สภาวิศวกร

สาขา : สิ่งแวดล้อม

วิชา : Environmental System and Management

เนื้อหาวิชา : :
ข้อที่ 1 :
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.ใด และปรับปรุงพัฒนามาจาก พระราชบัญญัติฯเดิมของปี พ.ศ.ใด
 • 1 : 2535, 2517
 • 2 : 2535, 2518
 • 3 : 2536, 2517
 • 4 : 2536, 2518
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 2 :
 • มาตรการจัดการโดยวิธีใด ไม่เป็นการช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกและใช้ทรัพยากรมากเกินไป
 • 1 :  การเก็บภาษีการใช้
 • 2 :  การออกใบอนุญาตสิทธิการใช้ทรัพยากร
 • 3 :  การใช้เงินช่วยเหลือ
 • 4 :  การออกกฏหมายควบคุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 660 : 01. Basic concept of environmental system and management
ข้อที่ 3 :
 • ISO หมวดใดที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Life Cycle Assessment
 • 1 : 14010
 • 2 : 14020
 • 3 : 14030
 • 4 : 14040
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 4 :
 • นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Ecology) คืออะไร
 • 1 : การที่ภาคอุตสาหกรรมคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
 • 2 : การที่ภาคอุตสาหกรรมถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในธรรมชาติ
 • 3 : การที่ภาคอุตสาหกรรมถ่ายเทวัตถุดิบและของเสียให้แก่กันและกันในลักษณะเดียวกับระบบนิเวศ
 • 4 : การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 5 :
 • ข้อใดไม่ใช่ดัชนีวัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Indicator) ตามที่ระบุใน ISO 14030
 • 1 : Operational Performance Indicator
 • 2 : Management Performance Indicator
 • 3 : Environmental Performance Indictor
 • 4 : Economical Performance Indicator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • ข้อใดไม่สอดคล้องกับ ISO14000
 • 1 : ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100
 • 2 : ในชุดมาตรฐาน ISO 14000 มีเพียงมาตรฐานเดียวที่สามารถยื่นขอรับการรับรองได้คือ ISO 14001 Environmental Management Systems
 • 3 : ถึงแม้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001แล้วก็ยังจะมีการตรวจประเมินใหม่ทุกๆ 2 ปี
 • 4 : ปีพ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001 และ มาตรฐาน ISO 14004 เพื่อให้คำจำกัดความที่ชัดเจนขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กำหนดอยู่ใน ISO 14000
 • 1 : Environmental Labeling
 • 2 : Green Purchasing
 • 3 : Green Productivity
 • 4 : Cleaner Production
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • ข้อต่อไปนี้อะไรที่ไม่น่าจะใช่แหล่งกำเนิดของมลพิษทางน้ำ
 • 1 : ถังบรรจุเคมีภัณฑ์ที่จัดวางอยู่บนพื้น
 • 2 : ถังเก็บน้ำมันที่ฝังไว้ใต้ดินมาเป็นเวลานาน 10 ปี
 • 3 : ถังบรรจุตัวทำละลายที่มีสภาพเก่าแก่เท่ากับอายุของโรงงาน
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • ISO 14001 มีพัฒนาการมาจาก ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของอะไร
 • 1 : BS 7700
 • 2 : BS 7750
 • 3 : BS 7500
 • 4 : BS 7570
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal audit) เพื่อ
 • 1 : เสนอขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 2 : เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
 • 3 : เพื่อกำจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • 4 : เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :
 • ข้อความใดเป็น Non-Conformance (NC)
 • 1 : นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประกาศโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งพิจารณาแล้ว และถูกถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกๆ คนตลอดจนสาธารณชน
 • 2 : บริษัทต้องทำการตรวจวัดค่า BOD ของน้ำทิ้งทุกๆ 3 เดือน แต่ปรากฎในรายงานที่ต้องนำส่งให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปรากฏว่าทำการตรวจวัดในเดือนที่ 4
 • 3 : ผู้รับเหมาของบริษัท ได้รับการถ่ายทอดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
 • 4 : CAR ของโรงงานได้รับการแก้ไขแต่มีบางประเด็นที่กำลังดำเนินการอยู่ เพราะต้องรองบประมาณสนับสนุน โดยทางบริษัทได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 12 :
 • ISO 14012 ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับ
 • 1 : การจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ ของ EMS
 • 2 : การกำหนดคุณสมบัติของ EMR
 • 3 : การกำหนดคุณสมบัติของ EDC
 • 4 : การกำหนดคุณสมบัติของ Auditor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้ ISO 14001 ในปี พ.ศ.
 • 1 : 2537
 • 2 : 2538
 • 3 : 2539
 • 4 : 2540
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 14 :
 • อนุกรม ISO 14050 กล่าวไว้เกี่ยวกับ
 • 1 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • 2 : มาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • 3 : นิยามศัพท์
 • 4 : มาตรฐานการตรวจประเมินผล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 15 :
 • ปัญหาที่ได้รับ CAR จากผู้ตรวจติดตาม แต่ผู้ปฏิบัติงานคิดว่าไม่สำคัญและไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม จึงละเลย ไม่ทำการแก้ไข ท่านคิดว่าสามารถทำได้หรือไม่
 • 1 : ทำได้ เพราะเป็นเรื่องขององค์กร
 • 2 : ทำได้ เพราะไม่มีใครรู้จะรู้เฉพาะระดับปฏิบัติงาน
 • 3 : ทำไม่ได้ เพราะถือว่าปัญหานั้นยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง
 • 4 : ทำไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อ Auditor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • CAR ย่อมาจากอะไร
 • 1 : Corrective Action Review
 • 2 : Corrective Action Request
 • 3 : Corrective Action Release
 • 4 : Corrective Action Replay
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :
 • ข้อใดเป็น Non-Conformance (NC )
 • 1 : การละเลยชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับประชาชนผู้เดือนร้อน
 • 2 : การละเลยตรวจสอบสภาพ รถบรรทุกวัตถุดิบของผู้จัดส่งสินค้ามาโรงงาน
 • 3 : การละเลยการทำความเข้าใจกับผู้รับเหมาที่ทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการป้องกันเพลิงไหม้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • ข้อใดควรเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
 • 1 : ตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ติดต่อหน่วยงานรับรองระบบ
 • 3 : ติดต่อคณะที่ปรึกษา
 • 4 : ตั้งคณะผู้ตรวจติดตามภายใน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 19 :
 • หัวข้อหลักสำคัญของการฝึกอบรมในการจัดทำระบบ EMS ขององค์กรที่จำเป็น
 • 1 : การเขียนนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 2 : การสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : การตรวจติดตามระบบ EMS
 • 4 : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • ใครเป็นผู้ควบคุมคุณภาพของผู้ตรวจรับรอง (Certification Body) ในประเทศไทย
 • 1 : NAC
 • 2 : MAC
 • 3 : EMR
 • 4 : EMP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • การกำหนด/ทบทวน/แก้ไข และฝึกซ้อม การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรเป็นหน้าที่ของพนักงานระดับใดมากที่สุด
 • 1 : พนักงานบริหารระดับสูง
 • 2 : พนักงานบริหารระดับกลาง
 • 3 : พนักงานระดับปฏิบัติ
 • 4 : พนักงานทั่วไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 22 :
 • ใครคือผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็น EMR
 • 1 : พนักงานขององค์กรที่มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมดี
 • 2 : พนักงานขององค์กรที่ทำงานอยู่กับองค์กรมานานและสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
 • 3 : พนักงานขององค์กรที่มุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมเลย
 • 4 : ทุกๆ คนที่กล่าวมาสามารถเป็น EMR ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • มาตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้
 • 1 : มาตรฐานการจัดการคุณภาพสินค้า
 • 2 : มาตรฐานการจัดการบริการ
 • 3 : มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • 4 : มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 :
 • หลักการตรวจติดตามภายใน คือข้อใด
 • 1 : ตรวจตามใจผู้ตรวจและเอาใจผู้ถูกตรวจ
 • 2 : ตรวจเฉพาะจุดที่สนใจ
 • 3 : ตรวจตามทฤษฎี
 • 4 : ตรวจความครบถ้วนและความถูกต้องตามข้อกำหนด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • มาตรฐานใดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ที่สามารถขอใบรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานได้
 • 1 : ISO 14000
 • 2 : ISO 14001
 • 3 : ISO 14010
 • 4 : ISO 14011
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่ถูกบังคับให้ดำเนินการโดยหน่วยงานใด
 • 1 : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 • 2 : สถาบันรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • 3 : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “สมอ”
 • 4 : ไม่มีหน่วยงานบังคับให้ดำเนินการโดยตรง แต่ให้จัดทำโดยความสมัครใจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • องค์กรใดที่สามารถจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 14001
 • 1 : โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตและส่งออกต่างประเทศ
 • 2 : โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ
 • 3 : อุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงแรม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 :
 • ขั้นตอนใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001
 • 1 : การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง
 • 2 : การวางแผน
 • 3 : การตรวจสอบความเสี่ยง
 • 4 : การทบทวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • ผู้ตรวจติดตามภายในควรทำอย่างไร เมื่อพบเห็นข้อบกพร่อง
 • 1 : สั่งให้แก้ไข
 • 2 : บันทึกเหตุการณ์แล้วแจ้งให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ
 • 3 : รายงานผู้บริหาร
 • 4 : ว่ากล่าวตักเตือนผู้ปฏิบัติงานทันที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นบันทึกตามข้อกำหนด 4.5.4 ของ ISO 14001:2004
 • 1 : Training Record
 • 2 : Process Informations
 • 3 : Control of Record
 • 4 : Incident Record
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 31 :
 • คำว่า shall ในมาตรฐาน ISO 14001 หมายถึง
 • 1 : ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
 • 2 : ต้องปฏิบัติหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • 3 : ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับที่ปรึกษา
 • 4 : ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 32 :
 • ผู้บริหารระดับสูงไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องใด
 • 1 : กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ดำเนินการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : จัดหาทรัพยากรในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของนโยบาย (policy) ตามมาตรฐาน ISO 14001
 • 1 : ประกาศได้ครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
 • 2 : ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • 3 : ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • 4 : แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 34 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO 14001
 • 1 : จัดทำอยู่ในรูปของกระดาษเท่านั้น
 • 2 : จัดทำอยู่ในรูปของสื่ออิเลคทรอนิคก็ได้
 • 3 : ต้องมีการแสดงสถานะของเอกสาร
 • 4 : ต้องมีเอกสารทั้งหมดอยู่ที่สำนักงานกลางเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • องค์กรของท่านจัดส่งกากของเสียอันตรายไปกำจัด ณ โรงงานกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ แต่โรงงานกำจัดของเสียอันตรายถูกเพิกถอนการรับรอง ISO 14001 ไป แต่ EMR ขององค์กรของท่าน ยังคงดำเนินการส่งกากของเสียอันตรายไปกำจัดตามเดิม ถามว่าสิ่งที่ EMR กระทำไปนั้น ถือว่าเป็น Non-Conformance(NC) หรือไม่
 • 1 : เป็น เพราะถูกเพิกถอนการรับรอง ISO 14001
 • 2 : เป็น เพราะต้องมีความผิดเกี่ยวข้องกับ CB
 • 3 : ไม่เป็น เพราะการรับรอง ISO 14001 ไม่ได้เป็นกฎหมายรองรับ
 • 4 : ไม่เป็น เพราะเป็นเรื่องของ CB กับโรงงานกำจัดกากของเสียอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • ให้เพิ่มข้อความให้สมบูรณ์ลงในสมการ Steady-state systems with non conservative pollutants. (1) “Input Rate = Output Rate + ? ”
 • 1 : Non-Decay Rate
 • 2 : Decay Rate
 • 3 : Expand Rate
 • 4 : สมการสมดุลอยู่แล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • Intangible Compensation หมายถึงข้อใด
 • 1 : การชดเชยที่เป็นเงินอย่างคุ้นค่า
 • 2 : การชดเชยที่เป็นเงินอย่างไม่คุ้มค่า
 • 3 : การชดเชยที่ไม่สามารถประเมินเป็นเงินได้
 • 4 : การชดเชยที่ไม่เป็นที่พอใจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 • ISO ย่อมาจากอะไร
 • 1 : International Organization for Standardization
 • 2 : International Standardization Organization
 • 3 : International Standardizing Organization
 • 4 : International Organization of Standardizing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • Environmental Management System (EMS) ตรงกับมาตรฐานใด
 • 1 : ISO 9000
 • 2 : ISO 9001
 • 3 : ISO 14001
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นหมวดๆ ยกเว้น
 • 1 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิต
 • 2 : การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ฉลากสิ่งแวดล้อม ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • 4 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 :
 • ข้อใดไม่ได้เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลขององค์กร
 • 1 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 2 : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • แนวทางสำหรับการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
 • 1 : ISO 14001
 • 2 : ISO 14004
 • 3 : ISO 14011
 • 4 : ISO 14012
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • ขั้นตอนการตรวจติดตาม (Audit) เป็นลำดับดังนี้
 • 1 : การวางแผนการตรวจติดตาม-การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร-การประเมินผล-การรายงานผลประเมิน
 • 2 : การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร-การวางแผนการตรวจติดตาม-การประเมินผล-การรายงานผลประเมิน
 • 3 : การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร-การวางแผนการตรวจติดตาม-การรายงานผลประเมิน-การประเมินผล
 • 4 : การวางแผนการตรวจติดตาม-การประเมินผล-การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร-การรายงานผลประเมิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • มาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลของผลิตภัณฑ์ ด้านฉลากสิ่งแวดล้อมคือ
 • 1 : ISO 14020
 • 2 : ISO 14040
 • 3 : ISO 14060
 • 4 : ISO 14080
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • มาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลของผลิตภัณฑ์ ด้านการประเมินวงจรชีวิต คือ
 • 1 : ISO 14020
 • 2 : ISO 14040
 • 3 : ISO 14060
 • 4 : ISO 14080
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจติดตามและให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 เรียกว่าอะไร
 • 1 : AB (Accreditation Body)
 • 2 : AC (Accrediting Company)
 • 3 : CB (Certification Body)
 • 4 : CA (Certifying Agency)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • ISO 14001 กำหนดว่าหน่วยงานที่จะจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีชื่อเรียกว่าอะไร
 • 1 : QMR (Quality Management Representative)
 • 2 : QCR (Quality Committee Representative)
 • 3 : EMR (Environmental Management Representative)
 • 4 : EER (Environmental Executive Representative)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • เอกสารใดในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ที่ไม่ต้องมีการควบคุม
 • 1 : คู่มือสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • 3 : แบบฟอร์มที่ผ่านการบันทึกและเก็บไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี
 • 4 : คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • องค์กรจะต้องทำการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรอบแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมใดต่อไปนี้ที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : นโยบายจะถูกประกาศได้เมื่อเอกสารต่างๆของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมถูกจัดทำเสร็จเรียบร้อย
 • 2 : ผู้บริหารองค์กรต้องรับรู้และลงนามก่อนการประกาศใช้
 • 3 : ในการประเมินเพื่อขอการรับรองระบบ ISO14001 เมื่อพบว่ามีพนักงานหลายคนในฝ่ายผลิตของโรงงานไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองที่มีต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินให้ CAR แก่ผู้บริหาร
 • 4 : ติดป้ายประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมในห้องน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • เป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : เป็นเป้าหมายที่องค์กรสามารถดำเนินการและบรรลุได้ในปัจจุบัน
 • 2 : เป็นเป้าหมายที่กำหนดโดยผู้บริหารและรับรู้ทั่วกันโดยผู้ปฏิบัติงาน
 • 3 : เป็นเป้าหมายที่เห็นพ้องกันทั้งองค์กรและสามารถวัดผลได้
 • 4 : เป็นเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นเลิศขององค์กรนั้นๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • ในการควบคุมเอกสาร ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : เมื่อจะแก้ไขเอกสาร จะต้องนำเอกสารนั้นไปให้ผู้ควบคุมเอกสารทำการแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขเอกสารโดยพลการได้
 • 2 : เอกสารล้าสมัย หรือเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ต้องนำออกจากจุดปฏิบัติงาน
 • 3 : บันทึกที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี จะต้องมีการทำลายทิ้ง หรือขีดฆ่า เพื่อป้องกันการสับสนในการใช้งาน
 • 4 : พบสำเนาของเอกสารวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตวางอยู่ในบริเวณของฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • รายงานการขอให้แก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เรียกว่าอะไร
 • 1 : PAR (Preventive Action Request)
 • 2 : CAR (Corrective Action Request)
 • 3 : ECR (Error Corrective Report)
 • 4 : NCR (Nonconformance Corrective Report)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • หัวข้อใดที่ต้องนำเข้าสู่การประชุมทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหาร (Management Review)
 • 1 : ผลการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
 • 2 : ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • สมาชิกของทีมตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 • 1 : มาจากองค์กรภายนอกที่มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานที่ขอการรับรอง
 • 2 : มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001เป็นอย่างดี
 • 3 : รับทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 • 4 : มีความมุ่งมั่นในการจัดการและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 55 :
 • ข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : การตรวจติดตามขั้นต้น (Pre-Audit) เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมของระบบที่ได้ดำเนินการแล้ว
 • 2 : การตรวจติดตามขั้นต้น (Pre-Audit) เพื่อขอรับการรับรองขั้นต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะยื่นขอการรับรองจริง
 • 3 : ISO 14001 กำหนดว่ากระบวนการขอการรับรองจำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจติดตามขั้นต้น (Pre-Audit)
 • 4 : ในการตรวจติดตามขั้นต้น (Pre-Audit) หากพบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO14001 มาก ไม่ควรที่จะยื่นขอการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง (Certification Audit)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • ในการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ยกเว้นข้อใด
 • 1 : การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
 • 2 : การขออนุมัติเพื่อทำการฝึกอบรม
 • 3 : การจัดทำแผนการฝึกอบรม
 • 4 : การประเมินผลการฝึกอบรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 57 :
 • อะไรไม่อยู่ในหลักการ 3 อาร์ (Three Principle) ของการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 1 : Reuse
 • 2 : Recycle
 • 3 : Reduce
 • 4 : Refill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • มูลนิธิใบไม้เขียวจัดทำเกียรติบัตรใบไม้เขียว เพื่อเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในด้านใด
 • 1 : ไร่ผัก หรือผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี
 • 2 : เครื่องปรับอากาศที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
 • 3 : ผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • 4 : โรงแรมที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • แนวความคิดปรับปรุงการบริหารงานแบบญี่ปุ่นที่ใช้หลัก 5 ส.โดย ส. แรกที่ต้องจัดการคือ
 • 1 : สะอาด
 • 2 : สุขลักษณะ
 • 3 : สะสาง
 • 4 : สุขภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทำ ISO 14000
 • 1 : ลดต้นทุนได้ทันที เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
 • 2 : มีแผนรองรับสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • 3 : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในยุโรปเท่านั้น
 • 4 : ถูกเฉพาะคำตอบ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 • การกล่าวถึงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : การดำเนินการเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน ISO14001 ไม่ได้เป็นการบังคับ
 • 2 : การปฏิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 14001 ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญทั้ง 3 หมวด
 • 3 : การปฏิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 14001 จะเน้นที่กระบวนการผลิตที่ไม่สร้างมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • 4 : การกำหนดนโยบายถือเป็นหัวใจหลักของการจัดการเพื่อการได้รับรองมาตรฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • ในการประชุมการทบทวนโดยผู้บริหาร มีหัวข้อต่างๆ หัวข้อใดต่อไปที่ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพไม่ต้องรับผิดชอบ
 • 1 : สรุปผลเกี่ยวกับความสามารถของกระบวนการ
 • 2 : ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน
 • 3 : สรุปผลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนลูกค้า
 • 4 : ทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 63 :
 • ในการประชุมการทบทวนโดยผู้บริหาร ผู้แทนฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบกับเอกสารใด
 • 1 : Internal Audit Report
 • 2 : รายงานสรุปและวิเคราะห์ Claim Record
 • 3 : รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินผู้จำหน่าย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 64 :
 • PDCA คือ อะไร
 • 1 : การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ การแก้ไขปรับปรุง
 • 2 : การวางแผน มีส่วนร่วม การตรวจสอบ การแก้ไขปรับปรุง
 • 3 : การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ จัดการอย่างเป็นระบบ
 • 4 : การวางแผน สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การตรวจสอบ จัดการอย่างเป็นระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องพิจารณาทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่า
 • 1 : มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนนโยบายหรือไม่
 • 2 : มีประสิทธิภาพหรือไม่
 • 3 : มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • ข้อใดเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจติดตาม EMS ที่ผู้บริหารต้องทบทวน
 • 1 : แนวโน้มของ CAR ตามประเภทการตรวจติดตาม
 • 2 : แนวโน้มของ CAR ตามหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม
 • 3 : ข้อบกพร่องที่แยกตามสาเหตุ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • ข้อใดไม่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดช่วงเวลาของการทบทวนโดยผู้บริหาร
 • 1 : แนวโน้มของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
 • 2 : ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
 • 3 : ข้อบกพร่องที่แยกตามสาเหตุ
 • 4 : ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 • ข้อใดสอดคล้องกับ ISO14000
 • 1 : คือมาตรฐานว่าด้วยผลลัพธ์หรือผลการปฏิบัติงาน
 • 2 : คือการกำหนดเวลาประเมินและทบทวนทุก ๆ เดือน
 • 3 : คือการจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีและคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • 4 : คือการกำหนดเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • ข้อใดสอดคล้องกับ ISO14000
 • 1 : คือมาตรฐานว่าด้วยผลลัพธ์หรือผลการปฏิบัติงาน
 • 2 : คือการกำหนดเวลาประเมินและทบทวนทุก ๆ เดือน
 • 3 : สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกิจการทุกขนาด
 • 4 : คือการกำหนดเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 70 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกรอบงาน (Framework Tools)
 • 1 : บันทึก (ข้อกำหนด 4.5.3)
 • 2 : การกำหนดนโยบาย (ข้อกำหนด 4.2)
 • 3 : การควบคุมการปฏิบัติการ (ข้อกำหนด 4.4.6)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกรอบงาน (Framework Tools)
 • 1 : บันทึก (ข้อกำหนด 4.5.3)
 • 2 : กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ (ข้อกำหนด 4.3.2)
 • 3 : การควบคุมการปฏิบัติการ (ข้อกำหนด 4.4.6)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 72 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกรอบงาน (Framework Tools)
 • 1 : บันทึก (ข้อกำหนด 4.5.3)
 • 2 : วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (ข้อกำหนด 4.3.3)
 • 3 : การควบคุมการปฏิบัติการ (ข้อกำหนด 4.4.6)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกรอบงาน (Framework Tools)
 • 1 : บันทึก (ข้อกำหนด 4.5.3)
 • 2 : การเตรียมพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน (ข้อกำหนด 4.4.7)
 • 3 : การควบคุมการปฏิบัติการ (ข้อกำหนด 4.4.6)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 74 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่สร้างคุณภาพ (Quality Tools)
 • 1 : บันทึก (ข้อกำหนด 4.5.3)
 • 2 : การกำหนดนโยบาย (ข้อกำหนด 4.2)
 • 3 : การควบคุมเอกสาร (ข้อกำหนด 4.4.5)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่สร้างคุณภาพ (Quality Tools)
 • 1 : บันทึก (ข้อกำหนด 4.5.3)
 • 2 : การกำหนดนโยบาย (ข้อกำหนด 4.2)
 • 3 : ข้อบกพร่องและการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (ข้อกำหนด 4.5.2)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่สร้างคุณภาพ (Quality Tools)
 • 1 : บันทึก (ข้อกำหนด 4.5.3)
 • 2 : การกำหนดนโยบาย (ข้อกำหนด 4.2)
 • 3 : การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนด 4.5.4)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่สร้างคุณภาพ (Quality Tools)
 • 1 : บันทึก (ข้อกำหนด 4.5.3)
 • 2 : การกำหนดนโยบาย (ข้อกำหนด 4.2)
 • 3 : การทบทวนของฝ่ายบริหาร (ข้อกำหนด 4.6)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า (Progressional Tools)
 • 1 : โครงสร้างและความรับผิดชอบ (ข้อกำหนด 4.4.1)
 • 2 : การกำหนดนโยบาย (ข้อกำหนด 4.2)
 • 3 : การควบคุมเอกสาร (ข้อกำหนด 4.4.5)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า (Progressional Tools)
 • 1 : การฝึกอบรม (ข้อกำหนด 4.4.2)
 • 2 : การกำหนดนโยบาย (ข้อกำหนด 4.2)
 • 3 : การควบคุมเอกสาร (ข้อกำหนด 4.4.5)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • ข้อกำหนดใดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า (Progressional Tools)
 • 1 : การสื่อสาร (ข้อกำหนด 4.4.3)
 • 2 : การกำหนดนโยบาย (ข้อกำหนด 4.2)
 • 3 : การควบคุมเอกสาร (ข้อกำหนด 4.4.5)
 • 4 : การเฝ้าติดตามและการวัด (ข้อกำหนด 4.5.1)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 81 :
 • ข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรืออย่างเฉียบพลัน คือ
 • 1 : ข้อบกพร่องวิกฤติ (Critical Nonconformance)
 • 2 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องใหญ่ (Major Nonconformance)
 • 3 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อย (Minor Nonconformance)
 • 4 : โอกาสของการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 82 :
 • การทำให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเกิดความล้มเหลว เป็นข้อบกพร่องใด
 • 1 : ข้อบกพร่องวิกฤติ (Critical Nonconformance)
 • 2 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องใหญ่ (Major Nonconformance)
 • 3 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อย (Minor Nonconformance)
 • 4 : โอกาสของการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 :
 • การทำผิดข้อกำหนดของกฎหมาย เป็นข้อบกพร่องใด
 • 1 : ข้อบกพร่องวิกฤติ (Critical Nonconformance)
 • 2 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องใหญ่ (Major Nonconformance)
 • 3 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อย (Minor Nonconformance)
 • 4 : โอกาสของการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซ้ำซาก เป็นข้อบกพร่องใด
 • 1 : ข้อบกพร่องวิกฤติ (Critical Nonconformance)
 • 2 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องใหญ่ (Major Nonconformance)
 • 3 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อย (Minor Nonconformance)
 • 4 : โอกาสของการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • ข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง เป็นข้อบกพร่องใด
 • 1 : ข้อบกพร่องวิกฤติ (Critical Nonconformance)
 • 2 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องใหญ่ (Major Nonconformance)
 • 3 : ข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อย (Minor Nonconformance)
 • 4 : โอกาสของการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • โอกาสของการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) ถือเป็นข้อบกพร่องหรือไม่
 • 1 : เป็น
 • 2 : ไม่เป็น
 • 3 : ไม่แน่
 • 4 : ไม่ทราบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 87 :
 • ใครคือผู้กำหนดผู้รับผิดชอบและอำนาจในการจัดการข้อบกพร่อง
 • 1 : ผู้บริหารสูงสุด
 • 2 : EMR
 • 3 : Stakeholders
 • 4 : หน่วยงานของรัฐ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • โรงงาน A ตั้งอยู่เหนือน้ำมีสูตรการคำนวณค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย คือ CA(R) = 100 (R)2.3 เมื่อ R คือ เปอร์เซ็นต์การบำบัดมลภาวะของโรงงาน A และโรงงาน B ตั้งอยู่ท้ายน้ำ มีสูตรการคำนวณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต คือ CB(R) = 100(125-R)2 เมื่อ R คือ เปอร์เซ็นต์การบำบัดมลภาวะของโรงงาน A ให้หาเปอร์เซ็นต์ในการบำบัดมลภาวะที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นแก่ทั้ง 2 โรงงานเพื่อให้เกิด Maximum Net Benefit
 • 1 : เมื่อ R = 20%
 • 2 : เมื่อ R = 30%
 • 3 : เมื่อ R = 40%
 • 4 : เมื่อ R = 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Labeling)
 • 1 : มีเฉพาะในยุโรป
 • 2 : ใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
 • 3 : หากไม่ทำจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย
 • 4 : มีการดูแลโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :
 • ระบบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลายไป ทั้งนี้เพราะกลไกจากระบบ “Anthropocentrism” คำว่า “Anthropocentrism” หมายถึงอะไร
 • 1 : ความคิดด้านวัตถุนิยม
 • 2 : ความคิดด้านศาสนา
 • 3 : ความคิดมนุษย์เป็นใหญ่
 • 4 : ความคิดด้านการปกครอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • ระบบสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมข้อใดที่สมบูรณ์ที่สุด
 • 1 : วัตถุดิบ กระบวนการ ผลผลิต
 • 2 : วัตถุดิบ กระบวนการ ผลผลิต กากของเสีย
 • 3 : วัตถุดิบ กระบวนการ กากของเสีย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอันดับ 2
 • 4 : วัตถุดิบ กระบวนการ ผลผลิต กากของเสีย ของเสียอื่นๆ และผลพลอยได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • คำว่า “อิทัปปัจยตา” หมายถึงอะไร
 • 1 : แยกกันอยู่
 • 2 : อยู่ร่วมกัน
 • 3 : ปัจจัยที่เกิดจากตา
 • 4 : การกระทบต่อตา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • เมื่อ CFC ทำปฏิกิริยากับรังสี UV จะเกิดอะไรขึ้น
 • 1 : คลอรีนอิสระ
 • 2 : ออกซิเจน
 • 3 : ไนโตรเจน
 • 4 : ออกไซด์ของคลอรีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 • คำว่า Ozone Depletion แตกต่างไปจากเหตุการณ์ Green House Effect หรือไม่
 • 1 : ไม่แตกต่าง
 • 2 : แตกต่าง
 • 3 : คล้ายกัน
 • 4 : ไม่มีคำตอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • Basel Convention คืออนุสัญญาใด
 • 1 : อนุสัญญาว่าด้วยการขนส่งสารพิษทางทะเล
 • 2 : อนุสัญญาว่าด้วยการส่งสารอันตรายทางน้ำ
 • 3 : อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตราย และการกำจัด
 • 4 : อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสีย และการกำจัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • Marpol Convention หมายถึง
 • 1 : อนุสัญญาการขนส่งสารพิษทางอากาศ
 • 2 : อนุสัญญาการขนส่งสารพิษทางบก
 • 3 : อนุสัญญาการขนส่งสารพิษทางทะเล
 • 4 : อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธนิวเคลียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 :
 • QA ต่างจาก QC อย่างไร
 • 1 : QA เป็นส่วนหนึ่งของ QC
 • 2 : QA มี QC เป็นส่วนประกอบ
 • 3 : QA ไม่ต่างจาก QC
 • 4 : QA เป็นกิจกรรมด้านคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • การประชุม UNCED (1992) ภายใต้ระเบียบวาระที่ 21 มีกิจกรรมสำคัญอยู่กี่ข้อ
 • 1 : 5
 • 2 : 6
 • 3 : 7
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • The Rio Declaration on Environment and Development ได้ประกาศในปี พ.ศ.ใด
 • 1 : 2515
 • 2 : 2525
 • 3 : 2535
 • 4 : 2545
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • การประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลก เกิดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. ใด
 • 1 : 2515
 • 2 : 2525
 • 3 : 2535
 • 4 : 2545
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • การประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองใด
 • 1 : Montreal
 • 2 : Rio de Janero
 • 3 : Stockholm
 • 4 : Nairobi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • หากพบพลาสติกที่มีเครื่องหมาย  แสดงว่าคือพลาสติกชนิดใด
 • 1 : Polystyrene
 • 2 : Low density polyethylene
 • 3 : High density polyethylene
 • 4 : Polyehtylene terephthalate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 103 :
 • หากพบพลาสติกที่มีเครื่องหมาย  แสดงว่าคือพลาสติกชนิดใด
 • 1 : Polystyrene
 • 2 : Low density polyethylene
 • 3 : High density polyethylene
 • 4 : Polyehtylene terephthalate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • หากพบพลาสติกที่มีเครื่องหมาย  แสดงว่าคือพลาสติกชนิดใด
 • 1 : Polystyrene
 • 2 : Low density polyethylene
 • 3 : High density polyethylene
 • 4 : Polyehtylene terephthalate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :
 • หากพบพลาสติกที่มีเครื่องหมาย  แสดงว่าคือพลาสติกชนิดใด
 • 1 : Polystyrene
 • 2 : Low density polyethylene
 • 3 : High density polyethylene
 • 4 : Polyehtylene terephthalate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • ISO ในภาษากรีก หมายถึง
 • 1 : องค์กร
 • 2 : เท่ากัน
 • 3 : มาตรฐานสากล
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • ISO 14000 จัดทำโดย
 • 1 : คณะกรรมการวิชาการ 207
 • 2 : คณะกรรมการวิชาการ 907
 • 3 : คณะกรรมการวิชาการ 14000
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • สิ่งใดที่ไม่ใช่ ISO 14001
 • 1 : ประยุกต์ใช้ได้กับทุกขนาดของกิจการ
 • 2 : เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
 • 3 : กำหนดเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ
 • 4 : เน้นการป้องกันมากกว่าการบำบัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :
 • สิ่งใดที่เป็นหลักการของ ISO 14001
 • 1 : กำหนดวิธีการทดสอบ
 • 2 : มาตรฐานว่าด้วยผลลัพธ์หรือผลการปฏิบัติงาน
 • 3 : เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
 • 4 : กำหนดเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • ISO 14001 ฉบับใหม่
 • 1 : ISO 14001 : 1996
 • 2 : ISO 14001 : 2000
 • 3 : ISO 14001 : 2002
 • 4 : ISO 14001 : 2004
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 111 :
 • C3H3N คือ
 • 1 : Acrylamine
 • 2 : Acroline
 • 3 : Acrylonitrile
 • 4 : Acetonitrile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • C2H3N คือ
 • 1 : Acrylamine
 • 2 : Acroline
 • 3 : Acrylonitrile
 • 4 : Acetonitrile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 113 :
 • C3H4O คือ
 • 1 : Acrylamine
 • 2 : Acroline
 • 3 : Acrylonitrile
 • 4 : Acetonitrile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 114 :
 • C3H5NO
 • 1 : Acrylamine
 • 2 : Acroline
 • 3 : Acrylonitrile
 • 4 : Acetonitrile
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • ในปี ค.ศ.1950 เกิดโรค Minamata ที่ประเทศญี่ปุ่น มีสาเหตุมาจากปรอทสะสมในอาหารประเภทปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่สะสมปรอทในรูปใด
 • 1 : Hg
 • 2 : HgS
 • 3 : (CH4)2Hg
 • 4 : FeHg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • ข้อใดเป็นตัวอย่างแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท Nonpoint Source
 • 1 :  ควันที่ออกจากท่อไอเสียรถยนต์
 • 2 :  น้ำเสียที่ออกจากท่อระบายน้ำ
 • 3 :  น้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการทำเกษตรกรรม
 • 4 :  ก๊าซที่ออกจากปล่องระบายของโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :
 • Waste Management Hierarchy ประกอบไปด้วยกระบวนการอะไรบ้าง ที่ควรดำเนินการเป็นอันดับแรกไปจนถึงลำดับสุดท้าย
 • 1 :  Prevention, Treatment, Disposal, Reuse Recycle
 • 2 :  Prevention, Reuse Recycle, Treatment, Disposal
 • 3 :  Prevention, Treatment, Reuse Recycle, Disposal
 • 4 :  Reuse Recycle, Prevention, Disposal, Treatment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • สาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง
 • 1 : การเพิ่มขึ้นของประชากร
 • 2 : การขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 • 3 : ความต้องการการใช้ทรัพยากรต่อคนที่เพิ่มขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • Clean Technology มีหลักการสำคัญ 3 หลักการคืออะไรบ้าง
 • 1 :  Precaution, Preventive, Continuous Principal
 • 2 :  Precaution, Preventive, Integrated Principal
 • 3 :  Preventive, Minimization, Integrated Principal
 • 4 :  Preventive, Continuous, Integrated Principal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • หลักการเทคโนโลยีที่สะอาดนั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้สำหรับเป็นพัฒนาการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนใดเป็นสำคัญ

 • 1 :  คุณภาพสินค้า
 • 2 :  ขั้นตอนกระบวนการผลิต
 • 3 :  การให้บริการ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • Environmental Indicators เป็นตัวดัชนีที่สามารถชี้วัดภาวะความรุนแรง หรือความสกปรก หรือความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี ดัชนีตัวใดไม่ใช้ชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอากาศ
 • 1 :  Sulfur Dioxide
 • 2 :  Particulate Matters
 • 3 :  Total Coliform
 • 4 :  Carbon Monoxide
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม Criteria Air Pollutants ที่ต้องมีการกำหนดมาตรฐานในการปล่อยสู่บรรยากาศเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 • 1 : Carbon Dioxide
 • 2 : Sulfur Dioxide
 • 3 : Ozone
 • 4 : Particulates
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 661 : 02. Environmental information systems
ข้อที่ 123 :
 • ระบบเอกสารของการจัดการสิ่งแวดล้อมควรประกอบด้วย
 • 1 : Environmental Manual
 • 2 : Environmental Procedure
 • 3 : Work Instruction
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :
 • บันทึกอะไรบ้างที่ต้องมีการจัดเก็บตามข้อกำหนด 14001
 • 1 : ข่าวสารเกี่ยวกับการบ่งชี้ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • 2 : บันทึกการฝึกอบรม
 • 3 : เอกสารที่พ้นสมัยแล้ว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคุณภาพของบันทึกตามข้อกำหนด 14001
 • 1 : อ่านได้ชัดเจน บ่งชี้ได้ สอบกลับได้ พร้อมที่จะถูกเรียกมาดูได้
 • 2 : อ่านได้ชัดเจน บ่งชี้ได้ ทันสมัยเท่านั้น บันทึกเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์
 • 3 : อ่านได้ชัดเจน บ่งชี้ได้ พร้อมที่จะถูกเรียกมาดูได้ ไม่ต้องเก็บหลักฐาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 126 :
 • Status of environmental information ควรประกอบด้วย
 • 1 : Obscure, Up-date, Measurement Technique
 • 2 : Obscure, Up-date, Professional Person
 • 3 : Obscure, Up-date, Useful data
 • 4 : Obscure, Up-date, Clear data
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :
 • อะไรที่ไม่ใช่ Six Step สำหรับการตัดสินใจ
 • 1 : Identify problem
 • 2 : Identify alternative
 • 3 : Identify policy
 • 4 : Identify benefit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 128 :
 • Six-step ในการตัดสินใจควรเริ่มต้นด้วยข้อใดอันดับแรก
 • 1 : Identify problem
 • 2 : Identify alternative
 • 3 : Identify policy
 • 4 : Identify benefit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • Steady-State Conservative Systems หมายถึงสมการใด
 • 1 : Input rate = Out put rate
 • 2 : Input rate = Out put rate + Decay rate
 • 3 : Input rate = Out put rate + Accumulation rate
 • 4 : Input rate = Out put rate + Transformation rate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • Steady-State System with Non-conservative Pollutants คือสมการใด
 • 1 : Input rate = Out put rate
 • 2 : Input rate = Out put rate + Decay rate
 • 3 : Input rate = Out put rate + Accumulation rate
 • 4 : Input rate = Out put rate + Transformation rate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • ถ้า Decay rate = - KCV ค่า –K หมายถึงอะไร
 • 1 : สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำ
 • 2 : สัมประสิทธิ์ของการลดน้ำหนัก
 • 3 : สัมประสิทธิ์ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
 • 4 : สัมประสิทธิ์ของการเร่งปฏิกิริยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :
 • ลำน้ำธรรมชาติไหล 10.00 ลบ.ม./วินาที มีลำน้ำสาขาไหลมาบรรจบด้วยอัตราการไหล 5.00 ลบ.ม./วินาที มีปริมาณคลอไรด์ในลำน้ำสายหลักก่อนถึงจุดบรรจบมีค่า 20.00 มก./ล. และลำน้ำที่มาเชื่อมมีปริมาณคลอไรด์ประมาณ 40.00 มก./ล. สมมติให้เกิดการผสมน้ำกันอย่างสมบูรณ์ที่สุด เป็นแบบ Steady-state ให้หาความเข้มข้นของคลอไรด์ท้ายน้ำ
 • 1 : 23.0 มก./ล.
 • 2 : 25.0 มก./ล.
 • 3 : 27.0 มก./ล.
 • 4 : 28.0 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • ให้อ่างเก็บน้ำมีความจุ 10x106 ลบ.ม. มีน้ำไหลเข้าอ่าง 5 ลบ.ม./วินาที มีมลสาร 10 มก./ล. มีแหล่งน้ำเสียจากพื้นที่ใกล้เคียงไหลลงอ่างด้วยอัตราการไหล 0.5 ลบ.ม./วินาที มีมลสาร 100 มก./ล. ให้สัมประสิทธิ์ของการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ 0.2 วัน-1 ให้คำนวณหาความเข้มข้นของมลสารที่ไหลออกจากอ่างโดยคำนวณตามวิธีการ Steady-State Systems with Non-conservaation
 • 1 : 2.5 มก./ล.
 • 2 : 3.5 มก./ล.
 • 3 : 4.5 มก./ล.
 • 4 : 5.5 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • ในบาร์แห่งหนึ่งมีปริมาณของห้อง 500 ลบ.ม. มีคนสูบบุหรี่ 50 คน แต่ละคนสูบ 2 มวนต่อชั่วโมง ในแต่ละมวนของบุหรี่ปล่อย 1.40 มก. ของ Formaldehyde (HCHO) และให้มีการเปลี่ยนแปลงของ HCHO เป็น CO2 ด้วย Reaction Rate (K) = 0.4/ชม. หากมีการดูดอากาศดีเข้ามาในห้องด้วยอัตรา 1,000 ลบ.ม./ชั่วโมง ให้หา Steady-state Concentration ของ Formaldehyde ในอากาศภายในห้องและ ณ ที่ 25 ºC ที่ 1 atm โดยให้เปรียบเทียบว่า CO2 ในห้องเกินมาตรฐานที่ยอมรับได้หรือไม่ (ค่ามาตรฐาน 0.05 ppm)
 • 1 : เกิน
 • 2 : ไม่เกิน
 • 3 : พอดีกับมาตรฐาน
 • 4 : ต่ำมากคำนวณไม่ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • ในบาร์แห่งหนึ่งมีปริมาณของห้อง 500 ลบ.ม. มีคนสูบบุหรี่ 50 คน แต่ละคนสูบ 2 มวนต่อชั่วโมง ในแต่ละมวนของบุหรี่ปล่อย 1.40 มก. ของ Formaldehyde (HCHO) และให้มีการเปลี่ยนแปลงของ HCHO เป็น CO2 ด้วย Reaction Rate (K) = 0.4/ชม. หากมีการดูดอากาศดีเข้ามาในห้องด้วยอัตรา 1,000 ลบ.ม./ชั่วโมง หากบาร์เปิดเวลา 17.00 น. และให้หาความเข้มข้นของ CO2 ในเวลา 18.00 น.
 • 1 : 0.010 มก./ลบ.ม.
 • 2 : 0.110 มก./ลบ.ม.
 • 3 : 0.220 มก./ลบ.ม.
 • 4 : 0.330 มก./ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • การมี Environmental Information System ที่มีความครบถ้วน ชัดเจน เป็นระบบ และน่าเชื่อถือ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • 1 :  เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ
 • 2 :  สามารถใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการต่างๆได้
 • 3 :  ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้และความเข้าใจกับประชาชน ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 662 : 03. Environmental issues and priorities
ข้อที่ 137 :
 • การปล่อยมลสารข้อใดต่อไปนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมากที่สุด (GWPCO2 =1, GWPCH4 = 21, GWPN2O = 310)
 • 1 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณ 100 กิโลกรัม
 • 2 : ก๊าซมีเทนเป็นปริมาณ 10 กิโลกรัม
 • 3 : ก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นปริมาณ 1 กิโลกรัม
 • 4 : ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากไม่มีวิธีการที่เหมาะสมในการวัดผลกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับความรุนแรงของผลกระทบสารต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง (กรณีที่มีมวลสารในปริมาณเท่ากัน)
 • 1 : PM 10 ในอากาศ > PM 2.5 ในอากาศ > สารประกอบคลอรีนในแหล่งน้ำ
 • 2 : แคดเมียมในแหล่งน้ำ > ตะกั่วในแหล่งน้ำ > BOD ในแหล่งน้ำ
 • 3 : สารประกอบคลอรีนในแหล่งน้ำ > ยาฆ่าแมลงในแหล่งน้ำ > ฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำ
 • 4 : ทั้งข้อ 2 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับปริมาณของสารต่างๆ ที่ตรวจพบในสิ่งแวดล้อมสะอาด จากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
 • 1 : ไนโตรเจนในอากาศ > PM 10 ในอากาศ > PM 2.5 ในอากาศ
 • 2 : BOD ในแหล่งน้ำ > ฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำ > ไนโตรเจนในแหล่งน้ำ
 • 3 : สารหนูในดิน > แคลเซียมในดิน > แคดเมียมในดิน
 • 4 : ทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ข้อความใดที่มีหรือไม่มีก็ได้ในนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 2 : สอดคล้องกับกฎหมาย
 • 3 : การพัฒนาคุณภาพของสินค้าขององค์กร
 • 4 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • Carrying capacity of river หมายถึงอะไร
 • 1 : ความยาวของแม่น้ำ
 • 2 : ทิศทางการไหลของแม่น้ำ
 • 3 : ความสามารถรองรับมลพิษได้ของแม่น้ำ
 • 4 : ความสามารถนำน้ำมาใช้ได้ของแม่น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • ในการเลือกตัวชี้วัดคุณภาพน้ำที่เกิดการปนเปื้อนของเสียจากมนุษย์ ควรเลือกตัวใดต่อไปนี้
 • 1 : COD
 • 2 : SS
 • 3 : TDS
 • 4 : E.Coli Bacteria
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • ข้อใดถูกต้องสำหรับการทำรายการประเด็นสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ศึกษาความต้องการของกฎหมาย
 • 2 : ตรวจสอบสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
 • 3 : พิจารณาสถานภาพการทำงานปกติ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการหาประเด็นสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การทำ Mass Balance
 • 2 : การทำ Environmental Impact Assessment
 • 3 : การทำ Initial Environmental Examination
 • 4 : การทำ Waste Audit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 • การตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบใดต่อไปนี้
 • 1 : ทางเลือกด้านเทคโนโลยี
 • 2 : ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • การจัดทำโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวิธีการเรียงลำดับอย่างไร
 • 1 : ตั้งงบประมาณ กำหนดวิธีและระยะเวลา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
 • 2 : แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตั้งงบประมาณ กำหนดวิธีและระยะเวลา
 • 3 : แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กำหนดวิธีและระยะเวลา ตั้งงบประมาณ
 • 4 : กำหนดวิธีและระยะเวลา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตั้งงบประมาณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • การวางแผน แบ่งเป็น 4 ข้อย่อย คือ
 • 1 : ประเด็นสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โปรแกรมจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ประเด็นสิ่งแวดล้อม ความต้องการทางสังคม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โปรแกรมจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ประเด็นเศรษฐกิจ ความต้องการทางสังคม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • หลอดไฟแห่งหนึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนต่างๆ ดังแสดงในตาราง จากข้อมูลที่มีจงคำนวณหาว่าหลอดไฟนี้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นเป็นกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์สมมูล (GPWCO2 = 1, GWPCH4 = 21, GWPN2O = 310)

  ขั้นตอน

  ก๊าซที่ปลดปล่อย (g)

  CO2

  CH4

  N2O

  การใช้งาน

  1200

  52

  1.4

  การจัดหาวัตถุดิบ

  125

  14

  0.5

  การผลิต

  250

  25

  0.1

 • 1 : 1.7 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์สมมูลย์
 • 2 : 2.1 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์สมมูลย์
 • 3 : 4.1 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์สมมูลย์
 • 4 : 6.8 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์สมมูลย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 149 :
 • เกณฑ์มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์็คือ
 • 1 : คุณภาพอากาศ
 • 2 : คุณภาพน้ำ
 • 3 : คุณภาพของเสียอันตราย
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :
 • Priority Scanning ควรเริ่มต้นจาก
 • 1 : Evaluation
 • 2 : Source
 • 3 : Need – to – develop
 • 4 : Impact
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 :
 • หัวใจสำคัญของ Sustainable development คือ
 • 1 : ปริมาณ เวลา และคุณภาพ
 • 2 : ปริมาณ และคุณภาพ
 • 3 : ปริมาณ และมูลค่า
 • 4 : ปริมาณ และผลกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 152 :
 • จากปัญหา สาเหตุ สามารถจัดทำอะไรได้ต่อไปทันที
 • 1 : ปัญหา
 • 2 : วัตถุประสงค์
 • 3 : เป้าหมาย
 • 4 : ขอบเขต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • เป้าหมาย ควรเกิดจากข้อใด
 • 1 : ปัญหา
 • 2 : วัตถุประสงค์
 • 3 : สาเหตุ
 • 4 : ขอบเขต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • อะไรต่อไปนี้ไม่ใช่ CT
 • 1 : เปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
 • 2 : เปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด
 • 3 : เปลี่ยนกระบวนการรีดน้ำออกจากกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 4 : เปลี่ยนระบบเติมอากาศเพื่อใช้พลังงานลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 155 :
 • อะไรต่อไปนี้คือหลักการของ CT
 • 1 : การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
 • 2 : การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
 • 3 : การเพิ่มความสะอาด
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 :
 • ข้อใดเป็น CT
 • 1 : นำของเสียไป Recycle นอกโรงงาน
 • 2 : การลดปริมาณขยะด้วยเครื่องบดอัด
 • 3 : การรีดน้ำออกจากตะกอน
 • 4 : การนำผ้าเช็ดมือมาใช้ซ้ำอีกครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 157 :
 • CT จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนหรือไม่
 • 1 : ไม่จำเป็น
 • 2 : จำเป็น
 • 3 : ข้อ 1 และ 2 ถูก
 • 4 : ไม่ใช่ทั้ง 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • ข้อใดที่ไม่จัดอยู่ในข้อกำหนดที่เกี่ยวกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีนัยสำคัญ
 • 1 : วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • 2 : ฝึกอบรมจิตสำนึกและความสามารถ
 • 3 : การสื่อสาร
 • 4 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 159 :
 • ข้อใดที่ไม่จัดอยู่ในข้อกำหนดที่เกี่ยวกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีนัยสำคัญ
 • 1 : การนำไปใช้งานและการปฏิบัติงาน
 • 2 : การสั่งการ
 • 3 : การควบคุมการปฏิบัติการ
 • 4 : ฝึกอบรมจิตสำนึกและความสามารถ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

 • 1 : การเพิ่มขึ้นของขนาดและปริมาณของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • 2 : การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 3 : การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
 • 4 : การลดลงของโรคระบาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 161 :
 • ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ประเภทใดมีสัดส่วนปริมาณมากที่สุดในบรรยากาศ
 • 1 :  ก๊าซมีเทน
 • 2 :  ก๊าซไนตรัสออกไซด์
 • 3 :  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 4 :  ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :
 • หน่วยงาน United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะดำเนินการรักษาระดับของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก ให้คงที่และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษยชาติ โดยได้กำหนดเป้าหมายของข้อตกลงภายใต้พิธีสารเกียวโต ให้ประเทศต่างๆ มีการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก อย่างไรบ้าง
 • 1 : ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกลง 5% จากปีฐาน 1990
 • 2 : ประเทศกำลังพัฒนา มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกลง 5% จากปีฐาน 1990
 • 3 : ประเทศกำลังพัฒนาไม่มีเป้าหมาย แต่ดำเนินการลดโดยสมัครใจ
 • 4 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • รูปแบบแนวทางของการซื้อขายใบอนุญาตและสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Schemes) ที่สามารถกระทำได้ภายใต้ข้อตกลงตามพิธีสารเกียวโต มีอะไรบ้าง
 • 1 : Emission Trading
 • 2 : Joint Implementation
 • 3 : Clean Development Mechanism
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • ประโยชน์หลักที่ประเทศกำลังพัฒนาจะได้จากการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) คืออะไรบ้าง
 • 1 : ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
 • 2 : ช่วยเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาด และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • 3 : ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • ประเทศกำลังพัฒนาได้พัฒนาโครงการผลิตคาร์บอนเครดิตประเภท Certified Emission Reduction (CER) โดยการดำเนินการตามโครงการ Clean Development Mechanism (CDM) เพื่อขายคาร์บอนเครดิตให้ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งสามารถซื้อขายได้ในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระดับนานาชาติ ประเทศใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีสถิติในการผลิต CER มากที่สุดในโลก
 • 1 : จีน
 • 2 : อินเดีย
 • 3 : บราซิล
 • 4 : เกาหลีใต้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 663 : 04. Environmental law and regulation
ข้อที่ 166 :
 • น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในข้อใดต่อไปนี้สามารถปล่อยลงในแม่น้ำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
 • 1 : น้ำที่มีค่า COD 150 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : น้ำที่มีค่า BOD 15 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : น้ำที่มีปรอทละลายอยู่ 0.015 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : น้ำที่มีค่า TKN 220 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 • คำว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ปรากฏในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึงใคร
 • 1 : เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ
 • 2 : นายกเทศมนตรี
 • 3 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 • 4 : ปลัดกระทรวง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 :
 • ตามมาตรา 101 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มีสาระว่าอย่างไร
 • 1 : ผู้ใดบุกรุกที่ดินของรัฐต้องได้รับโทษ
 • 2 : ผู้ใดฝ่าฝืนบำบัดน้ำเสียโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับโทษ
 • 3 : ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานต้องได้รับโทษ
 • 4 : ผู้ใดเผยแพร่หรือแจ้งความเท็จต้องได้รับโทษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • วิศวกรหรือผู้ใดก็ตามที่กระทำความผิดตามมาตรา 107 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จะมีบทลงโทษอย่างไร
 • 1 : จำคุกไม่เกิน 1 ปี
 • 2 : จำคุกไม่เกิน 3 ปี
 • 3 : จำคุกไม่เกิน 5 ปี
 • 4 : จำคุกไม่เกิน 6 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • Agenda 21 ที่ถือว่าเป็นระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น มีกำเนิดมาจากที่ใด
 • 1 : การประชุม Earth Summit ที่ Madrid
 • 2 : การประชุม Earth Summit ที่ Rio de Janeiro
 • 3 : การประชุม Earth Summit ที่ Montreal
 • 4 : การประชุม Earth Summit ที่ Kyoto
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 171 :
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541 ได้ระบุข้อความที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมคือ
 • 1 : การกำหนดมลภาวะทางอากาศจากปล่องเตาเผามูลฝอยหรือกากของเสีย
 • 2 : การกำหนดมลภาวะทางอากาศจากปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม
 • 3 : การกำหนดมลภาวะทางน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
 • 4 : การกำหนดมลภาวะของสารอันตรายที่ปลายที่ระบายน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 172 :
 • ข้อใดเป็นกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองของประเทศ
 • 1 : รัฐธรรมนูญ
 • 2 : พระราชบัญญัติ
 • 3 : กฎกระทรวง
 • 4 : พระราชกฤษฎีกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • การจัดให้มีกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรเอกชนสามารถกู้ไปใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ตราไว้ใน
 • 1 : พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ
 • 2 : พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 3 : พ.ร.บ. กองทุนสาธารณะ
 • 4 : พ.ร.บ. โรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 174 :
 • ผู้ประกอบการควรจะมีความเข้าใจในหลักการของกองทุนสิ่งแวดล้อม คือ
 • 1 : PPP – Polluter Pays Principle
 • 2 : PBL – Pay Back Loan
 • 3 : PP – Public Participation
 • 4 : GMP – Good Manufacturing Practices
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทางน้ำ ตราไว้ใน
 • 1 : พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • 3 : พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2539
 • 4 : พระราชบัญญัติรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : พื้นที่ปากแม่น้ำจะใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำแม่น้ำนั้นๆ
 • 2 : มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งครอบคลุมถึงพื้นที่ปากแม่น้ำด้วย
 • 3 : มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลเป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานน้ำผิวดินบริเวณเขตต้นน้ำ
 • 4 : มาตรฐานคุณภาพน้ำในประเทศไทยเป็นมาตรฐานเดียวกับของนานาอารยประเทศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 177 :
 • การแยกประเภท “อาคาร” นั้นใช้เกณฑ์ใด
 • 1 : จำนวนชั้น
 • 2 : จำนวนผู้อยู่อาศัย
 • 3 : พื้นที่ใช้สอย
 • 4 : ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • พารามิเตอร์ต่อไปนี้เป็นมาตรฐานสำหรับการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ยกเว้น
 • 1 : ซัลไฟด์
 • 2 : ไนเตรท
 • 3 : ตะกอนหนัก
 • 4 : น้ำมันและไขมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :
 • มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : pH อยู่ในช่วง 5.0-9.0
 • 2 : SS อยู่ในช่วง 50 มก/ล แต่ไม่เกิน 150 มก/ล
 • 3 : BOD อยู่ในช่วง 20 มก/ล แต่ไม่เกิน 80 มก/ล
 • 4 : TKN อยู่ในช่วง 120 มก/ล แต่ไม่เกิน 400 มก/ล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • “มาตรวัดระดับเสียง” ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
 • 1 : คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า
 • 2 : คณะกรรมการสอบเทียบเครื่องวัดแห่งประเทศไทย
 • 3 : คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 4 : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรวิทยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมเป็น 4 ประเภท ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ชนิดที่ 1 การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด
 • 2 : ชนิดที่ 2 การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด
 • 3 : ชนิดที่ 3 การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับใบอนุญาต
 • 4 : ชนิดที่ 4 การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับใบอนุญาต และต้องรายงานต่อกรมควบคุมมลพิษทุก 3 เดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่มีขนาดใหญ่กว่า 25,000 ลิตร มาตรการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : สร้างกำแพงกั้นโดยรอบที่สามารถกักเก็บปริมาณนั้นได้อย่างน้อย 95%
 • 2 : มีสารเคมีที่มีคุณสมบัติระงับหรือลดความรุนแรงของการแพร่กระจาย
 • 3 : มีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • 4 : ต้องมีสายล่อฟ้าเมื่อเก็บกลางแจ้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • อนุสัญญาข้อใด เกี่ยวข้องกับการทำรายงานเมื่อเกิดการรั่วไหลของสารอันตรายอันก่อให้เกิดมลพิษทางทะเล
 • 1 : MARPOL
 • 2 : BASEL
 • 3 : MONTREAL
 • 4 : VIENNA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • มาตร 73 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีสาระเกี่ยวกับข้อความใด
 • 1 : ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 • 2 : ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย รายงานข้อมูลเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 • 3 : ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย เก็บค่าบริการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 • 4 : ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียเก็บค่าบริการจากประชาชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • มาตรา 101 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดบทลงโทษไว้อย่างไร
 • 1 : ผู้ที่ไม่บำบัดน้ำเสียที่ตนเองรับผิดชอบ
 • 2 : ผู้ที่ไม่รายงานผลการบำบัดน้ำเสียที่ตนเองรับผิดชอบ
 • 3 : ผู้ที่ไม่ยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการเข้าตรวจ
 • 4 : ผู้ที่ให้ข่าวอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • มาตรา 107 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดบทลงโทษแก่ใคร
 • 1 : ผู้ออกแบบระบบบำบัด
 • 2 : ผู้ก่อสร้างระบบบำบัด
 • 3 : ผู้ควบคุมระบบบำบัด
 • 4 : ผู้วิเคราะห์ระบบบำบัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 187 :
 • มาตรา 110 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดบทลงโทษแก่ใคร
 • 1 : เจ้าของแหล่งกำเนิด
 • 2 : ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : ผู้รับจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 4 : ผู้รับจ้างควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 :
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม หมวด 3 เสียง ข้อ 14 นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงาน ในที่มีระดับเสียงเกินกว่า ........... มิได้
 • 1 : 110 เดซิเบลเอ
 • 2 : 120 เดซิเบลเอ
 • 3 : 130 เดซิเบลเอ
 • 4 : 140 เดซิเบลเอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2547 หมวดที่ 1 ข้อ 1 ได้กำหนดเกี่ยวกับข้อใด
 • 1 : พนักงานของโรงงาน
 • 2 : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 • 3 : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ผู้จัดการโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 190 :
 • ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2547 หมวดที่ 2 ข้อ 5 ได้กำหนดเกี่ยวกับข้อใด
 • 1 : การขอใบอนุญาตผู้ควบคุม
 • 2 : คุณสมบัติของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 • 3 : การยกเลิกใบอนุญาต
 • 4 : การต่ออายุใบอนุญาต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2547 หมวดที่ 4 ข้อ 11 ได้กำหนดเกี่ยวกับข้อใด
 • 1 : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 • 2 : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ผู้จัดอบรมและจัดทดสอบ
 • 4 : ผู้จัดการโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 4 ส่วนที่ 1 มาตรา 52 มีสาระเกี่ยวกับอะไร
 • 1 : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 2 : คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
 • 3 : คณะกรรมการของเสียอันตราย
 • 4 : คณะกรรมการควบคุมพื้นที่อนุรักษ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 193 :
 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีกี่หมวด
 • 1 : 3 หมวด
 • 2 : 4 หมวด
 • 3 : 5 หมวด
 • 4 : 6 หมวด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • อนุสัญญาเวียนนา เป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องใด
 • 1 : การเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
 • 2 : การป้องกันมลพิษจากเรือ
 • 3 : การลดปริมาณการสะสมของกาซเรือนกระจก
 • 4 : การป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 195 :
 • อนุสัญญามาโพล (Marpol) เป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องใด
 • 1 : การขนส่งสารพิษทางทะเล
 • 2 : การเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
 • 3 : การป้องกันมลพิษจากเรือ
 • 4 : การเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • พิธีสารมอนทรีออล (Montreal) มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใด
 • 1 : การลดปริมาณสารสะสมของกาซเรือนกระจก
 • 2 : การเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
 • 3 : การป้องกันมลพิษจากเรือ
 • 4 : การเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 197 :
 • อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องใด
 • 1 : กระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตราย และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
 • 2 : การเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
 • 3 : การลดปริมาณการสะสมกาซเรือนกระจก
 • 4 : การป้องกันมลพิษจากเรือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • อนุสัญญาบาเซล (Basel) เป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องใด
 • 1 : กระบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
 • 2 : การห้ามอาวุธเคมีและความมั่นคง
 • 3 : การลดปริมาณกาซเรือนกระจก
 • 4 : การเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 199 :
 • Rio Declaration on Environmental and Development ได้ประกาศหลักการทั้งหมด
 • 1 : 18 หลักการ
 • 2 : 21 หลักการ
 • 3 : 25 หลักการ
 • 4 : 27 หลักการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 :
 • การประกาศรับรองตนเอง (สำหรับ ISO 14001) (Self – declare Conformance to ISO 14001) องค์กร.................
 • 1 : ไม่สามารถดำเนินการได้
 • 2 : สามารถดำเนินการได้
 • 3 : ไม่มีกล่าวไว้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 201 :
 • ข้อกำหนด กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 202 :
 • จากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม หมวดที่ 3 ข้อที่ 13 กำหนดไว้หากลูกจ้างทำงานเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกัน ควรมีค่า เป็นเท่าใด
 • 1 : ไม่เกิน 80 dB(A)
 • 2 : ไม่เกิน 90 dB(A)
 • 3 : ไม่เกิน 100 dB(A)
 • 4 : ไม่เกิน 140 dB(A)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548 ค่าระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ควรมีค่า เป็นเท่าใด
 • 1 : ไม่เกิน 80 dB(A)
 • 2 : ไม่เกิน 90 dB(A)
 • 3 : ไม่เกิน 115 dB(A)
 • 4 : ไม่เกิน 140 dB(A)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :
 • ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับล่าสุดได้ให้ความหมายของคำว่า สิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย ว่าสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งได้แก่อะไร
 • 1 : สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต
 • 2 : สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
 • 3 : สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
 • 4 : สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 664 : 05. Environmental organization
ข้อที่ 205 :
 • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีใครเป็นประธาน
 • 1 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2 : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 • 4 : นายกรัฐมนตรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 206 :
 • คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีใครเป็นประธาน
 • 1 : นายกรัฐมนตรี
 • 2 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 4 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 207 :
 • IUCN คือองค์กรใด
 • 1 : International Utilization of Conservation for Nature
 • 2 : International Union of Conservation for Nature
 • 3 : International Using of Conservation for Nature
 • 4 : International Unexpection of Conservation for Nature
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • ICAO คือองค์กรใด
 • 1 : International Common Aviation Organization
 • 2 : International Civil Aviation Organization
 • 3 : International Community Aviation Organization
 • 4 : International Continental Aviation Organization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 209 :
 • ESCAP คือองค์กรใด
 • 1 : Economic and Social Conservation for Asia and Pacific
 • 2 : Economic and Social Country for Asia and Pacific
 • 3 : Economic and Social Commission for Asia and Pacific
 • 4 : Economic and Social Contribution for Asia and Pacific
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • WMO คือองค์กรใด
 • 1 : World Marine Organization
 • 2 : World Meteorological Organization
 • 3 : World Member Organization
 • 4 : World Municipal Organization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :
 • องค์การความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก คือ หน่วยงานที่มีชื่อว่าอะไร
 • 1 : UNESCO
 • 2 : UNEP
 • 3 : IPCC
 • 4 : WHO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ข้อใดถือเป็นบทบาทหลักที่สำคัญขององค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ช่วยตรวจสอบและเสนอนโยบาย การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ต่อรัฐบาลอย่างเหมาะสม
 • 2 : มีความเป็นกลาง และมองเห็นกับผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
 • 3 : ให้บริการความรู้ ข้อมูล สร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นจริง ต่อประชาชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 665 : 06. Environmental policy
ข้อที่ 213 :
 • สิ่งใดที่มีความสำคัญที่สุดที่จะทำให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถสำเร็จได้
 • 1 : ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
 • 2 : ความจริงจังของฝ่ายวิศวกรรม
 • 3 : ที่ปรึกษาจากภายนอก
 • 4 : ความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆในองค์กร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • การทบทวนเบื้องต้นในการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Initial Environmental Review) ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ ยกเว้น
 • 1 : การบ่งชี้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
 • 2 : หน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลภาวะมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 • 3 : เหตุการณ์ผิดปกติและภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นไปได้
 • 4 : ข้อปฏิบัติและวิธีปฏิบัติสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรควรมีความเข้าใจในข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
 • 2 : ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องให้การสนับสนุน ซึ่งจะเกิดการผลักดันโดยผู้ปฏิบัติงานโดยธรรมชาติ
 • 3 : นโยบายสิ่งแวดล้อมต้องไม่ขัดกับ นโยบายคุณภาพ และ นโยบายความปลอดภัย
 • 4 : นโยบายสิ่งแวดล้อมถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานของระบบงานต่างๆขององค์กร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :
 • ข้อต่อไปนี้คือความมุ่งมั่น 3 ประการหลักในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ยกเว้น
 • 1 : การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย
 • 2 : การป้องกันมลพิษ
 • 3 : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 4 : การพัฒนาไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 217 :
 • ในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น "การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง" หมายความว่า
 • 1 : การนำปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่พบมาตีแผ่และปรับปรุงไปพร้อมๆ กัน
 • 2 : การนำปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเลือกปฏิบัติปรับปรุงที่ละส่วน
 • 3 : การนำปัญหาสิ่งแวดล้อมมาตีแผ่และส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาโดยทุกคนในองค์กร
 • 4 : การนำปัญหาสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์และหาวิธีการปรับปรุงแบบบูรณาการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 218 :
 • ข้อต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 1 : ความยืดหยุ่นในการปรับปรุง
 • 2 : ผลตอบแทนของการปรับปรุง
 • 3 : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
 • 4 : ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 219 :
 • ข้อต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนโยบายการป้องกันมลพิษ ยกเว้น
 • 1 : สรรหาวัสดุทดแทนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแม้จะมีราคาสูงกว่า
 • 2 : มีหน่วยงานออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • 3 : มีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงาน ควบคุม และการบำบัดมลพิษ
 • 4 : มีการทบทวนประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :
 • ในการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมนั้น ควรให้ลำดับความสำคัญอะไรเป็นอันดับแรก
 • 1 : Disposal
 • 2 : Recovery
 • 3 : Elimination
 • 4 : Treatment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • การเรียงลำดับความสำคัญของทางเลือกการจัดการมลพิษข้อใดถูกต้องในนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 1 : Elimination Recycle Reduction Disposal
 • 2 : Disposal Treatment Recycle Reduction
 • 3 : Reduction Recycle Treatment Disposal
 • 4 : Reduction Elimination Treatment Disposal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 :
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม ควรจะ
 • 1 : บุคลากรจำนโยบายสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน
 • 2 : เปิดเผยต่อสาธารณะและสามารถเข้าถึงได้
 • 3 : ยืดหยุ่นและนำไปปฏิบัติแยกเป็นส่วนๆ ได้ตามความต้องการขององค์กร
 • 4 : มีการวัดผลเป็นระยะๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :
 • ข้อใดเป็น “วัตถุประสงค์” ที่ถูกต้อง ในการกำหนด “วัตถุประสงค์” ของนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ลดการใช้สารอันตรายในการผลิต
 • 2 : ลดการใช้พลังงานลง 10%
 • 3 : เรียกเก็บขวดแก้วของผลิตภัณฑ์คืนให้ได้ทั้งหมด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 224 :
 • ข้อใดเป็น “เป้าหมาย” ที่ถูกต้อง ในการกำหนด “เป้าหมาย” ของนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ลดการใช้กรดไนตริกในการผลิต 10% ทุกปี
 • 2 : ลดการใช้ฟืนในการเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงและหาเชื้อเพลิงทดแทน
 • 3 : ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลงทุกปี ในระยะ 5 ปี
 • 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิตโดยลดการใช้น้ำต่อน้ำหนักวัตถุดิบลงครึ่งหนึ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • คำกล่าวใดถูกต้อง เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ระบุข้อปฏิบัติที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในเวลานี้ แต่เป็นเป้าหมายเพื่อให้เกิดแรงผลักดัน
 • 2 : ประกาศนโยบายทันทีที่ลงนามเรียบร้อย
 • 3 : รอประกาศนโยบายพร้อมระบบเอกสารเรียบร้อย
 • 4 : แจกจ่ายเผยแพร่นโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลองค์กร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • นโยบาย CDM เกิดจาก
 • 1 : พิธีสารมอนทรีออล
 • 2 : พิธีสารเวียนนา
 • 3 : พิธีสารเกียวโต
 • 4 : พิธีสารปารีส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 227 :
 • นโยบาย Carbon Credit เกิดจาก
 • 1 : โลกร้อน
 • 2 : ของเสียอันตราย
 • 3 : อาวุธเคมี
 • 4 : อาวุธนิวเคลียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • นโยบาย Win-Win System หมายถึง
 • 1 : ระบบสมประโยชน์
 • 2 : ระบบชัยชนะ
 • 3 : ระบบการเพิ่มกำลัง
 • 4 : ระบบการลงทุน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 229 :
 • ถ้อยแถลงกรุงริโอเดจาเนโรที่เกี่ยวข้องกับ Agenda 21 ใน Chapter 35 คืออะไร
 • 1 : บทบาทของสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 2 : บทบาทของเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 3 : บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 4 : บทบาทของวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 230 :
 • นโยบาย Deposit Refund หมายถึง
 • 1 : การฝากเงินกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • 2 : การวางเงินมัดจำสินค้าและมาไถ่คืน
 • 3 : การวางเงินประกันไว้กับกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • 4 : การฝากเงินไว้กับรัฐบาลและเทศบาลมาขอใช้คืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • ข้อใดแสดงถึงความมั่นใจในนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 1 : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 2 : การนำนโยบายสิ่งแวดล้อมไปสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • 3 : การป้องกันมลพิษ
 • 4 : การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • ข้อตกลงระดับนานาชาติเพื่อร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและมาตรการสำหรับการจัดการกับปัญหาโลกร้อน สนธิสัญญามีชื่อว่าอะไร
 • 1 : Bali Protocol
 • 2 : Copenhagen Protocol
 • 3 : Kyoto Protocol
 • 4 : Montreal Protocol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :
 • การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาจากปัจจัยอะไร
 • 1 : ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และ กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
 • 2 : วิธีการทางเทคนิค และ งบประมาณ
 • 3 : ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ การดำเนินงานทางธุรกิจ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 234 :
 • เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก Polluter Pay Principle (ผู้ใดก่อมลภาวะ ผู้นั้นต้องรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหาย) เครื่องมือข้อใดต่อไปนี้เป็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักการนี้

 • 1 :  การเก็บภาษีมลพิษ
 • 2 :  การให้เงินช่วยเหลือ
 • 3 :  การตั้งค่าปรับ
 • 4 :  การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยมลภาวะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 666 : 07. Enforcement audit and monitoring
ข้อที่ 235 :
 • มาตรฐานที่กำหนดว่าด้วยการทดสอบหรือการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของสากลคือ
 • 1 : ISO17022
 • 2 : ISO17023
 • 3 : ISO17024
 • 4 : ISO17025
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • การติดตามและการตรวจวัด (Monitoring and Measurement) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อกำหนดงบประมาณ
 • 2 : เพื่อจัดทำแผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 3 : เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ
 • 4 : เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาผลการดำเนินการขององค์กร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 237 :
 • การตรวจวัดสภาพความดังของเสียงที่เกิดจากกิจกรรมบริเวณภายในและรอบๆ โรงงาน ซึ่งองค์กรทำการตรวจเอง ผู้ตรวจติดตามมีความแน่ใจอย่างไรว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 • 1 : ดูจากคุณวุฒิผู้ตรวจวัด
 • 2 : ดูจากใบสอบเทียบเครื่องวัดเสียงที่อยู่ในกำหนดเวลา
 • 3 : ดูจากระบบพลังงานของเครื่อง
 • 4 : ดูจากอายุของเครื่องมือที่อยู่ในกำหนดเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • เหตุการณ์ใดตรวจสอบยาก
 • 1 : ถังคลอรีนน้ำวางอยู่ในถาด / คันคอนกรีต (Containment) อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำ
 • 2 : ถังคลอรีนน้ำวางอยู่บนพื้นโรงงานและใกล้ท่อระบายน้ำ
 • 3 : ถังดับเพลิงชนิดแขวนพร้อมป้ายระบุการตรวจสอบ
 • 4 : ค่า pH ที่ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติและรายงานด้วยระบบไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • การจัดลำดับนัยสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาประเด็นใดเป็นประเด็นแรก
 • 1 : ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • 2 : ความรุนแรง
 • 3 : โอกาสของการเกิดเหตุ
 • 4 : ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักในการตรวจติดตาม (Audit)
 • 1 : Certify
 • 2 : Plan
 • 3 : Audit
 • 4 : Report
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • หากต้องการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบรรยากาศ (Ambient air quality) หลังจากการปรับปรุงระบบแล้ว ควรกำหนดจุดวัดบริเวณใด
 • 1 : เหนือ-ใต้ลมที่อยู่ภายในเขตโรงงาน
 • 2 : บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบใกล้โรงงานมากที่สุด
 • 3 : บริเวณใกล้ๆ จุดปล่อยมลภาวะทางอากาศ เช่น ใกล้ปล่องควัน
 • 4 : เหนือ-ใต้ลมที่อยู่ภายนอกเขตโรงงาน และข้อ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :
 • หลังจากองค์กรใดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แล้ว หน่วยรับรองจะต้องมีการตรวจติดตามผลเป็นระยะๆ เรียกว่าอะไร
 • 1 : Surveillance Audit
 • 2 : Internal Audit
 • 3 : International Audit
 • 4 : Main Audit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :
 • หากต้องการเก็บตัวอย่างที่เป็นของแข็งคล้ายตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียที่ทับถมในถังขนาด 500 ลิตร ลึกประมาณ 2 เมตร ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด
 • 1 : Coliwasa
 • 2 : Thief sampler
 • 3 : Bottle sampler
 • 4 : Dipper
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • หากต้องการเก็บตัวอย่างดินกลางท้องนาที่ความลึกประมาณ 2 เมตร ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด
 • 1 : Hand auger
 • 2 : Shovel
 • 3 : Dipper
 • 4 : Thief
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • ข้อใดไม่อยู่ในขอบเขตของรายงานการตรวจติดตาม
 • 1 : แผนการตรวจติดตาม
 • 2 : ตารางเวลาที่ตรวจ
 • 3 : ข้อความที่แสดงว่าเป็นความลับ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • ข้อใดเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องความน่าเชื่อถือของผลการตรวจติดตาม
 • 1 : หาหลักฐานที่เพียงพอต่อการสรุป
 • 2 : ทำในระยะเวลาสั้นที่สุด
 • 3 : ทำโดยสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 247 :
 • ผู้อนุมัติการตรวจติดตาม มีหน้าที่ต่อไปนี้
 • 1 : หาความจำเป็นของการตรวจติดตาม
 • 2 : ติดต่อผู้ถูกตรวจติดตามเพื่อขอความร่วมมือ
 • 3 : กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการตรวจติดตาม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 :
 • ผู้ถูกตรวจติดตาม มีหน้าที่ต่อไปนี้
 • 1 : อำนวยความสะดวก
 • 2 : รับรายงานและแจกจ่ายผลการตรวจติดตาม
 • 3 : ให้อำนาจและทรัพยากรในการตรวจติดตาม
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • ก่อนเริ่มการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม ต้องมีกิจกรรมต่อไปนี้
 • 1 : ดูเอกสารเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 2 : บันทึกการตรวจติดตาม
 • 3 : หาความลับของการตรวจติดตาม
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 250 :
 • การประชุมครั้งแรกของการตรวจติดตาม เพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • 1 : สรุปวิธีการ และขั้นตอนของการตรวจติดตาม
 • 2 : ย้ำความพร้อมของทรัพยากรการตรวจติดตาม
 • 3 : ทบทวนกระบวนการปลอดภัย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 251 :
 • การศึกษาและประสบการณ์ที่กำหนดโดย ISO 14012 สำหรับผู้ตรวจติดตาม ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : จบระดับมัธยมศึกษา และต้องมีประสบการณ์ 7 ปี
 • 2 : จบระดับมัธยมศึกษา และต้องมีประสบการณ์ 6 ปี
 • 3 : จบระดับอุดมศึกษา และต้องมีประสบการณ์ 4 ปี
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 252 :
 • การตรวจติดตามเพื่อการรับรองกิจกรรมเพื่อหาค่าการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ
 • 1 : Assessment
 • 2 : Audit
 • 3 : Surveillance
 • 4 : Reassessment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :
 • การตรวจติดตามเพื่อหาค่าการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด คือ
 • 1 : Assessment
 • 2 : Audit
 • 3 : Surveillance
 • 4 : Reassessment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • การตรวจติดตามผลที่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ คือ
 • 1 : Assessment
 • 2 : Audit
 • 3 : Surveillance
 • 4 : Reassessment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :
 • การประเมินใหม่อีกครั้งหลังจากที่ครบรอบการตรวจติดตามผล คือ
 • 1 : Assessment
 • 2 : Audit
 • 3 : Surveillance
 • 4 : Reassessment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • ข้อใดคือความรับผิดชอบของผู้นำการตรวจติดตาม
 • 1 : ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม คู่มือสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • 2 : ทำการวางแผนและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 3 : เก็บรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานการตรวจติดตาม
 • 4 : แจ้งให้พนักงานในหน่วยงานรับทราบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ข้อต่อไปนี้อะไรที่บ่งถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญของแหล่งกำเนิดของมลภาวะทางน้ำ
 • 1 : ถังเก็บน้ำมันที่ฝังไว้ใต้ดินมาเป็นเวลานาน 10 ปี
 • 2 : ถังบรรจุตัวทำละลายที่มีสภาพเก่าแก่เท่ากับอายุของโรงงาน
 • 3 : หลุมฝังกลบมูลฝอยอายุ 20 ปี
 • 4 : ไม่สามารถประเมินได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 258 :
 • ข้อความใดเป็น Non-Conformance (NC)
 • 1 : นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประกาศโดยผู้บริหารระดับสูงซึ่งพิจารณาแล้ว และถูกถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกๆ คนตลอดจนสาธารณชน
 • 2 : บริษัทต้องทำการตรวจวัดค่า BOD ของน้ำทิ้งทุกๆ 3 เดือน แต่ปรากฏในรายงานที่ต้องนำส่งให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปรากฏว่าทำการตรวจวัดในเดือนที่ 4
 • 3 : ผู้รับเหมาของบริษัทได้รับการถ่ายทอดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
 • 4 : CAR ของโรงงานได้รับการแก้ไขแต่มีบางประเด็นที่กำลังดำเนินการอยู่ เพราะต้องรองบประมาณสนับสนุน โดยทางบริษัทได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • ISO 14012 ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับ
 • 1 : การจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ ของ EMS
 • 2 : การกำหนดคุณสมบัติของ EMR
 • 3 : การกำหนดคุณสมบัติของ EDC
 • 4 : การกำหนดคุณสมบัติของ Auditor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • โรงงานถูกร้องเรียนเรื่องกลิ่นจากกิจกรรมใน 3 เดือนก่อน โดยที่ทางโรงงานไม่ได้ดำเนินการแก้ไขใดๆ ทิ้งสิ้น ประเด็นนี้ถือว่าโรงงานเกิด
 • 1 : Non-Conformance โดยไม่ได้แก้ไข
 • 2 : Non-Conformance โดยกฎหมาย
 • 3 : ไม่เป็น Non-Conformance เพราะไม่มีใครเดือนร้อน
 • 4 : ไม่เป็น Non-Conformance เพราะไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 261 :
 • การติดตามตรวจวัดและวัดผล (Monitoring and Measurement) มีลักษณะเอกสารเป็นประเภทใด
 • 1 : คู่มือสิ่งแวดล้อม (Environmental Manual)
 • 2 : ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
 • 3 : วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • 4 : บันทึก (Record)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 • น้ำเสียจากบ้านเรือน ควรเก็บตัวอย่างแบบใด
 • 1 : Composite sample
 • 2 : Grab sample
 • 3 : Mix sample
 • 4 : Separated sample
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • ขั้นตอนการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) มีกี่ขั้นตอน
 • 1 : 3 ขั้นตอน
 • 2 : 4 ขั้นตอน
 • 3 : 5 ขั้นตอน
 • 4 : 6 ขั้นตอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 264 :
 • โครงสร้างเอกสาร เรียงตามลำดับดังนี้
 • 1 : Environmental manual, Work instruction, Procedure, Record
 • 2 : Environmental manual, Procedure, Work instruction, Record
 • 3 : Procedure, Work instruction, Record, Manual
 • 4 : Record, Procedure, Work instruction, Manual
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • การบ่งชี้อุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถดำเนินการโดย
 • 1 : สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 2 : การบ่งชี้ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมในเงื่อนไขที่ไม่ปกติ
 • 3 : การวิเคราะห์ผลกระทบและรูปแบบความล้มเหลว (Failure Modes and Effects Analysis, FEMA)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • โอกาสของการปรับปรุง (Opportunity for improvement)
 • 1 : ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง
 • 2 : เป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย
 • 3 : เป็นข้อบกพร่องที่เป็นเรื่องใหญ่
 • 4 : เป็นข้อบกพร่องวิกฤต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 267 :
 • ประเภทของการรู้จักข้อบกพร่อง
 • 1 : ข้อบกพร่องจากการตรวจติดตาม
 • 2 : ข้อสรุป/ข้อแนะนำจากการทบทวนของฝ่ายบริหาร
 • 3 : การร้องเรียนของผู้บริโภค
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :
 • บันทึกที่ต้องมีการดูแลรักษาตามข้อกำหนดหลักของ ISO 14001 ได้แก่
 • 1 : ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • 2 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 3 : การสื่อสาร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • SMART เป็นหลักการที่ใช้ใน
 • 1 : การวิเคราะห์ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • 2 : แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • 3 : การจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อม
 • 4 : การทำนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • ถ้าใช้ PDCA กับ ISO 14001 การทบทวนของผู้บริหารจัดอยู่ใน
 • 1 : Plan
 • 2 : Do
 • 3 : Check
 • 4 : Act
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • ถ้าใช้ PDCA กับ ISO 14001 การสื่อสารจัดอยู่ใน
 • 1 : Plan
 • 2 : Do
 • 3 : Check
 • 4 : Act
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 272 :
 • ถ้าใช้ PDCA กับ ISO 14001 ข้อบกพร่องและการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน จัดอยู่ใน
 • 1 : Plan
 • 2 : DO
 • 3 : Check
 • 4 : Act
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • ถ้าใช้ PDCA กับ ISO 14001 การเตรียมพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน จัดอยู่ใน
 • 1 : Plan
 • 2 : DO
 • 3 : Check
 • 4 : Act
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 • ถ้าใช้ PDCA กับ ISO 14001 โดยสร้างและความรับผิดชอบ จัดอยู่ใน
 • 1 : Plan
 • 2 : DO
 • 3 : Check
 • 4 : Act
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • ถ้าใช้ PDCA กับ ISO 14001 การฝึกอบรมจิตสำนึกและความสามารถจัดอยู่ใน
 • 1 : Plan
 • 2 : DO
 • 3 : Check
 • 4 : Act
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 276 :
 • วัตถุประสงค์และเป้าหมาย จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :
 • การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • การควบคุมการปฏิบัติการ จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 • ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • การเฝ้าติดตามและการวัด จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 281 :
 • การสื่อสาร จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 282 :
 • การฝึกอบรม จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 283 :
 • โครงสร้างและความรับผิดชอบ จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • การควบคุมเอกสาร จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • ข้อบกพร่องและการปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกัน จัดอยู่ใน
 • 1 : เครื่องมือที่ใช้กำหนดกรอบงาน
 • 2 : เครื่องมือด้านข่าวสาร
 • 3 : เครื่องมือที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า
 • 4 : เครื่องมือที่สร้างคุณภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • หัวข้อสื่อสารใดที่ไม่ใช่ทิศทางของการสื่อสารจากผู้บริหารสู่พนักงานระดับล่าง
 • 1 : ผลลัพธ์ของการเฝ้าติดตาม (Monitoring) และการตรวจติดตาม (Audit)
 • 2 : ผลลัพธ์ของการทบทวนของฝ่ายบริหาร
 • 3 : รายงานเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมและการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
 • 4 : โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • หัวข้อสื่อสารใดที่อยู่ในทิศทางการสื่อสารของพนักงานระดับล่างสู่ผู้บริหาร
 • 1 : ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม
 • 2 : นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 3 : รายงานและการแจ้งต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • 4 : ผลลัพธ์ของการตรวจประเมิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 289 :
 • ถ้าจะเก็บตัวอย่างของเสียที่เป็นของเหลว ผสมกันหลายชนิดในถังควรใช้อุปกรณ์ใดเก็บตัวอย่าง
 • 1 : Coliwasa
 • 2 : Trier
 • 3 : Thief
 • 4 : Auger
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 290 :
 • ถ้าจะเก็บตัวอย่างที่เป็นของแห้งๆ หรือเป็นเมล็ดที่อยู่ในหลุมเก็บของเสีย ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใดเก็บ
 • 1 : Coliwasa
 • 2 : Trier
 • 3 : Thief
 • 4 : Auger
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 :
 • ถ้าจะเก็บตัวอย่างที่เป็นดินหรือผงที่มีความชื้นที่อยู่ในถังขนาด 1,000 ลิตร ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใดเก็บ
 • 1 : Coliwasa
 • 2 : Trier
 • 3 : Thief
 • 4 : Auger
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :
 • ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เปรียบเสมือนการยิงเป้าในรูป ท่านคิดว่ากลุ่มใดมีความแม่นยำ

 • 1 : I และ II
 • 2 : II และ III
 • 3 : III และ IV
 • 4 : I และ IV
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 293 :
 • การเก็บตัวอย่างน้ำธรรมชาติเพื่อการวิเคราะห์ปรอท หากต้องการรักษาสภาพควรทำอย่างไร
 • 1 : แช่น้ำแข็งที่ 4 องศาเซลเซียส
 • 2 : เติมกรด HNO3 1 หยด
 • 3 : เติมด่าง NaOH 1 หยด
 • 4 : เติมเกลือ NaCl 1 หยด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 1 : เพื่อตรวจสอบและนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 2 : เพื่อช่วยเพิ่มผลกำไรจากการผลิตและดำเนินกิจการ
 • 3 : เพื่อนำผลการจดบันทึกแสดงต่อสาธารณะชนและผู้ตรวจติดตาม
 • 4 : เพื่อทราบว่าภาวะมลพิษก่อนปล่อยออกจากโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 295 :
 • ในการดำเนินงานติดตาม ตรวจวัดและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เราสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยใดเป็นสำคัญ
 • 1 : แหล่งกำเนิด และ ผลกระทบ
 • 2 : วิถีทางเคลื่อนที่ และ เป้าหมาย
 • 3 : ผลกระทบ และ เป้าหมาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • แนวทางการตรวจสอบการแพร่กระจายมลภาวะจากแหล่งกำเนิด จำเป็นต้องพิจารณา ประเด็นใดเป็นสำคัญ
 • 1 : ความเข้มข้นของมลภาวะ
 • 2 : ทิศทางของการแพร่กระจาย
 • 3 : ตำแหน่งจุดตรวจวัด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนามาจากมาตรฐานใด
 • 1 : American Standard
 • 2 : British Standard
 • 3 : Canadian Standard
 • 4 : Dutch Standard
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 298 :
 • อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 กลุ่ม ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : มาตรฐานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • 2 : มาตรฐานที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
 • 3 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • 4 : มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินและวัดผล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Labeling) อยู่ภายใต้มาตรฐานอนุกรมใด
 • 1 : ISO 14001
 • 2 : ISO 14010
 • 3 : ISO 14020
 • 4 : ISO 14040
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 :
 • ISO 14031 เป็นข้อกำหนดแนวทางในการดำเนินการด้านใด
 • 1 : ข้อกำหนดในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
 • 2 : แนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ข้อกำหนดในคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
 • 4 : วิธีการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • หลักการพื้นฐานและกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) อยู่ภายใต้มาตรฐานอนุกรมใด
 • 1 : ISO 14001
 • 2 : ISO 14010
 • 3 : ISO 14020
 • 4 : ISO 14040
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 302 :
 • Concept ในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ควรดำเนินการในขอบเขตใด
 • 1 :  Gate to Gate
 • 2 :  Cradle to Grave
 • 3 :  Cradle to Gate
 • 4 :  Gate to Grave
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ในการทำการประเมินวัฏจักรชีวิต
 • 1 :  การออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
 • 2 :  การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • 3 :  การเพิ่มยอดการผลิตสินค้า
 • 4 :  การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 304 :
 • ขั้นตอนในการประเมินวัฏจักรชีวิต ขั้นตอนใดถือเป็นขั้นตอนที่ยากและที่ต้องใช้เวลามากที่สุด
 • 1 :  การกำหนดเป้าหมายและขอบเขต
 • 2 :  การวิเคราะห์บัญชีข้อมูล
 • 3 :  การประเมินผลกระทบ
 • 4 :  การแปลผล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :
 • ในการประเมินวัฏจักรชีวิต ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบใดเป็นขั้นตอนบังคับ
 • 1 :  Classification & Normalization
 • 2 :  Characterization & Weighting
 • 3 :  Classification & Characterization
 • 4 :  Normalization & Weighting
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :
 • ขั้นตอนการทำ Characterization ในการประเมินวัฏจักรชีวิตทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไร
 • 1 :  เพื่อเปรียบเทียบขนาดการก่อให้เกิดผลกระทบของผลิตภัณฑ์กับขนาดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
 • 2 :  เพื่อจำแนกข้อมูลในบัญชีรายการให้อยู่ในกลุ่มผลกระทบ
 • 3 :  เพื่อให้น้ำหนักความสำคัญของขนาดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • 4 :  เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นค่าความสามารถในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :
 • ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้อง สำหรับขั้นตอนการปันส่วนของผลกระทบ สำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • 1 :  การปันส่วนต้องทำทั้งปริมาณวัตถุดิบและพลังงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการย่อย
 • 2 :  การไหลของสารขาเข้าและสารขาออกต้องมีการแบ่งทั้งของผลิตภัณฑ์และ By Product
 • 3 :  วิธีปันส่วนต้องใช้ปริมาณทางกายภาพในการปันส่วนเท่านั้น
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 :
 • การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล สำคัญในการที่จะทำให้การประเมินวัฏจักรชีวิต สามารถแปลผลได้ชัดเจนและแม่นยำ ดังนั้น ในข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีความจำเป็นในการตรวจสอบ
 • 1 :  Completeness Check
 • 2 :  Consistency Check
 • 3 :  Sensitivity Check
 • 4 :  Variety Check
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ของการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)
 • 1 :  มีการวัดผลกระทบเชิงปริมาณหาทำให้ได้คำตอบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
 • 2 :  ช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
 • 3 :  ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
 • 4 :  ถูกทุกขัอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการไปโดยมีวัตถุประสงค์คืออะไรบ้าง
 • 1 : ตรวจสอบเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย และให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด
 • 2 : ตรวจสอบเพื่อการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
 • 3 : ตรวจสอบเพื่อจดบันทึกและนำผลแสดงต่อสาธารณชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 667 : 08. Environmental prevention
ข้อที่ 311 :
 • คำต่อไปนี้คำใดแตกต่างไปจากกลุ่ม Pollution Prevention
 • 1 : Design for environment
 • 2 : Waste reduction
 • 3 : Friendly environmental goods
 • 4 : End-of-pipe treatment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • การนำ Solvent ไปรีไซเคิลนอกโรงงาน ถือว่าเป็น CT หรือไม่
 • 1 : เป็น เพราะมีการนำกลับมาใช้ใหม่
 • 2 : ไม่เป็น เพราะเกิดนอกโรงงาน
 • 3 : เป็น เพราะมีประโยชน์
 • 4 : ไม่เป็น เพราะโรงงานไม่ได้เงิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • ข้อใดในกิจกรรมต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ CT
 • 1 : การทำให้น้ำเสียเจือจางก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
 • 2 : การลดการใช้กระดาษของสำนักงาน
 • 3 : การคัดแยกวัตถุดิบให้สะอาดก่อนการผลิต
 • 4 : การจัดเก็บสิ่งของในโกดังอย่างเป็นระเบียบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 314 :
 • การเปลี่ยนน้ำยาทำความเย็นในระบบหล่อเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโลกจากเดิมที่มีส่วนผสมของ CFC ถือว่าเป็น CT หรือไม่
 • 1 : ไม่เป็น เพราะไม่เกี่ยวกับโลกเลย
 • 2 : ไม่เป็น เพราะไม่เกี่ยวกับ CFC
 • 3 : เป็น เพราะลดปัญหา ณ แหล่งกำเนิด
 • 4 : เป็น เพราะลดค่าใช้จ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :
 • ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองโดยบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นไปอย่างสมัครใจ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณามากกว่า 1 อย่าง ซึ่งใช้มาตรฐาน ISO14024 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 316 :
 • ฉลากสิ่งแวดล้อมที่รับรองจากการประกาศด้วยตนเอง หรือโดยบุคคลที่ 1 ซึ่งใช้มาตรฐาน ISO14021, 14022, 14023 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 317 :
 • ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรองโดยบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีการวางเงื่อนไขไว้ โดยใช้มาตรฐาน ISO14025 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 318 :
 • ข้อใดไม่ใช่ Eco-Label
 • 1 : Blue Angel
 • 2 : Green Seal
 • 3 : Ecomark
 • 4 : Statement
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เป็นหน้าที่ของ
 • 1 : IEC
 • 2 : EU
 • 3 : WTO
 • 4 : NATO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :
 • สัญลักษณ์รูปภาพที่มีลูกศร 3 ดอกไล่ตามกันเป็นรูปสามเหลี่ยม (ดังรูป) เรียกว่าอะไร

 • 1 : Arrow Loop
 • 2 : Mobius Loop
 • 3 : Triangle Loop
 • 4 : Circulate Loop
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • ประเทศแรกที่เริ่มใช้ฉลากเขียวเป็นเครื่องมือทางการตลาด คือ
 • 1 : สหรัฐอเมริกา
 • 2 : เยอรมัน
 • 3 : ญี่ปุ่น
 • 4 : อังกฤษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :
 • ข้อใดกล่าวถึงการทำ LCA ได้ถูกต้อง
 • 1 : บ่งชี้ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ
 • 2 : เป็นการสร้างกำแพงภาษี
 • 3 : เป็นอุปสรรคทางการค้า
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว คือ
 • 1 : นาฬิกา
 • 2 : บัลลาสต์อิเลคโทรนิคส์
 • 3 : ผงซักฟอก
 • 4 : ถ่านไฟฉาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 :
 • คุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่ได้รับฉลากเขียวคือ
 • 1 : มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 8,000 ชั่วโมง
 • 2 : มีสารปรอทไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
 • 3 : บรรจุอยู่ในกระดาษอย่างดี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • ในการเก็บกักสารเคมีหรือของเสียอันตราย สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ
 • 1 : ความเข้ากันได้ (Compatibility) ของสารที่จะเก็บ
 • 2 : ปริมาณ (Quantity) ของสารที่จะเก็บ
 • 3 : ลักษณะ (Characteristics) ของสารที่จะเก็บ
 • 4 : สถานที่ที่จะเก็บ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบความเป็นพิษของของเสียคือ
 • 1 : Toxicological Characterization Leaching Procedure
 • 2 : Toxicity Characteristic Leaching Procedure
 • 3 : Toxic Character Leachate Procedure
 • 4 : Toxic Characterize Learning Procedure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 • การที่เริ่มมีการเก็บค่ามัดจำขวดน้ำดื่ม ถือว่าเป็นระบบการป้องกันมลพิษแบบใด
 • 1 : การเก็บค่ามลพิษ (Pollution charge)
 • 2 : การช่วยเหลือทางสิ่งแวดล้อม (Environmental subsidies)
 • 3 : การวางเงิน / ให้เงินคืน (Deposit / Refund system)
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 328 :
 • หลักการของ Eco-products ควรคำนึงข้อใด
 • 1 : สิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ ประชาชน
 • 2 : สิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ พลังงาน
 • 3 : สิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ ความปลอดภัย
 • 4 : สิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ ชุมชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 329 :
 • การวิเคราะห์ LCA ของน้ำมันดิบ ควรจะสิ้นสุดที่ใด
 • 1 : น้ำมันสะอาด
 • 2 : โรงไฟฟ้า
 • 3 : รถยนต์
 • 4 : อากาศเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :
 • การป้องกันมลพิษเกี่ยวกับหัวข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ข้อกำหนดหนึ่งของนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 2 : การบำบัดของเสีย
 • 3 : การวิเคราะห์วงจรชีวิต
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไร
 • 1 : Reduce
 • 2 : Reuse
 • 3 : Recycle
 • 4 : Repair
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :
 • Pollution Prevention Hierarchy ส่วนที่หายไป

 • 1 : Recycle
 • 2 : Repair
 • 3 : Reject
 • 4 : Repeat
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • Pollution Prevention Hierarchy ส่วนที่หายไปคือ

   

 • 1 : Recycle
 • 2 : Reduce
 • 3 : Reject
 • 4 : Repeat
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :
 • สัญลักษณ์ต่อไปนี้ หมายถึงอะไร
 • 1 : Reduce
 • 2 : Reuse
 • 3 : Recycle
 • 4 : Repair
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • สัญลักษณ์ต่อไปนี้ หมายถึงอะไร
 • 1 : Reduce
 • 2 : Reuse
 • 3 : Recycle
 • 4 : Repair
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบใน Life-Cycle Assessment (LCA)
 • 1 : Life-Cycle Assessment ถูกบรรจุอยู่ในมาตรฐาน ISO14040
 • 2 : Life-Cycle Assessment สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินของ Cleaner Production ได้
 • 3 : ผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์จะถูกนำมาประเมินใน Life-Cycle Assessment
 • 4 : ผลกระทบต่อเรื่องภาวะโลกร้อนจะถูกนำมาประเมินใน Life-Cycle Assessment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 :
 • มาตรการจัดการโดยวิธีใด ไม่เป็นการช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกและใช้ทรัพยากรมากเกินไป
 • 1 :  การเก็บภาษีการใช้
 • 2 :  การออกใบอนุญาตสิทธิการใช้ทรัพยากร
 • 3 :  การใช้เงินช่วยเหลือ
 • 4 :  การออกกฏหมายควบคุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 338 :
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการโดยใช้?ดัชนี Benefit/Cost Ratio มีปัญหาที่สำคัญคืออะไร
 • 1 :  ขาดการคำนึงถึงมูลค่าผลกระทบในอนาคต
 • 2 :  ขาดการคำนึงถึงขนาดของโครงการและผลกระทบ
 • 3 :  ขาดการคำนึงถึงเป้าหมาย
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :
 • เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สามารถกำหนดเป้าหมายปริมาณมลภาวะที่ต้องการจัดการหรือปริมาณมลพิษที่ต้องการให้ลดลงได้
 • 1 : Taxes/Charges
 • 2 : Tradable Permit
 • 3 : Subsidy
 • 4 : Soft Loan
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :
 • หนึ่งในแนวทางการดำเนินงานตามหลักการเทคโนโลยีที่สะอาดคือ การเลือกใช้วัสดุทดแทนวัสดุเดิมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อใดควรเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุทดแทนหลักการดังกล่าว
 • 1 :  มีคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเป็นพิษน้อยกว่า
 • 2 :  มีอยู่ไม่จำกัดในธรรมชาติ ใช้แล้วไม่หมดไป
 • 3 :  มีคุณสมบัติทนทาน และมีอายุการใช้งานได้นานกว่า
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 :
 • ข้อใดไม่จัดอยู่ในลักษณะการดำเนินงานตามหลักการเทคโนโลยีที่สะอาด
 • 1 : การนำเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์
 • 2 : การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพลดการสูญเสีย
 • 3 : การบำบัดและเจือจางส่วนผสมเพื่อลดมลพิษ
 • 4 : การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 668 : 09. Other related
ข้อที่ 342 :
 • ก๊าซใดต่อไปนี้ไม่ใช่ก๊าซที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก
 • 1 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ก๊าซมีเทน
 • 3 : ก๊าซไนตรัสออกไซด์
 • 4 : ก๊าซออกซิเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 343 :
 • สารคลอโรฟลูคลอโรคาร์บอน (CFC) ก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดต่อสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ
 • 2 : การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
 • 3 : ภาวะฝนกรด
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุถังเก็บน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งแตก ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
 • 1 : ดินบริเวณนั้นปนเปื้อน VOC
 • 2 : ดินบริเวณนั้นปนเปื้อนโลหะหนัก
 • 3 : น้ำใต้ดินบริเวณนั้นปนเปื้อนไซยาไนด์
 • 4 : น้ำใต้ดินบริเวณนั้นปนเปื้อน PAHs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :
 • สารมลพิษในข้อใดต่อไปนี้่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เรือนกระจก
 • 1 : ไอน้ำ
 • 2 : มีเทน
 • 3 : CFCs
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 346 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ก่อให้เกิดฝนกรด
 • 1 : CO2
 • 2 : SO2
 • 3 : NO2
 • 4 : O2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • สารมลพิษในข้อใดต่อไปนี้แตกตัวได้น้อยที่สุดเมื่อถูกรังสีอุลตราไวโอเลต
 • 1 : ไดออกซิน
 • 2 : CFCs
 • 3 : ตะกั่ว
 • 4 : PAHs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :
 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุถังเก็บน้ำมันที่โรงงานแห่งหนึ่งแตก ในฐานะเจ้าของโรงงานท่านจะทำอะไรเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
 • 1 : ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณนั้น
 • 2 : ตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณนั้น
 • 3 : ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อน้ำบาดาลของชาวบ้านที่อาศัยบริเวณนั้น
 • 4 : ตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • โรงงานถูกร้องเรียนเรื่องกลิ่นจากกิจกรรมใน 3 เดือนก่อน โดยที่ทางโรงงานไม่ได้ดำเนินการแก้ไขใดๆ ทิ้งสิ้น ประเด็นนี้ถือว่าโรงงานเกิด
 • 1 : Non-Conformance โดยไม่ได้แก้ไข
 • 2 : Non-Conformance โดยกฎหมาย
 • 3 : ไม่เป็น Non-Conformance เพราะไม่มีใครเดือนร้อน
 • 4 : ไม่เป็น Non-Conformance เพราะไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 350 :
 • ในการเลือกซื้อน้ำยาล้างจานประเภทเติม (Refill) ถือเป็นการอนุรักษ์แบบยั่งยืนในข้อใด
 • 1 : Recycle
 • 2 : Reduce
 • 3 : Reuse
 • 4 : Recovery
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำว่าการอนุรักษ์แบบยั่งยืน
 • 1 : การใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล
 • 2 : การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีการสร้างสรรค์
 • 3 : หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่หายาก
 • 4 : ควรมีการใช้อย่างฉลาดและเหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดไม่ใช่แนวคิดแบบ TQM 12 ประการ
 • 1 : สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • 2 : ดำเนินการบริหารแบบ P-D-C-A
 • 3 : สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
 • 4 : ใช้กรรมวิธีทางเรขาคณิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) หรือ Quality Control Circle
 • 1 : กิจกรรมของกลุ่มคุณภาพ คือกลุ่มบุคคลผู้ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกเดียวกัน
 • 2 : ใช้หลักการของ Deming Cycle
 • 3 : ใช้แผนภูมิก้างปลาได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Re-engineering
 • 1 : ระบบบริหารการปรับรื้อเป็นกิจกรรมหรือเทคนิคที่เน้นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • 2 : ไม่ควรใช้กับธุรกิจที่มีการบริการมาก ๆ
 • 3 : เทคนิคนี้ไม่เน้นการทำงานเพื่อให้ถูกต้องตามเป้าหมายอย่างเดียว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 355 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นภาวะฉุกเฉินเนื่องจากความบกพร่อง
 • 1 : การหก
 • 2 : สงคราม
 • 3 : การขัดข้อง
 • 4 : การฝ่าฝืนไฟไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 356 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นการวิเคราะห์เพื่อช่วยบ่งชี้อุบัติเหตุและสภาวะการณ์ฉุกเฉิน
 • 1 : Failure Modes and Effects Analysis
 • 2 : การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต
 • 3 : การบ่งชี้โดยการศึกษาจากข้อกำหนดของกฏหมาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :
 • อะไรคือข้อบกพร่องวิกฤติ (Critical Nonconformance)
 • 1 : ข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง
 • 2 : ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซ้ำซาก
 • 3 : ข้อบกพร่องที่ผิดข้อกำหนดของกฏหมาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • อะไรคือวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันข้อบกพร่อง
 • 1 : การรู้จักข้อบกพร่อง
 • 2 : การควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องซ้ำซาก
 • 3 : การทบทวนประสิทธิผลของระบบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • ประเทศไทยเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวิชาการ TC 207 ประเภทใด
 • 1 : L – member
 • 2 : O – member
 • 3 : P – member
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :
 • คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย คือ
 • 1 : กรรมการวิชาการ 14000
 • 2 : กรรมการวิชาการ 14001
 • 3 : กรรมการวิชาการ 17000
 • 4 : กรรมการวิชาการ 907
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 361 :
 • ธุรกิจโรงแรมไทยกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีสัญลักษณ์ใด
 • 1 : ใบไม้ขาว
 • 2 : ใบไม้เขียว
 • 3 : ธงเขียว
 • 4 : ธงฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งของเหลวที่เป็นของเสียอันตราย 1,000 บาร์เรลต่อปี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด 250 บาทต่อบาร์เรลที่หลุมฝังกลบของเสียอันตราย ได้มีการวางโครงการไว้ว่าการกำจัดของเสียอันตรายจะสามารถดำเนินการได้อีกเพียง 5 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นจะต้องหยุด ซึ่งประเมินไว้ว่า หลุมฝังกลบที่แตกจะต้องได้รับการแก้ไขในราคา 300 บาท/บาร์เรล-ของเสีย ได้มีการเสนอการป้องกันมลพิษไว้ด้วยค่าก่อสร้าง 400,000 บาท และค่าดำเนินการและบำรุงรักษา 50,000 บาท/ปี ซึ่งจะสามารถลดจำนวนของเสียลงได้ครึ่งหนึ่งของที่เป็นปัจจุบัน ถามว่าโครงการที่เสนอนี้เหมาะสมจะลงทุนหรือไม่ โดยให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี อายุของโครงการมี 10 ปีและ 30 ปี ในกรณีไม่คิดอัตราเงินเฟ้อ
 • 1 : เหมาะสม เฉพาะ 10 ปี
 • 2 : เหมาะสม เฉพาะ 30 ปี
 • 3 : ไม่เหมาะสม เฉพาะ 10 ปี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งของเหลวที่เป็นของเสียอันตราย 1,000 บาร์เรลต่อปี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด 250 บาทต่อบาร์เรลที่หลุมฝังกลบของเสียอันตราย ได้มีการวางโครงการไว้ว่าการกำจัดของเสียอันตรายจะสามารถดำเนินการได้อีกเพียง 5 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นจะต้องหยุด ซึ่งประเมินไว้ว่า หลุมฝังกลบที่แตกจะต้องได้รับการแก้ไขในราคา 300 บาท/บาร์เรล-ของเสีย ได้มีการเสนอการป้องกันมลพิษไว้ด้วยค่าก่อสร้าง 400,000 บาท และค่าดำเนินการและบำรุงรักษา 50,000 บาท/ปี ซึ่งจะสามารถลดจำนวนของเสียลงได้ครึ่งหนึ่งของที่เป็นปัจจุบัน โดยให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี อายุของโครงการมี 10 ปีและ 30 ปี ในกรณีไม่คิดอัตราเงินเฟ้อ ถามว่ามูลค่าปัจจุบันของทางเลือก 30 ปี มีค่าเท่าใด
 • 1 : 1,072,783 บาท
 • 2 : 1,172,783 บาท
 • 3 : 1,272,783 บาท
 • 4 : 1,372,783 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 364 :
 • โรงงานผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งของเหลวที่เป็นของเสียอันตราย 1,000 บาร์เรลต่อปี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด 250 บาทต่อบาร์เรลที่หลุมฝังกลบของเสียอันตราย ได้มีการวางโครงการไว้ว่าการกำจัดของเสียอันตรายจะสามารถดำเนินการได้อีกเพียง 5 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นจะต้องหยุด ซึ่งประเมินไว้ว่า หลุมฝังกลบที่แตกจะต้องได้รับการแก้ไขในราคา 300 บาท/บาร์เรล-ของเสีย ได้มีการเสนอการป้องกันมลพิษไว้ด้วยค่าก่อสร้าง 400,000 บาท และค่าดำเนินการและบำรุงรักษา 50,000 บาท/ปี ซึ่งจะสามารถลดจำนวนของเสียลงได้ครึ่งหนึ่งของที่เป็นปัจจุบัน โดยให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี อายุของโครงการมี 10 ปีและ 30 ปี ในกรณีไม่คิดอัตราเงินเฟ้อ ถามว่ามูลค่าปัจจุบันของทางเลือก 10 ปี มีค่าเท่าใด
 • 1 : 1,245,645 บาท
 • 2 : 1,345,645 บาท
 • 3 : 1,445,645 บาท
 • 4 : 1,545,645 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งต้องการจัดทำกิจกรรมลดมลพิษตามหลักการ P2 โดยมีเป้าหมายลดความสกปรก BOD ในน้ำทิ้ง โดยมีข้อมูลในการดำเนินการตลอดเวลา ก่อน 2 ปีและหลัง 2 ปี

  ปีที่

  ผลิตผล (ตัน/ปี)

  ปริมาณน้ำเสีย (x10 ลบ.ม./ปี)

  BOD (มก./ล.)

  -2

  800

  455

  1055

  -1

  810

  465

  1097

  1

  790

  372

  968

  2

  870

  410

  1024

 • 1 : ประสบความสำเร็จ
 • 2 : ไม่ประสบความสำเร็จ
 • 3 : เท่าทุน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :
 • โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งต้องการจัดทำกิจกรรมลดมลพิษตามหลักการ P2 โดยมีเป้าหมายลดความสกปรก BOD ในน้ำทิ้ง โดยมีข้อมูลในการดำเนินการตลอดเวลา ก่อน 2 ปีและหลัง 2 ปี

  ปีที่

  ผลิตผล (ตัน/ปี)

  ปริมาณน้ำเสีย (x10 ลบ.ม./ปี)

  BOD (มก./ล.)

  -2

  800

  455

  1055

  -1

  810

  465

  1097

  1

  790

  372

  968

  2

  870

  410

  1024

  ในปีที่ 4 ของการดำเนินการ อัตราการเกิดของเสียเป็นเท่าไหร่
 • 1 : 600 มก./ตันผลผลิต
 • 2 : 629 มก./ตันผลผลิต
 • 3 : 455 มก./ตันผลผลิต
 • 4 : 481 มก./ตันผลผลิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 670 : 02. Organization/Law/Standard
ข้อที่ 367 :
 • การบริหารงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ใครทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ
 • 1 : นายกรัฐมนตรี
 • 2 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 4 : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 368 :
 • บทบาทหน้าที่หลักในการดำเนินงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คืออะไร
 • 1 : เสนอนโยบายแลแผนงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • 2 : กำหนดมาตรฐานในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 3 : กำกับจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 369 :
 • “ในอนาคตหากมีการพัฒนาโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ก็ต้องผ่าน การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีการจัดประชาพิจารณ์ และรับฟังความเห็นขององค์การอิสระ” เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตราใด
 • 1 : มาตรา 64
 • 2 : มาตรา 65
 • 3 : มาตรา 66
 • 4 : มาตรา 67
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 370 :
 • ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2550 ในมาตราที่ระบุไว้ในข้อที่แล้ว โครงการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน เพื่อขอใบอนุญาตในการดำเนินกิจการ จำเป็นที่จะต้องจัดทำ รายงานอะไรบ้าง
 • 1 : SEA และ EIA
 • 2 : SEA และ HIA
 • 3 : EIA และ HIA
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :
 • มาตรการใด ถือเป็นส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามพรบ.สิ่งแวดล้อมฯ
 • 1 : การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
 • 2 : การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับโครงการต่างๆ ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 3 : การลดหย่อนภาษีอากรการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร