข้อใดคือมาตรการป้องกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย
 • 1 : การฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
 • 2 : แผนฉุกเฉิน
 • 3 : การฝึกอบรม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • ข้อใดคือมาตรการระงับและฟื้นฟูเหตุการณ์
 • 1 : การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • 2 : การซ้อมแผนฉุกเฉิน
 • 3 : การทดสอบเครื่องมือ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • โรงงานประเภทใดบ้างที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
 • 1 : โรงงานบรรจุก๊าซ
 • 2 : โรงงานห้องเย็น
 • 3 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 4 : โรงงานประเภทที่ 101
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 194 :
 • โรงงานประเภทใดบ้างที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
 • 1 : โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 • 2 : โรงงานประเภทที่ 105
 • 3 : โรงงานประเภทที่ 106
 • 4 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • อุบัติการณ์คืออะไร
 • 1 : เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน
 • 2 : เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต
 • 3 : เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเกิดแล้วมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 701 : Industrial Safety Management: 5. Safety training
ข้อที่ 196 :
 • การฝึกอบรมคนงานต้องคำนึงถึงปัจจัยใดดังต่อไปนี้
 • 1 : เพศ
 • 2 : อายุการทำงาน
 • 3 : ลักษณะงาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • หัวข้อในการอบรมคนงานต้องครอบคลุมถึงปัจจัยใดดังต่อไปนี้
 • 1 : วิธีการทำงานที่ปลอดภัย
 • 2 : การควบคุมเครื่องกลอย่างปลอดภัย
 • 3 : การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • การอบรมการป้องกันและดับเพลิงต้องครอบคลุมปัจจัยใดดังต่อไปนี้
 • 1 : ปัจจัยของการเกิดเพลิงไหม้
 • 2 : การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
 • 3 : วิธีที่หนีให้พ้นและปลอดภัยจากอันตราย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องครอบคลุมปัจจัยใดดังต่อไปนี้
 • 1 : การห้ามเลือด
 • 2 : การทำคลอดฉุกเฉิน
 • 3 : การฉีดยา
 • 4 : การให้เลือด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ต้องไม่คิดว่าคนงานเข้าใจโดยละเอียดแล้ว
 • 2 : ต้องคิดว่าคนงานเข้าใจโดยละเอียดแล้ว
 • 3 : ต้องคิดว่าคนงานจดจำทุกอย่างได้
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต้องทำเสมอเมื่อ
 • 1 : มีการรับบรรจุคนงานใหม่
 • 2 : มีการสับเปลี่ยนคนงานเพื่อทำหน้าที่ใหม่
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 :
 • ลำดับคือการอบรมที่ถูกต้อง
 • 1 : อธิบาย ลองทำ สาธิต ติดตามผล
 • 2 : สาธิต อธิบาย ลองทำ ติดตามผล
 • 3 : อธิบาย สาธิต ลองทำ ติดตามผล
 • 4 : ลองทำ อธิบาย สาธิต ติดตามผล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 203 :
 • การสาธิต คืออะไร
 • 1 : การแสดงการทำงานที่ถูกต้องโดยผู้เรียน
 • 2 : การแสดงการทำงานที่ถูกต้องโดยผู้สอน
 • 3 : การทดลองการทำงานที่ถูกต้องโดยผู้เรียน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • ข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์การฝึกอบรม
 • 1 : ภาพยนตร์
 • 2 : แผ่นภาพ
 • 3 : แบบจำลอง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 205 :
 • สิ่งที่ต้องวิเคราะห์สำหรับคนงานก่อนทำการอบรมคืออะไร
 • 1 : ประวัติการศึกษา
 • 2 : ประวัติการทำงาน
 • 3 : ความบกพร่อง (ถ้ามี)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • ผู้จัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2 : มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้ฟัง
 • 3 : มีการวัดผล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 207 :
 • ข้อใดจัดเป็นเงื่อนไขของการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
 • 1 : เงื่อนไขจากตัวคนงานเอง
 • 2 : เงื่อนไขจากสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • ข้อใดจัดเป็นเงื่อนไขของสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • 1 : เงื่อนไขจากตัวคนงานเอง
 • 2 : เงื่อนไขจากสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 209 :
 • การฝึกอบรมจะสิ้นสุดเมื่อใด
 • 1 : เมื่อคนงานมีความชำนาญแล้ว
 • 2 : เมื่อคาดว่าอันตรายไม่น่าจะเกิดแล้ว
 • 3 : ไม่มีการสิ้นสุด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : การติดตามผลต้องทำต่อหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
 • 2 : ขั้นตอนของการฝึกอบรมจะไม่มีการเสร็จสิ้น
 • 3 : ต้องมีการหยุดพักที่เหมาะสมในระหว่างการฝึกอบรม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 211 :
 • ความหมายของความเสี่ยงตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมคือข้อใด
 • 1 : การยอมรับความสูญเสีย
 • 2 : ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตราย
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :
 • ความหมายของอันตรายตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมคือข้อใด
 • 1 : สิ่งที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการทำงาน
 • 2 : เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยจากการทำงาน
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • ความหมายของการดำเนินงานตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมคือข้อใด
 • 1 : การใช้เชื้อเพลิง
 • 2 : การใช้สารเคมี
 • 3 : วิธีปฎิบัติงาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆในการประเมินความเสี่ยงแบ่งได้เป็นกี่ระดับ
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ระดับที่ 3 หมายถึงข้อใด
 • 1 : โอกาสในการเกิดต่ำ
 • 2 : โอกาสในการเกิดปานกลาง
 • 3 : โอกาสในการเกิดสูง
 • 4 : โอกาสในการเกิดน้อยมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :
 • ในการพิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อปัจจัยใด
 • 1 : บุคคล
 • 2 : ชุมชน
 • 3 : ครอบครัวคนงาน
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • ระดับความรุนแรงต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่ 2 มีความรุนแรงในระดับใด
 • 1 : ปานกลาง
 • 2 : สูง
 • 3 : สูงมาก
 • 4 : สูงมากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • การลดอันตรายโดยวิธีทางวิศวกรรมได้แก่ข้อใด
 • 1 : การกำหนดวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
 • 2 : การเลือกใช้วัสดุมาตรฐาน
 • 3 : การฝึกอบรม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • ข้อใดเป็นองค์ประกอบของ Event Tree Analysis
 • 1 : การตั้งคำถาม what if
 • 2 : การพิจารณาสถานการณ์จำลอง
 • 3 : การกำหนดหัวเรื่องที่จะใช้ตรวจสอบความปลอดภัย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 221 :
 • เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการเป็น “มลพิษ” ที่ทำให้แหล่งกำเนิดมลพิษต้องถูกควบคุมตามกฏหมาย คืออะไร
 • 1 : เป็นวัตถุอันตรายทีแหล่งกำเนิดมลพิษใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต
 • 2 : เป็นของเสียหรือของที่ใช้งานไม่ได้หรือหมดอายุแล้ว
 • 3 : เป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหากถูกปล่อยทิ้งออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • 4 : เป็นกากของเสียอันตรายที่เหลือจากกระบวนการผลิต จากแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 :
 • ข้อใดคือเหตุผลที่กฎหมายแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม ต้องกำหนดให้โครงการบางประเภทต้องจัดทำ EIA
 • 1 : เพื่อเตรียมให้โครงการนั้นเข้าสู่กระบวนการ ISO 14000 ได้เร็วขึ้น
 • 2 : เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 3 : เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ตรงกับประเภทของมลพิษที่โครงการนั้นจะก่อให้เกิดขึ้น
 • 4 : เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 702 : Industrial Safety Management: 6. Case study in accident analysis
ข้อที่ 223 :
 • การสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุควรจะดำเนินการเมื่อใด
 • 1 : รอให้เครืองจักรถูกซ่อมก่อน
 • 2 : ในทันที
 • 3 : รอให้คนงานหายป่วยก่อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • การวิเคราะห์เหตุการณ์นั้นควรดำเนินการอย่างไร
 • 1 : ต้องถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร
 • 2 : ต้องถามตัวเองว่าทำไมคนงานที่บาดเจ็บจึงทำเช่นนั้น
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 225 :
 • องค์ประกอบของแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุควรประกอบด้วยอะไร
 • 1 : รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ
 • 2 : ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขป้องกัน
 • 3 : มูลค่าความเสียหาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 226 :
 • เพลิงไหม้ประเภทเอคือข้อใด
 • 1 : เพลิงไหม้เชื้อเพลิงเหลว
 • 2 : เพลิงไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
 • 3 : เพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 227 :
 • เพลิงไหม้ประเภทบีคือข้อใด
 • 1 : เพลิงไหม้เชื้อเพลิงเหลว
 • 2 : เพลิงไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
 • 3 : เพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • เพลิงไหม้ประเภทดีคือข้อใด
 • 1 : เพลิงไหม้เชื้อเพลิงเหลว
 • 2 : เพลิงไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
 • 3 : เพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 4 : เพลิงไหม้โหละที่ไวปฎิกริยาจากน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • เพลิงไหม้ประเภทซีคือข้อใด
 • 1 : เพลิงไหม้เชื้อเพลิงเหลว
 • 2 : เพลิงไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
 • 3 : เพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 4 : เพลิงไหม้โหละที่ไวปฎิกริยาจากน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • ข้อใดถูกต้องในเกี่ยวกับการใช้สายลมอัดเป่ามือให้แห้ง
 • 1 : ควรทำ
 • 2 : ไม่ควรทำ
 • 3 : ควรทำอย่างระมัดระวัง
 • 4 : แจ้งหัวหน้างานทุกครั้งที่ทำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • ข้อใดถูกต้องในกรณีที่นาย ก ขอโดยสารโดยเหยียบบนที่ยกของรถฟอร์คลิฟท์
 • 1 : ควรทำ
 • 2 : ไม่ควรทำ
 • 3 : ควรทำอย่างระมัดระวัง
 • 4 : แจ้งหัวหน้างานทุกครั้งที่ทำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • พนักงานสูบบุหรี่ขณะกำลังล้างชิ้นงานด้วยทินเนอร์อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ใด
 • 1 : ไฟไหม้ได้
 • 2 : วิงเวียนได้
 • 3 : ความเข้าใจผิดได้
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 233 :
 • คนงานลงไปล้างบ่อแมนโฮลลึก 4 เมตรคนเดียวสูดดมก๊าซไข่เน่าถึงจนแก่ความตาย เขาควรจะป้องกันตัวเองอย่างไร
 • 1 : ลงไปพร้อมกันสองคน
 • 2 : ติดเชือกไปด้วย
 • 3 : ระบายอากาศก่อน
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 234 :
 • คนงานทำการกลึงโลหะควรมีการป้องกันอะไร
 • 1 : ใส่รองเท้าพิเศษ
 • 2 : ใส่แว่นตาป้องกันเศษวัสดุ
 • 3 : ผูกเนคไท
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • คนงานทำการเชื่อมโลหะโดยใช้ธูปเชื่อมในท่านอน ควรจะป้องกันอย่างไร
 • 1 : ใส่เสื้อคลุมแขนยาว
 • 2 : ใส่แว่นตาป้องกัน
 • 3 : ใส่กางเกงหนาขายาว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • การเตรียมสารละลายกรดควรจะดำเนินการอย่างไร
 • 1 : เติมน้ำลงในกรดเข้มข้นช้าๆ
 • 2 : เติมกรดเข้มข้นลงในน้ำช้าๆ
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถููก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : สารละลายกรดมีกลิ่นเปรี้ยวแสบจมูก
 • 2 : สารละลายด่างเมื่อถูกมือจะมีลักษณะลื่นๆ
 • 3 : การเติมน้ำลงในโซดาไฟแบบเกล็ด จะทำให้เกิดการดูดความร้อน
 • 4 : ถูกมากกว่า  1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 238 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : การทิ้งขยะไม่เป็นที่ในที่ทำงานอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • 2 : ต้องมีการใช้การ์ดครอบเครื่องเลื่อยวงเดือนในระหว่างการใช้เสมอ
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 :
 • ทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากในระหว่างการซ่อมบำรุง
 • 1 : มีสิ่งกีดขวางเกิดขึ้น
 • 2 : มีการถอดการ์ดออก
 • 3 : มีการใช้สารเคมี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :
 • การใช้แม่แรงยกของหนักไปวางบนพื้นที่ไม่แข็งแรงระหว่างการซ่อมบำรุงอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ใด
 • 1 : พื้นพังทลาย
 • 2 : พนักงานได้รับบาดเจ็บ
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 241 :
 • สภาพการณ์ไม่ปลอดภัยในระหว่างการซ่อมบำรุงอาจจะเกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายซ่อมบำรุง
 • 2 : ไม่มีแผนความปลอดภัยระหว่างการซ่อมบำรุง
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • ข้อปฎิบัติในการใช้รอกโซ่อย่างปลอดภัยได้แก่ข้อใด
 • 1 : เลือกการรับน้ำหนักของรอกโซ่ให้เหมาะสม
 • 2 : ใช้เชือกผูกวัสดุแทนโซ่
 • 3 : ใช้โซ่ที่ประกบกันอย่างน้อยสองเส้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :
 • ข้อปฎิบัติในการบำรุงรักษาเชือกได้แก่ข้อใด
 • 1 : แช่เชือกในน้ำมันสนหลังการใช้ทุกครั้ง
 • 2 : แช่เชือกในน้ำหลังการใช้ทุกครั้ง
 • 3 : รักษาเชือกให้แห้ง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้าแรงสูงได้แก่ข้อใด
 • 1 : ถุงมือผ้า
 • 2 : หมวกแข็ง
 • 3 : รองเท้าผ้าใบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • สาเหตุของระบบบริหารที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าได้แก่ข้อใด
 • 1 : ไม่มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ทันสมัย
 • 2 : ขาดความรู้ที่แท้จริง
 • 3 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • 4 : ขาดความระวังตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :
 • ระบบล็อคเอาท์คือข้อใด
 • 1 : ระบบที่ตัดขาด
 • 2 : ระบบกันการสับสวิทช์วงจรไฟฟ้าโดยบังเอิญ
 • 3 : ระบบที่แยกวงจรขนานออกจากวงจรอนุกรม
 • 4 : ไม่มีข้อถุก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : การทำความสะอาดมอเตอร์โดยการใช้สารละลายไม่จำเป็นต้องระบายอากาศ
 • 2 : สารละลายที่ใช้ทำความสะอาดมอเตอร์ได้แก่สารพีซีบี
 • 3 : มอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะชำรุดได้จากปัจจัยทางด้านความชื้น
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดกว่าพื้นที่อื่นโดยทั่วไป ข้อใดอาจถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • 1 : พื้นที่ต้นน้ำลำธาร
 • 2 : พื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
 • 3 : พื้นที่ที่เหมาะแก่การทำเกษตรอินทรีย์
 • 4 : พื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • ใครคือผู้ให้ความเห็นชอบ EIA สำหรับโครงการของเอกชน
 • 1 : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 • 2 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 : คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา EIA
 • 4 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 703 : Environmental Law: 1. General Knowledge on Environmental Laws
ข้อที่ 250 :
 • “เอกชน” ที่จะมีสิทธิ์กู้ยืมเงินจาก “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 คือ เอกชนตามข้อใด
 • 1 : เป็นองค์กรเอกชน ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 2 : เจ้าของโรงงานฟอกย้อมสี ที่มีหน้าที่ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : ภาคธุรกิจ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • 4 : ผู้ดำเนินโครงการใดๆ ที่ได้รับอนุมัติ EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการเป็น “มลพิษ” ที่ทำให้แหล่งกำเนิดมลพิษต้องถูกควบคุมตามกฏหมาย คืออะไร
 • 1 : เป็นวัตถุอันตรายที่แหล่งกำเนิดมลพิษใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต
 • 2 : เป็นของเสียหรือของที่ใช้งานไม่ได้หรือหมดอายุแล้ว
 • 3 : เป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหากถูกปล่อยทิ้งออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • 4 : เป็นกากของเสียอันตรายที่เหลือจากกระบวนการผลิต จากแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 252 :
 • พื้นที่ในข้อใดมีศักยภาพที่จะถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • 1 : พื้นที่ต้นน้ำลำธาร
 • 2 : พื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
 • 3 : พื้นที่ที่เหมาะแก่การทำเกษตรอินทรีย์
 • 4 : พื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :
 • ข้อใดคือมาตรฐานส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการที่เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
 • 1 : ขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการของตน
 • 2 : ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เข้ามาทำหน้าที่ติดตั้งหรือควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 • 3 : ขอยกเว้นไม่ต้องติดตั้งระบบบำบัดมลพิษหากยอดการส่งออกสินค้าของตนเกิน 500 ล้านบาท ต่อ ปี
 • 4 : ขอยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรในการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต หากเครื่องจักรในประเทศมีราคา แพง กว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • ข้อใดคือความหมายของคำว่าโรงงาน
 • 1 : สถานที่ที่มีคนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
 • 2 : อาคารถาวรมั่นคงที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 3 แรงม้าขึ้นไป
 • 3 : สถานที่ผลิตสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะประกอบกิจการได้
 • 4 : อาคารถาวรมั่นคงที่มีคนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปและมีเครื่องจักรตั้งแต่ 3 แรงม้าขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • มีการกล่าวถึงสิทธิของบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือไม่
 • 1 : มี
 • 2 : ไม่มี
 • 3 : มีแต่ไม่ชัดเจน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 256 :
 • การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามปัจจัยใด
 • 1 : พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
 • 2 : รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
 • 3 : พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 4 : พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2542
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • หน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคือข้อใด
 • 1 : กำกับดูแลการปฎิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 • 2 : ติดตามการประเมินรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • 3 : กำกับการจัดการและบริหารเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • ข้อใดคือที่มาของเงินในกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ภาษีบำรุงท้องที่
 • 2 : ค่าปรับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 3 : เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :
 • อำนาจหน้าที่โดยตรงของกรมควบคุมมลพิษคือข้อใด
 • 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 2 : วิจัยด้านธรณีวิทยา
 • 3 : ดูแลอุทยานแห่งชาติ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • อำนาจหน้าที่โดยตรงของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือขข้อใด
 • 1 : วิจัยด้านทรัพยากรแร่ธาตุ
 • 2 : ดูแลแผนแม่บทด้านการป้องกันวิกฤติน้ำ
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :
 • อำนาจหน้าที่โดยตรงของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือข้อใด
 • 1 : ตรวจโรงงาน
 • 2 : จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
 • 3 : ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตราย ตามพรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 • 1 : วัตถุร้ายแรง
 • 2 : วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
 • 3 : วัตถุจีโนม
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • ในเรื่องของการกำหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานลำดับที่ 101 คือ
 • 1 : โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
 • 2 : โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • 3 : โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • ในเรื่องของการกำหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานลำดับที่ 105 คือ
 • 1 : โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
 • 2 : โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
 • 3 : โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 265 :
 • ในเรื่องของการกำหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานลำดับที่ 106 คือ
 • 1 : โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
 • 2 : โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
 • 3 : โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 :
 • ลักษณะของสารกัดกร่อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) คือข้อใด
 • 1 : มีค่าพีเอชน้อยกว่า 3
 • 2 : มีค่าพีเอชสูงกว่า 12.5
 • 3 : สามารถกัดกร่อนเหล็กชุบโครเมียมได้ด้วยอัตราที่มากกว่า 8.35 มิลลิเมตรต่อปี
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 267 :
 • สารไวไฟตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) คือ
 • 1 : สารออกซิไดเซอร์
 • 2 : ก๊าซอัดที่จุดระเบิดได้
 • 3 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 268 :
 • หน่วยงานใดทำหน้าที่ดูแลการเก็บขนและจัดการมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • 1 : สำนักรักษาความสะอาด
 • 2 : สำนักงานสิ่งแวดล้อม
 • 3 : กรมควบคุมมลพิษ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :
 • หน่วยงานใดที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน 2535
 • 1 : กรมอุตสาหกรรม
 • 2 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 3 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดเป็นหน้าที่ของกฎหมายต่อสังคม
 • 1 : การควบคุมสังคม
 • 2 : การชำระข้อพิพาท
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างจงใจ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • ข้อใดเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
 • 1 : Basel Convention
 • 2 : Kyoto Protocol
 • 3 : Shanghai Resolution
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน
 • 1 : Basel Convention
 • 2 : Kyoto Protocol
 • 3 : Shanghai Resolution
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามพรมแดน
 • 1 : Basel Convention
 • 2 : Kyoto Protocol
 • 3 : Shanghai Resolution
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 274 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตามกฏหมายปกครองที่ได้ถูกนำมาใช้ทางสิ่งแวดล้อม
 • 1 : บังคับให้มีการขึ้นทะเบียน
 • 2 : กำหนดให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจตรวจสอบ
 • 3 : กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่มหาชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :
 • ข้อใดไม่ใช่กฏหมาย
 • 1 : ข้อกำหนดตาม ISO 14000
 • 2 : ข้อกำหนดตาม มอก. 17025
 • 3 : พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรายงานอุบัติเหตุ
 • 1 : เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุ
 • 2 : เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุและหามาตรการป้องกัน
 • 3 : เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกิจการเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทน
 • 4 : เพื่อสร้างความสนใจให้กับพนักงานที่อยู่ในโรงงานทราบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 704 : Environmental Law: 2. The National Environmental Quality Act
ข้อที่ 277 :
 • ข้อใดไม่ได้อยู่ในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 1 : การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 2 : การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
 • 3 : การระบุแนวทางกว้างๆในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • อำนาจหน้าที่โดยตรงของกรมควบคุมมลพิษคือข้อใด
 • 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 2 : วิจัยด้านธรณีวิทยา
 • 3 : ดูแลอุทยานแห่งชาติ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :
 • อำนาจหน้าที่โดยตรงของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือข้อใด
 • 1 : วิจัยด้านทรัพยากรแร่ธาตุ
 • 2 : ดูแลแผนแม่บทด้านการป้องกันวิกฤตน้ำ
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 280 :
 • อำนาจหน้าที่โดยตรงของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือข้อใด
 • 1 : ตรวจโรงงาน
 • 2 : จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
 • 3 : ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :
 • แหล่งกำเนิดมลพิษตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครอบคลุมถึงข้อใด
 • 1 : ยานพาหนะ
 • 2 : อาคาร
 • 3 : ชุมชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • ความหมายของสิ่งแวดล้อมตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครอบคลุมถึงข้อใด
 • 1 : สิ่งต่างๆทางกายภาพและชีวภาพรอบตัวมนุษย์
 • 2 : ดิน
 • 3 : สิ่งต่างๆที่เกิดตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดคืออากาศเสียตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 1 : เขม่า
 • 2 : กลิ่น
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุอันตรายตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 1 : วัตถุระเบิดได้
 • 2 : วัตถุไวไฟ
 • 3 : วัตถุกัมมันตรังสี
 • 4 : เป็นวัตถุอันตรายทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • ผู้ใดเป็นผู้กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 1 : รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2 : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 3 : คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 4 : สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 286 :
 • เงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ที่กระทรวงใด
 • 1 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2 : กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 3 : กระทรวงการคลัง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 287 :
 • ข้อใดไม่ใช่การใช้จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ให้ส่วนราชการใช้เพื่อการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 2 : ให้เอกชนใช้เพื่อการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
 • 4 : ให้ส่วนราชการท้องถิ่นกู้ยืมใช้เพื่อการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 288 :
 • ข้อใดเป็นการใช้จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ให้ส่วนราชการใช้เพื่อการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 2 : ให้ส่วนราชการท้องถิ่นกู้ยืมใช้เพื่อการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • โรงงานตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : โรงงานที่มีคนงานมากกว่า 100 คน
 • 2 : โรงงานตามกฎหมายที่ว่าด้วยโรงงาน
 • 3 : โรงงานตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • ข้อใดคือวัตถุอันตรายตามตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ 2535
 • 1 : วัตถุระเบิดได้
 • 2 : วัตถุไวไฟ
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุอันตรายตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 1 : กรดซัลฟิวริกเข้มข้น
 • 2 : ขยะติดเชื้อ
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :
 • เหตุรำคาญตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 • 2 : เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการอุตสาหกรรม
 • 3 : เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดคือสิทธิของบุคคลตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 1 : รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ
 • 2 : ร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทำผิดต่อเจ้าพนักงาน
 • 3 : จับกุมผู้กระทำผิด
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในด้าน
 • 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2 : เศรษฐกิจ
 • 3 : สังคม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • ผู้ใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • 1 : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 2 : คณะกรรมการเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • 3 : รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
 • 1 : เสนอแผนป้องกันอันตรายจากภาวะมลพิษ
 • 2 : เสนอแนะการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : ทำการจับกุมผู้ประพฤติผิดกฎหมาย
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • ข้อใดไม่ใช่ยานพาหนะตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 1 : รถยนต์รับจ้าง
 • 2 : รถไฟ
 • 3 : เครื่องบิน
 • 4 : เรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 298 :
 • ข้อใดไม่ใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 1 : นายกเทศมนตรี
 • 2 : ประธานสภาเทศบาล
 • 3 : ปลัดเมืองพัทยา
 • 4 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • ในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงานจากผังโรงงาน ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผังโรงงาน ปัจจัยใดที่ไม่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผังโรงงาน
 • 1 : การระบายอากาศ และการขจัดกลิ่นควันหรือไอพิษ
 • 2 : ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักรกลหรือจากกระบวนการผลิต
 • 3 : สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 • 4 : การกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 300 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อแนะนำในการพิจารณาวางผังโรงงานเครื่องจักรกล 
 • 1 : เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากควรจัดไว้ใกล้ทางเข้า - ออก เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง
 • 2 : เครื่องจักรทุกตัวควรติดตั้งให้มั่นคงและยึดแน่นกับพื้น
 • 3 : สายไฟที่ต่อมาจากเหนือศีรษะเพื่อลงยังแท่นเครื่องต้องทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 7 ฟุต ก่อนการหักมุมเพื่อเดินในแนวระดับ
 • 4 : ตำแหน่งแท่นหินเจียระไนควรติดตั้งที่ครอบป้องกันไม่ให้ประกายไฟที่เกิดจากการเจียระไนกระเด็นรบกวนบริเวณที่ทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดในการทำการ์ดสำหรับเครื่องจักรในสถานประกอบการคือข้อใด
 • 1 : การป้องกันมิให้ส่วนของร่างกายเข้าใกล้เขตอันตราย
 • 2 : ความสะดวกแก่ผู้ทำงานได้เช่นเดียวกับที่ไม่ใส่การ์ดป้องกัน
 • 3 : เอื้ออำนวยต่อการเติมน้ำมันการตรวจสอบหรือการซ่อม
 • 4 : ชนิดของแหล่งกำเนิดพลังงานของเครื่องจักร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 302 :
 • ข้อใดไม่ต้องคำนึงในขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายของวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานความปลอดภัย
 • 1 : สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ
 • 2 : สามารถปฏิบัติได้และได้รับความร่วมมือจากพนักงานระดับต่างๆ
 • 3 : กำหนดวิธีการที่ใช้ปฏิบัติ
 • 4 : ไม่ขัดต่อกฎหมาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 705 : Environmental Law: 3. The Poisonous Substances Act
ข้อที่ 303 :
 • ข้อใดคือการถ่ายเทความร้อนแบบการนำ
 • 1 : มือสัมผัสกับเตาไฟ
 • 2 : แขนได้รับลมร้อน
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 304 :
 • สภาพใดคือการบ่งชี้ว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับความร้อนของร่างกายมนุษย์
 • 1 : ในเหงื่อมีโซเดียมคลอไรด์ที่น้อยลง
 • 2 : ในเหงื่อมีโซเดียมคลอไรด์ที่มากขึ้น
 • 3 : ในเหงื่อมีโซเดียมคลอไรด์ที่คงที่
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 305 :
 • สาเหตุที่ร่างกายมีความร้อนสูงขึ้นอาจมาจากข้อใด
 • 1 : ความร้อนจากสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ร่างกายมีเมตาบอลิซึมที่สูง
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :
 • กลไกในการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายได้แก่ข้อใด
 • 1 : การถ่ายอุจจาระ
 • 2 : การเพิ่มการไหลของเลือดที่ผิวหนัง
 • 3 : การปวดศีรษะ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :
 • หน่วยความเข้มแสงคือข้อใด
 • 1 : วัตต์
 • 2 : ฟุตแลมเบอร์ท
 • 3 : ลูเมน
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :
 • ลักษณะของความสว่างที่ไม่ถูกต้องคือข้อใด
 • 1 : มีแสงสว่างน้อยกว่าที่ต้องการ
 • 2 : มีแบลร์ (blare)
 • 3 : มียอนน์ (yawn)
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :
 • แกลร์ (glare) คืออะไร
 • 1 : รัศมี
 • 2 : แสงสว่างที่ไม่มีส่วนช่วยในการมองเห็น
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :
 • ข้อดีของการใช้โคมไฟที่ให้แสงสว่างลงมาที่พื้นทางเดียวคือข้อใด
 • 1 : เหมาะกับห้องที่เพดานไม่สูง
 • 2 : เหมาะกับห้องที่ทาเพดานสีขาว
 • 3 : เหมาะในการจัดเป็นแสงสว่างเสริม
 • 4 : ไม่มีแกลร์ (glare)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 311 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาด้านการสั่นสะเทือนในโรงงาน
 • 1 : แยกแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนออกจากบริเวณงาน
 • 2 : จัดวางเครื่องจักรให้สมดุล
 • 3 : เปลี่ยนเครื่องจักร
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • สารเคมีกลุ่มคลอเรตและเปอร์คลอเรตจะมีอันตรายในแง่ใด
 • 1 : ให้ก๊าซพิษ
 • 2 : ทำการกัดกร่อน
 • 3 : ระเบิด
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :
 • จุดวาบไฟคืออะไร
 • 1 : อุณหภูมิที่ของเหลวจะระเบิดได้
 • 2 : อุณหภูมิที่ของเเข็งจะระเหิดได้
 • 3 : อุณหภูมิที่ของเหลวจะให้ไอออกมามากพอที่จะลุกไหม้ได้
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 314 :
 • การดับไฟที่เกิดจากของเหลวไวไฟที่เบากว่าน้ำ ควรดำเนินการอย่างไร
 • 1 : ควรใช้น้ำฉีดดับ
 • 2 : ควรใช้โฟมดับ
 • 3 : ควรใช้ทาลเลี่ยมดับ
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • คำว่าวัตถุอันตรายตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : วัตถุระเบิดได้
 • 2 : วัตถุไวไฟ
 • 3 : วัตถุกัมมันตรังสี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • คำว่าผลิตตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : เพาะ
 • 2 : ทำ
 • 3 : แบ่งบรรจุ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • คำว่าผลิตตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : ผสม
 • 2 : ปรุง
 • 3 : แปรสภาพ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • คำว่านำเข้าตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : นำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • 2 : นำผ่าน
 • 3 : สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • คำว่าขายตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : มีไว้เพื่อการขาย
 • 2 : แจกเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :
 • คำว่ามีไว้ในครอบครองตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : มีไว้เพื่อการขาย
 • 2 : ทิ้งอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครอง
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • ข้อใดคือฉลากตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535
 • 1 : คู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตราย
 • 2 : ข้อความแสดงไว้ที่หีบห่อวัตถุอันตราย
 • 3 : รูปที่แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 322 :
 • ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายถูกตั้งขึ้นมาอยู่ในกระทรวงใด
 • 1 : กลาโหม
 • 2 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 : อุตสาหกรรม
 • 4 : คมนาคม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :
 • วัตถุอันตรายตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 แบ่งออกเป็นกี่ชนิด
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • บุคคลที่ต้องการครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 นั้น ต้องดำเนินการอย่างไร
 • 1 : ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการครอบครอง
 • 2 : ไม่สามารถมีไว้ในครอบครองได้
 • 3 : นำเข้าเพื่อใช้ผลิตได้เพียงอย่างเดียว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองของวัตถุอันตรายประเภทที่ 2 นั้นจะดำเนินการอย่างไร
 • 1 : ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
 • 2 : ขอใบอนุญาตก่อน
 • 3 : แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย
 • 4 : ไม่ต้องขอเพราะไม่อนุญาตอยู่แล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายปลอม
 • 1 : สิ่งทำเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมด
 • 2 : วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • 3 : สิ่งทำเทียมวัตถุอันตรายแท้แต่บางส่วน
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
 • 1 : สิ่งทำเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมด
 • 2 : สิ่งทำเทียมวัตถุอันตรายแท้แต่บางส่วน
 • 3 : วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
 • 1 : วัตถุอันตรายที่มีการแปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอม
 • 2 : วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • 3 : วัตถุอันตรายที่มีการแปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายปลอม
 • 1 : วัตถุอันตรายที่มีการแปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
 • 2 : วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอื่นๆ
 • 3 : วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 :
 • บทกำหนดโทษผิดตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 มี
 • 1 : โทษปรับอย่างเดียว
 • 2 : โทษจำคุกอย่างเดียว
 • 3 : ทั้งจำและปรับ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 331 :
 • ผู้ที่ต้องรับผิดในกรณีที่มีการบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เงินของรัฐบาล คือข้อใด
 • 1 : ผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดต้องร่วมรับผิด
 • 2 : ผู้นำเข้าต้องร่วมรับผิด
 • 3 : ข้เจ้าพนักงานต้องรับผิดชอบ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
 • 1 : อะครีลิค แอซิด
 • 2 : เบนซีน
 • 3 : บอแร็กซ์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
 • 1 : ออลดริน
 • 2 : บีเอชซี (BHC)
 • 3 : ดีลดริน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบวัตถุอันตรายชนิดใด
 • 1 : ออลดริน
 • 2 : บีเอชซี (BHC)
 • 3 : มิเร็กซ์
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายตามพรบ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535
 • 1 : น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วที่มีปริมาณมากกว่า 20 กิโลกรัมหรือ 20 ลิตร
 • 2 : ของเสียจากการเลี้ยงปศุสัตว์
 • 3 : ของเสียที่มีส่วนประกอบของโลหะตะกั่วหรือสารประกอบตะกั่ว
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายในกลุ่มอาวุธเคมี
 • 1 : ไฮโดรเจน ไซยาไนด์
 • 2 : ฟอสฟอรัสขาว
 • 3 : ดีดีที
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :
 • ข้อใดเป็นวัตถุอันตรายในกลุ่มอาวุธเคมี
 • 1 : ทัลคัม
 • 2 : ทาบุน
 • 3 : ทาลเลี่ยม
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลมาตรฐานสถานีบริการเชื้อเพลิง
 • 1 : ปตท.
 • 2 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 3 : กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 4 : กระทรวงพลังงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายการกำกับดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 1 : น้ำมันเบนซิน
 • 2 : น้ำมันเครื่องบิน
 • 3 : น้ำมันก๊าด
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • หากโรงงานให้ท่านเข้าออกแบบวางผังโรงงานในส่วนของการขนส่งโดยการใช้รถ FORKLIFT ข้อใดคือสิ่งที่ไม่ต้องคำนึงถึง
 • 1 : ขนาดความกว้างของทางเดินในโรงงาน
 • 2 : ขนาดความเร็วในการขนส่ง
 • 3 : ทางผ่านของระบบสายพานลำเลียงวัสดุกับทางเดินภายในโรงงาน
 • 4 : แบบของการจัดจราจรภายในโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :
 • หน่วยงานใดที่ไม่เกี่ยงข้องกับการออกมาตรฐานรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ
 • 1 : JIS
 • 2 : ANSI
 • 3 : ASME
 • 4 : มอก.855 – 2532
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 342 :
 • ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำในการใช้ท่อบรรจุก๊าซ
 • 1 : ต้องใช้ก๊าซให้ถูกกับชนิดและประเภทการใช้งาน
 • 2 : ควรใช้น้ำมันจารบีทาที่หัววาล์ว
 • 3 : ต้องใช้ก๊าซโดยผ่านเล็คกูเรเตอร์
 • 4 : ต้องเก็บไว้ในที่อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 706 : Environmental Law: 4. The Factory Act
ข้อที่ 343 :
 • ข้อใดคือสิ่งที่เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกลงโทษทั้งปรับและจำคุก
 • 1 : กำหนดการให้เจ้าพนักงานเข้าตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ
 • 2 : ปริมาณวัตถุดิบทุกอย่างที่นำเข้ากระบวนการผลิต
 • 3 : สถิติข้อมูลและทำบันทึกการทำงานของระบบบำบัดของเสีย
 • 4 : แผนการป้องกันมิให้มลพิษรั่วไหลหรือแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 344 :
 • EIA สำหรับโครงการของส่วนราชการที่ทำร่วมกับภาคเอกชน ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากข้อใด
 • 1 : คณะรัฐมนตรี
 • 2 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 : คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา EIA
 • 4 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงานจากผังโรงงาน ประกอบด้วย
 • 1 : การระบายอากาศ และการขจัดกลิ่นควันหรือไอพิษ
 • 2 : ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักรกลหรือจากกระบวนการผลิต
 • 3 : สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
 • 4 : การกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการบริหารความปลอดภัยที่ดี
 • 1 : เสริมสร้างความปลอดภัยให้เข้าสู่กระบวนการผลิต
 • 2 : มีวิธีการจูงใจพนักงาน ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • 3 : มีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • 4 : ต้องสามารถคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุอันตราย 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • ผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานคือข้อใด
 • 1 : ตำรวจ หัวหน้างาน และผู้บริหาร
 • 2 : หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
 • 3 : ตำรวจ และผู้บริหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • 4 : ตำรวจ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 348 :
 • ข้อใดไม่ต้องคำนึงในขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายของวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานความปลอดภัย
 • 1 : สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ
 • 2 : สามารถปฏิบัติได้และได้รับความร่วมมือจากพนักงานระดับต่างๆ
 • 3 : กำหนดวิธีการที่ใช้ปฏิบัติ
 • 4 : ไม่ขัดต่อกฎหมาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • ชายคนหนึ่งทำงานเลื่อยไม้โดยใช้เครื่องจักร เอื้อมมือข้ามใบเลื่อยวงเดือนซึ่งกำลังหมุน เพื่อหยิบเศษไม้อีกชิ้นหนึ่ง มือของเขาสัมผัสเข้ากับแผ่นใบเลื่อย ซึ่งไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายและนิ้วหัวแม่มือถูกเลื่อยตัด อาการร้ายแรง เมื่อทำการวิเคราะห์อุบัติเหตุแล้ว ข้อใดคือมาตรการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
 • 1 : เปลี่ยนเครื่องจักรเป็นชนิดอื่น
 • 2 : ติดตั้งการ์ดให้กับเครื่องจักร
 • 3 : อบรมขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและถูกต้องให้ความรู้กับพนักงาน
 • 4 : จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • โรงงานประเภทที่ 107 คือข้อใด
 • 1 : โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
 • 2 : โรงงานที่ทำการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการประกอบกิจการโรงงาน
 • 3 : โรงงานที่นำเอาของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 351 :
 • คำว่า โรงงาน ตามพรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : สถานที่ที่มีการใช้เครื่องจักรตั้งแต่เจ็ดแรงม้าขึ้นไป
 • 2 : ยานพาหนะที่ทำการผลิตที่มีกำลังตั้งแต่เจ็ดแรงม้าแรงม้าขึ้นไป
 • 3 : การผลิตที่ใช้คนงานเจ็ดคนขึ้นไป
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • คำว่า คนงาน ตามพรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หมายถึงข้อใด
 • 1 : ช่างหม้อน้ำ
 • 2 : พนักงานบัญชี
 • 3 : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
 • 4 : พนักงานฝ่ายการเงิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 353 :
 • ข้อใดไม่ใช่ เครื่องจักร ตามพรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
 • 1 : สายพาน
 • 2 : ปุลเล
 • 3 : เพลา
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 แบ่งโรงงานออกเป็นกี่จำพวก
 • 1 : 2
 • 2 : 3
 • 3 : 4
 • 4 : 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • โรงงานจำพวกที่ 2 คือข้อใด
 • 1 : ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ
 • 2 : ประกอบกิจการได้ทันที
 • 3 : ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน ประกอบกิจการ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • โรงงานจำพวกที่ 1 คือข้อใด
 • 1 : ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ
 • 2 : ประกอบกิจการได้ทันที
 • 3 : ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน ประกอบกิจการ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • โรงงานจำพวกที่ 3 คือข้อใด
 • 1 : ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ
 • 2 : ประกอบกิจการได้ทันที
 • 3 : ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน ประกอบกิจการ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 :
 • หากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเสียชีวิต ทายาทต้องยื่นขอต่อผู้อนุญาตเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในกี่วันหลังจากการเสียชีวิต
 • 1 : 30 วัน
 • 2 : 60 วัน 
 • 3 : 90 วัน
 • 4 : 120 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 359 :
 • ข้อใดเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ไม่ใช่มาตรา 34
 • 1 : เข้าไปในโรงงานเพื่อตรวจสภาพในเวลาใดๆตามที่ต้องการ
 • 2 : นำผลิตภัณฑ์ที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพออกจากโรงงานในปริมาณที่สมควร
 • 3 : ยึดใบขับขี่ยานพาหนะขนส่งผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • ข้อใดคือบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
 • 1 : มีโทษปรับ
 • 2 : มีโทษจำคุก
 • 3 : มีโทษได้ทั้งจำและปรับ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 361 :
 • ผู้มีอำนาจสั่งโรงงานหยุดการประกอบกิจการโรงงาน ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 คือข้อใด
 • 1 : รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2 : ปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 3 : ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้มีอำนาจ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • การยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการโรงงานนั้นให้ยื่นต่อข้อใด
 • 1 : รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2 : ปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 3 : ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้มีอำนาจ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : โรงงานจำพวกที่ 1 ตั้งในบ้านพักได้
 • 2 : โรงงานจำพวกที่ 1 ตั้งในอาคารชุดได้
 • 3 : โรงงานจำพวกที่ 2 ตั้งในบ้านแถวได้
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 364 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : โรงงานประเภทที่ 105 เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ทั้งหมด
 • 2 : โรงงานประเภทที่ 105 บางขนาดเป็นโรงงานจำพวกที่ 3
 • 3 : โรงงานประเภทที่ 106 บางขนาดเป็นโรงงานจำพวกที่ 2
 • 4 : โรงงานประเภทที่ 106 เป็นโรงงานจำพวกที่ 2 ทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมเป็นโรงงานประเภทใด
 • 1 : 101
 • 2 : 105
 • 3 : 106
 • 4 : 107
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 366 :
 • โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นใหม่จากน้ำมันหล่อลื่นเก่าเป็นโรงงานประเภทใด
 • 1 : 101
 • 2 : 105
 • 3 : 106
 • 4 : 107
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :
 • โรงงานแยกสกัดโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์เป็นโรงงานประเภทใด
 • 1 : 101
 • 2 : 105
 • 3 : 106
 • 4 : 107
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 • หน้าที่ของผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานคือข้อใด
 • 1 : ปฎิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • 2 : ประเมินตรวจสอบลักษณะมลพิษและประสิทธิภาพของระบบ
 • 3 : จัดทำแผนปฎิบัติการฉุกเฉินเพื่อไม่ให้มลพิษแพร่กระจาย
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 369 :
 • หน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำคือข้อใด
 • 1 : ปฎิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • 2 : ประเมินตรวจสอบลักษณะมลพิษและประสิทธิภาพของระบบ
 • 3 : จัดทำแผนปฎิบัติการฉุกเฉินเพื่อไม่ให้มลพิษแพร่กระจาย
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :
 • หน้าที่ของผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษคือข้อใด
 • 1 : ปฎิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • 2 : ประเมินตรวจสอบลักษณะมลพิษและประสิทธิภาพของระบบ
 • 3 : จัดทำแผนปฎิบัติการฉุกเฉินเพื่อไม่ให้มลพิษแพร่กระจาย
 • 4 : ข้อ ก และ ข ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 371 :
 • น้ำทิ้งตามบทบัญญัติของกฎหมายคือข้อใด
 • 1 : ของเสียที่เป็นของเหลว
 • 2 : น้ำเสียจากกิจกรรมโรงงาน
 • 3 : น้ำที่จะระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสู่สิ่งแวดล้อม
 • 4 : น้ำเสียจากกิจกรรมโรงงานและกิจกรรมอื่นๆภายในโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 372 :
 • ปัจจัยใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยของการจัดวางตำแหน่งและระดับของหน่วยงานความปลอดภัย 1. จำนวนลูกจ้างของสถานประกอบการ 2. ขนาดของสถานประกอบการตามที่กฎหมายกำหนด 3. ทัศนคติของผู้บริหาร 4. จำนวนของคณะกรรมการความปลอดภัย
 • 1 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
 • 2 : ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 ถูก
 • 3 : ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ถูก
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 707 : Environmental Law: 5. The concept of environmental quality standards
ข้อที่ 373 :
 • ข้อใดมีผลต่อการเก็บตัวอย่างอากาศ
 • 1 : ความเร็วลม
 • 2 : สภาพภูมิประเทศ
 • 3 : ทิศทางลม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 374 :
 • วัตถุประสงค์ของการตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่ออะไร
 • 1 : ศึกษาผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขอนามัยของประชาชน
 • 2 : เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของมลพิษ
 • 3 : เพื่อใช้ในการวางผังเมือง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศควรตั้งอยู่บริเวณใด
 • 1 : เหนือลม
 • 2 : มีอาคารบังลมให้
 • 3 : ใต้ลม
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศคือข้อใด
 • 1 : ความเข้มข้นที่ยอมรับได้ในปล่องระบาย
 • 2 : ความเข้มข้นที่ควรจะเป็น ณ จุดเกิดปฎิกริยา
 • 3 : ระดับมลพิษในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • ค่าพีเอชที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมจะอยู่ในช่วง
 • 1 : 6.0-9.0
 • 2 : 5.5-9.0
 • 3 : 5.0-7.0
 • 4 : 5.5-7.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • ค่าบีโอดีที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมจะอยู่ในช่วง
 • 1 : ไม่เกิน 20 มก./ล. เท่านั้น
 • 2 : ไม่เกิน 20 มก./ล. สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ในอุตสาหกรรมบางประเภทยอมให้ไม่เกิน 60 มก./ล.
 • 3 : ไม่เกิน 20 มก./ล. สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ในอุตสาหกรรมบางประเภทยอมให้ไม่เกิน 120 มก./ล.
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 379 :
 • ค่าซีโอดีที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมจะอยู่ในช่วง
 • 1 : ไม่เกิน 120 มก./ล. เท่านั้น
 • 2 : ไม่เกิน 120 มก./ล. สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ในอุตสาหกรรมบางประเภทยอมให้ไม่เกิน 160 มก./ล.
 • 3 : ไม่เกิน 120 มก./ล. สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป แต่ในอุตสาหกรรมบางประเภทยอมให้ไม่เกิน 400 มก./ล.
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 380 :
 • ตัวแปรใดไม่อยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
 • 1 : แอมโมเนียไนโตรเจน
 • 2 : ฟีนอล
 • 3 : ทีเคเอ็น
 • 4 : คลอรีนอิสระ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 381 :
 • ตัวแปรใดไม่อยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
 • 1 : สังกะสี
 • 2 : ทองแดง
 • 3 : ลิเธียม
 • 4 : ปรอท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • ตัวแปรใดถูกควบคุมในมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 1 : บีโอดี
 • 2 : ซีโอดี
 • 3 : ของแข็งทั้งหมด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :
 • สารใดไม่อยู่ในหมวด 1 ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 พศ 2540
 • 1 : สารติดเชื้อ
 • 2 : สารไวไฟ
 • 3 : สารกัดกร่อน
 • 4 : สารพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้จำแนกมาตรฐานคุณภาพดิน
 • 1 : เพื่อการเกษตรกรรม
 • 2 : เพื่อการคมนาคม
 • 3 : เพื่อการอยู่อาศัย
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 385 :
 • ประเภทของอาคารตามพรบ. ควบคุมอาคารมีกี่ประเภท
 • 1 : 3
 • 2 : 4
 • 3 : 5
 • 4 : 6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 386 :
 • ค่าบีโอดีตามมาตรฐานน้ำทิ้งของพรบ. ควบคุมอาคารสำหรับโรงงานประเภท ง จะมีค่าไม่เกิน
 • 1 : 30 มก./ล.
 • 2 : 60 มก./ล.
 • 3 : 90 มก./ล.
 • 4 : 120 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 387 :
 • ตัวแปรหรือสารเจือปนใดไม่อยู่ในมาตรฐานของอากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานได้
 • 1 : พลวง
 • 2 : ไซลีน
 • 3 : ครีซอล
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :
 • ค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองตามมาตรฐานของอากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานได้จาการผลิตทั่วไปที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่ควรเกิน
 • 1 : 300 มก./ลบม.
 • 2 : 400 มก./ลบม.
 • 3 : 500 มล./ลบม.
 • 4 : 600 มก./ลบม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 389 :
 • ค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองตามมาตรฐานของอากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานได้จากหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่ควรมีค่าเกิน
 • 1 : 300 มก./ลบม.
 • 2 : 320 มก./ลบม.
 • 3 : 360 มก./ลบม.
 • 4 : 400 มก./ลบม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 390 :
 • ตัวแปรหรือสารเจือปนใดไม่อยู่ในมาตรฐานของอากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานได้
 • 1 : ไฮโดรเจนคลอไรด์
 • 2 : ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 3 : คลอรีนไดออกไซด์
 • 4 : กรดกำมะถัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • ตัวแปรหรือสารเจือปนใดอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า
 • 1 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 2 : ออกไซด์ของไนโตรเจน
 • 3 : ฝุ่นละออง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 392 :
 • ตัวแปรหรือสารเจือปนใดไม่อยู่ในมาตรฐานควบคุมสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม
 • 1 : ไฮโดรเจนคลอไรด์
 • 2 : ไดออกซิน
 • 3 : ครีซอล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 393 :
 • ค่าที่ยอมรับได้ในมาตรฐานควบคุมสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม สำหรับฝุ่นละอองมีค่าไม่เกินข้อใด
 • 1 : 30 มก./ลบม.
 • 2 : 35 มก./ลบม.
 • 3 : 40 มก./ลบม.
 • 4 : 45 มก./ลบม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะของสารไวไฟ
 • 1 : เกิดปฎิกิริยาได้ง่ายกับน้ำ
 • 2 : รวมกับน้ำเกิดของผสมที่ระเบิดได้
 • 3 : มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 395 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะของสารไวไฟ
 • 1 : เมื่อผสมกับน้ำเกิดก๊าซพิษ
 • 2 : เมื่อถูกความร้อนในที่จำกัดจะมีปฎิกริยาระเบิดรุนแรง
 • 3 : เป็นสารออกซิไดเซอร์ที่ให้ออกซิเจนได้รวดเร็ว
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • โลหะหนักใดไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 พศ 2540 ในเรื่องเป็นสารที่ถูกชะล้างได้หลังจากถูกสกัดตามกรรมวิธีการสกัดสารตามภาคผนวก 2 ของประกาศดังกล่าว
 • 1 : สารหนู
 • 2 : ทองแดง
 • 3 : เงิน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 708 : Environmental Law: 6. Requirements for preparing environmental impact assessment in the industrial permitting procedures
ข้อที่ 397 :
 • กิจการใดต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การชลประทานทุกขนาด
 • 2 : โรงแรมทุกขนาด
 • 3 : เหมืองแร่ทุกขนาด
 • 4 : ท่าเรือพาณิชย์ทุกขนาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 398 :
 • กิจการใดต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทุกขนาด
 • 2 : อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษทุกขนาด
 • 3 : โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกขนาด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • กิจการใดต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : อาคารชุดทุกขนาด
 • 2 : โรงแรมทุกขนาด
 • 3 : อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการเคมีทุกขนาด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 400 :
 • กิจการใดต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การถมดินในทะเลทุกขนาด
 • 2 : สนามบินพาณิชย์ที่มีควมคับคั่งของอากาศยานระดับ 3 ขึ้นไป
 • 3 : อุตสาหกรรมเหล็กทุกขนาด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 401 :
 • กิจการใดต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การจัดสรรที่ดินทุกขนาด
 • 2 : โรงพยาบาลทุกขนาด
 • 3 : อุตสาหกรรมการแยกก๊าซทุกขนาด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 402 :
 • ผู้ใดสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : เจ้าของโครงการ
 • 2 : ผู้ชำนาญการ
 • 3 : ผู้ได้รับใบอนุญาต
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 403 :
 • กิจการใดต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • 1 : เขื่อนกักน้ำทุกขนาด
 • 2 : โครงการปลูกสร้างสวนป่า
 • 3 : โรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่
 • 4 : โครงการท่อลำเลียงทุกความยาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 404 :
 • กิจการใดต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • 1 : โครงการฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตร
 • 2 : โครงการก่อสร้างถนนผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
 • 3 : โรงพยาบาลขนาดใหญ่
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 405 :
 • ข้อใดเป็นส่วนประกอบสำคัญของรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • 1 : ที่ตั้งโครงการ
 • 2 : บทนำ
 • 3 : รายละเอียดโครงการ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 406 :
 • ข้อใดไม่เป็นส่วนประกอบสำคัญของรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • 1 : วิธีการดำเนินการโครงการ
 • 2 : ชื่อเจ้าของโครงการ
 • 3 : มาตรการป้องกันและแก้ไข
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 407 :
 • กิจการใดต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ
 • 2 : อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์
 • 3 : อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 408 :
 • ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งใดจะอยู่ในส่วนบทนำ
 • 1 : วัตถุประสงค์โครงการ
 • 2 : สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
 • 3 : แผนที่แสดงที่ตั้ง
 • 4 : แผนผังโครงการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 409 :
 • ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งใดจะอยู่ในส่วนมาตรการป้องกันผลกระทบ
 • 1 : ขอบเขตการศึกษา
 • 2 : สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
 • 3 : การชดเชยความเสียหาย
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 410 :
 • ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งใดจะอยู่ในส่วนรายละเอียดโครงการ
 • 1 : ผลกระทบโดยตรง
 • 2 : วิธีการดำเนินการโครงการ
 • 3 : ผลกระทบโดยอ้อม
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 411 :
 • ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งใดจะอยู่ในส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการ
 • 1 : ผลกระทบโดยอ้อม
 • 2 : แผนชดเชยค่าเสียหาย
 • 3 : การแก้ไขผลกระทบ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 412 :
 • ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติในข้อใด
 • 1 : ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • 2 : ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 • 3 : เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 413 :
 • ผู้ใดมีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 1 : นิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • 2 : นิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายอเมริกา
 • 3 : สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามกฏหมายไทย
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 414 :
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโครงการสร้างอาคารสูงต้องคำนึงถึงปัจจัยใด
 • 1 : ควมปลอดภัยอาคาร
 • 2 : การป้องกันอัคคีภัย
 • 3 : การจราจร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 415 :
 • . การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดว่าเป็นมาตรการในข้อใด
 • 1 : ป้องกันปัญหา
 • 2 : บังคับฝ่ายบริหารในการใช้ดุลยพินิจ
 • 3 : ลงโทษฝ่ายเอกชน
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 416 :
 • หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดการด้านมลภาวะโดยตรง
 • 1 : กรมป่าไม้
 • 2 : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • 3 : กรมควบคุมมลพิษ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 417 :
 • หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง
 • 1 : กรมป่าไม้
 • 2 : กรมอุทยานแห่งชาติ
 • 3 : กรมควบคุมมลพิษ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 418 :
 • หน่วยงานใดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง
 • 1 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2 : กรมการประกันภัย
 • 3 : การนิคมอุตสาหกรรม
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 419 :
 • ผู้ใดเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยตำแหน่ง
 • 1 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 3 : เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 420 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : โครงการของส่วนราชการไม่ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 2 : โครงการราชการร่วมกับเอกชนไม่ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 3 : โครงการของรัฐวิสาหกิจไม่ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร