สภาวิศวกร

สาขา : สิ่งแวดล้อม

วิชา : Building Sanitation

เนื้อหาวิชา : :
ข้อที่ 1 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นเป็นระบบจ่ายประปาภายในอาคารที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
 • 1 : ระบบต่อตรงเข้ากับระบบประปาชุมชน
 • 2 : ระบบถังเก็บน้ำอยู่บนหลังคา
 • 3 : ระบบถังความดัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 629 : 6. Pumping Design
ข้อที่ 2 :
 • เครื่องสูบน้ำใดต่อไปนี้ เหมาะสมในการระบายน้ำเสียดิบ
 • 1 : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบไหลแนวรัศมี (Radial flow)
 • 2 : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบไหลแนวยาว (Axial flow)
 • 3 : เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible vortex Pump
 • 4 :

  เครื่องสูบน้ำแบบ Special Air lift

   

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 679 : 01. Fundamental of building sanitation
ข้อที่ 3 :
 • ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • 1 : สถาปนิก
 • 2 : วิศวกรไฟฟ้า
 • 3 : วิศวกรโยธา-โครงสร้าง
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 4 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นงานระบบสุขาภิบาลในอาคาร
 • 1 : งานไฟฟ้าแสงสว่าง
 • 2 : งานระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 • 3 : งานระบบจ่ายน้ำประปา
 • 4 : งานระบบระบายน้ำฝนในอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • แบบก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของงานระบบสุขาภิบาลในอาคาร จะต้องประกอบด้วยเอกสารหลายชนิด เอกสารชนิดหนึ่งคือรายการประกอบแบบ (specification) ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของรายการประกอบแบบ
 • 1 : เอกสารที่ใช้เพื่อชี้แจงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสุขาภิบาลทุกชนิด
 • 2 : เอกสารที่ใช้สำหรับการประกวดราคา เช่น สัญญาจ้าง
 • 3 : ราคาค่าออกแบบที่วิศวกรและสถาปนิกเรียกเก็บจากผู้จ้าง
 • 4 : ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับเหมานำเสนอต่อเจ้าของงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของระบบสุขาภิบาลในอาคาร
 • 1 : เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคาร
 • 2 : เพื่อสุขลักษณะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
 • 3 : เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคาร
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ จัดว่าเป็นท่อโลหะ
 • 1 : ท่อ GSP.
 • 2 : ท่อ ทองแดง
 • 3 : ท่อ PB
 • 4 : ท่อ CI
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 8 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ จัดว่าเป็นท่อพลาสติก
 • 1 : ท่อ PVC
 • 2 : ท่อ GRP
 • 3 : ท่อ PE
 • 4 : ท่อ PB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ คือ วาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียว ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้
 • 1 : Gate valve
 • 2 : Butterfly valve
 • 3 : Pressure reducing valve
 • 4 : Check valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 10 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ คือ วาล์วที่ใช้สำหรับเปิด-ปิดการไหล และยังสามารถปรับหรี่ให้ควบคุมอัตราการไหลได้
 • 1 : Gate valve
 • 2 : Butterfly valve
 • 3 : Pressure reducing valve
 • 4 : Check valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ลักษณะสมบัติของท่อ PVC
 • 1 : มีความอ่อนตัวพอควร แต่ไม่สามารถม้วนเป็นวงเพื่อขนส่งได้
 • 2 : สามารถใช้ในงานเดินท่อภายนอกอาคารได้ เนื่องจากทนต่อแสงแดดได้ดี
 • 3 : สามารถใช้ในงานระบบจ่ายน้ำประปาได้ โดยไม่มีสารพิษจากท่อเจือปน
 • 4 : การต่อท่อ ทำโดยใช้ ข้อต่อ-เกลียว (Fitting)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 12 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ท่อ PVC. Class 5 ใช้ในงานระบบจ่ายน้ำประปา
 • 2 : ท่อเหล็กหล่อ ต่อโดยใช้วิธีอัดหมัน-เทตะกั่ว
 • 3 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในงานระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร
 • 4 : ท่อทองแดงใช้ในงานระบบจ่ายน้ำร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบท่อภายในอาคาร
 • 1 : ระบบท่อน้ำเย็น
 • 2 : ระบบท่อน้ำร้อน
 • 3 : ระบบท่อดับเพลิง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
 • 1 : โครงสร้างของอาคาร
 • 2 : ประโยชน์ใช้สอย และการใช้พื้นที่ของอาคาร
 • 3 : ความยากง่ายในการปรับปรุงแก้ไข และซ่อมบำรุง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 :
 • หน่วย lps ย่อมาจากคำว่า อะไร
 • 1 : Liter per Square Feet
 • 2 : Liter per second
 • 3 : Lumen per Square Feet
 • 4 : Lumen per second
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • คำย่อ CI ที่ใช้ทั่วไปในงานระบบสุขาภิบาลตรงกับข้อใด
 • 1 : Chlorine
 • 2 : Concrete Integrate
 • 3 : Cast Iron Pipe
 • 4 : Ceiling Isometric
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • ท่อที่เดินในแนวดิ่ง ในงานระบบท่อทั่ว ๆ ไป เรียกว่าอะไร
 • 1 : Soil Pipe
 • 2 : Waste Pipe
 • 3 : Building Drain
 • 4 : Riser
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • ในการออกแบบระบบท่อของอาคาร ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ก่อสร้างอาคารในประเทศไทย ข้อใดต่อไปนี้ ส่งผลกระทบต่อการออกแบบน้อยที่สุด
 • 1 : ลักษณะดิน และการทรุดตัวของดิน
 • 2 : สภาพอุณหภูมิของอากาศ
 • 3 : ตำแหน่ง และขนาดของท่อเมนประปา และท่อน้ำทิ้ง
 • 4 : การเข้าถึงสถานที่ตั้งของโครงการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • ท่อชนิดใดต่อไปนี้ถูกใช้ในระบบท่อภายในอาคารน้อยที่สุด
 • 1 : ท่อ PVC
 • 2 : ท่อเหล็กหล่อ
 • 3 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 4 : ท่อทองเหลือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของท่อ Polyethylene (PE)
 • 1 : ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าท่อ PVC
 • 2 : ทนต่อแสงแดดได้ดี สามารถใช้กับงานเดินท่อนอกอาคารได้
 • 3 : มีความแข็งแรง ในขณะเดียวกันก็อ่อนตัวทำให้ขนส่งง่าย
 • 4 : สามารถต่อได้โดยง่ายโดยใช้น้ำยาประสานท่อน้ำยาประสานท่อในทุกการใช้งาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • BOQ (Bill of Quantity) ที่ประกอบในแบบก่อสร้างสมบูรณ์ หมายถึงข้อใด
 • 1 : รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • 2 : ราคาค่าออกแบบที่วิศวกร สถาปนิก เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง
 • 3 : ชนิด ปริมาณ และราคาของวัสดุอุปกรณ์และค่าดำเนินการที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • 4 : มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 22 :
 • shop drawing หมายถึงข้อใด
 • 1 : แบบก่อสร้างที่มอบให้ผู้รับเหมาใช้งานก่อนเริ่มก่อสร้าง
 • 2 : แบบอาคารทั้งหมดภายหลังสร้างเสร็จ แสดงรายละเอียดจริงของการก่อสร้าง
 • 3 : แบบแก้ไขที่มอบให้ผู้รับเหมาแก้ไขงานระหว่างก่อสร้าง
 • 4 : แบบก่อสร้างที่ผู้รับเหมานำเสนอรายละเอียดให้ตรวจสอบก่อนก่อสร้างจริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • หน้าที่หลักของ Gate valve คือข้อใด
 • 1 : ใช้เปิด-ปิดการไหล
 • 2 : ใช้ตรวจสอบทิศทางการไหล
 • 3 : ใช้ควบคุมปรับเปลี่ยนอัตราการไหล
 • 4 : ใช้ลดความดันของน้ำในเส้นท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 24 :
 • As-build drawing หมายถึงข้อใด
 • 1 : แบบก่อสร้างที่มอบให้ผู้รับเหมาใช้งานก่อนเริ่มก่อสร้าง
 • 2 : แบบอาคารทั้งหมดภายหลังสร้างเสร็จ แสดงรายละเอียดจริงของการก่อสร้าง
 • 3 : แบบแก้ไขที่มอบให้ผู้รับเหมาแก้ไขงานระหว่างก่อสร้าง
 • 4 : แบบก่อสร้างที่ผู้รับเหมานำเสนอรายละเอียดให้ตรวจสอบก่อนก่อสร้างจริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่อแก้ว (Glass pipes) ในงานด้านสุขาภิบาลอาคาร
 • 1 : นิยมใช้กันมากในการระบายน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี
 • 2 : สามารถต้านทานการกัดกร่อนอันเนื่องจากกรดได้ดี
 • 3 : มีผิวมันเรียบ น้ำไหลระบายได้ดี
 • 4 : ต้านทานความร้อนและแรงดันได้ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นวิธีการผลิตท่อเหล็กที่ให้ความแข็งแรงกับเส้นท่อมากที่สุด
 • 1 : การต่อชนและเชื่อม (Butt-weld pipe)
 • 2 : การซ้อนปลายแผนแล้วเชื่อม (Lap-weld pipe)
 • 3 : การส่งเข้าแบบของเครื่องจักรทำท่อไม่ให้มีตะเข็บต่อ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 27 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่อทองแดงในงานเดินท่อส่งน้ำประปาในอาคาร
 • 1 : ท่อทองแดงบางชนิดสามารถดัดงอได้ตามรูปร่างที่ต้องการ
 • 2 : มีน้ำหนักเบาและทนทานการสึกกร่อน
 • 3 : นิยมต่อท่อทองแดงกับข้อต่อด้วยการใช้เกลียวมากกว่าการเชื่อมบัดกรี
 • 4 : มีความเรียบมันทั้งภายในและภายนอก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเชื่อมบัดกรีระหว่างข้อต่อกับท่อเปลือกแข็ง
 • 1 : มักใช้ลวดโลหะประกอบด้วยตะกั่วและดีบุก
 • 2 : สัดส่วนการผสมลวดโลหะ และอุณหภูมิ เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการเชื่อมบัดกรี
 • 3 : ลวดโลหะบัดกรี 20/80 หมายถึง ลวดโลหะประกอบด้วยส่วนผสมของดีบุก 80 เปอร์เซ็นต์
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่อพลาสติก
 • 1 : มีน้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิม
 • 2 : สามารถนำมาใช้ในงานเดินท่อแก็ซธรรมชาติได้
 • 3 : บางชนิดมีความอ่อนพอที่จะม้วนเป็นวงเพื่อขนย้ายและติดตั้งได้ง่าย
 • 4 : ท่อพีวีซี (PVC) สีเหลืองอ่อน มักนำมาใช้เดินท่อในงานอุตสาหกรรมหรืองานชลประทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 30 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง
 • 1 : ท่อเหล็กหล่อมักถูกใช้ในการต่อท่อในแนวดิ่ง ไม่มีแรงดัน เพื่อให้น้ำไหลลงด้วยความสะดวก
 • 2 : การอัดหมันหยอดตะกั่ว จัดเป็นหนึ่งในวิธีต่อท่อเหล็กหล่อที่ใช้เป็นท่อน้ำโสโครก (Soil pipe)
 • 3 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กมักถูกใช้ในการระบายน้ำฝนรอบ ๆ อาคาร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นผลของการใช้งาน Shock absorbers
 • 1 : ป้องกันการกระแทกต่อของอุปกรณ์ต่างๆในระบบท่อ
 • 2 : ป้องกันปัญหาน้ำแข็งตัวในท่อในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น
 • 3 : ป้องกันเสียงดังจากการกระแทกของน้ำ
 • 4 : ลดความเสียหายจากการหลุดของข้อต่อเนื่องจากแรงกระแทกของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 32 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ จัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อท่อ
 • 1 : นิปเปิล (Nipples)
 • 2 : สามทาง (T fittings)
 • 3 : ยูเนี่ยน (Unions)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • แบบทางสถาปัตยกรรมข้อใดต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลของอาคาร
 • 1 : ผังบริเวณ
 • 2 : รูปแปลน รูปด้าน รูปตัด
 • 3 : แบบรายละเอียดห้องน้ำ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 • วัสดุใดต่อไปนี้ ไม่นิยมใช้ในการผลิตประตูน้ำหรือวาล์ว (Valves)
 • 1 : บรอนซ์
 • 2 : ทองเหลือง
 • 3 : เทอร์โมพลาสติก
 • 4 : ตะกั่ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :
 • วาล์วชนิดใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นวาล์วที่ทำหน้าที่ในการเปิด-ปิดการไหลของน้ำ
 • 1 : วาล์วเกท (Gate valve)
 • 2 : วาล์วปลั๊ก (Plug valve)
 • 3 : วาล์วบอลล์ (Ball valve)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • วาล์วชนิดใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นวาล์วที่ใช้ในการควบคุมการไหลและลดแรงดันของน้ำ
 • 1 : วาล์วเกท (Gate valve)
 • 2 : วาล์วโกลบ (Globe valve)
 • 3 : วาล์วผีเสื้อ (Butterfly valve)
 • 4 : ไดอะแฟรมวาล์ว (Diaphragm valve)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเช็ควาล์ว (Check valve)
 • 1 : ทำหน้าที่เป็นประตูน้ำให้น้ำไหลไปได้ทางเดียว
 • 2 : การไหลกลับอย่างกระทันหันของของเหลว อาจทำให้ชิ้นส่วนของวาล์วหลุดเสียหายได้
 • 3 : มักนิยมติดตั้งอยู่ทางด้านดูด (suction) ของเครื่องสูบน้ำ (Pump) เสมอ
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดเกี่ยวกับวาล์วลดความดัน (Pressure reducing valve)
 • 1 : ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันที่จ่ายเข้าสู่สุขภัณฑ์สูงเกินไป
 • 2 : ควรติดตั้งกับระบบจ่ายน้ำร้อนในอาคารขนาดเล็ก
 • 3 : ต้องระวังเศษสิ่งของหรือตะกอนที่ไหลมากับน้ำ อาจทำให้วาล์วอุดตันเสียหายได้
 • 4 : อาจประกอบด้วยวาล์วมากกว่า 1 ตัว ที่มีขนาดต่างกันประกอบกันได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • ถ้าต้องการควบคุมการไหลเข้าของน้ำร้อนและน้ำเย็น ท่านต้องเลือกใช้ก๊อกน้ำประเภทใด
 • 1 : ก๊อกแกนหมุนเดี่ยว
 • 2 : ก๊อกระบายน้ำตะกอน
 • 3 : ก๊อกบังคับน้ำ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 40 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานห้องอากาศ (Air chamber)
 • 1 : เป็นอุปกรณ์ดูดซับการกระแทกของน้ำที่เกิดขึ้นในระบบท่อ
 • 2 : ห้องอากาศที่มีพื้นที่หน้าตัดน้อยแต่สูง จะใช้งานได้ดีกว่าห้องอากาศที่กว้างแต่สั้น
 • 3 : การเกิด Waterlogged จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานหมดไป
 • 4 : การติดตั้งวัสดุยืดหยุ่นภายในสามารถดูดซับแรงดันน้ำที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • คุณสมบัติของน้ำข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ส่งผลต่อความเร็วของน้ำในท่อ
 • 1 : ความกระด้างของน้ำ
 • 2 : ค่าความเป็นกรดด่าง
 • 3 : ระดับความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบท่อน้ำเข้าด้วยกัน
 • 1 : ควรทาสารประกอบที่ใช้กับรอยต่อไปบนเกลียวตัวเมียหรือเกลียวใน
 • 2 : สารประกอบมีความจำเป็นในการเคลือบเกลียวในรอบต่อ
 • 3 : การใช้สารประกอบสามารถทำให้สามารถหมุนเกลียวเข้าได้เต็มตามระยะเกลียวโดยง่าย
 • 4 : ทุกรอยต่อระหว่างหัวท่อที่มีเกลียวจะต้องกระชับอยู่กับข้อต่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นข้อควรปฏิบัติในการต่อท่อน้ำ
 • 1 : ทำความสะอาดเกลียวท่อให้สะอาด
 • 2 : ดูแลรักษาให้ท่อและสารประกอบต่อท่อมีคุณภาพดี
 • 3 : หมุนเกลียวในส่วนรอยต่ออย่างเร็ว เพื่อให้เกิดการขยายตัวของท่อหรือข้อต่อและสะดวกในการต่อท่อน้ำ
 • 4 : หมุนเกลียวในส่วนรอยต่อไม่ให้แน่นอย่างรวดเร็ว โดยให้คำนึงถึงการเปลี่ยนของอุณหภูมิของโลหะด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรองรับท่อและอุปกรณ์ยึดท่อ
 • 1 : การแขวนเส้นท่อทางนอนอาจทำให้ท่อหย่อนหรือตกท้องช้างได้
 • 2 : ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แขวนจะกว้างขึ้น เมื่อขนาดท่อน้ำใหญ่ขึ้น
 • 3 : ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แขวนจะกว้างขึ้น เมื่อขนาดท่อน้ำเล็กลง
 • 4 : อุปกรณ์แขวนควรอยู่ใกล้กับข้อต่อที่เปลี่ยนทิศทางการเดินท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด สำหรับท่อโลหะ
 • 1 : ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมใช้ในงานน้ำดื่ม
 • 2 : ท่อเหล็กหล่อใช้ในงานระบบจ่ายน้ำประปาในอาคาร
 • 3 : ท่อเหล็กดำแบบไร้ตะเข็บ ใช้กับงานระบบดับเพลิง
 • 4 : ท่อเหล็กอาบสังกะสีใช้กับงานระบบดับเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • วาล์วข้อใดต่อไปนี้ ไม่ควร ใช้ในการปรับอัตราการไหล
 • 1 : Gate valve
 • 2 : Ball valve
 • 3 : Globe valve
 • 4 : Butterfly valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • เครื่องสูบน้ำชนิดใดต่อไปนี้ เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นเครื่องสูบสลัดจ์หมุนเวียนในระบบเอเอส
 • 1 : Axial flow centrifugal pump
 • 2 : Radial flow centrifugal pump
 • 3 : Air lift pump
 • 4 : Piston pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • ในการออกแบบระบบท่อของอาคารตลาดสดขนาดใหญ่ ระบบใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมี
 • 1 : ระบบจ่ายน้ำประปา
 • 2 : ระบบดับเพลิง
 • 3 : ระบบเก็บขยะมูลฝอย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • วาล์วในข้อต่อไปนี้ ใช้เนื้อที่น้อยที่สุดในการติดตั้งกับท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
 • 1 : Butterfly valve
 • 2 : Globe valve
 • 3 : Gate valve
 • 4 : Swing check valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • คำว่า sleeve ในการก่อสร้างระบบท่อ หมายถึงข้อใด
 • 1 : การต่อท่อโลหะขนาดใหญ่ๆโดยวิธีการเชื่อมโดยตรง
 • 2 : ช่องหรือปลอกเดินผ่านโครงสร้างอาคาร เช่น คาน พื้น เพื่อใช้ในการเดินท่อ
 • 3 : ช่องที่ใช้ระบายน้ำฝนให้ล้นออกจากระเบียงโดยตรง
 • 4 : การต่อท่อพลาสติกขนาดใหญ่ๆโดยวิธีการเชื่อมโดยตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 51 :
 • สำหรับท่อที่ใช้ในอาคารสูง ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่ใช้ในงานจ่ายน้ำประปาควรใช้ท่อ Class A
 • 2 : ท่อเหล็กหล่อที่ใช้ในงานระบายน้ำเสีย ควรใช้ class extra heavy
 • 3 : ท่อพีวีซีจ่ายน้ำประปาควรใช้ท่อ Class 13.5
 • 4 : ท่อเหล็กดำที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง ควรใช้แบบไม่มีตะเข็บ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :
 • เครื่องสูบน้ำชนิดใดต่อไปนี้ เหมาะในการใช้งานในการสูบระบายน้ำฝน ซึ่งต้องสูบด้วยอัตราที่สูงมากๆ โดยอาจไม่ต้องการ head มากนัก
 • 1 : Radial flow centrifugal pump
 • 2 : Axial flow centrifugal pump
 • 3 : Mixed flow centrifugal pump
 • 4 : Air lift pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในการประมาณการปริมาณน้ำในการออกแบบท่อภายในอาคาร
 • 1 : วิธีการให้น้ำหนักหน่วยสุขภัณฑ์สำหรับน้ำประปา
 • 2 : วิธีการอาศัยเวลาและอัตราการไหลประกอบเข้ากับหน่วยสุขภัณฑ์สำหรับน้ำประปา
 • 3 : วิธีประมาณจากจำนวนผู้ใช้โดยคิดจากปริมาณน้ำที่ใช้ในวันหนึ่งๆ
 • 4 : วิธีที่ประมาณจากพื้นที่ใช้สอยของอาคารเพียงอย่างเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
 • 1 : ออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • 2 : ออกแบบให้ท่อมีขนาดเล็ก ความยาวน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นได้
 • 3 : ออกแบบให้มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • วัสดุสำหรับใช้ทำเครื่องสุขภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • 1 : ดูดซึมน้ำได้น้อย และทำความสะอาดง่าย
 • 2 : ทนทานต่อการเป็นสนิมหรือสึกหรอ
 • 3 : ราคาถูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • ในการออกแบบงานระบบท่อภายในอาคารในขั้นตอนการออกแบบร่าง (Preliminary design) ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จำเป็นมีอยู่ในแบบร่าง ดังกล่าว
 • 1 : Design Concept
 • 2 : Design Criteria
 • 3 : รายการประกอบแบบ
 • 4 : ราคาค่าก่อสร้างอย่างคร่าวๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • Modulating Control valve สามารถใช้งานได้ในหลายลักษณะ ข้อใดต่อไปนี้ ไม่สามารถ นำ Modulating control valve ไปใช้งานได้
 • 1 : ใช้เป็น Pressure Reducing valve
 • 2 : ใช้เป็น Check valve
 • 3 : ใช้เป็น Float valve
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • เครื่องสูบน้ำชนิดใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ ในงานทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำ
 • 1 : Axial flow centrifugal pump
 • 2 : Radial flow centrifugal pump
 • 3 : Diaphram pump
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • ท่อประเภทใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นท่อประปาภายในอาคาร
 • 1 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 2 : ท่อเหล็กดำ
 • 3 : ท่อ PVC
 • 4 : ท่อทองแดง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำหลังจากการเดินท่อเสร็จแล้ว
 • 1 : การทดสอบด้วยน้ำ
 • 2 : การทดสอบด้วยลมอัด
 • 3 : ทดสอบด้วยควัน
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • คลอรีนตกค้างที่ต้องมีอยู่ในน้ำในระบบสระว่ายน้ำ มีความจำเป็นอย่างไร
 • 1 : ลดการกัดกร่อนของน้ำที่มีต่อท่อ
 • 2 : เพื่อเคลือบผิวท่อที่ภายในเส้นท่อ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้ำจากวัสดุท่อ
 • 3 : เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนจากภายนอกระบบ เช่น จากคนใช้สระว่ายน้ำ
 • 4 : ลดปริมาณการตกตะกอนของหินปูนภายในเส้นท่อและอุปกรณ์อื่นๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องสำหรับการใช้ท่อทองแดงในระบบท่อประปา
 • 1 : ท่อทองแดงมีราคาสูง
 • 2 : ท่อทองแดงมีความต้านทานต่อการไหลน้อยกว่าท่อเหล็ก
 • 3 : นิยมใช้ในระบบท่อน้ำร้อน
 • 4 : มีอายุการใช้งานสั้นกว่าท่อเหล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • ท่อประเภทใดมักถูกนำมาใช้เป็นท่อประปาใต้ดินภายนอกอาคาร
 • 1 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 2 : ท่อเหล็กดำ
 • 3 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 4 : ท่อเหล็กหล่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดน้ำกระแทกภายในเส้นท่อ (water hammer)
 • 1 : น้ำกระแทกเกิดจากน้ำไหลในเส้นท่อถูกทำให้หยุดลงกะทันหัน
 • 2 : เกิดจากการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของคลื่นความดัน
 • 3 : เสียงดังเกิดจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ที่แขวนหรือยึดท่อ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • อุปกรณ์ข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ป้องกันการกระแทกของน้ำ
 • 1 : ห้องอากาศ
 • 2 : สวิตซ์ลูกลอย
 • 3 : Butterfly Valve
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุของความแตกต่างของความต้องการน้ำต่อว้น (water demand) ที่ใช้ในการออกแบบระบบจ่ายน้ำประปาในอาคาร
 • 1 : ฐานะของผู้พักอาศัยในอาคาร
 • 2 : สภาพดินฟ้าอากาศ
 • 3 : ลักษณะการใช้สอยภายในอาคาร
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • อาคารประเภทใดต่อไปนี้ มีอัตราความต้องการน้ำต่อวันต่อหน่วยสูงสุด
 • 1 : สนามบิน
 • 2 : โรงเรียน
 • 3 : โรงแรม
 • 4 : อาคารสำนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 • อาคารประเภทใดต่อไปนี้ มีอัตราความต้องการน้ำต่อวันต่อหน่วยต่ำสุด
 • 1 : อาคารตลาดสด
 • 2 : อาคารที่พักอาศัย
 • 3 : โรงแรม
 • 4 : โรงเรียน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • ความเร็วของน้ำในเส้นท่อที่มีแรงดันที่ใช้ในการออกแบบควรอยู่ระหว่างเท่าใด
 • 1 : 1.2 - 2.4 m/s
 • 2 : 0.5 – 1.2 m/s
 • 3 : 2.5 – 4.8 m/s
 • 4 : 4.5 – 5.6 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • ข้อใดต่อไปนี้มักเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความดันของน้ำประปาในท่อหลักที่จ่ายเข้าสู่อาคารไม่เพียงพอ
 • 1 : มีการแย่งน้ำในท่อประปาหลักโดยอาคารอื่น ๆ
 • 2 : ท่อประปาหลักเกิดตะกรันจับทำให้อัตราการไหลต่ำลง
 • 3 : การใช้น้ำประปาในฤดูร้อนมีอัตราสูงขึ้นมาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 • ความสูงเป็นเมตรซึ่งวัดระหว่างผิวของแหล่งน้ำที่สูบน้ำ ไปจนถึงระดับน้ำที่ปล่อยออกที่ปลายท่อด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำ แสดงถึงแรงดันในข้อใด
 • 1 : Suction Head
 • 2 : Static Head
 • 3 : Discharge static Head
 • 4 : Suction Lift
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 72 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นข้อดีของโถส้วมแบบฟลัชวาล์ว
 • 1 : มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
 • 2 : สามารถใช้งานได้ในช่วงความดันของน้ำประปากว้าง
 • 3 : เหมาะกับอาคารสาธารณะ
 • 4 : สามารถใช้งานในลักษณะต่อเนื่องได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด สำหรับการจัดเตรียมสถานที่สำหรับถังเก็บน้ำประปา
 • 1 : ควรติดตังถังเก็บน้ำโดยอาศัยส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารร่วมด้วย
 • 2 : ต้องมีช่องเปิดเพื่อที่จะทำการตรวจสอบ และทำความสะอาดถังได้
 • 3 : ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารมลพิษ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสาเหตุที่ควรออกแบบความเร็วของน้ำในเส้นท่อไม่ให้สูงเกินไป
 • 1 : เพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงดังของน้ำ
 • 2 : เพื่อลดการสึกกร่อนของบ่าวาวล์และท่อ
 • 3 : จำกัดความดันลดไม่ให้สูงมากจนเกินไป
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • วัสดุใดต่อไปนี้ ไม่นิยมนำมาใช้ทำเครื่องสุขภัณฑ์
 • 1 : แบบเครื่องลายคราม
 • 2 : เหล็กสเตนเลส
 • 3 : กระเบื้องเคลือบ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 680 : 02. Law and regulations
ข้อที่ 76 :
 • อาคารตามข้อใดต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบดับเพลิงแบบท่อยืนสายสูบ โดยพิจารณาตามกฎหมาย
 • 1 : อาคารสำนักงาน 2 ชั้น สูง 8 เมตร พื้นที่รวม 1,800 ตารางเมตร
 • 2 : อาคารสำนักงาน 6 ชั้น สูง 24 เมตร พื้นที่รวม 6,000 ตารางเมตร
 • 3 : อาคารสำนักงาน 5 ชั้น สูง 18 เมตร พื้นที่รวม 12,000 ตารางเมตร
 • 4 : อาคารสำนักงาน 10 ชั้น สูง 40 เมตร พื้นที่รวม 15,000 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • มาตรฐานและกฎหมายข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้ใช้ในการออกแบบระบบท่อในอาคารสำหรับประเทศไทย
 • 1 : มาตรฐานการเดินท่อในอาคารของ วสท.
 • 2 : ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • 3 : มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ วสท.
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 78 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องทราบในการออกแบบระบบท่อในอาคาร
 • 1 : สถานที่ตั้งของโครงการ
 • 2 : ระบบ สาธารณูปโภครอบๆโครงการ
 • 3 : กฎหมายและข้อบังคับ
 • 4 : ไมมีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 79 :
 • ตามกฎหมายควบคุมน้ำทิ้งจากอาคาร อาคารประเภทใดเป็นอาคารที่ปล่อยทิ้งน้ำเสียออกมาในปริมาณมากที่สุด
 • 1 : อาคารประเภท จ.
 • 2 : อาคารประเภท ง.
 • 3 : อาคารประเภท ก.
 • 4 : อาคารใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารนั้นๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 •  อาคารจอดรถขนาด 200 คัน จัดเป็นพื้นที่ควบคุมการดับเพลิงชนิดใด
 • 1 : Light Hazard Occupancy
 • 2 : Ordinary Hazard Occupancy
 • 3 : Extra Hazard Occupancy
 • 4 : อาคารนี้ ไม่จำเป็นต้องมีระบบดับเพลิง เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงใหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 81 :
 • พื้นที่ควบคุมสำหรับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ คือข้อใด
 • 1 : 100 ตารางเมตร
 • 2 : 500 ตารางเมตร
 • 3 : 1,000 ตารางเมตร
 • 4 : 2,000 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 82 :
 • จากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคารปี 2544 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ถูกควบคุม
 • 1 : ขนาดของห้องพักขยะสำหรับอาคาร
 • 2 : จำนวนและตำแหน่งของถังดับเพลิงแบบมือถือ
 • 3 : ขนาดและเวลากักน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ
 • 4 : ประเภทของอาคารตามขนาดแลจำนวนผู้ใช้อาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • จากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคารปี 2544 ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ข้อบัญญัติ ระบุให้อาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีระบบโปรยน้ำฝอยเสริมจากระบบท่อยืน
 • 2 : พื้นที่ควบคุมของถังดับเพลิงแบบมือถือในแต่ละชั้นคือ 1000 ตารางเมตร
 • 3 : ถังดับเพลิงแบบมือถือต้องติดตั้งสูงจากพื้น 1.50 เมตร
 • 4 : อาคารขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีระบบท่อยืนสายฉีดน้ำ ขนาด 2 ½ นิ้วครอบคลุมการดับเพลิงในทุกพื้นที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • จากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคารปี 2544 เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดขนาดของอาคาร ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง 550 ห้อง จัดเป็นอาคารประเภท ก.ที่จำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดบีโอดีให้ได้ตามกฏกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • 2 : อาคารประเภท ก จัดเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าประเภทอื่นๆ
 • 3 : อาคารประเภท ค จัดเป็นอาคารที่เล็กที่สุดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าประเภทอื่นๆ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 85 :
 • จากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคารปี 2544 เกี่ยวกับเรื่องการระบายน้ำฝน ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ท่อระบายน้ำฝนที่ต่อลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต้องมีความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 :400
 • 2 : ท่อระบายน้ำฝนที่ต่อลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
 • 3 : บ่อตรวจระบายต้องติดตั้งทุกๆระยะไม่เกิน 12 เมตร
 • 4 : บ่อตรวจระบายต้องติดตั้งทุกๆที่ที่มีการหักเลี้ยว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • อาคารพานิชย์แห่งหนึ่ง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 25,000 ตารางเมตร จงหาปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบขนาดของที่พักรวมมูลฝอย กำหนดให้ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากอาคารพานิชหรืออาคารอื่น ไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตร ต่อพื้นที่อาคาร 1 ตารางเมตร
 • 1 : 10,000 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 1,000 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 100 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 10ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : สำหรับการออกแบบท่อระบายน้ำย่อยในห้องน้ำต้องเดินท่อให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:50
 • 2 : ท่อ soilย่อยในห้องน้ำ ต้องมีขนาดอย่างต่ำ 4 นิ้ว
 • 3 : ท่อระบายน้ำเสียที่รับช่องระบายน้ำที่พื้นต้องมีขนาดอย่างต่ำ 1 ½ นิ้ว แต่ควรใช้อย่างต่ำ 2นิ้ว
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • งานในข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
 • 1 : ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
 • 2 : ระบบดับเพลิงอาคารสูง
 • 3 : ระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสะอาด
 • 4 : ระบบผลิตน้ำประปาชุมชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • งานในข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
 • 1 : งานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • 2 : งานผลิตน้ำสะอาดสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในโรงงาน
 • 3 : งานระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ของโรงงานขนาดใหญ่
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 90 :
 • งานในข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
 • 1 : ระบบการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับน้ำทิ้งและน้ำบาดาลและมีขนาดใหญ่
 • 2 : ระบบการคำนวณ และระบบการให้คะแนนตามมาตรฐานอาคารเขียว
 • 3 : ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงของอาคารสาธารณะที่มีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 91 :
 • งานวิศวกรรมใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
 • 1 : งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 2 : งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • 3 : งานวิศวกรรมเคมี
 • 4 : งานวิศวกรรมเหมืองแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 92 :
 • งานในข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
 • 1 : งานจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอาคารขนาดใหญ่
 • 2 : งานระบบขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล
 • 3 : งานระบบจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 681 : 03. Cold water supply system
ข้อที่ 93 :
 • อาคารสำนักงานแห่งหนึ่ง มีคนใช้อาคาร 500 คน ขนาดของถังเก็บน้ำเพื่อให้พอเพียงสำหรับการใช้น้ำ 1 วัน (ไม่นับรวมน้ำใช้อื่น ๆ เช่น ระบบดับเพลิง) ควรจะมีค่าเท่ากับ (กำหนดอัตราการใช้น้ำ 75 ลิตร ต่อคนต่อวัน)
 • 1 : 187.5 ลบ.ม.
 • 2 : 37.5 ลบ.ม.
 • 3 : 375 ลบ.ม.
 • 4 : 9.5 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็น ข้อเสีย ของระบบจ่ายลง (Down Feed System) โดยการใช้ถังสูงเพียงอย่างเดียว
 • 1 : จำเป็นต้องยกถังน้ำให้สูงพอเพียงสำหรับการจ่ายน้ำให้กับอาคารชั้นบน
 • 2 : ไม่มีน้ำสำรองสำหรับการใช้ในอาคาร
 • 3 : เปลืองพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำมากกว่าระบบอื่น ๆ
 • 4 : เป็นระบบที่ไม่คงตัว ไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่อาคารทุกอาคารต้องมีถังเก็บน้ำประปา
 • 1 : กฎหมายบังคับ ห้ามสูบน้ำใช้โดยตรงจากท่อประปา
 • 2 : เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ กรณีที่น้ำประปาหยุดไหล
 • 3 : ถูกต้องทั้งข้อ 1 และ 2
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • โดยปกติอาคารสูง จะใช้ระบบการจ่ายน้ำประปา แบบใดต่อไปนี้
 • 1 : ระบบจ่ายขึ้น (Upfeed)
 • 2 : ระบบจ่ายลง (downfeed)
 • 3 : ระบบผสม
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • ค่า FU. (Fixture Unit) ที่ใช้ในการออกแบบขนาดท่อน้ำประปา หมายถึงข้อใด
 • 1 : เป็นค่าที่แสดงจำนวนสุขภัณฑ์ทั้งหมดของอาคาร
 • 2 : เป็นค่าที่แสดงอัตราความต้องการน้ำสูงสุดของสุขภัณฑ์แต่ละชนิด
 • 3 : เป็นค่าอัตราความต้องการน้ำของสุขภัณฑ์ โดยคำนึงถึงอัตราการไหลและความถี่ในการใช้งาน
 • 4 : เป็นค่าที่แสดงจำนวนผู้อาศัยในอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :
 • ค่า Water Factor ที่ใช้การออกแบบขนาดท่อน้ำประปา หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : เป็นค่าตัวประกอบที่นำมาลดค่าความต้องการน้ำสูงสุดให้ถูกต้องมากขึ้น
 • 2 : เป็นค่าที่แสดงอัตราความต้องการน้ำสูงสุดของสุขภัณฑ์แต่ละชนิด
 • 3 : เป็นค่าอัตราความต้องการน้ำของสุขภัณฑ์ โดยคำนึงถึงอัตราการไหลและความถี่ในการใช้งาน
 • 4 : เป็นค่าที่แสดงจำนวนสุขภัณฑ์ทั้งหมดของอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • ค่าความเร็วของน้ำในท่อที่เหมาะสม สำหรับการออกแบบระบบจ่ายน้ำประปาคือข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : 0.1 – 0.5 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 1 – 3 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 2.4 – 4.8 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 3 – 8 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • ค่าความเร็วของน้ำในท่อที่เหมาะสม สำหรับการออกแบบระบบจ่ายน้ำประปาคือ
 • 1 : 0.1 – 0.5 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 1.2 – 2.4 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 2.4 – 4.8 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 3 – 8 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 101 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : สุขภัณฑ์แบบ Flush valve ต้องการแรงดันมากกว่า Flush Tank
 • 2 : สุขภัณฑ์แบบ Flush valve ต้องการอัตราการไหลมากกว่า Flush Tank
 • 3 : โดยปกติสุขภัณฑ์ที่ใช้ใน Public จะต้องการอัตราไหลมากกว่า Private
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้อมูลที่ต้องการในการออกแบบหาขนาดของเครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูง
 • 1 : จำนวนสุขภัณฑ์ทั้งหมดของอาคาร
 • 2 : ความสูงของอาคาร
 • 3 : ความดันลดของท่อจ่ายน้ำขึ้นถังสูง
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ อุปกรณ์สามารถช่วยแก้ไขหรือป้องกัน water hammer ในระบบจ่ายน้ำประปา
 • 1 : Air chamber
 • 2 : Pressure reducing valve
 • 3 : Shock absorber arrestor
 • 4 : Spring load check valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หน้าที่ของ ถังอัดความดันใน Package booster pump set
 • 1 : ทำให้ความดันที่จ่ายให้กับระบบคงที่มากขึ้น
 • 2 : เก็บน้ำไว้สำหรับสำรองจ่ายให้กับระบบ
 • 3 : ช่วยลดการเดิน-หยุด ของ เครื่องสูบน้ำ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือ ข้อดี ของ Pre-charge hydro pneumatic tank
 • 1 : มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าถังอัดความดันปกติ สำรองน้ำในระบบได้มากขึ้น
 • 2 : ไม่จำเป็นต้องเติมอากาศลงในถังตลอดอายุการใช้งาน
 • 3 : น้ำและอากาศไม่สัมผัสกันโดยตรง ทำให้อากาศไม่ละลายลงไปในน้ำ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ระบบจ่ายน้ำแบบใช้ถังสูง สำหรับอาคารสูงมากกว่า15 ชั้นจำเป็นต้องติดตั้ง Pressure reducing valve(PRV)
 • 2 : ระบบจ่ายน้ำแบบเพิ่มความดันในเส้นท่อโดยตรง จะประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำอย่างน้อย 2 เครื่อง
 • 3 : Pressure reducing valve 1 ชุด ที่ใช้ในอาคารสูง จะมี 2 ตัว (ใหญ่-เล็ก) เพื่อรองรับอัตราการไหลที่แตกต่างกัน
 • 4 : ภายในถังอัดความดัน จะประกอบด้วยอากาศ 2 ส่วน น้ำ 1 ส่วน ตลอดเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • ตามมาตรฐานน้ำประปาของการประปานครหลวง ความดันของน้ำภายในเส้นท่อ มีค่าอย่างน้อยประมาณกี่บาร์
 • 1 : 6 บาร์
 • 2 : 4 บาร์
 • 3 : 2 บาร์
 • 4 : 1 บาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ใช้เพิ่มความดันน้ำภายในระบบท่อ
 • 1 : เครื่องสูบน้ำ (Pump)
 • 2 : หอถังสูง
 • 3 : ถังสูง (Roof Tank)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • ตามข้อกำหนดในการออกแบบ ถังเก็บน้ำของอาคารต้องสำรองน้ำเอาไว้อย่างน้อยเท่าใด เพื่อใช้ในการดับเพลิง
 • 1 : 15 ลบ.ม.
 • 2 : 30 ลบ.ม.
 • 3 : 50 ลบ.ม.
 • 4 : ไม่สามารถกำหนดเป็นปริมาตรน้ำได้โดยตรง ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของระบบดับเพลิงที่ใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 :
 • คำว่า PRV ย่อมาจากคำว่าอะไร
 • 1 : Pressure Reverse Valve
 • 2 : Pressure Regulating Value
 • 3 : Past Reverse Valve
 • 4 : Past Regulating Valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • ขนาดท่อเล็กที่สุดของก๊อกสนาม (Hose Bibb) คือข้อใด
 • 1 : 1/2 นิ้ว
 • 2 : 3/4 นิ้ว
 • 3 : 1 นิ้ว
 • 4 : 1 1/4 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • กำลังของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการสูบน้ำ ขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
 • 1 : อุณหภูมิของน้ำ
 • 2 : ระดับความสูงของน้ำที่ทำการสูบส่ง
 • 3 : ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 113 :
 • ขนาดความจุอย่างน้อยของถังสูง ซึ่งรับน้ำจากเครื่องสูบ โดยสูบในอัตรา 6 ลิตรต่อวินาที ตรงกับข้อใด เมื่อกำหนดให้ขนาดความจุของถังสูงเฉพาะส่วนของการสูบน้ำ มีค่าเท่ากับ 40 เท่า ของอัตราการสูบน้ำ ในหน่วยลิตรต่อนาที
 • 1 : 1.6 ลบ.ม.
 • 2 : 4 ลบ.ม.
 • 3 : 9 ลบ.ม.
 • 4 : 14.4 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 114 :
 • การแบ่งอัตราการสูบน้ำอย่างต่ำที่สุด ของระบบการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องที่เหมือนกันทุกประการ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : 100 : 100
 • 2 : 65 : 65
 • 3 : 50 : 50
 • 4 : 60 : 60
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • ขนาดของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำจากการคำนวณ มีค่ากี่กิโลวัตต์ เมื่อทำการสูบน้ำด้วยอัตรา 60 ลิตรต่อวินาที เพื่อสูบส่งเป็นระยะทางในแนวดิ่งทั้งสิ้นเท่ากับ 45 เมตร และมีการสูญเสียเฮดน้ำทั้งหมด 6 เมตรน้ำ และประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ เท่ากับ 60% สมการในการคำนวณเป็นดังสมการต่อไปนี้ P = (Q * H) / (102 * n)
 • 1 : 37 กิโลวัตต์
 • 2 : 40 กิโลวัตต์
 • 3 : 50 กิโลวัตต์
 • 4 : 65 กิโลวัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่สามารถเพิ่มความดันให้กับระบบจ่ายน้ำประปาได้
 • 1 : Booster Pump Set
 • 2 : Variable Speed Pump
 • 3 : Precharged Hydro-pneumatic Tank System
 • 4 : Instantaneous Heater
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 117 :
 • Package Booster Pump เหมาะกับงานประเภทใด
 • 1 : ใช้เพิ่มความดันให้กับน้ำ สำหรับจ่ายให้สุขภัณฑ์ชั้นบนๆ เพื่อเสริมความดันให้กับระบบจ่ายน้ำแบบถังสูง
 • 2 : ใช้เพิ่มความดันให้กับน้ำ เพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบดับเพลิง
 • 3 : ใช้เพิ่มความดันให้กับน้ำ เพื่อจ่ายน้ำจากถังน้ำใต้ดินขึ้นไปยังถังสูง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ การกระแทกของน้ำ (Water Hammer)
 • 1 : Water Hammer เกิดจากการหยุดการไหลของน้ำอย่างรวดเร็ว เช่น การปิดวาล์วน้ำอย่างรวดเร็ว
 • 2 : การกระแทกของคลื่นความดันกลับไปกลับมาภายในเส้นท่อ ก่อให้เกิดเสียงดังเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดผลเสียอื่นๆ
 • 3 : ขนาดของความดันสามารถคำนวณได้จากสูตร ความดันที่เพิ่มจากการกระแทกของน้ำ (บาร์) = (14.8)(ความเร็วของน้ำ) (m/s)
 • 4 : การป้องกันการกระแทกของน้ำ ทำได้โดยติดตั้งห้องอากาศ (Air Chamber)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • ข้อใดเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องในการประมาณอัตราความต้องการน้ำสูงสุด และความดันของชุด สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • 1 : ต้องให้มีน้ำเพียงพอแก่เครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้สอย
 • 2 : เลือกสุขภัณฑ์ที่มีโอกาสใช้งานพร้อมๆ กัน
 • 3 : เลือกเส้นทางการไหลจากท่อเมนไปยังชุดสุขภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความดันสูงสุด
 • 4 : การหาความดันสูงสุดของเส้นท่อ ได้จากการรวมความดันที่สุขภัณฑ์ต้องการทุกๆชิ้นกับความดันลดเนื่องจากความฝืดของท่อทุกๆท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องในการออกแบบระบบท่อประปา
 • 1 : ความเร็วของน้ำในท่อประปา ควรอยู่ที่ 1.2-2.4 ม./วินาที มากที่สุดไม่เกิน 3.6 ม./วินาที
 • 2 : ความดันของน้ำก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ ไม่ควรเกิน 35-45 ม.น้ำ
 • 3 : ท่อประปาภายในอาคาร ไม่ควรอยู่ใกล้กับระบบไฟฟ้าของอาคาร
 • 4 : ควรออกแบบก่อนระบบอื่นๆ เนื่องจากมีข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการออกแบบระบบอื่นๆ ต่อไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 121 :
 • จงเรียงลำดับขั้นตอนในการออกแบบท่อดิ่งของท่อประปา 1. ปรับลดอัตราความต้องการน้ำสูงสุดโดยใช้ Water Factor 2. ทำการหาค่าหน่วยสุขภัณฑ์ (FU) ของแต่ละชั้น 3. คำนวณหาความดันลดในแต่ละช่วงท่อดิ่ง 4. หาอัตราความต้องการน้ำสูงสุดของแต่ละชั้น โดยใช้ Hunter’s Curve 5. ทำการปรับขนาดท่อ เพื่อหาความดันลดที่เหมาะสม
 • 1 : 2, 4, 1, 3, 5
 • 2 : 1, 2, 3, 4, 5
 • 3 : 2, 1, 4, 5, 3
 • 4 : 4, 2, 1, 3, 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • จงคำนวณหาความดันลดในเส้นท่อน้ำประปา โดยท่อช่วงที่ 1 มีขนาด 3/4” ยาว 5 ม. ความดันลด 45 ม./ 100 ม. อัตราไหล 0.6 lps ท่อช่วงที่ 2 ขนาด 1” ยาว 10 ม. ความดันลด 24 ม./100 ม. อัตราไหล 0.95 lps กำหนดให้คิดความยาวสมมูล 30% ของความยาวท่อจริง
 • 1 : 3.63 ม.
 • 2 : 4.65 ม.
 • 3 : 4.72 ม.
 • 4 : 6.05 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • เครื่องสูบน้ำชนิดใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ สำหรับการสูบน้ำประปาขึ้นสู่ถังเก็บน้ำดาดฟ้าสำหรับอาคารสูง 80 เมตร
 • 1 : Radial flow centrifirgal pump
 • 2 : Submersible vortex pump
 • 3 : End suction volute pump
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ Foot valve
 • 1 : กรองดักเศษผงในน้ำประปา ก่อนเข้าสู่เครื่องสูบน้ำ
 • 2 : ป้องกันการสั่นสะเทือนที่เกิดจากเครื่องสูบน้ำสำหรับระบบท่อจ่ายน้ำประปา
 • 3 : ใช้เป็นวาล์วกันไหลย้อนกลับ (check valve)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ใช้สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนเนื่องจากการเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำ
 • 1 : flexible connector
 • 2 : Gate valve
 • 3 : Check valve
 • 4 : Pressure guage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :
 • ค่า water factor ที่นำมาใช้ในการหาขนาดท่อประปา จะมีค่าต่ำกว่า 1 เมื่อค่า Fixtare unit ของระบบรวมมากกว่าค่าใด
 • 1 : 200 FU
 • 2 : 400 FU
 • 3 : 500 FU
 • 4 : 800 FU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • อาคารโรงแรมแห่งหนึ่งมีสุขภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 85 ชิ้น คิดเป็นหน่วยสุขภัณฑ์ (fixture unit) เท่ากับ 220 FU จงหาอัตราการสูบของเครื่องสูบน้ำ กำหนดตัวประกอบสำหรับหาขนาดเครื่องสูบน้ำ เท่ากับ 0.55 gpm/fixture
 • 1 : 121 gpm.
 • 2 : 167.75 gpm.
 • 3 : 79.25 gpm.
 • 4 : 46.75 gpm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดสำหรับการออกแบบ Pressure reducing valve
 • 1 : ขนาดของ pressure reducing valve ต้องมีขนาดเท่ากับขนาดของท่อเมนประปาที่ต่อเสมอ
 • 2 : pressure reducing valve 1 ชุด อาจประกอบด้วย valve 2 ขนาด ต่อแบบขนาน
 • 3 : ถ้า pressure reducing valve มี 2 ขนาดใน 1 ชุด ควรตั้งแรงดันใน valve ขนาดเล็กให้มีค่ามากกว่า valve ขนาดใหญ่เล็กน้อย
 • 4 : pressure reducing valve  1 ชุด อาจประกอบด้วย valve ขนาดเดียวกันต่อแบบอนุกรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดสำหรับ spring load check valve
 • 1 : มีหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ
 • 2 : ควรติดตั้งในแนวนอน มิฉะนั้นจะทำให้บ่าวาล์วสึกกร่อนง่าย
 • 3 : มีหน้าที่ช่วยป้องกันการกระแทกของน้ำ ( water hammer )
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งในด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำ
 • 1 : pressure guage
 • 2 : flexible connector
 • 3 : Gate valve
 • 4 : Flow meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • H-Q curve สำหรับเครื่องสูบน้ำ หมายถึงข้อใด
 • 1 : กราฟระหว่างแรงดันน้ำ (H) กับคุณภาพน้ำ(Q)
 • 2 : กราฟระหว่างแรงดันน้ำ (H) กับอัตราการไหลของน้ำ(Q)
 • 3 : กราฟระหว่างความร้อนของน้ำ (H) กับอัตราการไหลของน้ำ(Q)
 • 4 : กราฟระหว่างความร้อนของน้ำ (H) กับคุณภาพน้ำ(Q)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบ vortex centrifigal pump
 • 1 : การสึกหรอของใบพัดน้อย เนื่องจากใบพัดไม่สัมผัสกับกระแสการไหลของน้ำโดยตรง
 • 2 : ป้องกันการอุดตันในเครื่องสูบน้ำได้ดี
 • 3 : มีแรงดันมากกว่า centrifigal pump แบบใบพัดธรรมดา
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง หากเพิ่มความเร็วรอบของใบพัดจะทำให้อัตราการสูบ
 • 1 : สูงขึ้น
 • 2 : ต่ำลง
 • 3 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • สำหรับเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ radial flow ที่ใช้สูบน้ำประปาขึ้นถังสูงหลายๆเครื่อง หากต้องการเพิ่มแรงดันให้แก่ระบบโดยอัตราการสูบคงที่ ควรต่อเครื่องสูบแบบใด
 • 1 : ต่อแบบอนุกรม
 • 2 : ต่อแบบขนาน
 • 3 : ต่อแบบอนุกรมแล้วตามด้วยแบบขนาน
 • 4 : ต่อแบบขนานแล้วตามด้วยแบบอนุกรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งที่ใช้ในการสูบน้ำประปา
 • 1 : single stage ให้แรงดันสูงกว่า multi stage
 • 2 : single slage และ multi-stage มีอัตราการสูบน้ำใกล้เคียงกัน
 • 3 : อาจใช้เครื่องสูบน้ำแบบ single slage 2 เครื่อง ต่อแบบอนุกรมเพื่อให้สามารถทดแทนการใช้ เครื่องสูบน้ำแบบ multi-stage 1 เครื่องได้
 • 4 : เครื่องสูบน้ำดับเพลิง มักใช้แบบ multi-stage
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 136 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นหลักการเดินท่อในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น
 • 1 : มีการฝังท่อประธานสาธารณะในระดับ 0.7 – 2.0 เมตรจากผิวดิน
 • 2 : ติดตั้งเครื่องดูดซับการกระแทกของน้ำ (Shock absorbers)
 • 3 : จัดเตรียมก็อกระบายน้ำภายในอาคารที่ค้างอยู่โดยไม่ได้อยู่ในระบบทำน้ำร้อน
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นประโยชน์ของการต่อช่องอากาศ (Air chamber) ในระบบจ่ายน้ำประปา
 • 1 : ช่วยดูดซับและลดการกระแทกของน้ำ
 • 2 : ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ จาก Water hammer
 • 3 : ช่วยเพิ่มปริมาตรในขณะที่อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น
 • 4 : ป้องกันการไหลกลับของน้ำจากท่อน้ำเย็นและท่อน้ำร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสาเหตุที่ความดันน้ำที่ส่งเข้าสู่สุขภัณฑ์ลดลง
 • 1 : ออกแบบให้มีข้อต่อและท่อแยกมากจนเกินไป
 • 2 : เลือกใช้ท่อที่มีผิวท่อเรียบเกินไป
 • 3 : มีการต่อท่อสั้นเกินไป
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • สำนักงานแห่งหนึ่งมีบุคลากร 1,000 คน จงหาขนาดถังเก็บน้ำเพื่อใช้ให้พอเพียงในการจ่ายน้ำใช้ 1 ชั่วโมง กำหนดให้ การใช้น้ำประมาณ 70 ลิตร/คน/วัน การใช้น้ำสูงสุด 5 เท่าของการใช้น้ำเฉลี่ย และคิดเวลาใช้น้ำ 8 ชั่วโมงต่อวัน
 • 1 : 40.75 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 43.75 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 49.75 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 53.75 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 140 :
 • เครื่องสุขภัณฑ์ใดต่อไปนี้ จัดว่ามีค่าจำนวนหน่วยสุขภัณฑ์ (Fixture unit) สูงที่สุด
 • 1 : โถส้วม (แบบฟลัชวาล์ว)
 • 2 : ฝักบัวที่พักอาศัย
 • 3 : ที่ปัสสาวะหญิง
 • 4 : อ่างล้างชาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการมี Intermediate tank
 • 1 : เหมาะสมกับอาคารที่มีความสูงเกิน 30 ชั้น
 • 2 : ทำให้ประหยัดพลังงานในการสูบน้ำขึ้นไปเก็บถังเก็บน้ำที่ชั้นบนสุด
 • 3 : ช่วยลดจำนวนวาล์วลดความดันและท่อ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยบกับท่อประธาน
 • 1 : เป็นท่อซึ่งนำน้ำประปาจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
 • 2 : จะมีการเจาะท่อประธานเพื่อบริการประชาชนในบริเวณที่ท่อผ่านไป
 • 3 : โดยทั่วไป นิยมใช้ท่อเหล็กเหนียวและท่อคอนกรีตอัดแรง
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการล่อน้ำในเครื่องสูบน้ำ
 • 1 : ใช้เมื่อทำการเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำที่จะสูบ
 • 2 : เป็นการเหนี่ยวนำให้เกิดสุญญากาศเพียงพอในการสูบน้ำ
 • 3 : มักพบในการทำงานเกี่ยวกับการสูบน้ำจากถังน้ำใต้ดิน หรือการสูบน้ำจากลำคลองเข้าที่นา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นความลึกที่สุดของบ่อน้ำในทางทฤษฎี ที่เราสามารถสูบน้ำขึ้นมาได้
 • 1 : 24 ฟุต
 • 2 : 34 ฟุต
 • 3 : 44 ฟุต
 • 4 : 54 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดือดของน้ำในท่อดูดของเครื่องสูบน้ำ
 • 1 : ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง
 • 2 : สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อของเหลวมีความดันสูงขึ้นจนสูงกว่าค่าความดันไอของของเหลวนั้น
 • 3 : ทำให้เกิดปัญหาการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องสูบน้ำ
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นปัญหาที่เกิดจากการเกิดคาวิเตชั่น (Cavitation) ขึ้นในระบบสูบน้ำ
 • 1 : ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง
 • 2 : ทำให้ผิวโลหะของชุดอุปกรณ์เสียหายเป็นรูได้
 • 3 : ก่อให้เกิดเสียงดังคล้ายกับการเคาะเหล็กในระบบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • ของเหลวลักษณะใดต่อไปนี้ ที่ทำให้เกิดปัญหา คาวิเตชั่น (Cavitation) ได้รุนแรงที่สุด
 • 1 : ของเหลวใสๆ
 • 2 : ของเหลวที่อุณหภูมิต่ำ
 • 3 : ของเหลวที่ข้นมากๆ
 • 4 : ของเหลวที่มีค่าความดันไอต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :
 • ท่านคิดว่าตำแหน่งใดที่ค่าความดันสถิตย์ของน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วที่สุด
 • 1 : ตำแหน่งห่างจากบริเวณหน้าแปลนเครื่องสูบน้ำด้านดูดประมาณ 30 เซนติเมตร
 • 2 : บริเวณหน้าแปลนเครื่องสูบน้ำด้านดูดกับปากใบพัด
 • 3 : ตำแหน่งห่างจากบริเวณด้านจ่ายน้ำออกประมาณ 30 เซนติเมตร
 • 4 : ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่า Net Positive Suction Head (NPSH)
 • 1 : มีหน่วยวัดเป็นความสูงของน้ำ
 • 2 : บอกถึงพลังงานความดันอย่างน้อยที่สุดที่จำเป็นต้องมีเพื่อดูดน้ำขึ้นไปได้
 • 3 : บอกถึงพลังงานความดันมากที่สุดที่เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้
 • 4 : จัดเป็นค่าเฉพาะของเครื่องสูบน้ำแต่ละตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • เครื่องสูบน้ำใดต่อไปนี้ เหมาะสมในการสูบน้ำจากบ่อบาดาล
 • 1 : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบไหลแนวรัศมี (Radial flow)
 • 2 : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบไหลแนวยาว (Axial flow)
 • 3 : เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine
 • 4 : เครื่องสูบน้ำแบบ Special Air lift
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 151 :
 • เครื่องสูบน้ำใดต่อไปนี้ เหมาะสมในการสูบน้ำตะกอนจากระบบตกตะกอนขั้นต้นหรือระบบ Grit chamber
 • 1 : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบไหลแนวรัศมี (Radial flow)
 • 2 : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบไหลแนวยาว (Axial flow
 • 3 : เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine
 • 4 : เครื่องสูบน้ำแบบ Special Air lift
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบไดอาแฟรม (Diaphragm pump)
 • 1 : แผ่นไดอาแฟรมจัดเป็นตัวที่ทำให้เกิดการดูดและอัดของปั๊มชนิดนี้
 • 2 : โดยทั่วไป แผ่นไดอาแฟรมมักทำมาจากโลหะ
 • 3 : ปั๊มชนิดนี้สามารถใช้ได้กับของเหลวที่มีเศษของแข็งแขวนลอยได้
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นสาเหตุของการข้ามต่อของน้ำ (Water cross connection)
 • 1 : การอุดตันที่ปากที่ดักกลิ่น
 • 2 : การเว้นระยะว่างหรือช่องอากาศ (Air gap) ที่ใช้กับสุขภัณฑ์ต่ำกว่า 1 นิ้ว
 • 3 : ก๊อกของอ่างล้างมือที่อยู่ต่ำกว่าของอ่าง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 154 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดสำหรับถังเก็บน้ำบนดิน (Ground Tank) ของอาคารสูงพิเศษ
 • 1 : ควรแบ่งถังออกเป็น 2 ส่วน เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง และล้าง
 • 2 : โดยปกติมีขนาดใหญ่กว่าถังเก็บน้ำดาดฟ้า (Roof tank)
 • 3 : ต้องมีน้ำสำรองสำหรับการดับเพลิงเสมอ
 • 4 : ต้องมีท่อระบายน้ำล้น ต่อเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้ข้อดีของ Pre-charge hydro-pneumatic system เมื่อเทียบกับ Pressure tank system
 • 1 : มีขนาดถังเล็กกว่ามาก
 • 2 : ลดปัญหาเรื่องการกัดกร่อนท่อ
 • 3 : ไม่ต้องการเครื่องอัดอากาศ (air compressor)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :
 • ในการใช้ PRV (Pressure Reducing Valve) ลดความดันจากแรงดันสูงมาก ๆ ลงมาให้เหลือแรงดันต่ำมาก ๆ ควรติดตั้ง PRV แบบใด
 • 1 : ติดตั้ง PRV 2 ตัว ขนาดเท่ากัน แบบอนุกรม
 • 2 : ติดตั้ง PRV 2 ตัว ขนาดเท่ากัน แบบขนาน
 • 3 : ติดตั้ง PRV 2 ตัว ขนาดใหญ่ 1 ตัว เล็ก 1 ตัว แบบอนุกรม
 • 4 : ติดตั้ง PRV 2 ตัว ขนาดใหญ่ 1 ตัว เล็ก 1 ตัว แบบขนาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :
 • ในการใช้ PRV (Pressure Reducing Valve) ลดความดันของน้ำที่มีอัตราการไหลของน้ำแปรเปลี่ยนตามเวลามาก ๆ ควรติดตั้ง PRV แบบใด
 • 1 : ติดตั้ง PRV 2 ตัว ขนาดเท่ากัน แบบอนุกรม
 • 2 : ติดตั้ง PRV 2 ตัว ขนาดเท่ากัน แบบขนาน
 • 3 : ติดตั้ง PRV 2 ตัว ขนาดใหญ่ 1 ตัว เล็ก 1 ตัว แบบอนุกรม
 • 4 : ติดตั้ง PRV 2 ตัว ขนาดใหญ่ 1 ตัว เล็ก 1 ตัว แบบขนาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • สุขภัณฑ์ชนิดใดต่อไปนี้ ต้องการอัตราการไหลและแรงดันของน้ำประปาสูงที่สุด
 • 1 : อ่างล้างมือ
 • 2 : โถส้วมแบบ Flush valve
 • 3 : โถส้วมแบบ Flush tank
 • 4 : ก๊อกสนาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งแบบ negative suction head ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องเป็นแบบ Horizontal split case centrifrigal pump
 • 2 : อาจจำเป็นต้องใช้ self priming centrifrigal pump
 • 3 : ต้องตรวจสอบ NPSH ของเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้ำประปาที่จ่ายให้กับโถส้วมแบบ Flush valve ควรมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 1/2 นิ้ว
 • 2 : 3/4
 • 3 : 1 นิ้ว
 • 4 : 2 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่มีประกอบอยู่ในชุด Package booster pump ทั่วๆไป
 • 1 : Foot valve
 • 2 : Pressure tank
 • 3 : Pressure guage
 • 4 : Centrifrigal pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการทำให้ระบบสูบตรงในเส้นท่อมีความดันด้านจ่ายคงที่มากยิ่งขึ้น
 • 1 : ใช้ Variable speed pump
 • 2 : ใช้ Pressure regulating valve
 • 3 : ทั้งการใช้ Variable speed pump และ Pressure regulating valve ใช้ได้ทั้งคู่
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : เครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูงควรมีอย่างน้อย 2 เครื่อง
 • 2 : เครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูงอาจมีมากกว่า 2 เครื่อง หากเป็นอาคารขนาดใหญ่
 • 3 : เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดันแบบ Package booster pump มีเครื่องสูบน้ำเครื่องเดียวก็พอเพียง
 • 4 : ถ้าอัดความดันใน Package booster pump มีถังเดียวก็เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 164 :
 • NPSH ของเครื่องสูบน้ำหมายถึงข้อใด
 • 1 : Negative Pressure Suction Head
 • 2 : Negative Pressure Supply Head
 • 3 : Net Positive Suction Head
 • 4 : Net Positive Supply head
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • ปริมาณน้ำสำรองในข้อต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในการหาขนาดของถังเก็บน้ำใต้ดิน
 • 1 : น้ำสำรองสำหรับการดับเพลิง
 • 2 : น้ำสำรองสำหรับระบบปรับอากาศ
 • 3 : น้ำสำรองสำหรับการใช้งานทั่วไปในอาคาร
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 166 :
 • ท่อจ่ายน้ำประปาเส้นหนึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว และความดันลด (head loss) เท่ากับ 8 เมตร ต่อ 100 เมตร หากท่อเส้นนี้ยาว 26 เมตร ความดันลดทั้งหมดของท่อเส้นนี้คือ
 • 1 : 0.308 เมตร
 • 2 : 2.08 เมตร
 • 3 : 3.25 เมตร
 • 4 : 18 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งใน Dry pit จะมีค่า suction head เป็นลบเสมอ
 • 2 : การติดตั้งและเลือกเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible pump) ไม่ต้องคำนึงถึงNPSH
 • 3 : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งที่ต้องตั้งแบบที่มีค่า suction head เป็นลบ ควรเป็นแบบ self-priming
 • 4 : การติดตั้งและเลือกเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible pump) ควรกำหนดระดับของน้ำให้ ท่วมเครื่องสูบตลอดเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด สำหรับระบบการจ่ายน้ำประปาของอาคารสูง
 • 1 : ระบบจ่ายลง ควรติดตั้ง PRV ไว้ที่ชั้นล่างๆของอาคารถ้าจำเป็น
 • 2 : ระบบจ่ายลง ไม่จำเป็นต้องมีถังเก็บน้ำดาดฟ้า (Roof Tank)
 • 3 : ระบบจ่ายขึ้น ควรติดตั้ง PRV ไว้ที่ชั้นล่างๆของอาคารถ้าจำเป็น
 • 4 : ระบบจ่ายขึ้น ไม่จำเป็นถังเก็บน้ำดาดฟ้า (Roof Tank)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด สำหรับถังเก็บน้ำดาดฟ้า (Roof Tank) ของอาคารสูง
 • 1 : ควรแบ่งถังออกเป็น 2 ส่วน เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง
 • 2 : โดยปกติมีขนาดเล็กกว่าถังเก็บน้ำใต้ดิน
 • 3 : ต้องมีน้ำสำรองสำหรับการดับเพลิงเสมอ
 • 4 : ต้องมีท่อระบายน้ำล้นต่อเข้ากับระบบระบายน้ำฝน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • โดยปกติเพื่อป้องกันข้อต่อของสุขภัณฑ์ไม่ควรที่จะให้ความดันในเส้นท่อที่จ่ายให้เครื่องสุขภัณฑ์สูงเกินเท่าไร
 • 1 : 2 บาร์
 • 2 : 5 บาร์
 • 3 : 8 บาร์
 • 4 : 10 บาร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :
 • “ระบบจ่ายลง (Down feed system)” เหมาะกับอาคารประเภทใด
 • 1 : อาคารซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป
 • 2 : อาคารที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความดันในเส้นท่อ
 • 3 : อาคารที่มีพื้นที่การใช้งานมากกว่า 5,000 ตารางเมตร
 • 4 : อาคารที่ไม่สามารถติดตั้งถังเก็บน้ำอยู่ชั้นหลังคา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • ข้อใดเรียงลำดับค่าหน่วยสุขภัณฑ์สำหรับน้ำประปา (FU) จากน้อยไปมาก
 • 1 : อ่างล้างหน้า, โถส้วม, อ่างอาบน้ำ
 • 2 : โถส้วม, อ่างล้างหน้า, อ่างอาบน้ำ
 • 3 : อ่างล้างหน้า, อ่างอาบน้ำ, โถส้วม
 • 4 : อ่างอาบน้ำ. อ่างล้างหน้า, โถส้วม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 :
 • ความเร็วของน้ำในเส้นท่อในการจ่ายน้ำไม่ควรมีความเร็วสูงกว่าข้อใด
 • 1 : 0.5 เมตร/วินาที
 • 2 : 1 เมตร/วินาที
 • 3 : 3 เมตร/วินาที
 • 4 : 4 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :
 • ความเร็วของน้ำในเส้นท่อที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : เกิดการปนเปื้อน
 • 2 : เกิดเสียง
 • 3 : ความสั่นสะเทือน
 • 4 : การสึกกร่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • สำหรับ Net positive suction head (NPSH) ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : NPSH ขึ้นอยู่กับ head loss ด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ
 • 2 : NPSH ขึ้นอยู่กับ ค่าความดันบรรยากาศ ณ ผิวน้ำ
 • 3 : NPSH ขึ้นอยู่กับ static suction head
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูก สำหรับเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (Centrifugal pump)แบบ Radial flow
 • 1 : อัตราการไหลสูง แรงดันต่ำ
 • 2 : อัตราการไหลต่ำ แรงดันต่ำ
 • 3 : อัตราการไหลสูง แรงดันสูง
 • 4 : อัตราการไหลต่ำ แรงดันสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูก สำหรับเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (Centrifugal pump)แบบ axial flow
 • 1 : อัตราการไหลสูง แรงดันต่ำ
 • 2 : อัตราการไหลต่ำ แรงดันต่ำ
 • 3 : อัตราการไหลสูง แรงดันสูง
 • 4 : อัตราการไหลต่ำ แรงดันสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดความดันลดในท่อ
 • 1 : ความดันที่ต้องการของเครื่องสุขภัณฑ์
 • 2 : ความดันลดของท่อเอง
 • 3 : ความดันลดของข้อต่อและวาวล์
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • โดยทั่วไปวิธีการเพิ่มความดันของน้ำในระบบจ่ายน้ำประปาได้แก่ข้อใด
 • 1 : ระบบใช้เครื่องสูบน้ำและถังสูง
 • 2 : ระบบใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดันโดยตรง
 • 3 : ระบบใช้เครื่องสูบน้ำและถังอัดความดัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 180 :
 • ขนาดของเครื่องสูบน้ำบอกด้วยหน่วยในข้อใด
 • 1 : อัตราการไหล
 • 2 : แรงดัน
 • 3 : ความเร็วของน้ำ
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูง
 • 1 : สวิตช์ลูกลอย
 • 2 : บัตเตอร์ฟลายวาวล์
 • 3 : วาวล์ระบายน้ำ
 • 4 : Pressure regulating valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการคำนวณหาขนาดของถังสูง
 • 1 : โดยปกติแล้วขนาดของถังควรกำหนดจากวัฐจักรการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 • 2 : เครื่องสูบน้ำไม่ควรทำงานเกิน 6 ครั้งต่อชั่วโมง
 • 3 : คำนึงถึงปริมาณน้ำใช้สำรองไว้โดยไม่ควรน้อยกว่าการใช้งานปกติ 3 ชั่วโมง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 183 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับถังเก็บน้ำสูงและถังเก็บน้ำใต้ดิน
 • 1 : ควรเพิ่มความจุของถังเก็บน้ำสูงไว้ในกรณีจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิงอย่างน้อย 15 ลบ.เมตร
 • 2 : ปริมาณน้ำถังสูงและถังน้ำใต้ดินรวมกันควรสำรองน้ำไว้ได้อย่างปกติประมาณหนึ่งวัน
 • 3 : การหาขนาดของถังเก็บน้ำ ควรออกแบบให้เครื่องสูบน้ำทำงานไม่เกิน 10 ครั้งต่อชั่วโมง
 • 4 : เครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูงถูกควบคุมโดยสวิตซ์ลูกลอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 184 :
 • สำหรับ การติดตั้ง Pressure reducing valve ที่ใช้ลดความดันในระบบน้ำประปา ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ต้องติดตั้งทุกๆ 10 ชั้น นับจากชั้นดาดฟ้า
 • 2 : การติดตั้งในอาคารสูง ใน 1 ชุดจะประกอบด้วยPRV 2 ขนาด เพื่อรองรับอัตราการไหลที่แตกต่างกัน
 • 3 : การติดตั้ง PRV 2ขนาดในอาคารสูง จะต้องติดตั้งแบบขนาน
 • 4 : ขนาดของ PRV ไม่จำเป็นต้องเท่ากับขนาดของท่อดิ่งประปา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 682 : 04. Hot water supply system
ข้อที่ 185 :
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของน้ำภายในระบบท่อน้ำร้อน ตรงกับข้อใด
 • 1 : Thermometer
 • 2 : Heating Probe
 • 3 : Aquastat
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 186 :
 • ตัวอย่างของอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน คือข้อใด
 • 1 : Hot Water Boiler
 • 2 : Hot Oil Heater
 • 3 : Solar Cell
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 187 :
 • ตัวดักไอน้ำ ทำหน้าที่อะไร ในระบบท่อน้ำร้อน
 • 1 : ระบายไอกลั่นตัว
 • 2 : ป้องกันไม่ให้ไอน้ำหนีออกจากระบบท่อน้ำร้อน
 • 3 : ระบายอากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 188 :
 • ร้านซักรีดแห่งหนึ่ง ต้องการใช้ไอน้ำในอัตรา 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ที่ความดัน 5 บาร์ การสูญเสียของไอน้ำกลั่นตัวที่ส่งจากหม้อไอน้ำส่งมายังร้านซักรีดแห้ง เท่ากับ 10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อยากทราบว่า หม้อไอน้ำต้องส่งไอน้ำมายังร้านดังกล่าว ด้วยอัตราการไหลของไอน้ำเท่าใด
 • 1 : 390 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 • 2 : 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 • 3 : 410 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • ระบบน้ำร้อนแบบใดมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
 • 1 : ระบบน้ำร้อนแบบจ่ายขึ้น โดยใช้ท่อดิ่งท่อสุดท้ายเป็นท่อไหลวนกลับ
 • 2 : ระบบน้ำร้อนแบบจ่ายขึ้น โดยมีท่อไหลวนกลับแยกต่างหาก
 • 3 : ระบบน้ำร้อนแบบจ่ายขึ้น โดยมีท่อไหลวนกลับสำหรับแต่ละท่อดิ่ง
 • 4 : ระบบน้ำร้อนแบบจ่ายลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • ข้อควรพิจารณาใดไม่ถูกต้องในระบบน้ำร้อน
 • 1 : การออกแบบท่อน้ำร้อนที่เป็นท่อแยกโดยไม่มีท่อไหลวนกลับ ท่อแยกควรห่างสุขภัณฑ์ไม่เกิน 12 เมตร
 • 2 : อุณหภูมิในการออกแบบระบบน้ำร้อนใช้สอยทั่วไปคือ 60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในการออกแบบระบบน้ำร้อนสำหรับการทำความสะอาดคือ 82 องศาเซลเซียส
 • 3 : ในระบบน้ำร้อนที่มีหลายวงจร (multi-loop) ให้คิดขนาดเครื่องสูบน้ำจากวงจรที่ให้ความดันสูง
 • 4 : ในระบบน้ำร้อนที่มีหลายวงจร (multi-loop) ทุกวงจรต้องมี balancing valve หรือ globe valve เพื่อปรับความดันของระบบให้สมดุลย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • จงหาขนาดของ Instantaneous สำหรับอาคารแห่งหนึ่ง โดยมีผู้ใช้น้ำร้อนในอาคารเฉลี่ย 300 คนต่อวัน กำหนดให้ใช้น้ำร้อน 80 ลิตรต่อคนต่อวัน โดยอัตราความต้องการน้ำสูงสุดต่อชั่วโมง = 0.15 และมีระยะเวลาใช้น้ำร้อนสูงสุดติดกัน 3 ชั่วโมง
 • 1 : 3,600 lph
 • 2 : 5,333 lph
 • 3 : 10,800 lph
 • 4 : 16,000 lph
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 192 :
 • อุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนต่อไปนี้ข้อใดมิใช่พลังงานที่ใช้ผลิตน้ำร้อนสำหรับจ่ายให้กับอาคาร
 • 1 : หม้อไอน้ำ
 • 2 : หม้อน้ำมันร้อน
 • 3 : แผงรับความร้อนจากพลังแสงอาทิตย์
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นลักษณะทั่วไปของระบบท่อน้ำร้อน
 • 1 : น้ำร้อนที่ใช้ควรใช้อุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • 2 : ท่อน้ำร้อนต้องเผื่อให้มี Expansion device สำหรับการขยายตัวของท่อน้ำร้อน
 • 3 : อุณหภูมิของน้ำร้อนที่อ่างอาบน้ำมักจะสูงกว่าน้ำร้อนสำหรับห้องครัว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • จงคำนวณความร้อน (หน่วยเป็น Btu ต่อชั่วโมง) ที่จำเป็นในการส่งน้ำร้อน 6 แกลลอนต่อนาทีที่อุณหภูมิ 100 องศาฟาเรนไฮต์ กำหนดให้น้ำหนักเฉลี่ยของน้ำเท่ากับ 8.33 ปอนด์ต่อแกลลอน
 • 1 : 100,000 Btu ต่อชั่วโมง
 • 2 : 200,000 Btu ต่อชั่วโมง
 • 3 : 300,000 Btu ต่อชั่วโมง
 • 4 : 400,000 Btu ต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 195 :
 • โดยทั่วไป เมื่อหันหน้าเข้าหาเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อน้ำร้อนมักจะให้มีการเดินท่อเข้าด้านใด
 • 1 : ด้านขวา
 • 2 : ด้านซ้าย
 • 3 : ตรงกลาง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบน้ำร้อนในระบบสุขาภิบาล
 • 1 : นิยมใช้ท่อทองแดงเป็นท่อน้ำร้อน
 • 2 : มีการใช้ท่อเทอโมพลาสติก ในกรณีที่ทำงานที่อุณหภูมิสูงและมีการสั่นสะเทือน
 • 3 : ระบบส่งน้ำร้อนมักจะประกอบด้วยเครื่องทำความร้อน (Heater) และถังแรงดัน (Storage tank)
 • 4 : มักต้องเติมสารเคมีจำพวกแคลเซียมเพื่อปรับสภาพน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นประโยชน์ของการติดตั้งประตูน้ำหรือวาล์ว (Valves) ในระบบการต่อท่อน้ำ
 • 1 : เพื่อซ่อมแซมท่อที่รั่วหรือแตกหลุด
 • 2 : เพื่อการต่อเติมเพิ่มท่อหรือเปลี่ยนท่อน้ำ
 • 3 : เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิน้ำระบบท่อน้ำร้อน
 • 4 : เพื่อความสะดวกในการติดตั้งสุขภัณฑ์เพิ่มเติม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 198 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อน
 • 1 : โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดใช้เชื้อเพลิงและชนิดใช้ไฟฟ้า
 • 2 : นิยมใช้แมกนีเซียม (Magnesium anodes) เป็นขั้วไฟฟ้าบวกในถังเครื่องทำน้ำร้อนรุ่นใหม่
 • 3 : การติดตั้งขั้วบวกทุติยภูมิ จะช่วยให้ผิวถังเครื่องทำน้ำร้อนปราศจากการผุกร่อน และต่ออายุการใช้งานอีกด้วย
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องทำน้ำร้อนที่ถูกต้อง
 • 1 : ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายความดัน
 • 2 : หมั่นกำจัดตะกอนในถังทำน้ำร้อน
 • 3 : ควรผสมสารเคมีพวกแคลเซียมเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนเข้าเครื่องทำน้ำร้อน
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 200 :
 • โดยปกติ เครื่องทำน้ำร้อนจะผลิตน้ำร้อนที่ 2 อุณหภูมิ คือข้อใดบ้าง
 • 1 : 38 องศาเซลเซียส และ 100 องศาเซลเซียส
 • 2 : 38 องศาเซลเซียส และ 60 องศาเซลเซียส
 • 3 : 60 องศาเซลเซียส และ 82 องศาเซลเซียส
 • 4 : 60 องศาเซลเซียส และ 100 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เครื่องทำน้ำร้อน
 • 1 : Hot water boiler
 • 2 : Steam boiler
 • 3 : Hot oil boiler
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผุกร่อนของถังเก็บน้ำร้อน
 • 1 : อัตราการผุของถังที่ใช้เหล็กแผ่นเป็นวัสดุจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลง
 • 2 : วัสดุชนิดเหล็กแผ่นจะผุกร่อนได้โดยง่าย
 • 3 : แผ่นเหล็กไร้สนิมเป็นวัสดุที่ทนทานมากที่สุด
 • 4 : อาจเกิดปฏิกิริยาทางอิเลคโตรเคมิคัลขึ้นได้ถ้าวัสดุที่ใช้ทำถังน้ำร้อนและท่อน้ำร้อนแตกต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • การออกแบบระบบท่อน้ำร้อนมักจ่ายน้ำร้อนด้วยอุณหภูมิประมาณเท่าไรในกรณีใช้ผสมกับน้ำเย็น
 • 1 : 40 องศาเซลเซียส
 • 2 : 50 องศาเซลเซียส
 • 3 : 60 องศาเซลเซียส
 • 4 : 70 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :
 • ระบบน้ำหมุนเวียนทำหน้าที่อะไรในระบบท่อน้ำร้อน
 • 1 : จ่ายน้ำร้อนให้ทั่วถึง
 • 2 : หมุนเวียนน้ำที่เย็นลงกับเข้าถังทำน้ำร้อนใหม่
 • 3 : หมุนเวียนน้ำร้อนจัดผสมเข้ากับน้ำเย็น
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :
 • โดยปกติการจ่ายน้ำร้อนสำหรับการซักล้างจะจ่ายที่อุณหภูมิประมาณเท่าใด
 • 1 : 40 องศาเซลเซียส
 • 2 : 50 องศาเซลเซียส
 • 3 : 60 องศาเซลเซียส
 • 4 : 82 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการบำรุงรักษาระบบน้ำร้อน
 • 1 : ภายในถังเก็บน้ำร้อนสามารถพบแบคทีเรียได้ง่าย
 • 2 : ควรตรวจสอบพีเอชของน้ำ
 • 3 : ควรตรวจสอบความขุ่นของน้ำ
 • 4 : สามารถยอมรับกลิ่นที่เกิดขึ้นได้ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • การผุกร่อนของระบบท่อน้ำร้อนแม้แต่ท่อเหล็กไร้สนิมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากสาเหตุใด
 • 1 : การตกตะกอนของหินปูนในน้ำ
 • 2 : การผุกร่อนได้ด้วยความเค้นในเนื้อโลหะ
 • 3 : ความเป็นกรดเนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ
 • 4 : ความเข้มข้นของหินปูนในน้ำสูงเกินจุดอิ่มตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • ความร้อนที่ไอน้ำเกิดการเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอกลั่นตัว เรียกว่าอะไร
 • 1 : ความร้อนการกลั่นตัว
 • 2 : ความร้อนแฝง
 • 3 : ความร้อนแอบ
 • 4 : ความร้อนของไอแห้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 683 : 05. Building drainage and vent system
ข้อที่ 209 :
 • ท่านคิดว่าขนาดของที่ดักกลิ่นที่สอดคล้องกับเครื่องสุขภัณฑ์ใดต่อไปนี้ มีขนาดใหญ่ที่สุด
 • 1 : ที่ดื่มน้ำสาธารณะ
 • 2 : ที่ทำฟันห้องทันตแพทย์
 • 3 : อ่างซักล้างห้องศัลยกรรม
 • 4 : ที่ปัสสาวะหญิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • ท่านคิดว่ารูปแบบการไหลแบบใดใน 3 แบบ (แบบไหลลง แบบปล่อยน้ำด้วยการเกิดกาลักน้ำ และแบบที่ปล่อยน้ำด้วยแรงดันน้ำ) ในโถส้วมที่ให้ประสิทธิภาพต่ำที่สุด
 • 1 : แบบไหลลง
 • 2 : แบบที่ปล่อยน้ำด้วยแรงดันน้ำ
 • 3 : แบบปล่อยน้ำด้วยการเกิดกาลักน้ำ
 • 4 : ให้ประสิทธิภาพเท่ากันหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่การทดสอบระบบท่อระบายน้ำเสียที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
 • 1 : การทดสอบโดยใช้ควัน
 • 2 : การทดสอบโดยใช้น้ำ
 • 3 : การทดสอบโดยใช้เสียง
 • 4 : การทดสอบโดยใช้ลมอัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 • 1 : การออกแบบท่อระบายน้ำโดยใช้หน่วยสุขภัณฑ์ สามารถนำหน่วยสุขภัณฑ์ที่คำนวณจากระบบน้ำประปามาใช้ได้เนื่องจากมีค่าเท่ากัน
 • 2 : ความเร็วของน้ำที่ไหลในท่อระบายน้ำแนวนอนจะมีค่าคงที่ตลอดเส้นท่อ
 • 3 : ท่อระบายน้ำเสียมักนิยมใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีมากที่สุด
 • 4 : ความเร็วของน้ำที่ไหลในท่อระบายน้ำแนวดิ่งสำหรับอาคาร 30 ชั้น กับอาคาร 8 ชั้นจะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • ผู้รับเหมาอาคารสูงแห่งหนึ่ง บอกท่านว่า อาคารสูง 40 ชั้นนั้นต้องใช้ท่อเหล็กหล่อเป็นท่อระบายน้ำเสีย เนื่องจากอาคารเป็นอาคารสูงมาก จึงมีแรงกระแทกของน้ำเวลาไหลลงสูง ดังนั้นจึงต้องใช้ท่อเหล็กหล่อซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน คำกล่าวนี้ท่านเห็นว่า
 • 1 : ถูกต้องทั้งหมด
 • 2 : ผิดทั้งหมด
 • 3 : ถูกบางส่วน คือท่อเหล็กหล่อแข็งแรงจริง แต่ไม่สามารถรับแรงกระแทกของน้ำ 40 ชั้นได้
 • 4 : ถูกบางส่วน คือท่อเหล็กหล่อแข็งแรงจริง แต่น้ำที่ไหลลงมา 40 ชั้น ไม่มีแรงกระแทกสู่ท่อมากนักไม่จำเป็นต้องใช้ท่อเหล็กหล่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในระบบท่อระบายน้ำเสีย เพื่อใช้ในการกำจัดสิ่งที่อุดตันภายในระบบท่อ ภายหลังการก่อสร้าง
 • 1 : ช่องล้างท่อ
 • 2 : ช่องท่อ
 • 3 : รางระบายน้ำ
 • 4 : U-trap
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • คำว่า Soil Pipe ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ท่อน้ำโสโครก
 • 2 : ท่อน้ำล้างมือ
 • 3 : ท่อน้ำเสีย
 • 4 : ท่อน้ำล้างพื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • Building Drain ใช้ในการระบายน้ำชนิดใด
 • 1 : น้ำโสโครก
 • 2 : น้ำล้างมือ
 • 3 : น้ำเสีย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • P-trap มีหน้าที่อะไรในระบบท่อระบายน้ำเสีย
 • 1 : ป้องกันกลิ่นไหลย้อนกลับจากระบบท่อระบายน้ำไปยังสุขภัณฑ์
 • 2 : ดักเศษผง เศษขยะชิ้นใหญ่ลงสู่ระบบท่อ
 • 3 : ทำให้การไหลของน้ำลงสู่ระบบท่อสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • ตามข้อกำหนดในการออกแบบ ขนาดท่อเล็กที่สุดของท่อระบายน้ำ ของอ่างล้างมือที่ควรใช้ คือ ข้อใด
 • 1 : 10 มิลลิเมตร หรือ 1/4 นิ้ว
 • 2 : 15 มิลลิเมตร หรือ 1/2 นิ้ว
 • 3 : 25 มิลลิเมตร หรือ 1 นิ้ว
 • 4 : 50 มิลลิเมตร หรือ 2 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของที่ดักกลิ่น
 • 1 : มีระดับน้ำภายในที่ดักกลิ่นได้สูงอย่างน้อย 50 มม.
 • 2 : มีช่องล้างท่อสำหรับทำความสะอาดได้
 • 3 : สามารถให้เศษผงไหลออกได้ดี
 • 4 : ต้องมีท่ออากาศอยู่ห่างที่ดับกลิ่นไม่เกิน 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เพื่อลดปัญหากาลักน้ำ (Siphon)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อควรพิจารณาในการกำหนดขนาดท่อระบายน้ำ
 • 1 : จำนวนของเครื่องสุขภัณฑ์ในระบบที่อาจจะใช้พร้อมกัน
 • 2 : ท่อระบายน้ำควรมีน้ำอยู่เพียง 1/3 ของท่อ ในภาวะการใช้งานปกติ
 • 3 : ความลาดเอียงของท่อแนวนอน ต้องเพียงพอให้น้ำระบายได้โดยมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 0.6 m/s
 • 4 : ท่อน้ำโสโครกในแนวดิ่ง ต้องมีขนาดไม่เล็กไปกว่า 80 มม. และ ท่อน้ำเสียในแนวดิ่ง ต้องมีขนาดไม่เล็กไปกว่า 50 มม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 221 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อควรพิจารณาในการออกแบบช่องล้างท่อ (Cleanouts)
 • 1 : ท่อในแนวระดับที่มีขนาดไม่โตกว่า 100 มม. ควรจัดให้มีช่องล้างท่อ 1 ช่อง ต่อความยาวท่อไม่เกิน 12 ม.
 • 2 : ท่อในแนวระดับที่มีขนาดโตกว่า 100 มม. ควรจัดให้มีช่องล้างท่อ 1 ช่อง ต่อความยาวท่อไม่เกิน 30 ม.
 • 3 : จัดให้มีช่องล้างท่อเมื่อท่อระบายน้ำมีการเปลี่ยนทิศทางเกิน 45 องศา
 • 4 : สำหรับอาคารที่สูง 4 ชั้นขึ้นไป ควรจัดให้มีช่องล้างท่อใกล้กับก้นของท่อระบายน้ำในแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 222 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการหาขนาดของท่ออากาศ
 • 1 : จำนวนหน่วยสุขภัณฑ์ (FU)
 • 2 : ความยาวสูงสุดของท่ออากาศ
 • 3 : ขนาดท่อระบายน้ำ
 • 4 : ระยะห่างระหว่างที่ดักกลิ่นและท่ออากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 223 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องในการออกแบบระบบระบายอากาศ
 • 1 : Vent Stack ต้องต่อพ้นหลังคาอย่างน้อย 150 มม.
 • 2 : Circuit Vent สามารถใช้ระบายอากาศให้กับสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งเรียงกันอยู่ได้ไม่เกิน 8 ชุด
 • 3 : Relief Vent ใช้ต่อกับท่อ Soil Stack และ Waste Stack ทุกๆ ประมาณ 10 ชั้น
 • 4 : Wet Vent สามารถใช้ได้กับท่อระบายน้ำเสียและน้ำโสโครกที่มีขนาด 50 มม. ขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องในการต่อและติดตั้งท่ออากาศ
 • 1 : การต่อท่ออากาศแนวดิ่งเข้ากับปลายด้านล่างของท่อระบายน้ำแนวดิ่งต้องให้ท่ออากาศทำมุมอย่างน้อย 45 องศา กับแนวระดับ
 • 2 : การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายน้ำแนวระดับต้องให้ท่ออากาศอยู่ด้านบนของท่อระบายน้ำ หรือทำมุมไม่น้อยกว่า 45 องศาจากแนวระดับ
 • 3 : การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายน้ำแนวระดับต้องให้ท่ออากาศอยู่สูงกว่าขอบเครื่องสุขภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 250 มม.
 • 4 : การเดินท่ออากาศในแนวนอน ต้องให้มีความลาดเอียงเทเข้าสู่ท่อระบายน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 225 :
 • วิธีใดถูกต้องในการทดสอบระบบท่อระบายน้ำโดยการใช้น้ำทดสอบ
 • 1 : ทำการปิดช่องเปิดทุกแห่ง แล้วอัดน้ำที่มีความดัน 0.3 บาร์ ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงแล้วสำรวจรอยรั่ว
 • 2 : ทำการปิดช่องเปิดทุกแห่ง แล้วอัดน้ำที่มีความดัน 0.3 บาร์ ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงแล้วสำรวจรอยรั่ว
 • 3 : ทำการปิดช่องเปิดทุกแห่ง แล้วอัดน้ำที่มีความดัน 0.5 บาร์ ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงแล้วสำรวจรอยรั่ว
 • 4 : ทำการปิดช่องเปิดทุกแห่ง แล้วอัดน้ำที่มีความดัน 0.5 บาร์ ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงแล้วสำรวจรอยรั่ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : Floor drain ใช้ระบายน้ำจากห้องน้ำได้
 • 2 : ความลาดเอียงต่ำที่สุดที่ยอมให้สำหรับท่อระบายน้ำเสีย คือ 1:200
 • 3 : ท่อ soil จากโถส้วมต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
 • 4 : ขนาดท่อที่เล็กที่สุดที่สามารถใช้เป็นท่ออากาศ (vent) ได้คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • สำหรับระบบระบายน้ำเสียและน้ำโสโครก ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ท่อน้ำโสโครก (soil) กับท่อน้ำเสีย (waste) สามารถใช้ท่อร่วมกันได้
 • 2 : ช่องระบายน้ำที่พื้น (Floor drain) ทุกชนิดมีที่ดักกลิ่นในตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่ดักกลิ่นเพิ่ม
 • 3 : โดยทั่วไปโถส้วมมีที่ดักกลิ่นในตัว จึงไม่จำเป็นต้องมีที่ดักกลิ่นเพิ่มอีก
 • 4 : ช่องล้างท่อที่พื้น (floor clean-out) มีไว้เพื่อเปิดทำความสะอาดท่อ และซ่อมแซมกรณีท่ออุดตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 :
 • Relief vent หมายถึงข้อใด
 • 1 : ท่ออากาศที่ใช้ระบายอากาศในท่อน้ำเสีย และท่อน้ำโสโครกในแนวดิ่ง
 • 2 : ท่ออากาศที่ใช้ระบายอากาศในโถส้วม
 • 3 : ท่ออากาศที่ใช้ระบายอากาศในระบบท่อขึ้นสู่หลังคาอาคาร
 • 4 : ท่ออากาศที่ใช้ระบายอากาศในอ่างล้างมือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • ข้อกำหนดใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องสำหรับการออกแบบ circuit vent
 • 1 : สามารถใช้ได้กับสุขภัณฑ์ที่เรียงต่อกันตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป
 • 2 : ท่อ circuit ventจะต้องมีขนาดเท่ากันตลอดท่อ
 • 3 : ขนาดของ circuit vent ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าครึ่งหนึ่งของท่อระบายน้ำเสียในแนวนอน
 • 4 : สามารถใช้ได้กับสุขภัณฑ์ที่เรียงต่อกันได้สูงสุด 10 ชุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 :
 • อาคารแห่งหนึ่งมีท่อ soil stack ขนาดเท่ากันตลอดความสูงของอาคาร และมีท่ออากาศ vent stack ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเท่ากับ 6 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ relief vent ของอาคารนี้ควรมีขนาดอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 6 นิ้ว
 • 2 : 4 นิ้ว
 • 3 : 8 นิ้ว
 • 4 : 3 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 231 :
 • ท่อน้ำโสโครก (soil pipe) ที่ใช้รับน้ำที่มีโถส้วมแบบ Flush tank ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 2 นิ้ว
 • 2 : 3 นิ้ว
 • 3 : 4 นิ้ว
 • 4 : 6 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 • ท่อชนิดใดต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็น wet vent
 • 1 : ท่อระบายน้ำเสียจากอ่างล้างมือ
 • 2 : ท่อระบายน้ำเสียจากช่องระบายน้ำที่พื้น (Floor drain)
 • 3 : ท่อระบายน้ำเสียจากอ่างล้างจาน
 • 4 : ท่อระบายน้ำโสโครกจากโถส้วม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่อระบายอากาศแบบโยค (Yoke vent)
 • 1 : ลักษณะของท่อระบายแบบโยค จะช่วยให้มีการไหลลงของน้ำทิ้งดีขึ้น
 • 2 : โดยทั่วไปมักติดตั้งอยู่เหนือจุดต่อของท่อระบายน้ำโสโครกแขนง
 • 3 : เหมาะสำหรับอาคารสูงหลายๆ ชั้น
 • 4 : จัดเป็นการเชื่อมท่อระบายน้ำโสโครกดิ่งกับท่อระบายอากาศดิ่งไว้ด้วยกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นลักษณะของท่อระบายอากาศร่วม (Loop vent)
 • 1 : มักใช้กับการระบายอากาศในระบบของอาคารชั้นเดียวหรือมีการเดินท่อระบายเพียงชั้นเดียว
 • 2 : โดยทั่วไปท่อระบายอากาศจะไปรวมใกล้ช่องทำความสะอาดท่อ (CO.)
 • 3 : มักใช้ท่อต่อขนาดเดียวกันกับปลายท่อที่ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันการอัดอากาศของท่อระบาย
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นลักษณะของท่อระบายอากาศเปียก (Wet vent)
 • 1 : เป็นท่อระบายอากาศของเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งด้วยในเวลาเดียวกัน
 • 2 : เป็นท่อช่วยระบายอากาศต่อใกล้กับท่อระบายอากาศดิ่งเพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศได้ทั่วถึงและเกิดแรงดันในเส้นท่อระบายน้ำทิ้ง
 • 3 : เป็นท่อระบายอากาศที่ต่อตั้งตรงขึ้นไปจากท่อน้ำทิ้งแล้ววกเข้าเชื่อมกับท่อระบายอากาศแขนง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 236 :
 • ก๊าซชนิดใดต่อไปนี้ ไม่เกิดขึ้นในระบบการระบายน้ำโสโครก
 • 1 : ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 2 : ออกซิเจน
 • 3 : ไนโตรเจน
 • 4 : มีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นชนิดของที่ดักกลิ่นที่ใช้กันทั่วไปในงานระบายน้ำจากอาคาร
 • 1 : ที่ดักกลิ่นรูปตัวเอส
 • 2 : ที่ดักกลิ่นรูปตัวยูหรือแบบรันนิ่ง
 • 3 : ที่ดักกลิ่นแบบกลอง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขังน้ำในที่ดักกลิ่น
 • 1 : ควรมีระยะขังน้ำอยู่ระหว่าง 0.5 – 1 นิ้ว
 • 2 : ต้องมีท่อระบายน้ำประจำสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกาลักน้ำ (Siphonage) เป็นเหตุให้น้ำที่ขังไว้ถูกดูดไหลตามน้ำทิ้งไป
 • 3 : ระยะขังน้ำ (Seal) จะวัดตั้งแต่ส่วนที่งอที่สุดจนถึงบ่ากั้นน้ำหรือทางน้ำออก (Dip)
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ดักไขมัน (Grease traps) และปัญหาไขมันในน้ำโสโครก
 • 1 : มักติดตั้งกับท่อน้ำทิ้งจากอ่างล่างจาน
 • 2 : มีใช้กันมากในโรงแรมและภัตตาคาร ในส่วนของห้องครัว
 • 3 : ไขมันจะพอกตัวกันหนาที่ผิวบนและสามารถไปเกาะตามข้างท่อระบายน้ำทิ้งทำให้อุดตัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแห้งของน้ำในที่ดักกลิ่น
 • 1 : การเกิดกาลักน้ำ (Siphonage)
 • 2 : การที่มีเศษกระดาษหรือชิ้นผ้าที่ตกผ่านตะแกรงกรองผง
 • 3 : การออกแบบการไหลของน้ำในท่อดิ่งให้เป็นเพียงครึ่งท่อ
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 241 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับช่องทำความสะอาดท่อ (Clean out – C.O.)
 • 1 : จัดเป็นที่เปิดช่องท่อเพื่อใช้อุปกรณ์ทะลวงล้างสิ่งอุดตันในท่อ
 • 2 : ควรติดตั้งในตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของท่อระบายน้ำโสโครก
 • 3 : ขนาดของช่องทำความสะอาดท่อต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดของท่อระบายน้ำทิ้งหรือ
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นข้อควรปฏิบัติในการเลือกแนวเดินท่อระบายน้ำโสโครก
 • 1 : ควรเดินท่อให้ได้เส้นท่อสั้นที่สุด
 • 2 : ไม่ควรหักงอเส้นท่อให้เป็นมุมฉาก
 • 3 : ควรวางท่อให้ฝังจมอยู่ในพื้นคอนกรีต เพื่อป้องกันการรั่วซึมและสร้างความแข็งแรงให้ท่อ
 • 4 : ต้องคำนึงถึงความลาดเอียงของเส้นท่อให้พอเพียงตามข้อกำหนด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 243 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการระบายน้ำซักผ้าและการอาบน้ำ
 • 1 : ท่อระบายควรออกแบบโดยกำหนดให้มีปริมาณน้ำประมาณ 200 – 300 ลิตรต่อคนต่อวัน
 • 2 : ไม่ควรวางท่อระบายภายในบ้านเรือนต่ำกว่าท่อระบายภายนอก
 • 3 : ควรติดตั้งตะแกรงเพื่อแยกเศษวัสดุและเศษอาหารออกก่อนที่จะต่อเข้าบ่อพักของท่อระบายน้ำฝน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • ตัวย่อ VTR ในงานระบบท่อในอาคาร หมายถึงข้อใด
 • 1 : ท่ออากาศที่ทะลุไประบายอากาศที่ชั้นดาดฟ้า
 • 2 : ท่ออากาศที่ต่อออกจากอ่างล้างมือ
 • 3 : ท่ออากาศที่ต่อออกจากโถส้วม
 • 4 : ท่ออากาศที่ต่อออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • ที่ดักกลิ่น (Trap) ชนิดใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการระบายน้ำจากแนวดิ่ง แล้วทำให้น้ำที่ไหลผ่านยังคงไหลในแนวดิ่งต่อไป
 • 1 : S-Trap
 • 2 : P-Trap
 • 3 : U-Trap
 • 4 : Trap แบบดรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 246 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ท่อระบายน้ำเสีย และน้ำโสโครกย่อยในห้องน้ำ ควรมีความลาดเอียงอย่างน้อย 1:50
 • 2 : ข้อกำหนดในการออกแบบ wet vent ข้อหนึ่งคือ ท่อระบายน้ำที่ใช้เป็น wet vent ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1 ½ นิ้ว
 • 3 : ข้อกำหนดในการออกแบบ wet vent ท่อน้ำโสโครกต้องมี vent ของตัวเอง
 • 4 : ข้อกำหนดในการออกแบบ loop vent ท่อน้ำโสโครกในแนวดิ่งต้องมีขนาดเท่ากันตลอดเส้นท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • สุขภัณฑ์ใดต่อไปนี้ มีค่าหน่วยสุขภัณฑ์(FU) สำหรับการระบายน้ำสูงที่สุด
 • 1 : ช่องระบายน้ำที่พื้น
 • 2 : อ่างล้างมือ
 • 3 : โถส้วมแบบ flush tank
 • 4 : โถปัสสาวะแบบ flush valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 :
 • สำหรับระบบระบายน้ำเสียและท่ออากาศ ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : Relief vent มีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Vent stack
 • 2 : Circuit Vent ใช้กับสุขภัณฑ์ที่เรียงติดกันอยู่ได้ไม่เกิน 8 ชุด
 • 3 : Relief Vent ควรติดตั้งทุกๆประมาณ 10 ชิ้นนับจากชั้นบนสุดลงมา
 • 4 : Loop Vent ใช้กับสุขภัณฑ์ที่เรียงติดกันอยู่ได้ไม่เกิน 8 ชุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุของการสูญเสียน้ำของที่ดักกลิ่น
 • 1 : การเกิดไซฟอนด้วยตนเอง
 • 2 : การระเหย
 • 3 : การถูกเป่ากระเด็น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • ข้อใดต่อไปนี้มิใช่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ระบบการระบายน้ำสมบูรณ์
 • 1 : ท่อระบายน้ำ
 • 2 : ที่ดักกลิ่น
 • 3 : ท่ออากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • ที่ดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 • 1 : มีผิวภายในเรียบ
 • 2 : มีช่องสำหรับเปิดทำความสะอาดได้
 • 3 : ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อการทำงานดักกลิ่น
 • 4 : มีส่วนเก็บกักเศษผงภายในเส้นท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการหาขนาดของท่ออากาศ (vent pipe)
 • 1 : Fixture unit ของการระบายน้ำ
 • 2 : ความยาวของท่ออากาศ
 • 3 : ขนาดของท่อระบายน้ำ ( Soil pipe และ waste pipe )
 • 4 : ขนาดของท่อน้ำประปาที่จ่ายให้สุขภัณฑ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : การไหลในท่อระบายน้ำเสียและน้ำโสโครกสามารถคำนวณได้โดยใช้สมการ Harzen-william
 • 2 : อ่างล้างมือ 2 อ่าง ที่ติดตั้งติดกัน สามารถใช้ common vent ได้
 • 3 : โดยปกติ โถส้วมควรมี back vent ของตัวเอง
 • 4 : ท่อระบายน้ำโสโครก ห้าม ใช้เป็น wet vent
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :
 • ข้อใดเป็นความหมายของ Soil Pipe
 • 1 : ท่อที่ใช้ในการระบายมูลของมนุษย์
 • 2 : ท่อระบายน้ำเสียจากห้องครัว
 • 3 : ท่อระบายน้ำเสียที่ฝังอยู่ใต้ดิน
 • 4 : ท่อระบายน้ำฝนในอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • ข้อใดเป็นความหมายของ Building storm drain
 • 1 : ท่อระบายน้ำฝนภายในอาคาร
 • 2 : ท่อที่อยู่ต่ำสุดในระบบท่อระบายน้ำฝน
 • 3 : ท่อระบายน้ำที่นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 :
 • ท่อน้ำเสีย (Waste pipe ) มีความหมายถึงท่อที่รวบรวมน้ำเสียประเภทใด
 • 1 : น้ำจากโถส้วม
 • 2 : น้ำจากโถปัสสาวะ
 • 3 : น้ำจากการระบายน้ำฝน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 257 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับช่องระบายน้ำฝน
 • 1 : ช่องระบายน้ำฝนต้องมีที่กรองผง
 • 2 : ที่กรองผงต้องมีช่องให้น้ำไหลมากกว่าหรือเท่ากับครั้งหนึ่งของพื้นที่ท่อ
 • 3 : ช่องระบายน้ำฝนแบบดอกเห็ดจะอุดตันเนื่องจากเศษขยะได้ดีกว่าแบบราบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 258 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Building Drain
 • 1 : อยู่ต่ำสุดในระบบท่อระบายน้ำ
 • 2 : รับน้ำจากท่อน้ำโสโครกและท่อน้ำเสีย
 • 3 : คลอบคลุมเฉพาะส่วนล่างของอาคารรวมจนถึงส่วนที่ยาวพ้นอาคารประมาณ 1 เมตร
 • 4 : เป็นท่อส่งน้ำฝนออกสู่รางระบายน้ำสาธาณะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 259 :
 • โดยทั่วไปการออกแบบระบบระบายน้ำฝนจะใช้หลักการใดในการคำนวณปริมาณน้ำฝน
 • 1 : รอบปีที่เวียนกลับมาเกิดซ้ำอีกเท่ากับ 10 ปี
 • 2 : ความหนาแน่นของฝนที่ใช้ไม่ควรต่ำกว่า 100 มม.
 • 3 : โดยปกติสำหรับทุกจังหวัดของประเทศไทยสามารถใช้ค่าความหนาแน่นของฝน 150 มม.ต่อชั่วโมงได้อย่างปลอดภัย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ช่องระบายน้ำที่พื้น (Floor drain) ที่ใช้ในระบบระบายน้ำฝน สามารถนำไปใช้กับระบบระบายน้ำเสียได้เป็นอย่างดี 
 • 2 : ท่ออากาศย่อยในห้องน้ำควรเดินให้มีความลาดเอียงไหลย้อนกลับไปยังท่อระบายน้ำ
 • 3 : ท่ออากาศจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการรั่วด้วยเช่นกันเนื่องจากหากมีการรั่วซึม จะทำให้ส่งกลิ่นออกมาได้
 • 4 : ท่อระบายน้ำเสียจาก ช่องระบายน้ำที่พื้น (Floor drain) ไม่ควรเล็กกว่า 1 ½ นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 684 : 06. Fire protection
ข้อที่ 261 :
 • sign glass ในระบบโปรยน้ำฝอย ( sprinkler system ) มีหน้าที่ดังข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ลดความดันในระบบให้เหมาะสมต่อการฉีดน้ำ
 • 2 : เพิ่มความดันในระบบให้เหมาะสมต่อการฉีดน้ำ
 • 3 : ตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบ ในเวลาทดสอบระบบ
 • 4 : ใช้ทุบให้แตกเพื่อเปิดสัญญาณเตือนภัย และทำให้น้ำไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :
 • ตามกฎหมาย อาคารที่มีความสูงเกินกี่เมตร จึงจำเป็นต้องมีเขตดับเพลิง 2 เขต
 • 1 : 168 เมตร
 • 2 : 84 เมตร
 • 3 : 42 เมตร
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 263 :
 • วาล์ว ชนิดใด ห้าม ใช้ในการจ่ายน้ำดับเพลิงสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2 ½ นิ้ว
 • 1 : Ball valve
 • 2 : Gate valve
 • 3 : Butterfly valve
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • ระบบดับเพลิงในอาคารด้วยน้ำ มีกี่ประเภท และประกอบด้วยประเภทใดบ้าง
 • 1 : 2 ประเภท คือ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำประปา และ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำฝน
 • 2 : 2 ประเภท คือ ระบบท่อแห้ง และ ระบบท่อเปียก
 • 3 : 3 ประเภท คือ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำประปา ระบบดับเพลิงด้วยน้ำฝน และ ระบบชะลอการฉีดน้ำ
 • 4 : 3 ประเภท คือ ระบบท่อแห้ง ระบบท่อเปียก และ ระบบชะลอการฉีดน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบในการเกิดเพลิงไหม้
 • 1 : จุดวาบไฟของวัสดุ (Flash Point)
 • 2 : จุดไฟติดของวัสดุ (Ignition Point)
 • 3 : ก๊าซไนโตรเจนในอากาศ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • อาคารสำนักงานถูกจัดเป็นพื้นที่ครอบครองสำหรับการดับเพลิงแบบใด
 • 1 : พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย (Light Hazard Occupancies)
 • 2 : พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่ม 1 (Ordinary Hazard Occupancies Group I)
 • 3 : พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่ม 2 (Ordinary Hazard Occupancies Group II)
 • 4 : พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก กลุ่ม 1 (Extra Hazard Occupancies Group I)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • ในการออกแบบระบบดับเพลิงแบบท่อยืน (Standpipe) สำหรับการใช้งานใน Class III ข้อกำหนดใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : อัตราการไหลของน้ำ 500 gpm สำหรับท่อยืนแรก และเพิ่มอีก 250 gpm ในท่อยืนถัดๆ ไป โดยรวมแล้วไม่เกิน 2500 gpm
 • 2 : ความดันใช้งานของวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2 1/2 นิ้ว ต้องไม่น้อยกว่า 100 psi
 • 3 : ต้องมีแหล่งน้ำสำหรับการดับเพลิงสำรองเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 60 นาที
 • 4 : ขนาดที่ต่ำสุดของท่อยืน ต้องไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 268 :
 • ระบบดับเพลิงด้วยโฟม (Foam System) ไม่เหมาะกับเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดใด
 • 1 : เพลิงไหม้จากของเหลวไวไฟ หรือของเหลวติดไฟ
 • 2 : เพลิงไหม้จากวัสดุไม้และกระดาษ
 • 3 : เพลิงไหม้จากวัตถุ หรือโลหะที่เผาไหม้ได้ด้วยตัวเอง เช่น Mg, Na
 • 4 : เพลิงไหม้จากวัสดุประเภทยาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 269 :
 • ห้องควบคุมระบบสื่อสารมีขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร ทำการติดตั้งระบบดับเพลิงโดยใช้สาร FM-200 จงคำนวณหาอัตราการฉีดรวม กำหนดให้ - ความเข้มข้นที่ต้องการ 7% ที่อุณหภูมิห้อง มีตัวประกอบความเข้มข้นของ FM-200 = 0.535 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - ให้เผื่อปริมาณ FM-200 = 20% สำหรับการตกค้างภายในถังและท่อกำหนดให้ทำการฉีดให้ได้ความเข้มข้น 7% ภายใน 10 วินาที
 • 1 : 67.29 กก./วินาที
 • 2 : 46.73 กก./วินาที
 • 3 : 19.26 กก./วินาที
 • 4 : 13.38 กก./วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 :
 • โรงเรียนแห่งหนึ่ง ทำการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอยอัตโนมัติเป็นระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) จงหาอัตราการไหลเริ่มต้นจากหัวกระจายน้ำดับเพลิง กำหนดให้ หัวกระจายน้ำดับเพลิงสามารถกระจายน้ำดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่ 180 ตารางฟุต (กำหนดให้ อัตราการไหลของน้ำที่ต้องการ = 0.10 แกลลอนต่อนาทีต่อตารางฟุต)
 • 1 : 36 แกลลอนต่อนาที
 • 2 : 27 แกลลอนต่อนาที
 • 3 : 18 แกลลอนต่อนาที
 • 4 : 9 แกลลอนต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 271 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบทั้ง 3 ของการเกิดเพลิงไหม้
 • 1 : ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
 • 2 : ออกซิเจนในอากาศ
 • 3 : เชื้อเพลิง
 • 4 : ความร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :
 • สำหรับ alarm valve ในระบบดับเพลิง ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : alarm valve มีหน้าที่เตือนเมื่อมีเพลิงไหม้เกิดขึ้น
 • 2 : มักติดตั้งอยู่ที่ท่อยืนชั้นล่างสุด
 • 3 : ใช้กลไกจับการไหลของน้ำที่ไหลผ่านวาล์ว เพื่อให้ทราบว่าระบบดับเพลิงทำงาน
 • 4 : alarm valve ทำหน้าที่ลดความดันให้กับระบบดับเพลิงให้เหมาะสมด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 273 :
 • ข้อกำหนดใดต่อไปนี้ผิด สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (อ้างอิงตามมาตรฐาน NFPA 20)
 • 1 : ต้องเป็นชนิด Horizontal split case centrifugal pump สำหรับการติดตั้งแบบ positive suction head
 • 2 : ต้องเป็นชนิด vertical shaft turbine pump สำหรับการติดตั้งแบบ Negative suction head
 • 3 : ต้องสูบจ่ายน้ำได้ 150% ของอัตราการไหลที่ระบุ
 • 4 : ต้องเป็นเครื่องสูบน้ำที่ให้ความดันเพิ่มขึ้นมากเมื่อเพิ่มอัตราการไหล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 274 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งอยู่ในชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • 1 : เครื่องยนต์ดีเซลส่งกำลังให้เครื่องดับเพลิง
 • 2 : Jockey pump
 • 3 : วงจรทดสอบพร้อมเครื่องวัดอัตราการไหล
 • 4 : Pressure tank สำหรับปรับความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :
 • การกำหนดจำนวนของท่อยืน (stand pipe) ในระบบสายสูบขึ้นอยู่กับข้อใดเป็นสำคัญ
 • 1 : ตำแหน่งที่ตั้งของสายสูบ เพื่อให้ลากสายสูบเข้าถึงทุกๆพื้นที่ในอาคารตามระยะที่กำหนดได้
 • 2 : ขนาดและแรงดันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • 3 : ความสูงของอาคาร และพื้นที่ใช้สอยของอาคาร
 • 4 : ขนาดของถังเก็บน้ำสำรองสำหรับการดับเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ใช้ในการกำหนดเขตการดับเพลิง (Zone) ว่าควรเป็นเขตเดียวหรือ 2 เขต (เขตสูง-เขตต่ำ)
 • 1 : ความสูงของอาคาร
 • 2 : ปริมาณน้ำสำรองในการดับเพลิงของอาคาร
 • 3 : พื้นที่และการใช้สอยของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • 4 : ขนาดและจำนวนของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :
 • สำหรับน้ำที่สำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : สามารถสำรองไว้ได้ทั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำที่ดาดฟ้า
 • 2 : มีปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • 3 : ปกติใช้น้ำประปาที่เก็บไว้ในอาคาร
 • 4 : ควรสำรองไว้ที่ใดที่หนึ่งระหว่างถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำดาดฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 278 :
 • สีของหัวฉีด (sprinkler) ในระบบโปรยน้ำฝอย บ่งชี้ถึงอะไร
 • 1 : บริษัทและมาตรฐานของผู้ผลิต
 • 2 : ความดันสูงสุดที่หัวฉีดรับได้
 • 3 : อุณหภูมิสูงสุดของเพดานที่หัวฉีดจะเริ่มแตก
 • 4 : อุณหภูมิสูงสุดของน้ำในระบบที่หัวฉีดจะทนได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 279 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ข้อกำหนดในการออกแบบระบบท่อและตำแหน่งของหัวฉีดในระบบโปรยน้ำฝอย
 • 1 : จำนวนพื้นที่ป้องกันสูงสุดของแต่ละหัวฉีด
 • 2 : จำนวนพื้นที่ป้องกันต่ำสุดของแต่ละหัวฉีด
 • 3 : สิ่งกีดขวางการกระจายน้ำของหัวฉีด
 • 4 : ระยะห่างระหว่างหัวฉีดกับเพดาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • จากการแบ่งประเภทเชื้อเพลิงของ NFPA ประเภทใดของเชื้อเพลิงที่เรามีโอกาสพบการเกิดเพลิงไหม้น้อยที่สุด
 • 1 : ประเภท ก
 • 2 : ประเภท ข
 • 3 : ประเภท ค
 • 4 : ประเภท ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :
 • ถ้าเกิดไฟไหม้ภายในอาคารที่ท่านพักอาศัยอยู่ และหากต้องการดับเพลิงด้วยตนเองในขั้นต้น ท่านควรจะใช้งานสายสูบดับเพลิงในขนาดเท่าใดในตู้ดับเพลิง
 • 1 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
 • 2 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว
 • 3 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
 • 4 : ไม่ควรดับเพลิงด้วยตนเอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงที่มีการใช้กันทั่วไป
 • 1 : สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ แบบใช้น้ำและแบบใช้สารเคมี
 • 2 : ระบบดับเพลิงแบบใช้สารเคมี มักใช้กับเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถใช้น้ำดับได้และมีราคาแพง
 • 3 : ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น มักนิยมใช้ระบบท่อเปียก (Wet pipe system) ในระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดสายสูบ
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการดับเพลิงในอาคาร
 • 1 : ถังเก็บน้ำดาดฟ้า
 • 2 : ถังเก็บน้ำใต้ดิน
 • 3 : น้ำประปาจากท่อเมนประปาสาธารณะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดสายสูบ
 • 1 : ไม่ควรใช้ท่อเหล็กดำเพื่อเป็นท่อยืน เนื่องจากเป็นสนิมได้ง่ายและไม่แข็งแรง
 • 2 : ควรเลือกใช้วาล์วและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่สามารถทนแรงดันได้สูงประมาณ 300 psi.
 • 3 : อุปกรณ์ที่พบได้ในตู้ดับเพลิง ได้แก่ สายสูบน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงมือถือ ขวาน เป็นต้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไว้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)
 • 1 : มักออกแบบให้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์ เพื่อให้สามารถทำงานได้ในภาวะฉุกเฉินที่อาจไม่มีไฟฟ้า
 • 2 : สามารถต่อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบอนุกรม (Series) เพื่อให้ได้ระดับความสูง (แรงดัน) ในการจ่ายน้ำที่ต้องการ
 • 3 : ถัง Priming tank มีความจำเป็น ในกรณีที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอยู่สูงกว่าหรือในระดับเดียวกับระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
 • 4 : ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Negative Suction หากทำไม่ได้ ต้องใช้เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นข้อควรพิจารณาในการออกแบบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • 1 : จัดเตรียมระบบระบายอากาศร้อนและทางเดินของท่อไอเสีย ในกรณีที่ใช้เครื่องยนต์ขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • 2 : ควรหาที่ว่างและปลอดภัยบนพื้นอาคารเพื่อจัดวางเครื่องสูบน้ำ เช่น ห้องใต้บันได
 • 3 : ควรจัดเตรียมน้ำมันสำรอง ในกรณีที่ใช้เครื่องยนต์ขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • 4 : เตรียมประตูกันเสียงเพื่อลดปัญหารบกวนผู้พักอาศัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 287 :
 • ข้อต่อไปนี้ กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย (Sprinkler systems)
 • 1 : โดยทั่วไป ในประเทศไทยจะใช้ระบบท่อแห้งกับระบบโปรยน้ำฝอย
 • 2 : จุกที่อุดหัดฉีดน้ำมักถูกยึดเอาไว้ด้วยก้านโลหะที่หลอมละลายหรือหลอดแก้วบรรจุน้ำยา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือรูปร่างเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
 • 3 : ควรมีการทดสอบหัวฉีดด้วยการเพิ่มความร้อนให้กับหัวฉีดเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน
 • 4 : หัวฉีดน้ำต้องติดตั้งที่เพดานห้องเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 288 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชนิดของระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย
 • 1 : ระบบดับเพลิงแบบชะลอการฉีดน้ำ (Preaction system) เหมาะในการใช้กับอาคารห้างสรรพสินค้าหรืออาคารที่เก็บของมีค่า โดยมักจะมีระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าก่อนส่งน้ำมายังหัวฉีด
 • 2 : ระบบท่อแห้ง (Dry pipe system) นิยมใช้ในประเทศเมืองหนาวซึ่งน้ำในท่ออาจเป็นน้ำแข็งได้
 • 3 : ระบบ Deluge system ซึ่งจัดเป็นระบบดับเพลิงชนิดท่อแห้ง โดยจะทำการโปรยน้ำพร้อมๆ กันทุกหัวฉีด มักนิยมใช้กับพื้นที่ที่ต้องการดับเพลิงกว้างๆ
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • ประเภทของโลหะในใดต่อไปนี้ ไม่นิยมใช้เป็นโลหะผสมทำก้านโลหะแบบหลอมละลายเมื่อถูกความร้อนของหัวฉีดน้ำดับเพลิง
 • 1 : ดีบุก
 • 2 : ทองแดง
 • 3 : แคดเมียม
 • 4 : บิสมัธ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นข้อควรพิจารณาในการออกแบบระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย
 • 1 : จำนวนพื้นที่ป้องกันเพลิงสูงสุดของแต่ละหัวฉีด
 • 2 : ระยะห่างของหัวฉีดจากระดับเพดาน
 • 3 : สิ่งของกีดขวางทิศทางการโปรยน้ำของหัวฉีด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงแบบ FM 200
 • 1 : จัดเป็นระบบดับเพลิงแบบไม่ใช้น้ำ
 • 2 : ต้องฉีดสาร FM 200 อย่างรวดเร็ว เพื่อลดการแตกตัวเป็นสารพิษพวกไฮโดรเจนฟลูออไรด์
 • 3 : เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ และการมองเห็นของมนุษย์มาก ดังนั้น จึงต้องใช้ในห้องที่อพยพคนออกแล้วเท่านั้น
 • 4 : สามารถใช้ดับเพลิงใน Class A และ C ได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 • 1 : ระบบต้องการใช้ปริมาณ CO2 ที่สูงมาก ทำให้อาจเกิดผลกระทบต่อคนที่อาศัยในบริเวณนั้นได้
 • 2 : ต้องมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า ก่อนการฉีดพ่นก๊าซ CO2 ออกมา
 • 3 : นิยมใช้ดับเพลิงในพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่ควรใช้น้ำดับ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ธนบัตร เป็นต้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 :
 • ในการออกแบบระบบโปรยน้ำฝอย ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ห้ามใช้ท่อยืนของระบบโปรยน้ำฝอยร่วมกับระบบสายสูบ
 • 2 : ควรติดตั้งหัวฉีดน้ำให้ห่างจากฝ้าเพดานน้อย ๆ เนื่องจากความร้อนจะสะสมอยู่ที่ฝ้าเพดาน และจะทำให้หัวฉีดแตกได้เร็ว
 • 3 : จำนวนหัวฉีดในท่อย่อยแต่ละท่อไม่เกิน 8 หัวฉีด
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 294 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่พบในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • 1 : แบตเตอรี่ไฟฟ้าสำรอง สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 • 2 : พัดลมระบายอากาศสำหรับระบายความร้อนจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • 3 : ถังเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • สำหรับ Jocky pump ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : Jocky pump มีหน้าที่รักษาความดันให้กับระบบท่อดับเพลิง
 • 2 : Jockey pump มีอัตราการจ่ายน้ำต่ำมากเมื่อเทียบกับ Fire pump
 • 3 : Jocky pump มี head สูงกว่า Fire pump ประมาณ 0.35 bar.
 • 4 : Jocky pump มีหน้าที่สูบน้ำดับเพลิงให้กับระบบโปรยน้ำฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • ก๊าซข้อใดต่อไปนี้ห้ามนำมาใช้เป็นก๊าซในการดับเพลิง ที่เกิดจากเพลิงแบบ C
 • 1 : ไนโตรเจน
 • 2 : ออกซิเจน
 • 3 : ฮาลอน
 • 4 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่มีหน้าที่จ่ายน้ำออกสำหรับใช้ดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้
 • 1 : Siamese connector
 • 2 : Roof Manifold
 • 3 : Fire hose reel
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :
 • ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 4 เมตร ถ้าต้องการระบายอากาศในห้องนี้ 15 air change ต่อชั่วโมงจะต้องใช้พัดลมระบายอากาศขนาดเท่าใด
 • 1 : 192 ลบ.ม./ชม.
 • 2 : 2,880 ลบ.ม./ชม.
 • 3 : 480 ลบ.ม./ชม.
 • 4 : 12.8 ลบ.ม./ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นกลไกของการใช้สาร FM-200 ในการดับเพลิง
 • 1 : ลดความร้อนห้องโดยอาศัยความเย็นของ FM-200
 • 2 : ขัดขวางการเผาไหม้โดยการลดออกซิเจนให้หมดไป
 • 3 : ขัดขวางการเผาไหม้โดยไม่มีการลดออกซิเจน
 • 4 : คลุมเชื้อเพลิงไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้ไฟดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นกลไกของการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการดับเพลิง
 • 1 : ลดความร้อนห้องโดยอาศัยความเย็นของ CO2
 • 2 : ขัดขวางการเผาไหม้โดยการลดออกซิเจนให้หมดไป
 • 3 : ขัดขวางการเผาไหม้โดยไม่มีการลดออกซิเจน
 • 4 : คลุมเชื้อเพลิงไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจนทำให้ไฟดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • เพลิงชนิดใดต่อไปนี้ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบ ABC ดับ
 • 1 : เพลิงที่เกิดจากน้ำมัน
 • 2 : เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 3 : เพลิงที่เกิดจากวัตถุเผาไหม้ได้เอง
 • 4 : เพลิงที่เกิดจากพลาสติก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไว้สำหรับชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ Horizontal split case centrifugal pump
 • 1 : Foot valve
 • 2 : Flow meter
 • 3 : Alarm valve
 • 4 : Pressure Relief valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 303 :
 • สถานที่ใดต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงแบบพิเศษ (อาคารประเภท Extra Hazard Occupancies )
 • 1 : ห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มูลค่า 400 ล้านบาท
 • 2 : อาคารสำนักงาน สูง 20 ชั้น
 • 3 : โรงกลั่นน้ำมัน
 • 4 : พิพิธภัณฑ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ Vertical turbine fire pump
 • 1 : ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากกว่า Horizontal split case centrifugal fire pump
 • 2 : สามารถใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนได้
 • 3 : ใช้สำหรับการติดตั้งแบบ negative suction head
 • 4 : Horizontal split case centrifugal fire pump มีความน่าเชื่อถือในการทำงานมากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 305 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้อกำหนดในการออกแบบตำแหน่งหัวฉีดโปรยน้ำฝอย ( sprinkler )
 • 1 : พื้นที่ป้องกันเพลิงสูงสุดของหัวฉีด
 • 2 : ตำแหน่งของดวงโคมไฟในฝ้าเพดาน
 • 3 : ประเภทของอาคารในแง่การป้องกันอัคคีภัย
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • อาคารสูง 10 ชั้น แห่งหนึ่ง มีท่อยืนสำหรับสายสูบน้ำดับเพลิง 2 ท่อ มีท่อยืนสำหรับระบบโปรยน้ำผ่อย ( sprinkler ) 1 ท่อ จงหาอัตราการสูบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( โดยอ้างอิงจาก NFPA )
 • 1 : 1,250 แกลลอนต่อนาที
 • 2 : 500 แกลลอนต่อนาที
 • 3 : 1,000 แกลลอนต่อนาที
 • 4 : ข้อมูลไม่พอเพียงไม่สามารถหาได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 307 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดเพลิง
 • 1 : เชื้อเพลิง
 • 2 : ความร้อน
 • 3 : ออกซิเจน
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • น้ำเหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงต่างๆเหล่านี้ยกเว้นข้อใด
 • 1 : ไม้
 • 2 : ผ้า
 • 3 : น้ำมัน
 • 4 : ขยะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :
 • สารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 • 1 : ทำให้เชื้อเพลิงเย็นจนไม่ถึงจุดติดไฟ
 • 2 : ควบคุมเชื้อเพลิงไม่ให้สัมผัสกับอากาศ
 • 3 : ขับไล่หรือขจัดออกซิเจนให้น้อยลงหรือหมดไป
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นระบบดับเพลิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
 • 1 : ระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดสายสูบ
 • 2 : ระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดโปรยน้ำเป็นฝอย
 • 3 : ระบบที่ใช้สารเคมีชนิดแห้งหรือเปียก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • หัวฉีดแบบติดตั้งเพดานซึ่งใช้กันมากได้แก่ข้อใด
 • 1 : ชนิดหัวตั้ง
 • 2 : ชนิดหัวห้อย
 • 3 : ชนิดหัว Deluge system
 • 4 : ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • โดยปกติหัวฉีดที่ใช้ในระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอยในอาคารทั่วไป (Light Hazard Occupancies) กำหนดอุณหภูมิการเริ่มฉีดน้ำออกไว้ที่ประมาณเท่าใด
 • 1 : 37 องศาเซลเซียส
 • 2 : 47 องศาเซลเซียส
 • 3 : 57 องศาเซลเซียส
 • 4 : 67 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :
 • การออกแบบตำแหน่งหัวฉีดในระบบโปรยน้ำฝอย (Sprinkler) จะต้องจัดให้เหมาะสมโดยอาศัยหลักการข้อใดดังต่อไปนี้
 • 1 : จำนวนพื้นที่ป้องกันเพลิงสูงสุดของแต่ละหัวฉีด
 • 2 : จำนวนหัวฉีดในแต่ละท่อย่อย
 • 3 : ระยะห่างของหัวฉีดจากระดับเพดาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :
 • สำหรับประเทศในเขตอบอุ่นและร้อนชื้นระบบดับเพลิงที่ใช้น้ำแบบใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 : ระบบแบบแห้ง
 • 2 : ระบบแบบเปียก
 • 3 : ระบบสร้างฟองอากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • ระบบดับเพลิงที่ใช้ถังดับเพลิงสำเร็จรูปแบบ ABC เหมาะกับอาคารใดมากที่สุด
 • 1 : อาคารห้องแถวขนาดเล็ก
 • 2 : อาคารคอนโดมิเนียมขนาด 500 ห้อง
 • 3 : โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 316 :
 • ระบบดับเพลิงโดยใช้น้ำยาสร้างฟองอากาศเหมาะสำหรับเพลิงไหม้ประเภทใด
 • 1 : เพลิงไหม้จากน้ำมัน
 • 2 : เพลิงไหม้จากพลาสติกและโพลิเมอร์
 • 3 : เพลิงไม้จากเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 4 : เพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงชนิดกระดาษหรือ ไม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ระบบดับเพลิงแบบใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
 • 1 : เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีคนเนื่องจากการดับเพลิงแบบใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายต่อคน
 • 2 : แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำหน้าที่หลักในการลดความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศลง
 • 3 : เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • แก๊สฮาลอนที่ใช้สำหรับดับเพลิงได้แก่แกสที่มีองค์ประกอบของธาตุต่างๆเหล่านี้ยกเว้นข้อใด
 • 1 : โบรมีน
 • 2 : ฟลูโอรีน
 • 3 : คลอรีน
 • 4 : อีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • Jockey Pump คืออะไรและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
 • 1 : เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ใช้เพื่อสูบน้ำขึ้นถังสูง
 • 2 : เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กใช้ทำหน้าที่แทนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงในภาวะปกติ
 • 3 : เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทำหน้าที่สูบน้ำดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้
 • 4 : เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กทำหน้าที่สูบน้ำเพื่อรักษาแรงดันในระบบดับเพลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 320 :
 • ขนาดของสายสูบดับเพลิงในระบบสายสูบน้ำดับเพลิงโดยปกติมี 2 ขนาด คือ ข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว สำหรบคนทั่วไปและพนักงานดับเพลิง ตามลำดับ
 • 2 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว และ 4 นิ้ว สำหรบคนทั่วไปและพนักงานดับเพลิง ตามลำดับ
 • 3 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และ 2 1/2 นิ้ว สำหรบคนทั่วไปและพนักงานดับเพลิง ตามลำดับ
 • 4 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว สำหรบคนทั่วไปและพนักงานดับเพลิง ตามลำดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด  สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบ Vertical Turbine 
 • 1 : ใช้กับกรณีที่เป็นการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำสำรองที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเครื่องสูบน้ำ
 • 2 : จะต้องออกแบบให้ใบพัดของเครื่องสูบน้ำจมน้ำอยู่ตลอดเวลาที่สูบ
 • 3 : ให้ค่า NPSH ต่ำกว่าเครื่องสูบน้ำแบบHorizontal split case เล็กน้อย
 • 4 : โดยปกติใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่าเครื่องสูบน้ำแบบ Horizontal split case
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • ในการออกแบบระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย (Sprinkler system) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : การออกแบบระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอยของอาคารโรงงานขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ในแนวราบมากควรออกแบบโดยการใช้วิธี Hydraulic calculation
 • 2 : จำนวนหัว sprinkler ของแต่ละโซนการดับเพลิงถูกจำกัดโดยพื้นที่ที่ครอบคลุมการดับเพลิง
 • 3 : การออกแบบระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอยของอาคารสูงทั่วไปสามารถใช้วิธี Pipe schedule ได้
 • 4 : การออกแบบหาจำนวนหัว sprinkler ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้อาคารด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 323 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นสารดับเพลิงแบบสะอาด 
 • 1 : Water mist system 
 • 2 : N2 Gas
 • 3 : FM-200
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 685 : 07. Site drainage
ข้อที่ 324 :
 • สำหรับท่อระบายน้ำฝนภายในอาคาร วัสดุท่อชนิดใดที่ ไม่เหมาะสมจะนำไปใช้งาน
 • 1 : ท่อเหล็กหล่อ
 • 2 : ท่อ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5
 • 3 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 325 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ในอาคารหนึ่งๆ จำเป็นต้องมีระบบท่อระบายน้ำฝน
 • 1 : อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารได้
 • 2 : อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าได้
 • 3 : อาจสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยในอาคารได้ (น้ำท่วมขังในอาคาร)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 326 :
 • ข้อใด มิใช่ หน้าที่ของบ่อพักน้ำฝน (Manhole)
 • 1 : เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบท่อระบายน้ำฝน
 • 2 : เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบท่อได้โดยง่าย
 • 3 : เพื่อให้น้ำฝนเปลี่ยนทิศการไหลได้โดยง่าย
 • 4 : เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 327 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ควรใช้ เป็นช่องระบายน้ำฝนในพื้นที่เปิดโล่ง เช่นพื้นที่บนหลังคา
 • 1 : Bell Trap Floor drain
 • 2 : Roof Drain
 • 3 : Scupper Drain
 • 4 : Mushroom Type Drain
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ข้อต่อยืดหยุ่นมีหน้าที่ป้องกันการแตกร้าวของท่อในกรณีที่ท่อทรุดตัว
 • 2 : ข้องอที่ใช้กับระบบระบายน้ำฝนควรใช้ข้องอ 45 องศา
 • 3 : การออกแบบหาขนาดระบบระบายน้ำฝนขึ้นอยู่กับพื้นที่รองรับน้ำฝนเท่านั้น
 • 4 : ในพื้นที่ระบายน้ำหนึ่งๆ ควรมีท่อน้ำล้นติดตั้งเหนือพื้นเล็กน้อย เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • หลังคาของโรงแรมแห่งหนึ่งออกแบบเป็นพื้นเรียบ มีขนาดความยาว และความกว้าง เท่ากับ 100 เมตร และ 40 เมตร ตามลำดับ อยากทราบว่าช่องระบายน้ำฝน 1 ช่อง คลอบคลุมพื้นที่กี่ตารางเมตร เมื่อจำนวนช่องระบายน้ำฝนทั้งสิ้น เท่ากับ 10 ช่อง
 • 1 : 300 ตารางเมตร
 • 2 : 350 ตารางเมตร
 • 3 : 375 ตารางเมตร
 • 4 : 400 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :
 • จากข้อกำหนดในการออกแบบการระบายน้ำฝนออกจากอาคาร ควรใช้อัตราการตกสูงสุดของน้ำฝนโดยใช้รอบปีที่เกิดซ้ำทุกๆ กี่ปี และมีอัตราการตกไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 1 : รอบปีที่เกิดซ้ำทุกๆ 5 ปี และมีอัตราการตกไม่น้อยกว่า 100 มม./ชม.
 • 2 : รอบปีที่เกิดซ้ำทุกๆ 5 ปี และมีอัตราการตกไม่น้อยกว่า 150 มม./ชม.
 • 3 : รอบปีที่เกิดซ้ำทุกๆ 10 ปี และมีอัตราการตกไม่น้อยกว่า 100 มม./ชม.
 • 4 : รอบปีที่เกิดซ้ำทุกๆ 10 ปี และมีอัตราการตกไม่น้อยกว่า 150 มม./ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 331 :
 • อาคารหลังหนึ่งมีหลังคาแบนราบขนาด 10x20 ตร.ม. ในการออกแบบระบบระบายน้ำฝน โดยให้มีช่องระบายน้ำฝนน้อยที่สุด ต้องมีจำนวนกี่ช่อง โดยกำหนดให้ให้อัตราการตกของฝนเท่ากับ 150 มม./ชม. และช่องระบายน้ำฝนขนาด 4 นิ้ว สามารถรองรับน้ำฝนในพื้นที่ได้ไม่เกิน 285 ตารางเมตร
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการระบายน้ำฝนจากอาคารที่พักอาศัย
 • 1 : ควรมีขนาดท่อใหญ่เพียงพอต่อการระบายน้ำฝนในช่วงเวลา 5 – 10 นาที
 • 2 : ควรใช้ท่อเหล็กหล่อเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงในการระบายน้ำฝน
 • 3 : ควรมีบ่อพักและแอ่งเพื่อกักตะกอนเป็นระยะทุกๆ 6 เมตร
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • ท่อชนิดใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ในระบบระบายน้ำฝนภายในอาคาร
 • 1 : ท่อ PVC
 • 2 : ท่อเหล็กหล่อ
 • 3 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • จากสมการคำนวณหาปริมาณน้ำฝนไหลนอง Q =CiA หากพื้นที่รับน้ำฝนเป็นพื้นคอนกรีตค่าสัมประสิทธิ์ C ควรมีค่า
 • 1 : สูงใกล้เคียง 1
 • 2 : สูงพอควรใกล้เคียงกับ 0.7
 • 3 : ต่ำใกล้ 0.1
 • 4 : ค่ากลางๆประมาณ 0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 335 :
 • สำหรับบ่อพักน้ำฝน ในการระบายน้ำฝนรอบๆอาคาร ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ต้องมีบ่อพักน้ำฝนทุกจุดที่มีน้ำฝนระบายลงจากอาคาร
 • 2 : ต้องมีบ่อน้ำพักฝนทุกจุดที่มีการเปลี่ยนทิศการไหล
 • 3 : ต้องมีบ่อพักน้ำฝนทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อน้ำฝน
 • 4 : ต้องมีบ่อพักน้ำฝนสำหรับซ่อมบำรุงทุกระยะอย่างน้อย 30 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 336 :
 • สำหรับการระบายน้ำฝนรอบๆอาคาร ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ห้ามใช้รางระบายน้ำเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อน
 • 2 : มักใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำฝน
 • 3 : ก่อนระบายน้ำฝนออกสู่สาธารณะควรมีบ่อพักที่สามารถดักขยะได้
 • 4 : ห้ามต่อท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 337 :
 • ท่อระบายน้ำฝนเส้นหนึ่ง เดินในแนวราบด้วยความลาดเอียง 1:100 หากท่อยาว 20 เมตร จงคำนวณหาระดับที่แตกต่างกันระหว่างปลายทั้ง 2 ของท่อนี้
 • 1 : 20 มิลลิเมตร
 • 2 : 20 เซนติเมตร
 • 3 : 2 เซนติเมตร
 • 4 : 2 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด สำหรับ Roof drain กับ scupper drain
 • 1 : น้ำฝนที่ระบายโดย Roof drain จะไหลในแนวดิ่ง ส่วน Scupper drain จะไหลในแนวนอน
 • 2 : Scupper drain มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำฝนใกล้เคียงกันกับ Roof drain
 • 3 : ทั้ง 2 ชนิด ใช้ในระบบระบายน้ำฝน
 • 4 : Roof drain และ Scupper drain เป็นอุปกรณ์ตัวเดียวกันแต่เรียกต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 339 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบหาขนาดท่อระบายน้ำฝนของอาคาร
 • 1 : ความหนาแน่นของฝน
 • 2 : ความลาดเอียงของท่อ
 • 3 : ขนาดพื้นที่รับน้ำฝน
 • 4 : ระยะเวลาที่ฝนตกต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • สำหรับระบบระบายน้ำฝนในอาคาร ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ท่อน้ำฝนในแนวนอน ต้องมีความลาดเอียง
 • 2 : พื้นที่รับน้ำฝนของอาคาร คิดเฉพาะพื้นที่ในแนวราบเท่านั้น
 • 3 : ในแต่ละพื้นที่ปิดควรมีช่องระบายน้ำฝนอย่างน้อย 2 ช่อง
 • 4 : ต้องติดตั้งข้อต่ออ่อน เมื่อมีการเชื่อมท่อน้ำฝนจากอาคารลงบ่อพักน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 341 :
 • ข้อในต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ใช้ในการออกแบบหาขนาดกว้าง ยาว ลึก ของบ่อสูบน้ำฝน (PUMP SUMP)
 • 1 : ขนาดและรูปร่างของเครื่องสูบแบบจุ่ม
 • 2 : จำนวนครั้งในการเดินเครื่องสูบน้ำต่อชั่วโมง
 • 3 : อัตราการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องสำหรับ Vortex flow centrifugal pump
 • 1 : ให้ head สูงกว่า centrifugal pump ทั่วไป ไม่เหมาะที่จะใช้ในการระบายน้ำฝน
 • 2 : ให้อัตราการจ่ายน้ำสูงกว่า centrifugal pump ทั่วไป
 • 3 : ใบพัดไม่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ ทำให้โอกาสการอุดตันลดลง เหมาะที่จะใช้ในการสูบน้ำเสีย
 • 4 : มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเทียบกับ centrifrigal pump ทั่วไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • อุปกรณ์ระบายน้ำฝนชนิดใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะสม ต่อการใช้ระบายน้ำฝนออกจากหลังคา
 • 1 : Roof Drain
 • 2 : Floor Drain
 • 3 : Scupper Drain
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :
 • ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับระบายน้ำฝนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร วางด้วยความลาดเอียง 1 ต่อ 200 รับน้ำฝนไหลครึ่งท่อ จงหาความเร็วของน้ำที่ไหลอยู่ภายในท่อ
  กำหนดสมการ
  1. สมการ manning     

  2. ค่าความหยาบของท่อคอนกรีต = 0.015

 • 1 : 4,16 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 0,416 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 0,0416 เมตรต่อวินาที
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอไม่สามารถคำนวณได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 345 :
 • ในการออกแบบระบบระบายน้ำฝนอาคาร ต้องใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากกราฟ IDF. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของ IDF.
 • 1 : Intensity Duration Frequency
 • 2 : Intensity Duration flowrate
 • 3 : Information Duration Frequency
 • 4 : Information Drainage Flowrate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :
 • สำหรับระบบระบายน้ำฝนในท่อ ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : เป็นการไหลชนิดท่อความดัน น้ำไหลเต็มท่อและมีแรงดันสูงขึ้นตามอัตราการไหล
 • 2 : ควรต่อท่อเป็นมุม 45 องศา
 • 3 : ไม่จำเป็นต้องมีช่องดักกลิ่น
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด สำหรับระบบระบายน้ำฝน
 • 1 : น้ำฝนที่ระบายออกจากอาคาร ควรนำไปเจือจางน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้น้ำเสียมีคุณภาพดีขึ้นก่อนนำไปบำบัด
 • 2 : สำหรับอาคารหลังเล็กๆ เช่น บ้านเดี่ยว สามารถระบายน้ำฝนจากอาคารลงสู่แหล่งรับน้ำสาธารณะได้โดยตรง
 • 3 : ขนาดท่อเล็กที่สุดสำหรับการระบายน้ำฝนรอบๆ อาคารคือ ท่อขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 10 ซม.
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ ในงานระบบระบายน้ำฝนอาคาร
 • 1 : U-Trap
 • 2 : Scupper drain
 • 3 : Floor drain
 • 4 : Flexible connector
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 349 :
 • สำหรับระบบระบายน้ำฝนในอาคาร ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ท่อระบายน้ำฝนในแนวดิ่ง ต้องมีขนาดเท่ากับ roof drain บนหลังคา
 • 2 : การเดินท่อในแนวนอน ควรเดินให้มีความลาดเอียง
 • 3 : ขนาดของท่อน้ำฝนในแนวนอนที่มาต่อกับท่อน้ำฝนในแนวดิ่ง ควรมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับท่อแนวดิ่ง
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 686 : 08. Building wastewater treatment
ข้อที่ 350 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างและใช้งานบ่อเกรอะ (Septic tank)
 • 1 : เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัยขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และอาคารสาธารณะ
 • 2 : ควรก่อสร้างให้มีขนาดใหญ่เพียงพอกับการย่อยสลายน้ำโสโครกภายในเวลา 1-3 วัน
 • 3 : ก่อสร้างให้ผนังให้น้ำซึมผ่านได้และสอดท่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นลักษณะของท่อระบายอากาศที่ใช้งานกับบ่อเกรอะ
 • 1 : ปลายท่อทางออกของท่อระบายอากาศควรระมัดระวังอันตรายจากก๊าซไนโตรเจน
 • 2 : ปลายท่ออากาศจะอยู่ต่ำกว่าผิวล่างของฝาถังเล็กน้อย เพื่อป้องกันน้ำในถังท่วมท่อ
 • 3 : นิยมใช้ท่อพีวีซีหรือท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กันในอาคารสูง
 • 1 : ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
 • 2 : ระบบแผ่นชีวะหมุน (RBC)
 • 3 : ระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)
 • 4 : ระบบบ่อคงตัว (Stabilization Pond)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 • 1 : โดยปกติขนาดของ Septic tank ควรมีความจุไม่น้อยกว่า 1 วัน
 • 2 : Anaerobic filter มักใช้ตามหลัง Septic tank
 • 3 : ถังดักไขมันควรมีเวลากักน้ำไม่น้อยกว่า 2 ชม.
 • 4 : ปัจจุบันมักใช้ตัวกลางพลาสติก ในระบบ Anaerobic filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดไม่ใช่ระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้สำหรับอาคารสูงในเมืองใหญ่
 • 1 : Septic tank
 • 2 : Anaerobic Filter
 • 3 : Trickling Filter
 • 4 : Aerated Lagoon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 355 :
 • ระบบเอเอสที่นิยมใช้มากที่สุดในงานอาคารสูง คือ ชนิดใด
 • 1 : ระบบเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลา(Extended aeration AS.)
 • 2 : ระบบเอเอสแบบ เอสบีอาร์ (SBR AS.)
 • 3 : ระบบเอเอสแบบ คูวนเวียน (Oxidation ditch AS.)
 • 4 : ระบบเอเอสแบบ Deep shaft.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 356 :
 • สำหรับอาคารคอนโดมิเนียมขนาด 600 ห้อง สูง 35 ชั้น ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดใดต่อไปนี้ ไม่ควรใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากอาคารนี้ เนื่องจากอาจไม่สามารถบำบัดน้ำทิ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานได้
 • 1 : ระบบเอเอส (Activated sludge)
 • 2 : ระบบแผ่นหมุนเวียนชีวภาพ (RBC, Rotating biological contact)
 • 3 : ระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic filter)
 • 4 : ระบบเอเอสแบบ Deep shaft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 357 :
 • ข้อใดต่อไปนี่คือเวลากักน้ำที่เหมาะสมต่อการใช้ในการออกแบบถังดักไขมัน (Grease trap)
 • 1 : 30 นาที
 • 2 : 1 ชั่วโมง
 • 3 : 2 ชั่วโมง
 • 4 : 4 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของบ่อเกรอะ (Septic tank)
 • 1 : ดักแยกตะกอนหนักออกจากน้ำเสีย
 • 2 : แยกตะกอนที่เป็นสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสีย
 • 3 : ย่อยสารอินทรีย์ชิ้นใหญ่ๆให้เป็นชิ้นเล็กๆ
 • 4 : ย่อยสารอินทรีย์ละลายน้ำให้ลดลงจนผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไปนี้ ไม่เหมาะต่อการใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากกลุ่มอาคารรีสอร์ทในต่างจังหวัดที่มีพื้นที่มาก
 • 1 : ระบบเอเอสแบบ Deep shaft
 • 2 : ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (RBC)
 • 3 : ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond)
 • 4 : ระบบถังกรองไร้อากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 360 :
 • ในการออกแบบถังเกรอะ (Septic tank) ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ต้องมีท่อระบายอากาศออกจากถัง
 • 2 : เวลากักน้ำประมาณ 24 ชั่วโมง
 • 3 : ควรดูดตะกอนหนักทิ้งทุกๆเดือนโดยดูดให้หมดทุกครั้ง
 • 4 : ควรออกแบบให้น้ำขังอย่างสงบนิ่ง เพื่อให้ตะกอนหนักตกตะกอนได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 361 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นข้อสนับสนุนในการใช้วิธีกำจัดน้ำเสียบ้านเรือนด้วยวิธีให้ซึมลงผิวดิน (Subsurface soil absorption)
 • 1 : มีราคาค่าก่อสร้างต่ำ
 • 2 : มีอายุการใช้งานนาน
 • 3 : ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นข้อสนับสนุนในการใช้วิธีการกำจัดน้ำเสียด้วยการระบายสู่พื้นดินโดยตรง
 • 1 : ที่ดินบริเวณนั้นมีความสามารถในการซึมน้ำสูง
 • 2 : มีปริมาณฝนตกสูงกว่าการระเหยสู่บรรยากาศ
 • 3 : มีการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 :
 • วิธีการใดต่อไปนี้ จัดเป็นการจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับอาคารบ้านเรือนขนาดเล็ก
 • 1 : ถังกรองไร้อากาศ
 • 2 : การปล่อยซึมลงใต้ดิน
 • 3 : กระบวนการเอเอส
 • 4 : ระบบบ่อเกรอะ (Septic tank)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 364 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic filter) ที่ใช้ในอาคาร
 • 1 : มีรูปร่างเป็นถังปิด (แต่ต้องมีท่อระบายอากาศ) ภายในใส่ตัวกลางเพื่อให้จุลินทรีย์เกาะและเจริญเติบโต
 • 2 : นิยมนำมาใช้บำบัดน้ำเสียต่อจากถังเกรอะ (Septic tank)
 • 3 : เป็นระบบที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียซึ่งมีของแข็งแขวนลอยในปริมาณต่ำ
 • 4 : ไม่มี่ข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 365 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากอาคารสูง ที่มีโอกาสพบน้อยที่สุด
 • 1 : โลหะหนักต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท
 • 2 : สารอินทรีย์ในรูปบีโอดี
 • 3 : ค่าคลอไรด์
 • 4 : ตะกอนแขวนลอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :
 • คำว่า " ถังเกรอะ - ถังกรอง " หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ถังดักไขมัน( Grease trap ) และถังเซฟติค ( Septic tank )
 • 2 : ถังเซฟติค ( Septic tank ) และ ถังดักไขมัน ( Grease trap )
 • 3 : ถังเซฟติค ( Septic tank ) และถังกรองไร้อากาศ ( Anaerobic filter )
 • 4 : ถังกรองไร้อากาศ ( Anaerbic filter ) และถังเซฟติค ( Septic tank )
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารชนิดใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะสม ต่อการใช้ในอาคารที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เช่นในใจกลางกรุงเทพ
 • 1 : ระบบหลุมซึม
 • 2 : ระบบถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศ
 • 3 : ระบบเอเอส
 • 4 : ระบบเอเอสแบบ deep shaft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 368 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารใดต่อไปนี้ จัดเป็นระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
 • 1 : ระบบถังเกรอะ - ถังกรอง
 • 2 : ระบบเอเอส
 • 3 : ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด สำหรับลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากอาคารสูงทั่วไป
 • 1 : มีค่าไนโตรเจนสูง ประมาณ 15-30 มก./ล.
 • 2 : มักมี FOG ปนเปื้อนอยู่ด้วยเสมอ
 • 3 : มีค่าบีโอดีสูงมาก มากกว่า 300 มก./ล.
 • 4 : มีค่าพีเอชอยู่ในช่วงค่อนข้างเป็นกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :
 • ในการออกแบบ Septic tank ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : เวลากักน้ำสั้น ประมาณ 0.5-1 ชม. เพื่อป้องกันการเน่าเหม็น
 • 2 : ต้องมีท่อระบายก๊าซออกจากถัง
 • 3 : ต้องมีฝาเปิดสำหรับดูดตะกอนออก
 • 4 : ใช้ได้ทั้งแบบถังสำเร็จรูปและก่อสร้างเอง ขึ้นกับขนาดของถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 371 :
 • ถังดักไขมันถังหนึ่งรับน้ำเสียจากห้องครัวด้วยอัตราการไหล 20 ลบ.ม.ต่อ ชม. จงหาขนาดของถังดักไขมันที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : 40 ลบ.ม.
 • 2 : 80 ลบ.ม.
 • 3 : 0.2 ลบ.ม.
 • 4 : 10 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของบ่อเกรอะ
 • 1 : ปรับคุณภาพของน้ำเสียในขั้นต้นก่อนส่งไปบำบัดต่อ
 • 2 : รวบรวมน้ำเสียจากภายในอาคารก่อนทิ้งออก
 • 3 : บ่อพักน้ำประปา ก่อนสูบขึ้นไปใช้ในถังดาดฟ้า
 • 4 : ถังกักเก็บน้ำฝน ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 373 :
 • ส่วนประกอบใดต่อไปนี้ ไม่ควรมีสำหรับถังดักไขมัน
 • 1 : ฝาเปิด-ปิดถัง
 • 2 : ตะแกรงกรองเศษอาหาร
 • 3 : แผ่นกั้นน้ำเสีย
 • 4 : วัสดุตัวกลางที่ใส่ในถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 374 :
 • ข้อใดไม่ใช่กลไกที่เกิดขึ้นภายในบ่อเกรอะ
 • 1 : การแยกของแข็ง
 • 2 : การปรับสภาพน้ำเสียทางชีวภาพ
 • 3 : ของแข็งตกตะกอนลงสู่ก้นถัง
 • 4 : เจือจางน้ำเสียให้มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • น้ำเสียจากครัว ร้านอาหาร และโรงแรม จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดในการกำจัดไขมันที่มาจากการประกอบอาหาร
 • 1 : Grease trap
 • 2 : Septic tank
 • 3 : Anaerobic filter
 • 4 : Activated sludge
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาแล้วจากบ่อเกรอะ
 • 1 : การใช้ anaerobic filter
 • 2 : การใช้ระบบซึมน้ำลงดิน
 • 3 : การใช้ระบบเอเอส
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน
 • 1 : ออกซิเจน
 • 2 : มีเทน
 • 3 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 4 : ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • เครื่องเติมอากาศชนิดใดต่อไปนี้เหมาะสมน้อยที่สุดในการใช้กับระบบเอเอสที่ใช้บำบัดน้ำเสียจากอาคาร ที่มักจะอยู่ในชั้นใต้ดิน
 • 1 : Jet aerator
 • 2 : Submersible aerator
 • 3 : surface aera
 • 4 : Fine bubble diffnser
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสูงมักนิยมใช้ระบบเอเอสแบบ Extended aeration ข้อใดต่อไปนี้คือเหตุผลสนับสนุน

 • 1 : เป็นระบบที่มีขนาดถังเล็กเหมาะกับอาคารที่มีพื้นที่น้อย
 • 2 : เป็นระบบที่มีการทิ้งสลัดจ์ส่วนเกินน้อยเมื่อเทียบกับระบบเอเอสชนิดอื่นๆ
 • 3 : เป็นระบบที่มีการเติมอากาศน้อยกว่าระบบเอเอสอื่นๆ
 • 4 : เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบเอเอสชนิดอื่นๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 380 :
 • ข้อใดต่อไปนี้คือ ค่า Head ที่เหมาะสมสำหรับ Jockey pump โดยที่กำหนดให้ว่า Head ของ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) เท่ากับ 145เมตร
 • 1 : 217.5 เมตร
 • 2 : 159.5 เมตร
 • 3 : 145 เมตร
 • 4 : 130.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 687 : 09. Building solid waste management
ข้อที่ 381 :
 • ในการกำจัดขยะจากอาคารสูง เมื่อจำเป็นต้องมีห้องพักขยะเพื่อรวบรวมขยะรอการขนส่งออกไป จำนวนวันในการเก็บขยะในข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าที่ไม่เหมาะสมที่สุดที่นำมาใช้ในการกำหนดปริมาตรของห้องพักขยะ
 • 1 : ครึ่งวัน
 • 2 : 1 วัน
 • 3 : 1 อาทิตย์
 • 4 : 1 เดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • อาคารสูงแห่งหนึ่งมีคนพักอาศัยอยู่ 1,000 คน จงหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันของอาคารนี้ (กำหนดให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอย = 0.85 กก./คน/วัน)
 • 1 : 85 กิโลกรัมต่อวัน
 • 2 : 1,176.5 กิโลกรัมต่อวัน
 • 3 : 850 กิโลกรัมต่อวัน
 • 4 : 8,500 กิโลกรัมต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 383 :
 • สำหรับขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาล ข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรใช้ในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย
 • 1 : ใช้พนักงานประจำเก็บขนไปยังห้องพักขยะ
 • 2 : ใช้ระบบการแยกขยะมูลฝอยธรรมดากับขยะติดเชื้อ
 • 3 : ใช้พนักงานแยกขยะมูลฝอยทั้งหมดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • 4 : ใช้เตาเผาขยะสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 384 :
 • จงคำนวณหาน้ำหนักขยะมูลฝอยชุมชนจำนวน 3 ลูกบาศก์เมตร กำหนดให้ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยเท่ากับ 300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 100 กิโลกรัม
 • 2 : 300 กิโลกรัม
 • 3 : 900 กิโลกรัม
 • 4 : 1,200 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นลักษณะทางเคมีของขยะมูลฝอย
 • 1 : ความชื้น
 • 2 : ปริมาณสารอินทรีย์
 • 3 : ค่าความร้อน
 • 4 : Fixed carbon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นการเก็บขนขยะสำหรับอาคารที่พักอาศัย
 • 1 : ใช้ปล่องทิ้งขยะ
 • 2 : ใช้พนักงานเก็บขน
 • 3 : ให้ผู้พักอาศัยเก็บขนเอง
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยของอาคารที่พักอาศัย
 • 1 : เพื่อการมีสุขาภิบาลที่ดีในอาคาร เช่น ลดปัญหากลิ่นเหม็น หรือความน่ารังเกียจ
 • 2 : ปริมาณขยะมูลฝอย ขึ้นอยู่กับสภาพอาคารและการใช้งานของอาคาร
 • 3 : ปริมาณขยะมูลฝอยโดยทั่วไปมักแสดงในหน่วย กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในอาคารสูง
 • 1 : ควรมีห้องเก็บขยะที่มิดชิดไม่ส่งกลิ่นรบกวน โดยอาจมีการติดเครื่องปรับอากาศ
 • 2 : มักใช้ระบบขนถ่ายแบบปล่อยขยะ (Chute) เนื่องจากดูแลรักษาและจัดการง่ายกว่าระบบใช้คน
 • 3 : ในการออกแบบควรคำนึงตำแหน่งที่วางถังขยะ ระบบระบายอากาศและระบบน้ำล้างด้วย
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดขยะมูลฝอยในอาคาร
 • 1 : การใช้งานของอาคาร
 • 2 : ความหนาแน่นของผู้ใช้อาคาร
 • 3 : อายุการใช้งานของอาคาร
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดสำหรับระบบกำจัดมูลฝอยของอาคารโรงพยาบาล
 • 1 : ต้องมีการสร้างที่พักขยะแยกสำหรับมูลฝอยปกติและมูลฝอยติดเชื้อ
 • 2 : โดยปกติ มูลฝอยปกติมักจะมีปริมาณมากกว่ามูลฝอยติดเชื้อ
 • 3 : ต้องมีเตาเผาแยก ระหว่างมูลฝอยติดเชื้อ และจะต้องเผาที่ภายในโรงพยาบาลเท่านั้น
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • จงคำนวณหาปริมาตรของขยะมูลฝอยชุมชนที่มีน้ำหนัก 400 กิโลกรัม กำหนดให้ ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยเท่ากับ 320 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 1.25 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 12.5 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 0.8 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 8 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 392 :
 • จงคำนวณหาขนาดห้องเก็บพักขยะของอาคารสำนักงานขนาด 15,000 ตารางเมตรแห่งหนึ่ง ที่มีผู้ใช้อาคารจำนวน 1,500 คน ทั้งนี้ เทศบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้คิดปริมาณของขยะมูลฝอย 0.4 ลิตรต่อตารางเมตร สำหรับอาคารเพื่อการพานิชยกรรมและอื่นๆ และให้คิดปริมาณของขยะมูลฝอย 2.4 ลิตรต่อคนต่อวัน สำหรับอาคารพักอาศัย
 • 1 : 60 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 6 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 36 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 3.6 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 393 :
 • จงคำนวณหาขนาดห้องเก็บพักขยะของอาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ขนาด 15,000 ตารางเมตร ที่มีผู้อาศัยในอาคารจำนวน 1,500 คน ทั้งนี้ เทศบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้คิดปริมาณของขยะมูลฝอย 0.4 ลิตรต่อตารางเมตร สำหรับอาคารเพื่อการพานิชยกรรมและอื่นๆ และให้คิดปริมาณของขยะมูลฝอย 2.4 ลิตรต่อคนต่อวัน สำหรับอาคารพักอาศัย
 • 1 : 60 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 6 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 36 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 3.6 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 688 : 10. Swimming pool water treatment
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็น Positive displacement pump ที่ใช้ในการจ่ายสารเคมีในสระว่ายน้ำ
 • 1 : Piston pump
 • 2 : Screw pump
 • 3 : Diaphram pump
 • 4 : Air lift pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 395 :
 • สำหรับระบบสุขาภิบาลของสระว่ายน้ำ ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ในระบบทำความสะอาดของสระว่ายน้ำ ไม่จำเป็นต้องมีการปรับ pH ของน้ำ
 • 2 : Hair catcher จัดเป็นเครื่องกรองขั้นต้นในระบบทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำ
 • 3 : เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนของสระว่ายน้ำ มักเป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
 • 4 : สระว่ายน้ำบางประเภทไม่จำเป็นต้องมี serge tank เช่น สระว่ายน้ำขนาดเล็กๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :
 • สำหรับเครื่องกรองน้ำในสระว่ายน้ำแบบถังกรองทรายและถังกรองไดอะตอมไมท์ ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : ถังกรองทรายมีวงจรการทำงานยาวกว่าถังกรองไดอะตอมไมท์
 • 2 : สารกรองไดอะตอมไมท์มีราคาสูงกว่าทราย
 • 3 : ทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพในกรองใกล้เคียงกัน
 • 4 : ถังกรองไดอะตอมไมท์ ไม่ต้องการระบบฆ่าเชื้อโรคเพราะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : เนื่องจากมีระบบทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนน้ำในสระว่ายน้ำ มีเพียงการเติมน้ำเพิ่มเท่านั้น
 • 2 : โบรมีน สามารถใช้เป็นสารเคมีในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำได้
 • 3 : คลอรีนสามารถใช้เป็นสารเคมีในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำได้
 • 4 : สารกรองที่นิยมใช้ในงานทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำคือ ทราย และ ไดอะตอมไมท์ (diatomite)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 • จงคำนวณหาอัตราการหมุนเวียนน้ำของสระว่ายน้ำขนาด 15X25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร กำหนดอัตราการหมุนเวียนน้ำ = 0.6 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตรสระ/ชั่วโมง และช่วงเวลาการหมุนเวียนน้ำ (turnover period) = 4 ชั่วโมง
 • 1 : 225 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 131.25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 3 : 356.25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : 312.50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • จงหาขนาดของ balancing tank สำหรับสระว่ายน้ำขนาด 50X25 ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร กำหนดให้ปริมาตร balancing tank = 0.04 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรสระ
 • 1 : 70 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 50 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 54.2 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 1,750 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 • สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำโดยใช้คลอรีน ข้อใดผิด
 • 1 : น้ำควรมี pH ระหว่าง 7.2 – 7.8
 • 2 : คลอรีนมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคตกค้างดีกว่าสารเคมีอื่นๆ
 • 3 : อัตราการเติมคลอรีนเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตรของน้ำในสระว่ายน้ำ
 • 4 : NaOCl เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 401 :
 • จงคำนวณหาอัตราการเติมน้ำใหม่ให้กับสระว่ายน้ำขนาด 18x10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตรมีผู้ใช้สระเฉลี่ย 200 คนต่อวัน กำหนดให้อัตราการเติมน้ำใหม่ 50 ลิตรต่อคนต่อวัน และเวลากักน้ำของสระ 1 เดือน
 • 1 : 8.4 ลุกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 2 : 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 3 : 18.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 4 : 1.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 402 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนในระบบสุขาภิบาลสระว่ายน้ำ
 • 1 : สามารถนำไปใช้งานในรูปของ ก๊าซ ผง และน้ำได้
 • 2 : ปริมาณคลอรีนที่ต้องเติมนั้นขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ แสงแดด อุณหภูมิ และจำนวนผู้ใช้บริการ
 • 3 : ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนสูงขึ้นเมื่อค่าพีเอช (pH) สูงขึ้น
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 403 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานคลอรีนก๊าซในการฆ่าเชื้อโรค
 • 1 : คลอรีนก๊าซให้ความเข้มข้นสูงที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด
 • 2 : มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้งานในรูปของคลอรีนผงและน้ำ
 • 3 : เมื่อละลายน้ำจะเกิดเป็นกรดเกลือและกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งอย่างหลังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 404 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานคลอรีนผงในการฆ่าเชื้อโรค
 • 1 : เป็นสารประกอบสีขาวที่มีชื่อว่า แคลเซียมไฮโปคลอไรท์
 • 2 : มีโอกาสเกิดตะกอนหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอาจอุดตันระบบได้
 • 3 : เมื่อทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำแล้วจะทำให้ค่าพีเอชต่ำลง ทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรด
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 405 :
 • โรคใดต่อไปนี้ จัดเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานสระว่ายน้ำที่ไม่สะอาด
 • 1 : ตาแดง
 • 2 : โรงทางเดินอาหาร
 • 3 : โรคผิวหนัง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 406 :
 • สารใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบสุขาภิบาลสระว่ายน้ำ
 • 1 : โอโซน
 • 2 : โบรมีน
 • 3 : ฟลูออไรด์
 • 4 : คลอรีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 407 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อโรคในระบบสุขาภิบาลสระว่ายน้ำ
 • 1 : มีความคงตัวมาก สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน
 • 2 : เป็นก๊าซสีฟ้าอ่อน ประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจน 3 อะตอมในหนึ่งโมเลกุล
 • 3 : มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคสูงมากๆ
 • 4 : ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่ออ่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 408 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสีของน้ำในสระว่ายน้ำ
 • 1 : การเติมสารโบรมีนเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
 • 2 : การที่น้ำในสระมีค่าคลอรีนตกค้างต่ำเกินไป
 • 3 : การที่น้ำในสระมีค่าพีเอชต่ำเกินไป
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 409 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องกรองไดอะตอมไมท์ในระบบสุขาภิบาลสระว่ายน้ำ
 • 1 : นิยมใช้ในระบบสระว่ายน้ำส่วนบุคคลหรือสระขนาดเล็ก
 • 2 : ต้องมีการใส่ไดอะตอมมาเชียสเอิธ (Diatomaceous earth) ลงไปเพื่อใช้งานเป็นสารกรอง
 • 3 : ต้องการดูแลรักษาน้อยกว่าเครื่องกรองทราบธรรมดา
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 410 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเครื่องกรองไดอะตอมไมท์กับเครื่องกรองทราย
 • 1 : เครื่องกรองทรายมีการกรองตลอดของชั้นกรอง ในขณะที่เครื่องกรองไดอะตอมไมท์มีการกรองแบบติดอยู่ที่ผิว
 • 2 : เครื่องกรองทรายมีวงจรการทำงานที่ยาวนานกว่าเครื่องกรองไดอะตอมไมท์
 • 3 : เครื่องกรองทั้งสองแบบมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานใกล้เคียงกัน
 • 4 : คุณภาพของน้ำที่ได้จากเครื่องกรองทั้งสองแบบนั้น สูงใกล้เคียงกัน ถ้าควบคุมการทำงานอย่างถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 411 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำที่สระว่ายน้ำแต่ละแห่งจำเป็นต้องมี
 • 1 : ควรมีค่าพีเอชอยู่ช่วงที่เป็นกลางหรือระหว่าง 7.2 – 8.2
 • 2 : ต้องไม่มีแอมโมเนีย เกลือไนตรัส
 • 3 : ไม่มีปริมาณ E-Coli ในระบบเลย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 412 :
 • การฆ่าสาหร่ายในสระว่ายน้ำซึ่งทำให้น้ำในสระมีสีเขียว ทำได้โดยใช้วิธีใด
 • 1 : ทำ Super chlorination โดยเติมคลอรีนในอัตรา 20 มก./ล. ในสภาพที่น้ำเป็นกรด
 • 2 : เติม CuSO4 ให้มีความเข้มข้น ประมาณ 10 %
 • 3 : ใช้ได้ทั้ง 2 วิธี ตามข้อ ก. และข.
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 413 :
 • สำหรับคุณภาพของน้ำในสระว่ายน้ำ ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : มีค่าซีโอดี (COD) สูงกว่าน้ำประปาที่ใช้ไม่เกิน 4 มก./ล.
 • 2 : มี E.Coli ได้ไม่เกิน 5 ต่อ 100 มล.
 • 3 : มี Coliform ได้ไม่เกิน 20 ต่อ 100 มล.
 • 4 : มีพีเอช อยู่ในช่วง 7.2-7.8 ถ้าใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 414 :
 • กระบวนใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นสำหรับการทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำ
 • 1 : การกรองด้วยทราย
 • 2 : การปรับพีเอช
 • 3 : การกำจัดความกระด้างด้วยระบบออสโมซิสย้อนกลับ
 • 4 : การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 415 :
 • การนำน้ำออกจากสระว่ายน้ำ ควรเป็นไปในลักษณะใด
 • 1 : ให้น้ำล้นออกที่ผิวน้ำ เพื่อดักไขมันที่ลอย
 • 2 : ดูดน้ำออกที่ก้นสระ เพื่อรวบรวมตะกอนที่ตกลงไป
 • 3 : ควรทำในทั้ง 2 ลักษณะ คือ ให้น้ำล้นออก และดูดน้ำออกที่ก้นสระ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 416 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำ
 • 1 : เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ทำให้สระว่ายน้ำไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
 • 2 : เพื่อป้องกันการสะสมตัวของของเสีย ทำให้สระไม่น่าดู
 • 3 : เพื่อให้ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนน้ำในสระเลย
 • 4 : เพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้สระ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร