สภาวิศวกร

สาขา : สิ่งแวดล้อม

วิชา : Hazardous Waste Engineering

เนื้อหาวิชา : 638 : 1. Types and Characteristics of Hazardous Wastes
ข้อที่ 1 :
 • ถ้ามีการปนเปื้อนของโทลูอีน (Toluene) ลงในน้ำใต้ดิน จงหาว่าโทลูอีนจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรในน้ำโดยให้ค่าความสามารถในการละลายน้ำ (water solubility) ของโทลูอีน เท่ากับ 546 มก./ล. และค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)เป็น 0.867
 • 1 : จมตัวลงไปสู่ด้านล่างจากนั้นจึงลอยน้ำ
 • 2 : ลอยน้ำแล้วค่อยๆจมตัวลงสู่ด้านล่าง
 • 3 : ลอยไปกับน้ำโดยไม่มีการจมตัวเลย
 • 4 : จมตัวลงไปใต้ท้องน้ำโดยไม่มีการลอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • ถ้ามีการปนเปื้อนของโดยแนพธาลีน (Naphthalene) ลงในน้ำใต้ดิน จงหาว่าแนพธาลีนจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรในน้ำ ให้ค่าความสามารถในการละลายน้ำ (water solubility) ของแนพธาลีนเท่ากับ 31.9 มก./ล. และค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)เป็น 1.145
 • 1 : จมตัวลงไปสู่ด้านล่างจากนั้นจึงลอยน้ำ
 • 2 : ลอยน้ำแล้วค่อยๆจมตัวลงสู่ด้านล่าง
 • 3 : ลอยไปกับน้ำโดยไม่มีการจมตัวเลย
 • 4 : จมตัวลงไปใต้ท้องน้ำโดยไม่มีการลอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 3 :
 • ในการเก็บสารไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) ซึ่งมีจุดวาบไฟ (Flash point) ที่อุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียส บรรจุในถังเหล็กในอาคารเก็บสารเคมีแห่งหนึ่ง พบว่าสารเคมีในถังมีอุณหภูมิร้อนถึง 138 องศาฟาเรนไฮต์ ถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ที่อาคารแห่งนั้นหรือไม่
 • 1 : ไม่เกิด เพราะสารไตรคลอโรเอทิลีนแยกเก็บไว้ในถังเฉพาะ ไม่มีการปนเปื้อนกับสารอื่นๆ จึงไม่เกิดความร้อน
 • 2 : เกิด เพราะสารไตรคลอโรเอทิลีนต้องเก็บไว้ในถังพลาสติก เมื่อใส่ในถังเหล็กจะทำให้สารไตรคลอโรเอทิลีนร้อนได้ง่าย
 • 3 : เกิด เพราะสารไตรคลอโรเอทิลีนในถังมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ
 • 4 : ไม่เกิด เพราะสารไตรคลอโรเอทิลีนเป็นสารเฉื่อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 4 :
 • สารเคมีใดต่อไปนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหาหรืออุบัติภัยตามมา
 • 1 : กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น
 • 2 : กรดไนตริกเข้มข้นและน้ำ
 • 3 : กรดฟอสฟอริกและไซยาไนด์
 • 4 : กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นและโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 5 :
 • สารใดต่อไปนี้หากสัมผัสกับน้ำแล้วจะเกิดการลุกติดไฟ
 • 1 : เมททานอล (methanol)
 • 2 : เบนซิน (benzene)
 • 3 : โปตัสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride)
 • 4 : โซเดียมในรูปของโลหะ (sodium metal)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • รถบรรทุกสารเคมีทำสารเอนดริน (endrin) หกรั่วไหลลงสู่ถนนดิน ถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของเอนดรินที่เกิดการปนเปื้อนในดินเป็น 7800 มก./ล. และมีค่า k = 0.00229 ต่อวัน จงหาว่าเมื่อไรความเข้มข้นของเอนดรินในดินจะเหลือเป็น 0.001 มก./ล. เมื่อสมการการสลายตัวของเอนดริน คือ ln (c/c0) = -kt
 • 1 : 9 ปี
 • 2 : 19 ปี
 • 3 : 29 ปี
 • 4 : 39 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 7 :
 • สารที่ใช้ในการกำจัดแมลงสารใดที่ไม่จัดว่าเป็นสารในกลุ่มของ Organochlorine Insecticide
 • 1 : DDT
 • 2 : Lindane
 • 3 : Endosulfan
 • 4 : Malathion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • จงคำนวณหาค่าคงที่ของเฮนรี่สำหรับสาร Perchloroetylene ที่ความดันไอ 90 มม.ปรอทเมื่อค่าคงที่เฮนรี่ = ความดันไอ (บรรยากาศ) / ค่าการละลาย (โมลต่อลบ.ม.) (ค่า water solubility 275 มก./ลิตร และน้ำหนักโมเลกุล 166 กรัม/โมล)
 • 1 : 0.07 บรรยากาศ. ลบ.ม./โมล
 • 2 : 0.58 บรรยากาศ. ลบ.ม./โมล
 • 3 : 1.39 บรรยากาศ. ลบ.ม./โมล
 • 4 : 4.38 บรรยากาศ. ลบ.ม./โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 9 :
 • หากพิจารณาว่าสารใดจะละลายในน้ำได้มากหรือน้อย ควรพิจารณาลักษณะสมบัติใดของสาร
 • 1 : Water Reactivity
 • 2 : Water Solubility
 • 3 : Specific Gravity
 • 4 : Water/Vapor Pressure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • หากพิจารณาว่าสารใดจะถูกดูดซับในดินได้มากหรือน้อย ลักษณะสมบัติใดของสารบอกคุณสมบัติได้ดีที่สุด
 • 1 : Octanol-water partition coefficient (Kow)
 • 2 : Organic matter-water partition coefficient (Kom)
 • 3 : Soil matter-water partition coefficient (Kd)
 • 4 : Organic carbon-water partition coefficient (Koc)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 • 1 : โครเมียมเป็นโลหะหนักที่มีชนิดของประจุอยู่ 2 ชนิดเท่านั้น คือ ประจุ +6 และ ประจุ +3
 • 2 : ลักษณะเด่นของตะกั่วคือ มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีความหนาแน่นสูง ทำให้ระเหยกลายเป็นไอได้ยาก
 • 3 : อาร์เซนิคชนิดที่มีประจุ +5 เป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับอาร์เซนิคที่มีประจุหมายเลขอื่นๆ
 • 4 : โครเมียมที่มีประจุ +6 เป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับโครเมียมที่มีประจุหมายเลขอื่นๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • ชื่อสารที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในข้อใดต่อไปนี้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ของสารนั้นผิด
 • 1 : PCE = Tetrachloroethylene
 • 2 : Xylene = Methylphenol
 • 3 : Toluene = Phenylmethane
 • 4 : PCDF = Polychlorinated dibenzofurans
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 13 :
 • ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของของเสียอันตรายลงในแม่น้ำแห่งหนึ่ง ค่าคงที่ใดดังต่อไปนี้ ที่สามารถใช้ในการประมาณว่าจะมีการสะสมของของเสียนั้น ในดินตะกอนแม่น้ำหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำในปริมาณมากน้อยเพียงใด
 • 1 : Water solubility
 • 2 : Organic carbon-water partition coefficient (Koc)
 • 3 : Henry’s constant
 • 4 : Reference dose (RfD)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • สาร CFC เป็นสารที่ต้องควบคุม เนื่องจากจัดอยู่ในประเภทใด
 • 1 : Flammable
 • 2 : Reactive
 • 3 : Corrosive
 • 4 : Persistent
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 :
 • สารไดออกซินเป็นสารอันตรายในประเภทใด
 • 1 : Toxic
 • 2 : Reactive
 • 3 : Corrosive
 • 4 : Ignitable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 16 :
 • สาร Carcinogen คือสารที่มีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : สารเคมีที่ระเบิดได้เมื่อถูกความชื้น
 • 2 : สารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในสิ่งมีชีวิต
 • 3 : สารที่อาจมีผลให้เกิดการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
 • 4 : สารที่มีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :
 • แหล่งกำเนิดของเสียอันตรายประเภทใดที่จัดเป็น Non-Point Source
 • 1 : น้ำเสียจากโรงงานที่มีโลหะหนักปนเปื้อน
 • 2 : สลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานปิโตรเลียม
 • 3 : น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • 4 : น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงปริมาณมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 18 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ Incompatible Waste
 • 1 : ของเสียอันตรายที่ผสมกับสารอื่นแล้วเกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ
 • 2 : ของเสียอันตรายที่ผสมกับสารอื่นแล้วเกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดความร้อนสูง
 • 3 : ของเสียอันตรายที่ผสมกับสารอื่นแล้วเกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้
 • 4 : ของเสียซึ่งไม่สามารถบดอัดได้ มิฉะนั้นอาจเกิดระเบิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • สมบัติหรือลักษณะในข้อใดดังต่อไปนี้ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่พบในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
 • 1 : เป็นสารไวไฟ
 • 2 : เป็นสารระเหยง่าย
 • 3 : เป็นสารกัดกร่อน
 • 4 : เป็นสารที่ถูกชะล้างได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มี flash point ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง
 • 1 : ระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง
 • 2 : สามารถละลายน้ำได้น้อย
 • 3 : มีความเป็นพิษน้อย
 • 4 : สามารถติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายน้ำมาก
 • 1 : เมื่อรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม มักจะคงอยู่ได้นาน
 • 2 : มีความดันไอน้อย
 • 3 : มักจะมีมวลโมเลกุลสูง
 • 4 : สามารถดูดซับกับตะกอนดินได้น้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าหนึ่ง (เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ)
 • 1 : ต้องแยกตัวจากน้ำและลอยอยู่เหนือน้ำเสมอ
 • 2 : มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ
 • 3 : มีความสามารถในการละลายน้ำน้อย
 • 4 : เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับสารอินทรีย์ที่มีคลอรีน (Chlorine) เป็นองค์ประกอบอยู่มาก
 • 1 : เมื่อรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม มักจะคงอยู่ได้นาน
 • 2 : เมื่อผ่านกระบวนการเผาทำลาย อาจจะได้สารกลุ่มไดออกซิน (dioxin) เป็นผลิตภัณฑ์
 • 3 : มักจะมีความเป็นพิษสูง
 • 4 : สามารถสะลายน้ำได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • ข้อใดถูกที่สุดสำหรับสารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลง
 • 1 : มักจะมีคลอรีน หรือฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบ
 • 2 : สามารถสลายตัวง่าย ไม่สะสมในสิ่งแวดล้อม และในสิ่งมีชีวิต
 • 3 : มักจะไม่เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • 4 : มักจะละลายน้ำได้น้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :
 • ของผสมในข้อใดอาจจะเกิดระเบิดหรือติดไฟได้เองง่ายที่สุด
 • 1 : ส่วนผสมของสารทำละลายอินทรีย์กับเถ้าลอย
 • 2 : ส่วนผสมของสารละลายที่มีสารตัวทำละลายอินทรีย์และกรดอินทรีย์
 • 3 : ส่วนผสมของสารพวกเปอร์ออกไซด์หรือคลอรีนกับสารทำละลายอินทรีย์
 • 4 : ถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้วในกระบวนการบำบัดสีจากน้ำและกรดอินทรีย์เจือจาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :
 • การกระทำในข้อใดเป็นสิ่งที่สมควรเพื่อการลดอันตรายหรือสารพิษเกิดขึ้น
 • 1 : การใช้ปูนขาวเพื่อทำเสถียรขยะอันตรายประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ใช้แล้ว
 • 2 : การทิ้งส่วนผสมของกรดจากกระบวนการกัดแต่งผิวโลหะและเศษผงโลหะไว้ในภาชนะปิดรวมกัน
 • 3 : การทิ้งส่วนผสมของสารทำละลายอินทรีย์จากการล้างชิ้นงานรวมกับสารละลายกรด
 • 4 : การผสมปูนซีเมนต์กับสลัดจ์จากกระบวนการตกตะกอนเคมีน้ำทิ้งโรงชุบโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • จากข้อมูลลักษณะสมบัติทางเคมีกายภาพในตาราง เมื่อมีการรั่วไหลของสารดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม สารใดน่าจะมีการสะสมได้ดีในดินตะกอนได้ดีที่สุดจากมากไปน้อย ที่สภาวะสมดุล
 • 1 : D > C > B > A
 • 2 : A > B > C > D
 • 3 : A > C > B > D
 • 4 : B > C > A > D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 28 :
 • สารใดสามารถบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงของการปนเปื้อนของสารอันตรายจากน้ำทิ้งโรงงานหลอมแบตเตอรี่
 • 1 : ตะกั่ว
 • 2 : ไซยาไนต์
 • 3 : ยูเรเนียม
 • 4 : แคลเซียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 29 :
 • ข้อไม่ใช่ผลที่เกิดจากปฏิกิริยาของการผสมกันของของเสียอันตรายที่ปนกันไม่ได้
 • 1 : เกิดระเบิด
 • 2 : เกิดไฟไหม้
 • 3 : เกิดความร้อนสูง
 • 4 : เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 30 :
 • ในการจัดแบ่งประเภทสารอันตราย ข้อใดไม่ใช่สารที่เป็นก๊าซติดไฟได้ง่าย
 • 1 : Propane
 • 2 : Hydrogen
 • 3 : Butadiene
 • 4 : Xenon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 :
 • เมื่อแคลเซียมคาร์ไบด์โดนน้ำหรือความชื้นในบรรยากาศ จะเกิดสารลุกติดไฟได้ คือสารอะไร
 • 1 : แคลเซียมไฮดรอกไซด์
 • 2 : อะเซทิลีน
 • 3 : แคลเซียมออกไซด์
 • 4 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 32 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกากของเสียอันตราย
 • 1 : corrosivity
 • 2 : reactivity
 • 3 : degradablility
 • 4 : ignitability
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • สารประเภทตัวทำละลายจะพบในกากของเสียจากโรงงานประเภทไหน
 • 1 : กากของเสียจากอุตสาหกรรมพลาสติก
 • 2 : กากของเสียจากอุตสาหกรรมใยสังเคราะห์
 • 3 : กากของเสียจากโรงงานอิเล็กโทรนิกส์
 • 4 : กากของเสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 • แหล่งกำเนิดสำคัญที่สุดของสารไดอ๊อกซินคือข้อใด
 • 1 : หลุมฝังกลบปลอดภัย (Secure Landfill)
 • 2 : เตาเผาขยะ
 • 3 : หลุมฝังกลบขยะชุมชน (Sanitary landfill)
 • 4 : การหมักปุ๋ย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 35 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นของเสียอันตรายประเภทสารพิษ (Toxicity)
 • 1 : ถังบรรจุก๊าซหุงต้ม
 • 2 : ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน
 • 3 : กระป๋องบรรจุยาฆ่าแมลง
 • 4 : ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 36 :
 • แหล่งใดที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อมมากที่สุด
 • 1 : โรงงานผลิตพลาสติก
 • 2 : โรงงานชุบโลหะ
 • 3 : โรงงานผลิตกระดาษ
 • 4 : โรงงานทำแก้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • สารเคมีใดที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
 • 1 : TNT
 • 2 : PCB
 • 3 : BTEX
 • 4 : DDT
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • ถ้ามีการสัมผัสสารอันตรายที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงควรปฏิบัติเช่นไร
 • 1 : ล้างด้วยน้ำสบู่
 • 2 : ล้างด้วยน้ำสะอาด
 • 3 : ประคบด้วยน้ำแข็ง
 • 4 : ล้างด้วยเบสก่อนเพื่อปรับสภาพให้เป็นกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 39 :
 • คุณสมบัติ carcinogenicity ของสารคือข้อใด
 • 1 : การติดเชื้อ
 • 2 : การระคายเคือง
 • 3 : การก่อให้เกิดมะเร็ง
 • 4 : การกัดกร่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • ไดออกซิน มีองค์ประกอบของอะไรบ้าง
 • 1 : C, O, H, P
 • 2 : C, O, H, Cl
 • 3 : C, O, P, Cl
 • 4 : C, O, H, S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 41 :
 • ยาฆ่าแมลงที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ คือสารเคมีกลุ่มใด
 • 1 : ออร์กาโนคลอรีน
 • 2 : ออร์กาโนฟอสเฟต
 • 3 : คาร์บาเมต
 • 4 : ไพรีทรอยด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • สารก่อมะเร็งที่มักพบในน้ำประปาที่มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารคลอรีน คือข้อใด
 • 1 : benzene
 • 2 : dioxin
 • 3 : trichloroethylene
 • 4 : trihalomethane
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • ข้อใดสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICPs)
 • 1 : VOC
 • 2 : Heavy metals
 • 3 : Furan
 • 4 : Dioxin
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 :
 • น้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุบโครเมียม มักจะพบสารชนิดใดปนเปื้อน
 • 1 : Phenol
 • 2 : Cyanide
 • 3 : Dioxin
 • 4 : Toluene
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 45 :
 • น้ำเสียปนเปื้อนด้วยฟอร์มาดีไฮด์ พบได้ในแหล่งน้ำเสียใด
 • 1 : น้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตนม
 • 2 : น้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่
 • 3 : น้ำเสียโรงพยาบาล
 • 4 : น้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :
 • ข้อใดจัดเป็นสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
 • 1 : Pyrene
 • 2 : Benzene
 • 3 : Toluene
 • 4 : Xylene
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 47 :
 • ข้อใดเป็นวิธีสกัดสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548)
 • 1 : Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP)
 • 2 : Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)
 • 3 : Waste Extraction Test (WET)
 • 4 : Sequencing Extraction Procedure (SEP)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • น้ำเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดี ในห้องปฏิบัติการมักจะพบโลหะชนิดใดปนเปื้อน
 • 1 : ปรอท แคดเมียม และ เงิน
 • 2 : ปรอท ตะกั่ว และโครเมียม
 • 3 : ปรอท ตะกั่ว และเงิน
 • 4 : ปรอท โครเมียม และ เงิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมบัติที่จำแนกของเสียอันตราย
 • 1 : ถูกชะล้างได้
 • 2 : ติดไฟง่าย
 • 3 : เกิดปฏิกิริยาง่าย
 • 4 : ทำให้เกิดโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 50 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมบัติของโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (Poly Chlorinated Biphenyl, PCB)
 • 1 : มีความคงตัวสูง
 • 2 : ละลายน้ำได้ง่าย
 • 3 : ไวไฟ
 • 4 : ระเหยช้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • Arochlor 1242 หมายถึงสารที่ประกอบด้วยคลอรีนกี่เปอร์เซ็นต์
 • 1 : 24
 • 2 : 12
 • 3 : 42
 • 4 : 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • ดีดีที(DDT) เป็นยาฆ่าแมลงจำพวกใด
 • 1 : Chlorinated hydrocarbon
 • 2 : Dichlorinated hydrocarbon
 • 3 : Biphenylchlorinated hydrocarbon
 • 4 : Diphenylchlorinated hydrocarbon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นลักษณะสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
 • 1 : เป็นสารออกซิไดเซอร์ (Oxidizer)
 • 2 : เป็นสารที่ไม่ใช่ของเหลวแต่สามารถลุกเป็นไฟได้
 • 3 : เป็นของเหลวที่มีจุดวาบไฟ (Flash point) ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
 • 4 : เป็นสารกัมมันตรังสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 54 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นลักษณะสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
 • 1 : เป็นสารซึ่งเมื่อผสมกับน้ำ จะทำให้เกิดมีก๊าซพิษ
 • 2 : เป็นสารซึ่งทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ
 • 3 : เป็นสารซึ่งเมื่อถูกทำให้ร้อนในที่จำกัดจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาระเบิดรุนแรงได้
 • 4 : เป็นสารที่ระเหยได้อย่างรวดเร็วและไม่ทำปฏิกิริยากับอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • ข้อใดเป็นหน่วยของค่าความเป็นพิษ LD50 (Lethal Dose 50)
 • 1 : ส่วนในล้านส่วน
 • 2 : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • 3 : มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : มิลลิกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 56 :
 • ข้อใดเป็นหน่วยของค่าความเป็นพิษ LC50 (Lethal Concentration 50)
 • 1 : ส่วนในล้านส่วน
 • 2 : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • 3 : มิลลิกรัมต่อนาที
 • 4 : มิลลิกรัมต่อเซลล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • สารโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (Poly Chlorinated Biphenyl, PCB) สามารถพบได้ในวัสดุใด
 • 1 : หม้อแปลงไฟฟ้า
 • 2 : ก๊าซที่ใช้ในการเชื่อม
 • 3 : ฉนวนและวัสดุก่อสร้าง
 • 4 : น้ำมันเครื่อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงประเภทออร์แกโนคลอรีน (organochlorine)
 • 1 : ดีดีที และเอนโดซัลแฟน นับเป็นสารประเภทนี้
 • 2 : ถูกห้ามจำหน่ายและใช้ แล้วในประเทศไทย
 • 3 : สะสมได้มากในสิ่งมีชีวิต
 • 4 : มีพิษร้ายแรง แต่ถูกย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • สารในข้อใดก่อให้เกิดโรค methemoglobinemia หรือ blue baby ในเด็กที่ได้รับในปริมาณมาก
 • 1 : ตะกั่ว
 • 2 : ไนเตรท
 • 3 : ปรอท
 • 4 : ซัลไฟด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • เครื่องมือวิเคราะห์ในข้อใด ใช้วิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างน้ำ
 • 1 : X-ray fluorescence spectroscope (XRF)
 • 2 : Atomic absorption spectrophotometer (AAS)
 • 3 : Gas Chromatography (GC)
 • 4 : Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 61 :
 • เครื่องมือวิเคราะห์ในข้อใด ใช้วิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย
 • 1 : X-ray fluorescence spectroscope (XRF)
 • 2 : Atomic absorption spectrophotometer (AAS)
 • 3 : Gas Chromatography (GC)
 • 4 : Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 :
 • มลพิษกลุ่มใดที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจาก Anthropogenic source
 • 1 : NOx
 • 2 : SOx
 • 3 : Volatile organic compounds (VOCs)
 • 4 : Radon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • HA (Hazardous waste – Absolute entry) ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ คืออะไร
 • 1 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผู้ประกอบการสามารถทำการโต้แย้งว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นของเสียอันตราย
 • 2 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม เพราะมีคุณสมบัติของความเป็นสารก่อมะเร็ง สารพิษแบบเฉียบพลัน
 • 3 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นสารซึ่งเมื่อถูกทำให้ร้อนในที่จำกัดจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาระเบิดรุนแรงได้
 • 4 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 :
 • HM (Hazardous waste – Mirror entry) ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ คืออะไร
 • 1 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตราย
 • 2 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผู้ประกอบการสามารถทำการโต้แย้งว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นของเสียอันตราย
 • 3 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม เพราะมีคุณสมบัติของความเป็นสารก่อมะเร็ง สารพิษแบบเฉียบพลัน
 • 4 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นสารซึ่งเมื่อถูกทำให้ร้อนในที่จำกัดจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาระเบิดรุนแรงได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 65 :
 • คุณสมบัติข้อใดสามารถบอกได้ว่าของเสียอันตรายนั้นสามารถระเหยสู่บรรยากาศได้
 • 1 : Solubility
 • 2 : Ignitability
 • 3 : Toxicity
 • 4 : Vapor pressure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 66 :
 • ถังบรรจุสาร Chlorobenzene (ความหนาแน่น 1.106 กก./ลิตร) มีสารนี้อยู่ในถัง 30 ลิตร หกรั่วลงในแหล่งน้ำที่มีปริมาตร 10,000 ลบม. จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารในแหล่งน้ำนี้
 • 1 : 3.318 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 33.18 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 36.87 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 368.67 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 67 :
 • ความเข้มข้นของโครเมียมในน้ำเสีย 200 มก./ลิตร ถ้าน้ำเสียมีปริมาตร 30 ลิตร และเกิดการหกปนเปื้อนลงบนดินที่มีน้ำหนัก 2,000 กก. จงหาความเข้มข้นของโครเมียมในดิน
 • 1 : 3.33 มก./กก.
 • 2 : 3.00 มก./ลิตร
 • 3 : 3.33 มก./ลิตร
 • 4 : 3.00 มก./กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 :
 • สารใดต่อไปนี้เมื่อปนเปื้อนแล้วมีแนวโน้มที่จะระเหยได้ง่ายที่สุด
 • 1 : Methyl isobutyl ketone (Vapor Pressure = 15 mm Hg)
 • 2 : Methyl ethyl ketone (Vapor Pressure = 77.5 mm Hg)
 • 3 : Methyl formate (Vapor Pressure = 476 mm Hg)
 • 4 : Methyl chloride (Vapor Pressure = 3,790 mm Hg)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • รังสีหรืออนุภาคใดต่อไปนี้มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงสุด
 • 1 : อัลฟ่า
 • 2 : เบตา
 • 3 : แกมม่า
 • 4 : ซีต้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 70 :
 • สาร PCB ได้รั่วไหลลงในน้ำใต้ดิน โดยซึมผ่านชั้นดิน พบว่าน้ำใต้ดินมีสาร PCB 0.2 มก./ล. จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสาร PCB ที่ถูกดูดซับในดิน กำหนดให้ดินมีสารอินทรีย์ 5% และค่า Koc ของ PCB เท่ากับ 5.3x105 มก./ก.
 • 1 : 4,200 มก./กก.
 • 2 : 4,400 มก./กก.
 • 3 : 4,900 มก./กก.
 • 4 : 5,300 มก./กก.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 • พื้นที่ในข้อใดที่เราสามารถตรวจพบสาร BTEX ปนเปื้อนในชั้นดิน
 • 1 : ปั๊มน้ำมัน
 • 2 : โรงงานผลิตยา
 • 3 : ไร่เกษตรกรรม
 • 4 : โรงงานผลิตนม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • สารอันตรายที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่ ในเหมืองทองคำ คือ
 • 1 : สารปรอท
 • 2 : สารตะกั่ว
 • 3 : สารหนู
 • 4 : ไซยาไนด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • สารเคมีชนิดหนึ่งมีค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง 0.02 ต่อวัน สารนี้จะมีเวลาครึ่งชีวิตเป็นเท่าไร
 • 1 : 15 วัน
 • 2 : 25 วัน
 • 3 : 35 วัน
 • 4 : 45 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • สารในข้อใดถูกดูดซับด้วยดินได้มากที่สุด
 • 1 : 2,3,7,8-TCDD (log KOW = 6.64)
 • 2 : Naphthalene (log KOW = 3.36)
 • 3 : Trichloroethylene (log KOW = 2.42)
 • 4 : Benzene (log KOW = 2.13)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • สารอันตรายที่พบมากในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม มักเป็นพวกสารป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นกลุ่มสารอันตรายที่พบมากที่สุด 
 • 1 : ฟอสเฟต
 • 2 : อีเทอร์
 • 3 : ออร์กาโนคลอรีน
 • 4 : ดีดีที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • สัญลักษณ์นี้แสดงของเสียอันตรายประเภทใด
 • 1 : สารควบคุมอุณหภูมิ ขณะการขนส่ง
 • 2 : สารที่เป็นก๊าซความดันสูง
 • 3 : สารอันตรายเบ็ดเตล็ด
 • 4 : สารแพร่เชื้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 77 :
 • สัญลักษณ์นี้แสดงของเสียอันตรายประเภทใด
 • 1 : poison
 • 2 : toxic
 • 3 : danger
 • 4 : biohazard
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • สัญลักษณ์นี้แสดงของเสียอันตรายประเภทใด
 • 1 : poison
 • 2 : corrosive
 • 3 : explosive
 • 4 : flammable
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 79 :
 • น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำจัดเป็นของเสียอันตราย เพราะมีลักษณะสมบัติในข้อใด
 • 1 : Corrosivity
 • 2 : Ignitability
 • 3 : Flammability
 • 4 : Explosivity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 80 :
 • ควรเก็บสารเคมีที่เป็นของเหลวและไวไฟด้วยวิธีใด
 • 1 : เก็บในตู้เย็นสำหรับเก็บสารโดยเฉพาะ
 • 2 : เก็บในที่มืดและอากาศถ่ายเทได้ดี
 • 3 : เก็บให้ห่างจากความชื้นและความร้อน
 • 4 : จัดเก็บในขวดสีชา เพื่อลดความผลกระทบจากแสงแดด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 81 :
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ได้แบ่งประเภทของขยะอันตรายตามลักษณะสมบัติของสาร (Characteristics-based) ออกเป็น 5 ประเภท โดยสารกลุ่มที่มีลักษณะเป็นสารกัดกร่อน (Corrosive substance) นั้นจะมีค่าพีเอชเป็นอย่างไร
 • 1 : น้อยกว่า 2 หรือ มากกว่า 11
 • 2 : น้อยกว่า 4 หรือ มากกว่า 11
 • 3 : น้อยกว่า 2 หรือ มากกว่า 12.5
 • 4 : น้อยกว่า 4 หรือ มากกว่า 12.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 82 :
 • การวิเคราะห์ตัวอย่างแก๊สโซลีนต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Gas chromatography
 • 2 : Liquid chromatography
 • 3 : Fluorescence spectroscopy
 • 4 : Infrared spectroscopy
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 :
 • สารนิกเกิลคลอไรด์เป็นสารอันตรายเนื่องจากจัดอยู่ในประเภทใด
 • 1 : Toxic
 • 2 : Reactive
 • 3 : Corrosive
 • 4 : Persistent
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • สีทาบ้านที่ใช้อยู่ทั่วไปมีสารใดเป็นองค์ประกอบ ที่เมื่อเหลือใช้จัดเป็นของเสียอันตราย
 • 1 : อาร์เซนิก จัดเป็นของเสียอันตราย
 • 2 : ปิโตรเคมี จัดเป็นของเสียอันตราย
 • 3 : แอสเบสตอส จัดเป็นของเสียอันตราย
 • 4 : ไซยาไนด์ จัดเป็นของเสียอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • ข้อใดไม่ใช่สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen)
 • 1 : Trichloroethylene
 • 2 : Vinyl Chloride
 • 3 : Xylene
 • 4 : Haloacetic Acid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 86 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติของสารที่มีหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ 
 • 1 : ละลายเนื้อเดียวกันกับน้ำได้
 • 2 : มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง (เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ)
 • 3 : แยกตัวออกจากน้ำ และลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
 • 4 : เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับสารกลุ่มโลหะหนัก
 • 1 : ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก สี ถ่านไฟฉาย
 • 2 : บางชนิดเป็นธาตุอาหารสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
 • 3 : ความเป็นพิษมีค่าแปรผันตามค่าเลขออกซิเดชั่น
 • 4 : มีค่าความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • Butadiene จัดเป็นของเสียอันตรายประเภทใด 
 • 1 : สารติดไฟง่าย
 • 2 : สารกัมมันตรังสี
 • 3 : สารระเบิดได้
 • 4 : สารออกซิไดซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 89 :
 • โซเดียมไฮดรอกไซด์ จัดเป็นสารประเภทใด
 • 1 : สารที่สัมผัสกับน้ำแล้วได้ก๊าซไวไฟ
 • 2 : สารกัดกร่อน
 • 3 : สารกัมมันตรังสี
 • 4 : ของเหลวไวไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :
 • ข้อใดไม่ใช่ของเสียอันตรายที่มักจะพบในโรงพยาบาล
 • 1 : ขยะติดเชื้อ
 • 2 : น้ำเสียปนเปื้อนด้วยฟอร์มาลดีไฮด์
 • 3 : ขยะที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
 • 4 : น้ำเสียปนเปื้อนด้วยไนเตรท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • ข้อใดไม่ใช่ คุณสมบัติของ Polychlorinated Dibenzodioxins (PCDDs)
 • 1 : เป็นผลึกไม่มีสี แต่มีกลิ่นฉุน
 • 2 : ละลายน้ำได้เล็กน้อย แต่ละลายได้ดีในไขมัน
 • 3 : น้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 321.96
 • 4 : จุดหลอมเหลว 300 องศาเซลเซียส สลายตัวที่ 700 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 92 :
 • หน่วยงานในสหรัฐอเมริกา EPA มีชื่อเต็มว่า
 • 1 : Energy Production Agency
 • 2 : Environmental Protection Agency
 • 3 : Energy Production Agenda
 • 4 : Environmental Protection Agenda
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • สารชนิดใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มยาฆ่าแมลง (Pesticides)
 • 1 : Endrin
 • 2 : Heptachlor
 • 3 : Lindrane
 • 4 : Cresol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :
 • กฎหมายใดในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการด้านการควบคุมของเสียอันตราย
 • 1 : OSHA และ RCRA
 • 2 : CERCLA และ OSHA
 • 3 : USGS และ RCRA
 • 4 : RCRA และ CERCLA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 95 :
 • กฎหมายในสหรัฐอเมริกา RCRA มีชื่อเต็มว่า
 • 1 : Recycle Company Resource Agency
 • 2 : Resource Compensation and Recovery Act
 • 3 : Resource Conservation and Recovery Act
 • 4 : Resource Company Recycle Agency
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • กฎหมายในสหรัฐอเมริกา CERCLA มีชื่อเต็มว่า
 • 1 : Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Agency
 • 2 : Comprehensive Environmental Response, Conservation, and Liability Act
 • 3 : Comprehensive Environmental Response, Conservation, and Liability Agency
 • 4 : Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • ข้อใดจัดเป็นสารอนินทรีย์ (Inorganic)
 • 1 : Barium
 • 2 : Benzene
 • 3 : Bromoform
 • 4 : Benzidine
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 639 : 2. Toxicology
ข้อที่ 98 :
 • ผลจากการได้รับสารเคมีในข้อใด เป็นการเกิดเนื้องอกในร่างกายของผู้ได้รับสารเคมีนั้น
 • 1 : Carcinogenic effect
 • 2 : Mutagenic effect
 • 3 : Teratogenic effect
 • 4 : Immunogenic effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • ผลจากการได้รับสารเคมีในข้อใด เป็นการเกิดการกลายพันธุ์ในเซลล์ในร่างกายของผู้ได้รับสารเคมีนั้น
 • 1 : Carcinogenic effect
 • 2 : Mutagenic effect
 • 3 : Teratogenic effect
 • 4 : Immunogenic effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • ผลจากการได้รับสารเคมีในข้อใด เป็นการเกิดการผิดปกติในตัวอ่อนในร่างกายของผู้ได้รับสารเคมีนั้น
 • 1 : Carcinogenic effect
 • 2 : Mutagenic effect
 • 3 : Teratogenic effect
 • 4 : Immunogenic effect
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • สารเคมีใดต่อไปนี้มีระดับความเป็นพิษสูงสุด 
 • 1 : Malathion (LD50 = 100 มก./กก.)
 • 2 : Dieldrin (LD50 = 10.0 มก./กก.)
 • 3 : Dicofol (LD50 = 690 มก./กก.)
 • 4 : Demeton (LD50 = 1.70 มก./กก.)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 102 :
 • ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงทำงานติดต่อกันใน 1 วันเป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์คือข้อใด
 • 1 : Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (TLV-STEL)
 • 2 : Threshold Limit Value - Time Weighted Average (TLV-TWA)
 • 3 : Threshold Limit Value - Ceiling Exposure Limit (TLV-C)
 • 4 : Permissible Exposure Limit (PEL)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • หากพิจารณาถึงระดับความเข้มข้นของสารเคมีต่อวันที่สามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นจากการกิน หรือการหายใจ โดยไม่ทำอันตรายใดๆกับร่างกาย ต้องพิจารณาค่าใด
 • 1 : Reference dose (RfD)
 • 2 : Threshold limit value (TLV)
 • 3 : Slope Factor (SF)
 • 4 : Carcinogen class
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :
 • ค่าใดต่อไปนี้ใช้ในการหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
 • 1 : Reference dose (RfD)
 • 2 : Threshold limit value (TLV)
 • 3 : Slope Factor (SF)
 • 4 : Carcinogen class
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • หากพิจารณาตาม carcinogen class ที่จำแนกโดยระบบของ US EPA ของสารต่อไปนี้
  Bromoform : class B2
  1,1,1-Trichloroethane: class D
  Chromium(VI) : class A
  1,2- Dichlrobenzene: class D
  Formaldehyde: class B1
  Hexachloroethane: class C
  สารใดจัดเป็นสารที่ก่อหรืออาจก่อมะเร็งในมนุษย์ 
 • 1 : Bromoform, Chromium(VI), 1,2- Dichlrobenzene, Formaldehyde, Hexachloroethane
 • 2 : Bromoform, 1,2- Dichlrobenzene, Formaldehyde, Hexachloroethane
 • 3 : Bromoform, Chromium(VI), Formaldehyde
 • 4 : Bromoform, Formaldehyde
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • คำศัพท์ใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการเรียก การพบความเข้มข้นของสารปนเปื้อน ที่สะสมในปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำในปริมาณที่สูงกว่าความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในน้ำนั้นเอง
 • 1 : Biomagnification
 • 2 : Bioaugmentation
 • 3 : Biosorption
 • 4 : Biostimulation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :
 • Chronic Effect คือ
 • 1 : ผลร้ายรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพอย่างเฉียบพลันอันเกิดจากการได้รับสารอันตราย
 • 2 : ผลร้ายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพจากการได้รับสารอันตรายเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน 
 • 3 : ผลที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจก
 • 4 : ผลร้ายที่เกิดกับสุภาพจากการได้รับสารพิษมากกว่าหนึ่งชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 108 :
 • Acute Effect มีความหมายตามข้อใด
 • 1 : ผลร้ายรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพอย่างเฉียบพลันอันเกิดจากการได้รับสารอันตราย
 • 2 : ผลร้ายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพจากการได้รับสารอันตรายเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน
 • 3 : ผลที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจก
 • 4 : ผลร้ายที่เกิดกับสุภาพจากการได้รับสารพิษมากกว่าหนึ่งชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 109 :
 • การสูดไอปรอทเข้าไปทีละน้อย แต่เป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดผลต่อระบบใด
 • 1 : ระบบทางเดินอาหาร
 • 2 : ระบบประสาท
 • 3 : ระบบทางเดินหายใจ
 • 4 : ระบบขับถ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :
 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับค่า LC50
 • 1 : ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศที่ทำให้สัตว์ทดลองเสียชีวิตไปเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ทำการทดลอง
 • 2 : ปริมาณของสารเคมีซึ่งเมื่อสัตว์ที่ใช้ในการทดลองได้รับเข้าสู่ร่างกายเพียงครั้งเดียว แล้วทำให้สัตว์เสียชีวิตไปเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ทำการทดลอง
 • 3 : ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 50 ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์
 • 4 : ค่าความดังของเสียง ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 50 ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับค่า No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)
 • 1 : ความเข้มข้นในอากาศ ที่ต่ำที่สุดที่ทำให้สัตว์ทดลองเริ่มเสียชีวิต
 • 2 : ปริมาณของสารเคมีที่มากที่สุดที่สัตว์ทดลองรับได้แล้ว ไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสีย
 • 3 : ปริมาณของสารเคมีที่น้อยที่สุด ซึ่งได้รับทุกวันแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น
 • 4 : ปริมาณของสารเคมีที่ผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์เนื่องจากสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
 • 1 : อายุ
 • 2 : น้ำหนัก
 • 3 : สัญชาติ
 • 4 : เพศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 113 :
 • โรคอิไต-อิไต (Itai-itai disease) เกิดจากการได้รับสารใด
 • 1 : แคดเมียม (Cadmium: Cd)
 • 2 : สารหนู (Arsenic: As)
 • 3 : ปรอท (Mercury: Hg)
 • 4 : ตะกั่ว (Lead: Pb)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • โรคมินามาตะ (Minamata disease) เกิดจากการได้รับสารใด
 • 1 : แคดเมียม (Cadmium: Cd)
 • 2 : สารหนู (Arsenic: As)
 • 3 : ปรอท (Mercury: Hg)
 • 4 : ตะกั่ว (Lead: Pb)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลกระทบต่อสุขภาพจากของเสียอันตราย
 • 1 : สารบางชนิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 • 2 : ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น การเกิดโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจากโลหะหนัก
 • 3 : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
 • 4 : ทำให้กระดูกหัก เช่น การล้มทับของถังเก็บสารเคมีอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 • สารใดที่ทำให้เกิดโรค Beryllicosis
 • 1 : นิกเกิล
 • 2 : ลิเทียม
 • 3 : โบรมีน
 • 4 : เบริลเลียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 117 :
 • จงคำนวณเวลาครึ่งชีวิต (Half life) ของเมทิลเมอคิวรี ในร่างกายของคนที่ได้รับ โดยการสลายตัวของเมทิลเมอคิวรี่เป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับ 1 โดยมีค่าคงที่เท่ากับ 0.0175 ต่อวัน
 • 1 : 56 วัน
 • 2 : 39.6 วัน
 • 3 : 2 วัน
 • 4 : 0.03 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • ความเป็นพิษ (Toxicity) ของสารใดๆ ต่อร่างกายมนุษย์ ไม่ขึ้นกับข้อใด
 • 1 : เส้นทางการได้รับ
 • 2 : ปริมาณที่ได้รับ
 • 3 : สมบัติของสาร
 • 4 : อุณหภูมิของร่างกาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • ค่า TLV (Threshold Limit Values) เป็นค่าที่กำหนดระดับการได้รับการได้รับสารอันตรายในทางใด
 • 1 : การกิน
 • 2 : การสัมผัสทางผิวหนัง
 • 3 : การหายใจ
 • 4 : การมองเห็น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • ไซยาไนด์ก่อให้เกิดพิษแบบเฉียบพลันต่อร่างกายแบบใด
 • 1 : หายใจติดขัด ชักและหมดสติ
 • 2 : ปวดศีรษะ เหนื่อยล้าเสียงดังในหู ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ
 • 3 : อาเจียน ปอดบวมน้ำ วิงเวียน ชีพจรอ่อนและเต้นไม่สม่ำเสมอ ชัก
 • 4 : เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ลำไส้ คลื่นไส้อาเจียน และท้องร่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 121 :
 • ถ้าชายผู้หนึ่งมีน้ำหนักตัว 70 กก. รับประทานปลาโดยเฉลี่ย 6.5 กรัมต่อวัน ปลาที่รับประทานนี้ถูกจับมาจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนด้วยไตรคลอโรเอธิลีน (TCE) ที่มีความเข้มข้น 100 ppb ถ้าค่า bioconcentration factor (BCF) ของ TCE มีค่าเป็น 10.6 ลิตรต่อกก. ค่า Chronic daily intake (CDI) มีค่าเป็นเท่าไร
 • 1 : 6.9 มก./กก./วัน
 • 2 : 0.0069 มก./กก./วัน
 • 3 : 9.8 มก./กก./วัน
 • 4 : 0.000098 มก./กก./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 :
 • ค่า LD50 ของ Mercury(II) chloride มีค่าเท่ากับ 41 มก./กก. จงคำนวณหาค่าที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัว 80 กก.
 • 1 : 3.28 กรัม
 • 2 : 2.66 กรัม
 • 3 : 2.84 กรัม
 • 4 : 3.01 กรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • ระดับของเครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดของ US EPA ทีมีการป้องกันสูงสุด มีทางผิวหนัง ระบบการหายใจ และตา คือระดับในข้อใด 
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 124 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กลืนกินกรดไฮโดรคลอริก
 • 1 : ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด
 • 2 : ใช้น้ำยาบ้วนปาก ถ้าผู้ป่วยยังมีสติ
 • 3 : กระตุ้นให้อาเจียนทันที
 • 4 : ให้ดื่มนม ถ้าผู้ป่วยยังมีสติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี หรือ SDS (Safety Data Sheet)
 • 1 : ควรจัดให้มีไว้ในบริเวณปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงได้
 • 2 : มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารหรือวัตถุอันตราย
 • 3 : มีข้อมูลของอาการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
 • 4 : ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องใส่ข้อมูลก่อนการใช้งานสารเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี หรือ SDS (Safety Data Sheet)
 • 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานสารเคมี
 • 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัด
 • 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาล
 • 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับพิษวิทยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 127 :
 • ข้อใด ไม่ใช่ ข้อควรปฏิบัติในการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
 • 1 : แยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย 
 • 2 : ใช้ตู้ดูดควัน เป็นที่เก็บรวบรวมสารเคมี
 • 3 : สารเคมีไวไฟ ควรเก็บให้ห่างจากประกายไฟ
 • 4 : บันทึกชนิดและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • Acute toxicity test ไม่รวม ถึงการทดสอบใด
 • 1 : การประมาณค่า LD50
 • 2 : การทดสอบ eye limitation
 • 3 : การประเมินผล skin irritation
 • 4 : การประเมินฤทธิ์ ก่อกลายพันธ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 129 :
 • การทดสอบพิษทางพันธุกรรม คือข้อใด
 • 1 : Ames Test
 • 2 : Draize test
 • 3 : LD50 test
 • 4 : TEA test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 130 :
 • ข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดจากพิษของโลหะหนัก

 • 1 :

  โรคไข้ดำ

 • 2 :

  โรคอิไตอิไต

 • 3 :

  โรคมินามะตะ

 • 4 :

  โรคเด็กตัวเขียว (Blue Baby)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 :
 • ศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ จ่ายค่าเสียหายชดเชยให้แก่ประชาชนในหมู่คลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่ว โดยประชาชนในพื้นที่มีลักษณะอาการเจ็บป่วยเช่นไร

 • 1 :

  อาการพิษทางประสาท และสมอง ทำให้ทรงตัวไม่อยู่ เกิดอาการประสาทหลอน ซึมไม่รู้สึกตัว ชัก มือและเท้าตก เป็นอัมพาต

 • 2 :

  ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ลำไส้ คลื่นไส้อาเจียน และท้องร่วง ในกรณีที่อาการรุนแรงอุจจาระอาจมีเลือดปน อ่อนเพลีย ช็อกและเสียชีวิต

 • 3 :

  ไอและปวดศีรษะอย่างรุนแรง ต่อมาจะมีอาการเป็นไข้ หายใจอึดอัด ต่อมาปากจะเปื่อยเป็นแผลอักเสบ

 • 4 :

  คลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อกระตุก ม่านตาหรี่เล็กลง น้ำลายฟูมปาก อุจจาระปัสสาวะราด ชัก หายใจลำบาก และหมดสติ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 132 :
 • จากค่า LD50 ให้โดยวิธีการกิน (oral route) สำหรับมนุษย์ ข้อใดเรียงลำดับจากความเป็นพิษมากไปน้อยได้ถูกต้อง

   

  สารพิษ

  Lethal dose

  Aspirin (Salicylic acid)

  0.2-0.5 g/kg

  DDT (Dichlorodiphenyl trichloroethane )

  0.4 mg/kg

  Malathion

  1375 mg/kg

  Parathion

  3 mg/kg

   

 • 1 :

  Aspirin > DDT> Parathion > Malathion

 • 2 :

  DDT> Parathion > Malathion > Aspirin

 • 3 :

  Aspirin > Malathion > Parathion > DDT

 • 4 :

  Aspirin > DDT> Malathion > Parathion

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 • ข้อใดไม่ใช่ การจำแนกความเป็นอันตราย (Hazard classification) ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย .. 2555

 • 1 :

  ความเป็นอันตรายทางกายภาพ (Physical hazards)

 • 2 :

  ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Health hazards)

 • 3 :

  ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental hazards)

 • 4 :

  ความเป็นอันตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้ (Fire hazards)

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 134 :
 • Additive effect คือข้อใด
 • 1 : การตอบสนองต่อการเกิดพิษของสารพิษที่ทำให้เกิดพิษไปในทิศทางเดียวกัน การตอบสนองจะเป็นผลรวมของการเกิดพิษของสารพิษแต่ละชนิด
 • 2 : การตอบสนองต่อการเกิดพิษจากสารพิษชนิดหนึ่งซึ่งปกติไม่เป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย แต่สามารถเพิ่มการทำลาย หรือเป็นพิษต่ออวัยวะนั้นโดยสารพิษอีกชนิดหนึ่งมากขึ้นเมื่อให้เข้าไปพร้อมกัน
 • 3 : การที่สารพิษชนิดหนึ่งสามารถไปยับยั้งการเกิดพิษจากสารพิษอีกชนิดหนึ่งได้ สารพิษดั่งกล่าวถูกนำไปใช้ในการแก้พิษ
 • 4 : การตอบสนองต่อการเกิดพิษที่เกิดขึ้นจากสารสองชนิด เป็นอิสระต่อกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • ประชาชนในพื้นที่ร่อนพิบูลย์ ที่ดื่มน้ำบาดาลปนเปื้อนสารหนู มีอาการของพิษสารหนู (Arsenic: As) อย่างไร

 • 1 :

  ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ลำไส้ คลื่นไส้อาเจียน และท้องร่วง ในกรณีที่อาการรุนแรงอุจจาระอาจมีเลือดปน อ่อนเพลีย ช็อกและเสียชีวิต

 • 2 :

  อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ตับอาจถูกทำลาย เกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนัง ทำให้หนังด้าน อาการนูนบวมแข็ง เกิดความผิดปกติของระบบขับเหงื่อและทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณนิ้ว

 • 3 :

  มีอาการระบบประสาทกล้ามเนื้อ มีอาการสั่นกระตุกของกล้ามเนื้อ เปลือกตาริมฝีปาก ลิ้น และนิ้วมือเป็นพักๆ

 • 4 :

  ไอและปวดศีรษะอย่างรุนแรง ต่อมาจะมีอาการเป็นไข้ หายใจอึดอัด ต่อมาปากจะเปื่อยเป็นแผลอักเสบ

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • สารหนู หรือ Arsenic มีค่า No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) ในหนูทดลองเท่ากับ 0.008 มก./กก./วัน

  หากกำหนดให้ค่า safety factor = 100 เมื่อขนาดที่เหมาะสมที่ประชาชนในพื้นที่ปนเปื้อนด้วยสารหนู ที่มีน้ำหนักตัว 50 กก. สามารถรับประทานได้ในแต่ละวัน(Acceptable daily intake, ADI) ไม่ควรเกินเท่าใด

 • 1 :

  40 มก.

 • 2 :

  4 มก.

 • 3 :

  0.04 มก.

 • 4 :

  0.004 มก.

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง สำหรับ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 
 • 1 : ควรจัดให้มีไว้ในบริเวณปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงได้
 • 2 : มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารหรือวัตถุอันตราย
 • 3 : มีข้อมูลของอาการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 640 : 3. Treatment Processes
ข้อที่ 138 :
 • ข้อใดมิใช่ปัจจัยของการเผาไหม้ ในเตาเผาขยะอันตราย
 • 1 : เวลา (Time)
 • 2 : สภาพความร้อน (Thermal condition)
 • 3 : ความปั่นป่วน (Turbulence)
 • 4 : อุณหภูมิ (Temperature)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 139 :
 • สารในข้อใดไม่ใช่สารออกซิไดส์ที่ใช้ในการบำบัดของเสียอันตราย
 • 1 : โอโซน
 • 2 : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • 3 : แคดเมียมคลอไรด์
 • 4 : คลอรีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตะกอนผลึกอนินทรีย์ที่เกิดจากกระบวนการตกตะกอน(precipitation)
 • 1 : hydroxides
 • 2 : silicates
 • 3 : glaciate
 • 4 : carbonates
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • ข้อพิจารณาในการเลือกใช้วิธีการในการบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : ของเสียอันตรายที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ ควรนำไปบำบัดด้วยวิธีการย่อยสลายทางชีวภาพ
 • 2 : ของเสียอันตรายที่มีโครงสร้างมีกิ่งก้านสาขาของสารอินทรีย์มาก สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีกว่าของเสียอันตรายที่มีโครงสร้างมีกิ่งก้านสาขาของสารอินทรีย์น้อยๆ
 • 3 : ของเสียอันตรายที่เป็นสารประกอบ aromatic สามารถย่อยสลายได้ยากกว่าสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่ม aliphatic
 • 4 : ของเสียอันตรายกลุ่มของสารอินทรีย์ที่มีโพลีเมอร์เป็นส่วนประกอบ จะย่อยสลายทางชีวภาพได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • สารอันตรายชนิดใดต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีที่สุด
 • 1 : ไนโตรเบนซีน (C6H5NO2)
 • 2 : เอทานอล (C2H5OH)
 • 3 : คลอโรฟอร์ม (CHCl3)
 • 4 : คลอโรเบนซิน (C6H5Cl)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • สารอันตรายใดต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะกำจัดด้วยวิธี reduction ได้ดีที่สุด 
 • 1 : CH3Cl
 • 2 : CH2Cl2
 • 3 : CHCl3
 • 4 : CCl4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • สาร Pyrene มีลักษณะสมบัติต่อไปนี้ Structure: poly aromatic hydrocarbon (4 benzene rings), log Kow = 5.32, KOH = 1x1010 M-1sec-1, ค่า H = 1.87x10-5 atm·m3/mole จงหาว่าในการบำบัดสารนี้ออกจากน้ำเสีย วิธีการใดมีแนวโน้มให้ประสิทธิภาพต่ำที่สุด
 • 1 : UV/ozone oxidation
 • 2 : sorption by activated carbon
 • 3 : membrane filtration
 • 4 : air stripping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :
 • สาร Carbon tetrachloride มีลักษณะสมบัติต่อไปนี้ Structure: aliphatic hydrocarbon with 4 chlorines, log Kow = 2.73, KOH < 2x106 M-1sec-1, ค่า H' = 1.24 จงหาว่าในการบำบัดสารนี้ออกจากน้ำเสีย วิธีการใดมีแนวโน้มให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • 1 : UV/ozone oxidation
 • 2 : sorption by activated carbon
 • 3 : aerobic biodegradation
 • 4 : air stripping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 146 :
 • ถ้าในน้ำเสียมีสาร Toluene และ 2,4 dichlorophenol ผสมอยู่ในน้ำเสียเดียวกัน ควรจะบำบัดด้วยวิธีการใด โดยพิจารณาจากลักษณะสมบัติของสารแต่ละชนิด คือ
  Toluene : log Kow = 2.58, KOH = 3x109 M-1sec-1, ค่า H’ = 0.275
  2,4 dichlorophenol: log Kow = 3.08, KOH = 4x109 M-1sec-1,H’ = 2.7x10-4
 • 1 : air stripping
 • 2 : UV/ozone oxidation
 • 3 : activated carbon
 • 4 : aerobic biodegradation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 147 :
 • Off-Site Treatment หมายถึงข้อใด
 • 1 : การบำบัดของเสียอันตรายที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำยุค
 • 2 : การบำบัดของเสียอันตรายในโรงบำบัดที่ปิดมิดชิดเพื่อกันการรั่วไหลของสารอันตราย
 • 3 : การบำบัดของเสียนอกพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียนั้น
 • 4 : การบำบัดของเสียอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานและผิดกฎหมาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :
 • สารที่ใช้ในการตกผลึกตะกอนของโครเมียมในน้ำเสียคือข้อใด
 • 1 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และปูนขาว
 • 2 : สารส้ม และ ปูนขาว
 • 3 : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารส้ม
 • 4 : สารส้ม และ เฟอร์ริกไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :
 • การบำบัดของเสียจากโรงงานชุบโลหะที่มีไซยาไนด์เจือปน ด้วยการเติมสารละลายไฮโปคลอไรท์เป็นการบำบัดด้วยวิธีใด
 • 1 : Neutralization
 • 2 : Coagulation
 • 3 : Oxidation
 • 4 : Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • การบำบัดวิธีใด ที่ไม่ใช่การบำบัดทางเคมี
 • 1 : Oxidation
 • 2 : Precipitation
 • 3 : Reverse Osmosis
 • 4 : Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 151 :
 • SDS –Safety Data Sheet คือข้อใด
 • 1 : เอกสารที่ใช้กำกับเพื่อติดตามการเกิด การขนส่ง และ การกำจัดของเสียอันตราย
 • 2 : เอกสารบันทึกการใช้สารอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
 • 3 : เอกสารบันทึกการใช้สารอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
 • 4 : การติดตามดูแลการจัดเก็บของเสียอันตรายของโรงงาน โดยภาครัฐ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 :
 • ให้เรียงลำดับแนวคิดในการจัดการของเสียอันตรายต่อไปนี้ โดยเรียงจากที่พึงประสงค์มากที่สุดลงไป 1) การแลกเปลี่ยน หรือขาย ให้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอื่น 2) การเผาเพื่อนำพลังงานความร้อน และ/หรือ ไฟฟ้ามาใช้ 3) การแยก และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น 4) การบำบัด 5) รีไซเคิลเพื่อใช้ซ้ำในกระบานการผลิต 6) การลดการเกิด 7) การกำจัด
 • 1 : 3), 1), 2), 5), 4), 6), 7)
 • 2 : 6), 3), 4), 5), 2), 1),7)
 • 3 : 6), 1), 3), 5), 4), 2), 7)
 • 4 : 6), 3), 5), 1), 2), 4), 7)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :
 • น้ำปนเปื้อนด้วย Benzene จะต้องได้รับการบำบัดจนความเข้มข้นลดลงจาก 200 ไมโครกรัมต่อลิตร เหลือ 0.02 ไมโครกรัมต่อลิตร ในถังปฏิกิริยาไหลแบบกวนสมบูรณ์ โดยให้ทำปฏิกิริยากับ UV/Ozone ถ้าความเข้มข้นของ oxidant มีค่าคงที่ โดยมีผลคูณค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาและความเข้มข้นของoxidant (k’) เป็น 0.05 ต่อวินาที จงใช้สูตรที่ให้คำนวณเวลากักพักของถังปฏิกิริยานี้
 • 1 : 3 นาที
 • 2 : 8 นาที
 • 3 : 22 นาที
 • 4 : 33 นาที
 • 5 : 45 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 154 :
 • ข้อใดเป็นระบบที่ไม่เหมาะสมในการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยออกจากน้ำ
 • 1 : Air Stripping
 • 2 : Activated Carbon Adsoprtion
 • 3 : Chemical Oxidation
 • 4 : Naturalization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 :
 • สารเคมีใดไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา Oxidation
 • 1 : Ozone
 • 2 : Hydrogen Peroxide
 • 3 : Hydroxide ion
 • 4 : Permanganate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • ข้อใดเป็นเป็นกระบวนการหลักที่มีประสิทธิภาพและง่ายที่สุดในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ที่ความเข้มข้นสูงๆ
 • 1 : Biological Process
 • 2 : Filtration
 • 3 : Reverse Osmosis
 • 4 : Precipitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 157 :
 • ข้อใดเป็นข้อจำกัดของระบบ Air Stripping
 • 1 : เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่
 • 2 : ไม่สามารถใช้กำจัดสารอินทรีย์ระเหย
 • 3 : อาจจะมีการสะสมของจุลชีพและตะกรันในระบบ
 • 4 : ไม่สามารถกำจัดสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 158 :
 • ของเสียอันตรายใดที่สามารถกำจัดด้วยวิธีไล่ด้วยอากาศ
 • 1 : พวกตัวทำละลาย
 • 2 : พวกโลหะหนัก
 • 3 : พวกกรด-ด่าง
 • 4 : พวกสารกัมมันตภาพรังสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • การกรองแบบออสโมซิสผันกลับไม่ควรนำมาใช้กำจัดสารในกลุ่มใด
 • 1 : กำจัดสารอินทรีย์ระเหย
 • 2 : กำจัดของแข็งแขวนลอย
 • 3 : กำจัดสารอนินทรีย์ละลาย
 • 4 : กำจัดสารอินทรีย์ละลาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 :
 • ข้อใดผิดเกี่ยวกับการย่อยสลายทางชีวภาพ
 • 1 : สารที่มีการแตกแขนงจะย่อยสลายยาก
 • 2 : Aromatic จะย่อยสลายยากกว่า Aliphatic
 • 3 : Aliphatic แบบโซ่ยาวแนวเดียวจะย่อยสลายยาก
 • 4 : Aromatic ที่มี Halogen เกาะจะย่อยสลายยาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดใดต่อไปนี้ ที่อาจจะบำบัดด้วยระบบบำบัดทางชีวภาพได้
 • 1 : น้ำทิ้งจากโรงพิมพ์
 • 2 : น้ำทิ้งจากโรงพยาบาล
 • 3 : น้ำทิ้งจากโรงงานแบตเตอรี่
 • 4 : น้ำทิ้งจากเหมืองแร่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 162 :
 • การบำบัดโดยกองดินไม่เหมาะสมกับกรณีใด
 • 1 : ดินปนเปื้อนที่มีสารอินทรีย์น้อย
 • 2 : ดินปนเปื้อนด้วยสารฟีนอล น้ำมันดินจากถ่านหิน
 • 3 : บริเวณพื้นที่ลุ่ม
 • 4 : พื้นที่ที่ไกลจากแหล่งน้ำชุมชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นการบำบัดของเสียอันตรายทางกายภาพ (Physical Treatment)
 • 1 : การดูดซับด้วยคาร์บอน
 • 2 : การย่อยสลายแบบ aerobic
 • 3 : การเผา
 • 4 : การทำ Precipitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 164 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นการบำบัดของเสียอันตรายทางเคมี (Chemical Treatment)
 • 1 : การกรอง
 • 2 : การทำสะเทินกรดด่าง (Neutralization)
 • 3 : การหมักทำปุ๋ย
 • 4 : การเหวี่ยงด้วยแรงหนีศูนย์กลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 165 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการกำจัดขยะอันตราย
 • 1 : การปรับเสถียรและการฝังกลบ
 • 2 : การหมักทำปุ๋ย
 • 3 : การเผาทำลายด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์ 
 • 4 : การบำบัดน้ำเสียชุบโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • โดยปกติแล้วเตาเผาขยะพิษหรือขยะอันตรายจะต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่าเท่าใด
 • 1 : 500 องศาเซลเซียส
 • 2 : 800 องศาเซลเซียส
 • 3 : 1500 องศาเซลเซียส 
 • 4 : 2000 องศาเซลเซียส 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
 • 1 : การทำลายเชื้อด้วยสารเคมี (Chemical Disinfection)
 • 2 : เตาเผา (Incineration)
 • 3 : การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ (Steam Sterilization / Autoclaving)
 • 4 : การทำลายเชื้อด้วยแรงดัน (Pressure Sterilization)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดเป็นการกำจัดขยะอันตรายที่ไม่ควรกระทำมากที่สุด
 • 1 : เผากลางแจ้ง
 • 2 : เผาในเตาเผาโรงปูนซีเมนต์
 • 3 : การฝังกลบแบบ Secure Landfill
 • 4 : เผาในเตาเผาแบบ Multiple-chamber incinerators
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของการกำจัดขยะอันตรายด้วยเตาเผา
 • 1 : ประหยัดพื้นที่
 • 2 : ลดมลพิษ
 • 3 : ค่าใช้จ่ายต่ำ
 • 4 : ได้พลังงานทดแทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • ของเสียอันตรายในข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถทำการกำจัดด้วยวิธีไล่ด้วยอากาศ
 • 1 : กลุ่มสารกัดกร่อน
 • 2 : กลุ่มสารกัมมันตภาพรังสี
 • 3 : กลุ่มตัวทำละลาย
 • 4 : กลุ่มโลหะหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 171 :
 • กระบวนการหลังการเผาโดยเตาเผา (Incinerator) เศษเถ้าที่เหลือต่างๆจากกระบวนการเผาควรมีการจัดการอย่างไร
 • 1 : ฝังกลบลงในดิน
 • 2 : ฝังกลบอย่างปลอดภัย
 • 3 : เผาอีกครั้งจนได้เถ้าสีขาว
 • 4 : นำไปผ่านน้ำกลั่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 • การทำลายเชื้อด้วยสารเคมีในมูลฝอยติดเชื้อควรราดด้วยสารใด
 • 1 : Sodium Hydroxide
 • 2 : Sodium Hypochloride
 • 3 : Ammonium Hydroxide
 • 4 : Ammonium Hypochloride
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 173 :
 • อุปกรณ์ในข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในระบบ Air pollution control ของเตาเผาขยะอันตราย
 • 1 : electrostatic precipitator
 • 2 : scrubber
 • 3 : air sparking
 • 4 : fabric filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 :
 • การบำบัดน้ำเสียที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อนไม่สามารถกำจัดโดยสารเคมีชนิดใด
 • 1 : โซเดียมไฮดรอกไซด์
 • 2 : โซเดียมไฮโปคลอไรท์
 • 3 : โซเดียมคลอไรด์
 • 4 : ปูนขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 175 :
 • วิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดและบำบัดกากสารกัมมันตรังสี ได้แก่ข้อใด
 • 1 : Cement Based
 • 2 : Pozzolanic
 • 3 : Surface Encapsulation
 • 4 : Glassification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • สารในข้อใดไม่ใช่สารที่เกิดจากการย่อยสลายเตตตระคลอโรเอทิลีน (PCE) ภายใต้สภาวะไร้อากาศ
 • 1 : ไตรคลอโรเอทิลีน (TCE)
 • 2 : ไดคลอโรเอทิลีน (DCE)
 • 3 : ไวนิลคลอไรด์ (VC)
 • 4 : เพนตะคลอโรเอทิลีน (PCE)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • ในการบำบัดของเสียอันตราย กระบวนการใดต่อไปนี้ที่ไม่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก
 • 1 : การแลกเปลี่ยนอิออน
 • 2 : การตกตะกอนทางเคมี
 • 3 : การเผาไหม้
 • 4 : การใช้เมมเบรน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • ในการบำบัดของเสียอันตรายที่มีสารอินทรีย์คลอรีน (chlorinated organics) ปนเปื้อนด้วยกระบวนการใดที่เหมาะสมในการบำบัดของเสียนั้น
 • 1 : การแลกเปลี่ยนอิออน
 • 2 : การตกตะกอนทางเคมี
 • 3 : การเผาไหม้ในเตาเผาอุณหภูมิสูง
 • 4 : การหล่อก้อนแข็ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • ข้อใดไม่ใช่การบำบัดด้วยวิธี advanced oxidation
 • 1 : Fenton’s reagent
 • 2 : Ozone
 • 3 : UV
 • 4 : Activated Carbon Sorption 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 180 :
 • ข้อใดไม่ใช่การบำบัดของเสียอันตรายด้วยกระบวนการที่ใช้ membrane
 • 1 : Reverse osmosis
 • 2 : Electrodialysis
 • 3 : Ultrafiltration
 • 4 : Sand Filtration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 181 :
 • ข้อใดเป็นการป้องกันการเกิดสารกลุ่มไดออกซิน (Dioxin) และฟูราน (Furan) ในระหว่างการเผา
 • 1 : เติมอากาศให้เพียงพอขณะทำการเผาที่อุณหภูมิ 340oC
 • 2 : พ่นสารละลายคลอรีนในเตาเผา
 • 3 : ติดตั้งระบบ Electrostatic precipitator ในเตาเผา
 • 4 : เผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1200 oC ให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 182 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะอันตราย
 • 1 : Secure Landfill
 • 2 : Sanitary Landfill
 • 3 : Composting
 • 4 : Municipal Landfill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 :
 • ของเสียอันตรายในข้อใดไม่เหมาะสมในการบำบัดด้วยกระบวนการ Chemical oxidation- reduction
 • 1 : น้ำที่ปนเปื้อน Cr (VI) ใช้กระบวนการ Reduction
 • 2 : น้ำที่ปนเปื้อน Fe (II) ใช้กระบวนการ Oxidation
 • 3 : น้ำที่ปนเปื้อน สาร Phenol ใช้กระบวนการ Oxidation
 • 4 : น้ำที่ปนเปื้อน Benzene ใช้กระบวนการ Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการควบคุม NOx ในเตาเผาขยะอันตราย
 • 1 : Selective catalytic reduction
 • 2 : Bag filter house
 • 3 : Electrostatic precipitator
 • 4 : Cyclone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 185 :
 • ข้อใดคือวิธีการควบคุมการเกิดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ในการเผาอันตราย
 • 1 : ทำให้เตาเผามีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ
 • 2 : ทำให้เตาเผามีความร้อนเพียงพอ
 • 3 : ทำให้เตาเผามีเชื้อเพลิงเกินพอ
 • 4 : ทำให้เตาเผามีการกวนผสมอย่างสม่ำเสมอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 :
 • ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลควรกำจัดด้วยวิธีการใด
 • 1 : ฝังกลบ
 • 2 : เผาในเตาเผาขยะโรงพยาบาล
 • 3 : เติมสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วนำไปฝังกลบ
 • 4 : ฆ่าเชื้อด้วย UV แล้วทิ้งรวมกับขยะชุมชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :
 • ของเสียในกลุ่มปนเปื้อนด้วยโลหะหนักควรกำจัดอย่างไร
 • 1 : Air stripping
 • 2 : Landfill
 • 3 : Incineration
 • 4 : Chemical fixation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 188 :
 • Afterburner ในเตาเผา Rotary Kiln ของเตาเผาขยะอันตรายมีไว้เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อกำจัดก๊าซพิษต่างๆจากการเผาให้เหลือเพียง H2 และ O2
 • 2 : เพื่อกำจัด CO
 • 3 : เพื่อกำจัด HCl
 • 4 : เพื่อกำจัด CO2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • วิธีใดใช้ในการแยกเถ้าลอยออกจากก๊าซจากการเตาเผา
 • 1 : Granular filtration
 • 2 : Baghouse filter
 • 3 : Filter press
 • 4 : Belt press
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • น้ำเสียมีสาร Phenol 500 มก./ล. มีอัตราการไหลเท่ากับ 200 ลบ.ม.ต่อวัน ใช้สาร H2O2 และเหล็กในรูป Fe2+ เพื่อกำจัดสาร Phenol ได้ถึง 99% จงคำนวณหาปริมาณของสาร H2O2 และ Fe2+ ที่ต้องการใช้กำจัด กำหนดให้จะใช้ 2.5 ก.H2O2 ต่อ 1 ก.Phenol พร้อมด้วย 0.05 มก.Fe2+ ต่อการใช้ 1 มก.H2O2
 • 1 : ปริมาณ H2O2 ที่ต้องการใช้เท่ากับ 200 กิโลกรัมต่อวันและปริมาณ Fe2+ ที่ต้องการใช้เท่ากับ 10.00 กิโลกรัมต่อวัน
 • 2 : ปริมาณ H2O2 ที่ต้องการใช้เท่ากับ 250 กิโลกรัมต่อวันและปริมาณ Fe2+ ที่ต้องการใช้เท่ากับ 12.50 กิโลกรัมต่อวัน
 • 3 : ปริมาณ H2O2 ที่ต้องการใช้เท่ากับ 250 กิโลกรัมต่อวันและปริมาณ Fe2+ ที่ต้องการใช้เท่ากับ 12.50 กิโลกรัมต่อวัน
 • 4 : ปริมาณ H2O2 ที่ต้องการใช้เท่ากับ 300 กิโลกรัมต่อวันและปริมาณ Fe2+ ที่ต้องการใช้เท่ากับ 15.00 กิโลกรัมต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 191 :
 • กระบวนการบำบัดและกำจัดของเสียที่มีโลหะหนักละลายปนเปื้อนอยู่ได้แก่
 • 1 : Coagulation + Sedimentation + Solidification + Landfill
 • 2 : Precipitation + Stabilization + Solidification + Landfill
 • 3 : Activated Sludge + Precipitation + Landfill
 • 4 : Neutralization + Coagulation + Sedimentation + Landfill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 :
 • ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการในการปรับเสถียรขยะอันตราย
 • 1 : กากอุตสาหกรรมอันตรายที่เป็นสารอนินทรีย์ เช่น เถ้าลอยที่มีโลหะหนัก สามารถนำไปฝังกลบได้เลย โดยไม่ต้องผ่านการปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็ง
 • 2 : การปรับเสถียรไม่สามารถประยุกต์ใช้กับการฟื้นฟูพื้นดินปนเปื้อนสารมลพิษในบริเวณกว้าง
 • 3 : กากที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็งจะสามารถซึมผ่านน้ำได้ดีขึ้น
 • 4 : ต้องปรับเสถียรของเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักและหล่อก้อนแข็งด้วยปูนซีเมนต์ก่อนฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • ข้อใดไม่ใช่มลพิษที่อาจจะเกิดจากการเผาขยะอันตราย
 • 1 : ก๊าซกรด
 • 2 : โลหะหนัก
 • 3 : ไดออกซิน
 • 4 : ไบโอติน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 :
 • ข้อพิจารณาในการเลือกใช้วิธีการในการบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ของเสียอันตรายที่เป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างทางเคมีแบบแขนงจะถูกดูดซับได้ง่ายกว่าแบบเส้นตรง
 • 2 : ของเสียอันตรายที่เป็นสารอินทรีย์ที่แตกตัวได้น้อยจะถูกดูดซับได้ดีกว่าสารอินทรีย์ที่แตกตัวได้มาก
 • 3 : ของเสียอันตรายที่เป็นสารอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยจะถูกดูดซับได้ดีกว่าสารอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลมาก
 • 4 : ของเสียอันตรายที่เป็นสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้น้อยจะถูกดูดซับได้ดีกว่าสารอินทรีย์ที่มีละลายน้ำได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 195 :
 • ของเสียจากโรงงานปิโตรเลียมไม่เหมาะจะจัดการด้วยวิธีใด
 • 1 : Conventional Anaerobic Digestion
 • 2 : Land Farming
 • 3 : Augmented Activated Sludge
 • 4 : High Temperature Incineration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • ข้อใดไม่ใช่ตะกอนผลึกอนินทรีย์ที่เกิดจากกระบวนการตกตะกอน(precipitation)
 • 1 : hydroxides
 • 2 : silicates
 • 3 : glaciate
 • 4 : carbonates
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 :
 • สารเคมีใดนิยมใช้ในการตกตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุบโลหะ
 • 1 : โซเดียมไฮดรอกไซด์
 • 2 : เฟอร์ริกคลอไรด์
 • 3 : กรดไนตริก
 • 4 : กรดบอริก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 :
 • วิธีการใดต่อไปนี้ ที่ไม่เหมาะสมกับการกำจัดขยะอินทรีย์อันตรายที่สุด
 • 1 : Secure landfill
 • 2 : Incineration
 • 3 : Solidification
 • 4 : Co-processing
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 • Density, Leachability, Compressive Strength เป็นคุณสมบัติจำเป็นของของเสียที่ต้องทดสอบก่อนนำไปกำจัดแบบใด
 • 1 : เผา
 • 2 : ฝังกลบในหลุมฝังกลบปลอดภัย
 • 3 : การตกตะกอน
 • 4 : รีไซเคิล 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • วิธีการ Chemical Fixation ใช้กำจัดของเสียประเภทใด
 • 1 :  ของเสียที่ระเหยได้ง่าย
 • 2 :  ของเสียที่ทำปฏิกิริยาได้ง่าย
 • 3 :  ของเสียที่เป็นโลหะหนัก
 • 4 :  ของเสียที่ไวไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • การทำให้เตาเผามีปริมาณออกซิเจนเพียงพออยู่ตลอดเวลามีจุดประสงค์เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อควบคุมการเกิดแก๊สมีเทน
 • 2 : เพื่อควบคุมการเกิดแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน
 • 3 : เพื่อควบคุมการเกิดไดออกซิน
 • 4 : เพื่อควบคุมการเกิดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :
 • การบำบัดน้ำเสียที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อนสามารถกำจัดได้ด้วยสารเคมีชนิดใด
 • 1 :  โซเดียมคลอไรด์
 • 2 :  โซเดียมไฮโปคลอไรท์
 • 3 :  แคลเซียม ไฮดรอกไซด์
 • 4 :  แคลเซียมคาร์บอเนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 203 :
 • วัสดุชนิดใดที่นิยมใช้ในการดูดซับสลัดจ์ที่ปนเปื้อนน้ำมัน( Oil sludge)
 • 1 : Soil
 • 2 : Fly ash
 • 3 : Kiln dust
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • กระบวนการใดนิยมใช้ในการจัดการของเสียประเภทนิวเคลียร์ (Nuclear waste)
 • 1 : Jaceting Systems
 • 2 : Macroencapsulation
 • 3 : Thermoplastic Microencapsulation
 • 4 : Vitrification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • จงหาประสิทธิภาพในการทำลายฤทธิ์ของสลัดจ์อาร์เซนิก ซึ่งมีปริมาณอาร์เซนิกในสลัดจ์ก่อนบำบัดเท่ากับ 0.724 มก./ล. และปริมาณอาร์เซนิกในสลัดจ์หลังการบำบัดเท่ากับ 0.049 มก./ล.
 • 1 : ประสิทธิภาพในการลดอาร์เซนิกเท่ากับร้อยละ 67.5
 • 2 : ประสิทธิภาพในการลดอาร์เซนิกเท่ากับร้อยละ 93.2
 • 3 : ประสิทธิภาพในการลดอาร์เซนิกเท่ากับร้อยละ 13.8
 • 4 : ประสิทธิภาพในการลดอาร์เซนิกเท่ากับร้อยละ 77.3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 • การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 กำหนดอุณหภูมิในเตาเผาเป็นเท่าไร
 • 1 : ห้องเผามูลฝอยติดเชื้ออุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 300  องศาเซลเซียส ห้องเผาควันอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 500 องศาเซลเซียส 
 • 2 : ห้องเผามูลฝอยติดเชื้ออุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760  องศาเซลเซียส ห้องเผาควันอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส
 • 3 : ห้องเผามูลฝอยติดเชื้ออุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 800  องศาเซลเซียส ห้องเผาควันอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส
 • 4 : ห้องเผามูลฝอยติดเชื้ออุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 800  องศาเซลเซียส ห้องเผาควันอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1200 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 • การเผาทำลายกากอุตสาหกรรมในเตาเผาปูนซีเมนต์ในประเทศไทย มักเป็นเตาเผาประเภทใด
 • 1 : เตาเผาแบบแผงตะกรับกล (Mechanism Stoker Incinerator)
 • 2 : เตาเผาแบบใช้ตัวกลางนำความร้อน (Fluidized Bed Incinerator)
 • 3 : เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)
 • 4 : เตาเผาแบบแผงตะกรับหมุน (Rotary Grate Stoker Incinerator)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :
 • การกำจัดของเสียอันตรายโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ มีอุณหภูมิในการเผาประมาณเท่าใด
 • 1 : 500 องศาเซลเซียส 
 • 2 : 1200 องศาเซลเซียส
 • 3 : 1400 องศาเซลเซียส 
 • 4 : 2000 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 209 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการกำจัดของเสียอันตรายโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ 
 • 1 : ลดปัญหามลพิษ เนื่องจากอุณหภูมิห้องเผาเฉลี่ยสูงกว่าเตาเผาของเสียโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเผาทำลายของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2 : เถ้าจากการเผากำจัดของเสียกลายเป็นปูนเม็ดได้เช่นกัน ซึ่งต่างจากเตาเผาทั่วไป ที่ต้องนำเถ้าไปกำจัดอีกครั้ง โดยสารจำพวกโลหะหนักจะถูกดูดซับอยู่ในปูนเม็ด
 • 3 : สามารถใช้ของเสีย ทดแทนวัตถุดิบ และเชื้อเพลิง ในกระบวนการผลิตปูนได้
 • 4 : มีระบบดักจับมลพิษทางอากาศ ทั้ง NOx SOx และ Dioxin
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 210 :
 • โรงงานแห่งหนึ่ง ได้ส่งของเสียจาระบีใช้แล้วมากำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ ของเสียดังกล่าวมีค่าความร้อน 10,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม จะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน แทนถ่านหิน ที่มีค่าความร้อน 5,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 
 • 1 : เชื้อเพลิงทดแทน 1 ตัน ต่อ ถ่านหิน 2 ตัน
 • 2 : เชื้อเพลิงทดแทน 2 ตัน ต่อ ถ่านหิน 1 ตัน
 • 3 : เชื้อเพลิงทดแทน 1 ลบ.ม. ต่อ ถ่านหิน 2 ลบ.ม.
 • 4 : เชื้อเพลิงทดแทน 2 ลบ.ม. ต่อ ถ่านหิน 1 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 กำหนดให้เก็บกักกากกัมมันตรังสีระดับรังสีต่ำ ครึ่งชีวิตสั้น ที่มีค่าครึ่งชีวิตน้อยกว่าหนึ่งร้อยวัน ไว้กี่วันก่อนที่จะระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง หรือขจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปได้
 • 1 : ห้าเท่าของครึ่งชีวิต
 • 2 : สิบเท่าของครึ่งชีวิต
 • 3 : ห้าสิบเท่าของครึ่งชีวิต
 • 4 : หนึ่งร้อยเท่าของครึ่งชีวิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :
 • หน่วยงานใดรับผิดชอบในการกำจัดของเสียกากกัมมันตรังสีของโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 • 2 : สำนักงานปรมาณูแห่งชาติ
 • 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : กรมควบคุมมลพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • ข้อใดเป็นการกำจัดกากกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาว และมีระดับความแรงรังสีสูง ที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : ตกตะกอนเคมี แล้วฝังกลบแบบปลอดภัย
 • 2 : เผาให้สลายตัวที่อุณหภูมิสูง ภายใต้แรงดันสูง
 • 3 : ดูดซับด้วย  Activated Carbon ที่เคลือบด้วย Silver Nitrate
 • 4 : ทำเสถียรด้วยคอนกรีตแล้วฝังกลบแบบปลอดภัย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 :
 • ข้อใดเป็นการจัดการน้ำมันเครื่องใช้แล้วที่ดีที่สุด
 • 1 : การใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับเตาเผาปูนซีเมนต์
 • 2 : การนำไปใช้ประโยชน์ (reuse) เช่น ใช้ทาไม้แบบสำหรับคอนกรีต ใช้ทาไม้ป้องกันปลวก มอด และ แมลง ใส่ขาตู้กับข้าวเพื่อป้องกันมด
 • 3 : นำไปรีไซเคิล (recycle) โดยกรองเอาสิ่งสกปรกออก และเติมสารโซเดียมคลอไรด์
 • 4 : นำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการกลั่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 215 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการกำจัดไดออกซินจากอากาศที่เกิดจากเตาเผาขยะที่ถูกต้อง
 • 1 : ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber System)
 • 2 : ระบบเครื่องดักฝุ่น (Dust Collection System)
 • 3 : ระบบถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon System)
 • 4 : ระบบกรองชีวภาพ (Biofiltration System)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :
 • ข้อใดไม่เหมาะสมกับการบำบัดของเสียของแข็งปนเปื้อนสารอินทรีย์ในรูปของแข็ง
 • 1 : Land Treatment
 • 2 : Composting
 • 3 : Air stripping
 • 4 : Soil Piles
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 217 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำจัดของเสียหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ใช้แล้ว
 • 1 : บดให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วผสมกับปูนซีเมนต์ หล่อเป็นก้อนแข็ง จากนั้นนำไปฝังกลบแบบปลอดภัย
 • 2 : นำไปแยกปรอท และฟอสฟอรัสออก จากนั้นบดแก้วให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนนำไปหลอมใช้ใหม่
 • 3 : นำไปเผาที่เตาเผาของเสียอันตราย จากนั้นนำกากไปฝังกลบแบบปลอดภัย
 • 4 : นำไปแยกปรอทออก จากนั้นนำไปปรับเสถียรแล้วฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • ข้อใดเป็นการกำจัดน้ำเสียปนเปื้อนไซยาไนด์ จากเหมืองทอง ที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : การไล่ด้วยไอน้ำ (Air Stripping)
 • 2 : การออกซิเดชันทางเคมี (Chemical Oxidation)
 • 3 : การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Adsorption)
 • 4 : การกำจัดด้วยถังกรองชีวภาพ (Bio Filtration)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 :
 • ข้อใดไม่ใช่สารที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาของกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี (Chemical Oxidation)
 • 1 : โอโซน
 • 2 : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • 3 : Chlorinated Hydrocarbon
 • 4 : คลอรีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 :
 • การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Adsorption) เหมาะสมในการกำจัดสารมลพิษในข้อใด 
 • 1 : สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ
 • 2 : โลหะหนัก
 • 3 : DNAPLs ในน้ำ
 • 4 : ไซยาไนด์ในน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • กลไกใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Adsorption)
 • 1 : การแพร่ผ่านในรูพรุน
 • 2 : การเคลื่อนที่ในชั้นฟิล์ม
 • 3 : การทำปฏิกิริยาที่พื้นผิว
 • 4 : การดูดติดผิว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 :
 • ของเสียชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดเตาเผาปูนซีเมนต์
 • 1 : ผ้าและถุงมือที่เปื้อนน้ำมัน
 • 2 : กากของเสียปนเปื้อนโลหะหนัก
 • 3 : กากของเสียที่มีกัมตรังสีระดับต่ำ
 • 4 : กากตะกอน CaSO4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 223 :
 • ไอโอดีน-131 มีคุณสมบัติเป็นสารกัมมันตรังสีที่มีความคงตัวต่ำ ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ หรือคอหอยพอก มีค่าครึ่งชีวิตของการสลายตัวประมาณ 8 วัน ตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 ต้องเก็บไอโอดีน-131 ไว้กี่วันจึงจะสามารถทิ้งได้
 • 1 : 40 วัน
 • 2 : 80 วัน
 • 3 : 400 วัน
 • 4 : 800 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 :
 • ข้อใดเป็นการจับคู่ของสาร ในกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี (Chemical Oxidation) ที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : คลอรีน ทำปฏิกิริยากับ โครเมียม 6+
 • 2 : เฟอร์รัสซัลเฟต ทำปฏิกิริยากับ โครเมียม 6+
 • 3 : โอโซน ทำปฏิกิริยากับ ไซยาไนด์
 • 4 : โอโซน ทำปฏิกิริยากับ สารอินทรีย์ (CH2Cl2)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • ในการกำจัดด้วยระบบการไล่ด้วยอากาศ (Air Stripping) หากต้องการกำจัด น้ำที่ปนเปื้อนด้วย โทลูอีน 100 มก./ล. ให้มีความเข้มข้น 1 มก./ล. มีปริมาณน้ำเสีย 100 ลบ.ม. ต่อวัน โดยค่าคงที่ของเฮนรี่ของ โทลูอีน คือ 0.27 ที่ 25 องศาเซลเซียส (หน่วยของค่าคงที่คือ ความเข้มข้น/ความเข้มข้น เทียบในปริมาตรที่เท่ากัน) จงคำนวณอัตราการไหลของอากาศที่ต้องการในระบบ
 • 1 : 271 ลบ.ม./ วัน
 • 2 : 265.3 ลบ.ม./ วัน
 • 3 : 365.3 ลบ.ม./ วัน
 • 4 : 369.3 ลบ.ม./ วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 226 :
 • การกำจัดมลพิษด้วยระบบ การไล่ด้วยอากาศ (Air Stripping) เหมาะสมสำหรับของเสียประเภทใด
 • 1 : น้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยเบนซีน (Benzene) ค่าคงที่เฮนรี่ 4.4 x 10-3 atm-m3/mol ความเข้มข้น 100 มคก./ล.
 • 2 : น้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยคลอโรฟอร์ม (Chloroform) ค่าคงที่เฮนรี่  2.95 x 10-3 atm-m3/mol ความเข้มข้น 100 มก./ล.
 • 3 : น้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วย เอนดริน (Endrin) ค่าคงที่เฮนรี่  4.00 x 10-7 atm-m3/mol ความเข้มข้น 300 มก./ล.
 • 4 : ดินปนเปื้อนด้วยแอนทราซีน (Atrazine) ค่าคงที่เฮนรี่  2.63 x 10-9 atm-m3/mol ความเข้มข้น 100 มคก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 227 :
 • การกำจัดมลพิษด้วยระบบการไล่ด้วยไอน้ำ (Stream Stripping) เหมาะสมสำหรับของเสียประเภทใด
 • 1 : น้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยเบนซีน (Benzene) ค่าคงที่เฮนรี่ 4.4 x 10-3 atm-m3/mol ความเข้มข้น 100 มคก./ล.
 • 2 : น้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยคลอโรฟอร์ม (Chloroform) ค่าคงที่เฮนรี่ 2.95 x 10-3 atm-m3/mol ความเข้มข้น 10 มคก./ล.
 • 3 : น้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยเอนดริน (Endrin) ค่าคงที่เฮนรี่ 4.00 x 10-7 atm-m3/mol ความเข้มข้น 300 มก./ล.
 • 4 : ดินปนเปื้อนด้วยแอนทราซีน (Atrazine) ค่าคงที่เฮนรี่ 2.63 x 10-9 atm-m3/mol ความเข้มข้น 100 มคก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ตรวจสอบวิเคราะห์เชื้อตัวใด เมื่อมีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่เตาเผา
 • 1 : เชื้อบัคเตรี
 • 2 : เชื้อไวรัส
 • 3 : ปาราสิต
 • 4 : เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกรองผ่านเยื่อกรองแบบ Reverse Osmosis
 • 1 : ตัวถูกละลายจะถูกแยกจากสารละลายโดยใช้ความดันที่มีค่าสูงกว่าความดันออสโมติกเป็นตัวบังคับให้ไหลผ่านเยื่อกรอง
 • 2 : น้ำและตัวถูกละลายที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อกรองขณะที่ตัวถูกละลายโมเลกุลขนาดใหญ่จะติดค้างบนเยื่อกรอง 
 • 3 : เยื่อกรองจะแยกประจุชนิดต่างๆ ออกจากน้ำโดยการใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นแรงขับดันให้เกิดการแยกสารเจือปนที่แตกตัวเป็นอิออนสนามไฟฟ้า
 • 4 : ตัวถูกละลายที่มีค่าคงที่เฮนรีต่ำจะแยกผ่านเยื่อกรองขณะที่สารอื่นจะค้างอยู่บนเยื่อกรอง 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 230 :
 • ในการกำจัด trichloroethylene (TCE) ด้วยโอโซน ค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมีค่า 0.001/วินาที  ครึ่งชีวิตของปฏิกิริยามีค่าเป็นเท่าไร 
  สมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง คือ ln(C/C0)=-kt
 • 1 : 1693.14 วัน
 • 2 : 693.14 วินาที
 • 3 : 993.56 วินาที
 • 4 : 356.45 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • สารกัมมันตรังสีซีเซียม -137 (Cs-137) มีค่าครึ่งชีวิต 30 ปี ค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมีค่าเท่าไร
  สมการปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง คือ
 • 1 : 0.693 ปี
 • 2 : 0.693 ต่อปี
 • 3 : 30 ปี
 • 4 : 0.023 ต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • จงคำนวณปริมาณออกซิเจนที่ต้องการในการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ของ Alkene (C7H12) ทางทฤษฎี
 • 1 : 6.66 กรัม O2/ กรัม Alkene
 • 2 : 3.33 กรัม O2/ กรัม Alkene
 • 3 : 10.0 กรัม O2/ กรัม Alkene
 • 4 : 96 กรัม O2/ กรัม Alkene
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • ในการกำจัดของเสียสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางชีววิทยา ค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาอันดับหนึ่งในการย่อยสลายเท่ากับ 0.2 /วัน หากโรงงานมีน้ำเสียปนเปื้อนของเสียดังกล่าว 1 ลบ.ม./วัน ความเข้มข้น 10 มก./ล. และต้องบำบัดให้ความเข้มข้นลดลงเหลือ 1 มก./ล. ต้องใช้ถังปฏิกิริยาที่มีขนาดบรรจุของเหลวเท่าไร (สมการปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง คือ C/C0 = e-kt )
 • 1 : 11.51 ลบ.ม.
 • 2 : 23.03 ลบ.ม.
 • 3 : 0.5 ลบ.ม.
 • 4 : 50 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 234 :
 • น้ำเสียที่ปนเปื้อนไซยาไนด์ ในรูป NaCN ความเข้มข้น 500 มก./ล. ปริมาณ 100 ลบ.ม./วัน ต้องใช้คลอรีนเท่าไรในการกำจัดให้น้ำเสียมีความเข้มข้นลดลงเหลือ 10 มก./ล. 
  ปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้น คือ
              2NaCN + 5 Cl2 +12 NaOH --> N2 + Na2CO3 +10NaCl + 6H2
              น้ำหนักโมเลกุล Cl = 35.5, Na =23, C=12, N=14 
 • 1 : 3.5 กก./วัน
 • 2 : 49 กก./วัน
 • 3 : 35.5 กก./วัน
 • 4 : 88.7 กก./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 235 :
 • ต้องใช้ถ่านกัมมันต์ปริมาณเท่าไร ในการบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของ xylene ที่มีความเข้มข้น 200 มก./ล. ให้เหลือ 20 มก./ล. ปริมาณน้ำเสีย 100 ลบ.ม. ต่อวัน กำหนดให้ค่าคงที่ของฟรุนดิช (K) มีค่า 50 มก./ก. และค่า 1/n มีค่า 0.2 โดยที่ X/M = KCf1/n  
 • 1 : 197.7 กก./วัน
 • 2 : 1,977.40 กก./วัน
 • 3 : 163.8 กก./วัน
 • 4 : 1,638.50 กก./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 641 : 4. Stabilization and Solidification
ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลของการใช้กระบวนการปรับเสถียรภาพ(stabilizer)
 • 1 : ลดการเคลื่อนที่ออกของสารปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
 • 2 : ปรับค่าพีเอชของสารปนเปื้อน
 • 3 : ลดความเป็นพิษ
 • 4 : บำบัดของเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • การทดสอบการชะละลายเพื่อตรวจสอบสมบัติหรือลักษณะการเป็นของเสียอันตราย (TCLP) ตามข้อกำหนดของ US EPA โดยใช้กรดอะซิติก (Acetic acid) เป็นน้ำชะละลาย นั้นเป็นการจำลองสถานการณ์ใด
 • 1 : การเทของเสียอันตรายร่วมกับขยะจากบ้านเรือน
 • 2 : การเทของเสียอันตรายใน monofill
 • 3 : การทิ้งบนดิน
 • 4 : การทิ้งในแม่น้ำลำคลอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 238 :
 • ของเสียอันตรายที่หล่อให้เป็นก้อนแข็งก่อนนำไปฝังกลบไม่จำเป็นต้องทดสอบลักษณะสมบัติข้อใด
 • 1 : Hardness
 • 2 : Compressive Strength
 • 3 : Leachability
 • 4 : Density
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 239 :
 • ข้อใดไม่ไช่วัตถุประสงค์ในการนำกากอุตสาหกรรมอันตรายมาปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็ง
 • 1 : เพื่อลดความเป็นพิษของกากอุตสาหกรรมอันตราย
 • 2 : เพื่อนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่
 • 3 : เพื่อลดอัตราการปลดปล่อยสารพิษของกากอุตสาหกรรมอันตราย
 • 4 : เพื่อบำบัดกากอุตสาหกรรมอันตรายก่อนนำไปฝังกลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :
 • ข้อใดไม่จัดเป็นกลไกการปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็ง
 • 1 : Macroencapsulation และ Microencapsulation
 • 2 : Adsorption และ Absorption
 • 3 : Precipitation
 • 4 : Vapolization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 241 :
 • สารในข้อใดเหมาะสำหรับการปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็งกากปนเปื้อนน้ำมันที่สุด
 • 1 : ซีเมนต์
 • 2 : ปูนขาว
 • 3 : ดินเหนียวดัดแปลง
 • 4 : Pozzolans
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปรับเสถียรและทำเป็นก้อนแข็งโดยใช้ซีเมนต์
 • 1 : ไม่เหมาะกับกากปนเปื้อนโลหะหนัก
 • 2 : ไม่เหมาะกับกากปนเปื้อนสารทำละลายอินทรีย์
 • 3 : ไม่สามารถบำบัดกรดได้
 • 4 : ไม่เหมาะกับกากที่มีความชื้นสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • ตะกอนโลหะหนักชนิดใดที่ต้องเปลี่ยนรูปให้เป็นโลหะซัลไฟด์ก่อนเข้าสู่กระบวนการทำให้เป็นก้อนต่อไป
 • 1 : อาร์เซนิค
 • 2 : โครเมียม
 • 3 : แมงกานีส
 • 4 : ปรอท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • สารเคมีชนิดใดนิยมใช้ในกระบวนการปรับเสถียรของเสียอันตราย
 • 1 : โซเดียมไฮดรอกไซด์
 • 2 : โซเดียมไฮโปคลอไรท์
 • 3 : แคลเซียมออกไซด์
 • 4 : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 245 :
 • การกำจัดตะกอนที่มีแคดเมียมปนเปื้อนต้องเติมสารเคมีชนิดใด เพื่อให้อยู่ในรูปตะกอนที่ไม่ละลายน้ำ
 • 1 : ปูนขาว
 • 2 : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • 3 : ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 4 : โซเดียมไฮโปคลอไรท์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
 • สารประกอบของโลหะหนักชนิดใดมีสถานะที่เสถียร เมื่อหล่อให้เป็นก้อนแข็งก่อนนำไปฝังกลบ
 • 1 : ปรอทไฮดรอกไซด์
 • 2 : ปรอทซัลไฟด์
 • 3 : แคดเมียมไฮดรอกไซด์
 • 4 : โครเมียมไซยาเนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 247 :
 • ของเสียอันตรายที่หล่อให้เป็นก้อนแข็งก่อนนำไปฝังกลบต้องมีลักษณะสมบัติเช่นใด
 • 1 : ปริมาณความเข้มข้นของสารอันตรายในน้ำสกัด ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 • 2 : มีลักษณะสมบัติเป็นกลาง
 • 3 : สามารถรับแรงอัด ซึ่งทดสอบตามมาตรฐาน  ASRM D – 2166  ได้ไม่น้อยกว่า 3.5  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
 • 4 : มีค่าความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 1.15  ตันต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 • ค่าสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) ที่นิยมใช้ในการหล่อของเสียอันตรายให้เป็นก้อนแข็งมีค่าเท่าใด
 • 1 : 0.25
 • 2 : 0.50
 • 3 : 0.75
 • 4 : 1.00
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 :
 • ของเสียชนิดใดใช้ผสมกับของเสียอันตรายในกระบวนการหล่อให้เป็นก้อนแข็งได้
 • 1 : ตะกอนของเสียอุตสาหกรรม
 • 2 : เถ้าลอย
 • 3 : ตะกอนน้ำเสียชุมชน
 • 4 : ตะกอนจากระบบแอนแอโรบิก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • ปฏิกิริยาที่เกิดในกระบวนการหล่อของเสียอุตสาหกรรมด้วยซีเมนต์ คือข้อใด
 • 1 : Neutralization
 • 2 : Oxidation
 • 3 : Pozzolanic
 • 4 : Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 251 :
 • มาตรฐานกำลังรับแรงอัดของสิ่งปฏิกูลที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นก้อนแข็งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
 • 1 : ไม่ต่ำกว่า 15 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : ไม่ต่ำกว่า 1.5 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : ไม่ต่ำกว่า 35 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : ไม่ต่ำกว่า 3.5 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • มาตรฐานความหนาแน่นของสิ่งปฏิกูลที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นก้อนแข็งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
 • 1 : ไม่ต่ำกว่า 1.15 ตัน ต่อลูกบาศก์เมตร
 • 2 : ไม่ต่ำกว่า 11.5 ตัน ต่อลูกบาศก์เมตร
 • 3 : ไม่ต่ำกว่า 11.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • 4 : ไม่ต่ำกว่า 1.15 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 253 :
 • การทำเสถียรหลอดฟลูออเรสเซนส์ที่ใช้แล้ว ต้องใช้สารเคมีประเภทใด
 • 1 : คลอไรด์
 • 2 : ไฮดรอกไซด์
 • 3 : ซัลไฟด์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 254 :
 • สารในข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่สามารถใช้เป็นตัวประสาน (binder) ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อน (stabilization/solidification) ได้
 • 1 : ซีเมนต์
 • 2 : ดินเหนียว
 • 3 : เถ้าลอยถ่านหิน
 • 4 : ZEOLITE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 255 :
 • ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์นั้น สารประกอบใดในซีเมนต์ที่สร้างความแข็งแรง เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ
 • 1 : แคลเซียมออกไซด์
 • 2 : แคลเซียมซัลเฟต
 • 3 : แคลเซียมคาร์บอเนต
 • 4 : แคลเซียมซิลิเกต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์นั้น วัสดุใดที่สามารถช่วยสร้างความแข็งแรง เมื่อทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์กับน้ำ
 • 1 : ปอซโซลาน
 • 2 : มวลรวม
 • 3 : หินปูน
 • 4 : ไฟเบอร์กลาส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ในการบำบัดของเสียที่มีโลหะหนักด้วยการตกตะกอนนั้น โลหะหนักใดที่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทำเสถียรโดยใช้สารเคมีก่อน
 • 1 : Pb
 • 2 : Ba
 • 3 : As (III)
 • 4 : As (V)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 258 :
 • อะไรคือข้อเสียของการบำบัดแบบ Solidification
 • 1 : ราคาแพง
 • 2 : เกิด Sludge
 • 3 : ไม่เหมาะสำหรับของเสียที่มีสารอินทรีย์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 :
 • วัสดุข้อใดที่มักใช้ในการจัดการขยะอันตรายให้อยู่ในสภาวะเสถียรมากที่สุด
 • 1 : Portland cement
 • 2 : Pozzolans
 • 3 : Lime
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • การทดสอบในข้อใดที่ไม่ได้แสดงประสิทธิภาพในการปรับเสถียร
 • 1 : leaching test
 • 2 : toxicity test
 • 3 : chemical test
 • 4 : biological test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมากที่สุดในการปรับเสถียรและทำก้อนแข็งกากอุตสาหกรรม
 • 1 : เป็นการกำจัดกากอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย
 • 2 : สามารถลดความเป็นพิษและปริมาตรกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3 : กากมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากหลังจากผ่านกระบวนการนี้
 • 4 : สามารถใช้กับกากอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดคือวิธีในการบำบัด Cr (VI)
 • 1 :  ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทำเสถียรโดยใช้สารเคมีก่อน
 • 2 :  ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทำเสถียรโดยผ่านความเย็นก่อน
 • 3 :  ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทำเสถียรโดยผ่านความร้อนก่อน
 • 4 :  ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทำเสถียรโดยใช้กรดชะล้างก่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • ตะกอนปรอทเป็นโลหะหนักที่ต้องเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปใดก่อนเข้าสู่กระบวนการทำให้เป็นก้อนต่อไป
 • 1 :  โลหะคลอไรด์
 • 2 :  โลหะฟลูออไรด์
 • 3 :  โลหะออกไซต์
 • 4 :  โลหะซัลไฟต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ Vitrification
 • 1 : ใช้กับของเสียที่มีความเป็นพิษสูง
 • 2 : ใช้อุณหภูมิ 1000-1200 องศาเซลเซียส
 • 3 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง
 • 4 : ใช้ของเสียผสมกับกระบวนการหลอมแก้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • วัสดุชนิดใดไม่จัดเป็น Natural pozzolanic materials
 • 1 : Volcanic lava masses
 • 2 : Deposits of hydrated silicic acid
 • 3 : Fly ash
 • 4 : Diatomaceous earth
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 266 :
 • สารเคมีข้อใดไม่สามารถใช้ในการปรับเสถียรได้
 • 1 : แคลเซียมไฮดรอกไซด์
 • 2 : โซเดียมซัลไฟด์
 • 3 : แคลเซียมไฮโปคลอไรด์
 • 4 : เมโซพอร์รัส ซิลิกา 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดคือกลไก detoxification
 • 1 : เปลี่ยนจากองค์ประกอบเดิมทางเคมี ไปเป็นองค์ประกอบที่มีความเป็นพิษน้อยลง หรือไม่เป็นพิษเลย
 • 2 : สารเคมีอันตรายจะถูกดูดติดผิวของสารตัวกลาง
 • 3 : สารเคมีอันตรายจะถูกดูดซับไว้ในผลึกโครงสร้างขนาดเล็ก
 • 4 : การย่อยสลายทางชีวภาพ ไปเป็นองค์ประกอบที่มีความเป็นพิษน้อยลง หรือไม่เป็นพิษเลย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 268 :
 • ข้อเสียของการเติมปูนขาวเหลวในการปรับเสถียรของเสียอันตรายคือ
 • 1 : เพิ่มค่าความเป็นกรดด่างของสารที่มีความเป็นกรดสูง 
 • 2 :
 • 3 : เหมาะสมสำหรับของเสียสารอินทรีย์
 • 4 : ปูนขาวเกาะเป็นก้อนแข็ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ข้อใดไม่ใช้ปัญหาของการใช้ซีเมนต์ในการทำเสถียรของเสียประเภทสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
 • 1 : อาจเกิดสารระเหยออกมาในช่วงของการผสม
 • 2 : เกิดปัญหาของการคงตัวในระยะยาว
 • 3 : อาจทำให้แข็งตัวช้า
 • 4 : อาจเกิดการระเบิดได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • สารที่ใช้ทำก้อนแข็งแบบใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับสารกัมมันตรังสี
 • 1 : ซีเมนต์
 • 2 : เทอร์โมพลาสติก
 • 3 : ปูนขาว
 • 4 : Vitrification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 271 :
 • การทำเสถียรในข้อใดที่ทำให้ปริมาตรลดลง
 • 1 : ซีเมนต์
 • 2 : เทอร์โมพลาสติก
 • 3 : ปูนขาว
 • 4 : Vitrification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 272 :
 • รหัสเลข 3 หลัก ของการปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 คือข้อใด
 • 1 : 068
 • 2 : 071
 • 3 : 073
 • 4 : 099
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :
 • ข้อใดคือปฏิกิริยา hydration ในการทำให้เป็นก้อนแข็งด้วยซีเมนต์
 • 1 : Al2(SO4)3. 18 H2O + 6 HCO3- ---> 2Al(OH)3 + 3 SO42- +6CO2 + 18 H2O
 • 2 : 3 Zn + 2 FeCl3 ---> 3 ZnCl2 + 2 Fe
 • 3 : 2(3CaO.SiO2) + 6 H2O ---> 3 CaO.2SiO2.3H2O + 3 Ca(OH)2
 • 4 : Me(OH)2  + H2CO3 ---> MeCO3 + 2 H2O
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 642 : 5. Land Disposal
ข้อที่ 274 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการฝังกลบของเสียอันตราย
 • 1 : ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดของเสียและพื้นที่ฝังกลบ
 • 2 : สภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ฝังกลบ
 • 3 : สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ฝังกลบ
 • 4 : ระบบนิเวศวิทยาในบริเวณพื้นที่ฝังกลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดในการฝังกลบของเสียอันตรายคือข้อใด
 • 1 : ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น
 • 2 : การทรุดตัวของพื้นที่หลังการฝังกลบ
 • 3 : การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน
 • 4 : กลิ่น และพาหะนำโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 276 :
 • ข้อใดคือคุณสมบัติสำคัญของ Secure Landfill
 • 1 : มีชั้นกันซึมรองพื้นหลุมอย่างน้อย 2 ชั้น
 • 2 : มีท่อระบายน้ำชะขยะเฉพาะชั้นกันซึมชุดล่างสุด
 • 3 : ท่อระบายน้ำชะขยะต้องทำด้วยกระเบื้องเท่านั้นเพื่อกันการกัดกร่อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :
 • ข้อใดไม่จัดเป็นการกำจัดแบบ Land Disposal
 • 1 : Landfill
 • 2 : Injection Well
 • 3 : Drying Bed
 • 4 : Waste Piles
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :
 • Secure Landfill เหมาะกับขยะประเภทใด
 • 1 : ของเสียประเภทกระดาษ
 • 2 : ของเสียจากครัวเรือน
 • 3 : ของเสียจากตลาดสด
 • 4 : ของเสียประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :
 • แผ่นพลาสติกที่ใช้ปูดาดในหลุมฝังกลบของเสียอันตรายทำจากวัสดุในข้อใด
 • 1 : High Density Polypropylene
 • 2 : High Density Polyethylene
 • 3 : Low Density Polypropylene
 • 4 : Low Density Polyethylene
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 280 :
 • ข้อใดที่ไม่ควรพบในหลุมฝังกลบขยะอันตราย
 • 1 : Double layer Liner System
 • 2 : Leachate control system
 • 3 : Enriched gas เช่น Methane
 • 4 : Cover system
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 281 :
 • Extraction Well หมายถึงข้อใด
 • 1 : บ่อที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียอันตราย ด้วยการดูดสารอันตรายออกจากน้ำ
 • 2 : บ่อที่ใช้อัดน้ำดีเพื่อเจือจางน้ำใต้ดินที่ถูกปนเปื้อนให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้
 • 3 : บ่อที่ใช้ดูดน้ำใต้ดินที่ถูกปนเปื้อนขึ้นมาเพื่อนำไปบำบัด
 • 4 : บ่อที่ใช้อัดน้ำเสียอันตรายที่บำบัดแล้วสู่ชั้นใต้ดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักของระบบฝังกลบกากอุตสาหกรรม
 • 1 : ระบบป้องกันน้ำชะ
 • 2 : ระบบควบคุมและระบายก๊าซ
 • 3 : ระบบระบายน้ำใต้ดิน
 • 4 : พื้นที่กันชน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 283 :
 • ข้อใดไม่ใช่ระบบป้องกันและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหลุมฝังกลบ
 • 1 : ระบบติดตามน้ำชะกากอุตสาหกรรม
 • 2 : ระบบติดตามตรวจสอบก๊าซ
 • 3 : ระบบติดตามตรวจสอบดิน
 • 4 : ระบบติดตามตรวจสอบน้ำใต้ดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการปิดทับหลุมฝังกลบ
 • 1 : ช่วยลดปริมาณน้ำชะกากของเสีย
 • 2 : ช่วยป้องกันกลิ่น
 • 3 : ช่วยป้องกันการกัดเซาะ
 • 4 : ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลาย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 285 :
 • สาเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีปิดทับหลุมฝังกลบ
 • 1 : ช่วยลดปริมาณน้ำชะกาก
 • 2 : ช่วยป้องกันกลิ่น
 • 3 : ช่วยป้องกันการกัดเซาะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 286 :
 • ปัจจุบันไม่อนุญาตให้กำจัดของเสียชนิดใดโดย Secure Landfill
 • 1 : PCBs
 • 2 : Cyanides
 • 3 : Halogenated organic compounds
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Secure Landfill
 • 1 : ชั้นฝังกลบต้องสูงกว่าระดับน้ำใต้ดินอย่างน้อย 10 ฟุต
 • 2 : ชั้นฝังกลบต้องปูด้วยแผ่น HDPE อย่างน้อย 2 ชั้น
 • 3 : บนชั้นฝังกลบต้องปูด้วยแผ่น flexible-membrane lining
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill)  ที่นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายที่อยู่ในรูปที่คงตัว (เสถียร) ไปฝังกลบ จัดเป็นโรงงานประเภทใด
 • 1 : โรงงานประเภท 101
 • 2 : โรงงานประเภท 104
 • 3 : โรงงานประเภท 105
 • 4 : โรงงานประเภท 106
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลุมฝังกลบที่ต้องมี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 • 1 : ระบบกันซึม 
 • 2 : ระบบรวบรวมก๊าซ 
 • 3 : ระบบการตรวจสอบการรั่วไหล
 • 4 : ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • ข้อใดเป็นหน้าที่ของ Geotextile ในชั้นป้องกันของหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 • 1 : ป้องกันการซึมผ่านของน้ำชะ
 • 2 : มีลักษณะเป็นตาข่ายเพื่อการระบายน้ำ
 • 3 : รองรับน้ำหนักของหลุมฝังกลบให้มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้หลังจากปิดหลุมแล้ว
 • 4 : ช่วยกรองเศษขยะขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการอุดตันของชั้นทราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดเป็นหน้าที่ของชั้นดินเหนียวในชั้นป้องกันของหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 • 1 : ป้องกันการซึมผ่านของน้ำชะ
 • 2 : เป็นชั้นรองรับการซึมผ่านของน้ำชะ หาก HDPE ชั้นที่สองชำรุดหรือเสื่อมสภาพ 
 • 3 : รองรับน้ำหนักของหลุมฝังกลบให้มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้หลังจากปิดหลุมแล้ว
 • 4 : ช่วยกรองเศษขยะขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการอุดตันของชั้นทราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นที่ตั้งหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 • 1 : พื้นที่น้ำท่วม (Flood plains) จะเป็นการยุ่งยากมากถ้าในกรณีหลุมฝังกลบเกิดน้ำท่วม
 • 2 : พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) เพราะว่าจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำได้ ตลอดจนการควบคุมการ ทำงานฝังกลบจะเกิดความลำบากและต้องลงทุนสูง
 • 3 : แม่น้ำ (River) ไม่ควรเลือกสถานที่ฝังกลบใกล้แม่น้ำมากเกินไป กล่าวคือ ควรอยู่ห่างจากแม่น้ำมากกว่า 5 กิโลเมตร เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยจากแม่น้ำและการปนเปื้อนจากหลุมฝังกลบไปสู่แม่น้ำ
 • 4 : พื้นที่ที่ไม่คงตัว (Unstable Areas) ได้แก่ บริเวณที่เกิดจากการพังทลายของดินหรือโคลน พื้นที่บริเวณที่มีการยุบตัวของดิน ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การเลือกที่ตั้งด้านทางธรณีวิทยาของพื้นที่ สำหรับหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 • 1 : ไม่ขวางทางน้ำเพื่อป้องกันการชะและการแพร่กระจายของมลสารสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • 2 : มีแนวกันชนรอบพื้นที่เพื่อป้องกันความรำคาญที่อาจก่อให้แก่พื้นที่ข้างเคียง
 • 3 : สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าน้ำหนักของเสียและอุปกรณ์ที่จะกดทับบนหลุมเพื่อป้องกันการทรุดตัวของชั้นดิน
 • 4 : ควรตั้งบนพื้นที่ที่มีชั้นดินเป็นดินเหนียว เพื่อป้องกับการซึมผ่านของน้ำชะขยะสู่สิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • บ่อตรวจสอบน้ำใต้ดิน (Monitoring well) มีไว้เพื่ออะไร
 • 1 : เพื่อตรวจสอบโอกาสปนเปื้อนของมลพิษจากหลุมฝังกลบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน
 • 2 : เพื่อตรวจสอบระดับน้ำใต้ดิน (well head)
 • 3 : เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของของมลพิษจากหลุมฝังกลบจาก Surface Runoff
 • 4 : เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำชะกากตามแนวทาง Toxicity characteristic leaching procedure
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 295 :
 • การเก็บน้ำใต้ดินของบ่อตรวจสอบน้ำใต้ดิน ต้องวิเคราะห์พารามิเตอร์ใด
 • 1 : pH, EC, TDS, BOD5, COD, Hydrocarbon
 • 2 : pH, EC, TDS, Alkalinity, Chloride, BOD, COD, Hydrocarbon 
 • 3 : pH, EC, TDS, As, Cu, Cr, Cd, Pb, Hg, Ni, Zn
 • 4 : pH, EC, TDS, As, Cu, Cr, Cd, Pb, Hg, Ni, Zn, Hydrocarbon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 296 :
 • ความถี่ของการตรวจสอบบ่อติดตามตรวจสอบน้ำใต้ดินของหลุมฝังกลบของเสียอันตรายในช่วงดำเนินการ  คือ
 • 1 : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • 2 : เดือนละ 1 ครั้ง
 • 3 : ปีละ 2 ครั้ง
 • 4 : ปีละ 1 ครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 297 :
 • ความถี่ของการตรวจสอบบ่อติดตามตรวจสอบน้ำใต้ดิน ในช่วงการดูแลหลุมฝังกลบของเสียอันตรายภายหลังการปิดทับถาวร  คือ
 • 1 : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • 2 : เดือนละ 1 ครั้ง
 • 3 : ปีละ 2 ครั้ง
 • 4 : ปีละ 1 ครั้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 :
 • บริษัทในข้อใดรับอนุญาตให้กำจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีกำจัดโดยหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 • 1 : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2 : บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
 • 3 : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • 4 : บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ข้อใดที่ ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ
 • 1 : ต้องใช้ใบกํากับการขนส่ง
 • 2 : ต้องมีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อนการดําเนินการบําบัดหรือกําจัด
 • 3 : ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
 • 4 : ต้องมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 300 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์กำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนที่แนะนำโดยกรมควบคุมมลพิษ
 • 1 : ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึง พิจารณาคาบการเกิดซ้ำในช่วง 100 ปี
 • 2 : ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ที่ 1 และ 2
 • 3 : สภาพภูมิประเทศ ความลาดชันไม่เกิน 15% 
 • 4 : อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดินอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของชั้นดินเหนียวที่ใช้เป็นวัสดุกันซึมในชั้นป้องกันของหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 • 1 : มีค่าการซึมผ่านน้ำ 10-5 ซม./วินาที หนาอย่างต่ำ 0.3 เมตร
 • 2 : มีค่าการซึมผ่านน้ำ 10-7 ซม./วินาที หนาอย่างต่ำ 0.9 เมตร
 • 3 : มีค่าการซึมผ่านน้ำ 10-12 ซม./วินาที หนาอย่างต่ำ 0.3 เมตร
 • 4 : มีค่าการซึมผ่านน้ำ 10-12 ซม./วินาที หนาอย่างต่ำ 0.9 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 302 :
 • ข้อใดเป็นการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 • 1 : ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
 • 2 : อัดฉีดลงบ่อใต้ดินหรือชั้นดินใต้ทะเล
 • 3 : หมักทําปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
 • 4 : ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งของระบบตรวจสอบ (Monitoring) น้ำใต้ดิน
 • 1 : มีจำนวนบ่ออย่างน้อย 3 บ่อ อยู่ตำแหน่งเหนือทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 1 บ่อ และใต้ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 2 บ่อ
 • 2 : มีจำนวนบ่ออย่างน้อย 4 บ่อ อยู่ตำแหน่งเหนือทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 2 บ่อ และใต้ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 2 บ่อ 
 • 3 : มีจำนวนบ่ออย่างน้อย 5 บ่อ อยู่ตำแหน่งเหนือทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 1 บ่อ และใต้ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 2 บ่อ และรอบข้างอีก 2 บ่อ
 • 4 : มีจำนวนบ่ออย่างน้อย 6 บ่อ อยู่ตำแหน่งเหนือทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 2 บ่อ และใต้ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 2 บ่อ และรอบข้างอีก 2 บ่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 304 :
 • ข้อใดไม่ใช่การออกแบบการปิดหลุมฝังกลบ
 • 1 : การปิดหลุมฝังกลบตามที่ออกแบบไว้ด้วยดินถมบดอัดแน่นหนา 30 เซนติเมตร
 • 2 : ผิวดินมีความลาดชันอย่างน้อยร้อยละ 3 เพื่อลดการซึมผ่านของน้ำลงสู่ชั้นของเสีย
 • 3 : ชั้นระบายน้ำ ประกอบด้วย วัสดุสังเคราะห์แบบ geonet ที่มีค่าสัมประสิทธิการซึมผ่านของน้ำ ไม่มากกว่า 3x10-5 ตารางเมตร/วินาที
 • 4 : ดินชั้นบนเป็นดินธรรมดาที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชคลุมดินเป็นชั้นบนสุดมีความหนา 90 เซนติเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติหลังจากปิดหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
 • 1 : ดูแลรักษาระดับและความลาดชันของผิวดินและพืชที่ใช้ปกคลุมหลุมฝังกลบ
 • 2 : ตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน ต่อไปอีกเป็นเวลาอย่างน้อย 30 ปี
 • 3 : รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อน ทั้งดิน น้ำ และอากาศ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 4 : ดูแลระบบรวบรวมกาซมีเทนเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 306 :
 • หลุมฝังกลบของเสียอันตรายของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่จังหวัดอะไร
 • 1 : นครนายก
 • 2 : ระยอง
 • 3 : สระแก้ว
 • 4 : อยุธยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 307 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อควรคำนึงในการบำบัดของเสียอันตรายแบบอัดฉีดลงบ่อใต้ดิน (underground injection)
 • 1 : ชั้นหินมีช่องรูพรุนที่จะรับของเสียอันตราย และโดยรอบเป็นชั้นที่น้ำซึมผ่านไม่ได้
 • 2 : ต้องอัดฉีดน้ำให้ลึกลงไปถึงชั้นเกลือหิน หรือชั้นที่ไม่ลึกกว่าชั้นน้ำจืด
 • 3 : บ่อรับของเสียอันตรายต้องตั้งในพื้นที่มีความเสถียร ไม่มีรอยเลื่อนในชั้นหิน ไม่มีความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหว
 • 4 : ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 308 :
 • ข้อใดคือความเสี่ยงของการบำบัดของเสียอันตรายแบบอัดฉีดลงบ่อใต้ดิน (underground injection)
 • 1 : การกระจายของมลพิษ ออกสู่ชั้นน้ำใต้ดิน เนื่องจากความบกพร่องของบ่อเก็บของเสีย
 • 2 : การกระจายของมลพิษ ออกสู่ชั้นน้ำใต้ดิน เนื่องการฉีกขาดของแผ่นวัสดุกันซึม
 • 3 : การเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากกาซมีเทนจากการย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • 4 : การกระจายของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการปนเบื้อนในน้ำผิวดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :
 • รหัสเลข 3 หลัก ของการฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 คือข้อใด
 • 1 : 068
 • 2 : 071
 • 3 : 073
 • 4 : 099
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 310 :
 • ข้อใดเรียงลำดับถูกต้องจากข้างบนไปข้างล่าง ระบบกันซึม  2  ชั้น ของหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 
 • 1 : ชั้นทราย 30 ซม. ปูทับด้วย Geotextile / ระบบรวบรวมน้ำชะ/ HDPE 1.5 มม. / Geonet ปูทับด้วย Geotextile/ ระบบรวบรวมน้ำชะ/ HDPE 1.5 mm มม. /ชั้นดินเหนียว 90 ซม./ ชั้นดินเดิมอัดแน่น
 • 2 : ชั้นทราย 60 ซม. ปูทับด้วย Geotextile / ระบบรวบรวมน้ำชะ/ HDPE 1.5 มม. /ชั้นดินเหนียว/ HDPE 1.5 mm มม. /ชั้นระบายอากาศ/ชั้นดินเหนียว 60 ซม./ ชั้นดินเดิมอัดแน่น
 • 3 : ชั้นทราย 60 ซม. ปูทับด้วย Geotextile / HDPE 1.5 มม. /ชั้นดินเหนียว 60 ซม. / Geonet ปูทับด้วย Geotextile/ HDPE 1.5 mm มม. /ชั้นดินเหนียว 60 ซม./ ชั้นดินเดิมอัดแน่น
 • 4 : ชั้นทราย 30 ซม. ปูทับด้วย Geotextile / ระบบรวบรวมน้ำชะ/ ชั้นระบายอากาศ/HDPE 1.5 มม. / Geonet ปูทับด้วย Geotextile/ ระบบรวบรวมน้ำชะ/ HDPE 1.5 mm มม. /ชั้นดินเหนียว 90 ซม./ ชั้นดินเดิมอัดแน่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 311 :
 • ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดให้ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ปิดหลุมฝังกลบเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียน ใน ปี พ.ศ. 2553
 • 1 : ให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำใต้ดินให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
 • 2 : ให้ดำเนินการซ่อมแซมและจัดหาวัสดุที่ใช้ปิดคลุมหลุมฝังกลบของเสียอันตราย และหลุมฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตรายทั้งหมด
 • 3 : ให้ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม
 • 4 : ให้ปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญของ geotextile ที่ใช้ในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย ในระยะดำเนินการ
 • 1 : ความคงทนต่อ ultraviolet light
 • 2 : clogging
 • 3 : ความคงทนต่อ abrasion
 • 4 : Impact resistance
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • วัสดุในภาพคือ
 • 1 : Geosynthetic clay liner
 • 2 : Geotextile
 • 3 : High-density polyethylene sheet
 • 4 : Geonet
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 643 : 6. Site Remediation
ข้อที่ 314 :
 • กระบวนการบำบัดและฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกปนเปื้อนในข้อใด ที่สามารถทำในดิน ณ จุดที่ถูกปนเปื้อนนั้นเลยได้ (in-situ remediation)
 • 1 : การเผา (Incineration)
 • 2 : รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse osmosis)
 • 3 : การสกัดไอระเหยจากดิน (Soil vapor extraction)
 • 4 : การล้างดิน (Soil washing)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 315 :
 • Superfund เป็นกองทุนที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์เพื่อข้อใด
 • 1 : ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติภัยที่เกิดจากสารอันตราย
 • 2 : ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารอันตรายที่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้
 • 3 : จัดตั้งหน่วยงานตอบโต้อุบัติภัยกรณีฉุกเฉินจากสารอันตราย
 • 4 : ช่วยเหลือประเทศยากจนที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 316 :
 • In-Situ Treatment หมายถึงข้อใด
 • 1 : การบำบัดของเสียอันตรายที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำยุค
 • 2 : การบำบัดของเสียอันตรายในโรงบำบัดที่ปิดมิดชิดเพื่อกันการรั่วไหลของสารอันตราย
 • 3 : การบำบัดของเสียภายในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียนั้น
 • 4 : การบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย ณ จุดที่เป็นพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • การทำ Containment หมายถึงข้อใด
 • 1 : การป้องกันการซึมของสารอันตรายสู่ชั้นใต้ดิน
 • 2 : ภาชนะที่จัดเตรียมพิเศษสำหรับบรรจุของเสียอันตรายก่อนนำไปกำจัด
 • 3 : ภาชนะใส่สารดูดซับของเสียอันตรายกรณีเกิดการหกหล่น หรือรั่วไหล
 • 4 : ถังบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 318 :
 • ข้อใด ไม่ใช่การทำ Bioremediation
 • 1 : การเติมจุลินทรีย์พิเศษลงในดินที่ถูกปนเปื้อนเพื่อทำลายสารพิษในดิน
 • 2 : การเติมสารอาหารให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายสารพิษของจุลินทรีย์
 • 3 : การเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในดินหรือชั้นน้ำใต้ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายสารพิษของจุลินทรีย์
 • 4 : การเติมสารเคมีลงในดินเพื่อทำลายสารพิษในดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 319 :
 • ในการสกัดสารระเหยง่ายออกจากดินสิ่งที่ขาดไม่ได้คือข้อใด
 • 1 : การบำบัดก๊าซหรือไอของสารปนเปื้อนก่อนปล่อย
 • 2 : สำรวจว่าความดันปั๊มคงที่หรือไม่
 • 3 : เปลี่ยนตัวทำละลายที่ใช้สกัด
 • 4 : นำไประเหยเอาไอน้ำออกให้หมด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 320 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการนำขึ้นมากำจัด
 • 1 : สามารถเลือกวิธีกำจัดได้ง่าย
 • 2 : มีแนวโน้มที่จะกำจัดได้ง่าย
 • 3 : ไม่ก่อให้เกิดมลพิษบริเวณพื้นดิน
 • 4 : รู้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของการบำบัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 321 :
 • ในประเทศไทย พบของเสียอันตรายประเภทใดมากที่สุด
 • 1 : ตะกอนและของแข็งโลหะหนัก
 • 2 : ตัวทำละลาย (solvent)
 • 3 : น้ำเสียล้างอัดรูป
 • 4 : ขยะติดเชี้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 322 :
 • ในการบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางชีวภาพ (Bioremediation) ที่ปนเปื้อนในชั้นดินถ้าหาก พบว่าค่า permeability ของชั้นดินมีค่าสูงควรจะเลือกการบำบัดอย่างไร
 • 1 : In situ
 • 2 : Ex situ
 • 3 : Out situ
 • 4 : Above situ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 323 :
 • กระบวนการในข้อใดต่อไปนี้ ที่เป็นการให้ความร้อนที่ไม่สูงแก่ ดิน สลัดจ์ ตะกอนที่ปนเปื้อน เพื่อระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compound) ออกโดยไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้
 • 1 : Air sparging
 • 2 : Soil venting
 • 3 : Thermal desorption
 • 4 : Catalytic oxidation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 • ข้อใดเป็นกระบวนการบำบัดฟื้นฟูที่ปนเปื้อน โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการเก็บกักและลดปริมาณความปนเปื้อนลง
 • 1 : Natural Attenuation
 • 2 : Natural Elimination
 • 3 : Self Purification
 • 4 : Conservation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • ในการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเมื่อต้องเข้าไปสำรวจอาคารที่เก็บถังสารเคมีที่ไม่ทราบชนิด ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ระดับใด
 • 1 : A
 • 2 : B
 • 3 : C
 • 4 : D
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 326 :
 • วิธีการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนในข้อใด ที่เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับ ใช้มานานและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมาก (Established technology)
 • 1 : Phytoremediation
 • 2 : Pump and treat
 • 3 : Microwave extraction
 • 4 : Vitrification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 • การบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ในพื้นที่ที่ปนเปื้อนด้วย Benzene ที่มีดินเป็นดินร่วนปนทราย ในข้อใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 : In-situ Stabilization/Solidification
 • 2 : Thermal desorption
 • 3 : In-situ vartification
 • 4 : Soil Vapor extraction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 328 :
 • ในการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน การขุดดินปนเปื้อนขึ้นมาเพื่อทำการบำบัดแบบ ex-situ จะก่อให้เกิดผลกระทบในข้อใด
 • 1 : ค่าใช้จ่ายสูง
 • 2 : เกิดปัญหาเนื่องจากฝุ่น
 • 3 : ทำให้สารปนเปื้อนระเหยสู่บรรยากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • ชั้นดินที่ชุ่มด้วยน้ำบาดาล เรียกว่าอย่างไร
 • 1 : Vadose zone
 • 2 : Saturated zone
 • 3 : Aquifer
 • 4 : Aquitard
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :
 • ชั้นดินที่อยู่เหนือระดับน้ำบาดาลและไม่อิ่มตัวหรือชุ่มน้ำบาดาล เรียกว่าอย่างไร
 • 1 : Vadose zone
 • 2 : Saturated zone
 • 3 : Aquifer
 • 4 : Aquitard
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • ดินชนิดใดต่อไปนี้มี Hydraulic conductivity ต่ำสุด
 • 1 : ดินเหนียว
 • 2 : ดินร่วน
 • 3 : ดินทราย
 • 4 : กรวด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 332 :
 • จงเรียงลำดับความสำคัญในการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน จากมากไปน้อย
 • 1 : น้ำบาดาล น้ำผิวดินปนเปื้อน ดินปนเปื้อน
 • 2 : ถังสารเคมีรั่ว ดินปนเปื้อน น้ำบาดาลปนเปื้อน
 • 3 : ดินปนเปื้อน ถังสารเคมีรั่ว น้ำบาดาลปนเปื้อน
 • 4 : น้ำผิวดินปนเปื้อน น้ำบาดาลปนเปื้อน ดินปนเปื้อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 :
 • ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนในการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย
 • 1 : การปล่อยให้ธรรมชาติบำบัด โดยมีการตรวจติดตามและดูแล
 • 2 : การจำกัดหรือกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • 3 : การตรวจภาพถ่ายทางอากาศในอดีต ของบริเวณที่มีการปนเปื้อน
 • 4 : การนำสารที่ปนเปื้อนกลับไปใช้ใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • ข้อใดเป็นการบำบัดดินปนเปื้อน โดยใช้ความร้อนในการเผาไหม้สารอินทรีย์ระเหยง่ายและกึ่งระเหยง่าย
 • 1 : Thermal destruction
 • 2 : Thermal desorption
 • 3 : Vitrification
 • 4 : Soil vapor extraction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 335 :
 • ข้อใดเป็นการบำบัดดินปนเปื้อน โดยใช้ความร้อนในการระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกึ่งระเหยง่ายออกจากดินที่ปนเปื้อนนั้น
 • 1 : Thermal destruction
 • 2 : Thermal desorption
 • 3 : Vitrification
 • 4 : Soil vapor extraction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 336 :
 • สารในข้อใดเมื่อปนเปื้อนในดินและน้ำบาดาลจะเกิด Light Aqueous Phase Liquid (LNAPL)
 • 1 : ไตรคลอโรอีธีน (TCE)
 • 2 : เบนซีน (Benzene)
 • 3 : โครเมียม (Chromium)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • สารในข้อใดเมื่อปนเปื้อนในดินและน้ำบาดาลจะเกิด Dense Aqueous Phase Liquid (DNAPL)
 • 1 : ไตรคลอโรอีธีน (TCE)
 • 2 : เบนซีน (Benzene)
 • 3 : โครเมียม (Chromium)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด เกี่ยวกับการบำบัดดินที่ปนเปื้อนแบบ ex-situ bioremediation
 • 1 : โดยทั่วไปแล้ว จะใช้เวลาในการบำบัดน้อย
 • 2 : โดยทั่วไปแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายสูง
 • 3 : อาจมีประสิทธิภาพไม่ดี ในการบำบัดดินที่แบ่งชั้นมาก
 • 4 : อาจใช้กระบวนการหมัก (composting)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • การบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแบบใดต่อไปนี้ เป็นการบำบัดโดยใช้พืช
 • 1 : Bioventing
 • 2 : Phytoremediation
 • 3 : Soil flushing
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :
 • การบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแบบใดต่อไปนี้ เป็นการบำบัดโดยใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ทำให้สิ่งที่ถูกปนเปื้อน เช่น ดิน กลายเป็นแก้ว ซึ่งจะคลุมทับสิ่งปนเปื้อนไว้
 • 1 : solidification
 • 2 : chemical extraction
 • 3 : vitrification
 • 4 : incineration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • ถ้าพบว่า soil distribution coefficient (Kd) ของ Cr(VI) ในหน้าดินที่ปนเปื้อนด้วยกรดโครมิกมีค่า 0.63 mL/g หน้าดินนี้จะเป็นแหล่งที่ทำให้น้ำบาดาลปนเปื้อนจากการซึมชะของน้ำฝนหรือไม่
 • 1 : ใช่ เนื่องจาก Cr(VI) จะถูกชะละลายไปอย่างช้าๆ
 • 2 : ใช่ เนื่องจาก Cr(VI) จะถูกชะละลายไปอย่างรวดเร็ว
 • 3 : ไม่ใช่ เนื่องจาก Cr(VI) จะไม่ถูกชะละลาย
 • 4 : ไม่ใช่ เนื่องจาก Cr(VI) จะถูกรีดิวซ์เป็น Cr(III) อย่างรวดเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 342 :
 • ดินที่ปนเปื้อนด้วยไซลีน (xylene) ในปริมาณ 3500 mg/kg จะต้องใช้เวลาบำบัดอย่างน้อยเท่าใด เพื่อให้เหลือความปนเปื้อนของไซลีนในดิน 100 mg/kg เมื่อการย่อยสลายทางชีวภาพมีค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง เท่ากับ 0.032 /วัน
 • 1 : 36 วัน
 • 2 : 114 วัน
 • 3 : 235 วัน
 • 4 : 479 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :
 • ในการ กระบวนการใดต่อไปนี้ที่เป็นการเป่าอากาศลงไปในชั้นน้ำบาดาล เพื่อไล่ให้สารเคมีระเหยง่ายหรือกึ่งระเหยง่ายออกจากน้ำบาดาลนั้น
 • 1 : Air stripping
 • 2 : Air sparging
 • 3 : aeration
 • 4 : soil venting
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :
 • ผลการวิเคราะห์ดินจากพื้นที่ปนเปื้อนของโรงงานที่ใช้กรดโครมิก มีดังนี้ 

  ตัวอย่าง

  ปริมาณ Cr(VI) ในน้ำชะละลาย

  (มิลลิกรัมต่อลิตร)

  ปริมาณ Cr(VI) ในดิน

  (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

  1

  31.0

  17.0

  2

  20.0

  10.0

  3

  13.0

  7.5

  4

  10.0

  7.0

  5

  7.1

  4.5

  ค่า soil distribution coefficient (Kd) ของ Cr(VI) เป็นเท่าใด

 • 1 : 0.50 มิลลิลิตรต่อกรัม
 • 2 : 0.59 มิลลิลิตรต่อกรัม
 • 3 : 0.63 มิลลิลิตรต่อกรัม
 • 4 : 0.70 มิลลิลิตรต่อกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 345 :
 • ข้อใดเป็นการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายแบบที่ทำในพื้นที่ (in-situ remediation)
 • 1 : Supercritical fluid extraction
 • 2 : Incineration
 • 3 : Soil vapor extraction
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 346 :
 • ข้อใดเป็นการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายแบบที่ทำนอกพื้นที่ (ex-situ remediation)
 • 1 : Air sparging
 • 2 : Bioventing
 • 3 : Permeable reactive barrier
 • 4 : Thermal desorption
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 347 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายด้วยวิธี in-situ bioremediation
 • 1 : ปริมาณออกซิเจนมักเป็นตัวจำกัดอัตราเร็วปฏิกิริยา
 • 2 : สามารถใช้ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ในการเติมออกซิเจนได้
 • 3 : เพื่อให้ปฏิกิริยาดำเนินไปอย่างรวดเร็ว อาจต้องมีการเติมสารอาหารที่จำเป็นด้วย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 348 :
 • ถ้าไตรคลอโรเอธิลีน (TCE) ที่ปนเปื้อนในน้ำใต้ดินมีการย่อยสลายทางชีวภาพ และมีเวลาครึ่งชีวิต (half life) เท่ากับ 10 ปี สมมติว่าการย่อยสลายนี้เป็นแบบ exponential ไตรคลอโรเอธิลีนจะมีค่าคงที่ของอัตราเร็วปฏิกิริยาเป็นเท่าไร
 • 1 : 14.4 ต่อวัน
 • 2 : 0.069 ต่อวัน
 • 3 : 0.00019 ต่อวัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • กระบวนการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทางชีวภาพ (bioremediation) ในข้อใดที่เป็นการให้สารอาหาร และออกซิเจนแก่จุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้
 • 1 : Bioventing
 • 2 : Bioconcentration
 • 3 : Biostimulation
 • 4 : Bioaugmentation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 350 :
 • เมื่อมีรั่วไหลของสาร DNAPL (Dense Non Aqueous Phase Liquid) ลงสู่น้ำใต้ดิน มีวิธีการจัดการอย่างไร
 • 1 : Vertical Barrier Wall
 • 2 : Air Sparging
 • 3 : Horizontal Barrier
 • 4 : Air Stripping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 351 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compound: VOC)
 • 1 : Pump and Treat
 • 2 : Vertical Barrier Wall
 • 3 : Soil Vapor Extraction (SVE)
 • 4 : Horizontal Barrier
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 352 :
 • ถังบรรจุ PCE (Perchloroethylene) มีสาร PCE อยู่ 20 ลิตร ถูกเททิ้งลงบ่อน้ำใต้ดินที่มีปริมาตร 500,000 ลบ.ม. จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสาร PCE ในน้ำใต้ดิน (กำหนดให้ความหนาแน่นของสาร PCE = 1.623 กิโกรัมต่อลิตร)
 • 1 : 52.5 ไมโครกรัมต่อลิตร
 • 2 : 64.9 ไมโครกรัมต่อลิตร
 • 3 : 74.5 ไมโครกรัมต่อลิตร
 • 4 : 75.9 ไมโครกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 353 :
 • น้ำเสียปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร ถูกทิ้งลงบนดินที่มีมวลเท่ากับ 1100 กิโลกรัม โดยน้ำเสียดังกล่าวมีความเข้มข้นของสารแคดเมียมเท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารแคดเมียมในดินในหน่วย มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • 1 : 151.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • 2 : 165.11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • 3 : 170.45 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • 4 : 181.82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • ในบ่อน้ำ 4000 ลูกบาศก์เมตร มีสาร Malathion หกกระจายลง ทำให้น้ำในบ่อมีความเข้มข้นของสาร Malathion ถึง 8 มิลลิกรัมต่อลิตร วิศวกรสิ่งแวดล้อมได้เสนอใช้ดิน 800 กิโลกรัม เพื่อทำหน้าที่ดูดซับสาร Malathion ในบ่อได้ โดยมีค่าคงที่ของ Langmuir Isotherm a เท่ากับ 0.01 และ b เท่ากับ 4.5 จงคำนวณหาว่าน้ำในบ่อจะมีสาร Malathion เหลืออยู่กี่มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 1 : 5.27 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 5.83 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 6.07 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 6.44 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • ข้อใดเป็น การทำ Bioremediation
 • 1 : การเติมจุลินทรีย์ลงไปในดินที่ถูกปนเปื้อนเพื่อทำลายสารพิษในดิน
 • 2 : การเติมอากาศและสารอาหารให้กับจุลทรีย์ที่มีอยู่แล้วในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายสารพิษในดิน
 • 3 : การสร้างจุลินทรีย์ชนิดพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมพื่นที่ดินที่ต้องการทำลายสารพิษที่ปนเปื้อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 356 :
 • วิธีการบำบัดแบบ In-Situ Treatment หมายถึงข้อใด
 • 1 : การบำบัดของเสียอันตรายชนิดพิเศษที่ต้องใช้เทคโนโลยีสร้างขึ้นโดยเฉพาะ
 • 2 : การบำบัดของเสียอันตราย ณ จุดที่บนพื้นที่ปนเปื้อนโดยตรง
 • 3 : การบำบัดของเสียอันตรายโดยนำของเสียออกจากบริเวณปนเปื้อนแล้วไปบำบัดในห้องปฏิบัติการ
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • บ่อที่ใช้อัดน้ำเสียอันตรายที่บำบัดแล้วสู่ชั้นใต้ดิน หมายถึงบ่อใด
 • 1 :  Recharge Well
 • 2 :  Confined Aquifer Well
 • 3 :  Extraction Well
 • 4 :  Observed Well
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 :
 • สารปนเปื้อนชนิดใดยังไม่สามารถใช้ Phytoremediation ประยุกต์ในการบำบัดได้
 • 1 : PCBs
 • 2 : PAHs
 • 3 : Chlorinated solvents
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 359 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Phytoremediation
 • 1 : สารอินทรีย์ทุกชนิดสามารถดูดซึมได้ด้วยพืช
 • 2 : ความสามารถในการดูดซึมสารอินทรีย์พิจารณาจากค่า Kow
 • 3 : ethylbenzene ไม่สามารถดูดซึมได้บริเวณรากของพืช
 • 4 : benzene มีความสามารถในการระเหยได้ต่ำกว่า toluene
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • ข้อใดไม่ใช่การบำบัดแบบ Phytoremediation
 • 1 : Phytoextraction
 • 2 : Phytodegradation
 • 3 : Phytovolatilization
 • 4 : Phytooxidation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 361 :
 • ข้อใดเป็นวิธีป้องกันของเสียอันตรายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมรอบนอก
 • 1 : ขุดสร้างกำแพงดินเหนียวรอบพื้นที่ปนเปื้อน
 • 2 : เพิ่มอุณหภูมิใต้ดินเพื่อให้ของเสียอันตรายระเหยขึ้นมา
 • 3 : ขุดสร้างกำแพงดินเหนียวรอบพื้นที่และสูบน้ำออก
 • 4 : สูบของเสียอันตรายออกจากพื้นที่โดยตรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 362 :
 •  การบำบัดดินที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายด้วยกระบวนการทางชีววิทยาคือข้อใด

 • 1 :  อัดอากาศลงไปใต้ดินเพื่อไล่ของเสียอันตรายออก
 • 2 :   เพิ่มอุณหภูมิใต้ดินเพื่อให้ของเสียอันตรายระเหยขึ้นมา
 • 3 :  เติมอาหารและอากาศลงใต้ดินเพื่อให้แบคทีเรียกำจัดของเสียอันตราย
 • 4 :  สูบอากาศใต้ดินที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายออกมาบำบัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 644 : 7. Management
ข้อที่ 363 :
 • Manifest คือข้อใด
 • 1 : เอกสารที่ใช้กำกับเพื่อติดตามการเกิด การขนส่ง และ การกำจัดของเสียอันตราย
 • 2 : การเก็บรวบรวมขยะอันตรายด้วยแรงคนเป็นหลัก
 • 3 : เอกสารกำกับสารอันตราย เพื่อให้รายละเอียดตัวสาร วิธีการใช้ และวิธีแก้ไขกรณีหกหล่น
 • 4 : การติดตามดูแลการจัดเก็บของเสียอันตรายของโรงงาน โดยภาครัฐ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 364 :
 • หน่วยงานใดของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับของเสียอันตรายโดยตรง
 • 1 : สำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • 2 : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 3 : กรมควบคุมมลพิษ
 • 4 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 365 :
 • ลำดับความสำคัญในการจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste Management Hierarchy) ที่กำหนดโดย U.S. EPA ในข้อใดต่อไปนี้ที่เรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง 1) การบำบัด 2) การทิ้ง 3) การลดที่จุดกำเนิด 4) การนำกลับมาใช้ใหม่
 • 1 : 2-1-3-4
 • 2 : 3-4-2-1
 • 3 : 3-4-1-2
 • 4 : 1-2-3-4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 • หน่วยงานใดดังต่อไปนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกับกรมควบคุมมลพิษ ของประเทศไทย
 • 1 : U.S.GS
 • 2 : U.S.MC
 • 3 : U.S.DOE
 • 4 : U.S.EPA
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 367 :
 • ในแง่ของการคัดแยกของเสียอันตราย ข้อปฏิบัติใดไม่ควรกระทำ
 • 1 : แยกของเสียอันตรายที่เป็นอันตรายออกจากขยะทั่วไป
 • 2 : ใช้น้ำฉีดล้างพื้นที่มีวัสดุอันตรายอยู่บนพื้นบางส่วน
 • 3 : ไม่นำของเสียอันตรายที่เป็นของแข็งผสมกับน้ำแล้วทิ้งลงท่อระบายน้ำ
 • 4 : มีแบบพิมพ์เขียวแสดงรายละเอียดการวางท่อระบายน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :
 • รถขนขยะประเภทใดไม่เหมาะที่จะใช้กับขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล
 • 1 : รถอัดขยะชนิด 6 ล้อ
 • 2 : รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้าง
 • 3 : รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ
 • 4 : รถยนต์บรรทุกขยะแบบขอเกี่ยว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • การเก็บไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ควรทำอย่างไร เพื่อป้องอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้
 • 1 : จัดเก็บในขวดสีชา เพื่อลดความรุนแรงจากแสงแดด
 • 2 : เก็บในตู้เย็นสำหรับเก็บสารโดยเฉพาะ
 • 3 : เก็บให้ห่างจากน้ำและความร้อน
 • 4 : เก็บในที่มืดและอากาศถ่ายเทได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :
 • การเก็บอีเทอร์ควรทำอย่างไร เพื่อป้องอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้
 • 1 : จัดเก็บในขวดสีชา เพื่อลดความรุนแรงจากแสงแดด
 • 2 : เก็บในตู้เย็นสำหรับเก็บสารโดยเฉพาะ
 • 3 : เก็บให้ห่างจากน้ำและความร้อน
 • 4 : เก็บในที่มืดและอากาศถ่ายเทได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 371 :
 • สิ่งที่ต้องมีการกำหนดสำหรับการขนส่งกากของเสียอันตราย คือข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางโดยละเอียด
 • 2 : รายชื่อคนขับ และผู้ร่วมทาง
 • 3 : ชนิดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
 • 4 : ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในการขนส่ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • การคัดแยกกระป๋องสเปรย์ที่ใช้แล้วให้ทำดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 1 : จัดเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เช่น ลังไม้
 • 2 : เจาะกระป๋องและบีบให้แบนไล่อากาศออกให้หมด
 • 3 : ถอดฝาฉีดสเปรย์ออก
 • 4 : แยกเป็นขยะประเภทกระป๋องโลหะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 373 :
 • Poly Chlorinated Biphenyls (PCBs) เป็นสารอันตรายและไม่มีการนำเข้ามาตั้งแต่ ปี 2518 แล้ว แต่ยังพบได้ในกากของเสียประเภทไหน
 • 1 : ถังเก็บประจุไฟฟ้า
 • 2 : กากของเสียจากกิจกรรมล้างภาพ
 • 3 : กากของเสียจากโรงงานชุบโลหะ
 • 4 : ไม่มีการพบอีก ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • ข้อใดคือปัญหาของของเสียอันตราย
 • 1 : การเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายยังไม่ถูกต้องเหมาะสม
 • 2 : การขาดการบำบัดหรือกำจัดอย่างถูกวิธี
 • 3 : การลักลอบทิ้งของเสียอันตรายในสถานที่สาธารณะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • สาเหตุของปัญหาของเสียอันตรายคือข้อใด
 • 1 : ระบบการจัดการของเสียอันตรายยังไม่ครอบคลุมครบทุกแหล่งกำเนิด
 • 2 : ระบบกำจัดของเสียอันตรายที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 • 3 : ประชาชนยังขาดความรู้ และความเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากของเสียอันตรายที่ขาดการจัดการที่ถูกต้อง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 376 :
 • อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน คืออะไร
 • 1 : SOPs
 • 2 : POPs
 • 3 : STPs
 • 4 : OPTs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 377 :
 • สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามเขตแดนคือข้อใด
 • 1 : สนธิสัญญาเกียวโต
 • 2 : สนธิสัญญาบาเซล
 • 3 : สนธิสัญญาเจนนีวา
 • 4 : สนธิสัญญาสตอกโฮล์ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 378 :
 • อนุสัญญาใดเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
 • 1 : สนธิสัญญาเกียวโต
 • 2 : สนธิสัญญาบาเซล
 • 3 : สนธิสัญญาเจนนีวา
 • 4 : สนธิสัญญาสตอกโฮล์ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 379 :
 • ผลิตภัณฑ์ทางการค้าของสารพีซีบี (PCB) มีหมายเลข 4 ตัวตามหลังชื่อทางการค้าซึ่งหมายเลข 2 ตัวหลังหมายถึงข้อใด
 • 1 : เปอร์เซ็นต์คลอรีน
 • 2 : จำนวนอะตอมคลอรีน
 • 3 : เปอร์เซ็นต์ฟอสเฟต
 • 4 : จำนวนอะตอมฟอสเฟต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548)
 • 1 : กากกัมมันตรังสี
 • 2 : น้ำเสียที่ส่งไปบำบัดนอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง
 • 3 : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จากสำนักงาน บ้านพักอาศัย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :
 • ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลาเท่าใด
 • 1 : 30 วัน
 • 2 : 60 วัน
 • 3 : 90 วัน
 • 4 : 120 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • สิ่งใดที่ผู้ประกอบกิจการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องมีตามกฎหมาย
 • 1 : แผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
 • 2 : รายงานการเงินประจำปี
 • 3 : รายงานกระบวนการบำบัดและสารเคมีที่ใช้โดยละเอียด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 383 :
 • ผู้ครอบครองของเสียอันตรายในข้อใดต่อไปนี้ ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเสียอันตราย
 • 1 : มีของเสียอันตรายในครอบครอง 2000 กิโลกรัมต่อเดือน ขึ้นไป
 • 2 : มีของเสียอันตรายในครอบครอง 1000 กิโลกรัมต่อเดือน ขึ้นไป
 • 3 : มีของเสียอันตรายในครอบครองไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อเดือน
 • 4 : มีของเสียอันตรายในครอบครองไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อเดือน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548)
 • 1 : มีการกำหนดรหัสเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยใช้รหัสเลข 7 หลัก
 • 2 : เลข 2 หลักกลาง แสดงถึงกระบวนการเฉพาะในการประกอบกิจการที่ทำให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • 3 : เลข 2 หลักแรกแสดงถึงประเภทของการประกอบกิจการ
 • 4 : เลข 2 หลักสุดท้าย แสดงถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :
 • การทดสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยนำมาสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) จะทำขึ้นก็ต่อเมื่อ ค่าความเข้มข้นทั้งหมด (Total Concentration) ของสารอันตรายใดๆ เป็นไปตามข้อใด
 • 1 : มีค่าไม่เกินค่า TTLC แต่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่า STLC ของสารนั้น
 • 2 : มีค่าไม่เกินค่า STLC แต่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่า TTLC ของสารนั้น
 • 3 : มีค่าไม่เกินค่า STLC แต่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่า TCLP ของสารนั้น
 • 4 : มีค่าไม่เกินค่า TCLP แต่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่า STLC ของสารนั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 386 :
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) กำหนดให้แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน ต้องประกอบด้วยรายละเอียดในข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : ขั้นตอนและวีธีการปฏิบัติ ในการตอบสนองต่ออัคคีภัย การระเบิด หรือการรั่วไหล
 • 2 : การเตรียมการกับหน่วยงานท้องถิ่น
 • 3 : แผนการหนีภัยสำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • การสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) เพื่อวิเคราะห์หาค่าสารที่ระเหยได้ เช่น trichloroethylene จะต้องปฏิบัติตามข้อใด
 • 1 : เติมน้ำสกัดลงในตัวอย่าง จากนั้นนำของผสมไปไล่อากาศด้วยก๊าซไนโตรเจน
 • 2 : ไล่อากาศและออกซิเจนออกจากน้ำสกัด ก่อนที่จะเติมลงในตัวอย่าง
 • 3 : ใส่น้ำสกัดลงในตัวอย่างในขวดที่มีฝาปิดมิดชิด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 388 :
 • น้ำสกัดที่ใช้ในวิธี Waste Extraction Test (WET) เป็นสารใด
 • 1 : กรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก
 • 2 : กรดอะซิติก
 • 3 : กรดซิตริก
 • 4 : กรดไฮโดรคลอริก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • โรงงานที่จะประกอบกิจการปรับสภาพของเสียรวม ที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องขอใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภทใดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : 101
 • 2 : 105
 • 3 : 106
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • โรงงานที่จะประกอบกิจการคัดแยก และ/หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องขอใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภทใดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : 101
 • 2 : 105
 • 3 : 106
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 391 :
 • โรงงานที่จะประกอบกิจการนำกลับมาใช้ประโยชน์สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องขอใบอนุญาตเป็นโรงงานประเภทใดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 1 : 101
 • 2 : 105
 • 3 : 106
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :
 • การปฏิบัติในข้อใด ไม่ จัดเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
 • 1 : การลดการใช้น้ำในการล้างผลิตภัณฑ์
 • 2 : การบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
 • 3 : การจัดระเบียบสถานที่ในโรงงานให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ
 • 4 : การเปลี่ยนไปใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยลงในกระบวนการผลิต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 393 :
 • การปฏิบัติในข้อใดเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
 • 1 : การแยกของเสียอันตรายออกจากของเสียไม่อันตราย
 • 2 : การนำสารเคมีกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต
 • 3 : การเผาทำลายของเสียในโรงงาน
 • 4 : การแลกเปลี่ยนของเสียกับโรงงานอื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : การแยกของเสียอันตรายออกจากของเสียไม่อันตราย
 • 2 : การทำสะเทินสารเคมีที่เป็นกรดหรือด่าง ก่อนส่งบริษัทรับกำจัดของเสีย
 • 3 : การเก็บสารเคมีในห้องทดลองให้เป็นระเบียบบนชั้น เรียงตามตัวอักษรของชื่อสาร
 • 4 : มีคำตอบมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 395 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่กำหนดให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งไปจำหน่ายในประเทศในกลุ่ม EU รับซากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นกลับมาบำบัดเอง
 • 1 : WEEE
 • 2 : ISO
 • 3 : GRI
 • 4 : EMS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :
 • ข้อใดต่อไปนี้มีการกำหนดปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ ส่งไปจำหน่ายในประเทศในกลุ่ม EU
 • 1 : WEEE
 • 2 : RoHS
 • 3 : IEEE
 • 4 : EMS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 397 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ “Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)”
 • 1 : “Cradle-to-grave” concept
 • 2 : Hazardous waste identification system
 • 3 : Hazard Ranking System
 • 4 : Manifest system
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 398 :
 • ข้อใดคือคำจำกัดความของ Material safety data sheet (MSDS)
 • 1 : เอกสารกำกับการขนส่งแสดงรายละเอียดการติดตามการขนส่งวัตถุอันตราย
 • 2 : เอกสารชุดตัวเลขโดยแต่ละชุดจะหมายถึง สารที่สามารถแสดงสูตรได้ในเชิงอะตอม การจับของอะตอม และโครงสร้าง 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วยชุดตัวเลขไม่เกิน 9 หลัก (xxxxxx-xx-x) ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขทั้งชุดด้วยคอมพิวเตอร์
 • 3 : เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ แสดงรายละเอียดความปลอดภัยเบื้องต้นทางด้านข้อมูลกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การดับเพลิง การจัดการกรณีหกรั่วไหล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 399 :
 • เมื่อสิ้นสุดกระบวนการดำเนินการตามระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest system) ผู้กำเนิดของเสียอันตราย (Hazardous waste generator) จะต้องมีเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Hazardous waste manifest document) จำนวนรวมทั้งหมดกี่ฉบับ (ฉบับใดบ้าง)
 • 1 : 1 ฉบับ (ฉบับที่ 1)
 • 2 : 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 และ 2)
 • 3 : 1 ฉบับ (ฉบับที่ 2)
 • 4 : 2 ฉบับ (ฉบับที่ 2 และ 6)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 400 :
 • การขนย้ายของเสียอันตรายต้องขออนุญาตองค์กรใด
 • 1 : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2 : สำนักจัดการของเสียและขยะอันตราย
 • 3 : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 4 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :
 • กองทุนประเภท Superfund เป็นกองทุนที่จัดตั้งในที่ใด และเพื่อจุดประสงค์ใด
 • 1 : จัดที่เยอรมัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากสารอันตราย
 • 2 : จัดที่เยอรมัน เพื่อช่วยเหลือสำหรับโรงงานที่ต้องการค่าใช้จ่ายในการบำบัดจากการปนเปื้อนสารอันตราย
 • 3 : จัดที่อเมริกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารอันตรายที่ไม่สามารถหาผู้มารับผิดชอบได้
 • 4 : จัดที่อเมริกา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการปนเปื้อนของเสียอันตรายในแหล่งแม่น้ำ หรือ มหาสมุทร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 402 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์จากการที่ไทยได้เข้าร่วมลงนามกับอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention)
 • 1 : ได้รับสิทธิในการส่งออกของเสียอันตราย ไปกำจัดในประเทศภาคีซึ่งมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีความสามารถใน การกำจัดของเสียอันตราย
 • 2 : จะได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการ และด้านการเงิน จากกองทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการขนส่ง เคลื่อนย้าย และกำจัดของเสียอันตราย
 • 3 : จะได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ จากประเทศภาคีที่พัฒนาแล้ว เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ
 • 4 : สามารถค้าขายกับประเทศภาคี และนอกภาคี ในการส่งออก และนำเข้าเกี่ยวกับของ เสียอันตรายได้ทุกชนิด และทุกวิธีการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 403 :
 • ข้อใดไม่ใช่ กฎหมายหลัก 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารอันตรายในประเทศไทย 
 • 1 :  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
 • 2 :  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
 • 3 :  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 • 4 :  พระราชบัญญัติเทศบาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร