สภาวิศวกร

สาขา : สิ่งแวดล้อม

วิชา : Environmental Impact Assessment

เนื้อหาวิชา : 669 : 01. Concepts of impact assessment
ข้อที่ 1 :
 • IEE หรือ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หมายถึงการศึกษาเรื่องใดต่อไปนี้
 • 1 : การศึกษาในขั้นประกอบการพิจารณาทางเลือกโครงการ
 • 2 : การคาดการณ์ผลกระทบที่โครงการจะมีต่อประชาชนในพื้นที่ระหว่างการก่อสร้าง
 • 3 : การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ถูกเฉพาะข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับข้อกำหนดในการทำ EIA สำหรับ โรงปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูล
 • 1 : ต้องทำ IEE ในทุกกรณี
 • 2 : ต้องทำ EIA ในทุกกรณี
 • 3 : ต้องทำ IEE ก่อน แล้วตามด้วยการทำ EIA ในทุกกรณี
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • คำว่า “ผลกระทบ” ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นหมายถึง
 • 1 : ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดจากโครงการ
 • 2 : ผลกระทบทางบวกที่อาจเกิดจากโครงการ
 • 3 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • ข้อใดไม่ใช่เทคนิคที่ใช้ในการทำ Scoping
 • 1 : Ad hoc
 • 2 : Matrix
 • 3 : Network
 • 4 : Quadrat
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : Matrix
 • 2 : Checklist
 • 3 : Ad-hoc
 • 4 : FEMA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน
 • 1 : Q=CIA กับ ปัญหาน้ำท่วม
 • 2 : Gaussian กับการศึกษาการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ
 • 3 : Overlay กับการประเมินผลกระทบทางสุนทรียภาพ
 • 4 : V/C ratio กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :
 • มาตรฐานเสียงทั่วไปในคาบ 24 ชั่วโมงตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษมีค่าเป็นเท่าใด
 • 1 : 65 dB(A)
 • 2 : 70 dB(A)
 • 3 : 75 dB(A)
 • 4 : 80 dB(A)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • ข้อใดเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 • 1 : พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2517
 • 2 : พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2518
 • 3 : พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2521
 • 4 : พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :
 • การระบุผลกระทบโดยใช้ Matrix
 • 1 : ระบุได้เฉพาะทิศทางแต่ไม่บอกขนาดของผลกระทบ
 • 2 : ระบุได้แต่ขนาด แต่ไม่บอกทิศทางของผลกระทบ
 • 3 : ระบุได้ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ
 • 4 : ระบุได้ทั้งทิศทาง ขนาด และความรุนแรงของผลกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • การระบุผลกระทบโดยใช้ Network
 • 1 : ระบุได้เฉพาะทิศทางแต่ไม่บอกขนาดของผลกระทบ
 • 2 : ระบุได้แต่ขนาด แต่ไม่บอกทิศทางของผลกระทบ
 • 3 : ระบุได้ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ
 • 4 : ระบุได้ทั้งทิศทาง ขนาด และความรุนแรงของผลกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • องค์ประกอบของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน Health Impact Assessment โดยทั่วไป
 • 1 : สุขภาวะทางกายภาพ ทางสังคม ทางจิต ทางปัญญา
 • 2 : สุขภาวะทางกายภาพ ทางสังคม ทางคุณภาพชีวิต ทางปัญญา
 • 3 : สุขภาวะทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางสังคม ทางจิต
 • 4 : สุขภาวะทางสังคม ทางจิตใจ ทางคุณภาพชีวิต ทางปัญญา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • การประเมินผลกระทบในระดับนโยบาย ได้แก่
 • 1 : Strategic Environmental Assessment
 • 2 : Policy Environmental Assessment
 • 3 : National Environmental Assessment
 • 4 : Political Environmental Assessment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่สำคัญ
 • 1 : ใช้เลือกที่ตั้งโครงการ
 • 2 : ใช้พิจารณาทางเลือกของกระบวนการต่างๆ ของโครงการ
 • 3 : ทำให้ทราบว่าควรทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดต่อองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมใดในรายละเอียดเพิ่มเติม
 • 4 : ทำให้ทราบมาตรการการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบโครงการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ควรใช้วิธีการประเมินผลกระทบแบบใด
 • 1 : Ad Hoc Committee
 • 2 : Matrix
 • 3 : Checklist
 • 4 : Network
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • วัตถุประสงค์ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นข้อใดดังต่อไปนี้
 • 1 : การศึกษาสภาพแวดล้อมเบื้องต้นในพื้นที่ก่อนมีโครงการ
 • 2 : การประเมินผลกระทบทางด้านลบของโครงการ
 • 3 : การหามาตรการในการลดผลกระทบก่อนมีโครงการ
 • 4 : การหามาตรการในการติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 16 :
 • SEA ย่อมาจาก
 • 1 : Socio - Economic Assessment
 • 2 : Social Environmental Assessment
 • 3 : Strategic Environmental Assessment
 • 4 : Socio Economic Analysis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • HIA ย่อมาจาก
 • 1 : Human Impact Analysis
 • 2 : Human Impact Assessment
 • 3 : Health Impact Analysis
 • 4 : Health Impact Assessment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • SIA ย่อมาจาก
 • 1 : Strategic Impact Assessment
 • 2 : Strategic Impact Analysis
 • 3 : Social Impact Assessment
 • 4 : Social Impact Analysis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • WSC ย่อมาจาก
 • 1 : Water soil conservation
 • 2 : Water soil classification
 • 3 : Watershed conservation
 • 4 : Watershed classification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 • ประเทศไทยมีการให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
 • 1 : กำหนดประเภท ขนาดโครงการ จัดทำรายงาน EIA
 • 2 : กำหนดประเภท ขนาดโครงการ จัดทำรายงาน EIA และ IEE
 • 3 : กำหนดประเภทขนาดโครงการ จัดทำ EIA, IEE และรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 • 4 : จัดทำรายงาน IEE ก่อนทำรายงาน EIA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 21 :
 • ตัวเลขบนและล่างของเส้นทแยงมุมใน Matrix ของ Leopold หมายถึง
 • 1 : ขนาดของผลกระทบ และ ความสำคัญของผลกระทบ
 • 2 : ขนาดของผลกระทบ และ ทิศทางของผลกระทบ
 • 3 : ทิศทางของผลกระทบ และ พิสัยของผลกระทบ
 • 4 : ขนาดของผลกระทบ และ พิสัยของผลกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เป็นโครงการของ
 • 1 : ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ผลกระทบด้านสังคม
 • 3 : ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 • 4 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องมี......................
 • 1 : กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
 • 2 : กระบวนการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรเอกชน
 • 3 : กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 4 : กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • ผู้จัดทำรายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ได้แก่
 • 1 : ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 3 : องค์การอิสระ
 • 4 : นักวิชาการด้านสาธารณสุข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • บทบาทขององค์การอิสระต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ คือ
 • 1 :  ให้ความเห็นประกอบกับรายงานฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ
 • 2 :  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • 3 :  ไม่เกี่ยวข้องกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • 4 :  มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 26 :
 • กรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการส่วนเอกชนที่เข้าข่ายอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะดำเนินพิจารณาขอรับความเห็นชอบโดย
 • 1 :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2 :  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • 3 :  คณะรัฐมนตรี
 • 4 :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 27 :
 • แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องจัดให้มีการส่วนร่วมดังต่อไปนี้ในการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสุขภาพ
 • 1 :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2 :  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • 3 :

  คณะรัฐมนตรี

 • 4 :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องจัดให้มีการมีส่วนร่วมโดยกลุ่มต่อไปนี้ในการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสุขภาพ
 • 1 :  ประชาชน
 • 2 :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 3 : ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
 • 4 : ภาคส่วนต่างๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า
 • 1 :  1 ช่องทาง
 • 2 :  2 ช่องทาง
 • 3 :  3 ช่องทาง
 • 4 :  4 ช่องทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจทำได้โดยวิธีต่อไปนี้
 • 1 :  การสัมภาษณ์รายบุคคล
 • 2 :  การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์
 • 3 :  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • เมื่อผู้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบภายใน .....วัน นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว
 • 1 :  5 วัน
 • 2 :  7 วัน
 • 3 :  10 วัน
 • 4 :  15 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :
 • องค์การอิสระในมาตรา 67 ประกอบด้วย
 • 1 :  ผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสุขภาพ
 • 2 :  ผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • 3 :  ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ
 • 4 :  ข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • กรณีโครงการต้องทำรายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย ........ ครั้ง
 • 1 :  1 ครั้ง
 • 2 :  2 ครั้ง
 • 3 :  3 ครั้ง
 • 4 :  4 ครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Health Determinants) ประกอบด้วย
 • 1 :  การให้บริการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
 • 2 :  การจ้างงานและระบบสวัสดิการ
 • 3 :  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :
 • ในการกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของ HIA เกี่ยวข้องในวงจรการพัฒนาโครงการในขั้นตอน
 • 1 :  แนวความคิดโครงการ
 • 2 :  การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
 • 3 :  การศึกษาความเป็นไปได้
 • 4 :  การออกแบบรายละเอียด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • ในการกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของ HIA เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อม
 • 1 :  การกลั่นกรองโครงการ
 • 2 :  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • 3 :  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 4 :  การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 37 :
 • การมีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรเริ่มต้นในขั้นตอน
 • 1 :  การกลั่นกรองโครงการ
 • 2 :  การกำหนดหัวข้อการศึกษา
 • 3 :  การวิเคราะห์ผกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 4 :  การทบทวนการศึกษา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • วิธีการที่ใช้บ่งชี้ผลกระทบมีดังนี้
 • 1 :  Checklists, Matrix, Networks
 • 2 :  Expert system and professional
 • 3 :  Overlay and GIS
 • 4 :  ถูกทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 39 :
 • ข้อดีแตกต่างของ Checklist และ Matrix คือ
 • 1 :  Checklist ไม่สามารถเชื่อมกิจกรรมกับผลกระทบ
 • 2 :  Checklist ง่ายต่อการเข้าใจการใช้
 • 3 :  Checklist ใช้สำหรับการเลือกสถานที่และจัดลำดับ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เป็นการประเมินสำหรับ
 • 1 :  ระดับนโยบาย
 • 2 :  ระดับแผน
 • 3 :  ระดับโปรแกรม
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 :
 • ในการทำ EIA เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจัดได้ว่า
 • 1 :  ระบบบำบัดมลพิษปลายท่อ
 • 2 :  ป้องกันมลพิษ
 • 3 :  ISO 9000
 • 4 :  ISO 14000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 42 :
 • ปัญหาของเหมืองทองคำซึ่งมีสารพิษอยู่กับแร่ทองคำ โดยสารพิษหลักคือ
 • 1 :  As
 • 2 :  Cd
 • 3 :  Pb
 • 4 :  Zn
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 43 :
 • เหมืองแร่สังกะสี สารพิษที่จะมากับแร่สังกะสีโดยสารพิษหลักคือ
 • 1 :  As
 • 2 :  Cd
 • 3 :  Mn
 • 4 :  Pb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 670 : 02. Organization/Law/Standard
ข้อที่ 44 :
 • โรงงานใดต่อไปนี้ ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • 1 : โรงงานที่มีปริมาณความสกปรกก่อนเข้าระบบบำบัดตั้งแต่ 20 กก./วัน
 • 2 : โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมทุกชนิด
 • 3 : โรงงานเยื่อกระดาษที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 10 ตัน/วัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
 • 1 : ติดตั้งเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ
 • 2 : ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • 3 : ดูแลให้มีค่าบีโอดีในน้ำไม่เกิน 1 กรัมต่อลิตร
 • 4 : เติมสารละลายกรดหรือด่างเพื่อให้ค่า pH เป็นกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • อนุสัญญาแรมซาร์ เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ประเภทใด
 • 1 : Deep sea
 • 2 : Wetland
 • 3 : Local village
 • 4 : Dam
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • ตาม มาตรา 43 ในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกาศ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือข้อใด
 • 1 : พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ
 • 2 : พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และได้ถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แล้ว
 • 3 : พื้นที่ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป
 • 4 : พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ CITES
 • 1 : คำย่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
 • 2 : เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อนุสัญญาวอชิงตัน
 • 3 : คำย่อของอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมพืช GMO
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 :
 • ข้อใดไม่ใช่พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกแบ่งโดย UNESCO เพื่อการดำเนินการโครงการมนุษย์กับชีวมณฑล
 • 1 : Core zone
 • 2 : Buffer zone
 • 3 : Transitional zone
 • 4 : Respiration zone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :
 • ค่ามาตรฐานความเข้มข้นของ SO2 (24 ชั่วโมง) ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศของไทยมีค่า
 • 1 : 0.25 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 0.30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 0.35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 0.50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 51 :
 • การจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถกระทำได้โดย
 • 1 : บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชำนาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 2 : บุคคลซึ่งได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงการให้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 3 : บุคคลซึ่งได้รับใบ ก.ว. และเคยผ่านการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาแล้ว
 • 4 : อาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความชำนาญในเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเคยมีประสบการณ์ในการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :
 • โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ
 • 1 : มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 5 MW ขึ้นไป
 • 2 : มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 MW ขึ้นไป
 • 3 : มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 15 MW ขึ้นไป
 • 4 : มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 20 MW ขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • โครงการก่อสร้างโรงแรมหรือสถานประกอบการที่พักตากอากาศจะต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : 40 ห้อง ขึ้นไป
 • 2 : 50 ห้อง ขึ้นไป
 • 3 : 69 ห้อง ขึ้นไป
 • 4 : 80 ห้อง ขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ทั่วไป ที่จะต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ
 • 1 : โรงพยาบาลที่มีขนาด 100 ห้อง
 • 2 : โรงพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วย 80 ห้อง
 • 3 : โรงพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วย 30 เตียง
 • 4 : โรงพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วย 60 เตียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย มีความสัมพันธ์กับกระทรวงใด
 • 1 : กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2 : กระทรวงสาธารณสุข
 • 3 : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • 4 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมควรกระทำที่ตำแหน่งใด
 • 1 : ที่ปล่องควันในช่วงเวลาดำเนินการ
 • 2 : ที่บริเวณที่ปล่อยมลพิษเฉลี่ยในช่วงเวลาดำเนินการ
 • 3 : ที่บริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบสูงสุด
 • 4 : ที่บริเวณในรัศมี 2 กิโลเมตรจากโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • มลสารใดที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
 • 1 : ตะกั่ว
 • 2 : คาร์บอนมอนอกไซด์
 • 3 : ไฮโดรคาร์บอน
 • 4 : ไนโตรเจนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :
 • ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของโรงงานผลิตน้ำตาลที่มีการใช้ Boiler ประเด็นหนึ่งที่ต้องนำมาประเมินด้านฝุ่นละอองที่เกิดจากการเดินเครื่อง Boiler คือ
 • 1 : Combustion process
 • 2 : Soot Blow
 • 3 : Heat exchange
 • 4 : Multicyclone efficiency
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 59 :
 • ดัชนีคุณภาพน้ำที่ไม่ได้กำหนดในประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน แต่กำหนดไว้ในคุณภาพน้ำบางประการ ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ได้แก่
 • 1 : Sulfide
 • 2 : Ammonia
 • 3 : Carbon dioxide
 • 4 : Chlorine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :
 • ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดไว้
 • 1 : ประเภท ก. ข. ค.
 • 2 : ประเภท ก. ข. ค. ง.
 • 3 : ประเภท ก. ข. ค. ง. จ.
 • 4 : ไม่ได้กำหนดไว้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะของอาคารสูง
 • 1 : มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
 • 2 : มีความสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป
 • 3 : มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น 1000 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 4 : มีความสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น 1000 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 • ตามข้อกำหนดตามกฎหมาย อาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลัง ต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 10 ต่อ 1
 • 2 : 12 ต่อ 1
 • 3 : 15 ต่อ 1
 • 4 : 20 ต่อ 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 :
 • โครงการที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมโดยผู้พิจารณาคือ
 • 1 : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 • 2 : กรมป่าไม้
 • 3 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 • 4 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 64 :
 • โครงการปลูกสร้างป่าชุมชน ซึ่งขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภท
 • 1 : IEE
 • 2 : EIA
 • 3 : รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • โครงการก่อสร้างวัดซึ่งขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภท
 • 1 : IEE
 • 2 : EIA
 • 3 : รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ (Feasibility study) กำหนดให้จัดทำรายงานประเภทใด
 • 1 : รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • 2 : รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 3 : รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
 • 4 : ไม่ได้กำหนดว่าเป็นประเภทที่ต้องทำรายงานผลกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • ผู้ใดมีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : สถาบันวิจัยที่เป็นนิติบุคคล
 • 2 : สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • 3 : สภาการเหมืองแร่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตรง
 • 1 : กรมควบคุมมลพิษ
 • 2 : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 4 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :
 • ประเภทคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ประเภท
 • 1 : 3
 • 2 : 5
 • 3 : 7
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :
 • ข้อใดคืออาคารตามประกาศของกรมเจ้าท่า
 • 1 : แพปลา
 • 2 : ร้านอาหาร
 • 3 : ศูนย์การค้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 71 :
 • มาตรใดที่กล่าวถึงการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
 • 1 : มาตรา 46
 • 2 : มาตรา 47
 • 3 : มาตรา 48
 • 4 : มาตรา 49
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • แหล่งน้ำผิวดินที่กำหนดไว้สำหรับการคมนาคม ควรเป็นแหล่งน้ำผิวดิน
 • 1 : ประเภท 2
 • 2 : ประเภท 3
 • 3 : ประเภท 4
 • 4 : ประเภท 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • แหล่งน้ำประเภทใดที่กำหนดไว้สำหรับการประปา
 • 1 : ประเภท 1
 • 2 : ประเภท 2
 • 3 : ประเภท 3
 • 4 : ประเภท 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ กำหนดโดย
 • 1 :  มาตรา ๔๖
 • 2 :  มาตรา ๕๘
 • 3 :  มาตรา ๕๑
 • 4 :  มาตรา ๖๗
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • ถ้าพิจารณาว่าเป็นโครงการรุนแรง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเรียกว่า
 • 1 :  IEA
 • 2 :  EIA
 • 3 :  EHIA
 • 4 :  ESIA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • ครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายได้เสนอรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุง (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 31 สิงหาคม 2552) มี ......... ประเภท
 • 1 :  22 ประเภท
 • 2 :  28 ประเภท
 • 3 :  34 ประเภท
 • 4 :  40 ประเภท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมซึ่งต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 31 สิงหาคม 2552 กำหนดให้โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ......... ทุกขนาด จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 :  ชั้น 1
 • 2 :  ชั้น 1A
 • 3 :  ชั้น 1B
 • 4 :  ชั้น 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมซึ่งต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2552 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์ จัดอยู่ในประเภทโครงการที่จัดทำ
 • 1 :  IEE
 • 2 :  EIA
 • 3 : HIA
 • 4 :  EHIA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 79 :
 • ประเภทอาคารที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 :  อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งใดๆ
 • 2 :  อาคารมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
 • 3 :  อาคารมีความสูงตั้งแต่ 33 เมตรขึ้นไป
 • 4 :  อาคารมีความสูงตั้งแต่ 43 เมตรขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 80 :
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศในปี
 • 1 :  พ.ศ. 2522
 • 2 :  พ.ศ. 2535
 • 3 :  พ.ศ. 2545
 • 4 :  พ.ศ. 2552
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • จากที่ได้กำหนดโครงการที่อาจมีผลกระทต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคส่วนต่างๆ จะเริ่มในขั้นตอน
 • 1 :  กลั่นกรองโครงการ
 • 2 :  การกำหนดขอบเขตการศึกษา
 • 3 :  การประเมินผลกระทบ
 • 4 :  การพิจารณารายงานการตัดสินใจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • ในช่วงปี 2552-2553 ปัญหาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นประเด็นทำให้ระงับการอนุมัติให้โครงการดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประเมินผกระทบต่อสุขภาพซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ในมาตรา
 • 1 :  47 วรรค 2
 • 2 :  48 วรรค 2
 • 3 :  51 วรรค 2
 • 4 :  67 วรรค 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 83 :
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.ใด และปรับปรุงพัฒนามาจาก พระราชบัญญัติฯเดิมของปี พ.ศ.ใด
 • 1 :  2535, 2517
 • 2 :  2535, 2518
 • 3 :  2536, 2517
 • 4 :  2536, 2518
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 671 : 03. Physical resources
ข้อที่ 84 :
 • พารามิเตอร์ใดใช้ในการแบ่งมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินในประเทศไทย
 • 1 : DO
 • 2 : COD
 • 3 : ไนเตรท-ไนโตรเจน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
 • 1 : TSP, BOD, TSS, CO
 • 2 : pH, BOD, TSS, DO
 • 3 : TSP, BOD, TSS, HC
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • แนวแตกของชั้นหินใต้เปลือกโลก เรียกว่า
 • 1 : Broken rock
 • 2 : Broken lines
 • 3 : Fault rock
 • 4 : Fault lines
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับความสูงของไมโครโฟนควรอยู่ห่างจากระดับพื้นในระยะกี่เมตร
 • 1 : 0.1-0.5 เมตร
 • 2 : 0.5-1.0 เมตร
 • 3 : 1.0-1.2 เมตร
 • 4 : 1.2- 1.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • EPNL มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ค่าการวัดระดับเสียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2 : ค่าการวัดระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์
 • 3 : ค่าการวัดระดับเสียงจากเครื่องบิน
 • 4 : ค่าการวัดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • ถ้ามีแหล่งกำเนิดเสียงจากทั้ง 4 แหล่ง ดังต่อไปนี้ ณ ที่แห่งเดียวกันระดับเสียงรวมมีค่าเท่าใด
  55, 58, 57, 54 เดซิเบลเอ โดยกำหนดให้
  Leq,T = 10log {(1/n)(10Li/10)}
 • 1 : 54.3 เดซิเบลเอ
 • 2 : 55.3 เดซิเบลเอ
 • 3 : 56.3 เดซิเบลเอ
 • 4 : 57.3 เดซิเบลเอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :
 • V/C ratio มีความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : ใช้บอกความคุ้มทุนของโครงการ
 • 2 : ใช้บอกความคุ้มทุนของโครงการรวมกับค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ค่าที่ใช้บอก ความคล่องตัวของการจราจร
 • 4 : อัตราส่วนที่บอกปริมาณรถประเภทต่างๆ บนถนน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • ผลกระทบจากน้ำหล่อเย็น ซึ่งจะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • 1 : อุณหภูมิต้องไม่สูงกว่าแหล่งน้ำธรรมชาติ
 • 2 : อุณหภูมิสูงกว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส และมีของแข็งละลาย(TDS) ไม่เกิน 10%
 • 3 : อุณหภูมิสูงกว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส
 • 4 : อุณหภูมิสูงกว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และมีของแข็งละลาย (TDS) ไม่เกิน 10%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งปล่อย SO2 ออกจากปล่องควัน 2 ตัน/ชม. ปล่องควันสูง 60 เมตร บริเวณที่ปริมาณความเข้มข้นของ SO2 สูงเกินมาตรฐาน จะมีรัศมีประมาณ
 • 1 : 100 เมตร
 • 2 : 500 เมตร
 • 3 : 1 กิโลเมตร
 • 4 : 2 กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 • ท่านคิดว่าผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ต่อสภาพแวดล้อมต่อไปนี้เรื่องใดไม่สามารถจะป้องกันได้ (Irreversible)
 • 1 : ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ
 • 2 : ทำให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินเปลี่ยนไป
 • 3 : ทำให้มีสภาพการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม
 • 4 : ทำให้เสียดินชั้นบนซึ่งมีคุณค่าทางการเกษตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 :
 • ในการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศเพื่อให้ทราบระดับความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจากโรงงานที่มีผลต่อ receptor ควรใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบใด
 • 1 : Box model
 • 2 : ISCST model
 • 3 : QUAL2E model
 • 4 : Streeter Phelp model
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • ในการประเมินปริมาณการปล่อยมลสารจาก (Emissions) กิจกรรมต่าง ๆ ต้องการทราบข้อมูลต่อไปนี้
 • 1 : Emission factor และ emission reduction efficiency
 • 2 : Emission factor, activity rate และ emission reduction efficiency
 • 3 : Activity rate และ emission factor
 • 4 : Emission reduction efficiency และ activity rate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 96 :
 • การกำหนดมาตรฐานเสียงในพื้นที่อาศัย มักใช้เสกลเสียงใด
 • 1 : Ldn
 • 2 : Leq
 • 3 : Lnp
 • 4 : Lx
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 97 :
 • ถ้ามีการรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนว่ามีค่า L10 = 80 dBA ผลการตรวจวัดนี้มีความหมายว่าอย่างไร
 • 1 : 90% ของข้อมูลที่ทำการตรวจวัดเสียง มีระดับเสียงมากกว่า 80 dBA
 • 2 : 10% ของข้อมูลที่ทำการตรวจวัดเสียง มีระดับเสียงมากกว่า 80 dBA
 • 3 : ระดับเสียงเฉลี่ยมีค่า 80 dBA
 • 4 : 10% ของข้อมูลที่ทำการตรวจวัดเสียง มีระดับเสียงเท่ากับ 80 dBA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • ในการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการแห่งหนึ่ง ควรตั้งเครื่องวัดเสียงที่ความสูงระดับใด
 • 1 : ความสูงจากระดับพื้น 1.5 เมตร
 • 2 : ความสูงระดับเดียวกับที่หูของคนงาน
 • 3 : ความสูงจากระดับพื้น 1.8 เมตร
 • 4 : ความสูงจากระดับพื้น 1.2 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 :
 • การตั้งเครื่องวัดเสียงให้อยู่ชิดกับกำแพง จะทำให้ผลการตรวจวัดเป็นอย่างไร
 • 1 : ดังกว่าระดับเสียงจริง
 • 2 : เบากว่าระดับเสียงจริง
 • 3 : เท่ากับระดับเสียงจริง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงแรมต่อคุณภาพน้ำโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : ก่อให้เกิดการลดลงของก๊าซออกซิเจนละลายน้ำ
 • 2 : ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของโลหะหนัก
 • 3 : ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสารอินทรีย์
 • 4 : ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเชื้อโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 101 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา Oil Spill
 • 1 : ลดการถ่ายเทของออกซิเจนจากอากาศสู่น้ำ
 • 2 : อันตรายต่อนกและสัตว์น้ำ
 • 3 : เกิดสภาพ Eutrophication
 • 4 : ก่อให้เกิดทัศนอุจาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • อะไรต่อไปนี้ที่ไม่ใช่สิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่สำคัญของโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
 • 1 : การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 2 : การปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 3 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • 4 : การรั่วไหลของก๊าซมีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • ค่า NEF เป็นค่าที่วัดผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง
 • 1 : ถนน
 • 2 : โรงงาน
 • 3 : เหมืองแร่
 • 4 : สนามบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 104 :
 • NEF ที่เป็นค่าระดับเสียงจากโครงการสนามบินที่ยอมรับได้
 • 1 : > 40
 • 2 : 30 - 40
 • 3 : < 30
 • 4 : ไม่ได้กำหนดไว้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • พื้นที่ไวต่อการรับเสียงมาก ได้แก่
 • 1 : พื้นที่สวนสาธารณะ
 • 2 : โรงเรียน
 • 3 : ผ่านที่พักอาศัย
 • 4 : สถานที่ราชการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • Ldn คือ พารามิเตอร์ที่บ่งถึง
 • 1 : ระดับเสียงปกติ
 • 2 : ระดับเสียงรบกวน
 • 3 : ระดับเสียงอันตราย
 • 4 : ระดับเสียงกลางวันกลางคืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 :
 • Wind rose เป็นข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
 • 1 : คุณภาพอากาศ
 • 2 : ระดับเสียง
 • 3 : การสั่นสะเทือน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • ในการทำเหมืองแร่ประเด็นที่พิจารณาหนึ่งคือ การเกิดกรดในมูลดินทราย จงบอกถึงชื่อสารประกอบที่จะก่อให้เกิดกรด คือ
 • 1 : Silvite
 • 2 : Halite
 • 3 : Anhydrite
 • 4 : Pyrite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • Water logging เป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่พิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
 • 1 : ท่าเรือ
 • 2 : เหมืองแร่
 • 3 : ชลประทาน
 • 4 : ประมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • ความเป็นอันตรายของแอมโมเนียที่มีต่อสัตว์น้ำอยู่ในรูป
 • 1 : Unionized ammonia (NH3)
 • 2 : Ammonia – Nitrogen (NH3-N)
 • 3 : Ionized ammonia (NH4+)
 • 4 : แอมโมเนียไม่ได้เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • ในการพิจารณาเขตอุตสาหกรรมในบริเวณลุ่มน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ 100 เอเคอร์ และความเข้มของฝนในบริเวณดังกล่าว 0.20 นิ้ว/ชม. โดยใช้ Rational method (Q=CIA) ซึ่งค่า runoff coefficient สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเท่ากับ 0.20 และพื้นที่อุตสาหกรรมเท่ากับ 0.65 ประเมินปริมาณน้ำบ่า (runoff) ได้ว่า
 • 1 : ไม่เปลี่ยนแปลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น 10%
 • 3 : เพิ่มขึ้น 15%
 • 4 : เพิ่มขึ้น 22.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 112 :
 • โรงไฟฟ้าชีวมวลใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง เมื่อทำการประเมินฝุ่นละอองที่ระบายออกจากหม้อไอน้ำ มีอัตราการใช้กากอ้อย 113,300 กก./ชม. โดยค่า Emission Factor (A1-42 USEPA) ของเชื้อเพลิง กากอ้อยเท่ากับ 8 กก./ตัน และมีการใช้เครื่องกำจัดฝุ่นละออง Multicyclone ประสิทธิภาพ 88% และ Wet scrubber ประสิทธิภาพ 70 % ฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องควันประเมินได้เท่ากับ
 • 1 : 8.0 กรัม/วินาที
 • 2 : 9.0 กรัม/วินาที
 • 3 : 10.0 กรัม/วินาที
 • 4 : 12.0 กรัม/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • Cutting residues เป็นของเสียที่เกิดจากโครงการ
 • 1 : การเจาะสำรวจปิโตรเลียม
 • 2 : การก่อสร้างถนน
 • 3 : การก่อสร้างสนามบิน
 • 4 : การทำเหมืองแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • Blowout preventor (BOP) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการระเบิดของโครงการ
 • 1 : การทำเหมืองแร่
 • 2 : การก่อสร้างทางหลวง
 • 3 : การเจาะสำรวจปิโตรเลียม
 • 4 : การผลิตน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • ในการประเมินผลกระทบคุณภาพน้ำซึ่งคาดว่าเกิดจากสารอาหารที่มากับน้ำทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดสภาพ
 • 1 : Blue Babies Syndrome
 • 2 : Eutrophication
 • 3 : DO depletion
 • 4 : Toxic substances
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 116 :
 • การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งประเภทอินทรีย์ ควรจะประเมิน
 • 1 : ลักษณะสมบัติน้ำทิ้ง
 • 2 : BOD loading
 • 3 : DO Sag curve
 • 4 : ผลกระทบต่อปลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :
 • การประเมินผลกระทบโครงการจัดสรรที่ดินด้านการบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการนี้ประกอบด้วย 200 ครัวเรือน มีอัตราการใช้น้ำ 1000 ลิตร/ครัวเรือน/วัน ค่า BOD ที่ใช้ในการออกแบบ 150 มก./ล. อัตราการระบายน้ำเสีย BOD loading เท่ากับ
 • 1 : 24.0 kg/d
 • 2 : 25.5 kg/d
 • 3 : 27.0 kg/d
 • 4 : 28.5 kg/d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • โรงแรมขนาด 157 ห้อง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Extended Aeration Activated Sludge โดยปริมาณน้ำใช้ 750 ลิตร/ห้อง ค่า BOD เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 250 มก./ล. ระยะเวลาเติมอากาศ 20 ชั่วโมง ถ้าต้องการรักษาระบบโดยค่า F/M อยู่ในช่วง 0.10 วัน-1 จะต้องรักษาความเข้มข้นของตะกอนเท่าใด
 • 1 : 2,000 มก./ล.
 • 2 : 2,500 มก./ล.
 • 3 : 3,000 มก./ล.
 • 4 : 4,000 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 :
 • โรงแรมขนาด 157 ห้อง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Extended Aeration Activated Sludge กำหนดค่า BOD เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 250 มก./ล. และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด 20 มก./ล. ถ้าให้ค่าออกซิเจนที่ต้องการ 2 เท่า ของ BOD ที่ถูกกำจัด ปริมาตรของถังเติมอากาศ 76.5 ลบ.ม. กำลังงานที่ใช้ในการกวนน้ำ 1.15 แรงม้า อัตราการเติม O2 1.4 กก. O2/ชม. ใช้จำนวน 1 เครื่อง ถ้าท่านเป็นผู้ประเมินด้านการบำบัดน้ำเสียจะพิจารณาดังนี้
 • 1 : ปริมาณ O2 เพียงพอ
 • 2 : ปริมาณ O2 ไม่เพียงพอ
 • 3 : ข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมิน
 • 4 : เพิ่มเครื่องเติมอากาศอีก 1 เครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • โรงพยาบาลมีจำนวนเตียง 666 เตียง อัตราใช้น้ำ 1000 ลิตร/เตียง/วัน ค่า BOD เข้าระบบ 250 มก./ล. ถังเติมอากาศเป็นแบบคลองวนเวียน มีระดับการกักเก็บน้ำที่ระยะ 1.30 ม. ความกว้างของคลอง 3.00 ม. ค่า MLSS 2500 มก./ล. ค่า F/M ตามเกณฑ์ 0.05-0.15 ประเมินได้ว่า
 • 1 : F/M อยู่ในเกณฑ์กำหนด
 • 2 : F/M ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนด
 • 3 : ไม่สามารถประเมินค่า F/M
 • 4 : ค่า MLSS น้อยไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 121 :
 • ในการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งต้องมีการฆ่าเชื้อโรคในขั้นสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะ ถ้าถังคลอรีนที่ก่อสร้างมีปริมาตร 22.2 ลบ.ม. โดยโรงพยาบาลมีขนาด 666 เตียง อัตราใช้น้ำ 1,000 ลิตร/เตียง/วัน ระยะเวลาเก็บกักที่กำหนดตามมาตรฐานคือไม่น้อยกว่า 30 นาที ดังนั้น ค่าที่ออกแบบพิจารณา ได้ดังนี้
 • 1 : ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
 • 2 : ประมาณ 1.0 เท่าค่ามาตรฐาน
 • 3 : ประมาณ 1.6 เท่าค่ามาตรฐาน
 • 4 : ประมาณ 2 เท่าค่ามาตรฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • ถ้าผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนเป็นดังตารางต่อไปนี้ จงหาค่า Ldn ของพื้นที่ที่ทำการตรวจวัดนี้

  เวลา (น.)

  Leq

  เวลา (น.)

  Leq

  0-1

  50

  12-13

  70

  1-2

  50

  13-14

  70

  2-3

  50

  14-15

  70

  3-4

  50

  15-16

  70

  4-5

  50

  16-17

  70

  5-6

  70

  17-18

  70

  6-7

  70

  18-19

  80

  7-8

  70

  19-20

  80

  8-9

  80

  20-21

  70

  9-10

  70

  21-22

  70

  10-11

  70

  22-23

  60

  11-12

  70

  23-24

  60

   

  สูตรการคำนวณ

 • 1 : 74.3 dB(A)
 • 2 : 71.2 dB(A)
 • 3 : 72.6 dB(A)
 • 4 : 70.0 dB(A)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • การหาค่า Ldn แบบสั้น สามารถหาได้โดยใช้ค่า Leq ในช่วงเวลาที่ให้บวกค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดได้เพิ่มอีก 10 dB(A) ก่อนนำไปคำนวณ คือช่วงเวลาใดต่อไปนี้
 • 1 : 22:00 – 7:00 น.
 • 2 : 23:00 – 7:00 น.
 • 3 : 22:00 – 6:00 น.
 • 4 : 23:00 – 5:00 น.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :

 • 1 : เกินมาตรฐาน
 • 2 : ต่ำกว่ามาตรฐาน
 • 3 : เท่ากับมาตรฐาน
 • 4 : ไม่สามารถเปิดเทียบกับมาตรฐานได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่เกี่ยวกับการระเบิดหิน โดย
  P = Ks[D/(E)1/3]-1/2
  L (dB) = 20 log P/Po

  เมื่อกำหนดให้
  Ks = 0.05
  D = 1 km
  E = ปริมาณวัตถุระเบิด 150 ปอนด์/จังหวะถ่วง
  Po = 3x10-9 ปอนด์/ตร.นิ้ว
  จงประเมินว่าผลกระทบของเสียงอยู่ในระดับใด
 • 1 : ระดับเสียงรบกวน
 • 2 : ระดับเสียงมีผลทำให้เกิดความเจ็บปวดต่อคน
 • 3 : ระดับเสียงอันตรายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • 4 : ระดับเสียงรบกวนต่อคนทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :
 • การระเบิดหินทำให้เกิดการปลิวของเศษหิน ซึ่งมีการคำนวณระยะทางปลอดภัยขั้นต่ำ D = KE + C โดยค่า K และ C ตามตารางค่าคงที่สำหรับการคำนวณระยะทางปลอดภัยขั้นต่ำจากการปลิวกระเด็นของเศษหิน

  ปริมาณวัตถุระเบิด

  (ปอนด์)

  อาคารบ้านเรือน

  ทางหลวง/ทางรถไฟ

  K

  C

  K

  C

  0-100

  2,200

  158

  0.889

  65

  101-1,000

  0.467

  330

  0.189

  132

  1,001-6,000

  0.132

  648

  0.035

  300

  ถ้าอาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้จุดระเบิด 200 ม. และค่าวัตถุระเบิดที่ใช้ 150 ปอนด์/จังหวะถ่วง ซึ่งช่วงระหว่างจุดระเบิดและอาคารสิ่งปลูกสร้างมีกำบังเนินกั้นและมีต้นไม้ ดังนั้น ระยะทางปลอดภัยประมาณได้เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 200 เมตร
 • 2 : 120 เมตร
 • 3 : 80 เมตร
 • 4 : 60 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • การประเมินผลกระทบโรงโม่หินโดยแรงสั่นสะเทือน A=0.001 K (E1/2/D) โดยระยะทางจากจุดระเบิดถึงแหล่งชุมชน 1 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นหินแข็ง ปริมาณวัตถุระเบิด 150 ปอนด์/จังหวะถ่วง โดยค่า K และผลของขนาดคลื่นมีดังนี้
  K = 100 เป็นการระเบิดหินแข็ง และจุดวัดขนาดคลื่นอยู่บนหินแข็ง
  K = 200 เป็นการระเบิดหินแข็ง และจุดวัดขนาดคลื่นอยู่บนพื้นดินเหนียวหรือดินร่วน
  K = 300 เป็นการระเบิดหินกึ่งแข็งกึ่งอ่อน หรือระเบิดดินเหนียวแข็ง และจุดวัดขนาดคลื่นอยู่บนพื้นดินเหนียวหรือดินร่วน

  - ขนาดคลื่น 0.060 นิ้ว ทำให้อาคารอื่นๆ ถูกทำลาย
  - ขนาดคลื่น 0.040 นิ้ว ทำให้บ้านที่ทำด้วยหินก้อนพังทลาย
  - ขนาดคลื่น 0.016 นิ้ว บ้านเรือนในเมืองเสียหายเล็กน้อย
  - ขนาดคลื่น 0.008 นิ้ว ขนาดคลื่นสูงสุดที่ยอมรับได้

  การประเมินผลกระทบแรงสั่นสะเทือนจะได้ตามข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ทำให้อาคารถูกทำลาย
 • 2 : ทำให้หินพังทลาย
 • 3 : บ้านเรือนในเหมืองเสียหาย
 • 4 : ไม่เป็นอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :
 • การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ำด้านการเกษตรโดยพิจารณาค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ดังนี้
  TDS < 500 mg/l none Intensive of problem ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
  TDS 500-2,100 mg/l Moderate ก่อให้เกิดปัญหาปานกลาง
  TDS > 2,100 mg/l Significant ก่อให้เกิดปัญหาที่มีนัยสำคัญ

  น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีค่า TDS 3,000 mg/l (โดยมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดค่า TDS ไม่เกิน 3,000 mg/l หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5,000 mg/l) ในการประเมินผลกระทบ แหล่งรองรับน้ำทิ้งมีค่าอัตราการไหลเท่ากับ 0.031 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และค่า TDS เท่ากับ 70 mg/l จะสามารถประเมินได้ตามข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : สามารถระบายน้ำทิ้งลงลำน้ำได้
 • 2 : ระบายน้ำทิ้งอัตรา 400 ลบ.ม./วันมก./ล. ก่อนระบายลงลำน้ำ
 • 3 : ระบายน้ำทิ้งลงลำน้ำในอัตรา 460 ลบ.ม./วัน
 • 4 : ระบายน้ำทิ้งลงได้ในอัตรา 360 ลบ.ม./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • การประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการเจาะสำรวจน้ำมัน ซึ่งมีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 76 dB(A) ณ ระยะทาง 15 ม. ถ้าชุมชนอยู่ห่างออกไป 100 ม. จะได้รับผลกระทบในระดับใด โดยกำหนดระดับเสียงพื้นฐาน 65 dB(A) และการคำนวณระดับเสียงดังต่อไปนี้
  Lp2 = Lp1 – 20log(r2/r1)

  Leq = 10log (100.1Lp1 + 100.1Lp2)
 • 1 : ไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน
 • 2 : ทำให้เกิดเสียงรบกวน
 • 3 : ทำให้เกิดเสียงอันตราย
 • 4 : ทำให้เกิดเสียงระดับเจ็บปวด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง ใช้ Box Model (C=Q/dWM) ถ้าความกว้างของพื้นที่ในระยะตั้งฉากกับทิศทางลมเท่ากับ 63.25 ม. ความเร็วลม 2.20 ม./วินาที ค่าความสูงผสมของอากาศเท่ากับ 200 ม. และค่าปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นกำหนดเท่ากับ 1.2 ตัน/พื้นที่ก่อสร้าง 1 เอเคอร์ โดยพื้นที่โครงการทั้งหมด 8 ไร่ และใช้เวลาปรับพื้นที่ 1 เดือน และจากสภาพปัจจุบันมีค่าฝุ่นละอองเฉลี่ย 60 มคก./ลบ.ม. โดยค่ามาตรฐาน 330 มคก./ลบ.ม. ดังนั้นการก่อสร้างโครงการนี้มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
 • 1 : ค่าฝุ่นละอองจากโครงการประมาณ 1/4 เท่าของค่ามาตรฐาน
 • 2 : ค่าฝุ่นละอองจากโครงการประมาณ 1/3 เท่าของค่ามาตรฐาน
 • 3 : ค่าฝุ่นละออง 1/2 เท่าของค่ามาตรฐาน
 • 4 : ไม่สามารถประเมินค่าได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 131 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียรองรับค่า BOD load = 133.75 กิโลกรัม/วัน ความต้องการ O2 2 เท่าของ BOD load เครื่องเติมอากาศเป็นแบบ Rotor และแบบ Jet มีรายละเอียดดังนี้

  โรเตอร์เติมอากาศ มีทั้งหมด 4 ชุด
  ความยาว 1.10 เมตร จำนวน 2 ชุด
  ความยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 ชุด
  อัตราการเติม O2 = 2 Kg.O2/hr.-meter length
  เจ็ทแอร์เรเตอร์ มีทั้งหมด 4 ชุด
  อัตราการเติม O2 = 4.5 Kg.O2/hr

  ดังนั้น พิจารณาได้ว่าระบบบำบัดนี้มี O2
 • 1 : ไม่เพียงพอกับค่าที่ต้องการ
 • 2 : ประมาณ 2.0 เท่าของค่าที่ต้องการ
 • 3 : ประมาณ 2.4 เท่าของค่าที่ต้องการ
 • 4 : ไม่สามารถประเมินได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :
 • การก่อสร้างแห่งหนึ่งใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังตารางต่อไปนี้ และมีชุมชนอยู่ห่างออกไป 500 ม. วัดค่าระดับเสียงพื้นฐานได้ 58 dB(A) เมื่อกำหนดให้

  L2 = L1 – 20 log (r2/r1) 

  Leq รวม =

  ค่าระดับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ก่อสร้างที่ระยะ 15 เมตร

  Type of Equipment

  Sound Levels (dB(A))

  Pile driver (12,000-18,000 ft-lb/blow)

  93

  Tractor

  80

  Concrete mixer

  85

  Hydraulic backhoe

  86

  Hydraulic excavator

  86

   
  ค่าระดับเสียงจากโครงการก่อสร้างมีผลกระทบอย่างไร
 • 1 : ใกล้เคียงระดับเสียงรบกวน
 • 2 : ก่อให้เกิดเสียงรบกวน
 • 3 : ก่อให้เกิดระดับเสียงอันตราย
 • 4 : ก่อให้เกิดระดับเสียงที่ก่อความเจ็บปวด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 133 :
 • ในการประเมินการเติมคลอรีนเพื่อบำบัดน้ำทิ้งที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำต้องให้คลอรีนตกค้างอยู่ในช่วง 0.5-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้ากำหนดให้

  (Nt/No) = (1 + 0.23 Ct t)-3

  โดย Nt และ No คือปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ เวลา t และเวลาเริ่มต้นตามลำดับ
  Ct คือปริมาณคลอรีนตกค้างในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร
  t คือเวลาการกำจัดโคลิฟอร์มในหน่วยนาที

  ถ้าออกแบบเวลาสัมผัสไว้ 90 นาที ประเมินได้ว่า
 • 1 : เหมาะสม เพราะทำให้ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียหลงเหลือเข้าใกล้ศูนย์
 • 2 : ไม่เหมาะสม เพราะปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียหลงเหลืออยู่มาก
 • 3 : ควรเพิ่มเวลาสัมผัสเป็น 100 นาที
 • 4 : ไม่สามารถประเมินได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • มาตรการลดผลกระทบการชะล้างของพื้นที่แห่งหนึ่งโดยปลูกพืชคลุมดิน ซึ่งกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

  E1 = E0 (C1·P1) / (C0·P0)
  C = Cropping management factor
  P = Erosion control factor
  พื้นที่ว่างเปล่า C = 1 และพื้นที่ปกคลุมด้วยหญ้า = 0.01
  พื้นที่ว่างเปล่า P = 1 และพื้นที่มีการปลูกพืชแบบขั้นบันได = 0.45
  ค่า Erosion rate พื้นที่ว่างเปล่า = 119 ตัน/เอเคอร์/ปี

  ดังนั้น จึงประเมินได้ว่า Erosion rate ลดลงได้
 • 1 : เกือบ 100 %
 • 2 : 90 %
 • 3 : 85 %
 • 4 : 80 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • โครงการจัดสรรที่ดินแห่งหนึ่งประกอบด้วย
  จำนวนครัวเรือน 500 ครัวเรือน โดยเฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน
  น้ำใช้ 200 ลิตร/คน/วัน
  BOD น้ำเสีย 250 มิลลิกรัม/ลิตร
  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Septic tank กำหนดให้บำบัดน้ำเสียได้ไม่เกิน 40 %

  ข้อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน
  น้ำใช้ ตามใช้จริงแต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/ครัวเรือน/วัน
  ปริมาณน้ำเสียใช้เกณฑ์ร้อยละ 95 ของน้ำใช้
  ค่า BOD ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม/ลิตร
  เราจะสามารถประเมินได้ว่า BOD load ที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดรวมเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 60 kg/d
 • 2 : 71.3 kg/d
 • 3 : 100 kg/d
 • 4 : 118.8 kg/d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • การประเมินเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้กากอ้อย โดยข้อมูลมีดังนี้
  - อัตราการใช้วัตถุดิบ 1,600 ตันอ้อย/วัน
  - โดยคิดเผื่อสูงสุดอีก 12.5 %
  - ปริมาณกากอ้อย เพื่อเป็นเชื้อเพลิง 20 %
  - Emission factor เกิดเถ้าดังนี้
  • Slug Ash จากห้องเผาไหม้ 31 กิโลกรัม/ตันกากอ้อย
  • Ash จาก Dust collector 6.8 กิโลกรัม/ตันกากอ้อย
  • Fly ash จาก Wet Scrubber 1.1 กิโลกรัม/ตันกากอ้อย
  - เถ้ามีความชื้นเฉลี่ย 70 %
  โดยเถ้าที่เกิดจะจัดสรรให้กับชาวไร่โดยรถบรรทุกคันละ 5 ตัน ต้องใช้รถบรรทุกอย่างไร
 • 1 : 1 คัน/ชม.
 • 2 : 2 คัน/ชม.
 • 3 : 3 คัน/ชม.
 • 4 : 4 คัน/ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 137 :
 • ในการประเมินน้ำเสียที่เกิดจากกองกากอ้อย ซึ่งไหลลงสู่ร่องน้ำรอบกองกากอ้อย และจะนำมาใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้ จะต้องทำการประมาณค่า BOD ของน้ำในร่องน้ำโดยกำหนดค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

  - กากอ้อยมีน้ำตาลเทียบเป็น 2 % ของ BOD โมลาส
  - BOD โมลาส 900,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
  - กากอ้อยสามารถละลายน้ำตาล 3.65 %
  - น้ำฝนที่สัมผัสกับกากอ้อยที่อยู่ด้านนอกของกองกากอ้อยเทียบได้เท่ากับ 13,000 ลูกบาศก์เมตร
  - ปริมาตรน้ำในร่อง 4,200 ลูกบาศก์เมตร

  และเมื่อเปรียบเทียบค่า BOD ของน้ำในร่องน้ำกับค่า BOD มาตรฐานคุณภาพน้ำประเภท 3 ซึ่งใช้สำหรับการเกษตร (2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้อง
 • 1 : BOD ที่ประเมินได้ใกล้เคียงกับค่า BOD ที่กำหนดไว้
 • 2 : BOD ที่ประเมินได้ สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้มาก
 • 3 : BOD ที่ประเมินได้ น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้มาก
 • 4 : ประเมินไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 138 :
 • โรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดของทางวิ่งของสนามบินพาณิชย์ประมาณ 4,000 ฟุต และจากการคำนวณเบื้องต้นได้ค่า NEF ขณะขึ้นเท่ากับ 47.1 และค่า NEF ขณะลง มีค่าเท่ากับ 29.6 และกำหนดให้

  ค่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์ข้อใด

 • 1 : > 40
 • 2 : 30 - 40
 • 3 : < 30
 • 4 : ประเมินไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • การคำนวณปริมาณฝุ่นที่ถูกจัดเก็บโดยไซโคลน

  ขนาดฝุ่น

  (mm)

  ปริมาณฝุ่น

  (kg)

  ประสิทธิภาพไซโคลน

  (%)

  ปริมาณฝุ่นที่เก็บได้

  (kg)

  > 100

  385.76

  95.72

  369.25

  75-100

  48.38

  90.75

  41.18

  50-75

  22.70

  83.96

  19.06

  ปริมาณก๊าซที่ระบายออกเท่ากับ 145,450 Nm3/hr ดังนั้นปริมาณฝุ่นที่ระบายออกเท่ากับข้อใด
 • 1 : 0.13 g/Nm3
 • 2 : 0.15 g/Nm3
 • 3 : 0.17 g/Nm3
 • 4 : 0.20 g/Nm3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • ในการประเมินบ่อบำบัดแบบไร้อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีค่าต่างๆ ดังนี้

  ปริมาณน้ำเสีย = 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน
  BOD influent = 900 มิลลิกรัม/ลิตร
  BOD loading = 200 กรัม/ตารางเมตร/วัน
  ความลึกของบ่อ = 3.5 เมตร
  พื้นที่บ่อ 2 บ่อ ที่ออกแบบไว้ = 30,670 ตารางเมตร

  เวลาเก็บกักน้ำที่กำหนดสำหรับบ่อบำบัดมากกว่า 15 วัน ดังนั้นจึงประเมินได้ว่าระบบบำบัดไร้อากาศที่ออกแบบทำงานได้หรือไม่
 • 1 : ไม่ได้
 • 2 : ได้มากเกินพอ
 • 3 : ได้เพียงพอ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 141 :
 • โรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 105 ควรมีการประเมินผลกระทบในด้านเทคนิคใดเป็นพิเศษ
 • 1 : คุณภาพอากาศ
 • 2 : คุณภาพทางอุทกธรณี
 • 3 : คุณภาพน้ำผิวดิน
 • 4 : คุณภาพดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • เหมืองแร่โพแทซในเขตจังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่เหมืองที่ประกอบด้วย
 • 1 : แร่ Sylvite (KCl)
 • 2 : แร่ Halite (NaCl)
 • 3 : แร่ Sylvite และ Halite
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 143 :
 • หางแร่ในการทำเหมืองโพแทซ ประกอบด้วยแร่ดังต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่
 • 1 : แร่ Sylvite (KCl)
 • 2 : แร่ Halite (NaCl)
 • 3 : แร่ MgCl
 • 4 : แร่ CaCl
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 • ค่า TDS ในน้ำทิ้งซึ่งจะระบายออกจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็มเกิน 2000 มก./ล. หรือลงสู่ ทะเล ค่า TDS ในน้ำทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยหรือทะเลได้ไม่เกิน 5000 มก/ล. โรงงานแห่งหนึ่งมีน้ำทิ้งที่มีค่า TDS 8000 มก/ล. ลงในน้ำกร่อยที่มีค่า TDS 5000 มก/ล แสดงว่าโรงงานนี้
 • 1 : ไม่สามารถระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำนั้นได้
 • 2 : สามารถระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทิ้งนั้นได้
 • 3 : สามารถระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำนั้นได้บางส่วน
 • 4 : ไม่สามารถประเมินได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 145 :
 • Peak particle velocity (mm/sec) เป็นตัวแปรที่วัด
 • 1 : ความดังของเสียง
 • 2 : ความเร็วของเสียง
 • 3 : ความเร็วของอนุภาค
 • 4 : ความสั่นสะเทือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 146 :
 • ความสั่นสะเทือนที่มีผลต่อโครงสร้าง โดยทั่วไปใช้มาตรฐาน
 • 1 : DIN 4150
 • 2 : RICHER MEISER
 • 3 : Velocity Transducer
 • 4 : Peak particle velocity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • น้ำบาดาลที่มีสารหนูมากกว่า 0.01 mg/L จะทำให้ผู้ดื่มน้ำบาดาลเป็นโรคอะไร
 • 1 : Fluorosis
 • 2 : Hyperkeratosis
 • 3 : Diarrhea
 • 4 : Blue baby disease
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 148 :
 • น้ำบาดาลเค็มเกิดจากการละลายของแร่ชนิดใด
 • 1 : Anhydrite
 • 2 : Chlorite
 • 3 : Halite
 • 4 : Iodine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • การศึกษาการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล วิศวกรต้องคำนวณหาอะไร
 • 1 : Capture Zone
 • 2 : Plume
 • 3 : DNAPLs
 • 4 : Groundwater flow
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • ข้อใดมิใช่การบำบัดหรือการกำจัด MTBE ในน้ำบาดาล
 • 1 : Activated carbon adsorption
 • 2 : Air stripping
 • 3 : Aeration tank
 • 4 : Metabolized by acclimated bacteria
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 151 :
 • น้ำที่ชะละลายขยะที่เป็นไม้ จะทำให้เกิดกรดประเภทใด
 • 1 : Lignin acid
 • 2 : Brown leach ate acid
 • 3 : Brown leach ate acid
 • 4 : Lignin - tannin acid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • น้ำใด มิใช่ Point source groundwater contaminants
 • 1 : LNAPLs
 • 2 : PCE
 • 3 : Nitrate
 • 4 : MTBE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :
 • เครื่องมือที่ทำงานด้วยระบบ NDIR เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด....................
 • 1 : NO2
 • 2 : CO
 • 3 : HC
 • 4 : CH4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :

 • 1 : 15.1 kg/d
 • 2 : 21.6 kg/d
 • 3 : 42.0 kg/d
 • 4 : 60.0 kg/d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :

 • 1 : 90 มก/ล.
 • 2 : 100 มก/ล.
 • 3 : 120 มก/ล.
 • 4 : 250 มก/ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 :

 • 1 : 0.042 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 0.036 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 0.024 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 0.063 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 158 :

 • 1 : ค่าที่ได้ไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยค่าที่ได้มีผลต่างความเข้มข้น 0.288 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : ค่าที่ได้ไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยค่าที่ได้มีผลต่างความเข้มข้น 0.306 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : ค่าที่ได้เกินค่ามาตรฐาน โดยค่าที่ได้มีผลต่างความเข้มข้น 0.306 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : ค่าที่ได้เกินค่ามาตรฐาน โดยค่าที่ได้มีผลต่างความเข้มข้น 0.288 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :

 • 1 : Asphatic plant
 • 2 : Riveting hammer
 • 3 : Drag shovel
 • 4 : Drop hammer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :

 • 1 : 54.8 เดซิเบล
 • 2 : 73.8 เดซิเบล
 • 3 : 55.9 เดซิเบล
 • 4 : 72.9 เดซิเบล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :

 • 1 : 9.2 เดซิเบล
 • 2 : 7.4 เดซิเบล
 • 3 : 8.1 เดซิเบล
 • 4 : 6.7 เดซิเบล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :

 • 1 : Taxi/Idle, ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซค์ ออกมามากที่สุด
 • 2 : Take off, ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์และก๊าซไฮโดรเจนออกมามากที่สุด
 • 3 : Taxi/Idle, ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์และก๊าซไฮโดรเจนออกมามากที่สุด
 • 4 : Take off, ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซค์ ออกมามากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 163 :
 • ความกระด้างที่เกิดขึ้นในน้ำชะขยะที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำบาดาลเกิดจาก
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 164 :
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการของทุ่งกังหันลม มีประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนอกจากเรื่องเสียงแล้ว ที่ต้องพิจารณา คือ
 • 1 :  น้ำเสีย
 • 2 :  ขยะมูลฝอย
 • 3 :  เงาสะท้อน
 • 4 :  ฝุ่นละออง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 165 :
 • โครงการหนึ่งมีการก่อสร้างโดยมีเสียงเกิดขึ้นจากเครื่องมือที่ใช้ดังนี้

  Lpbackhole = 55.6 dBA

  Lpgrader = 55.6 dBA

  Lppile driver = 68.6 dBA

  และมีค่า Background = 55.2 dBA

  ดังนั้น Lpรวม ที่เกิดขึ้นโดยใช้สมการต่อไปนี้

  มีค่าเท่ากับ

   

 • 1 :  59.2 เดซิเบลเอ
 • 2 :  65.2 เดซิเบลเอ
 • 3 :  69.2 เดซิเบลเอ
 • 4 :  70.2 เดซิเบลเอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุ่งกังหันลมแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 10 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 8 เดือนโดยระยะเวลาที่ใช้เครื่องมือหนักก่อสร้าง 3 เดือน และทำงานเดือนละ 25 วัน จงประเมินความเข้มข้นของฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างหนัก โดย

  C = ความเข้มข้นของฝุ่นในบรรยากาศ (mg/m3)

  d = ความยาวของพื้นที่ในแนวตั้งฉากทิศทางลม = 56 m

  A = พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด มีหน่วยเป็น hectare

  Q = อัตราการเกิดฝุ่นละออง มีหน่วยเป็น mg/sec กำหนดให้ = 2.69 Megga-gram/hectare

  M = ความสูงชั้นผสม = 600 m

  w = ความเร็วลม = 1.49 m/sec

  ดังนั้น C มีค่าเท่ากับ

 • 1 :  35.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 2 :  39.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 3 :  40.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 4 :  40.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 • จากข้อมูลของ USEPA แสดงให้เห็นว่า กรณีที่มีการรดน้ำให้เปียกจนทั่วผิวดินอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองสู่อากาศได้
 • 1 :  ร้อยละ 20
 • 2 :  ร้อยละ 30
 • 3 :  ร้อยละ 40
 • 4 :  ร้อยละ 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 168 :
 • จากสมการการหาระยะไกลที่สุดที่หินปลิวจากด้านหน้าของหน้าระเบิด (Lm) ดังสมการ

  Lm = 0.334 [7.42x105(d/b)2-200] (0.44D/5,490)2

  เมื่อ Lm = ระยะทางในแนวราบที่หินปลิวกระเด็นไปได้ไกลที่สุด (ฟุต)

  d = ขนาดรูระเบิด (ฟุต)

  b = ระยะ Burden ที่น้อยที่สุด (ฟุต)

  D = ความเร็วในการระเบิดของวัตถุที่ใช้ (ฟุต/วินาที)

  จากการเจาะด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูระเบิด = 0.25 ft

  ระยะห่างระหว่างแถว (b) = 7.78 ft

  ระยะระหว่างรู (s) = 2.81 m

  ค่า Lm คำนวณได้ประมาณ

 • 1 :  491 ฟุต
 • 2 :  492 ฟุต
 • 3 :  493 ฟุต
 • 4 :  494 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 672 : 04. Ecological resources
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดถูกต้อง เมื่อพูดถึงเรื่องของ Mangrove forest
 • 1 : กลุ่มสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณชายฝั่งปากแม่น้ำ ทะเลสาบ ปากอ่าว
 • 2 : ระดับน้ำทะเลจะเป็นตัวกำหนดการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน
 • 3 : พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สำคัญ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • พื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ในด้านใดบ้าง
 • 1 : รักษาสมดุลของชายฝั่ง
 • 2 : ทำหน้าที่สนับสนุนการไหลของน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน
 • 3 : เป็นแหล่งต่อกับทะเลลึก
 • 4 : ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • เมื่อต้องเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน พารามิเตอร์ใดเป็นตัวแปรทางด้านชีววิทยา
 • 1 : Benthos
 • 2 : Plankton
 • 3 : Phytoplankton
 • 4 : ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 172 :
 • เมื่อต้องการประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ควรพิจารณาในประเด็นใด ต่อไปนี้
 • 1 : ผลกระทบต่อเส้นทางการอพยพของสิ่งมีชีวิตที่ต้องอพยพย้ายถิ่น
 • 2 : การเปลี่ยน Keystone Umbrella
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิ่งมีชีวิตเฉพาะทางลบ
 • 4 : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิ่งมีชีวิตเฉพาะทางบวก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • พิธีสารคาร์ตาเฮน่า คืออะไร
 • 1 : พิธีสารว่าด้วยการรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำ
 • 2 : พิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • 3 : พิธีสารว่าด้วยการฟื้นฟูพื้นที่สึนามิ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้โดยระบบของตัวเอง คือข้อใด
 • 1 : ป่าไม้
 • 2 : โป่งพุร้อน
 • 3 : ชายหาด
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • ข้อใดเป็น แหล่งมรดกทางธรรมชาติ ของประเทศไทย ที่ได้รับการเสนอบรรจุในทะเบียนรายชื่อของ ศูนย์มรดกโลก
 • 1 : พื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
 • 2 : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 • 3 : กลุ่มพื้นที่ป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ
 • 1 : ความหลากหลายในเรื่องชนิด ความหลากหลายของพันธุกรรม ความหลากหลายของระบบนิเวศ
 • 2 : ความหลากหลายของถิ่นตามธรรมชาติ ความหลากหลายของพันธุกรรม ความหลากหลายของของการทดแทน
 • 3 : ความหลากหลายในเรื่องชนิด ความหลากหลายของของการทดแทน ความหลากหลายของถิ่นตามธรรมชาติ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 177 :
 • การสุ่มเก็บข้อมูลในระบบนิเวศป่าไม้ ใช้วิธีการ
 • 1 : วางแปลงสี่เหลียมจัตุรัส โดยวิธีการสุ่มและวางแปลงให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน 2 ทิศทาง
 • 2 : วางแปลงสี่เหลียมผืนผ้า โดยวิธีการสุ่มและวางแปลงให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน 2 ทิศทาง
 • 3 : วางแปลงสี่เหลียมขนมเปียกปูน โดยวิธีการสุ่มและวางแปลงให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน 2 ทิศทาง
 • 4 : วางแปลงสี่เหลียมคางหมู โดยวิธีการสุ่มและวางแปลงให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน 2 ทิศทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 178 :
 • วิธีการหนึ่งในการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาคือ
 • 1 : Line Transect
 • 2 : Line Boundary
 • 3 : Line Intersect
 • 4 : Line Transitioning
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับดัชนีความหลากหลาย
 • 1 : ทรัพยากรกายภาพ
 • 2 : ทรัพยากรชีวภาพ
 • 3 : คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 • 4 : คุณค่าคุณภาพชีวิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • ในการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศน์น้ำจืด ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้
 • 1 : แพลงตอน-สัตว์หน้าดิน
 • 2 : แพลงตอน-สัตว์หน้าดิน-พืชน้ำ
 • 3 : แพลงตอน-สัตว์หน้าดิน-สัตว์น้ำ
 • 4 : แพลงตอน-สัตว์หน้าดิน-สัตว์น้ำ-พืชน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :
 • ในการสำรวจปริมาณแพลงตอนและสัตว์น้ำ จะรายงานในหน่วยต่อไปนี้
 • 1 : จำนวนตัว/ตร.ม. และจำนวนตัว/ลบ.ม. ตามลำดับ
 • 2 : จำนวนตัว/ลบ.ม. และจำนวนตัว/ลบ.ม. ตามลำดับ
 • 3 : จำนวนตัว/ลบ.ม. และกิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ
 • 4 : จำนวนตัว/ตร.ม. และจำนวนตัว/ตร.ม. ตามลำดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • ในการสุ่มตัวอย่างสัตว์ประเภทนกในบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการเขื่อนเพื่อหาความหนาแน่นหรือความชุกชุม ควรใช้วิธีการ
 • 1 : นับทั้งหมด
 • 2 : สุ่มตัวอย่างโดยใช้แปลงสี่เหลี่ยม
 • 3 : สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีจับ-ทำเครื่องหมาย-ปล่อย
 • 4 : สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีจับนกทั้งหมดจากพื้นที่ที่ทราบขนาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • ให้เรียงลำดับความหลากหลายทางชีวภาพ (species diversity) ของระบบนิเวศน์ป่าดงดิบ ทุ่งนา สวนผลไม้ และป่าโปร่ง จากมากไปหาน้อย
 • 1 : ป่าโปร่ง > ทุ่งนา > สวนผลไม้ > ป่าดงดิบ
 • 2 : ทุ่งนา > สวนผลไม้ > ป่าโปร่ง > ป่าดงดิบ
 • 3 : ป่าดงดิบ > ป่าโปร่ง > สวนผลไม้ > ทุ่งนา
 • 4 : สวนผลไม้ > ป่าดงดิบ > ป่าโปร่ง > ทุ่งนา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 184 :
 • Abundance ต่างจาก Diversity อย่างไร
 • 1 : Abundance คือจำนวนตัวหรือต้นของสิ่งมีชีวิตของแต่ละชนิด ส่วน Diversity คือจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
 • 2 : Abundance คือจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดส่วน Diversity คือจำนวนตัวหรือต้นของสิ่งมีชีวิตของแต่ละชนิด
 • 3 : ไม่ต่างกัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • ก่อนมีโครงการพื้นที่หนึ่งมีจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิต 10 ชนิด ชนิดละ 10 ตัว/ตร.ม. แต่หลังจากโครงการมีจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตเท่าเดิม แต่มีหนึ่งชนิดมีจำนวนตัว/ตร.ม. เพิ่มขึ้นเป็น 82 ตัวและชนิดอื่นมีอย่างละ 2 ตัว อะไรคือสมมุติฐานที่น่าเป็นไปได้
 • 1 : เป็นกระบวนการทางธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งไม่ได้เกิดจากผลกระทบ
 • 2 : เกิด Natural Succession หลังจากพื้นที่ได้รับผลกระทบ
 • 3 : มีผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งส่งเสริมให้เกิด dominant specie
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 186 :
 • Benthos หมายถึง
 • 1 : สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำ
 • 2 : สัตว์หน้าดิน
 • 3 : สัตว์น้ำ
 • 4 : ปลาประเภทหนึ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :
 • Flora และ Fauna จัดอยู่ในประเภท
 • 1 : Terrestrial Ecology
 • 2 : Aquatic Ecology
 • 3 : Ecosystem
 • 4 : Natural resource
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • Plankton จัดอยู่ในประเภท
 • 1 : Terrestrial Ecology
 • 2 : Aquatic Ecology
 • 3 : Ecosystem
 • 4 : Natural resource
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • นิเวศวิทยา (Ecology) หมายถึง
 • 1 : การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และทรัพยากรกายภาพ
 • 2 : การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และทรัพยากรชีวภาพ
 • 3 : การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • 4 : การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 :
 • ในการประเมินผลเชิงนิเวศ สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาประกอบด้วย
 • 1 : การศึกษาประชากรของชนิดพันธุ์ (Species population)
 • 2 : สังคมหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิต (Biotic communities)
 • 3 : การศึกษาประชากรของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศต่าง ๆ
 • 4 : การศึกษาประชากรของพันธุ์ สังคมหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศต่าง ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • ทรัพยากรชีวภาพโดยนัยของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 • 1 : กลุ่มสิ่งมีชีวิตบนบกและกลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำ
 • 2 : กลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำ กลุ่มสิ่งมีชีวิตบนบก และกลุ่มแบคทีเรียทั้งในน้ำและบนบก
 • 3 : กลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำ กลุ่มสิ่งมีชีวิตบนบก และความสัมพันธ์ในเชิงนิเวศวิทยา
 • 4 : กลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำ กลุ่มสิ่งมีชีวิตบนบก และนิเวศวิทยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • ในการปะเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินภาวะคุกคาม (threats) ต่อแต่ละประชากรของชนิดพันธุ์ (individual species populations) และการสูญเสียชนิดพันธุ์เด่น หรือชนิดพันธุ์หลักเดี่ยวชนิดหนึ่ง ( a single dominant or key species) เป็นสิ่งสำคัญเพราะ
 • 1 : การสูญเสียดังกล่าวเป็นภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด หรือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่เกิดขึ้นต่อชนิดพันธุ์(species)
 • 2 : สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดพันธุ์มีบทบาทสำคัญในชุมชนหรือสังคมนั้น
 • 3 : สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์เด่นหรือชนิดพันธุ์หลักเป็นตัวบ่งชี้ความอยู่รอดของชุมชนหรือสังคมนั้น
 • 4 : สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดพันธุ์และชนิดพันธุ์เด่นหรือชนิดพันธุ์หลักเป็นตัวบ่งชี้ความอยู่รอดของชุมชนหรือสังคมนั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • ในการประเมินผลเชิงนิเวศ (ecological assessment) นั้น ควรดำเนินการร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 • 1 : ลักษณะภูมิอากาศ
 • 2 : ดิน และ น้ำ
 • 3 : อากาศ ดิน และ น้ำ
 • 4 : ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรกายภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 194 :
 • ขอบเขตของการประเมินผลเชิงนิเวศขึ้นอยู่กับธรรมชาติของโครงการพัฒนาที่นำเสนอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขนาดและธรรมชาติของพื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบ เวลา และทรัพยากรที่ปรากฏอยู่ และระดับซึ่งระบบสิ่งแวดล้อม เช่น ดินและน้ำที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งความจำกัด/อุปสรรค/ความยุ่งยากเชิงนิเวศ (ecological constraints) ที่เด่นชัดที่สุดได้แก่
 • 1 : การมีอยู่หรือดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศระดับภาคที่สำคัญ (regional importance)
 • 2 : การมีอยู่หรือดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศระดับชาติที่สำคัญ (national importance)
 • 3 : การมีอยู่หรือดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศที่สำคัญระดับโลก (world importance)
 • 4 : การมีอยู่หรือดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศที่สำคัญระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • ทางเลือกในการศึกษา (study options) การประเมินผลเชิงนิเวศโดยปกติสามารถทำได้ดี โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล/ข่าวสารที่มีอยู่แล้ว (existing information) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงภาพคร่าวๆ และอาจไม่ทันสมัย ดังนั้นจึงไม่เพียงพอต่อการประเมินผลกระทบที่ถูกต้อง (accurate assessment) และต่อการกำหนดมาตรการลดผลกระทบ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาภาคสนาม ได้แก่
 • 1 : การสำรวจถิ่นที่อยู่อาศัย (habitat survey) เกี่ยวกับองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ (species composition) ของชุมชนหรือสังคม
 • 2 : การสำรวจเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ที่สำคัญ (species importance) ในชุมชนหรือสังคม รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ของพืชพรรณ และข้อมูลความชุกชุม (abundance data)
 • 3 : การสำรวจเพื่อการเก็บตัวอย่างที่ละเอียดเข้มข้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับประชากรของชนิดพันธุ์และหรือชุมชนหรือสังคมนั้นๆ
 • 4 : ดำเนินการสำรวจทั้ง 3 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • เกณฑ์หรือข้อกำหนดทั่วไปที่ใช้สำหรับประเมินนัยสำคัญของผลกระทบเชิงนิเวศ (ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ได้แก่
 • 1 : คุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย (habitat quality) ผลกระทบจะมีนัยสำคัญมากกว่าถ้าถิ่นที่อยู่อาศัยมีความสำคัญเชิงนิเวศ
 • 2 : ชนิดพันธุ์ (species) ผลกระทบจะมีนัยสำคัญมากกว่าถ้าชนิดพันธุ์ที่ถูกกระทบมีความสำคัญเชิงนิเวศ
 • 3 : ระยะเวลา (duration) ผลกระทบจะใหญ่กว่าถ้าพื้นที่ใหญ่หรือจำนวนสิ่งมีชีวิตมากกว่าถูกกระทบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ รวมทั้งขนาดหรือกำลัง (magnitude) ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้ายิ่งมากเท่าใดผลกระทบก็ยิ่งมีนัยสำคัญมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :

 • 1 : เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์เด่นหรือชนิดพันธุ์หลัก (Dominator key species)
 • 2 : เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศธรรมชาติ (Natural ecosystem)
 • 3 : เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นชุมชนหรือสังคมสิ่งมีชีวิต (Biotic community)
 • 4 : เพื่อรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • ระดับใดคือระดับเริ่มต้นของการศึกษานิเวศวิทยา
 • 1 : individual
 • 2 : community
 • 3 : population
 • 4 : ecosystem
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :
 • ข้อใดเป็นผลของกิจกรรมมนุษย์ที่มีต่อ net primary productivity
 • 1 : เร่งให้มี eutrophication
 • 2 : Green house effect
 • 3 : deforestation
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • ในระบบนิเวศของสระน้ำที่เคยสมดุล ถ้าพืชทั้งหลายตายหมดในระยะเวลาอันสั้น สารใดที่จะถูกใช้หมดเป็นอันดับแรก
 • 1 : Carbon dioxide
 • 2 : Nitrate
 • 3 : Oxygen
 • 4 : Phosphate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • ห่วงโซ่อาหาร (food chain) ในธรรมชาติมีไม่เกิน 6 ลำดับขั้นของการกิน ท่านคิดว่าเป็น เพราะข้อใด
 • 1 : อาหารมีอยู่จำกัด
 • 2 : มีการสูญเสียพลังงานค่อนข้างสูง
 • 3 : ผู้ล่าไม่สามารถล่าเหยื่อได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • วิวัฒนาการตามแนวคิดของลามาร์ค การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเป็น ผลจากปัจจัยใน ข้อใด
 • 1 : สิ่งแวดล้อม
 • 2 : พันธุกรรม
 • 3 : การแข่งขันเพื่อการอยู่รอด
 • 4 : ถูกกำหนดโดย creator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • ฟอสซิลส่วนใหญ่ขุดพบในหินประเภทใด
 • 1 : หินแกรนิต
 • 2 : หินตะกอน
 • 3 : ลาวาจากภูเขาไฟ
 • 4 : ดินใต้ทะเล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 204 :
 • องค์ประกอบระบบนิเวศใดๆประกอบด้วย
 • 1 : องค์ประกอบที่มีชีวิต
 • 2 : องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต
 • 3 : องค์ประกอบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วลงในลำน้ำสายหลัก โดยมีข้อมูลดังนี้

   

   

  น้ำทิ้ง

  ลำน้ำสายหลัก

  อัตราการไหล

  15,000 ลบ.ม./วัน

  0.5 ลบ.ม./วินาที

  BOD

  40 มก./ล.

  3.0 มก./ล.

  DO

  2 มก./ล.

  8 มก./ล.

  Temp.

  25 ?C

  22?C

  ถ้าให้เกิดการผสมกันอย่างดี และลำน้ำสายหลักมีความเร็ว 0.2 ม./วินาที และให้อัตราการฟื้นตัวของปฏิกิริยา (k2) เท่ากับ 0.4 /วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
  ให้หาค่าปริมาณ DO ในน้ำที่ระยะ 100 กม. ท้ายน้ำ ให้ Q1 = 1.047 , Q2=1.016 และ Ds=8.7 mg/l

 • 1 : 3.1 มก./ล.
 • 2 : 4.1 มก./ล.
 • 3 : 5.1 มก./ล.
 • 4 : 6.1 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 • ในบรรยากาศโลกยุคโบราณก่อนกำเนิดสิ่งมีชีวิต ไม่พบก๊าซในข้อใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับแม่น้ำระหว่างประเทศ เรียกว่าผลกระทบข้ามพรมแดน มีประเด็นด้านทรัพยากรชีวภาพที่เป็นที่สำคัญ ประเด็นหนึ่งจากโครงการพัฒนาเขื่อนพลังไฟฟ้า (Hydropower) คือ
 • 1 : 1. การสูญเสียป่าไม้
 • 2 : 2. การสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
 • 3 : 3. การอพยพของปลา
 • 4 : 4. การตายของสิ่งมีชีวิตในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :
 • พื้นที่ชุ่มน้ำจัดว่าเป็น
 • 1 : 1. ระบบนิเวศ
 • 2 : 2. ระบบลำน้ำ
 • 3 : 3. ระบบกึ่งบกกึ่งน้ำ
 • 4 : 4. ระบบธรรมชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 209 :
 • ความหลากหลาย (Biodiversity) ที่บ่งถึงการมีคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีคือ
 • 1 : 1. หลากชนิด แต่ละชนิดมีจำนวนน้อย
 • 2 : 2. น้อยชนิด แต่ละชนิดมีจำนวนมาก
 • 3 : 3. หลากชนิด แต่ละชนิดมีจำนวนมาก
 • 4 : 4. น้อยชนิด แต่ละชนิดมีจำนวนน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • ปลิง กล่าวว่า เป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพและจัดว่าปลิงเป็น
 • 1 : 1. สิ่งมีชีวิตในน้ำ
 • 2 : 2. สัตว์หน้าดิน
 • 3 : 3. สิ่งมีชีวิตกึ่งบกกึ่งน้ำ
 • 4 : 4. สัตว์เลือดอุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :
 • หนอนแดง เป็นสัตว์หน้าดินที่บ่งถึงคุณภาพได้ ถ้าพบหนอนแดงและพบสัตว์หน้าดินชนิดอื่นๆ น้อย แสดงสภาวะคุณภาพน้ำดังนี้
 • 1 : 1. น้ำเสีย
 • 2 : 2. น้ำดี
 • 3 : 3. น้ำเป็นพิษ
 • 4 : 4. บ่งสภาวะไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 673 : 05. Human use values
ข้อที่ 212 :
 • Return period ใช้ในการพิจารณาด้าน
 • 1 : อุตุนิยมวิทยา
 • 2 : สภาพอากาศ
 • 3 : การระบายน้ำ
 • 4 : การใช้น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 213 :
 • ค่า Floor Area Ratio (FAR) ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเรื่องใด
 • 1 : ความหนาแน่นของการใช้ที่ดินเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัย
 • 2 : การเกษตรกรรม
 • 3 : การระบายน้ำ
 • 4 : สภาพเศรษฐกิจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • ค่า Building Coverage Ratio (BCR) ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเรื่องใด
 • 1 : ความหนาแน่นของการใช้ที่ดินเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัย
 • 2 : การเกษตรกรรม
 • 3 : การระบายน้ำ
 • 4 : สภาพเศรษฐกิจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • ค่า Open Space Ratio (OSR) ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเรื่องใด
 • 1 : ความหนาแน่นของการใช้ที่ดินเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัย
 • 2 : การเกษตรกรรม
 • 3 : การระบายน้ำ
 • 4 : สภาพเศรษฐกิจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • การประเมินสภาพการจราจรภายในโครงการ อยู่ในประเด็นการศึกษาด้านใด
 • 1 : ด้านกายภาพ
 • 2 : ด้านนิเวศวิทยา
 • 3 : ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 • 4 : ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับการรอนสิทธิ์
 • 1 : เจ้าของพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างอ่างเก็บน้ำ
 • 2 : เจ้าของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่จะสร้างถนน
 • 3 : เจ้าของพื้นที่ที่จะมีการวางท่อก๊าซ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเฉพาะประเภท ได้แก่
 • 1 : เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล มวลชีวภาพที่เผาไหม้ได้
 • 2 : กากตะกอนที่รีดน้ำแล้วจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : ทรายขัดผิวที่ใช้งานแล้ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • พลังงานจัดอยู่ในองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมประเภทใด
 • 1 : ทรัพยากรกายภาพ
 • 2 : ทรัพยากรชีวภาพ
 • 3 : การใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 • 4 : คุณภาพชีวิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :
 • ในการกำหนดเขตใช้ที่ดินบริเวณใกล้สนามบินไม่ให้มีการทิ้งขยะหรือถมที่ด้วยขยะในบริเวณรัศมี................จากโครงการ
 • 1 : 2 กม.
 • 2 : 5 กม.
 • 3 : 8 กม.
 • 4 : 10 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • ในการประเมินผลกระทบจากการดำเนินการโครงการเหมืองแร่รัศมีที่ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินควรจะอยู่ในระหว่าง....................จากพื้นที่โครงการ
 • 1 : 1-2 กม.
 • 2 : 3-5 กม.
 • 3 : 6-8 กม.
 • 4 : 9-10 กม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 222 :
 • โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขนาด 522 เตียง มีสถิติการครองเตียง 100.22 % ปริมาณการใช้น้ำ 405 ลบ.ม./วัน มีความต้องการสร้างอาคารผู้ป่วยอีก 1 หลัง ขนาด 144 เตียง ซึ่งในการออกแบบกำหนดให้อัตราการใช้น้ำต้องไม่ต่ำกว่า 1000 ลิตร/เตียง/วัน ดังนั้นปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับ
 • 1 : 413 ลบ.ม./วัน
 • 2 : 426 ลบ.ม./วัน
 • 3 : 533 ลบ.ม./วัน
 • 4 : 566 ลบ.ม./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :
 • ในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่มีการขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้น 150 เตียง จากเดิม 400 เตียง โดยระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันมี On-site treatment ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน และจากการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 95 มก./ล. ในการประเมินการรองรับของระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อมีการขยายจำนวนเตียง ใช้ค่า BOD เพื่อการคำนวณดังนี้
 • 1 : 95 มก./ล.
 • 2 : 120 มก./ล.
 • 3 : 162 มก./ล.
 • 4 : 250 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 224 :
 • การประเมินอัตราการระบายน้ำฝนของพื้นที่ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่ง ใช้ Rational method โดยมีพื้นที่ 0.056 ตร.กม. ความเข้มฝน 100 มม./ชม. สัมประสิทธิ์พื้นที่ = 0.40 ไหลลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะรูป U ขนาด 0.40 x 0.40 ม. สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1.60 ลบ.ม./วินาที การประเมินบ่งชี้ว่ารางระบายน้ำสามารถรองรับน้ำทิ้งได้
 • 1 : ประมาณ 0.5 เท่า
 • 2 : ประมาณ 1.0 เท่า
 • 3 : ประมาณ 2.0 เท่า
 • 4 : ประมาณ 2.5 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 225 :
 • การประเมินการจัดการมูลฝอยของโครงการสร้างที่พักอาศัยขนาด 150 ห้อง โดยมีผู้พักอาศัย 2 คน/ห้อง ปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอัตราการเกิดมูลฝอยไม่ต่ำกว่า 3 ลิตร/คน/วัน
 • 1 : 0.30 ลบ.ม./วัน
 • 2 : 0.60 ลบ.ม./วัน
 • 3 : 0.75 ลบ.ม./วัน
 • 4 : 0.90 ลบ.ม./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 226 :
 • การประเมินปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลขนาด 600 เตียง อัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ย 96 % ปริมาณมูลฝอยที่เกิดโดยประมาณ ให้อัตราการเกิดขยะติดเชื้อไม่เกิน 3.2 กก./เตียง/วัน
 • 1 : 60 กก./วัน
 • 2 : 120 กก./วัน
 • 3 : 150 กก./วัน
 • 4 : 180 กก./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • ในการก่อสร้างโครงการโรงแรมขนาด 157 ห้อง แห่งหนึ่ง จะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านคมนาคม ซึ่งพื้นที่โครงการกำหนดให้มีรถที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังนี้

  - ที่จอดรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 156 คัน
  - รถจักรยานยนต์ 100 คัน
  - รถบรรทุก 4 ล้อ ขนส่งสินค้า 4 คัน
  - รถตู้ส่งผู้เดินทาง 20 คัน

  โดยสภาพปัจจุบันถนนที่เข้าโครงการเป็นถนน 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ค่ารองรับการจราจรรถยนต์นั่งสูงสุด 2,000 PCU/ชั่วโมง/2 ทิศทาง ค่า PCU = 1,218 และ V/C ratio = 0.61
  โดยพิจารณาเกณฑ์น้อยกว่า 0.8 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สูงกว่า 1.0 ปริมาณจราจรหนาแน่น

  ประเภทรถ

  ค่า PCU

  รถบรรทุก 10 ล้อ

  3

  รถบรรทุก 6 ล้อ

  2

  รถบรรทุก 4 ล้อ

  1

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

  1

  รถจักรยานยนต์

  1/3

  รถจักรยาน

  1/5

  รถตู้ รถสองแถว

  » 1

  จงประเมินผลกระทบด้านจราจร
 • 1 : ผลกระทบสูง คือทำให้จราจรหนาแน่น
 • 2 : ผลกระทบปานกลาง (ค่าระหว่าง 0.8-1.0)
 • 3 : ผลกระทบต่ำ (ถึงแม้ค่าที่คำนวณได้จะอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้)
 • 4 : ไม่มีผลกระทบ (ค่าน้อยกว่าเกณฑ์ยอมรับได้)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 228 :
 • การประเมินความหนาแน่นของการใช้ที่ดินเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยจะต้องประเมินค่า OSR (Open space ratio) และไม่ควรต่ำกว่า 0.3 ถ้าโครงการที่พักอาศัยเป็นอาคาร 8 ชั้น ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3125 ตารางเมตร ดังนั้นการประเมินด้านการใช้พื้นที่พิจารณาได้ว่า

  ชั้นที่

  พื้นที่ (ตร.ม.)

  1

  1765

  2

  1570

  3

  1057

  4-7

  1072

  8

  850

  ดาดฟ้า

  300

 • 1 : ผลกระทบสูง
 • 2 : ผลกระทบปานกลาง
 • 3 : ผลกระทบต่ำ
 • 4 : ไม่มีผลกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • การประเมินพื้นที่ใช้สอยต่อแปลงที่ดิน โดย FAR (Floor area ratio) ซึ่งเกณฑ์กำหนดไม่เกิน 10:1 สำหรับอาคารที่พักอาศัย พื้นที่โครงการ 3,125 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใช้สอยดังนี้

  ชั้นที่

  พื้นที่ (ตร.ม.)

  1

  1765

  2

  1570

  3

  1057

  4-7

  1072

  8

  850

  ดาดฟ้า

  300

  การประเมิน FAR พิจารณาตรงตามข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ไม่มีผลกระทบ
 • 2 : ผลกระทบต่ำ
 • 3 : ผลกระทบปานกลาง
 • 4 : ผลกระทบสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 230 :
 • โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งมีน้ำเสีย 1000 ลบ.ม./วัน ค่า BOD 500 มก./ล. จะใช้ระบบบำบัดบ่อผึ่งธรรมชาติที่มีค่าออกแบบการกำจัดความสกปรก 200 กก. BOD/เฮกเตอร์-วัน ซึ่งโรงงานกำหนดพื้นที่ไว้ประมาณ 10 ไร่ ดังนั้น ต้องการเพิ่มอีก
 • 1 : 3 ไร่
 • 2 : 4 ไร่
 • 3 : 5 ไร่
 • 4 : 6 ไร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 231 :
 • จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างสนามบินแห่งหนึ่ง ในส่วนของผลกระทบต่อการระบายน้ำส่วนอาคาร พื้นที่ส่วนอาคารที่พักผู้โดยสาร หอบังคับการบินและลานจอดรถมีพื้นที่ 114,800 ตารางเมตร ให้คำนวณหาปริมาณการระบายน้ำ โดยกำหนดให้ค่า C เฉลี่ยประมาณ 0.54 และปริมาณน้ำฝนที่รอบการเกิดซ้ำ 10 ปี สูงสุดที่ 15 นาที เท่ากับ 4.17 x 10-5 เมตรต่อวินาที
  สูตร Q = CIA
  Q = ปริมาณน้ำฝน
  I = ปริมาณน้ำฝนที่รอบการเกิดซ้ำ 10 ปี สูงสุดที่ 15 นาที
  A = พื้นที่
 • 1 : 0.2585 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 2 : 2.5850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 3 : 25.850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 4 : 258.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างสนามบินแห่งหนึ่ง ในส่วนของผลกระทบต่อการระบายน้ำส่วนอาคาร อาคารที่พักพนักงาน มีเนื้อที่ประมาณ 67,200 ตารางเมตร ให้คำนวณหาปริมาณการระบายน้ำ กำหนดให้ค่า C เฉลี่ย เท่ากับ 0.32 และปริมาณน้ำฝนที่รอบการเกิดซ้ำ 10 ปี สูงสุดที่ 15 นาที เท่ากับ 4.17 x 10-5 เมตรต่อวินาที
  สูตร Q = CIA
  Q = ปริมาณน้ำฝน
  I = ปริมาณน้ำฝนที่รอบการเกิดซ้ำ 10 ปี สูงสุดที่ 15 นาที
  A = พื้นที่
 • 1 : 0.897 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 2 : 8.970 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 3 : 89.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 4 : 897.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 233 :
 • ให้ประเมินความสามารถในการรองรับการระบายน้ำของรางระบายน้ำ โดยรางระบายน้ำเป็นรูปตัว U ขนาด 0.3 x 0.4 เมตร ความลาดชัน 0.03

  กำหนดให้ สมการของ Manning Q = VA หรือ Q = A[R2/3S1/2]/n
  โดยที่ R = อัตราส่วนของพื้นที่ต่อความยาวส่วนเปียกน้ำเท่ากับ 0.109
  S = ความลาดชันท้องราง
  n = สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานพื้นผิวลำรางเท่ากับ 0.012
 • 1 : 0.0395 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 2 : 0.3950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 3 : 3.9500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • 4 : 39.500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • ในการประเมินผลกระทบต่อการจราจรซึ่งจะต้องมีการปรับเทียบรถแบบต่างๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า
 • 1 :  PCA
 • 2 :  PCQ
 • 3 :  PCE
 • 4 :  PCU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 674 : 06. Quality of lifes values
ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง สำหรับหลักการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
 • 1 : ผู้ศึกษาเข้าหาชุมชนมากกว่าให้ชุมชนเข้าหาผู้ศึกษา
 • 2 : ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษกับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
 • 3 : เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลยพินิจในด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดถูกต้อง สำหรับการประเมินสภาพสังคมอย่างเร่งด่วน
 • 1 : เพื่อหาข้อมูลลักษณะเด่นของชุมชน ในด้านความคาดหวังของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
 • 2 : เพื่อหาข้อมูลลักษณะของโบราณสถานในพื้นที่
 • 3 : เพื่อเก็บข้อมูลประสบการณ์การทำ EIA ในพื้นที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :
 • ข้อใดไม่ใช่การคาดการณ์จำนวนประชากร
 • 1 : วิธีโตแบบราชอาณาจักร
 • 2 : วิธีโตแบบเลขคณิต
 • 3 : วิธีโตแบบเรขาคณิต
 • 4 : ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 238 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคนิควิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 1 : การสัมภาษณ์รายบุคคล
 • 2 : การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
 • 3 : การอภิปรายสาธารณะ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 239 :
 • ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมควรคำนึงถึง
 • 1 : การแยกแยะกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • 2 : ชนิดและระดับของผลกระทบโดยมุ่งเน้นถึงผลกระทบทางด้านลบเท่านั้น
 • 3 : เพิ่มกิจกรรมและมาตราการที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อชุมชน
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 240 :
 • ประเด็นใดในหัวข้อ (หรือประเภท) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ที่ควรต้องทำการศึกษา
 • 1 : เศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข สุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์
 • 2 : เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข สันทนาการ ประวัติศาสตร์
 • 3 : เศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข สุนทรียภาพ สิ่งมีชีวิตหายาก
 • 4 : อากาศ อาชีวอนามัย สันทนาการ สาธารณสุข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • ข้อมูลโครงสร้างประชากรประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดผิด
 • 1 : อัตราการเกิด อัตราการตาย เพศ อายุ
 • 2 : อัตราการเพิ่ม/ลด จำนวน เพศ อายุ การกระจายตัว
 • 3 : อัตราการรอด อัตราการเพิ่ม/ลด จำนวน เพศ อายุ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 242 :
 • ถ้าผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่าโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต แต่ประชาชนในพื้นที่โครงการคิดว่าจะเกิดผลกระทบ ผู้ประเมินควรจะ
 • 1 : ปรับรายงานให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน
 • 2 : ประเมินความรู้สึกเสี่ยงของประชาชน และหาแนวเขตการสำเหนียกถึงความเสี่ยง
 • 3 : เก็บข้อมูลเพื่อยืนยันผลการศึกษา และชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ
 • 4 : ร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อจัดการประชุมชี้แจงกับชุมชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • ตัวแปร “ศักยภาพของประชากร” มีตัวชี้วัดดังนี้ ยกเว้น
 • 1 : การศึกษา
 • 2 : การฝึกอบรม
 • 3 : การรับข้อมูลข่าวสาร
 • 4 : ประวัติชุมชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • ตัวแปร “ความสามารถในการสร้างรายได้” มีตัวชี้วัดดังนี้ ยกเว้น
 • 1 : เงินออม
 • 2 : รายได้ต่อครัวเรือน
 • 3 : อาชีพหลัก
 • 4 : อาชีพเสริม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • ตัวชี้วัดของชุมชน เช่น สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน พาหนะ การอุปโภคบริโภค ที่ดินที่อยู่อาศัย จะบ่งชี้
 • 1 : ความเจริญเติบโตของชุมชน
 • 2 : การผลิต การจ้างงาน
 • 3 : สถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน
 • 4 : การใช้ประโยชน์ทิ่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม ของโครงการประเภทใดต่อไปนี้ที่ต้องดำเนินการแบบสัมโน(census)
 • 1 : โครงการอุตสาหกรรมในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการ
 • 2 : โครงการท่าอากาศยานนานาชาติ
 • 3 : พื้นที่น้ำท่วมของโครงการเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ
 • 4 : พื้นที่ตามแนวถนน 50 เมตรของโครงการทางหลวง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • ข้อใดเป็นแนวคิดใหม่ในการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 1 : ให้ค่าชดเชยประชาชนเจ้าของพื้นที่อย่างเต็มที่
 • 2 : เจ้าของโครงการควรเลือกพื้นที่ตั้งโครงการก่อนแจ้งให้ประชาชนทราบเพราะอาจเกิดการโก่งราคาของที่ดิน
 • 3 : ลดการต่อต้านของชุมชนโดยการสร้างแนวร่วมของผู้สนับสนุนของโครงการเพื่อลดกระแสต่อต้านของชุมชน
 • 4 : เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเข้ามามีบทบาทโดยปรับเปลี่ยนเป็นผู้ร่วมงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดเป็นยุทธวิธีที่ใช้ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการพัฒนาต่างๆ
 • 1 : นำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาโครงการตั้งแต่ต้น
 • 2 : ไม่นำเสนอผลกระทบด้านลบของโครงการให้ประชาชนทราบ
 • 3 : นำเสนอประชาชนเฉพาะข้อมูลรายละเอียดที่ประชาชนจะได้ประโยชน์
 • 4 : เจ้าของโครงการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมในประเด็นด้านสุนทรียภาพ โดยกำหนดว่า จะต้องมีพื้นที่สีเขียว ประมาณ................ของพื้นที่โรงงาน
 • 1 : 5 %
 • 2 : 10 %
 • 3 : 15 %
 • 4 : 20 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • ความเป็นพิษของสารประเภทผลเฉียบพลัน หมายถึง
 • 1 : Threshold limit value
 • 2 : Lethal dose fifty
 • 3 : Toxicity level
 • 4 : Lethal value
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • ความเป็นพิษระยะยาว หมายถึง
 • 1 : Lethal value
 • 2 : Toxicity level
 • 3 : Lethal dose fifty
 • 4 : Threshold limit value
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • เทคนิคการจำแนกอันตรายที่ใช้กัน ได้แก่
 • 1 : Check list
 • 2 : HAZOP
 • 3 : Dow’s Fire Explosion Index
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • รูปแบบการมีส่วนร่วม ได้แก่
 • 1 : จดหมายข่าว
 • 2 : การจัดประชุมสัมมนา
 • 3 : การร่วมปรึกษาหารือกับชุมชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :
 • ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นส่วนหนึ่งของ
 • 1 : Public participation
 • 2 : Public meeting
 • 3 : Public survey
 • 4 : Public relation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 :
 • Schistosomiasis รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ
 • 1 : พยาธิใบไม้ในเลือด
 • 2 : พยาธิใบไม้ในตับ
 • 3 : พยาธิตัวตืด
 • 4 : พยาธิปากขอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 256 :
 • ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจะมีการสำรวจปลา โดยเฉพาะปลาที่มีเกล็ด วัตถุประสงค์เพื่อหาตัวอ่อนของพยาธิชนิดใด
 • 1 : พยาธิใบไม้ในเลือด
 • 2 : พยาธิใบไม้ในตับ
 • 3 : พยาธิตัวตืด
 • 4 : พยาธิปากขอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :
 • Schistosomiasis สามารถทำให้เกิดโรคกับคนโดย
 • 1 : รับประทานปลาดิบ
 • 2 : รับประทานหอยสด
 • 3 : ชอนไชเข้าทางผิวหนัง
 • 4 : โรคที่มากับน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • โบราณคดีจัดอยู่ในองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมประเภทใด
 • 1 : ทรัพยากรกายภาพ
 • 2 : ทรัพยากรชีวภาพ
 • 3 : การใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 • 4 : คุณภาพชีวิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 259 :
 • ดัชนีชี้วัดคุณภาพอนามัยด้านสุขอนามัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 • 1 : การเกิดโรคในธรรมชาติ
 • 2 : ความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่
 • 3 : อันตรายจากผลกระทบไม่ได้เกิดทันทีทันใด และมีระดับต่ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • ดัชนีชี้วัดสุขภาพอนามัยชุมชน ได้แก่
 • 1 : การรบกวนทางสังคมและชุมชน
 • 2 : โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทั่วไป
 • 3 : ความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีขนาดเล็กและแยกส่วน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :
 • ดัชนีชี้วัดสุขภาพอนามัยทางกาย
 • 1 : ดัชนีชี้วัดสุขภาพอนามัยทางกาย
 • 2 : อันตรายจากผลกระทบที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด และมีระดับต่ำ
 • 3 : ความหมายทางธรรมชาติ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • ดัชนีชี้วัดสุขภาพอนามัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่
 • 1 : โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทั่วไป
 • 2 : ความหายนะทางธรรมชาติ
 • 3 : การรบกวนทางสังคมและการเมือง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 263 :
 • ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย
 • 1 : สุขภาพอนามัยทางกายภาพ และสุขภาพอนามัยชุมชน
 • 2 : สุขภาพอนามัยกายภาพ สุขภาพอนามัยชุมชน สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • 3 : สุขภาพอนามัยกายภาพ สุขภาพอนามัยชุมชน สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย-เศรษฐกิจ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :
 • ข้อมูลสุขภาพอนามัยควรเก็บย้อนหลังจากระยะก่อนเริ่มโครงการอย่างน้อย
 • 1 : 2 ปี
 • 2 : 3 ปี
 • 3 : 4 ปี
 • 4 : 5 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • การประเมินผลกระทบด้านสังคม (SIA) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 • 1 : SIA เป็นส่วนหนึ่งของ EIA เป็นการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
 • 2 : การศึกษาผลกระทบทางสังคมข้อมูลที่สาธารณชนต้องรับทราบจากโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาจากมุมมองประชาชน
 • 3 : วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการในกลุ่มสาธารณชนและช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
 • 4 : สำรวจกระบวนการตัดสินใจ และแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสังคม (SIA) นำผลการศึกษาไปทำอะไร
 • 1 : เพื่อให้ผู้มีอำนาจใช้เป็นข้อมูลร่วมประกอบการตัดสินใจดำเนินโครงการ
 • 2 : เพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบ
 • 3 : เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากโครงการ
 • 4 : เพื่อให้ครบวงจรการดำเนินโครงการเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • การประเมินผลกระทบทางสังคมจะมีการประเมินกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
 • 1 : 3 ขั้นตอน คือ ประเมินก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการ และภายหลังการดำเนินโครงการ
 • 2 : 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาการดำเนินโครงการ สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน
 • 3 : 3 ขั้นตอน คือ สำรวจชุมชนประเมินระหว่างดำเนินโครงการและก่อสร้าง
 • 4 : 5 ขั้นตอน คือ สำรวจสภาพ ศึกษาความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ การตัดสินใจ ความต้องการและก่อสร้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :
 • แนวทางการศึกษาผลกระทบทางสังคม ข้อมูลที่สาธารณชนต้องรับทราบจากโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาจากมุมมองประชาชนคือ
 • 1 : ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางแก้ของโครงการ
 • 2 : ค่าเวนคืนที่ดิน
 • 3 : สร้างอะไร ใครดำเนินการ
 • 4 : จะดำเนินการช่วงไหน ใช้เงินจากแหล่งไหน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :
 • มวลชนสัมพันธ์คืออะไร
 • 1 : วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการในกลุ่มสาธารณชนและช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระยะยาว
 • 2 : การรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากและแกนนำ NGO เพื่อคัดค้านโครงการ
 • 3 : การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนในช่วงการดำเนินโครงการ
 • 4 : การรวมกลุ่มของผู้นำ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบของโครงการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ
 • 1 : ข้อมูล จปฐ.
 • 2 : กชช 2 ค
 • 3 : รายงานประจำปี
 • 4 : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • การสำรวจทางสังคม (Social Survey) ทำช่วงใดของโครงการ
 • 1 : ก่อนก่อสร้างโครงการ
 • 2 : ระหว่างดำเนินโครงการ
 • 3 : หลังการดำเนินโครงการ
 • 4 : ทุกช่วงของการดำเนินงานโครงการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :
 • การสำรวจทางสังคม (Social Survey) ทำการสำรวจด้านใดบ้าง
 • 1 : สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมทางประชากร และกลุ่มเศรษฐกิจ
 • 2 : สำรวจทัศนคติ ความคิดเห็นต่อโครงการ
 • 3 : สำรวจกระบวนการตัดสินใจ และแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 273 :
 • การสำรวจทางสังคม / Social Survey ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 15%
 • 2 : 20%
 • 3 : 25%
 • 4 : 30%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 274 :
 • ปัญหาและข้อจำกัดการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไร
 • 1 : สิ้นเปลืองงบประมาณ และเวลา
 • 2 : มีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • 3 : ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลปัญหาที่แฝงอยู่ในชุมชนได้
 • 4 : เป็นวิธีการศึกษาสำรวจที่ดีอยู่แล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 275 :
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ผู้ประเมินควรยึดหลักการใดเป็นสำคัญ
 • 1 : ผู้ได้รับผลกระทบย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถตัดสินใจและมีโอกาสพิจารณาทางเลือกที่เจ้าของโครงการเสนอ
 • 2 : การเปิดเผยข้อมูลของโครงการตั้งแต่แรกเริ่มโครงการเป็นสิ่งสำคัญ
 • 3 : การเปรียบเทียบผลที่ได้จากโครงการต้องคุ้มค่าที่สุด
 • 4 : การหาทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ สำคัญที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :
 • Public hearing คือลักษณะของข้อใด
 • 1 : การทำข้อตกลงสาธารณะ
 • 2 : กระบวนการตรวจสอบของประชาชน
 • 3 : กระบวนการทางรับฟังสาธารณะ
 • 4 : การแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 277 :
 • ข้อใดคือลักษณะของ Public Information
 • 1 : การให้ข้อมูลทั้งหมดของโครงการสู่สาธารณะ
 • 2 : การให้ข้อมูลทั้งหมดของโครงการสู่ผู้บริหารโครงการ
 • 3 : กระบวนการทางรับฟังสาธารณะ
 • 4 : การแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • ข้อใดคือลักษณะ Public Consultation
 • 1 : การปรึกษาหารือร่วมกับประชาชน
 • 2 : การทำข้อตกลงสาธารณะ
 • 3 : กระบวนการตรวจสอบของประชาชน
 • 4 : กระบวนการทางรับฟังสาธารณะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 279 :
 • Community base EIA เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับชุมชน โครงการใดต้องให้ความสำคัญกับชุมชนที่สุด
 • 1 : โครงการก่อสร้างโรงแรม
 • 2 : โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล
 • 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อน
 • 4 : โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจำเป็นกับการทำ EIA อย่างไร
 • 1 : เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนรับทราบข้อมูล
 • 2 : เป็นการเตรียมความพร้อมทางสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 • 3 : การรักษาสิ่งแวดล้อมตัดผ่านกระบวนการร่วมตัดสินใจ
 • 4 : การจัดการสิ่งแวดล้อมต้องทำดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 281 :
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลได้ลักษณะใด
 • 1 : การระบุกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
 • 2 : การกำหนดวิธีการดำเนินการและสุ่มตัวอย่าง
 • 3 : การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 282 :
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้ 4 หมวด หมวดใดเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
 • 1 : หมวดกายภาพ
 • 2 : หมวดชีวภาพ
 • 3 : หมวดการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 • 4 : หมวดคุณภาพชีวิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • Project Cycle คืออะไร
 • 1 : การประเมินผลกระทบ 3 ขั้นตอน ก่อน ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • 2 : การประเมินผลกระทบ 5 ขั้นตอน คือ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และประเมินผล
 • 3 : การประเมิน 3 ขั้นตอน คือ ศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง
 • 4 : การประเมิน 5 ขั้นตอน คือ ศึกษา ก่อสร้าง ระหว่างประเมินผลทันที ประเมินผลภายหลัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม สิ่งแรกที่ผู้ศึกษาต้องกระทำ คืออะไร
 • 1 : หาความรู้เกี่ยวกับโครงการให้มากที่สุดเพื่อสามารถตอบคำถามประชาชนที่อยู่ในข่ายผู้ได้รับผลกระทบได้
 • 2 : พื้นที่ดำเนินการ และงบประมาณ ในการดำเนินโครงการกำหนด
 • 3 : ปัญหาของโครงการ และความต้องการพัฒนาของรัฐบาล
 • 4 : นโยบายการพัฒนาของรัฐเกี่ยวกับโครงการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :
 • ข้อจำกัดการได้มาซึ่งข้อมูลทางสังคม
 • 1 : ไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
 • 2 : ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด
 • 3 : สถานการณ์และเวลาของการสำรวจไม่สะท้อนสภาพจริง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • ข้อใดเป็นการเกิดการปนเปื้อนในชั้นหินอุ้มน้ำ
 • 1 : Dissolved in soil Moisture
 • 2 : Floating on top of the capillary fringe
 • 3 : Adsorbed onto the soil matrix
 • 4 : Adsorbed onto the aquifer materials
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ ประกอบด้วย
 • 1 :  Matix เมตริกซ์
 • 2 :  การประเมินความเสี่ยง
 • 3 :  การวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใน HIA คือ
 • 1 :  การศึกษาแบบเจาะลึก
 • 2 :  การสนทนากลุ่ม
 • 3 :  การใช้แบบเช็ครายการ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 289 :
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการจัดทำ EIA จะอยู่ในองค์ประกอบ
 • 1 :  สิ่งแวดล้อมกายภาพและชีวภาพ
 • 2 :  การใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 • 3 :  คุณภาพชีวิต
 • 4 :  การใช้ประโยชน์มนุษย์และคุณภาพชีวิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 290 :
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเบื้องต้น ควรอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ
 • 1 :  ขั้นการศึกษาแนวความคิดโครงการ
 • 2 :  ขั้นก่อนความเป็นไปได้โครงการ
 • 3 :  ขั้นศึกษาแนวความคิดโครงการ
 • 4 :  ไม่จำเป็นต้องอยู่ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 291 :
 • การสำรวจทางสังคมโดยคำนวณตัวอย่างประชากรจาก

  เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง

  N = จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา

  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 90 (0.10)

  จำนวนประชากร = 1,942 ครัวเรือน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ควรเก็บคือ

 • 1 :  95
 • 2 :  96
 • 3 :  97
 • 4 :  98
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • การประเมินผลกระทบต่อการจราจรโดยมีข้อมูลค่าปริมาณการจราจรก่อนการก่อสร้างโครงการเท่ากับ 1,196 PCU/ชม และเมื่อมีโครงการ 16 PCU/ชม. สำหรับถนน 2 ช่องทาง 2 ทิศทางซึ่งมีค่าความสามารถในการรองรับของทางหลวงเท่ากับ 2,000 ดังนั้นค่า V/C ratio เท่ากับ
 • 1 :  0.60
 • 2 :  0.61
 • 3 :  0.62
 • 4 :  0.63
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 675 : 07. Prevention and mitigation measures
ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดไม่จำเป็นต่อการเก็บข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : ต้องมีแผนผังแสดงตำแหน่งท่อ ความลาดชันและความสูง ที่แสดงทิศทางการไหล
 • 2 : ต้องมีแผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย
 • 3 : ต้องมีแผนผังของโรงงานทั้งหมด ตั้งแต่ขอบรั้วโรงงาน
 • 4 : ต้องมีแผนผังของแนวท่อระบายน้ำเสียทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 294 :
 • ข้อใดถูกต้อง สำหรับการเลือกที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำรวม
 • 1 : เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงก็ได้ ถ้ามีการสร้างกำแพงกันน้ำ ที่ตรวจสอบระดับน้ำท่วมสูงสุดในรอบ 100 ปี แล้ว
 • 2 : ต้องสร้างกำแพงกันน้ำท่วมเสมอ ไม่ว่าจะอยู่บริเวณใด
 • 3 : ควรมีระดับพื้นที่ต่ำกว่าพื้นที่ชุมชน
 • 4 : ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงพยาบาล
 • 1 : ต้องทำลายจุลินทรีย์ทุกประเภท
 • 2 : มักใช้ท่อเหล็กกล้าเท่านั้น เมื่อใช้คลอรีนในรูปสารละลายในการฆ่าเชื้อโรค
 • 3 : การใช้ก๊าซคลอรีน ปลอดภัยกว่าการใช้สารประกอบคลอรีน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดเป็นความเร็วการไหลที่เหมาะสมของการใช้ถังดักกรวดทรายแบบรางสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 1 : 0.03 เมตร/วินาที
 • 2 : 0.3 เมตร/วินาที
 • 3 : 3 เมตร/วินาที
 • 4 : 30 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • บ่อปรับเสถียรแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
 • 1 : บ่อแอนแอโรบิก บ่อเอเอส บ่อแฟกคัลเททีฟ บ่อบ่ม
 • 2 : บ่อเอเอส บึงประดิษฐ์ บ่อแฟกคัลเททีฟ บ่อบ่ม
 • 3 : บ่อเอเอส บ่อแอนแอโรบิก บ่อแอโรบิก บ่ออีคิว
 • 4 : บ่อแอนแอโรบิก บ่อแอโรบิก บ่อแฟกคัลเททีฟ บ่อบ่ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 298 :
 • ข้อใดไม่ใช่การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
 • 1 : การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายคาร์บอน โดยการใช้อากาศ
 • 2 : การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายคาร์บอน โดยการใช้อากาศ
 • 3 : การใช้ตะแกรงกรองเศษใบไม้
 • 4 : การนำตะกอนสูบกลับหมุนวนมาใช้ใหม่ในถังเติมอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของโครงการอู่ต่อเรือ ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบไซโคลน
 • 2 : ก่อสร้างอาคารปกคลุมถาวรสำหรับอาคารพ่นสี
 • 3 : ปลูกต้นไม้กำบังทิศทางลมตลอดแนวรั้ว
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 300 :
 • ข้อมูลที่ควรพิจารณาในการประเมินมาตรการป้องกันอัคคีภัยในตัวอาคาร ยกเว้น
 • 1 : ระบบระบายความร้อน
 • 2 : ตำแหน่งที่ตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิง
 • 3 : บันไดหนีไฟ
 • 4 : ข้อบังคับตามกฎหมาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 :
 • การลดผลกระทบด้านเสียงนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือ
 • 1 : ลดที่แหล่งกำเนิดเสียง
 • 2 : จัดการกับตัวกลางการเคลื่อนที่ของเสียง
 • 3 : ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ผู้รับเสียง
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :
 • ผลกระทบของการตัดถนนเข้าสู่ป่าสงวนข้อใดที่ไม่สามารถป้องกันได้
 • 1 : สัตว์ป่าถูกรถชน
 • 2 : สัตว์มีอาหารน้อยลง
 • 3 : เกิดสิ่งก่อสร้างอื่นๆตามมา
 • 4 : ทำให้สัตว์ป่าอพยพหนี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 303 :
 • ในการพิจารณากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ควรให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆต่อไปนี้ ข้อใดผิด
 • 1 : ระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระบบการขอความช่วยเหลือ
 • 2 : ความสามารถและความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกัน จุดรวบรวมพล
 • 3 : ระบบระบายควัน แผนผังแสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์
 • 4 : ความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
 • 1 : EP
 • 2 : Bag filter
 • 3 : multi-cyclone
 • 4 : after burner
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 305 :
 • ในการลดผลกระทบอันเกิดจากอนุภาคมลสารในก๊าซที่เกิดจากกระบวนการสันดาปที่อุณหภูมิสูงและมีปริมาตรของก๊าซสูง ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้
 • 1 : Bag filter house
 • 2 : Electrostatic precipitator
 • 3 : Wet scrubber
 • 4 : Catalytic converter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • บันไดปลาโจน เป็นมาตรการเพื่อใช้ในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
 • 1 : การว่ายทวนน้ำของปลา
 • 2 : การวางไข่ของปลา
 • 3 : การลดปริมาณอาหารของปลา
 • 4 : การลดอัตราการไหลของน้ำที่ปล่อยจากเขื่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 307 :
 • ข้อใดไม่สามารถลดผลกระทบจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินอันเนื่องมาจากก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
 • 1 : เลือกใช้ถ่านหินที่มี S ต่ำ
 • 2 : ลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วย Flue gas desulfurization unit
 • 3 : ติดตั้งเครื่อง Electrostatic precipitator
 • 4 : ลดกำลังการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีสภาพอากาศแบบ inversion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :
 • การป้องกันผลกระทบจากเสียงทำได้โดย
 • 1 : การลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด
 • 2 : การควบคุมทางเดินของเสียง
 • 3 : การควบคุมที่จุดที่ได้รับผลกระทบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการลดผลกระทบทางน้ำ ที่เกิดจากโรงไฟฟ้า
 • 1 : การใช้ระบบการกรอง ก่อนนำน้ำเข้าสู่ระบบหล่อเย็น
 • 2 : การมีบ่อพักน้ำก่อนการปล่อยออกสู่ภายนอก
 • 3 : การเติมคลอรีนลงไปในน้ำที่สูบเข้ามาในระบบของโรงไฟฟ้า
 • 4 : ทั้งข้อ ก. และ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • การควบคุมมลพิษของอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะ ทำได้โดยวิธีการใด
 • 1 : การติดตั้งห้องเผาทุติยภูมิ
 • 2 : การมีเครื่องดักจับฝุ่น
 • 3 : การควบคุมอุหณภูมิและสัดส่วนของอากาศในการเผาไหม้ให้เหมาะสม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ มีหลักการจัดวางเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างไร
 • 1 : 1 เครื่องต่อพื้นที่ 1000 ตารางเมตร
 • 2 : แต่ละเครื่องต้องวางห่างกันไม่เกิน 45 เมตร
 • 3 : ส่วนที่สูงสุดของเครื่องดับเพลิงมือถือสูงไม่เกิน 2 เมตร จากพื้น
 • 4 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • ในการออกแบบที่จอดรถของอาคารนั้น ขนาดตามมาตรฐานคือ
 • 1 : กว้าง 2.50 เมตร ยาว 5 เมตร
 • 2 : กว้าง 2.50 เมตร ยาว 6 เมตร
 • 3 : กว้าง 3.00 เมตร ยาว 5 เมตร
 • 4 : กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • ในการประเมินผลกระทบด้านพื้นที่สีเขียวของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ 1,600 ไร่ พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณต่าง ๆ รวม 200 ไร่ โดยกำหนดพื้นที่สีเขียวไม่ต่ำกว่า 10% ประเมินผลกระทบได้ว่า
 • 1 : พื้นที่สีเขียวยังไม่เพียงพอ
 • 2 : พื้นที่สีเขียวเพียงพอแล้ว
 • 3 : พื้นที่สีเขียวสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 • 4 : ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 314 :
 • การส่งรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องส่งให้หน่วยงานต่อไปนี้
 • 1 :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และหน่วยงานอนุญาต
 • 2 :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 • 3 :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอนุญาต
 • 4 :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอนุญาต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :
 • การส่งรายงานติดตามตรวจสอบให้กับหน่วยงานที่กำหนดไว้จะต้องจัดส่งในระยะเวลาดังนี้
 • 1 :  ทุก 3 เดือน
 • 2 :  ทุก 4 เดือน
 • 3 :  ทุก 6 เดือน
 • 4 :  ทุก 12 เดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 676 : 08. Monitoring plan
ข้อที่ 316 :
 • การตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ คืออะไร
 • 1 : การตรวจสอบสารโลหะหนัก
 • 2 : การตรวจสอบอุณหภูมิน้ำ
 • 3 : การตรวจสอบปริมาณโคลิฟอร์ม ในน้ำ
 • 4 : การตรวจสอบปริมาณแพลงค์ตอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 317 :
 • พารามิเตอร์ใดต่อไปนี้ สามารถตรวจวัดได้แบบในที่ (สามารถรู้ค่าได้ทันที)
 • 1 : ค่าออกซิเจนละลาย
 • 2 : ค่าดัชนีปริมาตรตะกอน
 • 3 : ค่าบีโอดี
 • 4 : ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 318 :
 • พารามิเตอร์ใดต่อไปนี้ สามารถตรวจวัดได้ภายใน 30 นาที
 • 1 : ค่า BOD3
 • 2 : ค่า SV30
 • 3 : ค่า COD
 • 4 : ค่า TKN ที่ 30 องศาเซนเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 319 :
 • ข้อใดไม่จำเป็นในแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • 1 : จุดเก็บตัวอย่าง
 • 2 : ความถี่ของการเก็บตัวอย่าง
 • 3 : ผู้รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 320 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยจากการเก็บตัวอย่าง ที่มีผลทำให้การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องและแม่นยำ
 • 1 : การเลือกใช้อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม
 • 2 : การเลือกวิธีวิเคราะห์ที่สูงกว่าระดับการปนเปื้อนเสมอ
 • 3 : ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ในการเก็บตัวอย่างน้ำในอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติ ควรห่างจากฝั่งประมาณ 20 เมตร
 • 2 : กรณีเก็บ ตัวอย่างจาก point source ควรเก็บเหนือจุด point source 5 จุด และ ใต้จุด อีก 1 จุด
 • 3 : ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 322 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : การรักษาตัวอย่างสัตว์น้ำ ต้องเก็บที่ อุณหภูมิ -18 องศาเซนเซียส
 • 2 : การแช่เย็นตะกอนดินที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซนเซียส วิธีนี้ สามารถเก็บรักษาได้ไม่เกิน 3 เดือน
 • 3 : การแช่เย็นตะกอนดินที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซนเซียส วิธีนี้ สามารถเก็บรักษาได้ไม่เกิน 28 เดือน
 • 4 : ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 323 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EIA สำหรับโครงการอุตสาหกรรม
 • 1 : ในการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ให้เก็บตัวอย่างใส่ถุง แล้วนำมาวิเคราะห์ภายหลังได้
 • 2 : การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ต้องมีข้อมูลเกินกว่าร้อยละ 80 ของช่วงเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน
 • 3 : มาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม คือ 1 : 500,000 สำหรับแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • ข้อใดเป็น ถูกต้องสำหรับ การติดตาม เฝ้าระวังปัญหา การใช้สารเคมีในสวนส้ม
 • 1 : ในกรณีสวนส้มที่มีพื้นที่มากกว่า 10 ไร่ขึ้นไป เกษตรกรเจ้าของสวนจะต้องจัดทำบ่อเก็บกักน้ำที่รับจากสวนส้ม
 • 2 : ในกรณีที่เลิกดำเนินการสวนส้มให้ทำการรื้อ ถอนต้นส้มและกำจัดในสวนทั้งหมด
 • 3 : ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานโดยแพทย์ทุก 2 ปี และรายงานผลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 • ข้อใดเป็นหน่วยวัดความเค็ม (Salinity)
 • 1 : mg/kg
 • 2 : psu
 • 3 : MPN
 • 4 : NTU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :
 • ข้อใดเป็นหน่วยวัดความขุ่น
 • 1 : mg/kg
 • 2 : psu
 • 3 : MPN
 • 4 : NTU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • High Volume Sampler เป็นเครื่องวัด
 • 1 : ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
 • 2 : โลหะหนัก
 • 3 : ยาฆ่าแมลง
 • 4 : ความเค็ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
 • 1 : ใช้ในการปรับแต่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการทำนายผลกระทบ
 • 2 : ตรวจวัดระดับของผลกระทบที่เกิดจากโครงการ
 • 3 : การกำหนดช่วงระยะเวลาการตรวจวัดขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของลมมรสุม
 • 4 : ปัจจุบันกฎหมายให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบ passive แทน active sampling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศเพื่อประเมินผลกระทบด้านมลพิษอากาศจากโครงการสนามบิน เก็บตัวอย่างครั้งละ
 • 1 : 2 วัน ติดต่อกัน วันธรรมดาและวันหยุดราชการ
 • 2 : 3 วัน ติดต่อกัน วันธรรมดาและวันหยุดราชการ
 • 3 : 4 วัน ติดต่อกัน วันธรรมดาและวันหยุดราชการ
 • 4 : 5 วัน ติดต่อกัน วันธรรมดาและวันหยุดราชการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 330 :
 • CEM คืออะไร
 • 1 : การติดตามตรวจสอบคุณภาพของมลสารทางอากาศจากจุดปล่อยอย่างต่อเนื่อง
 • 2 : แบบจำลองการปล่อยอากาศเสียจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง
 • 3 : การคำนวณอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศอย่างต่อเนื่อง
 • 4 : การลดปริมาณการปล่อยมลสารทางอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • แผนการติดตามตรวจสอบสุขภาพอนามัยชุมชนของโรงงานอุตสาหกรรมครอบคลุม
 • 1 : บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ
 • 2 : บันทึกการร้องเรียนถึงการติดตามผล
 • 3 : การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในชุมชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • แผนการติดตามตรวจสอบสุขภาพอนามัยทางสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมควรครอบคลุม
 • 1 : การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ดิน
 • 2 : การติดตามตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดของเสีย
 • 3 : การวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อปลา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 333 :
 • ดัชนีชี้วัดเพื่อตรวจสุขภาพอนามัยด้านสุขอนามัยทางสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
 • 1 : พาหะนำโรค
 • 2 : พาหะนำโรค
 • 3 : พาหะนำโรค
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • ดัชนีชี้วัดเพื่อตรวจสอบสุขภาพอนามัยชุมชน ประกอบด้วย
 • 1 : สถานการณ์ทางด้านสุขภาพอนามัยตามสถิติสาธารณสุข
 • 2 : ลักษณะกลุ่มของคนที่เข้ามาในพื้นที่
 • 3 : ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • ดัชนีชี้วัดเพื่อตรวจสอบสุขภาพอนามัยทางกาย ได้แก่
 • 1 : ลักษณะทางด้านสุขภาพอนามัยตามสถิติระดับท้องถิ่น ภาค ประเทศ
 • 2 : ความปลอดภัยและความมั่นคงทางกายภาพ
 • 3 : สุขภาพอนามัยชุมชนและสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
 • 4 : การบริการด้านสุขภาพอนามัยอื่น ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 677 : 09. Risk assessment
ข้อที่ 336 :
 • ข้อใดถูกเกี่ยวกับ Chronic effects
 • 1 : เกิดอาการภายใน 24 ชั่วโมง หรือแทบจะทันที หลังการได้รับสารพิษ
 • 2 : ใช้เวลานานในการแสดงอาการ หลังได้รับสารพิษ
 • 3 : ภาวะอาการที่เกิดค่อนข้างสั้น
 • 4 : เกิดจากการได้รับสารพิษในปริมาณสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • สารพิษสองชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเกิด Biotransformation ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างมาก เรียกลักษณะ Biotransformation นี้ว่า
 • 1 : Synergistic
 • 2 : Antagonistic
 • 3 : Sympathetic
 • 4 : Dioxins
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :
 • คนงานในโรงงานที่ผลิตพวกแบตเตอรี่ซึ่งมีสารเคมีจำพวกแคดเมียม อาจป่วยเป็นโรค
 • 1 : มินามาตะ (Minamata)
 • 2 : คาเซอิ (Casei)
 • 3 : อิไต อิไต (Itai Itai)
 • 4 : ทรอมา (Trauma)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • ข้อใดถูกเกี่ยวกับปรอท
 • 1 : สามารถพบได้ทั้งในฟอร์มของเมอคิวรี่ (Hg0) และเมธิลเมอคิวรี่ (Methyl-mercury)
 • 2 : เป็นสารพิษ
 • 3 : ถูกเฉพาะข้อ ข
 • 4 : ทั้งข้อ ก และ ข ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • ข้อใดถูกเกี่ยวกับ Acute effects
 • 1 : เกิดอาการภายใน 24 ชั่วโมง หรือแทบจะทันที หลังการได้รับสารพิษ
 • 2 : ใช้เวลานานในการแสดงอาการ หลังได้รับสารพิษ
 • 3 : ภาวะอาการที่แสดง ยาวนาน
 • 4 : เกิดจากการได้รับสารพิษช้า ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 341 :
 • มนุษย์สามารถรับเอาสารเคมี/สารพิษ เข้าสู่ร่างกายได้
 • 1 : 1 ทาง
 • 2 : 2 ทาง
 • 3 : 3 ทาง
 • 4 : 4 ทาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 342 :
 • สารพิษสองชนิดที่เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปแล้วเกิด Biotransformation และไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย เรียกลักษณะ Biotransformation นี้ว่า เรียกลักษณะนี้ว่า
 • 1 : Synergistic
 • 2 : Antagonistic
 • 3 : Sympathetic
 • 4 : Dioxins
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :
 • ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Dioxins
 • 1 : เป็นสารก่อมะเร็ง
 • 2 : เป็นสารประกอบพวกโพลีคลอริเนเต็ด
 • 3 : นอกจากเกิด Dioxins แล้วมักเกิด Furans ด้วย
 • 4 : คือ 2,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo (p) dioxin
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • โรคที่เกิดจากปรอท คือโรค
 • 1 : มินามาตะ (Minamata)
 • 2 : คาเซอิ (Casei)
 • 3 : อิไต อิไต (Itai Itai)
 • 4 : ทรอมา (Trauma)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • ร่างกายสามารถเก็บ (storage) สารพิษประเภทไม่มีขั้ว (non-polar) ไว้ใน
 • 1 : กระดูก
 • 2 : ไขมัน
 • 3 : กระแสโลหิต
 • 4 : ม้าม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 :
 • ข้อใดผิด
 • 1 : Inhalation - Respiratory tract - Nose
 • 2 : Ingestion - gastrointestinal tract - Oral
 • 3 : Dermal contact - skin
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • คน ๆ หนึ่งได้รับสารเคมี 2 ชนิดเข้าสู่ร่างกาย ชนิดหนึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพเลย แต่อีกชนิดหนึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเกิด Biotransformation ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างมาก เรียกลักษณะ Biotransformation นี้ว่า
 • 1 : Synergistic
 • 2 : Antagonistic
 • 3 : Additive
 • 4 : Potentiation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 348 :
 • LD50 คือ
 • 1 : อัตราการตายของสัตว์ทดลองหลังได้รับสารพิษปริมาณ 50%
 • 2 : อัตราการตายของคนหลังได้รับสารพิษปริมาณ 50%
 • 3 : ปริมาณของสารพิษขนาดหนึ่งที่ทำให้สัตว์ทดลองตาย 50%
 • 4 : ปริมาณของสารพิษขนาดหนึ่งที่ทำให้คนตาย 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • แคดเมียมมักจะถูกเก็บสะสมไว้ในส่วนใดของร่างกาย
 • 1 : กระดูก
 • 2 : กล้ามเนื้อ
 • 3 : ชั้นไขมัน
 • 4 : กระแสโลหิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :
 • โรคที่เกิดจากแคดเมียม คือ
 • 1 : โลหิตจาง
 • 2 : กระดูกพรุน
 • 3 : หัวใจ
 • 4 : พาร์กินสัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • Chronic effects หมายถึง
 • 1 : เกิดอาการทันที หลังการได้รับสารพิษ
 • 2 : ใช้เวลานานในการแสดงอาการ หลังได้รับสารพิษ
 • 3 : ภาวะที่เกิดค่อนข้างสั้น
 • 4 : เกิดจากการได้รับสารพิษในปริมาณสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดไม่ใช่เทคนิคของการประเมินอันตรายร้ายแรงหรือความเสี่ยงในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 1 : Checklist
 • 2 : Fault tree diagram
 • 3 : HAZOP
 • 4 : GIS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่คุณลักษณะของโอโซน
 • 1 : มลสารปฐมภูมิ
 • 2 : มลสารทุติยภูมิ
 • 3 : มลสารที่อยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศของบรรยากาศ
 • 4 : มลสารที่เกิดจากปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 354 :

 • 1 : 15 ม.
 • 2 : 20 ม.
 • 3 : 25 ม.
 • 4 : 40 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 355 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :

 • 1 : 0.0055
 • 2 : 0.0066
 • 3 : 0.0077
 • 4 : 0.0088
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 678 : 10. Others
ข้อที่ 357 :
 • ข้อใดเป็นที่อยู่อิเลคทรอนิกส์ ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 1 : http://www.onpp.go.th/
 • 2 : http://www.onepp.go.th/
 • 3 : http://www.onep.go.th/
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • WQI ย่อมาจากคำว่าอะไร
 • 1 : Water Quality Index
 • 2 : Water Quantity Index
 • 3 : Wastewater Quality Index
 • 4 : Water Quality Indicator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็น Environmental Non-Governmental Organization (ENGO)
 • 1 : มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทย
 • 2 : ชมรมดูนก
 • 3 : ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 360 :
 • โดยธรรมชาติ น้ำฝนที่ปราศจากสิ่งเจือปนจะ
 • 1 : เป็นกลาง โดยมี pH ประมาณ 7
 • 2 : เป็นกรด โดยมี pH ประมาณ 5
 • 3 : เป็นด่าง โดยมี pH ประมาณ 8
 • 4 : แล้วแต่ฤดูกาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก
 • 1 : ลมมรสุม
 • 2 : ดีเพรสชั่น
 • 3 : โซนร้อน
 • 4 : ไต้ฝุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร