สภาวิศวกร

สาขา : สิ่งแวดล้อม

วิชา : Air Pollution Control and Design

เนื้อหาวิชา : 645 : Air Pollution Control: 01. Types of air pollutants and sources
ข้อที่ 1 :
 • มลพิษอากาศชนิดใดที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นมลพิษอากาศแบบทุติยภูมิ (Secondary air pollutant)
 • 1 : ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (TSP)
 • 2 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 • 3 : ก๊าซไฮโดรคาร์บอน
 • 4 : ก๊าซโอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :
 • ในทางทฤษฎี มลพิษอากาศที่ปล่อยจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลอย่างไร หากรถยนต์ทั้งสองชนิดไม่มีระบบควบคุมมลพิษ
 • 1 : เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 • 2 : เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยก๊าซโอโซนต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 • 3 : เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่นต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 • 4 : เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ฝุ่นสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 3 :
 • สารเคมีชนิดใดมีกลิ่นของก๊าซไข่เน่า
 • 1 : ไฮโดรเจนซัลไฟด์/เมอแคปแตน
 • 2 : เมอแคปแตน/ไดเมธิลซัลไฟด์
 • 3 : ไดเมธิลซัลไฟด/ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • การใช้ก๊าซโซฮอล (gasoline : ethanol 90:10) ทำให้เกิดการปล่อยสารใดต่อไปนี้มากขึ้น เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินทั่วไป
 • 1 : CO/คาร์บอนไดออกไซค์
 • 2 : NOx/aldehyde
 • 3 : CO/SOx
 • 4 : SOx/benzene
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ปล่อยไดออกซินออกสู่บรรยากาศ
 • 1 : การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในยานพาหนะ
 • 2 : การเผาถุงพลาสติกPVC
 • 3 : เตาเผาศพ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการสันดาปภายในเครื่องยนต์ ปริมาณสารมลพิษต่างๆที่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร
 • 1 : ปริมาณก๊าซคาร์บอนนอกไซด์จะเพิ่มขึ้น
 • 2 : ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้น
 • 3 : ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะเพิ่มขึ้น
 • 4 : ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • ข้อใดถูกที่สุด
 • 1 : ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีผลทำให้ปริมาณก๊าซโอโซนเพิ่มขึ้นได้
 • 2 : ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีผลช่วยลดปริมาณเปอร์ออกซีอะซิลไนเตรทในบรรยากาศ
 • 3 : สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีผลช่วยลดปริมาณก๊าซโอโซนในบรรยากาศ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 8 :
 • ข้อใดจัดเป็นสารมลพิษทุติยภูมิจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • 1 : CO
 • 2 : ซัลเฟอร์ไดออกไซค์
 • 3 : ซัลเฟอร์ไตรออกไซค์
 • 4 : NO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 9 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่มลพิษอากาศที่มีการกำหนดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทย
 • 1 : ฝุ่น PM10
 • 2 : แคดเมียม
 • 3 : คาร์บอนมอนออกไซด์
 • 4 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • มลพิษตั้งต้นของการเกิดโอโซน คืออะไร
 • 1 : NOx และ Hydrocarbon
 • 2 : CO และ NOx
 • 3 : SOx และ Hydrocarbon
 • 4 : NOx และ SOx
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • สารใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดสภาพบรรยากาศที่เรียกว่า Photochemical Smog
 • 1 : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 2 : ก๊าซโอโซน
 • 3 : สารประกอบพวกอัลดีไฮด์
 • 4 : สารคีโตน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • มลพิษอากาศชนิดใดที่เป็นสาเหตุหลักของฝนกรด
 • 1 : ก๊าซ O3 และ ก๊าซ CO
 • 2 : ก๊าซ CO และ ก๊าซ CO2
 • 3 : ก๊าซ SO2 และ ก๊าซ CO
 • 4 : ก๊าซ SO2 และ ก๊าซ NOx
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 13 :
 • ก๊าซใดต่อไปนี้ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจก
 • 1 : ก๊าซออกซิเจน
 • 2 : ก๊าซโอโซน
 • 3 : ก๊าซมีเทน
 • 4 : ก๊าซไนตรัสออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :
 • Photochemical smog เป็นปรากฏการณ์การเกิดกลุ่มหมอกในฤดูร้อน เนื่องจากสารมลพิษตั้งต้น (primary pollutants) ใดเป็นสำคัญ
 • 1 : CO, Hydrocarbons
 • 2 : TSP,PM10
 • 3 : Hydrocarbons, NOx
 • 4 : โอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 15 :
 • ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง
 • 1 : อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้าน PM10 , ไนโตรเจนไดออกไซด์ , CO , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ
 • 2 : ฝุ่นละอองทั้งหมดที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
 • 3 : การที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นเนื่องจากสภาวะเรือนกระจก อาจทำให้โรคบางชนิด เช่นมาลาเรีย หรือไข้เหลือง กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆได้มากขึ้น
 • 4 : ก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมากขึ้น เมื่ออยู่รวมกับ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เนื่องจากทำให้เพิ่มความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในระบบหายใจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • การเผาไหม้โดยใช้ความร้อนสูงและมีออกซิเจนมากเกินพอ สามารถลดการเกิดสารมลพิษใด
 • 1 : CO, Hydrocarbons
 • 2 : Hydrocarbons, NOx
 • 3 : TSP,PM10, SOx
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 :
 • กิจกรรมใดดังต่อไปนี้ มีแนวโน้มมีความเข้มข้นของ Dioxin และ Furan ในไอเสียสูงที่สุด
 • 1 : การเผาขยะโดยไม่ควบคุม
 • 2 : โรงงานชุบโลหะ
 • 3 : การขนส่งทั้งที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และดีเซล
 • 4 : โรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงลิกไนต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • ฝุ่นละเอียด (fine particle) หมายถึง ของแข็งหรือของเหลวที่มี Aerodynamic size เล็กกว่าหรือเท่ากับกี่ไมครอน
 • 1 : 100 ไมครอน
 • 2 : 20 ไมครอน
 • 3 : 2.5 ไมครอน
 • 4 : 1 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 :
 • สิ่งใดที่ไม่ใช่สารมลพิษอากาศ
 • 1 : ไอระเหยจากสีทาบ้าน
 • 2 : ก๊าซโอโซน
 • 3 : ไอน้ำจากปล่องโรงไฟฟ้า
 • 4 : ควันไฟป่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 20 :
 • สารต่อไปนี้ สิ่งใดไม่ใช่มลพิษอากาศที่ประกาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย
 • 1 : ฝุ่นละออง
 • 2 : ก๊าซไนโตรเจน
 • 3 : สารไฮโดรคาร์บอน
 • 4 : สารตะกั่ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 21 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดเกี่ยวกับออกไซด์ของไนโตรเจนในอากาศ
 • 1 : ส่วนหนึ่งเกิดจากการย่อยสลายของ Fertilization bacteria
 • 2 : ส่วนหนึ่งเกิดจากการย่อยสลายของ Denitrification bacteria
 • 3 : ส่วนหนึ่งเกิดจากการย่อยสลายของ Nitrification bacteria
 • 4 : ทั้งข้อ ก. และ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดเกี่ยวกับออกไซด์ของคาร์บอนในอากาศ
 • 1 : คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่ห่อหุ้มโลกส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจของสิ่งมีชีวิต
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสามารถทำให้เกิดฝนกรดที่มีค่าพีเอช ประมาณ 2 - 4
 • 3 : บางส่วนถูกกำจัดไปจากอากาศโดยการหายใจของแบคทีเรีย
 • 4 : บางส่วนเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของก๊าซมีเทนในอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • สารในข้อต่อไปนี้ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นได้สูงกว่าข้ออื่น (ให้มีความเข้มข้นในอากาศ1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากันหมด)
 • 1 : มีเทน
 • 2 : CFCs
 • 3 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 4 : N2O
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุดเกี่ยวกับการเกิดของสารมลพิษทุติยภูมิ
 • 1 : โอโซนในอากาศบริเวณชนบทมีแนวโน้มจะมีความเข้มข้นสูงในตอนกลางวันและความเข้มข้นต่ำในตอนกลางคืน
 • 2 : ไนโตรเจนไดออกไซด์ ในอากาศบริเวณชนบทมีแนวโน้มจะมีความเข้มข้นสูงในตอนกลางวันและความเข้มข้นต่ำในตอนกลางคืน
 • 3 : โอโซนในอากาศบริเวณริมถนนมีแนวโน้มจะมีความเข้มข้นสูงในตอนกลางวันและความเข้มข้นต่ำในตอนกลางคืน
 • 4 : ถูกทั้ง ก. และ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • จงเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดที่จะเติมลงในช่องว่างของปฏิกิริยาต่อไปนี้

  VOC +_______  -> PANs + by product

 • 1 : NO, NO2
 • 2 : O2
 • 3 : O3
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 26 :
 • ปฏิกิริยาในข้อใดต่อไปนี้ก่อให้เกิด PM2.5 ได้
 • 1 : H2SO4 + NH3
 • 2 : HNO3 + NH3
 • 3 : VOC + NO3-
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดที่สุดเกี่ยวกับ OH- ในอากาศ
 • 1 : ทำปฏิกิริยากับ PAHs เกิดเป็นฝนกรด
 • 2 : ทำปฏิกิริยากับ SOx เกิดเป็นฝนกรด
 • 3 : เป็นสารโฟโตเคมิคัลชนิดหนึ่ง
 • 4 : มีพิษต่อสุขภาพมนุษย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • ลักษณะใดต่อไปนี้ไม่ส่งผลสำคัญต่อมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้
 • 1 : การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
 • 2 : สัดส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง
 • 3 : ความชื้นในเชื้อเพลิงและความชื้นในอากาศ
 • 4 : ธาตุอย่างอื่นที่นอกเหนือ C และ H ในเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวแทนแหล่งกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับมลพิษทางอากาศในแถบชุมชนเมืองและเขตอุตสาหกรรมในโลก
 • 1 : ฝุ่นจากลมและการกัดเซาะ
 • 2 : ของเสียจากพืชและสัตว์
 • 3 : การเผาไหม้เชื้อเพลิง
 • 4 : ไอจากสีทาอาคาร น้ำมันเชื้อเพลิง และตัวทำละลายต่าง ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 30 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดสารประกอบจากปฏิกิริยา Photochemical Oxidation เช่น โอโซน (O3)
 • 1 : VOCs และ SOx
 • 2 : VOCs และ NOx
 • 3 : VOCs และ COx
 • 4 : VOCs SOx และ NOx
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :
 • จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ.2548 อุตสาหกรรมประเภทใดที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด
 • 1 : อุตสาหกรรมเหล็ก
 • 2 : อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
 • 3 : อุตสาหกรรมแก้ว
 • 4 : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2549
 • 1 : ระดับฝุ่นขนาดเล็กบริเวณริมถนนมีค่าสูงกว่าระดับฝุ่นขนาดเล็กบริเวณพื้นที่ทั่วไป
 • 2 : ระดับฝุ่นขนาดเล็กบริเวณริมถนนมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานทุกวันที่มีการตรวจวัด
 • 3 : ระดับฝุ่นขนาดเล็กบริเวณริมถนนมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกวันที่มีการตรวจวัด
 • 4 : ระดับฝุ่นขนาดเล็กบริเวณริมถนนมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณร้อยละ 80 ของวันที่ตรวจวัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 33 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับมลพิษอากาศที่พื้นที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • 1 : มลพิษที่สำคัญคือสารอินทรีย์ระเหย (VOCs)
 • 2 : มีการคาดการณ์ว่ามลพิษอากาศทำให้ประชาชนมีอัตราการเป็นมะเร็งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
 • 3 : แหล่งกำเนิดหลักของมลพิษอากาศ คือ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 • กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มีการปล่อยมลพิษอากาศในรูปของ NOX และ SO2 แต่โดยปกติพบว่าการปล่อย NOX มีสัดส่วนที่สูงกว่าการปล่อย SO2 มาก เป็นเพราะเหตุใด
 • 1 : SO2 บางส่วนทำปฏิกิริยากับฝุ่นละอองทำให้ไม่สามารถวัดค่าที่ถูกต้องได้
 • 2 : SO2 บางส่วนทำปฏิกิริยากับแคลเซียมและถูกจับไว้ในปูนซีเมนต์
 • 3 : เชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาเผาปูนมีสัดส่วนของซัลเฟอร์เจือปนในปริมาณที่น้อยมาก
 • 4 : ระบบบำบัดมลพิษอากาศของโรงงานปูนซีเมนต์กำจัดได้แต่ SO2 เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 : ปริมาณอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น
 • 2 : อนุภาคแขวนลอยขนาดเล็กเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าอนุภาคแขวนลอยขนาดใหญ่ที่น้ำหนักอนุภาคเท่ากัน
 • 3 : อนุภาคแขวนลอยขนาดใหญ่เปอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าอนุภาคแชวนลอยชนาดเล็กที่น้ำหนักอนุภาคเท่ากัน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ที่ปริมาณเท่ากันอนุภาคขนาดเล็กมีจำนวนและทั้งที่ยังมากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่
 • 2 : การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้อนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่
 • 3 : ฝุ่นจากโรงโม่หินส่วนมากมีขนาดเล็กกว่าฝุ่นที่เกิดจากรถบรรทุก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดเป็นมลพิษอากาศ
 • 1 : รถขยะวิ่งผ่านหน้าบ้าน แม่ทำกับข้าว ฝนตก
 • 2 : น้องจามในรถยนต์ แม่ฉีดสเปรย์ดับกลิ่น น้องเล่นรถไฟฟ้า
 • 3 : แม่ผัดกระเพรา น้องชายถุงเท้าเหม็น พี่ชายจาม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :

  ค่ารวมของความเข้มข้นที่แสดงในรูปของ NOX คือค่าความเข้มข้นของ NO + NO2

   

 • 2 :

  ค่ารวมของความเข้มข้นที่แสดงในรูปของ NOX คือค่าความเข้มข้นของ NO + NO2+N2O+NO3

   

 • 3 :

  ค่ารวมของความเข้มข้นที่แสดงในรูปของ NOX คือค่าความเข้มข้นของ NO + NO3+N2O3+NO+NO2

   

 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • ค่าความเข้มข้นของ NOX เป็นเท่าใด เมื่อค่า [N2O] = 20 ppm, [NO3] = 30 ppm, [NO] = 10 ppm, [NO2] = 50 ppm
 • 1 :  50 ppm
 • 2 : 60 ppm
 • 3 : 90 ppm
 • 4 : 110 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 40 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 1 :  ปริมาณอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น
 • 2 :  อนุภาคแขวนลอยขนาดเล็กเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าอนุภาคแขวนลอยขนาดใหญ่ที่น้ำหนักอนุภาคเท่ากัน
 • 3 :  อนุภาคแขวนลอยขนาดใหญ่เปอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าอนุภาคแชวนลอยชนาดเล็กที่น้ำหนักอนุภาคเท่ากัน
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  ที่ปริมาณเท่ากันอนุภาคขนาดเล็กมีจำนวนและทั้งที่ยังมากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่
 • 2 :  การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้อนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่
 • 3 :  ฝุ่นจากโรงโม่หินส่วนมากมีขนาดเล็กกว่าฝุ่นที่เกิดจากรถบรรทุก
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 42 :
 • ข้อใดเป็นมลพิษอากาศ
 • 1 : รถขยะวิ่งผ่านหน้าบ้าน แม่ทำกับข้าว ฝนตก
 • 2 : น้องจามในรถยนต์ แม่ฉีดสเปรย์ดับกลิ่น น้องเล่นรถไฟฟ้า
 • 3 : แม่ผัดกระเพรา น้องชายถุงเท้าเหม็น พี่ชายจาม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :

  ค่ารวมของความเข้มข้นที่แสดงในรูปของ NOX คือค่าความเข้มข้นของ NO + NO2

   

 • 2 :

   ค่ารวมของความเข้มข้นที่แสดงในรูปของ NOX คือค่าความเข้มข้นของ NO + NO2+N2O+NO3

   

 • 3 :

   ค่ารวมของความเข้มข้นที่แสดงในรูปของ NOX คือค่าความเข้มข้นของ NO + NO3+N2O3+NO+NO2

   

 • 4 :  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 44 :
 • ค่าความเข้มข้นของ NOX เป็นเท่าใด เมื่อค่า [N2O] = 20 ppm, [NO3] = 30 ppm, [NO] = 10 ppm, [NO2] = 50 ppm
 • 1 : 50 ppm
 • 2 : 60 ppm
 • 3 : 90 ppm
 • 4 : 110 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : NOx ที่เกิดจากการเผาไหม้มาจากไนโตรเจนในอากาศซึ่งถูกรีดิวซ์ (Reduce) อุณหภูมิขณะการเผาไหม้
 • 2 : อัตราการผลิต NOX ให้อยู่กับอุณภูมิของการเผาไหม้และปริมาณ N2 ในอากาศ
 • 3 : อัตราการเกิด NOX จะสูงเมื่ออุณหภูมิในการเผาไหม้สูงและมีไนโตรเจนใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • 4 : ไม่มีข้อถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 646 : Air Pollution Control: 02. Effects on health, welfare, other living organisms and the environment
ข้อที่ 46 :
 • การได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ผ่านทางการหายใจมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ข้อใดมากที่สุด
 • 1 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปอดทำงานผิดจังหวะจากการเข้าไปแทนที่ในถุงลมปอด
 • 2 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายขาดก๊าซออกซิเจน
 • 3 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ระบบทางเดินหายใจอักเสบ
 • 4 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือดจากพิษที่สร้างขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการที่ร่างกายมนุษย์ได้รับสารตะกั่ว
 • 1 : ตะกั่วจะถูกขับออกทางปัสสาวะมากกว่าทางอุจจาระ
 • 2 : ตะกั่วจะไปสะสมมากในกระดูก
 • 3 : ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน
 • 4 : มีผลต่อทารกในครรภ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • ข้อใดผิดที่สุดเกี่ยวกับ CFC
 • 1 : ก่อให้เกิดรูโหว่ของชั้นโอโซนในบรรยากาศ
 • 2 : จัดเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง
 • 3 : ก่อให้เกิดฝนกรด
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
 • 1 : ชั้นโอโซนไม่มีผลต่อการป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตที่ลงมายังผิวโลก
 • 2 : สารเคมีซึ่งเป็นส่วนผสมของสีสเปรย์และสารทำความเย็นในตู้เย็น เป็นตัวการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
 • 3 : ขนาดของรูรั่วของชั้นโอโซนยังคงขยายขึ้นเรื่อยๆ
 • 4 : อัตราความเสียหายของชั้นโอโซนมีค่าคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 50 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนมากที่สุด
 • 1 : การใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • 2 : การใช้สาร CFCs
 • 3 : การเผาผลาญเชื้อเพลิง
 • 4 : การตัดไม้ทำลายป่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 • 1 : ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นมลพิษอากาศที่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน
 • 2 : โอโซน เป็นมลพิษอากาศที่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
 • 3 : ซัลเฟอร์ไดออกไซค์ เป็นมลพิษอากาศที่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
 • 4 : ควันบุหรี่เป็นมลพิษอากาศที่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโอโซน
 • 1 : หากอยู่ในชั้นบรรยากาศ Stratosphere โอโซนจะช่วยดูดซับรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์
 • 2 : หากใช้โอโซนในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นเนื่องจากโอโซน กำจัดฝุ่นในอากาศ
 • 3 : องค์การอนามัยโลกระบุความเข้มข้นโอโซน ในบรรยากาศไม่เกิน 60 ppb เฉลี่ยจาก 8 ชั่วโมง เนื่องจาก โอโซนเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต
 • 4 : สาร ประกอบฮาโลเจน เช่น CFCs เป็นตัวการทำให้ปริมาณโอโซน ในชั้น Stratosphere ลดลง ปัจจุบันมีความพยายามใช้สารประกอบที่มีอายุสั้นทดแทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 53 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับฝนกรด
 • 1 : ฝนกรดหมายถึงฝนที่มี pH ต่ำกว่า 7
 • 2 : แหล่งกำเนิดสารมลพิษที่ก่อให้เกิดฝนกรดที่สำคัญ คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
 • 3 : ฝนกรดไม่ถือเป็นการตกสะสมของกรด
 • 4 : แหล่งน้ำที่มีค่าความเป็นด่างต่ำจะได้รับผลกระทบจากฝนกรดน้อยกว่าแหล่งน้ำที่มีค่าดังกล่าวสูงกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • DDT เคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในอดีต แต่ปัจจุบันการใช้ DDT ไม่ปรากฏแพร่หลายเนื่องจากสาเหตุใด
 • 1 : DDT มีความเป็นพิษสูง แม้จะมีศักยภาพในการฆ่าแมลง แต่เป็นเหตุทำให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน
 • 2 : DDT ถูกใช้อย่างแพร่หลาย แมลงศัตรูพืชสามารถวิวัฒนาการปรับตัวให้ทนต่อความเป็นพิษของ DDT ได้ภายในไม่กี่ทศวรรษ
 • 3 : DDT เป็นสารประกอบที่มีความคงตัวในสิ่งแวดล้อม และเข้าไปสะสมในห่วงโซ่อาหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 • 4 : ปัจจุบันสามารถคิดค้นยาฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ และราคาถูกกว่า DDT ความนิยมในการเลือกใช้ DDT จึงลดลง และเลิกผลิตในที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 :
 • ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่ในชั้นโอโซน
 • 1 : รังสียูวี
 • 2 : รังสีแกมม่า
 • 3 : สาร CFC
 • 4 : มะเร็งผิวหนัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 56 :
 • สารตะกั่วมีอันตรายอย่างใดต่อร่างกาย
 • 1 : โรคระบบหายใจ ถุงลมปอดอักเสบ
 • 2 : กระดูกผุกร่อน
 • 3 : โรคโลหิตจาง เป็นอันตรายต่อระบบประสาท
 • 4 : เป็นมะเร็ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • ข้อใดเป็นผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดเนื่องจากไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 1 : เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหอบหืด
 • 2 : ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด
 • 3 : เกิดอาการระคายเคืองในทางเดินหายใจ
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 58 :
 • ผลกระทบต่อสุขภาพจาก heavy metals อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะใดในร่างกาย
 • 1 : ระบบประสาท
 • 2 : ระบบโลหิต
 • 3 : ตับ และ ผิวหนัง
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้รับรังสี UV
 • 1 : มะเร็งผิวหนัง
 • 2 : มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโรค
 • 3 : มีผลต่อระบบประสาทภายในร่างกาย
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 :
 • มลพิษอากาศในข้อใดที่ไม่มีผลทำให้เกิดการระคายเคืองตา
 • 1 : โอโซน
 • 2 : คาร์บอนมอนอกไซด์
 • 3 : ไนโตรเจนออกไซด์
 • 4 : ฝุ่นละอองต่างๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 • โรค silicosis เกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : ฝุ่นทราย
 • 2 : ฝุ่นใยแอสเบสตอส
 • 3 : ฝุ่นฝ้าย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 • ข้อใดเป็นผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเนื่องจากไนโตรเจนออกไซด์
 • 1 : มะเร็งปอด
 • 2 : เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคปอดในผู้สูงอายุ
 • 3 : เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็ก
 • 4 : ผลต่อการทำงานของระบบประสาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 63 :
 • ข้อใดเป็นผลกระทบเนื่องจากปรากฏการณ์ฝนกรด
 • 1 : มีต่อการสังเคราะห์แสงในพืช
 • 2 : มีผลต่อการสูญเสียธาตุอาหารในดิน
 • 3 : ทำให้การทดแทนของพรรณไม้ในป่าลดลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 • การที่สารมลพิษอากาศที่เป็นโฟโตเคมีคัลออกซิแดนท์ (Photochemical oxidants) โดยเฉพาะก๊าซโอโซนมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ จะมีผลต่อการพิจารณาเหตุผลในการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด
 • 1 : ต้องกำหนดค่ามาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยคำนึงถึงค่าความเข้มข้นสูงสุดใน 1 ชั่วโมง
 • 2 : ต้องกำหนดค่ามาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยคำนึงถึงค่าความเข้มข้นสูงสุดใน 8 ชั่วโมงทำงาน
 • 3 : ต้องกำหนดค่ามาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยคำนึงถึงค่าความเข้มข้นสูงสุดรายวัน (24 ชั่วโมง)
 • 4 : ต้องกำหนดค่ามาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยคำนึงถึงค่าความเข้มข้นสูงสุดรายเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องมากที่สุด
 • 1 : ผลกระทบของสารมลพิษอากาศที่มีต่อพืชแตกต่างกันไปตามประเภทของสารมลพิษอากาศ และระดับความรุนแรงที่มีต่อมนุษย์และพืชจะมีลักษณะเหมือนกัน
 • 2 : ผลกระทบของสารมลพิษอากาศที่มีต่อพืชแตกต่างกันไปตามประเภทของสารมลพิษอากาศ ชนิดและอายุของพืช
 • 3 : ผลกระทบของสารมลพิษอากาศที่มีต่อพืชไม่ขึ้นกับประเภทของสารมลพิษอากาศ แต่ความรุนแรงจะมีกับมนุษย์มากกว่าพืช
 • 4 : ผลกระทบของสารมลพิษอากาศที่มีต่อพืชมีความรุนแรงในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :
 • ลักษณะเช่นใดของฝุ่นที่ส่งผลร้ายแรงที่สุดต่อสุขภาพของมนุษย์
 • 1 : ขนาดของฝุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่ขนาดใหญ่กว่า 10 ไมโครเมตร
 • 2 : ความสามารถของฝุ่นในการดูดซับสารอินทรีย์ที่เป็นพิษบนพื้นผิวของฝุ่น
 • 3 : ความทนทานของฝุ่นจากการกัดเซาะ
 • 4 : แหล่งกำเนิดจากปรากฏการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝุ่นจากการกัดเซาะโดยลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • บริเวณใดของโลกที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากรังสี UV ส่องผ่านลงมายังพื้นโลกมากผิดปกติ
 • 1 : เส้นศูนย์สูตร
 • 2 : ขั้วโลกใต้
 • 3 : ขั้วโลกเหนือ
 • 4 : ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 68 :
 • ข้อใดไม่ใช่มลพิษอากาศที่ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อพืช
 • 1 : HF
 • 2 : PAN
 • 3 : CO
 • 4 : Ozone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 69 :
 • เหตุใดความสนใจเกี่ยวกับการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของPM2.5 จึงมีมากขึ้นในปัจจุบัน

 • 1 :

  เพราะความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กสามารถบ่งบอกถึงผลกระทบต่อสุขภาพได้ดี

 • 2 :

  เพราะเครื่องมือที่ใช้วัดมีราคาถูกลง

 • 3 :

  เพราะในปัจจุบันมีแหล่งกำเนิดPM2.5 มากขึ้น

 • 4 :

  ถูกทุกข้อ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • มลพิษอากาศชนิดใดต่อไปนี้มีสัดส่วนของการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด

 • 1 :

  โอโซน

 • 2 :

  ไฮโดรคาร์บอน

 • 3 :

  มีเทน

 • 4 :

  คาร์บอนไดออกไซด์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

 • 1 :

  ผลผลิตทางการเกษตรต่อพื้นที่ลดลง

 • 2 :

  พื้นที่อยู่อาศัยของประชากรเพิ่มขึ้น

 • 3 :

  การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

 • 4 : ะดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 72 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของการทำนายอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกของIPCC

 • 1 :

  อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณ 1 องศา ภายในปี ค.ศ.2100

 • 2 :

  อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณ10 องศา ภายในปี ค.ศ.2100

 • 3 :

  อุณหภูมิเฉลี่ยจะลดลงอย่างน้อยประมาณ2 องศา ภายในปี ค.ศ.2100

 • 4 :

  อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไปไม่สามารถทำนายค่าที่แน่นอนได้

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ในการประเมินอิทธิพลของมลพิษอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์ต้องทำการศึกษาในเชิงระบาดวิทยา(Epiodermiology) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณมลพิษ กับผลกระทบต่อสุขภาพ
 • 2 : มาตรฐานคุณภาพอากาศกำหนดการประเมินความเข้มข้นของมลพิษอากาศและเวลาที่สัมผัสต่อผลกระทบต่อสุขภาพ
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 74 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ก่อนที่จะกำหนดค่ามาตรฐานความเข้มข้นของมลสารแต่ละชนิดในบรรยากาศจะต้องทราบค่าความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและผลที่ชัดเจนระหว่างปริมาณมลสารและผลกระทบต่อสุขภาพและค่าความเข้มข้นของมลพิษที่สิ่งมีชีวิตเริ่มทำปฏิกิริยา
 • 2 : ค่าความเข้มข้นที่ยอมรับได้จะสูงกว่าค่ามาตรฐาสภาวะแวดล้อม
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 647 : Air Pollution Control: 03. Meteorological transport
ข้อที่ 75 :
 • มนุษย์ได้รับผลกระทบจากมลพิษอากาศโดยตรงจากชั้นบรรยากาศใดมากที่สุด
 • 1 : โทรโพสเฟียร์ (Troposphere)
 • 2 : เมโสเฟียร์ (Mesosphere)
 • 3 : เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere)
 • 4 : ไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 76 :
 • สภาพของบรรยากาศชนิดใดมีแนวโน้มทำให้เกิด inversion มากที่สุด
 • 1 : พื้นที่ลุ่มภายหลังฝนหยุดตกใหม่ ฟ้ามีเมฆน้อย มีความเร็วลมต่ำ
 • 2 : บริเวณริมทะเลตอนกลางวันที่ฟ้าใสไม่มีเมฆปกคลุม มีความเร็วลมต่ำ
 • 3 : บริเวณพื้นที่หุบเขาเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็นมีความเร็วลมต่ำ
 • 4 : บริเวณเมืองท้องฟ้าแจ่มใสมีความเร็วลมต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • การฟุ้งกระจายตัวของกลุ่มควัน (Plume) แบบ Fanning เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของสภาพบรรยากาศแบบใด
 • 1 : อุณหภูมิอากาศในแนวดิ่งเหนือพื้นดินลดลงตามความสูงเร็วกว่าอุณหภูมิแบบ Dry adiabatic
 • 2 : อุณหภูมิอากาศในแนวดิ่งเหนือพื้นดินเพิ่มขึ้นตามความสูงเร็วกว่าอุณหภูมิแบบ Dry adiabaticเฉพาะด้านล่างของปลายปล่อง
 • 3 : อุณหภูมิอากาศในแนวดิ่งเหนือพื้นดินเพิ่มขึ้นตามความสูงทั้งในระดับด้านล่างและด้านบนของปลายปล่องทำให้จำกัดการเคลื่อนที่ของกลุ่มควันในแนวดิ่ง
 • 4 : อุณหภูมิอากาศในแนวดิ่งเหนือพื้นดินเพิ่มขึ้นตามความสูงเร็วกว่าอุณหภูมิแบบ Dry adiabaticเฉพาะด้านล่างของปลายปล่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :
 • การใช้ Gaussian equation มาอธิบายการฟุ้งกระจายของกลุ่มควันจากปล่องมีความหมายอย่างไร
 • 1 : การเคลื่อนที่ของกลุ่มควันมีการฟุ้งกระจายแบบเบ้ไปทางซ้ายในแนวแกน Y และเบ้ขวาในแนวแกน Z
 • 2 : การเคลื่อนที่ของกลุ่มควันมีการฟุ้งกระจายแบบเบ้ไปทางขวาในแนวแกน Y และเบ้ซ้ายในแนวแกน Z
 • 3 : กลุ่มควันที่ปล่อยออกจากปล่องมีการฟุ้งกระจายแบบสมมาตรในแนวแกน Y และ Z
 • 4 : กลุ่มควันที่ปล่อยออกจากปล่องมีการฟุ้งกระจายเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • ในทางอุตุนิยมวิทยารังสีที่เห็นด้วยตาเปล่า ที่มีช่วงคลื่นสั้นที่สุด คือข้อใด
 • 1 : รังสีอุลตราไวโอเลต
 • 2 : รังสีอินฟราเรด
 • 3 : รังสีแสงสีม่วง
 • 4 : รังสีแสงสีแดง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • ค่าอัลบีโด (Albedo) หรือการสะท้อนกลับเฉลี่ยของโลกมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : ร้อยละ 0.03
 • 2 : ร้อยละ 0.3
 • 3 : ร้อยละ 3
 • 4 : ร้อยละ 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • ปัจจัยใดไม่มีผลต่อค่าอัลบีโด (Albedo)
 • 1 : เมฆ
 • 2 : ลักษณะพื้นผิวโลก
 • 3 : ควันและฝุ่นในบรรยากาศ
 • 4 : การระเหย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :
 • ข้อใดเป็นลมที่พัดในทิศสวนทางกัน
 • 1 : ลมตะวันตก/ลมสลาตัน
 • 2 : ลมตะเภา/ลมว่าว
 • 3 : ลมตะเภา/ลมสลาตัน
 • 4 : ลมว่าว/ลมตะวันตก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • ข้อใดผิดเมื่อสภาพของบรรยากาศมีความคงตัวมากขึ้น
 • 1 : การลอยตัวของพลูมลดลง
 • 2 : ความเข้มข้นของมลภาวะในระดับพื้นดินสูงขึ้น
 • 3 : การกระจายตัวของมลภาวะลดลง
 • 4 : ความเร็วลมลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • ข้อใดถูกเกี่ยวกับลมประจำถิ่น
 • 1 : ในเวลากลางวันลมมักจะพัดเข้าหาภูเขา
 • 2 : ในเวลากลางวันลมมักจะพัดจากฝั่งออกไปสู่ทะเล
 • 3 : ในเวลากลางคืนลมมักจะพัดจากทะเลเข้ามาหาฝั่ง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • ข้อใดถูกที่สุด
 • 1 : ในสภาพอินเวอร์ชั่น (Inversion) สภาพอากาศจะมีความคงตัวต่ำ
 • 2 : อินเวอร์ชั่นมักเกิดในเวลากลางวันและหายไปในเวลากลางคืน
 • 3 : สารมลพิษจะแพร่กระจายได้ดีในขณะนี้ สภาพบรรยากาศมีความคงตัวต่ำ
 • 4 : ความเสถียรของบรรยากาศแบบ Pasquill ที่ระดับ B มีความเสถียรมากกว่าระดับ F
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ Gaussian
 • 1 : ใช้หลักการของ Eulerian
 • 2 : อยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าสภาพทางอุตุนิยมวิทยาต้องคงที่เสมอ
 • 3 : อยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่ามลพิษต้องลอยถึงจุดสมดุลก่อนแล้วจึงถูกพัดไปตามทิศทางลม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสภาพที่เกิดเสถียรภาพบรรยากาศแบบ Unstable
 • 1 : ambient lapse rate เป็นแบบ Superadiabatic
 • 2 : มวลอากาศไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
 • 3 : ambient lapse rate เป็นแบบ Subadiabatic
 • 4 : มวลอากาศที่ถูกผลักขึ้นหรือลงในแนวดิ่งจะเคลื่อนที่กลับมาที่ระดับเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความสูงผสม (mixing height)
 • 1 : ความสูงผสมเป็นขอบเขตการผสมในแนวดิ่งของบรรยากาศจากพื้นดินถึงระดับดังกล่าว
 • 2 : ความสูงผสมเป็นขอบเขตที่บรรยากาศเหนือขึ้นไปมีความปั่นป่วนสูง
 • 3 : ความสูงผสมเป็นขอบเขตการผสมของอากาศที่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
 • 4 : ความสูงผสมเป็นขอบเขตการผสมของอากาศที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่ลมสงบเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :
 • แบบจำลองคุณภาพอากาศแบบกล่อง ใช้หลักการสมดุลของมวล จงเลือกข้อที่ทำให้สมการต่อไปนี้เป็นสมการทั่วไปที่สมบูรณ์

  อัตราการไหลเข้า – อัตราการไหลออก + อัตราการเกิดขึ้น – อัตราการถูกทำลาย = __________

 • 1 : ความเข้มข้นของมลสารในกล่อง
 • 2 : อัตราการสะสมของมลสารในกล่อง
 • 3 : ความเข้มข้นของมลสารที่ออกจากกล่อง
 • 4 : อัตราการแปรสภาพของมลสารที่ออกจากกล่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อสมมุติของแบบจำลองคุณภาพอากาศแบบกล่อง
 • 1 : ความสูงของกล่องคือความสูงผสม
 • 2 : ความปั่นป่วนของอากาศทำให้ความเข้มข้นของมลพิษมีค่าเท่ากันหมดทุกจุดภายในกล่อง
 • 3 : ความเข้มข้นของมลพิษก่อนที่จะเข้ากล่องมีค่าเป็นศูนย์เสมอ
 • 4 : ความเร็วลมที่พัดคงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพอากาศแบบกล่อง เมื่อใช้คำนวณความเข้มข้นสารมลพิษ
 • 1 : ใช้ข้อสมมุติให้ความเร็วลมในกล่องมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูง
 • 2 : ใช้ข้อสมมุติให้ไม่มีการเคลื่อนที่ของมลพิษออกทางด้านข้างหรือด้านบนของกล่อง
 • 3 : ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดมลพิษภายในปล่องไม่มีผลต่อการคำนวณ
 • 4 : ความเข้มข้นของมลพิษที่ออกจากกล่องต้องไม่เท่ากับความเข้มข้นของมลพิษที่อยู่ภายในกล่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • เทศบาลแห่งหนึ่งมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านที่ตั้งฉากกับทิศลมระยะทางประมาณ 6.5 กม. ด้านที่ขนานกับทิศลมระยะทางประมาณ 12 กม. หากทราบว่าในเขตเทศบาลมีอัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซค์ เท่ากับ 5 กรัมต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร มีความเร็วลม 1 ม.ต่อวินาที และความสูงผสม 700 ม. จงคำนวณหาความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซค์ ในเขตเทศบาลโดยใช้แบบจำลองแบบกล่อง
 • 1 : 0.086 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 2 : 86 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 3 : 0.046 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 4 : 46 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • การคำนวณระดับฝุ่นรวมโดยใช้แบบจำลองแบบกล่องในเขตเมืองของจังหวัดหนึ่งแบ่งเป็น 3 สภาพอากาศ ได้ค่าในช่วงฤดูฝน คือ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน เท่ากับ 96 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. ส่วนในช่วงฤดูหนาว คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีค่า 212 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. และในช่วงที่เหลือมีค่าเท่ากับ 144 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. จงหาค่าเฉลี่ยตลอดปีของระดับฝุ่นรวมในเมืองดังกล่าว
 • 1 : 151 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 2 : 155 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 3 : 160 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคำนวณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • เมืองใหญ่แห่งหนึ่งค่าเฉลี่ยของระดับความเข้มข้นของ PM10 ประมาณ 100 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. โดยลมที่พัดเข้าสู่เมืองมีระดับความเข้มข้นของ PM10 ประมาณ 15 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. หากคณะผู้บริหารของเมืองต้องการลดระดับความเข้มข้นของ PM10 ให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าปัจจุบัน จะต้องวางแผนในการลดอัตราการปล่อย PM10 ในเขตเมืองลงร้อยละเท่าใด โดยคำนวณบนพื้นฐานของแบบจำลองแบบกล่อง
 • 1 : ร้อยละ 50
 • 2 : ร้อยละ 52
 • 3 : ร้อยละ 55
 • 4 : ร้อยละ 59
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 95 :
 • ในสภาวะอากาศแบบที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามระดับความสูงจากพื้นโลกเป็นแบบ Inversion สารมลพิษที่ถูกปล่อยออกจากปล่องมีพฤติกรรมอย่างไร
 • 1 : มวลอากาศค่อนข้างเสถียร มวลของสารมลพิษมีการลอยขึ้นอย่างช้า ๆ
 • 2 : มวลอากาศเสถียร มวลของสารมลพิษมีแนวโน้มจะจมตัวลงสู่พื้นดิน
 • 3 : มวลอากาศไม่เสถียร มีความปั่นป่วนในแนวดิ่งสูง มวลของสารมลพิษอาจลอยขึ้นหรือจมลงก็ได้
 • 4 : มวลอากาศเสถียร ปั่นป่วนในแนวดิ่งต่ำ มวลของสารมลพิษมีแนวโน้มเคลื่อนที่ในแนวราบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • เหตุการณ์ความเจ็บป่วยอย่างฉับพลัน และ ความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสบป้าด จ.ลำปาง อันเนื่องจากมลพิษอากาศจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในเดือนตุลาคม 2535 เกิดขึ้นในช่วงใดของวัน และการกระจายตัวของ plume อากาศเสียที่ปล่อยจากปล่องโรงไฟฟ้าในขณะนั้นมีลักษณะเป็นแบบใด
 • 1 : เช้าตรู่ 6.00-7.00 น., fanning
 • 2 : เช้า 9.00-10.00 น., fumigation
 • 3 : กลางวัน 12.00-14.00 น., Looping
 • 4 : กลางคืน, Trapping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 97 :
 • Mixing height มีระดับสูงสุดในช่วงฤดูใดของปี และจะเกิดผลอะไรเมื่อระดับ mixing height สูงขึ้น
 • 1 : ช่วงฤดูหนาว, ทำให้การกระจายตัวของสารมลพิษทั้งแนวราบและแนวดิ่งลดลง ปริมาณสารมลพิษในบรรยากาศเข้มข้นขึ้น
 • 2 : ช่วงฤดูหนาว, ทำให้การกระจายตัวของสารมลพิษแนวดิ่งลดลง แต่การกระจายในแนวราบมากขึ้น ทำให้จำกัดสารมลพิษไว้ในชั้นแคบ ๆ ไม่แพร่กระจายสู่พื้นดิน
 • 3 : ช่วงฤดูร้อน, ทำให้การกระจายตัวของสารมลพิษในแนวดิ่งเพิ่มขึ้น สารมลพิษถูกเจือจางโดยอากาศภายนอกอย่างรวดเร็ว
 • 4 : ช่วงฤดูร้อน, ทำให้การกระจายตัวของสารมลพิษในแนวดิ่งเพิ่มขึ้น สารมลพิษขยายตัวและสร้างปัญหาในวงกว้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :
 • Heat Island หรือ สภาวะเกาะความร้อน มีสภาพตรงกับข้อใด
 • 1 : พื้นที่ในเขตเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบ
 • 2 : บรรยากาศมีความปั่นป่วนต่ำ และบรรยากาศมีความกดอากาศสูง
 • 3 : สารมลพิษลอยตัวต่ำ และไม่เคลื่อนที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • ข้อใดคือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเร็วและทิศทางของลมใน Ekman layer ซึ่งอยู่ในช่วงความสูงประมาณ 1 เมตรจากพื้นดิน ถึง ประมาณ 100 เมตรจากพื้นดิน
 • 1 : เมื่อความสูงจากผิวดินเพิ่มขึ้น ความเร็วลมเพิ่มขึ้น ทิศทางลมจะหมุนตามเข็มนาฬิกา
 • 2 : เมื่อความสูงจากผิวดินเพิ่มขึ้น ความเร็วลมเพิ่มขึ้น ทิศทางลมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา
 • 3 : เมื่อความสูงจากผิวดินเพิ่มขึ้น ความเร็วลมคงที่ ทิศทางลมหมุนตามเข็มนาฬิกา
 • 4 : เมื่อความสูงจากผิวดินเพิ่มขึ้น ความเร็วลมลดลง ทิศทางลมหมุนทวนเข็มนาฬิกา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 100 :
 • ลมมรสุมประจำถิ่นของประเทศไทย ได้แก่ข้อใด
 • 1 : พายุดีเปรสชั่น
 • 2 : ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูร้อน
 • 3 : ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาว
 • 4 : ลมบก-ลมทะเล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • ในเวลากลางวันฟ้าครึ้ม (เมฆปกคลุมท้องฟ้า 100%) หากความเร็วลมเพิ่มจาก 3 เมตร/วินาที เป็น 6 เมตร/วินาที ความเข้มข้นมลพิษที่ท้ายลมจากการเผากองมูลฝอยบนพื้นดิน จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • 1 : ลดลงครึ่งหนึ่ง
 • 2 : เท่าเดิม
 • 3 : เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
 • 4 : เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • การเผากองขยะมูลฝอยในเวลาใด มีผลกระทบมากที่สุดต่อคุณภาพอากาศ
 • 1 : เวลากลางคืนเมฆมาก
 • 2 : เวลากลางคืนเมฆน้อย
 • 3 : เวลากลางวันแดดจัด
 • 4 : เวลากลางวันแดดอ่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบรรยากาศตามความสูง ที่ลดลงเร็วกว่าค่ามาตรฐาน (dry adiabatic lapse rate) เช่นเท่ากับ –2 องศาเซลเซียส/100 เมตร มีชื่อเรียกสภาพบรรยากาศนี้ว่าอะไร
 • 1 : Inversion
 • 2 : Isothermal
 • 3 : Subadiabatic
 • 4 : Superadiabatic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 104 :
 • ในเวลากลางวัน แดดจัด ลมปานกลาง ควันไฟที่ออกจากปล่อง (Plume) จะมีลักษณะการลอยตัวแบบใด
 • 1 : Looping
 • 2 : Coning
 • 3 : Fanning
 • 4 : Fumigation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 105 :
 • หากโรงงานอุตสหกรรมแห่งหนึ่งเพิ่มความสูงปล่องควันทรงกระบอกจากเดิมเป็น 2 เท่า ทำให้ไอเสียที่ระบายออกมีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 5% ลอยขึ้นด้วยความเร็วน้อยลงกว่าเดิม 10% และหากอากาศภายนอกปากปล่องมีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 5% ความเร็วลมที่ปากปล่องมีค่าเป็น 2 เท่าของค่าเดิม สภาพอากาศเป็นแบบ neutral (D) จงหาว่าการยกตัวของควัน (Plume rise) โดยวิธีของ BRIGGS จะมีค่าเป็นกี่เท่าของค่าเดิม (ให้ buoyancy flux มีค่ามากกว่า 55 m4/sec.)


  สูตร  โดยที่ Xf = 3.5X*  

    เมื่อ Fb   ³ 55 m4/sec

   เมื่อ Fb <  55 m4/sec

  เมื่อ Dh คือ ค่าการยกตัวของควัน (Plume rise)
  Fb คือ buoyancy flux
  g คือ ค่าคงที่ 9.8 m/s2
  Vs คือ ความเร็วลมในปล่อง (m/s)
  d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของปล่อง (m)
  Ts คือ อุณหภูมิอากาศภายในปล่อง (K)
  Ta คือ อุณหภูมิอากาศภายนอกปล่อง (K) 
   m  คือ ความเร็วลมปากปล่อง (m/s)

 • 1 : 0.86 เท่าของค่าเดิม
 • 2 : 0.64 เท่าของค่าเดิม
 • 3 : 0.47 เท่าของค่าเดิม
 • 4 : 0.39 เท่าของค่าเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งมีปล่องควันทรงกระบอกสูง 100 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ไอเสียที่ระบายออกมีอุณหภูมิ 400 K อากาศภายนอกอุณภูมิ 25 C ลอยขึ้นด้วยความเร็ว 14 เมตร/วินาที ความเร็วลมที่ปากปล่องมีค่า 5 เมตร/วินาที สภาพอากาศเป็นแบบ neutral (D) จงคำนวณหาค่าการยกตัวของควัน (Plume rise) โดยใช้วิธีของ BRIGGS
  สูตร

  โดยที่ Xf = 3.5X*

      เมื่อ Fb ³  55 m4/sec

      เมื่อ Fb < 55 m4/sec

  เมื่อ Dh คือ ค่าการยกตัวของควัน (Plume rise)
  Fb คือ buoyancy flux
  g คือ ค่าคงที่ 9.8 m/s2
  Vs คือ ความเร็วลมในปล่อง (m/s)
  d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของปล่อง (m)
  Ts คือ อุณหภูมิอากาศภายในปล่อง (K)
  Ta คือ อุณหภูมิอากาศภายนอกปล่อง (K) 
  m  คือ ความเร็วลมปากปล่อง (m/s)

 • 1 : 124 เมตร
 • 2 : 106 เมตร
 • 3 : 93 เมตร
 • 4 : 87 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ถูกปล่อยออกจากปล่องระบายไอเสียด้วยอัตรา 120 กรัม/วินาที ปล่องนี้มี effective height = 100 เมตร ความเร็วลมที่ความสูง 100 เมตร เท่ากับ 5 เมตร/วินาที สภาพอากาศเป็น Stability Class D จงคำนวณหาความเข้มข้นของมลพิษที่เส้นกึ่งกลาง ณ ระดับพื้นดิน ที่จุดห่างจากปล่อง 2 กม.

  ข้อมูลประกอบการคำนวณ รูปแบบเต็มของแบบจำลองเกาส์เสียน

  C = ความเข้มข้นมลพิษ (g/m3)

  Q = อัตราการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด (g/s)

  sy = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในแนวแกน y (m)

  sZ = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในแนวแกน z (m)

  u = ความเร็วลมที่ความสูง H (m/s)

  H = ความสูงประสิทธิผล (m)

  (H = h+Dh , เมื่อ h = ความสูงของปล่องและ Dh = ความสูงของ Plume)

  x, y, z = พิกัดของผู้รับในแนวแกน x, y, z (m)

  และกำหนดสมการ sy = axb
  s
  z = cxd + f
  เมื่อ a,b,c และ f เป็นค่าคงที่ขึ้นกับ Stability class และระยะทาง x (x ต้องแสดงเป็นกิโลเมตร) จากข้อมูลในตาราง

  Stability

  a

  X < 1 km

  X > 1 km

  c

  d

  f

  c

  d

  f

  A

  213

  440.8

  1.941

  9.27

  459.7

  2.094

  -9.6

  B

  156

  106.6

  1.149

  3.3

  108.2

  1.098

  2.0

  C

  104

  61.0

  0.911

  0

  61.0

  0.911

  0

  D

  68

  33.2

  0.725

  -1.7

  44.5

  0.516

  -13.0

  E

  50.5

  22.8

  0.678

  -1.3

  55.4

  0.305

  -34.0

  F

  34

  14.35

  0.740

  -0.35

  62.6

  0.108

  -48.6

  โดย b* = 0.894 สำหรับทุก stability class และทุกค่าของ x

 • 1 : 185 mg/m3
 • 2 : 174 mg/m3
 • 3 : 162 mg/m3
 • 4 : 150 mg/m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 108 :
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ถูกปล่อยออกจากปล่องระบายไอเสียด้วยอัตรา 120 กรัม/วินาที ปล่องนี้มี effective height = 100 เมตร ความเร็วลมที่ความสูง 100 เมตร เท่ากับ 5 เมตร/วินาที สภาพอากาศเป็น Stability Class D จงคำนวณหาความเข้มข้นของมลพิษ ณ ระยะห่าง 200 m. จากเส้นกึ่งกลางของ plume ในแนวตั้งฉากที่ระดับพื้นดิน เมื่อระยะทาง x เท่าเดิม

  ข้อมูลประกอบการคำนวณ รูปแบบเต็มของแบบจำลองเกาส์เสียน

  C = ความเข้มข้นมลพิษ (g/m3)

  Q = อัตราการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด (g/s)

  sy = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในแนวแกน y (m)

  sZ = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในแนวแกน z (m)

  u = ความเร็วลมที่ความสูง H (m/s)

  H = ความสูงประสิทธิผล (m)

  (H = h+Dh , เมื่อ h = ความสูงของปล่องและ Dh = ความสูงของ Plume)

  x, y, z = พิกัดของผู้รับในแนวแกน x, y, z (m)

  และกำหนดสมการ sy = axb
  sz = cxd + f

  เมื่อ a,b,c และ f เป็นค่าคงที่ขึ้นกับ Stability class และระยะทาง x (x ต้องแสดงเป็นกิโลเมตร) จากข้อมูลในตาราง

  Stability

  a

  X < 1 km

  X > 1 km

  c

  d

  f

  c

  d

  f

  A

  213

  440.8

  1.941

  9.27

  459.7

  2.094

  -9.6

  B

  156

  106.6

  1.149

  3.3

  108.2

  1.098

  2.0

  C

  104

  61.0

  0.911

  0

  61.0

  0.911

  0

  D

  68

  33.2

  0.725

  -1.7

  44.5

  0.516

  -13.0

  E

  50.5

  22.8

  0.678

  -1.3

  55.4

  0.305

  -34.0

  F

  34

  14.35

  0.740

  -0.35

  62.6

  0.108

  -48.6

  โดย b* = 0.894 สำหรับทุก stability class และทุกค่าของ x

 • 1 : 60 mg/m3
 • 2 : 49 mg/m3
 • 3 : 38 mg/m3
 • 4 : 87 mg/m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 109 :
 • สมการ Gaussian สมมติให้ พลูมมีการยกตัวขึ้นจากความสูงปล่องจริงเป็นระยะทางหนึ่งที่เรียกว่าระยะยกตัวของพลูม ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่มีผลต่อระยะยกตัวของพลูม
 • 1 : อุณหภูมิของก๊าซในปล่อง
 • 2 : อุณหภูมิของบรรยากาศ
 • 3 : ความเร็วของก๊าซในปล่อง
 • 4 : ความสูงจริงของปล่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง, มวลอากาศมีแนวโน้มที่จะพัดจากเขตที่มีความดันบรรยากาศสูงไปยังเขตที่มีความดันต่ำกว่า
 • 2 : ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเอง, มวลอากาศมีแนวโน้มที่จะพัดจากเขตที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังเขตที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
 • 3 : Coriolis force เกิดขึ้นเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
 • 4 : Coriolis force ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสอากาศในแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 111 :
 • การจำแนกความคงตัวของบรรยากาศ (atmospheric stability) เมื่ออุณหภูมิที่ผิวพื้นเป็น 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่ระดับความสูง 1500 เมตร เป็น 25 องศาเซลเซียส คือ
 • 1 : คงตัว (stable)
 • 2 : ไม่คงตัว (unstable)
 • 3 : สะเทิน (neutral)
 • 4 : อินเวอร์ชั่น (inversion)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • ลม NW หมายถึง
 • 1 : ลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • 2 : ลมที่พัดไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • 3 : ลมที่พัดไปทิศตะวันตกเบนไปทางทิศเหนือ 22.5 องศา
 • 4 : ลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเบนไปทางทิศเหนือ 22.5 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :
 • ในข้อใดต่อไปนี้ที่ควรเป็นสมการแสดงความเร็วของลมที่แปรตามความสูงเหนือผิวน้ำที่ราบเรียบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • รูปของสมการ Gaussian เมื่อแหล่งกำเนิดไม่มีความสูง และผู้รับผลกระทบอยู่ที่ระดับผิวพื้นในแนวทิศทางลมคือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • ถ้า Adiabatic Lapse Rate โดยประมาณ คือ 0.01 องศาเซลเซียส/ม. ในตอนบ่ายของฤดูร้อน อุณหภูมิที่ผิวพื้นวัดได้ 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่ความสูง 1000 เมตรวัดได้ 20 องศาเซลเซียส ถ้าปล่อยอากาศเสียออกจากแหล่งกำเนิดที่ระดับผิวพื้นที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ความสูงที่อากาศเสียดังกล่าวจะลอยขึ้นสูงสุดจะเป็นเท่าใด
 • 1 : ไม่ลอย
 • 2 : มากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 500 เมตร
 • 3 : มากกว่า 500 เมตร แต่น้อยกว่า 2000 เมตร
 • 4 : มากกว่า 2000 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :
 • ในการประมาณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศที่ตำแหน่งต่างๆจากแหล่งกำเนิดที่มีความสูงและมีการปล่อยสารมลพิษอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สมการ Gaussian ผลจากสมการดังกล่าวในข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ณ ตำแหน่งที่ไกลจากแหล่งกำเนิดในแนวทิศทางลมความเข้มข้นมลพิษจะลดลงเสมอ
 • 2 : ณ ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผิวพื้นดิน ความเข้มข้นมลพิษจะลดลง
 • 3 : ณ ระดับผิวพื้นใต้ลม ยิ่งเราเคลื่อนที่ห่างจากทิศลม ความเข้มข้นมลพิษจะยิ่งลดลงเสมอ
 • 4 : ณ ระดับผิวพื้นใต้ลม ถ้าความเร็วลมลดลง ความเข้มข้นมลพิษจะยิ่งลดลงเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :
 • เมื่อใช้สมการ Gaussian ประมาณค่าความเข้มข้นสูงสุดในระดับผิวพื้นซึ่งอยู่ในแนวทิศทางลม (ใต้ลม) จากแหล่งกำเนิดที่มีความสูงนั้น อิทธิพลของอัตราการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดจะมีผลต่อความเข้มข้นของสารมลพิษอย่างไร
 • 1 : ถ้าอัตราการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นความเข้มข้นสารมลพิษทุกตำแหน่งใต้ลมจะเพิ่มขึ้นแต่มีสัดส่วนที่ไม่แน่นอน
 • 2 : ถ้าอัตราการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นความเข้มข้นสารมลพิษทุกตำแหน่งใต้ลมจะเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนที่เท่ากัน
 • 3 : ถ้าอัตราการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นความเข้มข้นสารมลพิษทุกตำแหน่งใต้ลมอาจจะเพิ่มขึ้นและลดลงโดยมีสัดส่วนที่ไม่แน่นอน
 • 4 : ถ้าอัตราการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นความเข้มข้นสารมลพิษทุกตำแหน่งใต้ลมอาจจะเพิ่มขึ้นและลดลงหรืออาจเท่าเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • สภาวะอากาศในข้อใดที่จะทำให้ ณ ตำแหน่งหนึ่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดสารมลพิษที่มีความสูง เป็นระยะทางเท่ากัน จะเห็นความกว้างของพลูมในแนวระดับและแนวดิ่งกว้างที่สุด
 • 1 : เวลาบ่าย ฟ้าโปร่ง ลมอ่อน แดดจัด
 • 2 : เวลาเช้า ลมแรง มีเมฆบางส่วน
 • 3 : เวลากลางคืน ลมแรง ฟ้าปิด
 • 4 : เวลากลางคืน ฟ้าโปร่ง ลมอ่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • ข้อใดไม่ใช่สมมติฐานในการพัฒนา สมการ Gaussian
 • 1 : มีการสะท้อนของพลูมกับพื้นดิน 1 ครั้ง
 • 2 : มีการสะท้อนของพลูมกับ mixing height 1 ครั้ง
 • 3 : มวลของสารมลพิษยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือถูกขจัดออกจากบรรยากาศโดยสิ่งแวดล้อม
 • 4 : การแพร่ในแนวแกน Y และ Z ขึ้นกับ ความคงตัวของบรรยากาศในขณะนั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • หลักการพัฒนาสมการ Gaussian ไม่คิดปัจจัยในข้อใด
 • 1 : สมดุลของมวล
 • 2 : การแพร่
 • 3 : ความเร็วลมในแนวระดับ
 • 4 : ความเร็วลมในแนวดิ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • อิทธิพลของความเร็วลมในการจำแนกความคงตัวของบรรยากาศโดยหลักการของ Turner (ที่จะมีความคงตัวมากขึ้นเป็นลำดับ จาก stability A, B, C, D, E จนถึง F) ข้อความในข้อใดถูกต้อง
 • 1 : เมื่อความเร็วลมสูงขึ้น ความคงตัวของบรรยากาศ มีแนวโน้มมีความคงตัวมากขึ้นเสมอ
 • 2 : เมื่อความเร็วลมสูงขึ้น ความคงตัวของบรรยากาศ มีแนวโน้มมีความคงตัวลดลงเสมอ
 • 3 : เมื่อความเร็วลมสูงขึ้น ความคงตัวของบรรยากาศ มีแนวโน้มมีความคงตัวมากขึ้นในตอนกลางวัน แต่จะไม่มีผลในเวลากลางคืน
 • 4 : เมื่อความเร็วลมสูงขึ้น ความคงตัวของบรรยากาศ มีแนวโน้มมีความคงตัวมากขึ้นในตอนกลางวัน แต่จะทำให้ความคงตัวลดลงในเวลากลางคืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 122 :
 • ปริมาณเมฆปกคลุมมีผลต่อความคงตัวของบรรยากาศอย่างไร
 • 1 : เมื่อปริมาณเมฆปกคลุมมากขึ้น ความคงตัวของบรรยากาศ มีแนวโน้มมีความคงตัวมากขึ้นเสมอ
 • 2 : เมื่อปริมาณเมฆปกคลุมมากขึ้นความคงตัวของบรรยากาศ มีแนวโน้มมีความคงตัวลดลงเสมอ
 • 3 : เมื่อปริมาณเมฆปกคลุมมากขึ้นความคงตัวของบรรยากาศ มีแนวโน้มมีความคงตัวมากขึ้นในตอนกลางวัน แต่จะไม่มีผลในเวลากลางคืน
 • 4 : เมื่อปริมาณเมฆปกคลุมมากขึ้นความคงตัวของบรรยากาศ มีแนวโน้มมีความคงตัวมากขึ้นในตอนกลางวัน แต่จะทำให้ความคงตัวลดลงในเวลากลางคืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • สภาวะอากาศแบบใดที่จะทำให้ ณ ตำแหน่งห่างจากแหล่งกำเนิดสารมลพิษที่มีความสูงเป็นระยะทางเท่ากัน จะเห็นความกว้างของพลูมในแนวระดับและแนวดิ่งแคบที่สุด
 • 1 : เวลากลางวัน ฟ้าโปร่ง ลมอ่อน แดดจัด
 • 2 : เวลาเช้า ลมแรง มีเมฆบางส่วน
 • 3 : เวลากลางคืน ลมอ่อน ฟ้าครึ้ม
 • 4 : เวลากลางคืน ฟ้าโปร่ง ลมแรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :
 • ข้อใดไม่ใช่สมมติฐานในการพัฒนา สมการ Gaussian
 • 1 : ความเข้มข้นของสารมลพิษมาจากแหล่งกำเนิดชนิดต่อเนื่องตลอดเวลา (continuous point source)
 • 2 : มีเฉพาะความเร็วลมตามทิศทางลมซึ่งอยู่บนแกน x
 • 3 : ความเร็วลมเป็นค่าไม่คงที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง x, y, z
 • 4 : อัตราการแพร่ในแนวแกน x จะมีขนาดน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราการเคลื่อนย้ายของมวลสารเนื่องจากลมดังนั้นจึงสามารถตัดฟังชั่นการแพร่ในแนวแกน x ออกได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 125 :
 • ข้อใดคือความหมายของ Temperature Gradient

 • 1 :

  อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศเทียบกับอุณหภูมิมลพิษ

 • 2 :

  อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับอุณหภูมิที่ระดับพื้นดิน

 • 3 :

  อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับความสูงจากพื้นดิน

 • 4 :

  อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามช่วงเวลา

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • เสถียรภาพบรรยากาศแบบ Neutral หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบรรยากาศเป็นแบบใด


 • 1 :

  Adiabatic

 • 2 :

  Inversion

 • 3 :

  Subadiabatic

 • 4 :

          Superadiabatic

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :
 • ข้อจำกัดของการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประมาณระดับความเข้มข้นของมลพิษอากาศคืออะไร

 • 1 :

  ค่าใช้จ่ายสูง

 • 2 :

  ไม่สามารถใช้งานในกรณีที่ยังไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษเกิดขึ้นจริง

 • 3 :       ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนมาก
 • 4 :         อาจมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณและการใช้สมมุติฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :
 • ข้อใดเป็นเหตุผลของการเกิด Inversion ในเมืองในช่วงเวลากลางคืน

 • 1 :

  มวลอากาศที่พื้นดินไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวราบ

 • 2 :

  มวลอากาศที่พื้นดินเคลื่อนตัวขึ้นสู่บรรยากาศเหนือพื้นดิน

 • 3 :

  อุณหภูมิที่พื้นดินต่ำกว่าอุณหภูมิในบรรยากาศเหนือพื้นดิน

 • 4 :         อุณหภูมิที่พื้นดินบางบริเวณสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • แก๊สกลุ่มหนึ่งลอยนิ่งอยู่ที่ระดับความสูง 150 ม. ต่อมาถูกลมพัดขึ้นไปที่ระดับความสูง 350 เมตร หากทราบว่าที่ระดับความสูงใหม่นี้ กลุ่มแก๊สมีอุณหภูมิ 25.5 oC อยากทราบว่ากลุ่มแก๊สนี้มีอุณหภูมิเท่าไรที่ระดับความสูงเดิม (สมมุติไม่คิดผลของความชื้นในกลุ่มแก๊ส)

 • 1 :

          23.5 oC

 • 2 :

  27.5 oC

 • 3 :

  25.5 oC

 • 4 :

          ไม่สามารถบอกได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • แก๊สกลุ่มหนึ่งลอยนิ่งอยู่ที่ระดับความสูง 150 ม. ต่อมาถูกลมพัดขึ้นไปที่ระดับความสูง 350 เมตร หากทราบว่าที่ระดับความสูงใหม่นี้ กลุ่มแก๊สมีอุณหภูมิ 25.5 oC อยากทราบว่ากลุ่มแก๊สนี้มีอุณหภูมิเท่าไรที่ระดับความสูงเดิม (สมมุติไม่คิดผลของความชื้นในกลุ่มแก๊ส)

 • 1 :

  1.34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 • 2 :

  13.42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 • 3 :

  130.42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 648 : Air Pollution Control: 04. Principles of particulate and gaseous pollutants control
ข้อที่ 131 :
 • มลพิษอากาศที่ปล่อยจากท่อไอเสียของจากยานพาหนะมีความสัมพันธ์กับค่าสัดส่วนของอากาศกับเชื้อเพลิง (Air/Fuel Ratio) ข้อใดต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อมีค่าสัดส่วนของอากาศกับเชื้อเพลิงสูง
 • 1 : มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนสูง
 • 2 : มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนต่ำ
 • 3 : มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงแต่ไฮโดรคาร์บอนต่ำ
 • 4 : มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ำแต่ไฮโดรคาร์บอนสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • การใช้อุปกรณ์ควบคุมปริมาณฝุ่นประเภทไซโคลน (Cyclone) มีประสิทธิภาพต่ำกับฝุ่นที่มีขนาดของอนุภาคโดยเฉลี่ยเท่าใด จงเลือกจากตัวเลือกที่กำหนดให้
 • 1 : 100 ไมครอน
 • 2 : 50 ไมครอน
 • 3 : 20 ไมครอน
 • 4 : 5 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 133 :
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของไซโคลนในการควบคุมปริมาณฝุ่นสามารถทำได้โดยวิธีใดจึงจะได้ผลดีที่สุด
 • 1 : ใช้ไซโคลนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถรับภาระของกระแสอากาศได้มากขึ้น
 • 2 : ใช้ไซโคลนที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้อากาศผ่านได้เร็วเป็นการเพิ่มโมเมนตัมให้สูงขึ้น
 • 3 : ขยายทางออกของไซโคลนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้อากาศไหลได้เร็วขึ้น
 • 4 : บังคับให้กระแสอากาศผ่านเข้าสู่ชุดของไซโคลนที่ต่อแบบอนุกรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • กระบวนการใดไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบกำจัดฝุ่นด้วย Electrostatic precipitator
 • 1 : การปรับสภาพอากาศเสียด้วยการทำให้เปียก
 • 2 : การทำให้เกิดประจุ (Ionization) กับอากาศที่ผ่านขั้ว Electrodes
 • 3 : การทำให้อนุภาคเกาะติดกับแผ่นรับประจุไฟฟ้า
 • 4 : การนำอนุภาคที่เกาะติดออกจากแผ่นรับประจุไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของแหล่งกำเนิดชนิดอยู่กับที่ (Stationary sources)
 • 1 : Electrostatic precipitator เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกำจัดมลพิษสูง
 • 2 : Baghouse เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกำจัดมลพิษสูงและค่าใช้จ่ายต่ำ
 • 3 : Cyclone เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำ ไม่มีอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนที่ทำให้บำรุงรักษาง่าย
 • 4 : Absorption tower เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำแต่อาจต้องบำบัดน้ำเสียที่มีสภาพเป็นกรด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :
 • “Particle resistivity” เป็นคุณสมบัติหนึ่งของอนุภาคที่สำคัญต่อการควบคุมมลพิษอากาศโดยใช้ Electrostatic precipitator ข้อใดต่อไปนี้ใช้อธิบายความหมายของ “Particle resistivity” ได้ใกล้เคียงที่สุด
 • 1 : การที่อนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านแท่งให้ประจุ (Electrodes) ได้
 • 2 : การที่อนุภาคมีความต้านทานทางไฟฟ้าสูงหรือต่ำเกินไปจนมีผลต่อการรับประจุของอนุภาค
 • 3 : การที่ความต้านทานทางไฟฟ้าจากแท่งให้ประจุ (Electrodes) รบกวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคเข้าสู่แผ่นเก็บ (Collectors) 
 • 4 : การที่อากาศเสียมีก๊าซผสมทำให้รบกวนประสิทธิภาพของการกำจัดสารมลพิษจากแผ่นเก็บ (Collectors) 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 137 :
 • การควบคุมมลพิษอากาศในรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงมีการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Catalytic converter เข้ามาช่วย อยากทราบว่าข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไว้ถูกต้องเกี่ยวกับ Catalytic converter ที่ใช้ในยานพาหนะ
 • 1 : Catalytic converter เป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งปฏิกิริยาของการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ให้เผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว
 • 2 : Catalytic converter เป็นอุปกรณ์เร่งให้รอบหมุนของเครื่องยนต์ทำงานคล้ายเทอร์โบสำหรับเพิ่มปริมาณอากาศที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้
 • 3 : Catalytic converter เป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาของก๊าซที่ปล่อยจากห้องเผาไหม้โดยเฉพาะ NOx และ CO ให้อยู่ในรูปของก๊าซที่ไม่ใช่ก๊าซมลพิษ
 • 4 : Catalytic converter เป็นอุปกรณ์ช่วยดักอนุภาคที่ปล่อยจากท่อไอเสียและนำกลับเข้าไปเผาไหม้ใหม่เพื่อลดปริมาณของอนุภาคที่ปล่อยออกจากยานพาหนะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดถูกเกี่ยวกับไอเสียของรถยนต์ดีเซลที่ไม่ได้ติดตั้งระบบควบคุม
 • 1 : ความเข้มข้นของ NO ในไอเสียจะมากขึ้นเมื่อเร่งเครื่องจากสภาพเดินเบา
 • 2 : ความเข้มข้นของ NO ในไอเสียจะมากขึ้นเมื่อชะลอเครื่องจากสภาพกำลังวิ่ง
 • 3 : ความเข้มข้นของ HC ในไอเสียจะน้อยลงเมื่อชะลอเครื่องจากสภาพกำลังวิ่ง
 • 4 : ความเข้มข้นของ HC ในไอเสียจะมากขึ้นเมื่อเร่งเครื่องจากสภาพเดินเบา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • หากต้องการกำจัดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนในไอเสียจากปล่องระบายของอุตสาหกรรมควรใช้อุปกรณ์ใด
 • 1 : ไซโคลน
 • 2 : หอฉีดน้ำ
 • 3 : ห้องตกตะกอน
 • 4 : ถุงกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 140 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการลดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในไอเสียรถยนต์เบนซิน
 • 1 : ใช้อุปกรณ์ catalytic converter
 • 2 : ใช้อุปกรณ์ oxygen sensor
 • 3 : ปรับลดสัดส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิง
 • 4 : ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ให้เหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • ข้อใดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมน้อยที่สุดในการจัดการคุณภาพอากาศในชุมชน
 • 1 : กำหนดให้มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากรถบรรทุกโดยใช้ผ้าใบปิดคลุม
 • 2 : การย้ายโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดที่อยู่ในเขตชุมชนไปตั้งรวมกันในพื้นที่ห่างไกลชุมชน
 • 3 : การกวดขันตรวจจับยานพาหนะที่มีการระบายควันดำเกินมาตรฐาน
 • 4 : การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การควบคุมไอเสียรถยนต์ด้วยการปรับปรุงระบบป้อนน้ำมัน
 • 1 : การวัดระดับออกซิเจนในไอเสียเพื่อปรับส่วนผสมให้เหมาะสม
 • 2 : การใช้ระบบฉีดน้ำมันในกระบอกสูบโดยตรง
 • 3 : การทำให้ไอดีร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนเข้ากระบอกสูบ
 • 4 : การหมุนเวียนไอเสียกลับไปยังห้องสันดาป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • กลไกหรือแรงใดมีความสำคัญในการจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน โดยใช้ถุงกรอง
 • 1 : การกระทบเนื่องจากความเฉื่อย(Inertial Impaction)
 • 2 : การแพร่ (Diffusion)
 • 3 : การสกัดกั้นโดยตรง(Direct Interception)
 • 4 : แรงไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Attraction)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 • Cut diameter ที่ใช้บอกประสิทธิภาพของอุปกรณ์กำจัดฝุ่น หมายถึงอะไร
 • 1 : ขนาดของฝุ่นที่อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถกำจัดได้ 50%
 • 2 : ขนาดใหญ่ที่สุดของฝุ่นที่อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถกำจัดได้ 50% จากขนาดทั้งหมด
 • 3 : ขนาดเล็กที่สุดของฝุ่นที่อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถกำจัดได้
 • 4 : ขนาดของอนุภาคที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสูงสุดของอุปกรณ์นั้นๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 • หากต้องการปรับปรุงให้ wet scrubber แบบ Spray tower สามารถกำจัดฝุ่นขนาดเล็กลงดียิ่งขึ้น สามารถทำได้โดยวิธีใด
 • 1 : ให้อากาศเสียอยู่ใน scrubber นานขึ้นโดยเพิ่มขนาดถังหรือติดตั้งถังเพิ่มเติม
 • 2 : ลดขนาดหยดหรือละอองของเหลวให้เล็กลง
 • 3 : ใช้น้ำปูนขาวแทนน้ำธรรมดา
 • 4 : พยายามควบคุมให้อากาศไหลแบบราบเรียบให้มากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • Activated Carbon ใช้กำจัดสารมลพิษที่อยู่ในรูปก๊าซได้ด้วยกลไกใดเป็นกลไกหลัก
 • 1 : การดูดติดผิวโดยแรงแวนเดอวาลล์
 • 2 : การดูดติดผิวจากการเกิดพันธะเคมี
 • 3 : การดูดติดผิวโดยไฟฟ้าสถิต
 • 4 : ถูกทั้ง ก และ ข
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • Catalytic Incinerator มีข้อได้เปรียบเหนือ Thermal Incinerator อย่างไร
 • 1 : สามารถทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ในอุณหภูมิต่ำกว่า
 • 2 : ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า
 • 3 : ลดปริมาณ NOx ที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาไหม้เนื่องจากทำงานในอุณหภูมิต่ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 148 :
 • เชื้อเพลิงชนิดใดต่อไปนี้สะอาดที่สุด กล่าวคือเมื่อสันดาปแล้วเกิดมลพิษอากาศน้อยที่สุด
 • 1 : ก๊าซธรรมชาติ
 • 2 : ถ่านหิน
 • 3 : น้ำมันเตา
 • 4 : ฟืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบอุปกรณ์ดักฝุ่นจำพวกห้องตกตะกอนฝุ่น (Settling chamber)
 • 1 : ความยาวของห้อง
 • 2 : รูปร่างของอนุภาคฝุ่น
 • 3 : ขนาดและความหนาแน่นของอนุภาคฝุ่น
 • 4 : อัตราไหลอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 150 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดที่สุดเกี่ยวกับออกไซด์ของไนโตรเจนในอากาศ
 • 1 : ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ได้
 • 2 : ก่อให้เกิดฝนกรดได้
 • 3 : ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้
 • 4 : ลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาไหม้ของแหล่งกำเนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :
 • สารใดต่อไปนี้ไม่พบในส่วนประกอบของควันดำจากไอเสียรถบรรทุก
 • 1 : black carbon
 • 2 : hydrocarbons
 • 3 : heavy metal
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิดที่สุดเกี่ยวกับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
 • 1 : ลดการเกิดควันดำ
 • 2 : ลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : ลดการเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 4 : ลดการเกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 • ข้อต่อไปนี้ใช้ควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากแหล่งกำเนิดโดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
 • 1 : Fuel gas recirculation
 • 2 : Dry adsorption
 • 3 : Flue gas desulfurization
 • 4 : Water injection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 154 :
 • สารใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้ในระบบควบคุมก๊าซจากแหล่งกำเนิดโดยใช้กระบวนการ Adsorption
 • 1 : activated carbon
 • 2 : silica gel
 • 3 : zeolite
 • 4 : ทรายละเอียด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :
 • จงคำนวนหาความหนาแน่น หน่วยเป็น กก./ลบ.ม. ของอากาศปกติ ที่อุณหภูมิ 140 C และเป็นอากาศแห้ง
  กำหนดสมการ P = rRT   ,

  เมื่อ P = ความดันอากาศ ,บรรยากาศ 
  r = ความหนาแน่นของอากาศ, กก./ลบ.ม. ณสภาวะอ้างอิง อุณหภูมิ 20 C และความดัน 1 บรรยากาศ, r ของอากาศเท่ากับ 1.204 กก./ลบ.ม.
  R = ค่าคงที่ของอากาศ = 0.00285 บรรยากาศ/องศาเคลวิน
  T = อุณหภูมิสัมบูรณ์,องศาเคลวิน
  v = ความเร็วลมที่เกิดขึ้น , เมตร/วินาที
  VP = velocity pressure, ปาสคาล

 • 1 : 0.783 กก./ลบ.ม.
 • 2 : 0.850 กก./ลบ.ม.
 • 3 : 0.932 กก./ลบ.ม.
 • 4 : 1.204 กก./ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :
 • จงคำนวณความดันของอากาศที่เกิดจากอากาศเคลื่อนที่ (Velocity Pressure หรือ VP) หน่วยเป็นปาสคาล ณ สภาวะอ้างอิง เมื่อความเร็ว (V) ของลมขณะนั้นเท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที
  กำหนดสมการ P = rRT   , 

  เมื่อ P = ความดันอากาศ ,บรรยากาศ 
  r = ความหนาแน่นของอากาศ, กก./ลบ.ม. ณสภาวะอ้างอิง อุณหภูมิ 20 C และความดัน 1 บรรยากาศ, r ของอากาศเท่ากับ 1.204 กก./ลบ.ม.
  R = ค่าคงที่ของอากาศ = 0.00285 บรรยากาศ/องศาเคลวิน
  T = อุณหภูมิสัมบูรณ์,องศาเคลวิน
  v = ความเร็วลมที่เกิดขึ้น , เมตร/วินาที
  VP = velocity pressure, ปาสคาล

 • 1 : 58.40 ปาสคาล
 • 2 : 60.20 ปาสคาล
 • 3 : 70.38 ปาสคาล
 • 4 : 80.45 ปาสคาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักการทำงานหรือกลไกการจับมลพิษที่สำคัญของเครื่องควบคุมแบบ Wet Scrubber
 • 1 : แรงโน้มถ่วง
 • 2 : แรงหนีศูนย์กลาง
 • 3 : แรงทางไฟฟ้าสถิตย์
 • 4 : การชน การสกัดกั้น และการแพร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • การควบคุมก๊าซมลพิษโดยการดูดซึมอาศัยหลักการใด
 • 1 : จุดเดือดของก๊าซ
 • 2 :  ความสามารถของก๊าซที่จะละลายในของเหลว
 • 3 :  น้ำหนักโมเลกุลของก๊าซ
 • 4 :  ความสามารถของของเหลวในการละลายสาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • ถ่านกัมมันต์ใช้ควบคุมไอระเหยตัวทำละลายได้ด้วยวิธีใด
 • 1 :  กรองตัวทำละลาย
 • 2 :  ดูดซึมตัวทำละลาย
 • 3 :  ดูดซับตัวทำละลาย
 • 4 :  ย่อยสลายตัวทำละลาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 160 :
 • การเผาทำลายควันดำและก๊าซมลพิษจะต้องคำนึงถึงพารามิเตอร์ต่อไปนี้
 • 1 :  อุณหภูมิต้องสูงพอ
 • 2 :  เวลาในการเผาต้องนานเพียงพอ
 • 3 :  มีความปั่นป่วนของก๊าซเพียงพอ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 161 :
 • การควบแน่นไอระเหยตัวทำละลายมักนิยมใช้ควบคุมมลพิษในกรณีใด
 • 1 :  มลพิษมีความเข้มข้นสูง
 • 2 :  มลพิษมีความเข้มข้นต่ำ
 • 3 :  มลพิษมีจุดเดือดต่ำ
 • 4 :  มลพิษละลายน้ำได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • การเผาแบบปกติแตกต่างจากการสันดาปด้วยคะตาลิสต์อย่างไร
 • 1 :  การเผาแบบปกติมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า
 • 2 :  การเผาแบบปกติต้องใช้เชื้อเพลิงมากกว่า
 • 3 :  การเผาแบบปกติต้องใช้เวลาเผานานกว่า
 • 4 :  การเผาแบบปกติเกิดมลพิษสูงกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดไม่ใช่กลไกที่ใช้กักเก็บอนุภาคฝุ่น
 • 1 :  Gravitational settling, Centrifugal impaction, Inertial impaction
 • 2 :  Direct interception, Diffusion, Electrostatic attraction
 • 3 :  Inertial impaction, Direct interception, Electrostatic attraction
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดักเก็บฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต
 • 1 :  ความเข้มข้นของฝุ่น, อุณหภูมิของ flue gas
 • 2 :  ความต้านทานไฟฟ้าของอนุภาคฝุ่น, ความชื้น
 • 3 :  ขนาดของฝุ่น, สนามไฟฟ้า
 • 4 :  ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง สำหรับห้องตกตะกอน (Settling chamber)
 • 1 :  ความเร็วของก๊าซยิ่งช้า ประสิทธิภาพในการกักเก็บอนุภาคจะเพิ่มขึ้น
 • 2 :  ห้องตกตะกอนยิ่งยาวและเตี้ย ประสิทธิภาพในการกักเก็บฝุ่นจะสูงขึ้น
 • 3 :  การไหลของก๊าซภายในห้องตกตะกอนที่มีความเร็วสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพในการเก็บอนุภาคของห้องตกตะกอนสูงขึ้น
 • 4 :  ประสิทธิภาพของการตกตะกอนจะสูง เมื่อมีการผสมกันของก๊าซในระหว่างการไหลผ่านห้องตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 166 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  Cyclone ใช้ดักเก็บฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ แต่ประสิทธิภาพไวต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุ่น และอัตราการไหลของกระแสอากาศ
 • 2 :  ห้องตกตะกอนเป็นอุปกรณ์ที่ความดันสูญเสียต่ำ ประสิทธิภาพในการดักเก็บฝุ่นขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่น
 • 3 :  Wet scrubber เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจับฝุ่นและก๊าซได้ในขั้นตอนเดียว และประสิทธิภาพในการจับฝุ่นไม่ขึ้นกับสภาพต้านทานไฟฟ้าของฝุ่น
 • 4 :  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :  ประสิทธิภาพของ Cyclone เพิ่มขึ้น เมื่อขนาดของ Cyclone ใหญ่ขึ้น
 • 2 :  ประสิทธิภาพของ Cyclone เพิ่มขึ้น เมื่อพื้นที่ของท่ออากาศเข้าใหญ่ขึ้น
 • 3 :  ประสิทธิภาพของ Cyclone เพิ่มขึ้น เมื่อขนาดของอนุภาคเล็กลง
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 :  การเพิ่มขนาดของ Cyclone ทำให้ความดันสูญเสีย (Pressure drop) ลดลง
 • 2 :  การเพิ่มขนาดของท่ออากาศออกทำให้ความดันสูญเสีย (Pressure drop) ลดลง
 • 3 :  การเพิ่มอุณหภูมิของก๊าซทำให้ความดันสูญเสีย (Pressure drop) ลดลง
 • 4 :  การลดขนาดของอนุภาคทำให้ความดันสูญเสีย (Pressure drop) ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :  กระบวนการบำบัด NOx โดยวิธี Catalytic reduction ด้วยแอมโมเนีย ใช้แอมโมเนียทำปฏิกิริยากับ NOx โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา reduction กลายเป็น N2 และไอน้ำ
 • 2 :  กระบวนการบำบัด NOx โดยใช้วิธีNon-catalytic reduction ใช้แอมโมเนียเป็น Reducing agent ฉีดพ่นเข้าไปในไอเสียเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับ NOx ในสภาวะก๊าซกลายเป็น N2, O2 และน้ำ
 • 3 :  กระบวนการบำบัด NOx แบบ Oxidation reduction เป็นวิธีที่ทำให้ NOx เกิดปฏิกิริยา Oxidation กับคลอรีนไดออกไซด์ ปฏิกิริยา Reduction กับ Ozone
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 :  อนุภาคที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำจะถูกใส่ประจุได้ง่ายและเสียประจุได้ง่าย ดังนั้นเมื่อเกาะที่ขั้วเก็บจะสูญเสียประจุโดยทำให้ฝุ่นฟุ้งกลับเข้าไปในกระแสก๊าซอีก
 • 2 :  อนุภาคที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงจะจับประจุได้ยาก แต่สูญเสียประจุได้ง่ายในสภาวะที่มีความเข้มข้นของอนุภาคจะเกิดสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ขั้ว
 • 3 :  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สามารถช่วยลดค่าความต้านทานไฟฟ้าของฝุ่นได้จึงนิยมฉีดเข้าไปใน Electrostatic precipitator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 171 :
 • ก๊าซโอโซน (O3) ที่ความเข้มข้น 0.2 ppm คิดเป็นกี่ mg/m3

   

 • 1 :  0.29
 • 2 :  0.39
 • 3 :  0.49
 • 4 :  0.59
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : โอกาสที่อนุภาคขนาด 50 ไมโครเมตรจะถูกดักจับด้วยแรงอิมแพคชนด้วยแรงเฉื่อย หรือสกัดกั้น (Interception) มากกว่าอนุภาคขนาด 5 ไมโครเมตร
 • 2 : โอกาสที่อนุภาคขนาด 50 ไมโครเมตรจะถูกดักจับด้วยแรงอิมแพคชนด้วยแรงเฉื่อย หรือสกัดกั้น (Interception) น้อยกว่าอนุภาคขนาด 5 ไมโครเมตร
 • 3 : โอกาสที่อนุภาคขนาด 50 ไมโครเมตรจะถูกดักจับด้วยแรงอิมแพคชนด้วยแรงเฉื่อย หรือสกัดกั้น (Interception) เท่ากับอนุภาคขนาด 5 ไมโครเมตร
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 173 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : โอกาสที่อนุภาคขนาด 10 นาโนเมตรจะถูกจับด้วยการแพร่มากกว่าอนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตร
 • 2 : โอกาสที่อนุภาคขนาด 10 นาโนเมตรจะถูกจับด้วยการแพร่น้อยกว่าอนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตร
 • 3 : โอกาสที่อนุภาคขนาด 10 นาโนเมตรจะถูกจับด้วยการแพร่เท่ากับอนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตร
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 174 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : อนุภาคขนาดเดียวกันโอกาสที่จะเกิดอนุภาคขนาด 1 ไมโครเมตร จะถูกดักจับด้วยแรงดักจับแบบไฟฟ้าสถิตมากกว่าค่าอนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตร
 • 2 :  อนุภาคขนาดเดียวกันโอกาสที่จะเกิดอนุภาคขนาด 1 ไมโครเมตร จะถูกดักจับด้วยแรงดักจับแบบไฟฟ้าสถิตน้อยกว่าค่าอนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตร
 • 3 : อนุภาคขนาดเดียวกันโอกาสที่จะเกิดอนุภาคขนาด 1 ไมโครเมตร จะถูกดักจับด้วยแรงดักจับแบบไฟฟ้าสถิตเท่ากับค่าอนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตร
 • 4 : ไม่สามารถบอกได้จากขนาดอนุภาค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : เครื่องดักจับฝุ่นแบบไซโคลน (Cyclone) ดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้ดีกว่าขนาดใหญ่
 • 2 : เครื่องดักจับฝุ่นแบบไซโคลน (Cyclone) ดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ได้ดีกว่าขนาดเล็ก
 • 3 : เครื่องดักจับฝุ่นแบบไซโคลน (Cyclone) ดักจับได้ทุกขนาดได้ดีเท่ากัน
 • 4 : ไม่สามารถบอกขนาดอนุภาคได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 176 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : เครื่องเก็บอนุภาคฝุ่นแบบแรงโน้มถ่วงทำงานโดยอาศัยการตกค้างตามแรงโน้มถ่วงของอนุภาค
 • 2 : ประสิทธิภาพเครื่องเก็บอนุภาคแบบแรงโน้มถ่วงจะสูงขึ้น เมื่อห้องตกตะกอนยาวขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพเครื่องเก็บอนุภาคแบบแรงโน้มถ่วงจะสูงขึ้น เมื่อห้องตกตะกอนสั้นลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : กลไกลในการเก็บมลสารประกอบด้วยแรงชน (Impaction) การแพร่ (Diffusion) การสกัดกั้น (Interception) และแรงโน้มถ่วง
 • 2 : อนุภาคขนาด 1 ไมโครเมตร แพร่ได้เร็วกว่าอนุภาคขนาด 0.1 ไมโครเมตร
 • 3 : อนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตร แพร่ได้เร็วกว่าอนุภาคขนาด 20 ไมโครเมตร
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : กระบวนการตกตะกอนเร่งไฟฟ้าสถิต ประกอบด้วยการใช้ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคการสร้างสนามไฟฟ้า การจับอนุภาค
 • 2 : การใส่ประจุไฟฟ้าเป็นการใช้อิเล็กตรอนให้กับอนุภาคโดยการทำให้อนุภาคสัมผัสกับไอออนของก๊าซโมเลกุล
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ขั้นตอนการทำงานของเครื่องตกตะกอนเร่งไฟฟ้าสถิตย์จะขึ้นอยู่กับปริมาตรของประจุ ความแรงของสนามไฟฟ้า และระดับของการหลุดหนีใหม่ของอนุภาคที่จับได้
 • 2 : การใส่ประจุไฟฟ้าเป็นการได้อิเล็กตรอนให้กับอนุภาคกับการใช้อนุภาคสัมผัสกับไอออนของก๊าซโมเลกุล
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 180 :
 • ข้อใดถูก
 • 1 : การใส่ประจุให้กับอนุภาคในเครื่องดักฝุ่นอนุภาคแบบไฟฟ้าสถิตสามารถจับอนุภาคขนาด 10 ไมครอนเกิดจากกลไกลการใส่ประจุโดยสนามไฟฟ้า
 • 2 : การใส่ประจุในเครื่องดักจับอนุภาคแบบไฟฟ้าสถิตสำหรับอนุภาคเกิดจากกลไกลการการได้ประจุแบบการแพร่
 • 3 : ไม่มีข้อใดถูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :
 • จงหาพื้นที่ของขั้วเก็บที่ต้องใช้เก็บอนุภาคของเครื่องตกตกอนเชิงไฟฟ้าสถิตจากข้อมูลที่กำหนด โดยใช้สมการของ Matts-Ohnfield

  ปริมาณการไหลของก๊าซ = 150 m3/sec
  ความเข้มข้นของฝุ่นในที่ทางเข้า = 20 g/m3
  ความเข้มข้นของฝุ่นในที่ทางออก = 0.15 g/m3
  ความเร็วของอนุภาค = 12 cm /s
  ค่าคงที่ k = 1
 • 1 : 3,060 m2
 • 2 : 6,120 m2
 • 3 : 9,180 m2
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการคำนวณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 :
 • จงหาจำนวนของช่องอากาศไหลจากข้อมูลที่กำหนด

  ประเภทของฝุ่น : ผงละเอียดจากการเผาถ่านหิน

  ปริมาณการไหลของก๊าซ = 150 m3/sec

  ความเข้มข้นของฝุ่นในที่ทางเข้า = 20 g/m3

  ความเข้มข้นของฝุ่นในที่ทางออก = 0.15 g/m3

  อุณหภูมิของก๊าซ = 750 K

  ความดันของก๊าซที่บำบัด = -500 mmHg

  ความต้านทานไฟฟ้าปรากฏของฝุ่น = 4 x 1010 Ohm-cm

  ความเร็วของอนุภาค = 12 cm /s

  ความสูงของขั้วเก็บ = 7 เมตร

  ความยาวของขั้วเก็บ = 7.5 เมตร

  ระยะห่างระหว่างขั้นเก็บ = 0.3 เมตร

 • 1 : 58 ช่อง
 • 2 : 59 ช่อง
 • 3 : 60 ช่อง
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการคำนวณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • จงหาความเร็วของก๊าซในช่องอากาศไหลจากข้อมูลต่อไปนี้

  ประเภทของฝุ่น : ผงละเอียดจากการเผาถ่านหิน

  ปริมาณการไหลของก๊าซ = 150 m3/sec

  ความเข้มข้นของฝุ่นในที่ทางเข้า = 20 g/m3

  ความเข้มข้นของฝุ่นในที่ทางออก = 0.15 g/m3

  อุณหภูมิของก๊าซ = 750 K

  ความดันของก๊าซที่บำบัด = -500 mmHg

  ความต้านทานไฟฟ้าปรากฏของฝุ่น = 4 x 1010 Ohm-cm

  ความเร็วของอนุภาค = 12 cm /s

  ความสูงของขั้วเก็บ = 7 เมตร

  ความยาวของขั้วเก็บ = 7.5 เมตร

  ระยะห่างระหว่างขั้นเก็บ = 0.3 เมตร

 • 1 : 1.21 m/s
 • 2 : 2.42 m/s
 • 3 : 4.84 m/s
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการคำนวณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 184 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : อนุภาคขนาด 1 ไมโครเมตรแพร่ได้เร็วกว่าอนุภาคขนาด 0.1 ไมโครเมตร
 • 2 : อนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตรตกตะกอนได้ดีกว่าอนุภาคขนาด 20 ไมโครเมตร
 • 3 : อนุภาคขนาด 10 ไมโครเมตรจะถูกใส่ประจุไฟฟ้าแบบการแพร่ได้ง่ายกว่าอนุภาคขนาด 0.1 ไมโครเมตร
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • ข้อใดเป็นอุปกรณ์ดักจับฝุ่น
 • 1 :  Cyclone, Bag house filter, Electrostatic precipitator
 • 2 : Cyclone scrubber , Venturies scrubber, Bag filter
 • 3 : ไม่มีข้อถูก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 186 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : เครื่องดักเก็บฝุ่นแบบ cyclone เหมาะสำหรับการดักเก็บอนุภาคขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร
 • 2 : เครื่องดังเก็บฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic precipitator) มีประสิทธิภาพดีในการเก็บฝุ่นขนาด 0.1 ไมโครเมตร ที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง
 • 3 : เครื่องดังเก็บฝุ่นแบบ Scrubber สามารถดักเก็บฝุ่นและดูดซึมก๊าซมลพิษได้ในขั้นตอนเดียวเพราะสำหรับการบำบัดมลพิษอากาศมีฤทธิ์กัดกร่อน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 649 : Air Pollution Control: 05. Sampling and analysis methods
ข้อที่ 187 :
 • ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 2 พีพีเอ็มเทียบเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยของไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 1 : 2.29 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 2 : 22.9 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 3 : 240.5 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • 4 : 2290 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 188 :
 • จงเลือกแนวโน้มของสภาพที่จะเกิดก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศบริเวณใกล้เขตเมือง
 • 1 : ก๊าซโอโซนส่วนใหญ่เกิดในสภาพที่ไม่มีแดด เวลากลางวันมีการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์มาก
 • 2 : ก๊าซโอโซนส่วนใหญ่เกิดในสภาพที่ลมสงบ เวลากลางคืนมีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาก
 • 3 : ก๊าซโอโซนส่วนใหญ่เกิดในสภาพที่มีแดด เวลากลางวันมีการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์มาก
 • 4 : ก๊าซโอโซนส่วนใหญ่เกิดในสภาพที่ลมแรง เวลากลางคืนมีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • วิธีตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศตามมาตรฐานของกฎหมายไทยได้แก่
 • 1 : Chemiluminescense
 • 2 : UV Fluorescense Spectrometry
 • 3 : Photocatalytic Reaction
 • 4 : Non-dispersive Infrared spectroscopy
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 190 :
 • เหตุใดการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศตามวิธีของ U.S.EPA Method 5 ต้องทำการเก็บตัวอย่างให้ความเร็วของกระแสอากาศอากาศภายในปล่องเทียบเท่ากับความเร็วของการเก็บตัวอย่าง (Isokinetic) ในขณะที่การเก็บก๊าซในปล่องระบายอากาศอาจไม่จำเป็นต้องทำแบบ Isokinetic
 • 1 : ฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศมีการกระจายตัวเท่ากันในพื้นที่หน้าตัดของปล่องแต่ก๊าซมีการเคลื่อนที่ตามความเร็วของกระแสอากาศในปล่อง
 • 2 : ฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เท่ากันในพื้นที่หน้าตัดของปล่องแต่ก๊าซมีการเคลื่อนที่ตามความเร็วของกระแสอากาศในปล่อง
 • 3 : ฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศมีการเคลื่อนที่แบบแปรปรวนตามความยาวของปล่องแต่ก๊าซมีการกระจายตัวตามพื้นที่หน้าตัดของปล่อง
 • 4 : ฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศมีการกระจายตัวแบบบราวเนี่ยนตามความยาวของปล่องแต่ก๊าซมีการกระจายตัวตามแนวยาวของปล่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ใช้ควบคุมอัตราการไหลของอากาศในอุปกรณ์เก็บตัวอย่างได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • 1 : Mass flow controller
 • 2 : Dry gas meter
 • 3 : Rotameter
 • 4 : Wet test meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 192 :
 • การเก็บตัวอย่างอากาศในสภาวะที่มีอุณหภูมิ (T1) และความดัน (P1) สูงหรือต่ำกว่ามาตรฐานมีผลต่อปริมาตรของอากาศที่เก็บตัวอย่างได้ (V1) จึงจำเป็นต้องปรับค่าให้ได้ตามสภาวะมาตรฐาน (Standard Temperature and Pressure – STP) ดังนั้น ปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (V2) สามารถคำนวณได้โดยใช้ใดสูตรดังต่อไปนี้
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • เึครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศที่เรียกว่า บาโรมิเตอร์ มี 2 แบบคือ
 • 1 : แบบปรอท และแบบตลับ
 • 2 : แบบแอนดรอยด์ และแบบน้ำ
 • 3 : แบบแอนดรอยด์ และแบบกลับ
 • 4 : แบบคิว และแบบปรอท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างอากาศ และวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นละออง
 • 1 : Hi-Vol sampler
 • 2 : passive sampler
 • 3 : smoke shade reflectance
 • 4 : beta gauge
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 195 :
 • ถ้าสังเกตเห็นควันขาวจากปล่องโรงไฟฟ้า หมายถึง
 • 1 : ฝุ่นในระบบมากขึ้น
 • 2 : ปกติ
 • 3 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในระบบมากขึ้น
 • 4 : ไนโตรเจนไดออกไซด์ในระบบมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บ วิเคราะห์ และหาองค์ประกอบของตัวอย่างกลิ่น
 • 1 : Tedlar bag/GC
 • 2 : Flux chamber/ GC
 • 3 : Tedlar bag/olfactometer
 • 4 : Flux chamber/GC-MS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่อง
 • 1 : US EPA method 5
 • 2 : US EPA method 6
 • 3 : US EPA method 7
 • 4 : US EPA method 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • การคำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศในปล่องแบบแห้งตามวิธี US EPA Method 3 ต้องทราบสัดส่วนของก๊าซใดต่อไปนี้
 • 1 : CO2/CO/O2/N2
 • 2 : CO2/CO/N2/SO2
 • 3 : O2/N2/SO2/SO3
 • 4 : O2/N2/CO2/SO2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 :
 • โอโซน (O3) ความเข้มข้น 0.08 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร มีค่าเท่ากับข้อใด (O = 16)
 • 1 : 0.157 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 0.157 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 3.84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 3.84 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในบรรยากาศทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : US EPA Method 6
 • 2 : Atomic-absorption
 • 3 : Non - Dispersive Infrared
 • 4 : Chemiluminescence
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 201 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : Gravimetric-high volume
 • 2 : Atomic-absorption
 • 3 : Non - Dispersive Infrared
 • 4 : Chemiluminescence
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : Gravimetric-high volume
 • 2 : Atomic-absorption
 • 3 : Non - Dispersive Infrared
 • 4 : hemiluminescence
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจวัดความเข้มข้นโอโซนในบรรยากาศทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : Gravimetric-high volume
 • 2 : Atomic-absorption
 • 3 : Non - Dispersive Infrared
 • 4 : Chemiluminescence
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • ข้อใดถูกที่สุดในการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย (VOC) ด้วยเครื่องGC
 • 1 : นิยมใช้ flame ionization detector ในการวิเคราะห์สารประกอบไนโตรเจน
 • 2 : นิยมใช้ electron capture detector ในการวิเคราะห์สารประกอบไนโตรเจนและฮาโลเจน
 • 3 : นิยมใช้ mass spectrometry ในการวิเคราะห์สารประกอบคีโตนและแอลกอฮอล์
 • 4 : นิยมใช้ atomic emission ในการวิเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอีเทอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :
 • ข้อใดผิดที่สุดเกี่ยวกับการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์
 • 1 : ในการตรวจวัดก๊าซ CO ต้องทำในขณะที่เร่งเครื่อง
 • 2 : ในการตรวจวัดก๊าซ HC ต้องทำในขณะที่เครื่องเดินเบา
 • 3 : ในการตรวจวัดก๊าซ ควันขาว ต้องทำในขณะที่เร่งเครื่อง
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • ข้อใดถูกที่สุดเกี่ยวกับการตรวจวัดการระบายควันดำจากรถยนต์ดีเซล
 • 1 : หากรถจอดอยู่กับที่ ไม่มีภาระ ต้องตรวจวัดขณะเร่งเครื่องจนสุดคันเร่ง
 • 2 : หากรถมีภาระ ต้องตรวจวัดขณะที่เครื่องเดินเบา
 • 3 : หากรถมีภาระ ต้องตรวจวัดขณะที่เครื่องมีความเร็วรอบร้อยละ70ของความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด
 • 4 : ใช้ระบบกระดาษกรองเท่านั้นในการตรวจวัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • ข้อใดผิดเกี่ยวกับการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์เบนซิน
 • 1 : ในการตรวจวัดก๊าซ HC ต้องทำในขณะที่เครื่องเดินเบา
 • 2 : ในการตรวจวัดก๊าซ CO ต้องทำในขณะที่เร่งเครื่อง
 • 3 : ใช้เครื่องมือ NDIR ในการวัดก๊าซHC
 • 4 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงโม่ บด ย่อยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • 1 : หากจุดตรวจอยู่บริเวณปล่อง จะวัดฝุ่นรวมด้วยวิธี smoke opacity meter
 • 2 : หากจุดตรวจอยู่บริเวณปล่อง จะวัดฝุ่นรวมด้วยวิธี US EPA Method 5
 • 3 : หากจุดตรวจอยู่บริเวณที่ห่างจากขอบจุดกำเนิด1เมตร จะวัดฝุ่นรวมด้วยวิธี US EPA Method 5
 • 4 : หากจุดตรวจอยู่บริเวณที่ห่างจากขอบจุดกำเนิด1เมตร จะวัดความทึบแสงด้วยวิธี smoke opacity meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักการที่สำคัญของการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องเพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นอนุภาคมลสารแบบ isokinetic sampling
 • 1 : ดูดอากาศเข้าใน probe ซึ่งปรับอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิของก๊าซในปล่อง
 • 2 : ดูดอากาศเข้าใน probe ด้วยความเร็วที่เท่ากับความเร็วของก๊าซในปล่อง
 • 3 : เก็บตัวอย่างด้วยความเร็วการดูดอากาศคงที่
 • 4 : เก็บตัวอย่างอากาศโดยควบคุมอุณหภูมิแก๊สให้คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 210 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจวัดระดับ PM10 ในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : วิธี Pararosaniline
 • 2 : วิธี Gravimetric Hi-volume
 • 3 : วิธี Chemiluminescence
 • 4 : วิธี Nondispersive infrared
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 211 :
 • เครื่องมือวิเคราะห์แบบดึงก๊าซเข้าไปวิเคราะห์ของระบบการตรวจวัดมลพิษอากาศอย่างต่อเนื่อง (Extractive Continuous Emission Monitoring System) จะทำการวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
 • 1 : สภาพก๊าซตัวอย่างที่ไม่มีฝุ่นละออง
 • 2 : ความชื้นในก๊าซต้องถูกกำจัดออก
 • 3 : อุณหภูมิของก๊าซต้องเหมาะสมกับเครื่องมือวิเคราะห์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 212 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามประกาศคณะกรรมการส่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : UV-Fluorescence
 • 2 : Pararosaniline
 • 3 : Chemiluminescence
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • วิธีต่อไปนี้ทุกวิธีจัดว่าเป็นวิธีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ยกเว้นวิธีใด
 • 1 : Atomic Absorption Spectrometer
 • 2 : Beta Ray
 • 3 : Dichotomous
 • 4 : Gravimetric
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง
 • 1 : ถุงเก็บตัวอย่างอากาศแบบ Tedlar จะใช้ได้ดี เมื่อเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศ ที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องและความเข้มข้นของสารเคมีน้อยกว่า 1 ppm.
 • 2 : ถังเก็บตัวอย่างกลิ่นแบบ Summa Canister ผนังภายในถังจะเคลือบด้วยสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีทำปฏิกิริยากับผิวของผนังภายในถัง
 • 3 : การนำตัวอย่างอากาศออกจากถังเก็บตัวอย่างแบบ Summa Canister จะต้องใช้แรงดันอย่างน้อย 1.5 เท่าของความดันบรรยากาศ ซึ่งจะทำให้ปริมาณสารที่ต้องการวิเคราะห์ลดลง
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :
 • ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด
 • 1 : การเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศ โดยนำอากาศผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวจับสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นในตัวอย่างอากาศ จะใช้กับตัวอย่างอากาศที่มีปริมาณสารที่ทำให้เกิดกลิ่นในปริมาณที่เข้มข้นเท่านั้น
 • 2 : ในการใช้ถ่าน (Charcoal) เป็นสารดูดซับสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นในตัวอย่างอากาศ นิยมใช้ความร้อนช่วยในการดึงโมเลกุลของสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมา เพื่อนำไปวิเคราะห์
 • 3 : การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ โดยวิธีโครโอเจนิค (Cryogenic Techniques) เป็นวิธีที่นำเอาหลอดรูปร่างตัววี (V) แช่ในสารที่ให้อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง แต่ต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งของสารเคมีที่ต้องการตรวจวัด
 • 4 : ข้อควรระวังในการใช้วิธี Impingers ในการเก็บตัวอย่างอากาศ ก็คือต้องมีการเตรียมสารละลายที่ใช้ในการจับสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นอย่างพอเพียง และในบางกรณีควรแช่ Impingers ในน้ำแข็งหรือทำให้เย็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 216 :
 • Beta ray เป็นเทคนิคการตรวจวัด PM10 แบบต่อเนื่อง เทคนิคดังกล่าวมีหลักการทำงานอย่างไร
 • 1 : วัดแสงส่องผ่าน
 • 2 : วัดแสงถูกดูดกลืน
 • 3 : วัดความยาวคลื่นของแสงในบรรยากาศ
 • 4 : วัดแสงสะท้อนกลับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • Dichotomous (Dichot) ถูกประกาศให้เป็นวิธีการตรวจวัดเทียบเท่า (Equivalent Method) ใช้ตรวจวัดสารมลพิษใดในบรรยากาศ และจัดเป็น High volume sampler หรือ Low volume sampler
 • 1 : ฝุ่นรวม, High volume sampler
 • 2 : ฝุ่นรวม, Low volume sampler
 • 3 : ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน, High volume sampler
 • 4 : ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน, Low volume sampler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 218 :
 • Passive Sampling นิยมใช้เพื่อจุดประสงค์ใด และเก็บตัวอย่างโดยใช้กลไกใดเป็นหลัก
 • 1 : เพื่อหาความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศ, ใช้หลักการ inertial impaction และ Gravity Settling
 • 2 : เพื่อหาการกระจายขนาดของฝุ่นในอากาศ, ใช้หลักการ inertial impaction และ Gravity Settling
 • 3 : เพื่อหาปริมาณสารมลพิษในรูปก๊าซที่แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมซึ่งเครื่องมือตรวจจับได้ในระยะเวลาใด ๆ, ใช้หลักการ Molecule diffusion
 • 4 : เพื่อหาปริมาณสารมลพิษที่ตกทับถมบนพื้นที่ศึกษา, ใช้หลักการ Gravity Settling และ Molecule diffusion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดที่ใช้ในการสอบเทียบอัตราการดูดอากาศ (flowrate) ของ TSP High volume air sampler
 • 1 : Orifice head และ manometer
 • 2 : Bubble meter
 • 3 : Displacement bottle
 • 4 : Wet gas meter หรือ Dry gas meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 220 :
 • จงลำดับขั้นตอนตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศจากปล่องแบบไม่ต่อเนื่อง ตามวิธีการของ US EPA 1. หาน้ำหนักโมเลกุล และ ความชื้นของอากาศในปล่อง 2. หาความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซภายในปล่อง 3. หาตำแหน่งและจำนวนจุดเก็บตัวอย่าง 4. เก็บตัวอย่างฝุ่นภายในปล่อง
 • 1 : 1:2:3:4
 • 2 : 1:3:2:4
 • 3 : 3:4:1:2
 • 4 : 3:2:1:4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 221 :
 • กระดาษกรองชนิดใดเหมาะสมที่สุดในการเก็บตัวอย่าง Semivolatile Organic Compounds ในบรรยากาศในรูปของแข็ง เนื่องจากกระดาษกรองไม่ดูดซับสารมลพิษในรูปก๊าซ
 • 1 : Silica fiber filter
 • 2 : Quartz fiber filter
 • 3 : Teflon filter
 • 4 : Mixed Cellulose Ester Membrane
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบการตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMs) ระบบ Extractive และระบบ In-situ 
 • 1 : ระบบ Extractive เป็นการวัดความเข้มข้นแต่ละจุดของพื้นที่ ส่วนระบบ In-Situ เป็นการวัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดพื้นที่ 
 • 2 : ระบบ Extractive วิเคราะห์ในสภาพจริง ส่วนระบบ In-Situ วิเคราะห์ในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
 • 3 : ระบบ Extractive มีการบำรุงรักษาส่วนประกอบของระบบบางส่วน ส่วนระบบ In-Situ มีการบำรุงรักษาส่วนประกอบของระบบหลายส่วน 
 • 4 : ระบบ Extractive ใช้ก๊าซภายในเซล ส่วนระบบ In-Situ ใช้ก๊าซมาตรฐานแบบถัง 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 30 ส่วนในล้านส่วน ที่สภาวะมาตรฐาน สามารถรายงานความเข้มข้นในหน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) ได้เท่ากับเท่าใด (มวลอะตอม S = 32, O = 16)
 • 1 : 11.5 มก./ลบ.ม.
 • 2 : 78.5 มก./ลบ.ม.
 • 3 : 30 มก./ลบ.ม.
 • 4 : 90 มก./ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • การตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องโรงงาน มีหลักการในการเก็บตัวอย่างให้ถูกต้องคือ
 • 1 : ใช้ Hi-vol sampler เก็บตัวอย่างปริมาตรมากเพียงพอ
 • 2 : ใช้ Isokinetic sampling
 • 3 : ต้องเก็บตัวอย่างในช่วงที่ปล่อยมลพิษสูงสุด เช่น เริ่มเดินเครื่อง
 • 4 : ต้องเก็บตัวอย่างในสภาวะความดันและอุณหภูมิมาตรฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 225 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : วิธี Pararosaniline หรือวิธี UV-Fluorescence
 • 2 : วิธี Chemiluminescence หรือวิธี UV-Fluorescence 
 • 3 : วิธี UV-Fluorescence หรือ วิธี Non-dispersive infrared 
 • 4 : วิธี Chemiluminescence หรือ วิธี Sodium-Arsenite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • ข้อใดเป็นลำดับการทำงานของเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศด้วยวิธี Gravimetric-High Volume
 • 1 : อากาศเข้าทางเข้า --->อากาศถูกเร่งผ่านช่องเปิดขนาดเล็ก --->ฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนถูกดักด้วยแผ่นดักฝุ่น --->ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนผ่านเข้าสู่ช่องเปิดที่มีกระดาษกรองและเกาะติด
 • 2 : อากาศเข้าทางเข้า ---> ฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนถูกดักด้วยแผ่นดักฝุ่น ---->อากาศถูกเร่งผ่านช่องเปิดขนาดเล็ก ---> ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนผ่านเข้าสู่ช่องเปิดที่มีกระดาษกรองและเกาะติด
 • 3 : อากาศเข้าทางเข้า --->อากาศถูกเร่งผ่านช่องเปิดขนาดเล็ก ---> ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนผ่านเข้าสู่ช่องเปิดที่มีกระดาษกรองและเกาะติด
 • 4 : อากาศเข้าทางเข้า ---> ฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนถูกดักด้วยแผ่นดักฝุ่น ---> ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนผ่านเข้าสู่ช่องเปิดที่มีกระดาษกรองและเกาะติด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 227 :
 • ข้อใดอธิบายหลักการของวิธีการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศแบบ Non-dispersive infrared
 • 1 : หลักการดูดแสงอินฟราเรดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยดูดอากาศเข้าเครื่องมือและทำให้อากาศแยกเป็นสองทาง ทางหนึ่งผ่านเข้าระบบกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ให้หมดเพื่อใช้เป็นเซลอ้างอิง (Reference cell) ส่วนอีกทางหนึ่งเป็นเซลตัวอย่าง ความแตกต่างที่ได้จากการวัดทั้งสองเซลได้เป็นความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 • 2 : หลักการทำปฏิกิริยากับแสงอินฟราเรดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยดูดอากาศเข้าเครื่องมือผ่านเซลอ้างอิง (Reference cell) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะแปรผันกับปริมาณแสงอินฟราเรดที่ส่องผ่านอากาศในเซลอ้างอิง
 • 3 : หลักการทำปฏิกิริยาในระบบ Chemiluminescence โดยทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แยกผ่านเข้าเซลอ้างอิง (Reference cell) และเซลตัวอย่างตามลำดับ ความแตกต่างที่ได้จากการวัดจากการผ่านทั้งสองเซลได้เป็นความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 • 4 : หลักการทำปฏิกิริยาในระบบ Chemiluminescence โดยดูดอากาศเข้าเครื่องมือผ่านเซลอ้างอิง (Reference cell) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะแปรผันกับปริมาณความเข้มข้นของแสงฟลูออเรทเซนต์ที่เปล่งออกมา 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จากปล่องตามวิธีของ U.S.EPA Method 7 ได้ถูกต้อง 
 • 1 : หลักการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างจากปล่อง (Stack) ด้วยการทำปฏิกิริยาก๊าซไนโตรเจนออกไซด์กับกรดฟีนอลไดซัลฟอนิกและวิเคราะห์ด้วยวิธี Chemiluminescence
 • 2 : หลักการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างจากปล่อง (Stack) ด้วยการดูดซึมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในตัวอย่างด้วยสารละลายเจือจางของกรดซัลฟุริก-ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่บรรจุอยู่ในภาชนะแก้วก่อนนำไปทำปฏิกิริยากับกรดฟีนอลไดซัลฟอนิกและวิเคราะห์ด้วยวิธีพาราโรซานิลีน (Pararosaniline) 
 • 3 : หลักการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างจากปล่อง (Stack) ด้วยการดูดซึมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในตัวอย่างด้วยสารละลายเจือจางของกรดซัลฟุริก-ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่บรรจุอยู่ในภาชนะแก้วก่อนนำไปทำปฏิกิริยากับกรดฟีนอลไดซัลฟอนิกและวิเคราะห์ด้วยวิธีดูดกลืนแสง
 • 4 : หลักการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างจากปล่อง (Stack) ด้วยการทำปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไนโตรเจนออกไซด์กับกรดฟีนอลไดซัลฟอนิกและวิเคราะห์ด้วยวิธีดูดกลืนแสง 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 229 :
 • Opacity ของ White Smoke รายงานในหน่วยใดต่อไปนี้
 • 1 : Ringlemann number
 • 2 : Pararosaniline number
 • 3 : Percent Opacity
 • 4 : Percent Polarization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • U.S. EPA Method 6 เป็นวิธีการตรวจวัดมลพิษชนิดใดจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ไนโตรเจนไดออกไซค์
 • 2 : ซัลเฟอร์ไดออกไซค์
 • 3 : ความทึบแสง (Opacity)
 • 4 : Dioxins และ Furans
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • U.S. EPA Method 7 เป็นวิธีการตรวจวัดมลพิษชนิดใดจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ไนโตรเจนไดออกไซค์
 • 2 : ซัลเฟอร์ไดออกไซค์
 • 3 : ความทึบแสง (Opacity)
 • 4 : Dioxins และ Furans
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 232 :
 • U.S. EPA Method 9 เป็นวิธีการตรวจวัดมลพิษชนิดใดจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ไนโตรเจนไดออกไซค์
 • 2 : ซัลเฟอร์ไดออกไซค์
 • 3 : ความทึบแสง (Opacity)
 • 4 : Dioxins และ Furans
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 233 :
 • U.S. EPA Method 23 เป็นวิธีการตรวจวัดมลพิษชนิดใดจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 2 : HF
 • 3 : HCl
 • 4 : Dioxins และ Furans
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 234 :
 • U.S. EPA Method 26 เป็นวิธีการตรวจวัดมลพิษชนิดใดจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 2 : HF
 • 3 : HCl
 • 4 : Dioxins และ Furans
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่รั่วระเหยจากอุปกรณ์ต่างๆ
 • 1 : U.S. EPA Method 5
 • 2 : U.S. EPA Method 8
 • 3 : U.S. EPA Method 20
 • 4 : U.S. EPA Method 21
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการกำหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศ สำหรับสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 9 ชนิดสำหรับประเทศไทย ข้อใดที่ไม่รวมอยู่ใน VOCs 9 ชนิด ดังกล่าว
 • 1 : Xylene
 • 2 : Benzene
 • 3 : Butadiene
 • 4 : Vinyl Chloride
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 237 :
 • ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการกำหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศ สำหรับสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 9 ชนิดสำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 1 ปี ข้อใด เป็นวิธี หา ค่าเฉลี่ย 1ปี ที่ระบุใน ค่ามาตรฐานดังกล่าว
 • 1 : นำผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ วัน ในรอบ 1 ปี (อย่างน้อย 95% ของจำนวนวันใน 1 ปี) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
 • 2 : นำผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ วัน ในรอบ 1 ปี (อย่างน้อย 90% ของจำนวนวันใน 1 ปี) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
 • 3 : นำผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ วัน ในรอบ 1 ปี (อย่างน้อย 80% ของจำนวนวันใน 1 ปี) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
 • 4 : นำผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการกำหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศ สำหรับสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 9 ชนิดสำหรับประเทศไทย ดยการตรวจวัดใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยอ้างอิง วิธีที่ U.S. Environmental Protection Agency แนะนำให้ใช้ วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะหฺดังกล่าว คือ
 • 1 : Pararosaniline
 • 2 : Sodium Arsenite
 • 3 : NDIR
 • 4 : TO-14 หรือ TO-15
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 239 :
 • ระบบเก็บตัวอย่างอากาศประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้าง ตามลำดับอย่างไร (1)ส่วนเก็บตัวอย่าง (2) ส่วนวัดอัตราไหลหรือปริมาตรอากาศ (3) ทางเข้าและท่อตัวอย่างอากาศ (4) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศ (5) อุปกรณ์ฟอกอากาศ
 • 1 :  1-2-3-4
 • 2 :  2-3-4-5
 • 3 :  3-1-4-2
 • 4 :  3-1-5-4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 240 :
 • การตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทสถานีออกได้เป็นประเภทอะไรบ้าง
 • 1 :  ประเภทชุมชน และโรงงาน
 • 2 :  ประเภทพื้นที่ทั่วไป และริมถนน
 • 3 :  ประเภทแหล่งกำเนิดปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
 • 4 :  ประเภทฝุ่นละออง และก๊าซ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในชุมชน เช่น เมือง จะกำหนดให้กระจายตามพื้นที่อย่างไร
 • 1 :  แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นขนาดเท่าๆกัน และตั้งสถานีกระจายในแต่ละพื้นที่
 • 2 :  กระจายอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • 3 :  ตั้งอยู่ภายในศูนย์กลางชุมชน
 • 4 :  กระจายสถานีตามลักษณะการใช้ที่ดินของชุมชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :
 • การตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศเสียจากปล่องโรงงาน ควรจะวัดที่ตำแหน่งใด
 • 1 :  ตรวจวัดภายในปล่องที่ระยะห่าง 2D จากจุดรบกวนเหนือลม และ 8D จากจุดรบกวนใต้ลม เมื่อ D คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง
 • 2 :  ตรวจวัดภายในปล่องที่ระยะห่าง 8D จากจุดรบกวนเหนือลม และ 2D จากจุดรบกวนใต้ลม เมื่อ D คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง
 • 3 :  วัดที่ปลายปล่อง
 • 4 :  วัดที่ตำแหน่งก่อนอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 243 :
 • การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบใช้แรงงานคน (Manual method)ที่จุดวัดใดๆในชุมชน เพื่อให้ได้อย่างน้อย 60 ตัวอย่างภายใน 1 ปี ควรกำหนดความถี่ของแผนงานตรวจวัดอย่างไร
 • 1 : ทุก 6 วัน จนครบ 60 ตัวอย่าง
 • 2 :  ทุกวันจันทร์จนครบ 60 ตัวอย่าง
 • 3 :  วันเว้นวันจนครบ 60 ตัวอย่าง
 • 4 :  ตรวจวัดติดต่อกันทุกวัน จนครบ 60 ตัวอย่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 244 :
 • หากผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นมีค่า 200 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย 10% อยากทราบว่าความเข้มข้นฝุ่นจะมีค่าเท่าไรเมื่อคิดที่ปริมาณออกซิเจน 7%

   

 • 1 : 140 mg/m3
 • 2 : 156 mg/m3
 • 3 : 255 mg/m3
 • 4 : 285 mg/m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 650 : Air Pollution Control: 06. Laws and regulations
ข้อที่ 245 :
 • มลพิษอากาศประเภทใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
 • 2 : ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 3 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 4 : ก๊าซโอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดสภาวะอ้างอิงในการคำนวณความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศเทียบที่ ปริมาตร ออกซิเจนส่วนเกินร้อยละเท่าไร (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549)
 • 1 : ร้อยละ 5
 • 2 : ร้อยละ 6
 • 3 : ร้อยละ 7
 • 4 : ร้อยละ 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
 • 2 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
 • 3 : TSP เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
 • 4 : โอโซน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • ผลการตรวจวัดไอเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอยใหม่ขนาด 70 ตันต่อวัน ในข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2553)
 • 1 : TSP ความเข้มข้น 60 มก./ลบ.ม.
 • 2 : ตะกั่ว ความเข้มข้น 0.1 มก./ลบ.ม. 
 • 3 : ไนโตรเจนไดออกไซด์ ความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน
 • 4 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความเข้มข้น 40 ส่วนในล้านส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 249 :
 • ระดับมลพิษอากาศในบรรยากาศในข้อใดต่อไปนี้เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 1 : มี CO ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 20 ppm
 • 2 : มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 0.01 ppm
 • 3 : มีไนโตรเจนไดออกไซด์ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 0.10 ppm
 • 4 : มี TSP ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.4 มก./ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 250 :
 • ข้อใดผิดเกี่ยวกับในการคำนวณปริมาณสารมลพิษในไอเสียที่ปล่อยจากปล่องตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ต้องคำนวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลซียส
 • 2 : ต้องคำนวณที่ปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess air) 40%
 • 3 : ต้องคำนวณที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • ไดออกซินที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณภาพไอเสียที่ปล่อยจากเตาเผาขยะมูลฝอยไม่ติดเชื้อหมายถึงสารใด
 • 1 : PCDD
 • 2 : PCDF
 • 3 : PAHs
 • 4 : ทั้งก.และข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • สารมลพิษในข้อใดไม่ได้ถูกระบุไว้ในค่ามาตรฐานคุณภาพไอเสียที่ปล่อยจากเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ตะกั่ว
 • 2 : ปรอท
 • 3 : แคดเมียม
 • 4 : โครเมียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • สารมลพิษในข้อใดถูกระบุไว้ในค่ามาตรฐานคุณภาพไอเสียที่ปล่อยจากเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • 1 : ตะกั่ว
 • 2 : ความทึบแสง
 • 3 : ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
 • 4 : ทั้งก.และค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 254 :
 • ข้อใดคือวิธีตรวจวัดไอน้ำมันเบนซินจากคลังเชื้อเพลิง
 • 1 : Gas Chromatography
 • 2 : Total Gaseous Organic Concentration Using a Flame Ionization Analyzer
 • 3 : Determination of Total Gaseous Organic Concentration Using a Nondispersive Infrared Analyzer
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 255 :
 • โรงไฟฟ้าใหม่แห่งหนึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมีค่าเฉลี่ยการปล่อยทิ้งฝุ่นละอองรวมเท่ากับ 300 มิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินมาตรฐาน ต้องติดตั้งเครื่องมือใดต่อไปนี้จึงจะสามารถลดการปล่อยทิ้งฝุ่นละอองรวมให้ได้มาตรฐานตามประกาศประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (2547)
 • 1 : ไซโคลนที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่น 50 %
 • 2 : หอฉีดน้ำที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่น 55 %
 • 3 : เครื่องตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่น 60 %
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย (2553) แบ่งประเภทของเตาเผาออกเป็นกี่ขนาด และใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งขนาด
 • 1 : แบ่งเป็น 2 ขนาด และใช้เกณฑ์ปริมาณมูลฝอยที่กำจัดต่อวันเป็นตัวแบ่ง
 • 2 : แบ่งเป็น 3 ขนาด และใช้เกณฑ์ปริมาณมูลฝอยที่กำจัดต่อวันเป็นตัวแบ่ง
 • 3 : แบ่งเป็น 2 ขนาด และใช้เกณฑ์ขนาดห้องเผาเป็นตัวแบ่ง
 • 4 : แบ่งเป็น 3 ขนาด และใช้เกณฑ์ขนาดห้องเผาเป็นตัวแบ่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • การวัดปริมาณมลพิษอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าตามประกาศประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (2547) ให้รายงานผลในสภาวะที่มีอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 20%
 • 2 : 30%
 • 3 : 40%
 • 4 : 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 258 :
 • ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่ไม่มีการติดตั้งระบบดูดฝุ่น ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2540) ต้องมีค่ามาตรฐานความทึบแสงที่กระบวนการผลิตไม่เกินเท่าใด เมื่อตรวจวัดที่ระยะห่าง 1 เมตรจากแหล่งกำเนิด
 • 1 : 10% เมื่อตรวจวัดที่ระยะห่าง 1 เมตรจากแหล่งกำเนิด
 • 2 : 20% เมื่อตรวจวัดที่ระยะห่าง 1 เมตรจากแหล่งกำเนิด
 • 3 : 30% เมื่อตรวจวัดที่ระยะห่าง 10 เมตรจากแหล่งกำเนิด
 • 4 : 40% เมื่อตรวจวัดที่ระยะห่าง 10 เมตรจากแหล่งกำเนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : นายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ บริเวณที่ทำงานและสถานที่เก็บอย่างน้อย 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง และให้รายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยภายใน 30 วัน
 • 2 : กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงโม่หิน ว่าจะต้องเสนอระบบการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขออนุมัติด้วย
 • 3 : เมื่อต้องการร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากมลพิษทางอากาศสามารถใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • 4 : ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการคำนวณความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศเทียบที่สภาวะอ้างอิง คืออุณหภูมิ 25 C ความดัน 1 บรรยากาศ ปริมาตรอากาศในการเผาไหม้หรือออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ร้อยละ 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • ข้อใดไม่ใช่มลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่มีการตรวจวัดโดยตำรวจบนท้องถนน
 • 1 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : เสียงดัง
 • 3 : คาร์บอนมอนอกไซด์
 • 4 : ควันดำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 :
 • เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดที่มีหน้าที่ตรวจจับควันดำรถยนต์บนท้องถนน และมีอำนาจสั่งปรับ
 • 1 : ตำรวจจราจร
 • 2 : เจ้าหน้าที่เทศกิจของ กทม.
 • 3 : เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ
 • 4 : เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 262 :
 • โรงไฟฟ้าใหม่แห่งหนึ่งมีปล่องควัน 2 ปล่อง ปล่องหนึ่งใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน ส่วนอีกปล่องหนึ่งใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน หากความร้อนที่ได้จากถ่านหิน (heat input) เป็น 3 เท่าของความร้อนที่ได้จากน้ำมัน จงหาว่าค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนสำหรับโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นเท่าใด
  ทั้งนี้ ในกรณีโรงงานไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงร่วมกัน ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป ให้คำนวณค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียตามสัดส่วนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ใช้ดังต่อไปนี้
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ = AW +BX + CY + DZ
  A = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (350 ppm)
  B = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (180 ppm)
  C = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (120 ppm)
  D = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (200 ppm)
  W = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหิน
  X = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมัน
  Y = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติ
  Z = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

 • 1 : 128.3 ppm
 • 2 : 222.5 ppm
 • 3 : 307.5 ppm
 • 4 : 395.2 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 :
 • มลพิษทางอากาศ 3 ชนิดที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมคือ
 • 1 : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ฝุ่นละออง, ไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 2 : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ฝุ่นละออง, คาร์บอนมอนอกไซด์
 • 3 : ฝุ่นละออง, คาร์บอนมอนอกไซด์,ไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 4 : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์,ไนโตรเจนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • ในกฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (2535) ในข้อ 16 ห้ามการระบายมลพิษอากาศ เว้นแต่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนอากาศที่ระบายออกมีปริมาณของสารเจือปนไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่รัฐมนตรีกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีใด
 • 1 : Recycling
 • 2 : Refining
 • 3 : Diffusion
 • 4 : Dilution
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • ค่ามาตรฐานของฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2538 มีค่าเท่าใด
 • 1 : 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • ค่ามาตรฐานของสารตะกั่วในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2538 ใช้ค่าเฉลี่ยในระยะเวลาเท่าใด
 • 1 : 24 ชั่วโมง
 • 2 : 1 เดือน
 • 3 : 3 เดือน
 • 4 : 1 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 267 :
 • ค่ามาตรฐานของไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2538 ใช้ค่าเฉลี่ยในระยะเวลาเท่าใด
 • 1 : 1 ชั่วโมง
 • 2 : 24 ชั่วโมง
 • 3 : 1 เดือน
 • 4 : 1 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :
 • การรายงานผลการตรวจวัดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (2549) ในกรณีมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงและเป็นระบบปิด กำหนดให้รายงานที่อุณหภูมิและความชื้นเท่าใด
 • 1 : อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง
 • 2 : อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่ความชื้น 15 %
 • 3 : อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ที่ความชื้น 15 % 
 • 4 : อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ฝุ่นขนาดเล็กในประกาศดังกล่าวหมายถึง
 • 1 : ฝุ่นเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
 • 2 : ฝุ่นเล็กกว่า 5 ไมครอน
 • 3 : ฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน
 • 4 : ฝุ่นเล็กกว่า 100 ไมครอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 :
 • มีโลหะหนักชนิดเดียวที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538 โลหะหนักดังกล่าวคือ
 • 1 : ปรอท
 • 2 : ตะกั่ว
 • 3 : แคดเมี่ยม
 • 4 : ดีบุก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 271 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2538 
 • 1 : ค่ามาตรฐาน 1 ปี และ 1 ชั่วโมง สำหรับ CO
 • 2 : ค่ามาตรฐาน 1 ปี และ 1 ชั่วโมง สำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 3 : ค่ามาตรฐาน 1 ปี และ 24 ชั่วโมง สำหรับ PM10
 • 4 : ค่ามาตรฐาน 1 ปี และ 24ชั่วโมง สำหรับไนโตรเจนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4 (ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2514) ข้อ 77 กำหนดให้ปล่องควันมีความสูงพอสมควรและความดำของเขม่าควันที่ปากปล่องไม่เกินร้อยละ 40 ตามมาตราวัดใด
 • 1 : % Bosch
 • 2 : % Hartridge
 • 3 : % Ringlemann
 • 4 : % Transmission
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่บดหรือย่อยหิน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2539 ที่กระบวนการผลิต เช่น เครื่องโม่ ย่อยหิน สายพาน ตะแกรงร่อน ไว้ไม่เกินร้อยละ 20 เมื่อตรวจวัดที่ระยะห่าง 1 เมตร โดยรอบจากขอบจุดกำเนิด ตามมาตราวัดใด
 • 1 : % Bosch
 • 2 : % Hartridge
 • 3 : % Ringleman
 • 4 : % Smoke Opacity Meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 274 :
 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2538 ถ้ามีการใช้เชื้อเพลิงหลายชนิด ค่ามาตรฐานกำหนดตามเกณฑ์ใด
 • 1 : เฉลี่ยตามสัดส่วนของมวลของชนิดของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่ใช้
 • 2 : เฉลี่ยตามสัดส่วนของความร้อนของชนิดของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่ใช้
 • 3 : ใช้ตามค่าเฉลี่ยตามจำนวนของค่ามาตรฐานของเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ใช้
 • 4 : ใช้ตามค่าสูงสุดตามค่ามาตรฐานของเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง กำหนดค่ามาตรฐานของสารใด
 • 1 : Total Hydrocarbons เทียบเท่า benzene
 • 2 : Total Hydrocarbons เทียบเท่า methane
 • 3 : Total Volatile Organic Compounds: Total VOCs
 • 4 : Total Hydrocarbons เทียบเท่า ethylene
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 276 :
 • ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ระดับสารเคมีติดไฟในสถานที่ทำงานมีความเข้มข้นไม่เกินเท่าใด
 • 1 : ร้อยละ 20 ของความเข้มข้นต่ำสุดที่จะติดไฟหรือระเบิดได้
 • 2 : ร้อยละ 50 ของความเข้มข้นต่ำสุดที่จะติดไฟหรือระเบิดได้
 • 3 : เท่ากับความเข้มข้นต่ำสุดที่จะติดไฟหรือระเบิดได้ 
 • 4 : ร้อยละ 10 ของความเข้มข้นต่ำสุดที่จะติดไฟหรือระเบิดได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2513 (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2513) ข้อ 24 โรงงาน ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยให้มีพื้นที่ประตู หน้าต่างและช่องลมรวมกันโดยไม่นับที่ติดต่อกันระหว่างห้องไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 1 : ร้อยละ 10 ของพื้นที่ของห้องปฏิบัติงาน 
 • 2 : ร้อยละ 1 ของพื้นที่ของห้องปฏิบัติงาน 
 • 3 : ร้อยละ 30 ของพื้นที่ของห้องปฏิบัติงาน 
 • 4 : ร้อยละ 3 ของพื้นที่ของห้องปฏิบัติงาน 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 278 :
 • ตามมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษอากาศจากปล่องโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ปริมาณสารมลพิษที่จะปล่อยออกได้ของแต่ละโรงงานอาจแตกต่างกันโดยขึ้นกับปัจจัยใด
 • 1 : กำลังการผลิต และอัตราการใช้เชื้อเพลิง ของโรงงาน
 • 2 : พื้นที่โรงงาน และความสูงปล่องของโรงงาน
 • 3 : กำลังการผลิต และพื้นที่โรงงาน ของโรงงาน
 • 4 : พื้นที่โรงงานและอัตราการใช้เชื้อเพลิง ของโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 279 :
 • ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะ โดยกำหนดให้ปริมาณออกซิเจนในสถานที่ทำงานมีค่าไม่ต่ำกว่าเท่าใด
 • 1 : ร้อยละ 20
 • 2 : ร้อยละ 18
 • 3 : ร้อยละ 16
 • 4 : ร้อยละ 14
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) สำหรับฝุ่นละอองจากการผลิตทั่วไป ต้องมีค่าไม่เกินเท่าไร
 • 1 : 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 281 :
 • ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536)สำหรับฝุ่นละอองจากหม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีค่าไม่เกินเท่าไร
 • 1 : 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 282 :
 • ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543)สำหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการเผาไหม้ที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีค่าไม่เกินเท่าไร
 • 1 : 1,250 ส่วนในล้านส่วน
 • 2 : 2,300 ส่วนในล้านส่วน
 • 3 : 3,300 ส่วนในล้านส่วน
 • 4 : 4,000 ส่วนในล้านส่วน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 283 :
 • ค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ประกาศในปี พ.ศ.2540) สำหรับฝุ่นละอองรวม จากเตาเผาขนาดใหญ่กว่า 50 ตันต่อวัน มีค่าเท่าไร
 • 1 : 30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 140 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • ค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ประกาศในปี พ.ศ.2540) สำหรับฝุ่นละอองรวม จากเตาเผาขนาดตั้งแต่ 1-50 ตันต่อวัน มีค่าเท่าไร
 • 1 : 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • การกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คำนึงถึงปัจจัยใดเป็นข้อสำคัญ
 • 1 :  เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
 • 2 :  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
 • 3 :  ค่าใช้จ่ายในการควบคุมมลพิษ
 • 4 :  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 286 :
 • กฎหมายกำหนดปริมาณมลพิษอากาศที่ยอมให้ระบายออกจากแหล่งกำเนิดแต่ละประเภทโดยใช้หลักการใดในเชิงปฏิบัติ
 • 1 :  เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมและเป็นไปได้
 • 2 :  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน
 • 3 :  ความพร้อมและความสามารถของหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย
 • 4 :  ค่าใช้จ่ายในการควบคุมมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 •  โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมมลพิษในเรื่องใด
 • 1 :  กฎหมายควบคุมปริมาณมลพิษที่ยอมให้ระบายออกจากโรงงาน
 • 2 :  ปริมาณสารเคมีที่ยอมให้มีได้ในสถานประกอบการ
 • 3 :  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • ผลการตรวจวัดมลพิษอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงานและในบรรยากาศโดยรอบผ่านมาตรฐานทุกข้อ แต่ประชาชนยังร้องเรียนเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากกลิ่น ในกรณีนี้หน่วยงานรัฐจะต้องปฏิบัติอย่างไร
 • 1 :  ไม่ต้องทำอะไรเพราะผ่านกฎหมายทุกข้อแล้ว
 • 2 :  แจ้งให้ประชาชนทราบถึงสิทธิของโรงงานในการเดินระบบที่เป็นไปตามกฎหมาย
 • 3 :  นำกฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขมาบังคับใช้
 • 4 :  ให้โรงงานสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจวัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปหรือไม่อย่างไร
 • 1 :  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 • 2 :  สรุปไม่ได้
 • 3 :  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 • 4 :  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระยะสั้น แต่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระยะยาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 290 :
 • ดัชนีคุณภาพอากาศคืออะไร
 • 1 : ชนิดมลพิษอากาศได้แก่ ฝุ่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฯลฯ
 • 2 : เกณฑ์วัดคุณภาพอากาศซึ่งคำนวณจากความเข้มข้นมลพิษทุกตัวรวมกัน

 • 3 : เกณฑ์วัดคุณภาพอากาศซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีมลพิษที่สูงที่สุด

 • 4 : เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของมลพิษอากาศซึ่งวัดจากความเข้มข้นมลพิษที่สูงที่สุด

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 651 : Design of Air Pollution Control: 01. Principles of air pollution control
ข้อที่ 291 :
 • การออกแบบอุปกรณ์ดักฝุ่นชนิดสครับเบอร์แบบเปียกที่พ่นน้ำจากด้านบนลงสู่ด้านล่างมีกลไกหรือแรงใดต่อไปนี้เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับประยุกต์ใช้ในการทำงานของอุปกรณ์
 • 1 : แรงไฟฟ้าสถิตและแรงโน้มถ่วง
 • 2 : แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 3 : แรงไฟฟ้าสถิตและแรงหนีศูนย์กลาง
 • 4 : แรงโน้มถ่วงและการกระทบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 292 :
 • กลไกประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบกำจัดฝุ่นด้วยถุงกรอง (Bagfilter)
 • 1 : การเหวี่ยงให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง
 • 2 : การตกเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
 • 3 : การกระทบ
 • 4 : การดึงดูดด้วยแรงไฟฟ้าสถิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :
 • การที่ตัวเลขเรย์โนลย์ของฝุ่นละอองมีค่าน้อยกว่า 1.0 หมายถึงอะไร
 • 1 : การเคลื่อนตัวหรือการไหลของฝุ่นละอองในระบบเป็นแบบแรงเฉื่อย (Inertial flow) 
 • 2 : การเคลื่อนตัวหรือการไหลของฝุ่นละอองในระบบเป็นแบบลามินาร์ (Laminar flow)
 • 3 : การเคลื่อนตัวหรือการไหลของฝุ่นละอองในระบบเป็นแบบ (Transition) 
 • 4 : การเคลื่อนตัวหรือการไหลของฝุ่นละอองในระบบเป็นแบบปั่นป่วน (Turbulent flow) 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 294 :
 • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเรขาคณิต (geometric standard deviation, )ของการกระจายขนาดฝุ่นเท่ากับ
 • 1 : 50% size/84.13% size
 • 2 : 84.13% size/50% size
 • 3 : 15.87% size/50% size
 • 4 : 50% size
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 295 :
 • ค่าปรับแก้คันนิงแฮม ใช้ปรับแก้ความเร็วตกสุดท้ายของอนุภาคตามลักษณะอะไร
 • 1 : ความหนืด
 • 2 : ขนาดอนุภาค
 • 3 : การแพร่
 • 4 : ความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 296 :
 • ข้อใดไม่ใช่แรงที่กระทำต่ออนุภาคฝุ่นที่กำลังตกตะกอนในอากาศ
 • 1 : แรงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 2 : แรงโน้มถ่วงของโลก
 • 3 : แรงลอยตัว
 • 4 : แรงลาก (drag force)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 297 :
 • ข้อใดไม่ใช่กลไกหลักในการจับอนุภาคเมื่ออนุภาคในกระแสการไหลวิ่งเข้าหาตัวจับอนุภาค
 • 1 : การชน (Impaction)
 • 2 : การจับเนื่องจากการสัมผัส (Interception)
 • 3 : การเกาะตัวเป็นก้อน (Flocculation)
 • 4 : การแพร่ (Diffusion)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 :
 • ข้อใดไม่ใช่แนวทางการควบคุมไอเสียรถยนต์ด้วยวิธีการปรับปรุงระบบเผาไหม้
 • 1 : การหมุนเวียนไอเสียกลับไปยังห้องสันดาป
 • 2 : การเพิ่มปริมาตรห้องสันดาป
 • 3 : การลดพื้นที่ผิวห้องสันดาป
 • 4 : การใช้เครื่องยนต์แยกชั้นไอดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดูดซับด้วยคาร์บอนแบบ fixed-bed
 • 1 : mass transfer zone คือคาร์บอนส่วนที่มีการดูดซับเกิดขึ้นอยู่
 • 2 : ในขณะเดินระบบ mass transfer zone จะเคลื่อนที่จากด้านที่แก๊สเข้าไปยังด้านที่แก๊สออก
 • 3 : เมื่อคาร์บอนทั้งหมดดูดซับมลสารไว้จนเต็มความสามารถแล้วจะต้องหยุดเพื่อทำการฟื้นสภาพคาร์บอน
 • 4 : ความกว้างของ mass transfer zone เป็นฟังก์ชั่นของอัตราการถ่ายโอนมลสารจากแก๊สสู่ผิวของคาร์บอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมจะใช้ ควบคุม NO จากแหล่งกำเนิด
 • 1 : Wet scrubbers
 • 2 : Flue gas recirculation
 • 3 : Selective Non-Catalytic Reduction
 • 4 : Selective Catalytic Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 :
 • หากต้องการจะทำลายสารไดออกซินที่อยู่ในควันที่เกิดจากการเผาขยะต้องเผาควันดังกล่าวด้วยอุณหภูมิอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 1250 องศาเซลเซียส
 • 2 : 850 องศาเซลเซียส
 • 3 : 600 องศาเซลเซียส
 • 4 : 350 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 302 :
 • วิธีใดต่อไปนี้ที่กำจัดสารไฮโดรเจนคลอไรด์ได้ไม่ดี
 • 1 : Wet scrubber
 • 2 : Dry scrubber
 • 3 : Electrostatic precipitators
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 303 :
 • การเผาพลาสติกก่อให้เกิดสารมลพิษชนิดใดสู่สิ่งแวดล้อม
 • 1 : dioxins
 • 2 : furan
 • 3 : hydrogen chloride
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 304 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องสำหรับการควบคุม VOCs จากแหล่งกำเนิด
 • 1 : VOCs ความเข้มข้นต่ำควรใช้กับระบบ Cryogenic systems
 • 2 : VOCs ความเข้มข้นสูงควรใช้กับระบบ Condensers,
 • 3 : VOCs ทุกชนิดสามารถบำบัดได้โดยใช้  Biofilters
 • 4 : VOCs ที่ละลายน้ำได้ง่ายเหมาะสมที่จะใช้กับระบบ Adsorbers
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 305 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งเผาน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณ 12,000 ลิตรต่อวัน น้ำมันมีกำมะถัน(S) เจือปน 2% โดยน้ำหนัก ถามว่า โรงงานจะปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นปริมาณเท่าไรต่อวัน (สมมติให้น้ำมันมีความถ่วงจำเพาะ 1.00, MW.ของ S = 32 และ MW. ของ O = 16)

 • 1 : 580 กก./วัน

 • 2 : 120 กก./วัน 

 • 3 : 240 กก./วัน

 • 4 : 480 กก./วัน

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งเผาน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณ 12,000 ลิตรต่อวัน น้ำมันมีกำมะถัน(S) เจือปน 2% โดยน้ำหนัก โรงงานนี้จะปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เพิ่มขึ้นวันละเท่าไร หากเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงไปใช้ลิกไนต์ ซึ่งมีกำมะถัน (S) 1.5% โดยน้ำหนัก (สมมติให้น้ำมันมีความถ่วงจำเพาะ 1.00 และ ความร้อนจำเพาะ 9,000 กิโลแคลอรี่ต่อลิตร, ลิกไนต์มีความร้อนจำเพาะ 3,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม, MW.ของ S = 32 และ MW. ของ O = 16)
 • 1 : เพิ่มขึ้น 600 กก./วัน
 • 2 : เพิ่มขึ้น 1,080 กก./วัน
 • 3 : เพิ่มขึ้น 150 กก./วัน
 • 4 : เพิ่มขึ้น 270 กก./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 307 :
 • อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดที่จะใช้จับฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่
 • 1 : Carbon Adsorber
 • 2 : Packed Tower
 • 3 : Incinerator
 • 4 : Spray Tower Scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • ถ้าค่า pH ของของเหลวที่ไหลออกจาก Packed Tower มีค่าน้อยกว่า 6 จะมีผลกับการทำงานของ Packed Tower อย่างไร
 • 1 : ทำให้การดูดซึมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ ลดลง
 • 2 : ทำให้การดูดซึมก๊าซ HF ลดลง
 • 3 : ทำให้เครื่อง Scrubber เกิดการกัดกร่อนเร็วขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 309 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อได้เปรียบของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์
 • 1 : ต้นทุนต่ำ
 • 2 : สามารถปรับให้เดินเครื่องในสภาวะที่แปรเปลี่ยนได้
 • 3 : ดักจับฝุ่นที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงได้ดี
 • 4 : ประสิทธิภาพในการจับฝุ่นไม่ขึ้นกับปริมาณฝุ่นที่เข้าสู่เครื่อง (Inlet Concentration)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • นิยมใช้โลหะชนิดใดเป็นสารเร่งปฎิกิริยาในเตาเผาแบบ Catalytic Incinerator
 • 1 : อลูมิเนียม
 • 2 : พลาตินัม
 • 3 : เหล็ก
 • 4 : สังกะสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 311 :
 • ในเตาเผาแบบ Catalytic Incinerator อุณหภูมิของก๊าซหลังจากที่ผ่าน Catalyst ปกติจะพบในค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 315-480 ºC
 • 2 : 425-590 ºC
 • 3 : 590-1,000 ºC
 • 4 : 1,000-1,200 ºC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 312 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการลด Fuel NOx ในกระบวนการเผาไหม้
 • 1 : ใช้การเผาไหม้แบบหมุนเวียนไอเสียกลับ
 • 2 : การพ่นน้ำหรือไอน้ำเข้าไปในเปลวไฟจากการเผาไหม้
 • 3 : ใช้เชื้อเพลิงก๊าซในการเผาไหม้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 :
 • โดยปกติการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศควรกระทำเมื่อใด
 • 1 : ก่อนการก่อสร้างโครงการ
 • 2 : พร้อมการก่อสร้างโครงการ
 • 3 : หลังการก่อสร้างโครงการ
 • 4 : เมื่อมีการร้องเรียน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • ถ้าอัตราการปล่อยสารมลพิษ จากแหล่งกำเนิด คือ 10 g/s และระบบควบคุมสามารถเก็บสารมลพิษไว้ได้ 1 g/s จงหาประสิทธิภาพของระบบควบคุม 
 • 1 : 90 %
 • 2 : 99 %
 • 3 : 1 %
 • 4 : 10 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 315 :
 • ถ้าความเข้มข้น SO2 จากแหล่งกำเนิดคือ 200 ppm ผ่านเข้าไปในระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ชุดละ 50 % จำนวน 2 ชุด ที่ต่อกันอยู่อย่างอนุกรม จงหาความเข้มข้น SO2 ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
 • 1 : 20 ppm

 • 2 : 50 ppm

 • 3 : 100 ppm 

 • 4 : 0 ppm

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 316 :
 • ในการฟื้นสภาพคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซหรือไอของสารดูดซับที่เป็น Activated Carbon นิยมใช้กระบวนการในข้อใด 

 • 1 : เผาด้วยเปลวไฟความร้อนสูง
 • 2 : ล้างด้วยกรดแก่และตามด้วยน้ำ
 • 3 : ล้างด้วยด่างแก่และตามด้วยน้ำ
 • 4 : อัดด้วยไอน้ำร้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • วัตถุดิบในข้อใดที่นิยมใช้เป็นสารดูดซับ
 • 1 : ถ่าน, ไม้, อะลูมินา
 • 2 : ถ่าน, อะลูมินา, ซิลิก้า เจล
 • 3 : ถ่าน, ไม้, ผ้ากรอง
 • 4 : ถ่าน, ซิลิก้า เจล, ผ้ากรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :
 • ถ้าอากาศเสียที่มีฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดผ่านเข้าไปในระบบควบคุมฝุ่นละอองชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน จำนวน 2 ชุด ที่ต่อกันอยู่อย่างอนุกรม โดยแต่ละชุดมีประสิทธิภาพเท่ากันคือ 80 % จงหาประสิทธิภาพรวมสำหรับระบบควบคุม (รวมทั้ง 2 ระบบ)นี้
 • 1 : 160 %
 • 2 : 100 %
 • 3 : 96 %
 • 4 : มากกว่า 80 % เล็กน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • โดยปกติในการบอกขนาดของฝุ่นเพื่อการออกแบบระบบควบคุม เช่น ค่าที่ใช้บอกขนาดที่ได้จากเครื่องมือเก็บตัวอย่างด้วยแรงเฉื่อย เช่น Cascade Impactor คือ
 • 1 : Martin’s diameter
 • 2 : Feret’s diameter
 • 3 : Equivalent Diameter
 • 4 : Aerodynamic Diameter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 320 :
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นกรองแบบเส้นใย  (Fabric Filter) คือ
 • 1 : ลดช่องว่างระหว่างเส้นใยที่ใช้ทำแผ่นกรอง
 • 2 : ใช้แผ่นกรองที่มีความหนาน้อยลง
 • 3 : ลดพื้นที่ของถุงกรองลง
 • 4 : เพิ่มอุณหภูมิอากาศที่เข้าแผ่นกรองให้สูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 321 :
 • ถ้าค่ามาตรฐานการระบายอากาศเสียสำหรับ SO2 จากปล่องคือ 300 ppm ถ้าความเข้มข้น SO2 จากแหล่งกำเนิด คือ 3% โดยปริมาตร จงประมาณประสิทธิภาพระบบควบคุมที่ต้องการเพื่อให้ความเข้มข้นของ SO2 ที่ระบายออกมีค่าเท่ากับค่ามาตรฐาน 
 • 1 : 90 %
 • 2 : 99 %
 • 3 : 99.9 %
 • 4 : 99.99 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 322 :
 • การใช้เตาเผาความร้อนสูงในงานการควบคุมก๊าซและไอนั้น เราสามารถลดอุณหภูมิในห้องเผาไหม้โดยยังคงได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมคือ
 • 1 : ลดอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงให้ต่ำกว่าสัดส่วนการเผาไหม้จากสมการทางเคมี
 • 2 : เพิ่มอุณหภูมิอากาศก่อนที่จะเข้าห้องเผาไหม้
 • 3 : ติดตั้งชั้นสารเร่งปฏิกิริยา (catalyst bed) ในห้องเผาไหม้
 • 4 : เพิ่มอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงให้สูงกว่าสัดส่วนการเผาไหม้จากสมการทางเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :
 • ในระบบดูดซึม (absorption) ใช้หลักการหรือกระบวนการที่สำคัญคือ
 • 1 : การละลาย และ การชนระหว่างหยดของเหลวกับก๊าซ
 • 2 : การชนระหว่างหยดของเหลวกับก๊าซ และ ปฏิกิริยาเคมี
 • 3 : การละลาย และ ปฏิกิริยาเคมี
 • 4 : ปฏิกิริยาเคมี และ  การควบแน่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 • ระบบควบคุมในข้อใดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการใช้เป็นระบบควบคุม SO2
 • 1 : Adsorption
 • 2 : Absorption
 • 3 : Incineration
 • 4 : Ammonia injection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 • ระบบควบคุมในข้อใดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการใช้เป็นระบบควบคุม NOx
 • 1 : Adsorption
 • 2 : Absorption
 • 3 : Incineration
 • 4 : Ammonia injection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 326 :
 • การปรับเปลี่ยนในข้อใดที่จะทำให้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่ใช้หลักการการแยกฝุ่นออกจากอากาศเสียโดยใช้แรงโน้มถ่วงจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
 • 1 : อัตราการไหลของอากาศจากแหล่งกำเนิดมากขึ้น
 • 2 : ความเข้มข้นฝุ่นขาเข้าระบบควบคุมลดลง(สัดส่วนองค์ประกอบของขนาดฝุ่นเหมือนเดิม)
 • 3 : ความสูงของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในขณะที่ความยาวและความกว้างคงเดิม
 • 4 : ความยาวของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในขณะที่ความสูงและความกว้างคงเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • โดยปกติอุปกรณ์ควบคุมฝุ่นจะมีประสิทธิภาพลดลงถ้าอัตราการไหลที่เข้าระบบสูงขึ้น ยกเว้นอุปกรณ์ในข้อใด
 • 1 : ไซโคลน
 • 2 : Settling Chamber
 • 3 : Electrostatic Precipitator
 • 4 : ระบบถุงกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง มีระบบระบายอากาศ  990 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ผ่านเข้าไปยังห้องอบแห้งชิ้นงานหลังการพ่นสี  Toluene (MW = 92) ระเหยจากชิ้นงานเข้าผสมกับระบบระบายอากาศในอัตรา 10 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ความเข้มข้นของ Toluene ในระบบระบายอากาศนั้นคือ 
 • 1 : 10 ppm
 • 2 : 100 ppm
 • 3 : 1,000 ppm
 • 4 : 10,000 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการคำนวณค่า Penetration ของเครื่องควบคุมมลพิษอากาศประเภทอนุภาค
 • 1 : Penetration เท่ากับจำนวนอนุภาคที่ไม่ถูกดักจับด้วยเครื่องหารด้วยจำนวนอนุภาคที่เข้าสู่เครื่อง
 • 2 : Penetration เท่ากับจำนวนอนุภาคที่ถูกดักจับด้วยเครื่องหารด้วยจำนวนอนุภาคที่เข้าสู่เครื่อง
 • 3 : Penetration เท่ากับจำนวนอนุภาคที่เข้าสู่เครื่องหารด้วยจำนวนอนุภาคที่ออกจากเครื่อง
 • 4 : Penetration เท่ากับจำนวนอนุภาคที่ไม่ถูกดักจับหารด้วยจำนวนอนุภาคที่ถูกดักจับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 330 :
 • ในการใช้งานด้านคุณภาพอากาศ หน่วย ppm สามารถเทียบได้กับค่าใดต่อไปนี้
 • 1 : โมลต่อลิตร 
 • 2 : ไมโครโมลต่อโมล 
 • 3 : มิลลิกรัมต่อลิตร 
 • 4 : ไมโครกรัมต่อลิตร 

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 331 :
 • ในการใช้งานด้านคุณภาพอากาศ สัดส่วนโมลของแก๊สหนึ่งๆ ในอากาศเทียบเท่าได้กับค่าใดต่อไปนี้
 • 1 : สัดส่วนความดันของแก๊สนั้นในอากาศ
 • 2 : สัดส่วนปริมาตรของแก๊สนั้นในอากาศ
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงความหมายของ PM-2.5 และ PM-10
 • 1 : ฝุ่นที่วัดในช่วงเวลา 2.5 ชั่วโมง และในช่วงเวลา 10 ชั่วโมง
 • 2 : ฝุ่นที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน และ ฝุ่นที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมครอน
 • 3 : ปริมาณฝุ่นทั้งหมดที่สะสมในถุงเก็บตัวอย่างขนาด 2.5 และ 10 ลิตร
 • 4 : การตรวจสอบและควบคุมปริมาณของฝุ่นในช่วงเวลา 2.5 เดือนและ 10 เดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • ฝุ่นที่มีขนาดเฉลี่ย 10 ไมโครเมตร และมีความหนาแน่นของฝุ่นอยู่ที่ 500 kg/m3 ในบรรยากาศที่มีความดันเท่ากับ 1 atm จะมีค่า settling velocity เท่ากับข้อใด
  (VTS = pdp2g/18, g = 9.18 m/s2,  = 1.8 x 10-5 kg/m.s)

 • 1 : 0.0000059 m/s
 • 2 : 0.0015 m/s
 • 3 : 0.0029 m/s
 • 4 : 0.017 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :
 • ในระบบดูดซับ (adsorption) ใช้หลักการหรือกระบวนการที่สำคัญคือ
 • 1 : การฟุ้งกระจายของก๊าซที่ต้องการดูดกลืน และ การชนระหว่างของแข็งกับก๊าซ
 • 2 : การชนระหว่างของแข็งกับก๊าซ และ ปฏิกิริยาเคมี
 • 3 : แรงยึดเกาะระหว่างโมเลกุล และ ปฏิกิริยาเคมี
 • 4 : ปฏิกิริยาเคมี และ การละลาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :
 • ระบบควบคุมในข้อใดที่น่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการใช้เป็นระบบการควบคุมไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 1 : Adsorption
 • 2 : Absorption
 • 3 : Condensation
 • 4 : Ammonia injection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 336 :
 • อุตสาหกรรมหนึ่งใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศ 2 ชนิดต่ออย่างอนุกรม คือ Cyclone และ Wet Scrubber เพื่อควบคุมฝุ่นจากแหล่งกำเนิดขนาดที่มีอัตราการไหลของอากาศเสีย 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส และปริมาณ ฝุ่นที่เข้าสู่ cyclone มีความเข้มข้น 8 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายจากปล่องกำหนดไว้ไม่เกิน 0.08 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร Cyclone มีประสิทธิภาพ 50% จงหาประสิทธิภาพรวมของระบบควบคุมทั้งหมด 
 • 1 : 95%
 • 2 : 98%
 • 3 : 99%
 • 4 : 99.9%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 337 :
 • การเปลี่ยนแปลงในข้อใดอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่ใช้หลักการการแยกฝุ่นออกจากอากาศเสียโดยใช้แรงโน้มถ่วงมีประสิทธิภาพไม่เปลี่ยนแปลง
 • 1 : อัตราการไหลของอากาศจากแหล่งกำเนิดมากขึ้น
 • 2 : ชนิดฝุ่นเปลี่ยนไป
 • 3 : ความลึกของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในขณะที่ความยาวและความกว้างคงเดิม
 • 4 : ความยาวของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในขณะที่ความลึกและความกว้างคงเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • ขนาดของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่ใช้หลักการการแยกฝุ่นออกจากอากาศเสียโดยใช้แรงโน้มถ่วงในข้อใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ ใช้กับฝุ่นขนาด 5 µm และมีความหนาแน่น 2 กรัมต่อลุูกบาศ์กเซนติเมตร อัตราการไหลของอากาศเสีย 10 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
 • 1 : สูง 2 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร
 • 2 : สูง 3 เมตร กว้าง 3.5 เมตร ยาว 4 เมตร
 • 3 : สูง 4 เมตร กว้าง 3.5 เมตร ยาว 3.5 เมตร
 • 4 : สูง 5 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตกของอนุภาคฝุ่นในอากาศนิ่ง
 • 1 : แรงลาก (Drag Force) จะมีค่าเพิ่มขึ้นจนเท่ากับแรงลอยตัว
 • 2 : แรงลาก (Drag Force) จะมีค่าเพิ่มขึ้นจนเท่ากับแรงโน้มถ่วง
 • 3 : แรงลาก (Drag Force) จะมีค่าเพิ่มขึ้นจนเท่ากับผลรวมของแรงโน้มถ่วงกับแรงลอยตัว
 • 4 : แรงลาก (Drag Force) จะมีค่าเพิ่มขึ้นจนเท่ากับผลต่างของแรงโน้มถ่วงกับแรงลอยตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 340 :
 • ข้อใดสอดคล้องกับ Stokes’ Law
 • 1 : Fd =  r(p/6)D3g
 • 2 : Fd = rDV/m
 • 3 : Fd = 3pmDV
 • 4 : Fd = ma
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • ข้อใดคือสมการสำหรับหาค่า Reynold Number สำหรับการเคลื่อนที่ของอนุภาค
 • 1 : R = rDV/m
 • 2 : R = 3pmDV
 • 3 : R = rgD2/(18m)
 • 4 : R = r(p/6)D3g
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 342 :
 • ข้อใดคือสมการสำหรับหาค่า Drag Coefficient ในกรณีที่การเคลื่อนที่อยู่ในช่วง Turbulent Region
 • 1 : CD = 24/R
 • 2 : CD = (24/R)(1+0.14R0.7)
 • 3 : CD = 0.44
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • ข้อใดคือสมการสำหรับหาค่า Aerodynamic Diameter ของอนุภาค
 • 1 : Da = (DrC)0.5
 • 2 : Da = D(rC)0.5
 • 3 : Da = DrC0.5
 • 4 : Da = C(Dr)0.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :
 • ข้อความใดถูกต้อง
 • 1 : ขนาดของอนุภาคมีผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดักจับอนุภาคทุกประเภท
 • 2 :  อุปกรณ์การดักจับอนุภาคทุกประเภทอาศัยหลักการพื้นฐานของแรงที่กระทำกับอนุภาค
 • 3 : ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การจับอนุภาคที่อาศัยหลักของการดึงดูดด้วยแรงไฟฟ้าสถิตย์อยู่ต่ำที่สุดดสำหรับอนุภาคขนาด0.1-1 ไมโครเมตร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :
 • ข้อความใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและบำบัดมลภาวะอากาศ
 • 1 : พัดลม,ถุงกรอง, Low NOx Burner, WetScrubber
 • 2 :  เครื่องฟอกอากาศ, ElectrostaticPrecipitator, Selective Catalytic Reduction, Wet Scrubber 
 • 3 : เครื่องดูดอากาศ,Cyclone, Selective Non-catalytic Reduction, Low NOx Burner
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 :
 • การบำบัดก๊าซมลพิษอาศัยหลักการพื้นฐานใด
 • 1 :  Adsorbtion, Absorbtion, Oxidation
 • 2 : Adsorbtion, Filtration,Oxidation
 • 3 : Absorption, ElectrostaticPrecipitation, Filtration
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :
 • ปัจจุบันพบว่าจุลชีพที่เป็นละอองไอในอากาศ(bio-aerosols)เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท่านคิดอุปกรณ์การควบคุมและบำบัดจุลินชีพเหล่านี้สามารถทำได้จริงหรือไม่และถ้าสามารถทำได้จริงอาศัยหลักการใดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือถ้าไม่สามารถทำได้จริงมีหลักการพื้นฐานใดที่เป็นข้อจำกัด
 • 1 : สามารถทำได้จริงโดยอาศัยหลักการจับจุลินชีพแบบการแพร่ (Diffusion), การชน (Interception), แรงดึงดูดแบบไฟฟ้าสถิตย์และ ปฏิกริยาแบบ Oxidation-Reduction  
 • 2 : สามารถทำได้จริงโดยอาศัยหลักการจับจุลินชีพแบบชน (Interception), การกระทบ (Impaction), แรงดึงดูดแบบไฟฟ้าสถิตย์ และ กระบวนการ Adsorption  
 • 3 : ไม่สามารถทำได้จริงเนื่องจากจุลินชีพไม่สามารถถูกดักจับได้ด้วยแรงใดๆ 
 • 4 : ไม่สามารถทำได้จริงเนื่องจากจุลินชีพไม่สามารถถูกทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตได้  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 348 :
 • ท่านคิดว่าการกรองที่ใช้ในการกรองน้ำและการกรองอากาศมีประสิทธิภาพในการกดักจับอนุภาคเหมือนกันหรือไม่
 • 1 : เหมือนกันเนื่องจากใช้หลักการเดียวกัน
 • 2 : ไม่เหมือนกันเนื่องจากการแพร่ของอนุภาคในอากาศเร็วกว่าการแพร่ของอนุภาคในน้ำทำให้อนุภาคขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดักจับได้ดีกว่าที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ
 • 3 : ไม่เหมือนกัน เนื่องจากการแพร่ของอนุภาคในอากาศเร็วกว่าการแพร่ของอนุภาคในน้ำทำให้อนุภาคขนาดทุกขนาดที่แขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดักจับได้ดีกว่าที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ
 • 4 : ไม่เหมือนกันเนื่องจากกระทบ(Impaction) ของอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำทำให้อนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยในอากาศถูกดักจับได้ดีกว่าอนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยในน้ำ 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • ระบบควบคุมและบำบัดมลพิษอากาศในโรงโม่หินที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง1-10 ไมโครเมตร และ 500-1000 ไมโครเมตร มีค่าความเข้มข้นของ CO2 ที่ 380 ppm  มีค่าความเข้มข้นของ CO ที่ 50 ppm ข้อใดมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีค่าใช้จ่ายต่ำสุดในการควบคุมมลพิษดังกล่าวให้ค่าตามมาตรฐานการระบายอากาศเสียของประเทศไทย (กำหนดค่า ความถ่วงจำเพาะของอนุภาค= 1.5 g/cm3  อุณหภูมิของอากาศเสีย 80oC)

 • 1 : ระบบที่ประกอบด้วยเครื่องดูดอากาศ,Cyclone, Electrostatic Precipitator, Baghouse 
 • 2 : ระบบที่ประกอบด้วยพัดลม, Cyclone, Wet Scrubber, Selective Catalytic Reduction
 • 3 : ระบบที่ประกอบด้วยเครื่องดูดอากาศ,Cyclone, Electrostatic Precipitator
 • 4 : ทุกข้อมีประสิทธิภาพเท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 652 : Design of Air Pollution Control: 02. Emission control methods for particulate and gases
ข้อที่ 350 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของตัวกลางในหอบรรจุตัวกลาง (Packed Tower)
 • 1 : ทำให้เกิดความดันลดน้อย
 • 2 : มีพื้นผิวเปียกต่อปริมาตรสูง
 • 3 : ทนต่อสารเคมี และมีราคาต่ำ
 • 4 : มีน้ำหนักเบาและดูดซับน้ำได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 351 :
 • การใช้ 3-ways catalytic converter ควบคุมไอเสียจากท่อไอเสียมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เปลี่ยนแก๊ส CO และ HC ไปเป็น ออกซิเจน และ มีเทน
 • 2 : เปลี่ยนแก๊ส CO และ HC ไปเป็น คาร์บอนไดออกไซค์ และ มีเทน
 • 3 : เปลี่ยนแก๊ส NO, CO, และ HC ไปเป็น ไนโตรเจน ออกซิเจน และ น้ำ
 • 4 : เปลี่ยนแก๊ส NO, CO, และ HC ไปเป็น ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซค์ และน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 352 :
 • วิธีใดต่อไปนี้เป็นวิธีการกำจัด SOx จากอากาศเสีย
 • 1 : วิธี Catalytic Reduction โดยเติมแอมโมเนีย
 • 2 : วิธี Non-Catalytic Reaction โดยเติมแอมโมเนีย
 • 3 : วิธี Flue Gas Desulfurization
 • 4 : วิธี Oxidation Reduction โดยเติมโอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • อุปกรณ์บำบัดสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการบำบัดฝุ่นโดยใช้การชนระหว่างฝุ่นกับหยดของเหลว คือข้อใด
 • 1 : Cyclone
 • 2 : Venturi scrubber
 • 3 : Settling chamber
 • 4 : Electrostatic precipitator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 354 :
 • อุปกรณ์บำบัดสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการบำบัดฝุ่นข้อใดที่อาจบำบัดก๊าซที่ละลายน้ำได้ง่ายได้บางส่วน
 • 1 : Bag filter
 • 2 : Venturi scrubber
 • 3 : Settling chamber
 • 4 : Electrostatic precipitator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 355 :
 • อุปกรณ์บำบัดสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการบำบัดฝุ่นโดยหลักการการชนระหว่างฝุ่นกับหยดของเหลวร่วมกับแรงหนีศูนย์กลาง คือข้อใด
 • 1 : Cyclonic Scrubber
 • 2 : Venturi scrubber
 • 3 : Spray Tower
 • 4 : Electrostatic precipitator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 356 :
 • อุปกรณ์หรือวิธีบำบัดสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการบำบัดก๊าซและไอโดยการดูดซับที่ผิวของของแข็ง คือข้อใด
 • 1 : Adsorption
 • 2 : Venturi scrubber
 • 3 : Wet scrubber
 • 4 : Absorption
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 357 :
 • อุปกรณ์หรือวิธีบำบัดสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการบำบัดสารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือข้อใด
 • 1 : Venturi scrubber
 • 2 : Absorption
 • 3 : Incinerator
 • 4 : Cyclonic scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • อุปกรณ์หรือวิธีบำบัดสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการบำบัดฝุ่นโดยการให้ประจุกับฝุ่นและดักเก็บโดยใช้สนามไฟฟ้า คือข้อใด
 • 1 : Absorption
 • 2 : Electrostatic precipitator
 • 3 : Wet scrubber
 • 4 : Venturi scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • อุปกรณ์หรือวิธีบำบัดสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการบำบัดก๊าซและไอเท่านั้น คือข้อใด
 • 1 : Settling chamber
 • 2 : Electrostatic precipitator
 • 3 : Adsorption
 • 4 : Cyclonic scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 360 :
 • ระบบในการทำความสะอาดถุงกรองในข้อใดที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดถุงกรองได้ดีที่สุด
 • 1 : Pulse jet
 • 2 : Shaker
 • 3 : Reverse air
 • 4 : Venturi scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 361 :
 • ความเร็วก๊าซที่มักพบใน ไซโคลน คือข้อใด
 • 1 : 3 เมตร/วินาที
 • 2 : 15-20 เมตร/วินาที
 • 3 : 3 เมตร/นาที
 • 4 : 15-20 เมตร/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :
 • อุปกรณ์หรือวิธีบำบัดสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการบำบัดฝุ่นเท่านั้น คือข้อใด
 • 1 : Settling chamber
 • 2 : FGD
 • 3 : Adsorption
 • 4 : Incineration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 363 :
 • วิธีการใดเหมาะสมที่สุดในการควบคุมก๊าซแอมโมเนีย และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 1 : Absorption
 • 2 : Adsorption
 • 3 : Venturi/Scrubber
 • 4 : Cyclonic scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • เชื้อเพลิงที่มักจะใช้สำหรับ เตาเผาความร้อนสูงในการควบคุมก๊าซและไอคือข้อใด
 • 1 : น้ำมันเตา, ก๊าซหุงต้ม
 • 2 : ก๊าซหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติ
 • 3 : ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันเตา
 • 4 : ถ่านหิน, น้ำมันเตา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 365 :
 • ในระบบดูดกลืน (absorption) ใช้หลักการหรือกระบวนการที่ระบบจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือข้อใด
 • 1 : การแพร่ของก๊าซเข้าไปในหยดของเหลว
 • 2 : การชนระหว่างหยดของเหลวกับก๊าซ
 • 3 : ปฏิกิริยาเคมี
 • 4 : การละลาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • ระบบควบคุมในข้อใดที่น่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการใช้เป็นระบบควบคุม CO
 • 1 : Adsorption
 • 2 : Settling chamber
 • 3 : Incineration
 • 4 : Ammonia injection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :
 • ในระบบ absorption กระบวนการไล่ก๊าซหรือไอที่ละลายในน้ำออก เรียกว่าอะไร
 • 1 : Desorption
 • 2 : Stripping
 • 3 : Recycling
 • 4 : Reverse injection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทั่วไปของห้องตกตะกอนอนุภาค เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องควบคุมอนุภาคประเภทอื่น ๆ
 • 1 : มีประสิทธิภาพสูง
 • 2 : ราคาค่าก่อสร้างต่ำ
 • 3 : เกิดความดันสูญเสียน้อย
 • 4 : ใช้พื้นที่ติดตั้งมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทั่วไปของไซโคลน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องควบคุมอนุภาคประเภทอื่น ๆ
 • 1 : เกิดความดันสูญเสียไม่สูงนัก
 • 2 : ใช้จับฝุ่นขนาดใหญ่ได้ดี
 • 3 : ใช้กับก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงได้
 • 4 : ใช้งานและดูแลบำรุงรักษาง่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 370 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทั่วไปของ Venturi Scrubber เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องควบคุมอนุภาคประเภทอื่น ๆ
 • 1 : ประสิทธิภาพการจับฝุ่นไม่ขึ้นกับสภาพต้านทานไฟฟ้าของฝุ่น
 • 2 : การใช้งานจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น ซึ่งต้องนำไปบำบัดต่อไป
 • 3 : เกิดความดันสูญเสียค่อนข้างต่ำ
 • 4 : ใช้ในการควบคุมอนุภาคและก๊าซบางชนิดได้ในขั้นตอนเดียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 371 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทั่วไปของถุงกรอง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องควบคุมอนุภาคประเภทอื่น ๆ
 • 1 : ต้องการพื้นที่ติดตั้งค่อนข้างมาก
 • 2 : ประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะกับฝุ่นขนาดเล็ก
 • 3 : ประสิทธิภาพการจับฝุ่นไม่ขึ้นกับสภาพต้านทานไฟฟ้าของฝุ่น
 • 4 : ใช้ในการจับฝุ่นในก๊าซที่มีความชื้นสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • ข้อใดไม่ใช่ระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซค์ จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • 1 : ระบบจับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซค์ ด้วยการระบบ semi-dry absorption
 • 2 : ระบบควบคุมละอองกรดซัลฟูริก
 • 3 : ระบบเตรียมน้ำหินปูน
 • 4 : ระบบแยกน้ำออกจากยิปซัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 373 :
 • ข้อใดเป็นสารที่นิยมใช้ทำปฏิกิริยาในการกำจัดไนโตรเจนในแก๊สไอเสีย
 • 1 : คลอรีน
 • 2 : ปูนขาว
 • 3 : แอมโมเนียและยูเรีย
 • 4 : แอมโมเนียและปูนขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 374 :
 • การปรับปรุงการเผาไหม้โดยใช้วิธีหมุนเวียนไอเสียกลับมาที่ห้องเผาไหม้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการเกิดมลพิษใด
 • 1 : CO
 • 2 : Hydrocarbon
 • 3 : ซัลเฟอร์ไดออกไซค์
 • 4 : NOx
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • วัสดุกรองชนิดใดต่อไปนี้ทนอุณหภูมิได้สูงที่สุดในการใช้งานเพื่อกำจัดฝุ่น
 • 1 : ใยแก้ว
 • 2 : สักหลาด
 • 3 : เซรามิก
 • 4 : เหล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • ข้อใดคือกลไกสำคัญที่สุดของการจับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน ด้วยถุงกรอง
 • 1 : การชนและการสกัดกั้น
 • 2 : การตกเนื่องจากน้ำหนัก
 • 3 : แรงไฟฟ้าสถิตย์
 • 4 : การสกัดกั้นและการแพร่แบบสุ่ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • ข้อใดคือ Multicyclones ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นขนาดเล็ก
 • 1 : ไซโคลนขนาดเล็กเท่ากันหลายตัวที่ต่อแบบขนาน
 • 2 : ไซโคลนขนาดใหญ่เท่ากันหลายตัวต่อกันแบบขนาน
 • 3 : ไซโคลนขนาดเล็กเท่ากันหลายตัวที่ต่อแบบอนุกรม
 • 4 : ไซโคลนขนาดใหญ่เท่ากันหลายตัวต่อกันแบบอนุกรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการควบคุมฝุ่นที่มีค่าความต้านทานทางไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องควบคุมด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)
 • 1 : ฝุ่นรับประจุลบที่ใส่ให้โดยอิเล็กโทรดได้ยาก
 • 2 : ฝุ่นถ่ายประจุลบให้กับแผ่นเก็บได้ยาก
 • 3 : อาจเกิดปัญหา Back Corona
 • 4 : อาจเกิดปัญหาฝุ่นที่ถูกจับไว้แล้วฟุ้งกลับเข้าสู่กระแสแก๊ส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 379 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับช่วงค่าทั่วไปของค่าความดันสูญเสียของไซโคลนประสิทธิภาพสูง
 • 1 : 20-25 ซม.น้ำ
 • 2 : 2.0-2.5 ซม.น้ำ
 • 3 : 2.0-2.5 มม.น้ำ
 • 4 : 0.20-0.25 มม.น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องควบคุมฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์
 • 1 : กลไกหลักในการให้ประจุสำหรับอนุภาคขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน คือการให้ประจุจากการแพร่ (diffusion charging)
 • 2 : กลไกหลักในการให้ประจุสำหรับอนุภาคขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน คือการให้ประจุจากสนามไฟฟ้า (field charging) ร่วมกับการให้ประจุจากการแพร่ (diffusion charging)
 • 3 : กลไกหลักในการให้ประจุสำหรับอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.15 ไมครอน คือการให้ประจุจากสนามไฟฟ้า (field charging)
 • 4 : กลไกหลักในการให้ประจุสำหรับอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.15 ไมครอน คือการให้ประจุจากสนามไฟฟ้า (field charging) ร่วมกับการให้ประจุจากการแพร่ (diffusion charging)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :
 • ข้อใดเป็นอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้โดยทั่วไปในการเผาของเตาเผาแบบ Thermal Incinerator
 • 1 : อุณหภูมิ 450-600 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1-5 วินาที
 • 2 : อุณหภูมิ 650-1,000 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 0.1-0.5 วินาที
 • 3 : อุณหภูมิ 1,200-1,400 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1-5 วินาที
 • 4 : อุณหภูมิ 2,000-2,500 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 0.1-0.5 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 382 :
 • ข้อใดเป็นหลักการที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : ใช้ถ่านกัมมันต์ดูดซับ SO2
 • 2 : ใช้แอมโมเนียกำจัด SO2
 • 3 : ใช้ถ่านกัมมันต์ดูดซับ NOx
 • 4 : ใช้แอมโมเนียกำจัด NOx
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 383 :
 • ข้อใดเป็นการลดการเกิด NOx ด้วยวิธีการเผาไหม้แบบ Concentration หรือ Bias
 • 1 : ให้ Burner ทุกตัวเผาไหม้แบบมีเชื้อเพลิงเข้มข้น (F/A สูง)
 • 2 : ให้ Burner ทุกตัวเผาไหม้แบบมีอากาศเข้มข้น (A/F สูง)
 • 3 : ให้ Burner บางตัวเผาไหม้แบบมีเชื้อเพลิงเข้มข้น (F/A สูง) และบางตัวเผาไหม้แบบมีเชื้อเพลิงเจือจาง (F/A ต่ำ)
 • 4 : ให้ Burner บางตัวเผาไหม้แบบมีความเข้มข้นเชื้อเพลิง (F/A) ไม่คงที่ 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 384 :
 • ข้อใดเป็นข้อเสียของระบบกำจัดกลิ่นด้วยกระบวนการชีวภาพ

 • 1 :

  ต้องใช้สารเคมีประเภทกรดและด่างในการบำบัด

 • 2 :

  ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบค่อนข้างสูง

 • 3 :         มีความอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงของสารปนเปื้อนที่เข้าระบบ
 • 4 :         ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความซับซ้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • ระบบกำจัดกลิ่นในข้อใดเหมาะกับการใช้งานในกรณีที่อากาศที่ต้องการบำบัดมีปริมาตรสูงแต่มีความเข้มข้นของกลิ่นต่ำ
 • 1 :

  ระบบการเผาไหม้โดยตรง

 • 2 :

  ระบบกำจัดกลิ่นด้วยกระบวนการชีวภาพ

 • 3 :

  ระบบออกซิเดชั่นด้วยโอโซน

 • 4 :

  ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • การพิจารณาสัดส่วนอากาศและเชื้อเพลิงใดๆจะทำโดยการเปรียบเทียบค่า A/F จริงกับค่า A/FStoichiometric หรือเรียกเป็น normalized A/F ratio ซึ่งแทนด้วย l ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ l
 • 1 : l = (A/F) /(A/FStoichiometric)
 • 2 : l = (A/FStoichiometric)/(A/F)
 • 3 : l = (A/F) - (A/FStoichiometric)
 • 4 : l = (A/FStoichiometric) -(A/F)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมลพิษอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์ในสภาวะที่มีค่า l เท่ากับ 0.9

 • 1 :

  อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันสูง

 • 2 :

  อัตราการปล่อย CO สูง

 • 3 :

  อัตราการปล่อย NOX สูง

 • 4 :

  อัตราการปล่อย HC สูง

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 653 : Design of Air Pollution Control: 03. Equipment design
ข้อที่ 388 :
 • จงคำนวณพื้นที่ผิวทั้งหมดของถุงกรอง (Fabric filter) ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมฝุ่นภายใน Bag house ชนิดที่ใช้การพ่นอากาศเป็นกลไกทำความสะอาดถุงกรอง เมื่อกำหนดให้ถุงกรองที่ใช้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เมตร ถุงกรองยาว (สูง) ประมาณ 2.0 เมตร และจำนวนถุงกรองมีจำนวน 120 ถุงบรรจุอยู่ภายใน Bag house
 • 1 : 24 ตร.ม.
 • 2 : 48 ตร.ม.
 • 3 : 151 ตร.ม.
 • 4 : 240 ตร.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • การกำจัดก๊าซมลพิษจากห้องพ่นสีด้วยการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในอัตรา 0.2 ลบ.ม.ต่อวินาทีด้วยอุณหภูมิประมาณ 760 องศาเซลเซียส จงคำนวณหาความต้องการอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ในหน่วยของลบ.ม.ต่อชั่วโมง หากการคำนวณทางทฤษฎีพบว่าต้องใช้อากาศในการเผาไหม้ประมาณ 10.3 ลบ.ม. สำหรับก๊าซ 1 ลบ.ม.ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน
 • 1 : 2.06 ลบ.ม.ต่อนาที
 • 2 : 12.36 ลบ.ม.ต่อนาที
 • 3 : 20.60 ลบ.ม.ต่อนาที
 • 4 : 123.60 ลบ.ม.ต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :
 • อุตสาหกรรมมีการใช้คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ในกระบวนการผลิต ผลการตรวจวัดและการคำนวณพบว่ามีก๊าซคาร์บอนเตตระคลอไรด์อยู่ในอากาศที่ต้องการบำบัดประมาณ 1,000 กก.ต่อวัน การใช้ถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับก๊าซได้ในอัตรา 66 กก. ต่อ 220 กก.ของถ่านกัมมันต์ (ในสภาวะอิ่มตัว) อยากทราบว่าต้องมีการใช้ถ่านกัมมันต์ทั้งหมดเท่าไหร่ต่อวัน
 • 1 : 300 กก.ของถ่านกัมมันต์ต่อวัน
 • 2 : 3000 กก.ของถ่านกัมมันต์ต่อวัน
 • 3 : 333 กก.ของถ่านกัมมันต์ต่อวัน
 • 4 : 3333 กก.ของถ่านกัมมันต์ต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 391 :
 • การออกแบบให้ Electrostatic precipitator (EP) มีประสิทธิภาพในการบำบัดอนุภาคแขวนลอยสามารถพิจารณาจาก Deutsch equation หากกำหนดให้การออกแบบ Electrostatic precipitator มีประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนุภาคได้ร้อยละ 98 โดยกระแสอากาศที่เข้าสู่ระบบมีประมาณ 10,000 ลบ.ม.ต่อนาที ความเร็วของอนุภาค 5 เมตรต่อนาที (Drift velocity - w) อยากทราบว่าต้องใช้พื้นที่ของแผ่นเก็บรวบรวมเท่าไหร่ (A)

  สูตร  h  = 1- e-wA/Q

   

 • 1 : 5,824 ตร.ม.
 • 2 : 6,824 ตร.ม.
 • 3 : 7,824 ตร.ม.
 • 4 : 8,824 ตร.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :
 • การใช้ระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยระบบ Limestone scrubbing หรือ Lime scrubbing มีข้อที่ต้องพิจารณาแตกต่างกัน ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อดีและข้อด้อยของทั้งสองระบบ
 • 1 : Limestone ทำปฏิกิริยาในการบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ดีกว่า Lime (CaO) ทำให้สามารถใช้ Limestone ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการระบบ Limestone scrubbing แต่มีปัญหา คือ Limestone มีราคาแพงกว่าทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง
 • 2 : Lime มีประสิทธิภาพในการบำบัดที่ปริมาณเท่ากันดีกว่า Limestone แต่มีปัญหา คือ Lime มีราคาแพงกว่าทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง
 • 3 : ระบบ Limestone มีปัญหาด้านการกัดกร่อนและอุดตันในระบบง่ายกว่าระบบ Lime scrubbing เนื่องจากปฏิกิริยาในการบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำให้มีตะกอนแคลเซี่ยมซัลไฟด์ สะสมอยู่เป็นจำนวนมากกว่าระบบ Lime scrubbing
 • 4 : ระบบ Limestone scrubbing และ Lime scrubbing ไม่มีความแตกต่างของระบบในด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 393 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่พารามิเตอร์ทางกายภาพของการออกแบบไซโคลนมาตรฐาน (Standard cyclone)
 • 1 : เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องทางออกก๊าซออกจากไซโคลน (Diameter of gas exit)
 • 2 : ความสูงของทางเข้าสู่ไซโคลน (Height of inlet)
 • 3 : จำนวนแผ่นบังคับให้ก๊าซหมุนวน (Number of controlled plate)
 • 4 : ความยาวของตัวไซโคลน (Length of body)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 394 :
 • การเพิ่มขนาดของของไซโคลนจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความดันลด (Pressure drop) และประิสิทธิภาพของไซโคลนอย่างไร
 • 1 : ความดันลดมีค่าลดลง และประิสิทธิภาพมีค่าลดลง
 • 2 : ความดันลดมีค่าเพิ่มขึ้น และประิสิทธิภาพมีค่าเพิ่มขึ้น
 • 3 : ความดันลดมีค่าลดลง และประิสิทธิภาพมีค่าเพิ่มขึ้น
 • 4 : ความดันลดมีค่าเพิ่มขึ้น และประิสิทธิภาพมีค่าลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 395 :
 • ระบบถุงกรองอากาศที่ใช้เส้นใยชนิดใดไม่สามารถทำความสะอาดถุงกรองด้วยวิธีเขย่า
 • 1 : Nylon
 • 2 : Acrylic
 • 3 : Fiber glass
 • 4 : Teflon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • คำนวณความจุสูงสุดในการดูดซับสารมลพิษ (breakthrough capacity) สำหรับเบดที่มีความลึก 3 ฟุต ความจุอิ่มตัวร้อยละ 39 MTZ = 4 นิ้ว

  CB = [0.5Cs(MTZ) + Cs(D+MTZ)]/D

 • 1 : 3.68%
 • 2 : 36.8%
 • 3 : 8.63%
 • 4 : 86.3%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :
 • การออกแบบถุงกรอง (fabric filter) หน่วยของอัตราส่วนของอากาศต่อพื้นที่ผ้า (air to cloth ratio) คือ
 • 1 : อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศ
 • 2 : ปริมาตรอากาศต่อพื้นที่ผ้า
 • 3 : ไม่มีหน่วย
 • 4 : อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศต่อพื้นที่ผ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • แผ่นกรองชนิดหนึ่งมีประสิทธิภาพในการจับอนุภาคมลสารร้อยละ 70 หากนำแผ่นกรองชนิดนี้มาซ้อนกัน 4 ชั้น จะได้ประสิทธิภาพรวมของการจับอนุภาคเท่ากับเท่าไร
 • 1 : ร้อยละ 99.19
 • 2 : ร้อยละ 81.00
 • 3 : ร้อยละ 75.99
 • 4 : ร้อยละ 70.00
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • จงหาประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่นขนาด 3 ไมครอนของไซโคลนตัวหนึ่งที่มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางแบ่งขนาด (Cut Diameter, Dcut) เท่ากับ 6 ไมครอน
 • 1 : ร้อยละ 10
 • 2 : ร้อยละ 20
 • 3 : ร้อยละ 30
 • 4 : ร้อยละ 40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 400 :
 • เครื่อง ESP ของโรงงานมีประสิทธิภาพ 97% และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเป็น 99.5% จะต้องลดอัตราไหลของแก๊สที่เข้าระบบลงเท่าใด โดยสมมุติว่าค่าอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • 1 : ลดลงเหลือร้อยละ 50 ของอัตราไหลเดิม
 • 2 : ลดลงเหลือร้อยละ 54 ของอัตราไหลเดิม
 • 3 : ลดลงเหลือร้อยละ 60 ของอัตราไหลเดิม
 • 4 : ลดลงเหลือร้อยละ 66 ของอัตราไหลเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งมีแก๊สระบายออกการกระบวนการผลิตโดยอนุภาคฝุ่นในแก๊สแบ่งได้เป็น 3 ขนาดคือ 3, 5 และ 10 ไมครอน แต่ละขนาดมีสัดส่วนโดยน้ำหนักเท่าๆ กัน แก๊สนี้ถูกบำบัดโดยผ่านเข้าไปในไซโคลนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแบ่งขนาด (Cut Diameter) เท่ากับ 5 ไมครอน จงหาประสิทธิภาพการบำบัดรวมของไซโคลน
 • 1 : ร้อยละ 28
 • 2 : ร้อยละ 52
 • 3 : ร้อยละ 74
 • 4 : ร้อยละ 91
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 402 :
 • จงออกแบบถุงกรองแบบอากาศไหลย้อน (Reverse Air Fabric Filters) เพื่อที่จะใช้กรองอากาศที่มีอัตราการไหล 20,000 ลบ.ฟุต/นาทีผ่านหน่วยกรองทั้งหมด โดยมีความเข้มข้นของฝุ่นแป้ง = 2.5 กรัม/ลบ.ฟุต กำหนดให้เวลาในการทำความสะอาดถุงกรอง = 3 นาที เวลาในการกรอง = 60 นาที จำนวน Compartment = 3 พื้นที่ผ้ากรองต่อหนึ่ง Compartment = 4,000 ตร.ฟุต จงคำนวนหา จำนวนถุงกรองทั้งหมดที่ต้องใช้ ถ้าถุงกรองหนึ่งถุงมีความยาว 10 ฟุต และเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุต
  กำหนดสมการ         VN  =  Q/NAC                   และ  VN-1  =  Q/AC(N-1)

  สมการ Filter drag model            S =  Ke + KsWj

                                                                  Wj  =  (N-1)(VNLtr + VN-1Lte)

                                            tf - t     =  (N-1)(tr + te)

                                             DPm    =  SjVj

                                                              V     =  fNVN-1

  เมื่อ          Q  = อัตราการไหลผ่านหน่วยกรองทั้งหมด, ลบ.ฟุต/นาที

                  N  = จำนวน Compartment ทั้งหมด

                 AC = พื้นที่ผ้ากรองต่อหนึ่ง Compartment,ตร.ฟุต

                 VN , VN-1 = ความเร็วเฉลี่ยในการกรอง, ฟุต/นาที

                 S  = filter drag, นิ้วน้ำ-นาที/ฟุต

                 Ke = ค่าคงที่  = 0.577 นิ้วน้ำ-นาที/ฟุต

                 Ks = ค่าคงที่  = 0.00986 นิ้วน้ำ-นาที-ฟุต/กรัม

                 Wj  =  ความหนาแน่นของฝุ่น, กรัม/ตร.ฟุต

                  L   =  ความหนาแน่นของฝุ่น, กรัม/ลบ.ฟุต

                  t  = run time, นาที

                  t = เวลาในการทำความสะอาดถุงกรอง,นาที

             DPm = ความดันสูญเสียในถุงกรองที่มากที่สุด, นิ้วน้ำ

                   Vj   = ความเร็วที่แท้จริงที่ใช้ในการกรอง Compartment ที่สกปรกที่สุด ที่พร้อมสำหรับการถูกทำความสะอาดในช่วงเวลาถัดไป, ฟุต/นาที   

               fN = อัตราส่วนระหว่างความเร็วที่แท้จริงที่ใช้ในการกรอง Compartment ที่สกปรกที่สุดต่อความเร็วเฉลี่ยในการกรอง สำหรับถุงกรองที่มีหลาย Compartment = ค่าแก้ไข = 0.87         

 • 1 : 364 ถุง
 • 2 : 372 ถุง
 • 3 : 382 ถุง
 • 4 : 384 ถุง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 403 :
 • จงออกแบบถุงกรองแบบอากาศไหลย้อน (Reverse Air Fabric Filters) เพื่อที่จะใช้กรองอากาศที่มีอัตราการไหล 20,000 ลบ.ฟุต/นาทีผ่านหน่วยกรองทั้งหมด โดยมีความเข้มข้นของฝุ่นแป้ง = 2.5 กรัม/ลบ.ฟุต กำหนดให้เวลาในการทำความสะอาดถุงกรอง = 3 นาที เวลาในการกรอง = 60 นาที จำนวน Compartment = 3 พื้นที่ผ้ากรองต่อหนึ่ง Compartment = 4,000 ตร.ฟุต

  จงคำนวนหาความดันสูญเสียในถุงกรองที่มากที่สุด (DPm), นิ้วน้ำ

  กำหนดสมการ         VN  =  Q/NAC                   และ  VN-1  =  Q/AC(N-1)

  สมการ Filter drag model            S =  Ke + KsWj

                                                                  Wj  =  (N-1)(VNLtr + VN-1Lte)

                                            tf - t     =  (N-1)(tr + te)

                                             DPm    =  SjVj

                                                              V     =  fNVN-1

  เมื่อ          Q  = อัตราการไหลผ่านหน่วยกรองทั้งหมด, ลบ.ฟุต/นาที

                  N  = จำนวน Compartment ทั้งหมด

                 AC = พื้นที่ผ้ากรองต่อหนึ่ง Compartment,ตร.ฟุต

                 VN , VN-1 = ความเร็วเฉลี่ยในการกรอง, ฟุต/นาที

                 S  = filter drag, นิ้วน้ำ-นาที/ฟุต

                 Ke = ค่าคงที่  = 0.577 นิ้วน้ำ-นาที/ฟุต

                 Ks = ค่าคงที่  = 0.00986 นิ้วน้ำ-นาที-ฟุต/กรัม

                 Wj  =  ความหนาแน่นของฝุ่น, กรัม/ตร.ฟุต

                  L   =  ความหนาแน่นของฝุ่น, กรัม/ลบ.ฟุต

                  t  = run time, นาที

                  t = เวลาในการทำความสะอาดถุงกรอง,นาที

             DPm = ความดันสูญเสียในถุงกรองที่มากที่สุด, นิ้วน้ำ

                   Vj   = ความเร็วที่แท้จริงที่ใช้ในการกรอง Compartment ที่สกปรกที่สุด ที่พร้อมสำหรับการถูกทำความสะอาดในช่วงเวลาถัดไป, ฟุต/นาที   

               fN = อัตราส่วนระหว่างความเร็วที่แท้จริงที่ใช้ในการกรอง Compartment ที่สกปรกที่สุดต่อความเร็วเฉลี่ยในการกรอง สำหรับถุงกรองที่มีหลาย Compartment = ค่าแก้ไข = 0.87         

 • 1 : 3.4 นิ้วน้ำ
 • 2 :  3.5 นิ้วน้ำ
 • 3 : 5.2 นิ้วน้ำ
 • 4 : 5.3 นิ้วน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 404 :
 • ชื่อของรูปร่างของไซโคลนมาตรฐาน (standard cyclone) คือข้อใด
 • 1 : Stairmand, Swift
 • 2 : Swift, Stoke
 • 3 : Stoke, Stairmand
 • 4 : Venturi, Stoke
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 405 :
 • ปกติสัดส่วนอัตราการไหลของสารละลายต่อก๊าซ (L/G) ในระบบ ดูดกลืนคือ
 • 1 : 1-2 ลิตร/ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 10-20 ลิตร/ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 1-2 ลูกบาศก์เมตร/ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 10-20 ลูกบาศก์เมตร/ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 406 :
 • ข้อมูลที่สำคัญในงานการออกแบบระบบดูดซับ (adsorption) คือ กราฟ (isotherms) ที่แสดงถึงความจุของสารดูดซับต่อสารถูกดูดซับในแกนตั้งที่อุณหภูมิหนึ่ง และ ความเข้มข้นในแนวแกนนอนในหน่วยที่หลากหลาย ยกเว้นหน่วยในข้อใด
 • 1 : ความดันย่อยในหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • 2 : ความดันย่อยในหน่วยสัดส่วนโดยโมล
 • 3 : ความดันย่อยในหน่วยสัดส่วนโดยปริมาตร
 • 4 : ความดันย่อยในหน่วยพีพีเอ็มโดยน้ำหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 407 :
 • ปกติในการออกแบบระบบดูดซับโดยใช้แอคติเวตเทตคาร์บอนมักออกแบบให้มีปริมาณแอคติเวตเทตคาร์บอนเป็น 1.5 หรือ 2 เท่า ของความต้องการ ในทางทฤษฎี ส่วนหนึ่งเพื่อครอบคลุม ปรากฏการณ์ใด
 • 1 : Diffusion zone
 • 2 : Mass transfer zone
 • 3 : Flooding zone
 • 4 : Isotherm zone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 408 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่ดัชนีที่ใช้กำหนดขนาดความสูงของหอดูดกลืนแบบไหลสวนทางในแนวตั้ง
 • 1 : ชนิดของก๊าซและของเหลว
 • 2 : ประสิทธิภาพของระบบที่ต้องการ
 • 3 : ความเร็วก๊าซที่จะเกิดการไหลย้อนกลับ (flooding velocity)
 • 4 : ความเร็วของปฏิกิริยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 409 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการทำงานของระบบถุงกรอง
 • 1 : ถุงกรองต้องมีการทำความสะอาดเป็นช่วง ๆ เพื่อป้องกันความดันลดอันอาจจะสูงเกินระดับที่ทนได้
 • 2 : การทำงานของระบบถุงกรองคล้ายการทำงานของตะแกรงร่อน ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่ารูช่องว่างของผ้าเท่านั้นที่ถูกดักเก็บไว้
 • 3 : ประสิทธิภาพของระบบถุงกรองขึ้นกับองค์ประกอบของก๊าซน้อยมาก
 • 4 : ในขณะใช้งานถ้ามีการแปรเปลี่ยนอัตราการไหลของอากาศผ่านระบบถุงกรองเล็กน้อย ประสิทธิภาพของระบบถุงกรองจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 410 :
 • ดัชนีที่ใช้ออกแบบ EP และยังใช้เป็นดัชนีในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของ EP คือ
 • 1 : อัตราส่วนอัตราการไหลของอากาศผ่าน EP ต่อ พื้นที่ electrode ทั้งหมด
 • 2 : อัตราส่วนความเร็วอากาศผ่าน EP ต่อ พื้นที่ electrode ทั้งหมด
 • 3 : อัตราส่วนความดันลดของ EP ต่อ พื้นที่ electrode ทั้งหมด
 • 4 : อัตราส่วนความดันลดของ EP ต่อ ปริมาตร EP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 411 :
 • ในการออกแบบใช้งานระบบการดักจับฝุ่นละอองด้วยหยดน้ำที่ความเร็วก๊าซสูง มักจะมีปัญหาที่ละอองน้ำขนาดเล็กจะเล็ดลอดพร้อมไปกับอากาศเสียที่ผ่านการบำบัดดังนั้นจึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมก่อนการปล่อยออก
 • 1 : Demister
 • 2 : Moisture Trap
 • 3 : V-tube
 • 4 : Adsorber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 412 :
 • ข้อมูลที่สำคัญในงานการออกแบบระบบดูดซับ (adsorption) คือ กราฟ (isotherms) ที่แสดงถึงความจุของสารดูดซับต่อสารถูกดูดซับซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
 • 1 : อุณหภูมิ และ ปริมาณความชื้น
 • 2 : อุณหภูมิ และ ความเข้มข้นของสารถูกดูดซับ
 • 3 : ปริมาณความชื้น และ ความเข้มข้นของสารถูกดูดซับ
 • 4 : ความเข้มข้นของสารถูกดูดซับ และ ความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 413 :
 • ดัชนีที่ใช้กำหนดขนาด(เส้นผ่านศูนย์กลาง) หอดูดกลืน แบบไหลสวนทางในแนวตั้งคือ
 • 1 : ประสิทธิภาพที่ต้องการ
 • 2 : ความเร็วก๊าซที่จะเกิดการไหลย้อนกลับ (flooding velocity)
 • 3 : ความชื้นในหอดูดกลืน
 • 4 : อุณหภูมิในหอดูดกลืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 414 :
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของไซโคลนนั้นหลักการในข้อใดจะมีผลให้ประสิทธิภาพของระบบไซโคลนเพิ่มขึ้น
 • 1 : การเพิ่มขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกหลักของไซโคลนในขณะที่ลักษณะอื่น ๆ คงที่
 • 2 : ลดขนาดของไซโคลนลง
 • 3 : ลดความเร็วของก๊าซขาเข้าไซโคลน
 • 4 : การเพิ่มขนาดของพื้นที่หน้าตัดของไซโคลนในขณะที่ลักษณะอื่น ๆ คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 415 :
 • ในการใช้งานชุดไซโคลนขนาดเล็ก(Multi-Cyclones)ที่ทุกตัวมีขนาดเท่ากันและต่อกันอย่างขนาน ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ความดันลดคร่อมไซโคลนย่อย จะเท่ากับ ความดันลดคร่อมชุดไซโคลนทั้งระบบ
 • 2 : ความดันลดคร่อมชุดไซโคลนทั้งระบบจะเท่ากับ "n" เท่า ของ ความดันลดคร่อมไซโคลนย่อย เมื่อ "n" คือจำนวนของ ไซโคลนย่อย
 • 3 : ความดันลดคร่อมไซโคลนย่อยจะเท่ากับ "n" เท่า ของ ความดันลดคร่อมชุดไซโคลนทั้งระบบ เมื่อ "n" คือจำนวนของ ไซโคลนย่อย
 • 4 : ความดันลดคร่อมไซโคลนย่อย จะน้อยกว่า ความดันลดคร่อมชุดไซโคลนทั้งระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 416 :
 • ประสิทธิภาพของ EP ขึ้นกับลักษณะความต้านทานทางไฟฟ้าของฝุ่นซึ่งความต้านทานทางไฟฟ้าของฝุ่นจะต้องไม่มากและน้อยเกินไปจึงอาจปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยการปรับปรุงความต้านทานทางไฟฟ้าของฝุ่น เช่น ข้อใด
 • 1 : การพรมน้ำเพื่อลดความต้านทานทางไฟฟ้าของฝุ่น
 • 2 : ประสิทธิภาพ EP ลดลง เมื่ออัตราการไหลอากาศผ่าน EP มากขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพ EP เพิ่มขึ้น เมื่อพื้นที่ electrode มากขึ้น
 • 4 : ประสิทธิภาพ EP เพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิอากาศผ่าน EP มากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 417 :
 • หอลดความเย็นปูนเม็ดมีอัตราการไหลของอากาศเสีย 10,000 ลบ.ม.ต่อนาที ใช้ EP เป็นอุปกรณ์ควบคุม มีพื้นที่แผ่นเก็บฝุ่นรวม 3,000 ตร.ม. และมีประสิทธิภาพ 80% ทำให้การปล่อยฝุ่นออกไม่ผ่านมาตรฐาน หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเป็น 95% โดยการเพิ่มพื้นที่แผ่นเก็บฝุ่น จงหาพื้นที่แผ่นเก็บฝุ่นรวมที่ต้องการ
 • 1 : < 1000 ตารางเมตร
 • 2 : อยู่ระหว่าง 1000 – 2000 ตารางเมตร
 • 3 : อยู่ระหว่าง 2000 – 4000 ตารางเมตร
 • 4 : มากกว่า 4000 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 418 :
 • จงประมาณปริมาณน้ำสะอาด (อัตราการไหล, ลิตรต่อนาที) ที่ต้องการน้อยที่สุดด้วยวิธีหอดูดกลืนแบบไหลสวนทางเพื่อกำจัด SO2 ออกจากอากาศเสียจากระบวนการผลิตที่มีอัตราการไหล 84.9 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ที่ 30 C  1 atm โดยในอากาศเสียมี SO2 3% โดยปริมาตร ประสิทธิภาพที่ต้องการคือ 90% (H = 42.7, น้ำหนักโมเลกุลของสารละลาย = น้ำหนักโมลของน้ำ = 18 กิโลกรัม/กิโลกรัมโมล, น้ำ 1 กิโลกรัมมีปริมาตร 1 ลิตร, ก๊าซ 1 กิโลกรัมโมลที่ 30 C 1 atm มีปริมาตร 24 ลูกบาศก์เมตร)
 • 1 : น้อยกว่า 2000 ลิตรต่อนาที
 • 2 : ระหว่าง 2000 ถึง 4000 ลิตรต่อนาที
 • 3 : ระหว่าง 4000 ถึง 6000 ลิตรต่อนาที
 • 4 : มากกว่า 6000 ลิตรต่อนาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 419 :
 • จงประมาณพื้นที่ผ้าทั้งหมดขณะใช้งานที่ baghouse ต้องการสำหรับอากาศเสียจากกระบวนการผลิต ทีมีอัตราการไหล 300 ลูกบาศ์กเมตรต่อนาที และ filtration velocity of 0.6 เมตรต่อนาที
 • 1 : 180 ตารางเมตร
 • 2 : 300 ตารางเมตร
 • 3 : 400 ตารางเมตร
 • 4 : 500 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 420 :
 • โรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแห่งหนึ่ง เดิมใช้ถ่านหินที่มีซัลเฟอร์สูง (S = 2.5%) มีอัตราการไหลของอากาศเสีย 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ใช้ EP เป็นอุปกรณ์ควบคุมฝุ่นที่มีพื้นที่แผ่นเก็บฝุ่น (collecting plate) รวม 6400 ตารางเมตรและให้ประสิทธิภาพ 90% ทำให้การปล่อยฝุ่นผ่านมาตรฐานฝุ่นที่จุดปล่อย โรงไฟฟ้าจำเป็นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของ EP เป็น 95% โดยใช้วิธีเพิ่มพื้นที่แผ่นเก็บฝุ่น (collecting plate) จงหาพื้นที่แผ่นเก็บฝุ่นที่ต้องเพิ่มขึ้นในหน่วยตารางเมตร
 • 1 : ประมาณ 1000 ตารางเมตร
 • 2 : ประมาณ 2000 ตารางเมตร
 • 3 : ประมาณ 3600 ตารางเมตร
 • 4 : ประมาณ 6500 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 421 :
 • หอดูดกลืนแบบไหลสวนทางจงประมาณปริมาณน้ำสะอาด (อัตราการไหล, ลิตรต่อนาที) ที่ต้องการน้อยที่สุดในการดูดกลืน SO2 ออกจากอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่มีอัตราการไหล 84.9 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (2.04 โมล/นาที) โดยในอากาศเสียมี SO2 3% โดยปริมาตร ใช้น้ำสะอาดพ่นจับในอัตรา 1410 ลิตร/นาที (78.35 โมล/นาที) ค่าคงที่ระหว่าง phase เป็นไปตามสมการ Y = H * X (H= 42.7) เมื่อ Y เป็นความเข้มข้น SO2 ในอากาศ (สัดส่วนโดยโมล) และ X เป็นความเข้มข้น SO2 ในน้ำ (สัดส่วนโดยโมล) จงหาความเข้มข้น SO2 ในอากาศที่ออกจากหอ (สัดส่วนโดยโมล)
 • 1 : 0.003
 • 2 : 0.0003
 • 3 : 0.00003
 • 4 : 0.000003
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 422 :
 • ตัวอย่างในการใช้ electrostatic precipitator ขนาดเล็กที่ออกแบบโดยบริษัทเองแบบ 2 แผ่นอิเล็กโทรดขนาน ขนาดสูง 4 เมตร และยาว 4 เมตร เข้าไปติดตั้งเพื่อทดสอบหา migrative velocity ของ EP กับอากาศเสียจากการผลิต โดยการดึงเอาอากาศเสียที่ไหล 10 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เข้าสู่ EP ขนาดเล็กดังกล่าว พบว่า ประสิทธิภาพในการดักฝุ่นของ EP คือ 60% ถ้าอัตราการไหลอากาศเสียทั้งหมดคือ 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที และต้องการประสิทธิภาพ 99% จงหาพื้นที่ของแผ่นเก็บฝุ่นทั้งหมด (collecting plate) ที่ต้องการ
 • 1 : 1,600 ตารางเมตร
 • 2 : 16,000 ตารางเมตร
 • 3 : 160,000 ตารางเมตร
 • 4 : 1,600,000 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 423 :
 • ถ้าประสิทธิภาพของ settling chamber หาได้จาก

  Vg = ความเร็วก๊าซ = 0.2 m/s
  rp = ความหนาแน่นฝุ่น = 0.2 m/s
  g   = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 9.81 m/sec
  m  = ความหนืดของอากาศ 2.1x10-5 kg/m.sec
  L  = Chamber length
  H  = Chamber height
  ถ้าลักษณะเดิมของ Settling chamber คือ


  ถ้ามีการแบ่ง Settling chamber ในแนวระดับดังรูป จงหาประสิทธิภาพใหม่


 • 1 : น้อยลง
 • 2 : เท่าเดิม
 • 3 : มากขึ้น
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 424 :
 • ข้อใดเป็นหน่วยของค่า Packing Factor ของตัวกลางใน Packed Column
 • 1 : ไม่มีหน่วย
 • 2 : ตารางเมตร
 • 3 : ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตร
 • 4 : ตารางเมตรต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 425 :
 • ค่าใดต่อไปนี้มีความสำคัญในการพิจารณาออกแบบเกี่ยวกับการฟื้นสภาพระบบดูดซับโดยใช้ไอน้ำ
 • 1 : อัตราความต้องการไอน้ำต่อมวลของสารดูดซับ
 • 2 : อัตราความต้องการไอน้ำต่อน้ำหนักสารที่ถูกดูดซับที่นำกลับมาได้
 • 3 : อัตราความต้องการไอน้ำต่อความดันที่ต้องใช้
 • 4 : อัตราความต้องการไอน้ำต่ออุณหภูมิที่ต้องใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 426 :
 • ในการออกแบบความสูงของหอบรรจุตัวกลาง ค่า NOG อาจหาได้จากวิธีใด
 • 1 : อ่านจาก Colburn Diagram
 • 2 : ใช้การคำนวณจาก Flooding Curve
 • 3 : ใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตตัวกลาง
 • 4 : หาจากการนำตัวกลางมาทำการทดลองเองในห้องปฏิบัติการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 427 :
 • ในการออกแบบความสูงของหอบรรจุตัวกลาง ค่า HOG หาได้จากวิธีใด
 • 1 : อ่านจาก Colburn Diagram
 • 2 : ใช้การคำนวณจาก Flooding Curve
 • 3 : ใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตตัวกลางสำหรับคู่ของสารดูดกลืนและก๊าซที่ถูกดูดกลืน
 • 4 : หาจากการนำตัวกลางมาทำการทดลองเองในห้องปฏิบัติการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 428 :
 • จงคำนวณหาความดันสูญเสียใน Venturi scrubber ที่มีอัตราไหลของน้ำ 0.0012 ลบ.ม.ต่อก๊าซ 1 ลบ.ม. และมีความเร็ว Throat velocity 110 ม./วินาที ดดยใช้สูตรการคำนวณของ Calvert:

  DP = (0.001)V2(L/G)

 • 1 : 0.0145 นิ้วน้ำ
 • 2 : 0.0145 ซม.น้ำ
 • 3 : 145 นิ้วน้ำ
 • 4 : 145 ซม.น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 429 :
 • ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดักจับฝุ่นที่ใช้หลักการชน(Intertial Impaction) ขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคอย่างไร
 • 1 : เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนของขนาดอนุภาคยกกำลังสาม
 • 2 : เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนของขนาดอนุภาคยกกำลังสอง
 • 3 : เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนของขนาดอนุภาค
 • 4 : ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 430 :
 • จงคำนวณหาพื้นที่ของขั้วเก็บ Plate electrode สำหรับเครื่องดักเก็บฝุ่นเชิงไฟฟ้าสถิตแบบขั้วเก็บแผ่นราบภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  - ฝุ่นละเอียดจากถ่านหินโรงผลิตไฟฟ้า

  - ปริมาณการไหลของก๊าซเสีย เท่ากับ 9000 ลบ.ม./นาที

  - อุณหภูมิของการเก็บ 350 K

  - ความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นที่ทางเข้า เท่ากับ 200 กรัม/ลบ.ม.

  - ความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นที่ทางออก เท่ากับ 1.5 กรัม/ลบ.ม.

  - ความเร็วการเคลื่อนที่ของฝุ่น เท่ากับ 14.8 ซม./วินาที

 • 1 :  9,918 ตร.ม.
 • 2 :  4,959 ตร.ม.
 • 3 :  2,479.5 ตร.ม.
 • 4 :  ข้อมูลไม่เพียงพอไม่สามารถคำนวณได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 431 :
 • เครื่องดักเก็บฝุ่นแบบตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity settling collection) ใช้ดักเก็บฝุ่นอนุภาคเฉลี่ยขนาดเท่ากับ 100 ไมโครเมตรที่มีความหนาแน่น 1.5 กรัม/ลบ.ซม. จงคำนวณความเร็วสูงสุดของกระแสก๊าซที่เข้าสู่เครื่องดักเก็บฝุ่น

  กำหนดให้ -ประสิทธิภาพของเครื่องดักเก็บฝุ่น เท่ากับ 90%

  -ความกว้างxความยาวxความสูง ของเครื่องดักเก็บฝุ่น เท่ากับ 5x10x2 เมตร (ตามลำดับ)

  -ความหนืดของอากาศ เท่ากับ 1.85x10-5 กก./เมตร-วินาที

 • 1 :  1.22 เมตร/วินาที
 • 2 :  2.44 เมตร/วินาที
 • 3 :  3.66 เมตร/วินาที
 • 4 :  จากข้อมูลที่กำหนดไม่สามารถคำนวณได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 432 :
 • ผ่านอากาศปริมาตร 2 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานเข้าในตัวดูดซับไอระเหย สามารถจับสารอินทรีย์ระเหยได้ดังนี้ [Benzene (Mw=78;C=6) 20 นาโนกรัม, Toluene (Mw=92;C=7) 678 นาโนกรัม, Xylene (Mw=106;C=8) 86 นาโนกรัม] ความเข้มข้นชองสารอินทรีย์ระเหยง่ายในระบบเป็นเท่าใดในหน่วย ppbC

   

 • 1 :  28 ppbC
 • 2 :  64 ppbC
 • 3 :  784 ppbC
 • 4 :  ไม่สามารถคำนวณได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 433 :
 • เครื่อง Electrostatic Precipitator มีความสูง 7.5 เมตร ยาว 6 เมตร มีจำนวนแผ่น 5 แผ่น ระยะห่างระหว่างแผ่นเก็บฝุ่น เท่ากับ 0.3 เมตร ที่อัตราการไหลของก๊าซ 20 ลบ.ม./วินาที ประสิทธิภาพของเครื่องESP ในการดักจับอนุภาคขนาด 100 ไมโครเมตรที่ migration velocity เท่ากับ 0.20 เมตร/วินาที เท่ากับเท่าใด

 • 1 :  92%
 • 2 :  95%
 • 3 :  97%
 • 4 :  จากข้อมูลที่กำหนดไม่สามารถคำนวณได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 654 : Design of Air Pollution Control: 04. Maintenance and evaluation of efficiency
ข้อที่ 434 :
 • ประเด็นของอุณหภูมิและความชื้นของกระแสอากาศมีผลต่อการออกแบบระบบ Bag house อย่างไร
 • 1 : อุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความหนืดของกระแสอากาศและปริมาตรอัตราการไหลของอากาศเพิ่มสูงขึ้น ความชื้นมีผลทำให้อุดตันถุงกรองได้ง่าย จึงทำให้ความต้านทานการไหลของอากาศเพิ่มมากขึ้น (Pressure drop)
 • 2 : อุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความหนืดของกระแสอากาศลดลงแต่ปริมาตรอัตราการไหลของอากาศเพิ่มขึ้น ความชื้นมีผลทำให้อุดตันถุงกรองได้ง่าย จึงทำให้ความต้านทานการไหลของอากาศเพิ่มมากขึ้น (Pressure drop)
 • 3 : อุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความหนืดของกระแสอากาศและปริมาตรอัตราการไหลของอากาศลดลง ความชื้นมีผลทำให้อุดตันถุงกรองได้ง่าย จึงทำให้ความต้านทานการไหลของอากาศเพิ่มมากขึ้น (Pressure drop)
 • 4 : อุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มสูงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความหนืดของกระแสอากาศและปริมาตรอัตราการไหลของอากาศ แต่ความชื้นมีผลทำให้อุดตันถุงกรองได้ง่ายจึงทำให้ความต้านทานของกระแสอากาศเพิ่มมากขึ้น (Pressure drop)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 435 :
 • ทำไมการออกแบบอุปกรณ์ดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds) ด้วยสารดูดซับประเภทถ่านกัมมันต์ บางครั้งมีการผ่านอุปกรณ์ลดอุณหภูมิกับก๊าซก่อนเข้าสู่ถังดูดซับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับ
 • 1 : เพราะปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยง่ายสามารถถูกดูดซับได้เพิ่มขึ้นต่อหน่วยน้ำหนักของถ่านกัมมันต์เมื่ออุณหภูมิของก๊าซลดลง
 • 2 : เพราะสารอินทรีย์ระเหยง่ายอาจทำปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดอันตรายได้ง่ายที่อุณหภูมิสูง จึงจำเป็นต้องปรับให้อุณหภูมิของก๊าซลดลง
 • 3 : เพราะสามารถป้องกันการระเหยของสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกจากระบบก่อนผ่านเข้าหาตัวดูดซับเมื่ออุณหภูมิของก๊าซลดลง
 • 4 : เพราะความเร็วของสารอินทรีย์ระเหยง่ายเคลื่อนที่ผ่านตัวดูดซับลดลงทำให้มีเวลาสัมผัสกับตัวดูดซับได้นานขึ้นเมื่ออุณหภูมิของก๊าซลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 436 :
 • วิธีใดต่อไปนี้ใช้ในการฟื้นสภาพตัวดูดซับเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากอิ่มตัวแล้ว (Absorbent regeneration)
 • 1 : การเพิ่มความดันให้กับตัวดูดซับ
 • 2 : การล้างตัวดูดซับด้วยกรดซัลฟูริก
 • 3 : การใช้ไอน้ำผ่านตัวดูดซับ
 • 4 : การใช้ก๊าซเฉื่อย (หรืออากาศ) ที่เย็นผ่านตัวดูดซับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 437 :
 • ข้อใดมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบดูดซับ (Adsorption) สำหรับมลพิษในรูปก๊าซ
 • 1 : ความชื้นของชั้นตัวกลาง
 • 2 : ความเร็วก๊าซที่ไหลในตัวกลาง
 • 3 : ความดันของระบบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 438 :
 • ระบบการดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) อาจมีปัญหาการทำงานในกรณีใดต่อไปนี้
 • 1 : อนุภาคฝุ่นมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ
 • 2 : ความเร็วก๊าซในระบบต่ำ
 • 3 : มีการฟุ้งกลับของอนุภาคที่ดักจับได้
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 439 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมรรถนะของไซโคลน
 • 1 : หากอัตราการไหลของอากาศขาเข้าลดลง ความดันสูญเสียจะลดลงและประสิทธิภาพจะลดลง
 • 2 : หากขนาดหรือความหนาแน่นของอนุภาคเพิ่มขึ้น ความดันสูญเสียจะเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพจะลดลง
 • 3 : หากขนาดของท่ออากาศออกเพิ่มขึ้น ความดันสูญเสียจะเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพจะลดลง
 • 4 : หากความเข้มข้นของฝุ่นเพิ่มขึ้น ความดันสูญเสียจะเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพจะลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 440 :
 • การคำนวณความต้องการอากาศในการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดก๊าซในทางทฤษฎีเป็นไปตามสมการด้านล่าง หากต้องการเผาไหม้ก๊าซมีเทน ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิปกติ จะต้องใช้อากาศในการเผาไหม้เป็นปริมาตรเท่าใด 
 • 1 : อยู่ในช่วง 1-5 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : อยู่ในช่วง 5-10 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : อยู่ในช่วง 10-15 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : มากกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 441 :
 • การคำนวณความต้องการอากาศในการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดก๊าซในทางทฤษฎีเป็นไปตามสมการด้านล่าง หากต้องการเผาไหม้ ก๊าซมีเทน ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิปกติ จะต้องใช้อากาศในการเผาไหม้เป็นปริมาตรเท่าใด โดย ไม่รวม ปริมาตรไอน้ำที่เกิดขึ้น (ปริมาตรอากาศแห้ง)
 • 1 : อยู่ในช่วง 1-5 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : อยู่ในช่วง 5-10 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : อยู่ในช่วง 10-15 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : มากกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 442 :
 • ประสิทธิภาพของอุปกรณ์บำบัดฝุ่นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยใดมากที่สุด
 • 1 : ขนาดของฝุ่น และ รูปร่างฝุ่น
 • 2 : ขนาดของฝุ่น และ ความหนาแน่นฝุ่น
 • 3 : ความหนาแน่นฝุ่นและ อุณหภูมิฝุ่น
 • 4 : อุณหภูมิฝุ่นและขนาดของฝุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 443 :
 • โดยทั่วไประบบบำบัดฝุ่น ที่มีอนุภาคขนาดใกล้เคียงกัน ชนิดใดจะให้ประสิทธิภาพต่ำที่สุด
 • 1 : ระบบคัดแยกโดยการตกเนื่องจากน้ำหนักฝุ่น (Gravity Settling Chambers)
 • 2 : ไซโคลน (Cyclone Separator)
 • 3 : ถุงกรอง (Fabric Filter)
 • 4 : อีพี (EP)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 444 :
 • ชนิดฝุ่นแบบใดที่ไม่เหมาะในการใช้ไซโคลนเป็นระบบบำบัด
 • 1 : ฝุ่นเบา และ ไม่กลม
 • 2 : ฝุ่นหนัก และ กลม
 • 3 : ฝุ่นหนักและ ไม่กลม
 • 4 : ฝุ่นเบาและ กลม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 445 :
 • ข้อเสียของ ไซโคลน คือ
 • 1 : ใช้พลังงานสูงมากขณะใช้งาน
 • 2 : ต้องการค่าซ่อมบำรุงมาก
 • 3 : มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงมาก
 • 4 : ประสิทธิภาพไวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของอากาศเข้าระบบไซโคลน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 446 :
 • การใช้งาน Settling Chamber หากอัตราการไหลของก๊าซที่เข้าระบบลดลงในขณะที่สภาวะอื่น  ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง จะมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการบำบัด
 • 1 : ประสิทธิภาพลดลง
 • 2 : ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพเท่าเดิม
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 447 :
 • การใช้งาน Settling Chamber หากความเข้มข้นฝุ่นขาเข้าเพิ่มขึ้นในขณะที่อุณหภูมิก๊าซ ขนาดและความหนาแน่นของฝุ่น และอัตราการไหลก๊าซไม่เปลี่ยนแปลง จะมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการบำบัด
 • 1 : ประสิทธิภาพลดลง
 • 2 : ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพเท่าเดิม
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 448 :
 • การใช้งานไซโคลน หากอุณหภูมิอากาศเสียที่เข้าระบบสูงขึ้นในขณะที่อัตราการไหล ขนาด และความหนาแน่นของฝุ่นไม่เปลี่ยนแปลง จะมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการบำบัด
 • 1 : ประสิทธิภาพลดลง
 • 2 : ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพเท่าเดิม
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 449 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของชุดไซโคลนขนาดเล็ก (Multi-Cyclones)
 • 1 : อัตราการไหลของก๊าซที่เข้าชุดไซโคลน เท่ากับผลรวมของอัตราไหลของก๊าซที่เข้าไซโคลนย่อย
 • 2 : อัตราการไหลของก๊าซที่เข้าชุดไซโคลน เท่ากับอัตราไหลของก๊าซที่เข้าไซโคลนย่อย
 • 3 : ก๊าซที่เข้าชุดไซโคลนจะผ่านไซโคลนย่อยทีละตัวตามลำดับการต่อแบบอนุกรม
 • 4 : ประสิทธิภาพของชุดไซโคลนเท่ากับผลรวมของประสิทธิภาพของไซโคลนย่อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 450 :
 • การใช้งานระบบดักจับฝุ่นละอองด้วยหยดน้ำ (Wet Collectors)  หากความเข้มข้นฝุ่นขาเข้าเพิ่มขึ้นในขณะที่อุณหภูมิก๊าซ อัตราการไหลก๊าซ และอัตราการพ่นน้ำไม่เปลี่ยนแปลง จะมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการบำบัด
 • 1 : ประสิทธิภาพลดลง
 • 2 : ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพเท่าเดิม
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 451 :
 • การใช้งานระบบดักจับฝุ่นละอองด้วยหยดน้ำ (Wet Collectors)  หากอัตราการไหลของน้ำต่ออัตราการไหลของก๊าซมีค่าลดลง จะมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการบำบัด
 • 1 : ประสิทธิภาพลดลง
 • 2 : ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพเท่าเดิม
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 452 :
 • ในการติดตามการทำงานของระบบดักจับฝุ่นละอองด้วยหยดน้ำ (Wet Collectors) อุปกรณ์ใดต่อไปนี้มีความจำเป็นน้อยที่สุด
 • 1 : มานอมิเตอร์สำหรับวัดความดันสูญเสียของระบบ
 • 2 : Gas Analyzer สำหรับวัดความเข้มข้นก๊าซมลพิษที่บำบัด
 • 3 : เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับวัดอุณหภูมิก๊าซไอเสีย
 • 4 : เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของของเหลวในระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 453 :
 • ปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลน้อยที่สุดต่อกลไกการจับฝุ่นบริเวณคอคอด (Throat) ของระบบ venturi scrubber
 • 1 : อุณหภูมิของน้ำที่ป้อนเข้าบริเวณคอคอด 
 • 2 : ความดันลดบริเวณคอคอด
 • 3 : อัตราการไหลของก๊าซบริเวณคอคอด
 • 4 : การออกแบบความยาวบริเวณคอคอด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 454 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ออกแบบระบบบำบัดฝุ่นแบบถุงกรอง
 • 1 : อัตราส่วนอัตราการไหลของอากาศต่อพื้นที่ถุงกรองทั้งหมด
 • 2 : อัตราส่วนความเร็วอากาศผ่านระบบถุงกรองต่อพื้นที่ถุงกรองทั้งหมด
 • 3 : อัตราส่วนความดันลดของระบบถุงกรองต่อพื้นที่ถุงกรองทั้งหมด
 • 4 : อัตราส่วนความดันลดของระบบถุงกรองต่อปริมาตรถุงกรองทั้งหมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 455 :
 • ข้อใดเป็นดัชนีที่สำคัญที่ควรมีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการทำงานของระบบถุงกรอง
 • 1 : ขนาดของฝุ่นที่เข้าสู่ระบบถุงกรอง
 • 2 : องค์ประกอบของก๊าซหลังจากผ่านถุงกรอง
 • 3 : ความดันลดของระบบถุงกรองทั้งระบบ และความดันลดแยกแต่ละส่วน (compartment)
 • 4 : อุณหภูมิของก๊าซภายในระบบถุงกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 456 :
 • การแบ่งประเภทของระบบถุงกรอง (Fabric Filter) ที่ใช้ในปัจจุบันใช้คุณลักษณะใดในการแบ่ง
 • 1 : ระดับของประสิทธิภาพการบำบัด
 • 2 : ระบบการทำความสะอาดถุงกรอง
 • 3 : ชนิดของเส้นใยถุงกรอง
 • 4 : จำนวน Compartment ที่ใช้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 457 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แผ่นกรอง (filter pad) ในการจับฝุ่น
 • 1 : หากเส้นใยมีขนาดเล็กลง ประสิทธิภาพจะดีขึ้น
 • 2 : หากเส้นใยมีจำนวนน้อยลง ประสิทธิภาพจะดีขึ้น
 • 3 : หากแผ่นกรองบางลง ประสิทธิภาพจะดีขึ้น
 • 4 : หากฝุ่นมีขนาดเล็กลง ประสิทธิภาพจะดีขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 458 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นดัชนีสำคัญที่ใช้ในการออกแบบเครื่องควบคุมฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ EP
 • 1 : Migration Velocity
 • 2 : A/C ratio
 • 3 : Isotherm
 • 4 : Adsorption Capacity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 459 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นดัชนีที่ควรมีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการทำงานของระบบดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (EP) 
 • 1 : แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ อัตราการสปาร์ค
 • 2 : ความดันลดของระบบ EP ทั้งระบบ
 • 3 : อุณหภูมิก๊าซก่อนเข้า EP
 • 4 : อัตราส่วนอัตราการไหลของอากาศต่อพื้นที่แผ่นเก็บฝุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 460 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณประสิทธิภาพของระบบกำจัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์
 • 1 : ความเข้มข้นฝุ่นขาเข้า
 • 2 : ความเร็วของฝุ่นในการเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นเก็บฝุ่น 
 • 3 : อัตราไหลของก๊าซขาเข้า
 • 4 : พื้นที่แผ่นเก็บฝุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 461 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบควบคุมฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP) 
 • 1 : ประสิทธิภาพของ EP จะเพิ่มขึ้น เมื่อความต้านทานทางไฟฟ้าของฝุ่นลดลง
 • 2 : ประสิทธิภาพของ EP จะลดลง เมื่ออัตราการไหลของอากาศผ่าน EP เพิ่มขึ้น
 • 3 : ประสิทธิภาพของ EP จะเพิ่มขึ้น เมื่อพื้นที่แผ่นเก็บฝุ่นเพิ่มขึ้น
 • 4 : ประสิทธิภาพของ EP จะลดลง เมื่อเวลาเก็บกักของระบบลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 462 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุณหภูมิของชั้นสารดูดซับในระบบดูดซับ (Adsorption System) ขณะมีการใช้งานปกติ
 • 1 : อุณหภูมิของชั้นสารดูดซับไม่แตกต่างจากอุณหภูมิก๊าซที่เข้าระบบ
 • 2 : อุณหภูมิของชั้นสารดูดซับต่ำกว่าอุณหภูมิก๊าซที่เข้าระบบ
 • 3 : อุณหภูมิของชั้นสารดูดซับสูงกว่าอุณหภูมิก๊าซที่เข้าระบบ
 • 4 : อุณหภูมิของชั้นสารดูดซับอาจมีค่าสูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิก๊าซที่เข้าระบบก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 463 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของระบบดูดซับ (Adsorption System)
 • 1 : ระบบดูดซับมักออกแบบให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือฟื้นสภาพตัวกลาง
 • 2 : ระบบดูดซับมักออกแบบให้ทำงานเป็นรอบ โดยต้องเปลี่ยนหรือฟื้นสภาพตัวกลางในแต่ละรอบ
 • 3 : ตัวกลางชนิดถ่านกัมมันต์ที่ใช้กับระบบดูดซับไม่สามารถนำมาฟื้นสภาพได้
 • 4 : ตัวกลางชนิดถ่านกัมมันต์สามารถนำไปฟื้นสภาพโดยการล้างย้อน (Backwash)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 464 :
 • ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเผาทำลายโดยใช้เตาเผา
 • 1 : อุณหภูมิ และ เวลาที่ก๊าซอยู่ในห้องเผาไหม้ 
 • 2 : อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ และ รูปร่างของห้องเผาไหม้
 • 3 : ความดันบรรยากาศ และ เวลาที่ก๊าซอยู่ในห้องเผาไหม้
 • 4 : ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ และ อุณหภูมิในห้องเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 465 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเตาเผาสำหรับเผาทำลายก๊าซมลพิษ
 • 1 : อุณหภูมิของก๊าซที่เข้าห้องเผาไหม้
 • 2 : รูปแบบการไหลของก๊าซในห้องเผาไหม้
 • 3 : ความชื้นของก๊าซที่เข้าห้องเผาไหม้
 • 4 : ปริมาณออกซิเจนในห้องเผาไหม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 466 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่สำคัญสำหรับการติดตามการทำงานของ Waste Gas Incinerator
 • 1 : Manometer
 • 2 : Rotameter
 • 3 : Thermometer หรือ Thermocouple
 • 4 : Volt และ Amp. Meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 467 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการติดตามการทำงานของระบบดูดกลืน (Absorption System)
 • 1 : อุณหภูมิของก๊าซขาเข้า
 • 2 : อุณหภูมิของก๊าซขาออก
 • 3 : ความชื้นของก๊าซขาออก
 • 4 : ค่าพีเอช (pH) ของสารละลายที่ใช้ในหอดูดกลืน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 468 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีความจำเป็นน้อยที่สุดสำหรับการติดตามการทำงานของระบบดูดกลืน (Absorption System)
 • 1 : อุปกรณ์วัดความเร็วก๊าซที่เข้าระบบ

 • 2 : อุปกรณ์วัดการยุบตัวของตัวกลางในระบบ
 • 3 : อุปกรณ์วัดอัตราไหลน้ำที่ใช้ในระบบ

 • 4 : อุปกรณ์วัดความเข้มข้นก๊าซมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 469 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานมัลติไซโคลน (Multi-Cyclones) ที่ทุกตัวมีขนาดเท่ากันและต่อกันอย่างขนาน
 • 1 : อัตราการไหลเข้าไซโคลนย่อย จะเท่ากับ อัตราการไหลเข้าชุดไซโคลนทั้งระบบ
 • 2 : อัตราการไหลเข้าชุดไซโคลนทั้งระบบจะเท่ากับ "n" เท่า ของ อัตราการไหลเข้าไซโคลนย่อย เมื่อ "n" คือจำนวนของ ไซโคลนย่อย 
 • 3 : ความดันลดคร่อมไซโคลนย่อยจะเท่ากับ "n" เท่า ของ ความดันลดคร่อม ชุดไซโคลนทั้งระบบ เมื่อ "n" คือจำนวนของ ไซโคลนย่อย
 • 4 : ความดันลดคร่อมชุดไซโคลนทั้งระบบมีค่าเท่ากับความดันลดคร่อมไซโคลนย่อยแต่ละตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 470 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบดักจับฝุ่นละอองด้วยหยดน้ำแบบ Spray Tower 
 • 1 : กลไกการจับฝุ่นที่สำคัญ ได้แก่ การแพร่ (Diffusion)
 • 2 : ควรมีการใส่ packing material เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับฝุ่น
 • 3 : ควรออกแบบให้มีระยะเวลาเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างฝุ่นและหยดน้ำมากที่สุด
 • 4 : ควรมีตัวดักละอองน้ำ (Mist Eliminator) เพื่อกันละอองน้ำหลุดออกไปจากระบบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 471 :
 • ประสิทธิภาพของระบบดักจับฝุ่นละอองด้วยหยดน้ำแบบ Spray Tower จะเพิ่มขึ้นในกรณีใดต่อไปนี้
 • 1 : ลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการพ่นจับ

 • 2 : เพิ่มอัตราการไหลก๊าซ
 • 3 : เพิ่มขนาดของหยดน้ำ
 • 4 : เพิ่มระยะทางที่หยดน้ำสัมผัสกับก๊าซ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 472 :
 • หากอัตราไหลของของเหลวใน Wet Scrubber มีค่าลดลงจากปกติ อาจเกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : เกิดการอุดตันที่หัวฉีด
 • 2 : อัตราไหลของก๊าซมีค่าสูงเกินไป
 • 3 : อุณหภูมิของก๊าซต่ำกว่าปกติ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 473 :
 • การเกิดกลิ่นของสารเคมีบริเวณท่อออกของเครื่องควบคุมแบบระบบดูดซับ น่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดต่อไปนี้
 • 1 : เกิดการ Breakthrough ในชั้นสารดูดซับ
 • 2 : เกิดการแตกตัวของสารดูดซับ
 • 3 : ชั้นสารดูดซับมีการอุดตัน
 • 4 : เกิดการไหลลัดวงจรของแก๊ส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 474 :
 • หากความดันและอุณหภูมิของไอน้ำในระหว่างการฟื้นสภาพสารดูดซับไม่เหมาะสม อาจเกิดปัญหาใด
 • 1 : ค่า HEEL ต่ำกว่าที่ออกแบบ
 • 2 : ค่า Working Charge ต่ำกว่าที่ออกแบบ
 • 3 : ความสามารถในการดูดซับที่สมดุลของสารดูดซับลดลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 475 :
 • ข้อใดเป็นระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ

 • 1 :

  ใช้ปริมาตรอากาศที่ดูดออกมาก

 • 2 :

  ใช้ความเร็วในการจับมลพิษต่ำ

 • 3 :

  มีการสูญเสียพลังงานในระบบน้อย

 • 4 :

                          ไม่มีข้อใดถูก

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 476 :
 • ข้อใดเป็นการทำงานของหัวดูด (Hood) ในระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ


 • 1 :

  มีลักษณะครอบหรือคลุมแหล่งกำเนิด

 • 2 :

  อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิด

 • 3 :

  มีความเร็วที่ปากหัวดูดมาก

 • 4 :

  ถูกทุกข้อ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 477 :
 • หากมีการต่อหัวดูด (Hood) เพิ่มในระบบท่อเดิม อาจเกิดปัญหาใดกับระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศ

 • 1 :

  ความเร็วลมในระบบเพิ่มขึ้น

 • 2 :

  ความเร็วลมในระบบลดลง 

 • 3 :

  ความเร็วลมในระบบแปรปรวน

 • 4 :

  ไม่มีผลกระทบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 478 :
 • ข้อใดเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศประเภทฝุ่นละอองมีความเร็วอากาศในท่อต่ำเกินไป
 • 1 : ฝุ่นตกตะกอนในท่อ
 • 2 : เกิดความดันลดสูง
 • 3 : เกิดเสียงดัง
 • 4 : เกิดการไหลที่ไม่สม่ำเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 479 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศประเภทฝุ่นละอองมีความเร็วอากาศในท่อสูงเกินไป
 • 1 : ฝุ่นละอองรั่วไหลออกจากระบบท่อ
 • 2 : เกิดความดันลดสูง
 • 3 : เกิดความสั่นสะเทือนของระบบท่อ
 • 4 : เกิดเสียงดังรบกวน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 480 :
 • ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความดันในระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศที่กำลังทำงานอยู่
 • 1 : Static Pressure มีค่าเป็นบวกเสมอ
 • 2 : Static Pressure มีค่าเป็นลบเสมอ
 • 3 : Velocity Pressure มีค่าเป็นบวกเสมอ
 • 4 : Velocity Pressure มีค่าเป็นลบเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร