สภาวิศวกร

สาขา : สิ่งแวดล้อม

วิชา : Solid Waste Engineering

เนื้อหาวิชา : 631 : 1. Characteristics of municipal solid wastes
ข้อที่ 1 :
 • ขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากโรงอาหารจัดเป็น
 • 1 : Garbage
 • 2 : Rubbish
 • 3 : Industrial waste
 • 4 : Hazardous waste
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Rubbish จะทำให้ ขยะเน่าเหม็นง่ายขึ้น
 • 2 : คนรวยมักสร้างขยะมากกว่าคนจน
 • 3 : Transfer station ของขยะกรุงเทพมหานครอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : Commingled solid waste หมายถึง ขยะที่มีวัสดุหลายชนิดปะปนกัน
 • 2 : Rubbish หมายถึง ขยะที่มี food waste เป็นองค์ประกอบหลัก
 • 3 : Litter หมายถึง ขยะที่รวบรวมอยู่ในถังขยะ
 • 4 : Refuse หมายถึง ขยะที่ได้แยกขยะครัวออกแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • ขยะที่ทิ้ง(as discarded) ในรถขยะ มีีองค์ประกอบและลักษณะดังแสดงในตาราง จงหาว่า Energy content ของขยะ ในรถขยะเท่ากับกี่ Btu/lb

  องค์ประกอบ

  น้ำหนัก, lb

  Energy, Btu/lb

  Food waste

  1000

  2000

  Plastics

  400

  16000

  Paper

  2000

  8000

 • 1 : 7176.5
 • 2 : 7.65
 • 3 : 717.6
 • 4 : 76.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • ขยะก่อนผ่าน compactor มีองค์ประกอบและลักษณะดังแสดงในตาราง หลังการอัดขยะนี้โดย compactor ซึ่งมี compaction ratio = 2 จงหาว่า Specific weight ของขยะ หลังจากผ่าน compactor แล้ว เท่ากับ กี่ lb/yd3

  องค์ประกอบ

  น้ำหนัก, lb

  Specific weight, lb/yd3

  Food waste

  1000

  500

  Plastics

  400

  100

  Paper

  2000

  200

 • 1 : 21.25
 • 2 : 4.25
 • 3 : 212.5
 • 4 : 425
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 6 :
 • ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการดำรงชีพหรือมูลฝอยชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดดังต่อไปนี้
 • 1 : ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล
 • 2 : รูปแบบของการดำรงชีวิต
 • 3 : ทัศนคติในการดำรงชีวิต
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :
 • ขยะมีน้ำหนักแห้งเท่ากับ 125 กก./ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้โดยการแทนที่อากาศในช่องว่าง ถ้าขยะมีความชื้นเท่ากับ 25% จงคำนวณหาน้ำหนักเปียกของขยะ
 • 1 : 60 กก./ลบ.ม.
 • 2 : 94 กก./ลบ.ม.
 • 3 : 167 กก./ลบ.ม.
 • 4 : 500 กก./ลบ.ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 8 :
 • Ultimate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้
 • 1 : ไนโตรเจน
 • 2 : สารระเหยง่าย
 • 3 : เถ้า
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • Proximate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้
 • 1 : ไนโตรเจน
 • 2 : สารระเหยง่าย
 • 3 : ไฮโดรเจน
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของขยะมูลฝอย
 • 1 : Biodegradable waste ได้แก่ Food waste, Paper, Textile
 • 2 : Combustible waste ได้แก่ Wood, Textile, Paper
 • 3 : Inorganic waste ได้แก่ Metals, Plastic, Rubber,
 • 4 : ไม่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 11 :
 • ตัวแปรที่สำคัญของคุณสมบัติขยะมูลฝอยที่ต้องพิจารณาในการหมักทำปุ๋ยได้แก่อะไร
 • 1 : ความชื้น
 • 2 : ค่าความร้อน
 • 3 : ขี้เถ้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • คุณลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญระหว่างขยะเมืองใหญ่ และขยะชนบท ได้แก่
 • 1 : ขยะเมืองใหญ่มีโอกาสเน่าได้ง่ายกว่า
 • 2 : อัตราการเกิดของขยะเมืองใหญ่ต่อคนสูงกว่า และ % เศษอาหารสดต่ำกว่า
 • 3 : ขยะชนบทมีความหลากหลายประเภทมากกว่า
 • 4 : ขยะชนบทสามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 13 :
 • ขยะอินทรีย์ได้แก่
 • 1 : ยาง กระเบื้อง ถังพลาสติก หนังสือพิมพ์ ถุงมือยาง กล่องไม้ขีด
 • 2 : หนัง แก้ว กระดาษเคลือบมัน อิฐหัก เศษผัก กรอบรูป
 • 3 : เศษผ้า คลิปหนีบกระดาษ นิตยสาร กระเป๋าหนัง สายไฟ
 • 4 : ช้อนพลาสติก ผ้า กระดาษลูกฟูก โฟม ยาง หนังเทียม ไม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • การใช้เครื่องบดเศษอาหารใต้อ่างล้างชามเพื่อทิ้งลงท่อระบายน้ำ มีความเหมาะสมหรือไม่ในประเทศไทย
 • 1 : เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
 • 2 : เหมาะสม เพื่อความสะดวกและป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าของเศษอาหาร
 • 3 : ไม่เหมาะสม เนื่องจากจะเพิ่มปัญหาของระบบระบายและบำบัดน้ำทิ้ง
 • 4 : ไม่เหมาะสม เพราะเครื่องมีราคาแพง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 15 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 200,000 คน จากสถิติขยะที่เก็บขนได้ 58,400 ตัน/ปี อัตราการเกิดขยะของชุมชนแห่งนี้คือ
 • 1 : 0.292 กก./คน
 • 2 : 2.92 กก./คน/วัน
 • 3 : 0.8 กก./คน
 • 4 : 0.8 กก./คน/วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :
 • ขยะชุมชนแห่งหนึ่งมีคุณสมบัติดังแสดงในตาราง จงหา % ความชื้นรวม

  องค์ประกอบ

  % นน.

  % ความชื้น

  เศษอาหาร

  15.5

  70

  กระดาษ

  40.5

  6

  กิ่งไม้-ใบไม้

  21.5

  60

  แก้ว

  10

  2

  โลหะ

  9.5

  3

  ฝุ่น ขี้เถ้า ฯลฯ

  3

  8

  รวม

  100

 • 1 : 149 %
 • 2 : 24.83 %
 • 3 : 26.91 %
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • ขยะจากชุมชนแห่งหนึ่งมี % องค์ประกอบ และ % รีไซเคิล ดังแสดงในตาราง ปริมาณขยะที่เหลือที่ต้องนำไปกำจัดจะมีปริมาณลดลงเท่าใด

  องค์ประกอบ

  % โดยน้ำหนัก

  % รีไซเคิล

  เศษอาหาร

  9

  กระดาษ

  34

  30

  กระดาษแข็ง

  6

  8

  พลาสติก

  7

  8

  ผ้า

  2

  ยาง

  0.5

  หนัง

  0.5

  ขยะจากสวน

  18.5

  12

  ไม้

  2

  แก้ว

  8

  12

  กระป๋อง

  6

  6

  โลหะอื่นๆ

  3.5

  4

  ฝุ่น ขี้เถ้า ฯลฯ

  3

  รวม

  100

 • 1 : 15 %
 • 2 : 20 %
 • 3 : 85 %
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • การศึกษาลักษณะของมูลฝอย มีการศึกษาในลักษณะใดบ้าง
 • 1 : ทางกายภาพ
 • 2 : ทางเคมี
 • 3 : ทางฟิสิกส์
 • 4 : ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • การศึกษาลักษณะของมูลฝอย เพื่อใช้พิจารณาสิ่งใดบ้าง
 • 1 : จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอย
 • 2 : คำนวณออกแบบระบบท่อระบายน้ำชะขยะ
 • 3 : เพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 20 :
 • ความหนาแน่นของมูลฝอย ใช้ในรูปหน่วย SI ตรงตามข้อใด
 • 1 : kg/m3
 • 2 : lb/ft3
 • 3 : lb/yd3
 • 4 : g/yd3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดของข้อสรุปในการหาค่าความชื้น
 • 1 : อบที่อุณหภูมิ 100 C เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
 • 2 : อบที่อุณหภูมิ 105 C จนแน่ใจว่าขยะนั้นแห้งสนิท
 • 3 : อบที่อุณหภูมิ 105 C เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
 • 4 : อบที่อุณหภูมิ 102 C เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 • จากข้อ ก) ถึง ข้อ จ) จงเรียงลำดับถูกผิดของแต่ละข้อ
  ก) ขยะคือวัสดุที่เหลือใช้ และไม่เป็นที่ต้องการของมนุษย์อีกต่อไป
  ข) การพัฒนาด้านการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค มีส่วนทำให้ปัญหาขยะลดลง
  ค) เศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้ปัญหาขยะลดลง
  ง) การเผากลางแจ้ง การฝังกลบ เททิ้งลงในแม่น้ำลำคลอง เทกองกลางแจ้ง เป็นการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่ประชากรยังไม่หนาแน่น
  จ) ที่พักอาศัยก่อให้เกิดขยะพิษได้ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ
 • 1 : ก) ถูก ข) ผิด ค) ผิด ง) ถูก จ) ถูก
 • 2 : ก) ถูก ข) ผิด ค) ถูก ง) ผิด จ) ถูก
 • 3 : ก) ถูก ข) ถูก ค) ผิด ง) ผิด จ) ถูก
 • 4 : ก) ถูก ข) ผิด ค) ผิด ง) ผิด จ) ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 :
 • จงคำนวณหาค่าความร้อน ที่ขยะเปียกมีองค์ประกอบดังนี้ C760H1980O874.7N12.7S เมื่อ C, H, O, S เป็น percent by weight และ W เป็น ความชื้นของขยะซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.20 % โดยน้ำหนัก กำหนดให้ คาร์บอนมี 12.01 kg./mol ไฮโดรเจน 1.01 kg./mol ออกซิเจน 16.00 kg./mol ไนโตรเจน 14.01 kg./mol ซัลเฟอร์ 32.06 kg./mol

  ค่าความร้อน (Btu/lb) = 145·C + 610·{H-(1/8)·O} + 40·S + 10·N 

 • 1 : 5,840 Btu/lb
 • 2 : 12,518 Btu/lb
 • 3 : 14,836 Btu/lb
 • 4 : 25,332 Btu/lb
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 24 :
 • จงคำนวณน้ำหนักแห้งจริง (kg) ของ Food + Textiles + Wood ถ้าเก็บตัวอย่างขยะมา 100 kgจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
 • 1 : 12.2 kg
 • 2 : 13.2 kg
 • 3 : 14.2 kg
 • 4 : 15.2 kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • ความชื้นรวมของขยะกองหนึ่งมีค่าเท่ากับ 30% ถ้าให้ความหนาแน่นขยะแห้งเป็น 200 kg/m3 จงคำนวณหาความหนาแน่นเปียกของขยะโดยรวมทั้งหมด
 • 1 : 245.71 kg/m3
 • 2 : 255.71 kg/m3
 • 3 : 265.71 kg/m3
 • 4 : 285.71 kg/m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 26 :
 • ปริมาตรแรกเริ่มของมูลฝอยกองหนึ่งเป็น 15.3 ลูกบาศก์เมตร ทำการบดอัดให้เหลือ 4 ลูกบาศก์เมตร จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่ลดลง และ อัตราส่วนการบดอัด
 • 1 : 282.5 %, 2.80
 • 2 : 73.85 %, 3.83
 • 3 : 73.85 %, 2.83
 • 4 : 282.5 %, 3.83
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :
 • จงคำนวณหาออกซิเจนตามทฤษฎี Stoichiometric air สำหรับการเผาไหม้ก๊าซมีเทน 1 กรัม โดยสมการดังนี้
  CH4 + 2O2  ® CO2 + 2H2O
 • 1 : 2 กรัม ของออกซิเจน
 • 2 : 3 กรัม ของออกซิเจน
 • 3 : 4 กรัม ของออกซิเจน
 • 4 : 5 กรัม ของออกซิเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • ข้อใดเป็นองค์ประกอบของสามเหลี่ยมของการเกิดไฟ
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ออกซิเจน
 • 3 : อุณหภูมิและออกซิเจน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • ค่า C, H, O, N, S นำไปใช้ทำอะไรได้
 • 1 : หาค่าความร้อนของขยะ
 • 2 : หาปริมาณน้ำชะขยะ
 • 3 : หาชนิดของก๊าซที่อาจจะถูกปล่อยออกมาได้จากขยะ
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 30 :
 • ข้อใดเป็นผลจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
 • 1 : การนำความร้อน
 • 2 : การแผ่รังสี
 • 3 : น้ำ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 31 :
 • อุปกรณ์ที่ใช้หาค่าความร้อนของมูลฝอยคือ
 • 1 : เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟ
 • 2 : เครื่องบอมแคลอรี่มิเตอร์
 • 3 : เครื่องไอออนเทอร์โมกราฟ
 • 4 : เครื่องเทอร์มอลวิชวลไลเซอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 32 :
 • ข้อใดเป็นหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง
 • 1 : การลดปริมาณที่แหล่งกำเนิด
 • 2 : การคัดเอาของมีค่าออก
 • 3 : การเก็บขนและขนส่ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • อัตราการเกิดมูลฝอยในชุมชนหนึ่งๆมีความเกี่ยวข้องกับ
 • 1 : กิจกรรมในชุมชนนั้นๆ
 • 2 : จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้าน
 • 3 : ค่าจีดีพีของประเทศ
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 • มูลฝอยมีค่าความร้อน as received = 1,000 Btu/lb หากมูลฝอยมีความหนาแน่น 400 kg/m3 มีค่า %moisture content = 20 และค่า %ash = 10 จงหาค่าความร้อนแบบ dry basis (Btu/lb) ของมูลฝอยนี้
 • 1 : 1000
 • 2 : 1111
 • 3 : 1250
 • 4 : 1429
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :
 • การจัดแบ่งประเภทมูลฝอยควรกำหนดโดยใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณา
 • 1 : แบ่งตามศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
 • 2 : แบ่งตามระบบกำจัดมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับมูลฝอยแต่ละประเภท
 • 3 : แบ่งตามสภาพความเป็นพิษของมูลฝอย
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 36 :
 • มูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในข้อใดไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ
 • 1 : สถานประกอบการพาณิชยกรรมขนาดใหญ่
 • 2 : พื้นที่เกษตรกรรม
 • 3 : ระบบสาธารณูปโภค
 • 4 : ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชุมชน
 • 1 : ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • 2 : ฤดูกาล
 • 3 : สภาพเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชุมชนที่มีรายได้น้อยมีลักษณะที่สังเกตได้อย่างไร
 • 1 : มีเศษอาหารเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่
 • 2 : มีกระดาษเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่
 • 3 : มีเศษกิ่งไม้ใบไม้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่
 • 4 : มีเศษแก้วเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • หากชุมชนมีการคัดแยกวัสดุจำพวกกระดาษและพลาสติกออกเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ จะส่งผลอย่างไรต่อลักษณะสมบัติของมูลฝอยที่เหลืออยู่
 • 1 : มูลฝอยที่เหลืออยู่มีน้ำหนักจำเพาะลดลง
 • 2 : มูลฝอยที่เหลืออยู่มีพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น
 • 3 : มูลฝอยที่เหลืออยู่มีความชื้นเพิ่มขึ้น
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • ในการวิเคราะห์มูลฝอยแบบประมาณ (Proximate Analysis) จะไม่สามารถทราบข้อมูลลักษณะสมบัติมูลฝอยในข้อใด
 • 1 : องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอย
 • 2 : ความชื้นของมูลฝอย
 • 3 : ปริมาณสารอินทรีย์หรือของแข็งที่เผาได้ในมูลฝอย
 • 4 : ปริมาณเถ้าในมูลฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :
 • สมบัติในการยอมให้น้ำซึมผ่าน (Permeability) ของมูลฝอยขึ้นกับปัจจัยข้อใด
 • 1 : ขนาดช่องว่างในมูลฝอย
 • 2 : ความหนืดของน้ำ
 • 3 : ระดับของการบดอัดมูลฝอย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 :
 • การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในมูลฝอยโดยละเอียด (Ultimate analysis) มีประโยชน์อย่างไร
 • 1 : ทำให้สามารถวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารพิษในมูลฝอยได้
 • 2 : สามารถนำไปใช้ในการออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดมูลฝอยได้
 • 3 : ทำให้สามารถประเมินปริมาณสารมลพิษที่จะแพร่ออกสู่สิ่งแวดล้อมหลังการกำจัดได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • ผลต่างระหว่างพลังงานความร้อนสูง (Higher calorific value) และพลังงานความร้อนต่ำ (Lower calorific value) ของมูลฝอยคือข้อใด
 • 1 : ความร้อนจำเพาะที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิมูลฝอยจากอุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิเผาไหม้
 • 2 : ความร้อนจำเพาะที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิน้ำจากอุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิเผาไหม้
 • 3 : ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะน้ำในมูลฝอยเป็นไอน้ำ
 • 4 : ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะมูลฝอยเป็นก๊าซ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • สูตรของดูลอง (Modified Dulong formula) ที่ใช้ในการประเมินพลังงานความร้อนของมูลฝอยมีที่มาหรือสมมติฐานอย่างไร
 • 1 : พลังงานความร้อนรวมของมูลฝอยคือผลรวมของพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ธาตุองค์ประกอบแต่ละธาตุในมูลฝอย
 • 2 : องค์ประกอบธาตุออกซิเจนในมูลฝอยอยู่ในรูปของน้ำทั้งหมด
 • 3 : ปริมาณธาตุไฮโดรเจนที่เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้มีค่าเท่ากับปริมาณธาตุไฮโดรเจนทั้งหมดหักด้วยหนึ่งส่วนแปดของปริมาณธาตุออกซิเจน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 :
 • ข้อใดเป็นคุณสมบัติทางกายภาพของขยะมูลฝอย
 • 1 : Volatile matter
 • 2 : Fusing point
 • 3 : Individual component
 • 4 : Heating value
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :
 • ข้อใดเป็นคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอย
 • 1 : Individual component
 • 2 : Particle size
 • 3 : Ultimate analysis
 • 4 : Biodegradable fraction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • ข้อใดเป็นคุณสมบัติทางชีวภาพของขยะมูลฝอย
 • 1 : Individual component
 • 2 : Particle size
 • 3 : Ultimate analysis
 • 4 : Biodegradable fraction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 48 :
 • ถ้าต้องการนำขยะมูลฝอยมาทำปุ๋ยควรพิจารณาคุณสมบัติข้อใด
 • 1 : Density
 • 2 : Heating value
 • 3 : Biodegradable fraction
 • 4 : Fusing point
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 :
 • ตัวอย่างขยะมูลฝอยมีค่า Moisture content เท่ากับ 50% หาโดยวิธี Wet-mass method ถ้าหาโดยวิธี Dry-mass method ค่า Moisture content ของตัวอย่างนี้จะเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 25%
 • 2 : 50%
 • 3 : 75%
 • 4 : 100%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 50 :
 • ขยะมูลฝอยที่ประกอบด้วย Food waste 15 kg และ Paper 45 kg ขยะมูลฝอยนี้มีค่า Density เท่ากับเท่าใด ถ้า Typical Density ของ Food waste และ Paper เท่ากับ 290 kg/m3 และ 85 kg/m3 ตามลำดับ
 • 1 : 0.05 kg/m3
 • 2 : 0.53 kg/m3
 • 3 : 0.16 kg/m3
 • 4 : 103.45 kg/m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • ขยะมูลฝอยที่ประกอบด้วย Food waste 15 kg และ Paper 45 kg ขยะมูลฝอยนี้มีค่า Energy content เท่ากับเท่าใดถ้า Typical Energy content ของ Food waste และ Paper เท่ากับ 4650 kJ/kg และ 16750 kJ/kg ตามลำดับ
 • 1 : 13725 kJ/kg
 • 2 : 54900 kJ/kg
 • 3 : 18300 kJ/kg
 • 4 : 823500 kJ/kg
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 :
 • ข้อใด คือ ขยะประเภท Demolition
 • 1 : คอนกรีต
 • 2 : ฟางข้าว
 • 3 : สลัดจ์
 • 4 : เศษอาหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • เศษอาหาร, พลาสติก, กระดาษ จัดเป็นขยะประเภทใด
 • 1 : ขยะอนินทรีย์
 • 2 : ขยะอินทรีย์
 • 3 : ขยะโรงงาน
 • 4 : ขยะอันตราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :
 • น้ำหนักจำเพาะ (Specific weight) ของเศษกระดาษโดยทั่วไปมีค่าเท่ากับ 150 lb/yd3 ถ้ากำหนดให้มีเศษกระดาษน้ำหนักเท่ากับ 750 lb จงหาว่าเศษกระดาษนี้จะมีปริมาตรเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 10 yd3
 • 2 : 5 yd3
 • 3 : 2 yd3
 • 4 : 1 yd3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 55 :
 • จงหาปริมาณความชื้น(Moisture content) ของขยะเมื่อกำหนดให้น้ำหนักขยะของแข็งเริ่มต้น เท่ากับ 500 kg น้ำหนักขยะของแข็งหลังอบที่อุณหภูมิ เท่ากับ 105 องศาเซลเซียส = 350 kg
 • 1 : 10 %
 • 2 : 20 %
 • 3 : 30 %
 • 4 : 42.86 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 56 :
 • องค์ประกอบของขยะในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอย่างไร
 • 1 : ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทที่มีสารอินทรีย์สูง
 • 2 : ส่วนใหญ่เป็นขยะภาคอุตสาหกรรม
 • 3 : ส่วนใหญ่เป็นขยะอันตราย
 • 4 : ส่วนใหญ่เป็นกากปิโตรเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 57 :
 • กำหนดให้
  ปริมาณขยะ = 600 ลบ.ม./สัปดาห์ ขนาดของถังขยะ = 0.75 ลบ.ม./จุดเก็บ
  Container utilization factor = 0.7 ขนาดของรถบรรทุกเก็บขนขยะ = 15 ลบ.ม./เที่ยว
  Compaction ratio = 2 เวลาที่ใช้ในการเทขยะ = 0.05 ชั่วโมง/ถัง
  Haul-time constants : a = 0.02 ชั่วโมง/เที่ยว, b = 0.018 ชั่วโมง/กิโลเมตร
  เวลาที่ใช้ในจุดทิ้งขยะ = 0.17 ชั่วโมง/เที่ยว จงคำนวณหาจำนวนถังขยะที่ถูกจัดเก็บ
 • 1 : 57 ถัง
 • 2 : 27 ถัง
 • 3 : 37 ถัง
 • 4 : 47 ถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • กำหนดให้สมการเคมีของขยะชุมชนคือ C68H111O50N1 เมื่อย่อยสลายโดยไร้ออกซิเจน (Anaerobic Fermentation) จะได้มีเทนกี่โมล โดยสมการย่อยสลายเป็นดังนี้

 • 1 : 35 โมล
 • 2 : 25 โมล
 • 3 : 15 โมล
 • 4 : 5 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 59 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะสมบัติ (Characteristic) ทางกายภาพของมูลฝอย
 • 1 : ปริมาณความชื้น (Moisture Content)
 • 2 : ความหนาแน่น (Density)
 • 3 : ค่าความร้อน (Calorific Value)
 • 4 : ปริมาณสารคาร์บอน (Carbon)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • ข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับใช้ในการเลือกระบบหมักทำปุ๋ย
 • 1 : อัตราส่วนของปริมาณไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส (N/P)
 • 2 : อัตราส่วนของปริมาณคาร์บอนต่อไฮโดรเจน (C/H)
 • 3 : อัตราส่วนของปริมาณของแข็งรวมต่อปริมาณสารที่เผาไหม้ได้
 • 4 : อัตราส่วนของปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • T เป็นปริมาณของแข็งทั้งหมด A คือปริมาณเถ้า W คือ ค่าความชื้น ค่าปริมาณสารที่สามารถเผาไหม้ได้ (Volatile Solid : V) จะหาได้จาก
 • 1 : V = 100-W
 • 2 : V = A+T
 • 3 : V= T-A
 • 4 : V = 100-T
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 :
 • ข้อมูลใดจำเป็นสำหรับการเลือกระบบกำจัดมูลฝอย
 • 1 : ปริมาณมูลฝอย (Solid Waste Quantity)
 • 2 : ลักษณะสมบัติมูลฝอย (Solid Waste Characteristic)
 • 3 : ค่าความร้อน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • การทำ Quartering คือ
 • 1 : การรวบรวมข้อมูลมูลฝอย
 • 2 : การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอย
 • 3 : การหาตัวแทนของขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการหาคุณสมบัติ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นขยะที่ย่อยสลายยากที่สุด
 • 1 : เศษอาหาร
 • 2 : ไม้
 • 3 : กระดาษ
 • 4 : หญ้าแห้ง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 65 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นขยะที่ย่อยสลายง่ายที่สุด
 • 1 : เศษอาหาร
 • 2 : ไม้
 • 3 : ยาง
 • 4 : หนัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • แนวโน้มปริมาณขยะใดต่อไปนี้ที่คาดว่าจะลดลงได้มากในอนาคต เพราะเหตุใด
 • 1 : เศษอาหาร เพราะ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุ
 • 2 : กระดาษ เพราะคนจะใช้กระดาษน้อยลงในอนาคต
 • 3 : พลาสติก เพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 67 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับ Moisture Content ของขยะจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง
 • 1 : แก้ว หญ้าแห้ง เศษอาหาร หนัง
 • 2 : เศษอาหาร หญ้า หนัง แก้ว
 • 3 : หนัง เศษอาหาร แก้ว หญ้าแห้ง
 • 4 : เศษอาหาร หนัง หญ้า แก้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 68 :
 • ขยะมีองค์ประกอบและลักษณะดังตาราง

  องค์ประกอบ

  ปริมาตร yd3

  Specific weight, lb/yd3

  Food waste

  Plastics

  Paper

  4

  6

  3

  500

  100

  200

  หากอัดขยะนี้โดย compactor ซึ่งมี compaction ratio = 2.5 ดังนั้น Specific weight ของขยะ หลังจากผ่าน compactor แล้ว เท่ากับ กี่ lb/yd3

 • 1 : 16
 • 2 : 40
 • 3 : 246
 • 4 : 615
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • ขยะมีปริมาตรหลังการบดอัด 3 ลบ.ม.มีอัตราส่วนการบดอัดเท่ากับ 3.5 จงคำนวณหาปริมาตรขยะก่อนบดอัดและ ร้อยละปริมาตรที่ลดลง
 • 1 : 10.5 ลบ.ม. และ ร้อยละ 71
 • 2 : 10.5 ลบ.ม. และ ร้อยละ 250
 • 3 :  12.5 ลบ.ม.และ ร้อยละ 250
 • 4 :  12.5 ลบ.ม.และ ร้อยละ 71
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีขยะที่มีความหนาแน่น 400 กก./ลบ.ม. รถบรรทุกขนาด 4 ลบ.ม.ออกเก็บขยะจากหมู่บ้านทุกวัน จงคำนวณหาน้ำหนักขยะแห้งที่รถบรรทุกคันนี้ขนในระยะเวลา 1 ปี (หากขยะมีความชื้น 45 %)
 • 1 :  255 ตัน
 • 2 :  321 ตัน
 • 3 :  457 ตัน
 • 4 :  584 ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 71 :
 • ขยะจากชุมชนแห่งหนึ่งมีคุณสมบัติดังแสดงในตาราง

  องค์ประกอบ

  % นน.

  % ความชื้น

  เศษอาหาร

  50.80

  ?

  พลาสติก

  26.50

  7.00

  กระดาษ

  17.30

  15.00

  โลหะ

  5.40

  3.00

  รวม

  100.00

  39.16

  จงหา % ความชื้นของเศษอาหาร

 • 1 :  34.55
 • 2 :  38.01
 • 3 :  68.01
 • 4 :  64.55
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 72 :
 • ความแตกต่างของปริมาณสารอินทรีย์ที่วิเคราะห์โดยใช้อุณหภูมิของการเผาในห้องปฏิบัติการ (550oC) และอุณหภูมิของการเผามูลฝอยในเตาเผาคือข้อใด
 • 1 : ของแข็งที่เผาไหม้ได้ (Combustible solids)
 • 2 : ของแข็งระเหย (Volatile solids)
 • 3 : คาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)
 • 4 : เถ้า (Ash)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 73 :
 • ขยะประเภท Demolition พบในกิจกรรมใด
 • 1 : ตลาด
 • 2 : บ้านเรือน
 • 3 : โรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : โครงการก่อสร้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 74 :
 • ชุมชุนแห่งหนึ่งมีอัตราการเกิดขยะ 0.63 กิโลกรัม/คน/วัน สถิติการขนขยะสามารถเก็บขยะได้ 128 ตัน/เดือน ชุมชนนี้มีประชาการที่คน
 • 1 : 6,772
 • 2 : 10,957
 • 3 : 125,571
 • 4 : 203,174
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 75 :
 • เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งมีประชากร 12,000 คน มีอัตราการเกิดขยะ 1.62 กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลแห่งนี้ต้องขนขยะปีละกี่ตัน
 • 1 : 1,944
 • 2 : 7,096
 • 3 : 19,440
 • 4 : 70,960
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 76 :
 • การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ในมูลฝอยโดยวิธีการเผา หากใช้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิในการเผามูลฝอยในเตาเผา เราเรียกปริมาณสารอินทรีย์ที่หายไปในระหว่างการเผาว่าอะไร
 • 1 : ของแข็งที่เผาไหม้ได้ (Combustible solids)
 • 2 : ของแข็งระเหย (Volatile solids)
 • 3 : คาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)
 • 4 : เถ้า (Ash)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 77 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมบัติทางกายภาพของขยะ
 • 1 : Volatile Combustible Matter
 • 2 : Composition of Solid Wastes
 • 3 : Specific Weight
 • 4 : Density
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 632 : 2. Solid waste collection
ข้อที่ 78 :
 • ในเทศบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีบ้านพักอาศัย 3000 หลัง โดยมีผู้พักอาศัยเฉลี่ย 4 คนต่อหลัง เทศบาลมีรถขนขยะ 2 คัน คันแรกมีความจุ 10 ลบ.ม. คันที่สองมีความจุ 20 ลบ.ม. โดยคันแรกมีเครื่องอัดขยะ ซึ่งมีอัตราการอัดเท่ากับ 3 ขณะที่คันที่สองมีเครื่องอัดขยะ ซึ่งมีอัตราการอัดเท่ากับ 1.5 ทั้งนี้ขยะก่อนอัดมีความหนาแน่น 100 kg/m3 โดยรถขยะวิ่งวันละ 2 เที่ยวต่อคัน ดังนั้นอัตราการผลิตขยะในหน่วย kg/capita.day ของประชากรเท่ากับ


   

 • 1 : 0.5
 • 2 : 1.0
 • 3 : 1.5
 • 4 : 2.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 79 :
 • ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการเก็บรวบรวมของเสียชุมชน
 • 1 : สามารถนำของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปรีไซเคิลได้
 • 2 : ลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปบำบัดและกำจัดทิ้ง
 • 3 : ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
 • 4 : ป้องกันการรั่วไหล หกหล่น และปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับถังขยะที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดไว้ให้ประชาชนเพื่อทิ้งขยะ
 • 1 : สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ
 • 2 : สีเหลือง รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร
 • 3 : สีฟ้า รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
 • 4 : ผิดมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • องค์ประกอบหลักที่ควรพิจารณาในการกำหนดระบบรวบรวมขยะมูลฝอยได้แก่อะไร
 • 1 : ประเภทของระบบรวบรวมขนขยะ และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้
 • 2 : การวางเส้นทางระบบรวบรวมขนขยะ รวมถึงประเภทของการบริการ
 • 3 : การวิเคราะห์ระบบรวบรวมขนขยะ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆในการดำเนินการ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 82 :
 • Hauled Container System คือ
 • 1 : ระบบการเก็บขยะโดยลากถังขยะเล็กจากในซอยไปทิ้งยังรถขยะที่จอดรอบนถนนใหญ่แล้วนำถังกลับไปไว้ที่เดิม
 • 2 : ระบบการเก็บขยะโดยขนถังขยะขนาดใหญ่จากแหล่งกำเนิดตรงไปยังที่ฝังกลบ
 • 3 : ระบบการเก็บขยะโดยแยกถังขยะตามประเภทขยะที่ต้องการรีไซเคิล
 • 4 : ระบบการเก็บขยะโดยแยกถังขยะตามประเภทขยะที่ต้องการกำจัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • Stationary Container System คือ
 • 1 : ระบบการเก็บขยะโดยลากถังขยะเล็กจากในซอยไปทิ้งยังรถขยะที่จอดรอบนถนนใหญ่แล้วนำถังกลับไปไว้ที่เดิม
 • 2 : ระบบการเก็บขยะโดยขนถังขยะขนาดใหญ่จากแหล่งกำเนิดตรงไปยังที่ฝังกลบ
 • 3 : ระบบการเก็บขยะโดยแยกถังขยะตามประเภทขยะที่ต้องการรีไซเคิล
 • 4 : ระบบการเก็บขยะโดยแยกถังขยะตามประเภทขยะที่ต้องการกำจัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • จำนวนคนขนขยะประจำรถเป็นปัจจัยที่มีผลมากต่อระบบการเก็บขยะแบบใด
 • 1 : Hauled Container System แบบ Conventional
 • 2 : Hauled Container System แบบ Exchange Container
 • 3 : Stationary Container System แบบ Mechanical Loading
 • 4 : Stationary Container System แบบ Manual Loading
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 85 :
 • ในการวางแผนเส้นทางรถเก็บขยะควรวางเส้นทางในการเดินรถขนขยะอย่างไร
 • 1 : เริ่มเก็บขยะจากเชิงเนินไปยังยอดเนิน
 • 2 : เก็บขยะในบริเวณที่การจราจรคับคั่งในช่วงเช้ามืด
 • 3 : ควรเริ่มและจบการเก็บขนขยะในจุดที่อยู่ไกลจากถนนใหญ่ให้มากที่สุด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตั้งสถานีขนถ่ายขยะ คือ
 • 1 : พื้นที่ที่ต้องเก็บขนขยะอยู่ในบริเวณที่แออัด รถเก็บขยะขนาดใหญ่เข้าได้ยาก
 • 2 : ค่าใช้จ่ายในการขนส่งตรงไปยังที่ฝังกลบด้วยรถเก็บขยะมีค่าสูง
 • 3 : ที่ฝังกลบอยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดมาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 87 :
 • ในการเก็บขนขยะในพื้นที่แห่งหนึ่ง ซึ่งต้องเก็บขยะจากถังขนาด 200 ลิตร จำนวน 150 ถัง โดยมีปริมาณขยะประมาณ 80% ของถัง จะต้องใช้รถขยะแบบอัดท้ายที่มีกำลังอัด 2.5 เท่า ขนาดเท่าไร
 • 1 : 9.0 ลบ.ม.
 • 2 : 10.0 ลบ.ม.
 • 3 : 15.0 ลบ.ม.
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 88 :
 • ค่าใช้จ่ายรวมในการขนส่งขยะจากแหล่งกำเนิดไปยังที่ฝังกลบจากสถิติของเทศบาลแห่งหนึ่งเป็น 100 บาท/ชม./ลบ.ม. ถ้าต้องการคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งไปและกลับให้ได้เที่ยวละ 1600 บาท โดยใช้รถขนาด 10 ลบ.ม. และขับด้วยความเร็วเฉลี่ย 60 กม./ชม. ที่ฝังกลบต้องอยู่ห่างไปเท่าไร
 • 1 : 40 กม.
 • 2 : 96 กม.
 • 3 : 260 กม.
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 89 :
 • สมการของ Hual-Speed ของการขนขยะจากแหล่งกำเนิดไปยังที่ฝังกลบในเทศบาลแห่งหนึ่งคือ เวลาที่ใช้ในการวิ่งไป-กลับต่อเที่ยวการขนขยะ = 0.08 + 0.02*ระยะทาง ถ้าที่ฝังหลบของเทศบาลแห่งนี้อยู่ห่างออกไป 60 กม. จะใช้เวลาในการขนขยะนานเท่าไร
 • 1 : 1 ชม. 17 นาที
 • 2 : 1 ชม. 28 นาที
 • 3 : 2 ชม. 29 นาที
 • 4 : 2 ชม. 48 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 90 :
 • ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประเภทรถยนต์เก็บขนขยะ?
 • 1 : ปริมาณและลักษณะของขยะที่ต้องเก็บขน
 • 2 : วิธีการเก็บขนขยะที่ต้องใช้ สภาพพื้นที่ที่ให้บริการ
 • 3 : ค่าใช้จ่ายของรถยนต์เก็บขนขยะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • ในข้อใดไม่เป็นการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย?
 • 1 : การเก็บขนแบบใช้รถยนต์วิ่งเก็บตามริมถนน
 • 2 : การเก็บขนแบบใช้พนักงานมาเก็บถึงหน้าบ้านแล้วเอาไปใส่รถที่จอดไว้ใกล้เคียง
 • 3 : การเก็บขนแบบรถซาเล้งมาคุ้ยมูลฝอยที่มีค่าที่หน้าบ้านจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่ง
 • 4 : การเก็บขนแบบนำเอาภาชนะใหญ่ไว้เป็นจุดสถานีเพื่อรวมรวมมูลฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • ข้อมูลใดต่อไปนี้ที่ไม่จำเป็นใช้การคำนวณเพื่อหาจำนวนอุปกรณ์เก็บมูลฝอย?
 • 1 : ปริมาณมูลฝอย
 • 2 : ประเภทของอุปกรณ์เก็บมูลฝอย
 • 3 : ประเภทของรถเก็บมูลฝอย
 • 4 : อายุการใช้งานของอุปกรณ์เก็บมูลฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 93 :
 • ข้อใดไม่เป็นแนวทางในการวางเส้นทางในการเก็บขนมูลฝอย?
 • 1 : การเก็บขนขยะในกรุงเทพ ฯ เวลาเช้า
 • 2 : ศึกษากฎระเบียบของพื้นที่บริเวณที่จะทำการเก็บขนขยะ
 • 3 : วางเส้นทางให้จุดสุดท้ายของการเก็บขนขยะ อยู่ใกล้พื้นที่กำจัดขยะมากที่สุด
 • 4 : พื้นที่เก็บขนขยะเป็นเนินเขา การเก็บขนขยะควรเริ่มต้นบนที่สูงลงมายังบริเวณที่ต่ำกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 94 :
 • จงคำนวณหาปริมาตรของถังเก็บขยะ เมื่ออัตราเก็บขยะเป็น 1,500 kg/day ความหนาแน่นของขยะเป็น 300 kg/m3 ให้ถังสามารถเก็บขยะได้อย่างต่ำ 1 สัปดาห์
 • 1 : 25 m3
 • 2 : 35 m3
 • 3 : 40 m3
 • 4 : 45 m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • หน้าที่การเก็บมูลฝอยชุมชนในกรุงเทพเป็นของหน่วยงานใด
 • 1 : กรมควบคุมมลพิษ
 • 2 : กรมโรงงาน
 • 3 : กรุงเทพมหานคร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • สถานีขนถ่ายจะเป็นที่จำเป็นก็ต่อเมื่อ
 • 1 : ความหนาแน่นของปริมาณมูลฝอยค่อนข้างต่ำและกระจายทั่วพื้นที่
 • 2 : อัตราการเกิดมูลฝอยเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว
 • 3 : พื้นที่ที่มีการเกิดมูลฝอยกับหลุมฝังกลบอยู่ห่างกัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • ระบบ Hauled Container System (HCS) ใช้มากกับ
 • 1 : การเก็บมูลฝอยชุมชนขนาดเล็ก
 • 2 : การเก็บมูลฝอยที่มีน้ำหนักมาก
 • 3 : การเก็บมูลฝอยจากโรงงาน
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 98 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมมูลฝอย
 • 1 : เมื่อระยะทางระหว่างพื้นที่ให้บริการและพื้นที่กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น ควรเลือกใช้ระบบเก็บรวบรวมแบบถังมูลฝอยเคลื่อนที่ (Haul Container System) เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • 2 : เมื่อระยะทางระหว่างพื้นที่ให้บริการและพื้นที่กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น ควรจัดตั้งสถานีขนถ่ายมูลฝอย (Transfer Station) เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • 3 : เมื่อมีแหล่งกำเนิดมูลฝอยขนาดเล็กกระจายในอยู่พื้นที่เป็นจำนวนมาก ควรเลือกใช้ระบบจัดเก็บแบบถังมูลฝอยคงที่ (Stationary Container System)
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 99 :
 • การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมของสถานีขนถ่ายมูลฝอย ควรพิจารณาความเหมาะสมในข้อใดเป็นลำดับแรก
 • 1 : อยู่ใกล้ศูนย์กลางของแหล่งกำเนิดมูลฝอยมากที่สุด
 • 2 : มีเส้นทางเข้า-ออกกับถนนสายหลักได้สะดวก
 • 3 : อยู่ในตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อชุมชนต่ำ
 • 4 : อยู่ในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 :
 • ถังขยะที่อยู่หน้าบ้านจะมีรถขนขยะพร้อมพนักงานเก็บขยะของเทศบาลมาเก็บทุกๆ 2 วัน จัดเป็นการเก็บขยะมูลฝอยแบบใด
 • 1 : Hauled-container system (Mechanically loaded)
 • 2 : Stationary-container system (Mechanically loaded)
 • 3 : Stationary-container system (Manually loaded)
 • 4 : Hauled-container system (Manually loaded)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • เวลาของกิจกรรมใดที่จัดว่าเป็น Off-route
 • 1 : เวลาที่ใช้ยกถังขยะเปล่าไปเก็บ
 • 2 : เวลาที่รถขนขยะวิ่งจากจุดทิ้งขยะมาเริ่มเก็บขยะรอบใหม่
 • 3 : เวลาที่ใช้ในการลงเวลาทำงานและเลิกงานของพนักงาน
 • 4 : เวลาที่รอระหว่างนำขยะออกจากรถที่จุดทิ้งขยะมูลฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • เวลาที่ใช้วิ่งระหว่างถัง (Drive between container) ของ HCS จัดเป็นเวลาของกิจกรรมใด
 • 1 : Pick-up
 • 2 : Haul
 • 3 : At site
 • 4 : Off-route
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • เวลาที่ใช้วิ่งระหว่างถัง (Drive between container) ของ SCS จัดเป็นเวลาของกิจกรรมใด
 • 1 : Pick-up
 • 2 : Haul
 • 3 : At site
 • 4 : Off-route
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 104 :
 • เวลาที่ใช้ในระหว่างที่รอการนำขยะมูลฝอยออกจากรถเก็บขยะที่จุดทิ้งขยะมูลฝอยจัดเป็นเวลาของกิจกรรมใด
 • 1 : Pick-up
 • 2 : Haul
 • 3 : At site
 • 4 : Off-route
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • เวลาที่ใช้ในการขับรถจากอู่ที่จอดรถมายังจุดเก็บขยะมูลฝอยจุดแรกจัดเป็นเวลาของกิจกรรมใด
 • 1 : Pick-up
 • 2 : Haul
 • 3 : Off-route
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 106 :
 • การจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบ Hauled-container system กำหนดให้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง, Off-route factor เท่ากับ 15%, เวลาที่ใช้สำหรับการวิ่งไปกลับที่จอดรถขนขยะเท่ากับ 30 นาที รถเก็บขยะคันนี้จะทำงานได้กี่เที่ยวต่อวันถ้า Pick up time เท่ากับ 13 นาทีต่อเที่ยว, Haul time เท่ากับ 40 นาทีต่อเที่ยว และ At site เท่ากับ 10 นาทีต่อเที่ยว
 • 1 : 4 เที่ยวต่อวัน
 • 2 : 5 เที่ยวต่อวัน
 • 3 : 6 เที่ยวต่อวัน
 • 4 : 7 เที่ยวต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 107 :
 • การจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบ Hauled-container system กำหนดให้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง, Off-route factor เท่ากับ 15%, เวลาที่ใช้สำหรับการวิ่งไปกลับที่จอดรถขนขยะเท่ากับ 30 นาที รถเก็บขยะคันนี้จะทำงานได้ 5 เที่ยวต่อวันถ้า Pick up time เท่ากับ 10 นาทีต่อเที่ยว, Haul time เท่ากับ 50 นาทีต่อเที่ยว แล้ว At site จะเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 5.6 นาที
 • 2 : 15.6 นาที
 • 3 : 6.5 นาที
 • 4 : 16.5 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 108 :
 • การจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบ Stationary-container system (Mechanically load) กำหนดให้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง, Off-route factor เท่ากับ 15%, เวลาที่ใช้สำหรับการวิ่งไปกลับที่จอดรถขนขยะเท่ากับ 30 นาที รถเก็บขยะคันนี้จะทำงานได้กี่เที่ยวต่อวันถ้า Pick up time เท่ากับ 120 นาทีต่อเที่ยว, Haul time เท่ากับ 59 นาทีต่อเที่ยว และ At site เท่ากับ 10 นาทีต่อเที่ยว
 • 1 : 1 เที่ยวต่อวัน
 • 2 : 2 เที่ยวต่อวัน
 • 3 : 3 เที่ยวต่อวัน
 • 4 : 4 เที่ยวต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 109 :
 • การจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบ Stationary-container system (Mechanically load) กำหนดให้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง, Off-route factor เท่ากับ 15%, เวลาที่ใช้สำหรับการวิ่งไปกลับที่จอดรถขนขยะเท่ากับ 30 นาที รถเก็บขยะคันนี้จะทำงานได้ 3 เที่ยวต่อวัน ถ้า Pick up time เท่ากับ 90 นาทีต่อเที่ยว แล้ว Haul time จะเท่ากับเท่าใดถ้า At site เท่ากับ 6 นาทีต่อเที่ยว
 • 1 : 10 นาที
 • 2 : 20 นาที
 • 3 : 30 นาที
 • 4 : 40 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 110 :
 • ท่านคิดว่าตลาดสดของเทศบาลต่างๆควรมีการจัดเก็บขยะด้วยวิธีการใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 : Stationary container system
 • 2 : Hauled container system
 • 3 : Bring system
 • 4 : Tilt-frame container system
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • ขยะชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ถูกเก็บขนด้วยถังขยะขนาดใหญ่ (Drop boxes) จากการศึกษาพบว่า เวลาเฉลี่ยในการขับรถจากโรงจอดรถไปถึงจุดเก็บที่ 1 ใช้เวลา 20 นาที และเวลาเฉลี่ยในการขับรถจากจุดเก็บสุดท้ายไปถึงโรงจอดรถใช้เวลา 25 นาที ถ้ากำหนดให้ เวลาเฉลี่ยในการขับรถระหว่างจุดเก็บแต่ละจุด เท่ากับ 5 นาที, เวลาที่ใช้ในการยกถังขยะขึ้นเท่ากับ 15 นาที, เวลาที่ใช้ในการยกถังขยะเปล่าลงรถเท่ากับ 10 นาที, ระยะทางจากเทศบาลถึงจุดทิ้งขยะ 10 กม. เวลาที่ใช้ ณ จุดทิ้งขยะ 10 นาที, a = 0.02 ชม./เที่ยว, b = 0.018 ชม./กม. ให้คำนวณหาเวลาเก็บขยะ (Pick up time, Phcs)
 • 1 : 10 นาที/เที่ยว
 • 2 : 20 นาที/เที่ยว
 • 3 : 30 นาที/เที่ยว
 • 4 : 40 นาที/เที่ยว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • รถขนขยะชนิดใดเหมาะสำหรับการเก็บรวมรวบขยะจากบ้านเรือนในเมือง
 • 1 : Side-Loaded Truck
 • 2 : Semitrailer
 • 3 : Hoist Truck
 • 4 : Tilt-Frame Truck
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :
 • ข้อใดเป็นลักษณะิของภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม
 • 1 : มีฝาปิดมิดชิด ทำจากวัสดุโปร่งเพื่อการระบายอากาศ
 • 2 : มีน้ำหนักมาก เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น
 • 3 : ทำจากพลาสติกทนความร้อน เนื่องจากมีน้ำหนักเบา
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 :
 • ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมที่นำไปใช้ในการคำนวนระยะเวลาต่อเที่ยวของการเก็บรวบรวมมูลฝอย
 • 1 : Pick up
 • 2 : Haul
 • 3 : At-site
 • 4 : Off-route
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 :
 • หากแหล่งกำเนิดมูลฝอย 2 จุดมีระยะห่างกัน 0.5 กิโลเมตร และแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั้งคู่อยู่ห่างจากจุดเทมูลฝอย 3 กิโลเมตร การคิดเวลาที่ใช้ในการลำเลียงมูลฝอย (haul) ต่อเที่ยว จะใช้ระยะทางเท่าใดในการคำนวน
 • 1 : 0.5 กิโลเมตร
 • 2 : 3 กิโลเมตร
 • 3 : 3.5 กิโลเมตร
 • 4 : 6 กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 :
 • ภาชนะรองรับมูลฝอยมาตรฐานแบบถังพลาสติกมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายที่ตั้งอยู่บริเวณริมทางเท้ามีปริมาตรโดยประมาณเท่าใด
 • 1 : 50 ลิตร
 • 2 : 100 ลิตร
 • 3 : 200 ลิตร
 • 4 : 500 ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :
 • ระยะเวลาการจัดเก็บมูลฝอยต่อจุดเก็บของระบบถังประจำที่โดยใช้พนักงานเก็บไม่ขึ้นกับปัจจัยข้อใด
 • 1 : จำนวนถังที่จุดเก็บ
 • 2 : ระยะเวลาที่รถวิ่งระหว่างจุดเก็บ
 • 3 : ตำแหน่งการวางถัง
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • รถเก็บรวบรวมมูลฝอยแบบใดมีความจำเป็นต้องใช้พนักงานประจำรถมากที่สุด
 • 1 : รถเก็บมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย
 • 2 : รถเก็บมูลฝอยแบบติดตั้งเครื่องอัดมูลฝอย
 • 3 : รถเก็บมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์
 • 4 : รถบรรทุกพ่วงขนย้ายมูลฝอยไปยังพื้นที่กำจัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยในการเก็บขนขยะให้มีประสิทธิภาพ
 • 1 : ความถี่ในการเก็บขน
 • 2 : เส้นทางในการเก็บขน
 • 3 : จุดวางถังขยะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 120 :
 • ถ้าต้องการเก็บขยะให้มากขึ้นโดยไม่ต้องซื้อรถขยะเพิ่มควรทำอย่างไร
 • 1 : เพิ่มความถี่ในการเก็บขน
 • 2 : เพิ่มจำนวนถังขยะ
 • 3 : เพิ่มพนักงานเก็บขยะ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 121 :
 • การขนขยะไปยังสถานฝังกลบโดยขนย้ายถังขยะแบบเปลี่ยนถัง เป็นระบบเก็บรวบรวมขยะแบบใด
 • 1 : Conventional Hauled Container System
 • 2 : Exchanged Hauled Container System
 • 3 : Conventional Stationary Container System
 • 4 : Exchanged Stationary Container System
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :
 • ปัจจัยข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดเก็บขยะ ณ แหล่งกำเนิด
 • 1 : ชนิดของภาชนะ
 • 2 : บริเวณที่ตั้งภาชนะ
 • 3 : ความสะอาด และความสวยงาม
 • 4 : ระยะทางจากจุดตั้งภาชนะไปยังสถานีขนถ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 123 :
 • Drop off center หมายถึง
 • 1 : จุดที่ทิ้งขยะรวมของชุมชน
 • 2 : จุดที่ทิ้งขยะรีไซเคิลของชุมชน
 • 3 : จุดที่ฝังกลบขยะของชุมชน
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : รถเก็บขยะแบบเปิดข้างเทท้ายไม่เหมาะสมสำหรับใช้เก็บขยะชุมชน
 • 2 : การเก็บขยะควรเก็บจากพื้นที่สูงไปหาพื้นที่ต่ำกว่า
 • 3 : การเก็บขยะควรเก็บจากพื้นที่ต่ำไปหาพื้นที่สูงกว่า
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 125 :
 • Off-route factor ของการเก็บรวบรวมขยะหมายถึง
 • 1 : เวลาที่ใช้ในการเก็บขยะที่อยู่นอกเมือง
 • 2 : เวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเก็บขนขยะโดยตรง
 • 3 : เวลาที่หยุดรถเพื่อขนถ่ายขยะจากจุดตั้งภาชนะขึ้นรถ
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : การเก็บขยะในเขตชนบททั่วไปต้องใช้เวลาในการเดินทางระหว่างจุดตั้งถังขยะมากกว่าในเขตเมืองเนื่องจากบ้านอยู่ห่างกัน
 • 2 : การเก็บขยะในเขตเมืองต้องใช้เวลาเก็บขนนานเนื่องจากปัญหาการจราจร
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ไม่ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 127 :
 • ถ้าเทศบาลใช้ระบบกำจัดขยะแบบเตาเผา ควรเลือกใช้วิธีใดในการเก็บรวบรวมมูลฝอย
 • 1 : ตั้งถังและเก็บแยกประเภทขยะ
 • 2 : ใช้ถังรวมไม่ต้องแยกประเภท
 • 3 : ใช้รถอัดขยะ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 128 :
 • การเก็บรวบรวมมูลฝอยบริเวณตลาดและศูนย์การค้าควรเลือกใช้ระบบใด
 • 1 : Hauled Container System
 • 2 : Stationary Container System
 • 3 : drop-off Center
 • 4 : door to door
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :
 • ในการตั้งถังรองรับมูลฝอยแบบคัดแยกมูลฝอยนั้น ถังมูลฝอยรีไซเคิล ใช้สีใด
 • 1 : สีเขียว
 • 2 : สีเหลือง
 • 3 : สีส้ม
 • 4 : สีน้ำเงิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีสถานีขนถ่ายมูลฝอย
 • 1 : สถานีกำจัดอยู่ห่างจากชุมชนน้อยกว่า 15 กิโลเมตร
 • 2 : สถานีกำจัดอยู่ห่างจากชุมชนมากกว่า 15 กิโลเมตร
 • 3 : สถานีกำจัดอยู่ห่างจากชุมชนมากกว่า 20 กิโลเมตร
 • 4 : ความหนาแน่นชุมชนน้อย ปริมาณมูลฝอยมีน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 131 :
 • ปกติจะทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อในถุงขยะสีอะไร
 • 1 : สีส้ม
 • 2 : สีดำ
 • 3 : สีเขียว
 • 4 : สีแดง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 :
 • หากรถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บมูลฝอยได้เฉลี่ย 1 จุดเก็บต่อนาที หากรถเก็บขนดังกล่าวมีเวลาทำงาน 3 ชั่วโมงต่อเที่ยว โดยมีระยะเวลาการวิ่งรถจากพื้นที่ให้บริการไปยังจุดเทมูลฝอย 30 นาที จงหาจำนวนจุดเก็บที่รถเก็บขนดังกล่าวสามารถจัดเก็บได้ต่อเที่ยว
 • 1 : 60 จุดเก็บ
 • 2 : 120 จุดเก็บ
 • 3 : 150 จุดเก็บ
 • 4 : 180 จุดเก็บ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 500 คน มีอัตราการเกิดขยะ 0.7 กก./คน/วัน หากต้องการใช้ถังขยะขนาด 200 ลิตรจะต้องใช้ถังขยะจำนวนกี่ถังในการรองรับขยะเป็นเวลา 3 วัน (ขยะมีความหนาแน่น 300 กก./ลบ.ม.)
 • 1 : 4 ถัง
 • 2 : 6 ถัง
 • 3 : 12 ถัง
 • 4 : 18 ถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • มูลฝอยชุมชน 100 กิโลกรัมมีปริมาตร 0.5 ลูกบาศก์เมตร หากรถเก็บขนมูลฝอยแบบมีเครื่องอัดมูลฝอย มีอัตราส่วนการบดอัด (Compaction ratio) เท่ากับ 2 ต้องเก็บขนมูลฝอยน้ำหนักรวม 1000 กิโลกรัมจะต้องมีปริมาตรเท่าใด
 • 1 : 1 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 2.5 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 5 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 10 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 135 :
 • ในการเก็บขนขยะในพื้นที่แห่งหนึ่ง ซึ่งต้องเก็บขยะจากถังขนาด 80 ลิตร จำนวน 300 ถัง โดยมีปริมาณขยะประมาณ 80% ของถัง รถขยะแบบอัดท้ายขนาด 10 ลบ.ม.เครื่องบดอัดจะต้องมีกำลังอัดเท่าใด
 • 1 : 3.0
 • 2 : 2.4
 • 3 : 1.9
 • 4 : 1.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อได้เปรียบของการขนส่งมูลฝอยโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับการขนถ่ายผ่านสถานีขนถ่ายมูลฝอย
 • 1 : ใช้จำนวนรถเก็บขนมูลฝอยน้อยกว่าเนื่องจากไม่เสียเวลาขนถ่ายมูลฝอย
 • 2 : มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในกรณีขนส่งเป็นระยะทางไม่ไกลเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าดำเนินการที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย
 • 3 : มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า เนื่องจากไม่มีการพักมูลฝอยที่บริเวณสถานีขนถ่าย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • การจัดเก็บขยะโดยขนถังขยะขนาดใหญ่จากแหล่งกำเนิดโดยตรงไปยังที่ฝังกลบ เป็นการจัดเก็บแบบระบบใด
 • 1 : Stationary Container System
 • 2 : Tilt-frame container system
 • 3 : Hauled Container System
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • การเก็บขยะโดยลากถังขยะเล็กจากในซอยไปทิ้งยังรถขยะที่จอดรอบนถนนใหญ่แล้วนำถังกลับไปไว้ที่เดิม เป็นการจัดเก็บแบบระบบใด
 • 1 : Stationary Container System
 • 2 : Tilt-frame container system
 • 3 : Hauled Container System
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 139 :
 • รถเก็บขยะแบบรถบรรทุกขนาดเล็กสี่ล้อเหมาะกับการจัดเก็บขยะที่ใด
 • 1 : หมู่บ้านจัดสรร
 • 2 : ตลาดสดของเทศบาล
 • 3 : โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ข้อใดเหมาะสมสำหรับการจัดเก็บขยะระบบ Stationary Container System
 • 1 : โรงงานอุตสาหกรรม
 • 2 : โรงพยาบาลขนาดใหญ่
 • 3 : ชุมชน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 141 :
 • เพราะเหตุใดชุมชนเมืองขนาดใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครจึงควรมีสถานีขนถ่ายขยะ
 • 1 : มีพื้นที่ที่ต้องเก็บขนขยะอยู่ในบริเวณที่แออัด รถเก็บขยะขนาดใหญ่เข้าได้ยาก
 • 2 : ที่ฝังกลบอยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดมาก
 • 3 : อัตราการเกิดมูลฝอยเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :
 • หากต้องการออกแบบให้รถจัดเก็บมูลฝอยประเภทมีเครื่องอัดมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ 200 จุดเก็บต่อเที่ยว โดยจุดเก็บแต่ละจุดมีปริมาตรมูลฝอย 200 ลิตร จงหาความจุของรถเก็บขนมูลฝอยที่ต้องการ หาสัดส่วนการบดอัดของรถเก็บขนมูลฝอยมีค่าเท่ากับ 2
 • 1 : 10 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 20 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 40 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 80 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 143 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งมีจำนวนผู้อยู่อาศัย 5000 หลังคาเรือน และมีความถี่ในการจัดเก็บ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ หากรถเก็บขนมูลฝอย 1 คัน สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้ 300 หลังคาเรือนใน 1 วัน โดยมีเวลาการทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ จงคำนวณหาจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยที่ต้องการ โดยไม่ต้องมีการทำงานล่วงเวลา
 • 1 : 4 คัน
 • 2 : 5 คัน
 • 3 : 6 คัน
 • 4 : 7 คัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 633 : 3. Sanitary landfill
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ในการฝังกลบขยะจะเกิดการย่อยสลายแบบ Aerobic ตามด้วย Anaerobic
 • 2 : ในการฝังกลบขยะจะเกิดการย่อยสลายแบบ Anaerobic เท่านั้น
 • 3 : ปฏิกิริยาชีวเคมีในการฝังกลบขยะจะเกิดได้ดีถ้าขยะมีความชื้น 10-20 %
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : Daily cover ช่วยกันน้ำฝนลงหลุมฝังกลบขยะเป็นหลัก
 • 2 : การฝังกลบขยะแบบ Trench Method จะเสียค่าใช้จ่ายค่า Daily cover มากกว่าแบบ Area
 • 3 : ถ้าระดับน้ำใต้ดินอยู่ต่ำกว่าดินเดิม 5 เมตร เราควรเลือกการฝังกลบขยะแบบ Trench Method
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการฝังกลบขยะ
 • 1 : Monitoring well มีเพื่อบำบัดน้ำชะขยะ
 • 2 : Monitoring well มีเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำชะขยะ
 • 3 : CH4 เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นของ Landfill gas
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 147 :
 • สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยควรมีสิ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
 • 1 : เขตการระบายน้ำทิ้ง
 • 2 : พื้นที่ฉนวน
 • 3 : แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • 4 : บ่อติดตามตรวจสอบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับก๊าซที่เกิดจากหลุมฝังกลบ
 • 1 : ถ้าก๊าซเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนอาจทำให้หลุมปริแตกได้
 • 2 : ก๊าซมีเทนที่มีความเข้มข้นมากกว่า 25% สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้
 • 3 : เป็นอันตรายต่อพืชเนื่องจากไปแย่งออกซิเจนกับพืช
 • 4 : ผิดมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่อรวบรวมและสูบน้ำชะขยะมูลฝอย
 • 1 : มีความลาดเอียงขึ้นกับค่าแรงดันน้ำชะมูลฝอยที่ยอมให้เกิดแต่ไม่น้อยกว่า 30 cm
 • 2 : ทำจากวัสดุที่มีความทนทานทางเคมี
 • 3 : วางอยู่เหนือวัสดุกันซึม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลุมฝังกลบ
 • 1 : ดินเหนียวและดินตะกอนเป็นวัสดุที่กันน้ำซึมเข้าพื้นที่ฝังกลบได้ดีที่สุดเปรียบเทียบกับดินชนิดอื่นๆ
 • 2 : การวางท่อในแนวดิ่งและติดตั้งอุปกรณ์ดูดก๊าซจากบ่อฝังกลบเรียกว่า Passive control
 • 3 : การป้องกันการซึมของน้ำชะของเสียลงสู่ด้านล่างมีความสำคัญมากเพราะอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารมลพิษต่อน้ำใต้ดิน
 • 4 : กรดคาร์บอนิคที่เกิดขึ้นทำให้เกิดน้ำชะของเสียที่มีสารปนเปื้อนสูงกว่าปกติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 151 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปิดทับหลุมฝังกลบ
 • 1 : ควบคุมการเกิดของก๊าซในหลุมฝังกลบ
 • 2 : ป้องกันการเคลื่อนตัวของชั้นขยะ
 • 3 : ต้องการทำการปรับสภาพทิวทัศน์ให้มีความเหมาะสม
 • 4 : ควบคุมการไหลของน้ำในหลุมฝังกลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 152 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีจากการนำก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบมาใช้งาน
 • 1 : ลดปัญหาด้านกลิ่นรบกวน
 • 2 : ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 • 3 : ลดความดันภายในกองขยะ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการคัดเลือกสถานที่ฝังกลบ
 • 1 : ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดของเสีย ความสะดวกในการคมนาคมของพื้นที่
 • 2 : สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา
 • 3 : แนวพัดผ่านของลม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 154 :
 • ข้อใดเป็นก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการย่อยสลายในหลุมฝังกลบทั้งหมด
 • 1 : แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน
 • 2 : คาร์บอนมอนออกไซด์ ไนโตรเจน สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
 • 3 : แอมโมเนีย สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย คาร์บอนมอนออกไซด์
 • 4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • สภาพทางธรณีวิทยาของหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยควรมีค่าอัตราการซึมผ่านของน้ำ (K) น้อยกว่า
 • 1 : 1x10-3 cm/s
 • 2 : 1x10-5 cm/s
 • 3 : 1x10-7 cm/s
 • 4 : 1x10-9 cm/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 156 :
 • ขยะมีปริมาตรเริ่มต้น 25 ลบ.ม. เมื่อผ่านการบดอัดแล้วมีปริมาตรเหลือ 5 ลบ.ม. จงคำนวณหาค่า Percentage of volume reduction
 • 1 : 20%
 • 2 : 40%
 • 3 : 60 %
 • 4 : 80%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 157 :
 • ในการฝังกลบขยะต้องปิดทับหน้าขยะทุกวัน (Daily Cover) ถ้าใช้ดินเป็นวัสดุปิดทับความหนาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด
 • 1 : 5 ซม.
 • 2 : 15 ซม.
 • 3 : 50 ซม.
 • 4 : 80 ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 158 :
 • พลาสติกที่ปูรองก้นหลุมฝังกลบขยะมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • 1 : ป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน
 • 2 : ป้องกันก๊าซซึมสู่บรรยากาศ
 • 3 : เสริมความแข็งแรงแก่ชั้นรองรับขยะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 159 :
 • ก๊าซที่เกิดมากในหลุมฝังกลบที่มีอายุประมาณ 1 ปีคือ
 • 1 : มีเทน และน้ำ
 • 2 : มีเทน และ ไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 3 : มีเทน และ คาร์บอนไดออกไซด์
 • 4 : มีเทน และ ออกซิเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • ชั้นของขยะที่ฝังกลบในหลุมในแต่ละวัน ควรมีความสูงที่เหมาะสมเท่าไร
 • 1 : 50 - 80 ซม.
 • 2 : 1 – 1.5 ม.
 • 3 : 2 – 3 ม.
 • 4 : เท่ากับความลึกของหลุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • การจัดการก๊าซที่เกิดขึ้นด้วยวิธีแบบ Passive คือ
 • 1 : การใส่ท่อเจาะรูลงในชั้นขยะให้ก๊าซที่เกิดขึ้นระเหยขึ้นมาตามท่อสู่บรรยากาศ
 • 2 : การใส่ท่อเจาะรูลงในชั้นขยะ แล้วติดตั้งเครื่องดูดให้ก๊าซที่เกิดขึ้นถูกดูดมาตามท่อ
 • 3 : การเติมสารลงในชั้นขยะ เพื่อเร่งปฏิกิริยาการเกิดก๊าซให้เร็วขึ้น
 • 4 : การเติมสารลงในชั้นขยะ เพื่อควบคุมปฏิกิริยาการเกิดก๊าซให้น้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 162 :
 • จากกราฟแสดงการเกิดปฏิกิริยาภายในหลุมฝังกลบขยะในรูป แสดงว่าปฏิกิริยาแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) เริ่มเกิดแบบสมบูรณ์ในเฟสใด


  Generalized phases in the generation of landfill gases ( I = initial adjustment, II = transition phase, III = acid phase, IV = methane fermentation, and V = maturation phase)

 • 1 : เฟส 1 และ 2
 • 2 : เฟส 2 และ 3
 • 3 : เฟส 3 และ 4
 • 4 : เฟส 4 และ 5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 163 :
 • ให้คำนวณหาพื้นที่ที่ต้องการสำหรับหลุมฝังกลบขยะที่ใช้ต่อปี เมื่อจำนวนประชากรเป็น 31,000 อัตราการเกิดขยะ 0.8 กก./คน/วัน โดยขยะที่บดอัดในหลุมมีความหนาแน่น 0.5 ตัน/ลบ.ม. หลุมลึก 10 ม. และดินกลบชั้นขยะเป็น 20% ของขยะ
 • 1 : 550 ตร.ม.
 • 2 : 1500 ตร.ม.
 • 3 : 2200 ตร.ม.
 • 4 : 2600 ตร.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 164 :
 • ก๊าซใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยมูลฝอยอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน?
 • 1 : มีเทน
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : ไนโตรเจน
 • 4 : มีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
 • ข้อใดเรียงลำดับปฏิกิริยาการย่อยสลายชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนถูกต้อง?
 • 1 : Methanogenesis, Hydrolysis, Acidogenesis, Acetogenesis
 • 2 : Hydrolysis, Acidogenesis, Acetogenesis, Methanogenesis
 • 3 : Acetogenesis, Hydrolysis, Acidogenesis, Methanogenesis
 • 4 : Acidogenesis, Hydrolysis, Acetogenesis, Methanogenesis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 166 :
 • พื้นที่ฉนวน (Buffer zone) ควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่าเท่าใด?
 • 1 : 5 เมตร
 • 2 : 25 เมตร
 • 3 : 75 เมตร
 • 4 : 100 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล?
 • 1 : สามารถกำจัดมูลฝอยได้ทุกชนิด
 • 2 : สามารถยืดหยุ่นปริมาณในการกำจัดได้
 • 3 : สามารถกำหนดพื้นที่ในการฝังกลบได้
 • 4 : สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินหลังการฝังกลบได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • ข้อใดไม่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณหลุมฝังกลบ?
 • 1 : รถบดอัดมูลฝอย
 • 2 : รถแทรคเตอร์ดันมูลฝอย
 • 3 : รถเกลี่ย
 • 4 : รถฉีดพ่นน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 169 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำหรับการเลือกสถานที่ฝังกลบ?
 • 1 : การคมนาคมสะดวก
 • 2 : ห่างไกลชุมชน
 • 3 : ไม่เป็นพื้นที่ป่าสงวน
 • 4 : เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • จงคำนวณหาเวลาที่บ่อเก็บน้ำชะขยะสามารถเก็บกักได้เมื่อบ่อมีปริมาตร 600 ลูกบาศก์เมตร อัตราการไหลของน้ำชะขยะเข้าบ่อเป็น 4.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน?
 • 1 : 126.43 วัน
 • 2 : 127.43 วัน
 • 3 : 128.43 วัน
 • 4 : 130.43 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • ปัจจัยใดต่อไปนี้ที่ไม่มีผลต่อปริมาณน้ำชะขยะมูลฝอย
 • 1 : Infiltration
 • 2 : Rainfall
 • 3 : Final Cover
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 172 :
 • การฝังกลบแบบขุดร่อง (trench) เหมาะกับ
 • 1 : พื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินต่ำ
 • 2 : พื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง
 • 3 : พื้นที่ที่มีความลาดเอียงสูง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • พื้นที่ที่ใช้ทำหลุมฝังกลบควรจะ
 • 1 : อยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง
 • 2 : อยู่ใกล้สนามบิน
 • 3 : อยู่บนรอยแยกแผ่นดินไหว
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • ข้อใดถูกเกี่ยวกับการฝังกลบแบบพื้นที่ (area)
 • 1 : ใช้กับพื้นที่ขนาดใหญ่
 • 2 : ใช้กับพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง
 • 3 : ใช้กับพื้นที่ที่มีความลาดเอียงสูง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 175 :
 • ค่าการซึมผ่านได้ (permeability) มีหน่วยเป็น
 • 1 : cm3/s
 • 2 : cm2/s
 • 3 : cm/s
 • 4 : cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 176 :
 • วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นหลุมฝังกลบเพื่อกันซึมได้แก่
 • 1 : ดินเหนียว
 • 2 : แผ่น geomembrane
 • 3 : กรวดเม็ดเล็ก
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 177 :
 • วัตถุประสงค์หลักของการกลบหน้าดินทุกวันในการทำหลุมฝังกลบก็เพื่อ
 • 1 : กันมูลฝอยปลิวฟุ้ง
 • 2 : กันน้ำซึมเข้า
 • 3 : กันสัตว์ขุดคุ้ย
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • การบดอัดมูลฝอยในช่วงของการฝังกลบทำเพื่อ
 • 1 : ลดปริมาตร
 • 2 : ลดมวลมูลฝอย
 • 3 : ช่วยในการย่อยสลายทางชีวภาพ
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 179 :
 • องค์ประกอบหลักของน้ำชะขยะ หากไม่มีการรั่วซึมของน้ำฝนเข้ามาในหลุมก็คือ
 • 1 : น้ำใต้ดิน
 • 2 : น้ำในมูลฝอยเอง
 • 3 : น้ำท่า
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • ระดับความสูงของน้ำชะขยะเหนือชั้นกันซึมก้นหลุมฝังกลบที่ยอมได้ก็คือไม่เกิน
 • 1 : 30 cm
 • 2 : 45 cm
 • 3 : 60 cm
 • 4 : 90 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • การทรุดตัวของผิวบนของหลุมฝังกลบจะเกิดขึ้นมากและเร็ว
 • 1 : ในช่วงแรกหลังปิดหลุม
 • 2 : หลังจากปิดหลุมไปราว 1 ปีแล้ว
 • 3 : ถ้ามูลฝอยมีสารอินทรีย์ที่ย่อยได้ไม่มาก
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 182 :
 • ข้อใดเกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบ
 • 1 : ระบบกันซึม (liner)
 • 2 : ระบบการปิดหลุมขั้นสุดท้าย (cover)
 • 3 : ระบบระบายก๊าซ
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 183 :
 • อะไรเป็นข้อดีของการใช้ดินเหนียวในระบบกันซึมของหลุมฝังกลบ
 • 1 : มีการซึมผ่านของน้ำต่ำ
 • 2 : ทนทานต่อสารเคมีได้ดี
 • 3 : ทนทานการเจาะทะลุได้ดี
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 184 :
 • อะไรเป็นข้อดีของการใช้แผ่น geomembraneในระบบกันซึมของหลุมฝังกลบ
 • 1 : มีการซึมผ่านของน้ำต่ำ
 • 2 : ทนทานต่อสารเคมีได้ดี
 • 3 : ทนทานการเจาะทะลุได้ดี
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • มูลฝอยมีน้ำหนัก 100 kg มีค่า field capacity = 30% หากมีน้ำไหลเข้าในตัวมูลฝอยอยู่ 40 kg จะเกิดน้ำชะขยะเท่ากับ
 • 1 : 70 kg
 • 2 : 10 kg
 • 3 : 40 kg
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • ความเข้มข้นของมีเทนโดยปริมาตรเท่าใดจึงจะเกิดการลุกไหม้ได้
 • 1 : 10%
 • 2 : 20%
 • 3 : 30%
 • 4 : 40%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 187 :
 • ก๊าซมีเทนในหลุมฝังกลบจะเกิดได้เร็วจากมูลฝอยประเภทใด
 • 1 : กระดาษ
 • 2 : พลาสติก
 • 3 : น้ำมันพืช
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 188 :
 • ค่าความจุสนาม (Field Capacity) ของมูลฝอยมีความหมายอย่างไร
 • 1 : เป็นความหนาแน่นของมูลฝอยหลังการบดอัดในพื้นที่ฝังกลบ
 • 2 : เป็นความสามารถในการยอมให้น้ำซึมผ่านของชั้นมูลฝอย
 • 3 : เป็นความชื้นสูงสุดที่มูลฝอยสามารถอุ้มไว้ได้ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก
 • 4 : เป็นความพรุนของมูลฝอยหลังการบดอัดในพื้นที่ฝังกลบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 189 :
 • เกณฑ์ข้อใดใช้เป็นหลักในการพิจารณาเลือกวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลว่าจะใช้วิธีการฝังกลบบนพื้นที่ (Area method) หรือการฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench method)
 • 1 : ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ามากำจัดในพื้นที่
 • 2 : อายุการใช้งานของพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย
 • 3 : ระดับพื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย
 • 4 : ระดับน้ำใต้ผิวดินบริเวณพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 :
 • โดยทั่วไป วัสดุกลบทับมูลฝอยชั้นสุดท้ายควรมีความหนาอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 0.15 เมตร
 • 2 : 0.30 เมตร
 • 3 : 0.45 เมตร
 • 4 : 0.60 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 191 :
 • ข้อใดเป็นการจัดเรียงวัสดุในชั้นกันซึมจากด้านบนของระบบฝังกลบมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง
 • 1 : ชั้นฝังกลบของเสีย – แผ่นใยสังเคราะห์ – ชั้นกรวดและท่อรวบรวมน้ำ – แผ่นวัสดุกันซึม HDPE – ชั้นดินรองพื้น
 • 2 : ชั้นฝังกลบของเสีย – ชั้นกรวดและท่อรวบรวมน้ำ – แผ่นใยสังเคราะห์ – ชั้นวัสดุกันซึม HDPE - ชั้นดินรองพื้น
 • 3 : ชั้นฝังกลบของเสีย- แผ่นใยสังเคราะห์ – ชั้นกรวดและท่อรวบรวมน้ำ - แผ่นวัสดุกันซึม HDPE – ชั้นกรวดและท่อรวบรวมน้ำ – แผ่นวัสดุกันซึม HDPE – ชั้นดินรองพื้น
 • 4 : ชั้นฝังกลบของเสีย – ชั้นกรวดและท่อรวบรวมน้ำ – แผ่นใยสังเคราะห์ – แผ่นวัสดุกันซึม HDPE – ชั้นกรวดและท่อรวบรวมน้ำ – แผ่นวัสดุกันซึม HDPE – ชั้นดินรองพื้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 192 :
 • อัตราการซึมน้ำของวัสดุกันซึมหรือดินธรรมชาติที่ใช้เป็นระบบกันซึมของระบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลกำหนดไว้เท่าใด
 • 1 : ไม่เกิน 1x10-5 เซนติเมตรต่อวินาที
 • 2 : ไม่ต่ำกว่า 1x10-5 เซนติเมตรต่อวินาที
 • 3 : ไม่เกิน 1x10-7 เซนติเมตรต่อวินาที
 • 4 : ไม่ต่ำกว่า 1x10-7 เซนติเมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 193 :
 • ข้อใดเป็นการจัดเรียงวัสดุในชั้นกลบทับของระบบฝังกลบมูลฝอยจากด้านบนที่ถูกต้อง
 • 1 : ชั้นปลูกพืช - ชั้นระบายน้ำ – ชั้นกันซึม – ชั้นดินรองพื้น – ชั้นฝังกลบมูลฝอย
 • 2 : ชั้นปลูกพืช – ชั้นระบายน้ำ - ชั้นดินรองพื้น - ชั้นกันซึม - ชั้นฝังกลบมูลฝอย
 • 3 : ชั้นปลูกพืช – ชั้นกันซึม – ชั้นระบายน้ำ – ชั้นดินรองพื้น – ชั้นฝังกลบมูลฝอย
 • 4 : ชั้นปลูกพืช - ชั้นดินรองพื้น – ชั้นระบายน้ำ – ชั้นกันซึม – ชั้นฝังกลบมูลฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 194 :
 • ในระหว่างการย่อยสลายของมูลฝอยในพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย การชะละลายของโลหะหนักที่ปนเปื้อนในมูลฝอยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงสุดในช่วงของการย่อยสลายระยะใด
 • 1 : ระยะเปลี่ยนแปลง (Transition phase)
 • 2 : ระยะที่มีการเกิดกรด (Acid phase)
 • 3 : ระยะที่มีการเกิดมีเทน (Methane phase)
 • 4 : ระยะคงตัว (Maturation phase)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 195 :
 • ในการออกแบบระบบระบายน้ำฝนของพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปริมาณน้ำฝนอย่างไร
 • 1 : คาบความถี่ของการเกิดฝน 10 ปี และมีเวลาน้ำไหลนอง 6 ชั่วโมง
 • 2 : คาบความถี่ของการเกิดฝน 25 ปีและมีเวลาน้ำไหลนอง 6 ชั่วโมง
 • 3 : คาบความถี่ของการเกิดฝน 10 ปีและมีเวลาน้ำไหลนอง 24 ชั่วโมง
 • 4 : คาบความถี่ของการเกิดฝน 25 ปีและมีเวลาน้ำไหลนอง 24 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 196 :
 • ข้อใดเป็นการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ฝังกลบของเสียอันตรายที่ถูกต้อง
 • 1 : ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
 • 2 : ควบคุมก๊าซมีเทนเหนือพื้นที่ฝังกลบให้มีค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของจุดระเบิดขั้นต่ำ
 • 3 : ตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่หลุมฝังกลบหลังการปิดใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะหลังตรวจสอบว่าไม่มีการแพร่กระจายของสารมลพิษแล้ว
 • 2 : ปรับใช้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสำหรับก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
 • 3 : ใช้เป็นพื้นที่สีเขียวของเขตอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 198 :
 • การฝังกลบขยะมูลฝอยในแต่ละวันจะต้องปิดทับด้วยดินหรือวัสดุอื่นๆที่เรียกว่า Daily cover ที่มีความหนาเท่าใด
 • 1 : 0 – 6 นิ้ว
 • 2 : 6 – 12 นิ้ว
 • 3 : 12 – 18 นิ้ว
 • 4 : 18 – 24 นิ้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • การฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีความสูงมากกว่าเท่าใดควรจะมีการสร้าง Bench หรือ Terrace สำหรับป้องกันการพังทลายของดิน
 • 1 : 0 – 25 ฟุต
 • 2 : 25 – 50 ฟุต
 • 3 : 50 – 75 ฟุต
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 200 :
 • การฝังกลบขยะมูลฝอยวิธีใดที่ต้องมีการขุดพื้นที่ในการฝังกลบ
 • 1 : Trench method
 • 2 : Area method
 • 3 : Depression method
 • 4 : Canyon method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 201 :
 • ก๊าซส่วนใหญ่ที่เกิดจากการฝังกลบจะเป็นก๊าซใด
 • 1 : ไนโตรเจนและออกซิเจน
 • 2 : มีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : มีเทนและออกซิเจน
 • 4 : คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 30000 คน อัตราการทิ้งขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ถ้าเราต้องการฝังกลบขยะด้วยน้ำหนักจำเพาะ 480 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยความลึก 6 เมตร อยากทราบว่าพื้นที่ ที่ต้องการสำหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยใน 1 ปี จะมีขนาดเท่าใด
 • 1 : 5703 ตารางเมตร
 • 2 : 7503 ตารางเมตร
 • 3 : 3570 ตารางเมตร
 • 4 : 5370 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 203 :
 • ในการศึกษาการเกิดก๊าซต่างๆในการฝังกลบสามารถแบ่งออกได้กี่ช่วง
 • 1 : 3 ช่วง
 • 2 : 4 ช่วง
 • 3 : 5 ช่วง
 • 4 : 6 ช่วง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 204 :
 • ในการศึกษาการเกิดก๊าซต่างๆในการฝังกลบ ช่วงที่มีค่า pH ต่ำที่สุดอยู่ในช่วงใด
 • 1 : ช่วงที่ 1
 • 2 : ช่วงที่ 2
 • 3 : ช่วงที่ 3
 • 4 : ช่วงที่ 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 205 :
 • ในการศึกษาการเกิดก๊าซต่างๆในการฝังกลบ ช่วงสุดท้ายเราควรจะได้ก๊าซชนิดใดมากที่สุด
 • 1 : Nitrogen and Carbon dioxide
 • 2 : Nitrogen and Methane
 • 3 : Carbon dioxide and Methane
 • 4 : Carbon dioxide and Oxygen
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 206 :
 • ถังฝังกลบในห้องทดลองขนาด 0.5 เมตร x 0.5 เมตร บรรจุขยะมูลฝอยสูง 1.0 เมตร ทำการโปรยน้ำผ่านชั้นขยะมูลฝอยด้วยปริมาตร 100 ลิตร ปรากฏว่าเกิด Leachate ปริมาตร 50 ลิตร อยากทราบว่าค่า Field capacity ของขยะมูลฝอยในถังทดลองมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 20%
 • 2 : 30%
 • 3 : 40%
 • 4 : 50%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 207 :
 • Landfill ประเภทใดที่เหมาะสมสำหรับขยะจากเขตชุมชน
 • 1 : Sanitary Landfill
 • 2 : Secure Landfill
 • 3 : Inert-material Landfill
 • 4 : Open Dumping Landfill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 208 :
 • ข้อใดที่อธิบายเกี่ยวกับก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจาก Landfill ได้ถูกต้อง
 • 1 : ละลายในน้ำได้ดีและมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ
 • 2 : ละลายในน้ำได้น้อยและมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ
 • 3 : ละลายในน้ำได้ดีและมีน้ำหนักน้อยกว่าอากาศ
 • 4 : ละลายในน้ำได้น้อยและมีน้ำหนักน้อยกว่าอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 209 :
 • ข้อใดเหมาะสมสำหรับนำมาใช้เป็นวัสดุปูพื้น(Liner) ของ Landfill
 • 1 : ดินเหนียว กรวดแม่น้ำ
 • 2 : เศษกระเบื้อง แผ่นพลาสติก
 • 3 : แผ่นพลาสติก ดินเหนียว
 • 4 : แผ่นยางพารา ดินเหนียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • ข้อใดคือจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการใช้วัสดุปกคลุมผิวหน้าของ Landfill (Cover material)
 • 1 : เพื่อการเพาะปลูก
 • 2 : เพื่อไม่ให้มีน้ำชะขยะไหลออกมาจากกองขยะ
 • 3 : เพื่อไม่ให้น้ำฝนไหลลงสู่พื้นที่ฝังกลบขยะ
 • 4 : เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการใช้ประโยชน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • ปริมาณก๊าซมีเทนที่ผลิตได้จาก Landfill คิดเป็นร้อยละเท่าไรเมื่อเทียบกับก๊าซทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 • 1 : ร้อยละ 20
 • 2 : ร้อยละ 30
 • 3 : ร้อยละ 40
 • 4 : ร้อยละ 50
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 212 :
 • ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการ anaerobic fermentation ได้ถูกต้อง 1. Acidogenic phase 2. Hydrolysis 3. Acetogenic phase 4. Methanogenic phase
 • 1 : 1, 2, 3, 4
 • 2 : 2, 1, 3, 4
 • 3 : 4, 3, 2, 1
 • 4 : 1, 2, 4, 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 213 :
 • ของเสียประเภทใดต่อไปนี้ไม่เหมาะสมที่จะกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ
 • 1 : ของเหลวหรือสลัดจ์
 • 2 : กระดาษ
 • 3 : พลาสติก
 • 4 : แก้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 214 :
 • ลักษณะการฝังกลบที่เริ่มจากดินเดิมโดยไม่มีการขุด แต่จะทำการบดอัดมูลฝอยตามแนวราบก่อนนั้นเป็นรูปแบบการจัดการมูลฝอยด้วยวิธีใด
 • 1 : แบบกลบบนพื้นที่
 • 2 : แบบกองกลางแจ้ง
 • 3 : แบบฝังกลบในร่อง
 • 4 : แบบฝังกลบโดยอาศัยหุบเขา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 215 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของ landfill
 • 1 : ต้นทุนต่ำ
 • 2 : ใช้พื้นที่มาก
 • 3 : สามารถกำจัดขยะได้หลากหลายประเภท
 • 4 : ใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังปิดหลุม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 216 :
 • ในกระบวนการ land treatment สิ่งใดจำเป็นต้องคำนึงถึง
 • 1 : การปนเปื้อนของสารอันตรายลงสู่น้ำใต้ดิน
 • 2 : ค่า TOC
 • 3 : ค่า Field capacity
 • 4 : อุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • Landfill โดยทั่วไป จะสามารถผลิตก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้เมื่อเวลาเท่าไร หลังจาก Landfill ถูกปิด
 • 1 : 2-5 ปี
 • 2 : 5-7 ปี
 • 3 : 7-9 ปี
 • 4 : 9-11 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • เหตุใดหลังจากการที่ปิด Landfill แล้วนิยมปลูกพืชคลุมดิน
 • 1 : ป้องกันการชะล้างหน้าดิน
 • 2 : เพื่อความสวยงาม
 • 3 : ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • หลังจากการปิดพื้นที่ฝังกลบ Landfill แล้ว ถ้าดูแลพื้นที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาใด
 • 1 : ฝุ่นฟุ้งกระจาย
 • 2 : ก่อให้เกิดปัญหาน้ำชะขยะจากฝนที่ตกลงมา
 • 3 : เกิดปัญหาแมลงและสัตว์รบกวน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 220 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นระบบที่ใช้ Anaerobic เป็นระบบหลักในการผลิตพลังงาน
 • 1 : Incineration
 • 2 : Composting
 • 3 : Biogasification
 • 4 : Landfill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 221 :
 • น้ำชะขยะ(Leachate) จะตรวจพบโลหะมากที่สุดในช่วงกระบวนการใด
 • 1 : Acidogenic phase
 • 2 : Hydrolysis
 • 3 : Acetogenic phase
 • 4 : Methanogenic phase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 222 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 • 1 : แบบกลบบนพื้นที่
 • 2 : แบบกองกลางแจ้ง
 • 3 : แบบฝังกลบในร่อง
 • 4 : แบบฝังกลบโดยอาศัยหุบเขา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็น by product ของระยะ methanogenesis
 • 1 : Monomer
 • 2 : Organic acids
 • 3 : CH4 + CO2
 • 4 : Complex organic carbon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 224 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลผลิตจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในระยะ Hydrolysis
 • 1 : Monomer
 • 2 : Organic acids
 • 3 : Acetic acid
 • 4 : Complex organic carbon
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Secure Landfill ห้ามไม่ให้มีการบดอัดขยะในพื้นที่ฝังกลบ
 • 2 : Secure Landfill เหมาะสำหรับรองรับขยะจากเทศบาลขนาดใหญ่
 • 3 : Sanitary Landfill ต้องการการดูแลรักษามากกว่า Secure Landfill
 • 4 : Sanitary Landfill มีค่าก่อสร้างและบำรุงรักษามากกว่า Secure Landfill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • Leachate คือ
 • 1 : ระบบระบายก๊าซจากหลุมฝังกลบ
 • 2 : น้ำเสียจากขยะในหลุมฝังกลบ
 • 3 : ท่อรับน้ำเสียจากขยะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 227 :
 • การใช้ดินเหนียวบดอัดแน่นเป็นพื้นบ่อฝังกลบควรมีความหนาอย่างน้อยเท่าไร
 • 1 : 0.30 ม.
 • 2 : 0.60 ม.
 • 3 : 1.00 ม.
 • 4 : 1.20 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 :
 • ในการคำนวณหาขนาดพื้นที่ของหลุมฝังกลบมูลฝอยจะต้องการข้อมูลใดบ้าง
 • 1 : ปริมาณมูลฝอย
 • 2 : อายุการใช้งานของหลุมฝังกลบ
 • 3 : ความหนาแน่นในการบดอัด
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • การกำจัดมูลฝอยแบบใดที่ไม่ต้องใช้ดินจากที่อื่นมาใช้เป็นวัสดุกลบมูลฝอยประจำวัน
 • 1 : แบบกลบบนพื้นที่
 • 2 : แบบกองกลางแจ้ง
 • 3 : แบบฝังกลบในร่อง
 • 4 : แบบฝังกลบโดยอาศัยหุบเขา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 230 :
 • ในการฝังกลบจะต้องให้ระดับของก้นหลุมสูงกว่าระดับน้ำใต้ดินไม่น้อยกว่ากี่เมตร
 • 1 : 2.5
 • 2 : 2
 • 3 : 1.5
 • 4 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 231 :
 • Parameter ใดของน้ำชะขยะต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าใน Landfill เริ่มเกิดปฏิกิริยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน
 • 1 : COD ต่ำ
 • 2 : pH สูง
 • 3 : BOD สูง
 • 4 : TOC ต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 232 :
 • ค่า COD ใน landfill จะมีค่าสูงสุดในช่วงใดของการฝังกลบ
 • 1 : Transition phase
 • 2 : Acid phase
 • 3 : Methanogenic phase
 • 4 : Maturation phase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • ก๊าซ CO2 จะเกิดขึ้นสูงสุดในช่วงใดของการฝังกลบมูลฝอย
 • 1 : Transition phase
 • 2 : Acid phase
 • 3 : Methanogenic phase
 • 4 : Maturation phase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 234 :
 • ข้อดีของการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) คือข้อใด
 • 1 : รับมูลฝอยได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นมูลฝอยติดเชื้อ หรือสารพิษ
 • 2 : ขนาดที่ดินใช้เนื้อที่น้อย
 • 3 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและซ่อมบำรุงค่อนข้างต่ำ
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลพลอยได้ของการกำจัดขยะแบบฝังกลบ (Landfill)
 • 1 : ก๊าซชีวภาพ
 • 2 : พลังงานความร้อน
 • 3 : สามารถนำพื้นที่มาทำสวนสาธารณะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 236 :
 • ในการทำหลุมฝังกลบขยะ ในชั้น Geo-Synthetic Clay ควรใช้สารชนิดใด
 • 1 : Silicate
 • 2 : Rubber Latex
 • 3 : Asphalt
 • 4 : Bentonites
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 237 :
 • ในการทำหลุมฝังกลบขยะในเขตพื้นที่ที่มีสนามบิน ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษต้องอยู่ห่างจากสนามบินอย่างน้อยเป็นระยะทางเท่าไร
 • 1 : 10,000 m
 • 2 : 5,000 m
 • 3 : 10,000 ft
 • 4 : 5,000 ft
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 238 :
 • ในพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่ปิดการใช้งานแล้วแห่งหนึ่ง มีปริมาณน้ำฝนตกในพื้นที่เฉลี่ย 1000 มิลลิเมตรต่อปี หากสัมประสิทธิ์การไหลของน้ำท่า (Runoff coefficient) ของหน้าดินกลบทับมูลฝอยมีค่าเท่ากับ 0.15 และมีอัตราการคายระเหยน้ำเฉลี่ยของพื้นที่เท่ากับ 650 มิลลิเมตรต่อปี กำหนดให้ค่าความจุสนาม (Field capacity) ของดินกลบทับมูลฝอยเท่ากับ 200 มิลลิเมตรต่อเมตร และดินมีความชื้นเท่ากับความจุสนามตลอดปี พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยดังกล่าวจะมีน้ำฝนซึมผ่านชั้นดินลงสู่ชั้นฝังกลบมูลฝอยเฉลี่ยเท่าใด
 • 1 : 0 มิลลิเมตรต่อปี
 • 2 : 200 มิลลิเมตรต่อปี
 • 3 : 300 มิลลิเมตรต่อปี
 • 4 : 850 มิลลิเมตรต่อปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 15,000 คน อัตราการทิ้งขยะมูลฝอยเท่ากับ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ถ้าเราต้องการฝังกลบขยะด้วยน้ำหนักจำเพาะ 380 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยความลึก 6 เมตร อยากทราบว่าพื้นที่ 10,000 ตร.ม. จะสามารถรองรับการฝังกลบได้กี่ปี

 • 1 : 3 ปี
 • 2 : 4 ปี
 • 3 : 8 ปี
 • 4 : 10 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :
 • ขยะเกิดน้ำชะขยะ 20 kg หากขยะนี้มีน้ำหนัก 200 kg และมีน้ำไหลเข้าขยะ 30 kg ขยะนี้ มีค่า Field Capacity เท่าไร
 • 1 : 5 %
 • 2 : 10 %
 • 3 : 15 %
 • 4 : 20 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 241 :
 • ข้อใดอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติของน้ำชะมูลฝอยตามอายุของหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกต้อง
 • 1 : เมื่อหลุมฝังกลบมูลฝอยมีอายุเพิ่มขึ้น อัตราส่วนของ BOD/COD ในน้ำชะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยา Hydrolysis
 • 2 : เมื่อหลุมฝังกลบมูลฝอยมีอายุเพิ่มขึ้น อัตราส่วนของ BOD/TKN ในน้ำชะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยา Hydrolysis
 • 3 : เมื่อหลุมฝังกลบมูลฝอยมีอายุเกิน 10 ปี ความเข้มข้นของโลหะหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดการชะลายหลังการย่อยสลายอินทรีย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 :
 • โปรแกรมสำเร็จรูปในข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำชะมูลฝอยในพื้นที่ฝังกลบ

  มูลฝอย

 • 1 : AERMOD
 • 2 : MIKE 11
 • 3 : MODFLOW
 • 4 : HELP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 :
 • Monitoring well ที่มีอยู่โดยรอบหลุบฝังกลบขยะมีไว้เพื่อเหตุใด
 • 1 : ตรวจสอบปริมาณน้ำใต้ดิน
 • 2 : เก็บตัวอย่างน้ำชะขยะ
 • 3 : บำบัดน้ำชะขยะ
 • 4 : สูบน้ำชะขยะไปบำบัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 244 :
 • ก๊าซใดจากหลุมฝังกลบที่ส่งผลกระทบเรื่องกลิ่น
 • 1 : CO2
 • 2 : H2S
 • 3 : CH4
 • 4 : N2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 245 :
 • หลุมฝังกลบที่มีความสูงเท่าใดที่ควรมี Bench
 • 1 : มากกว่า 10 เมตร
 • 2 : มากกว่า 15 เมตร
 • 3 : มากกว่า 20 เมตร
 • 4 : มากกว่า 25 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :
 • ความชันทั่วไปในการฝังกลบแบบ Excavated Cell ควรเท่ากับข้อใด
 • 1 : 1:1
 • 2 : 2:1
 • 3 : 3:1
 • 4 : 4:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • การป้องกันน้ำฝนมิให้ไหลสู่พื้นที่หลุบฝังกลบเป็นหน้าที่ของข้อใด
 • 1 : Final cover material
 • 2 : Daily cover material
 • 3 : Liner material
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการลดศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย
 • 1 : การแยกขยะพลาสติกออกจากมูลฝอยรวม
 • 2 : การเผามูลฝอย (Incineration) ก่อนนำไปฝังกลบ
 • 3 : การบำบัดมูลฝอยโดยวิธีเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment, MBT) ก่อนนำไปฝังกลบ
 • 4 : การเติมอากาศในพื้นที่ฝังกลบ (Landfill aeration)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 249 :
 • เทคโนโลยีใดไม่สามารถนำไปใช้ในการลดการแพร่กระจายของน้ำชะมูลฝอยลงสู่น้ำใต้ดิน
 • 1 : การสร้างชั้นกันซึมใต้พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยและสูบน้ำชะมูลฝอยออกไปบำบัด
 • 2 : การสร้างชั้นกำแพงบำบัด (Permeable barrier) รอบพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยเพื่อให้น้ำชะมูลฝอยซึมผ่านและรับการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
 • 3 : การปิดพื้นที่ฝังกลบด้วยชั้นกันซึมเพื่อป้องกันการซึมของน้ำฝนสู่ชั้นมูลฝอย
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 634 : 4. Incineration
ข้อที่ 250 :
 • เครื่องมือที่ใช้วัดค่าพลังงานของขยะ คือเครื่องมือใด
 • 1 : Energy Meter
 • 2 : Bomb calorimeter
 • 3 : Boiler
 • 4 : Volt meter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบำบัดโดยการเผาทำลาย
 • 1 : อุณหภูมิต่ำสุดของเตาเผาถูกกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดกลิ่น
 • 2 : แอมโมเนีย เมธิวเมอร์แคปตัน ไฮโดรเจนไซยาไนด์ สามารถสลายได้ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสและเวลาเพียงพอ
 • 3 : เตาเผาสามารถรับความร้อนได้ไม่จำกัด
 • 4 : ผิดมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 :
 • จากสูตรต่อไปนี้ CxHy + (b)O2 + 3.76(b)N ® xCO2 + (y/2)H2O + 3.76(b)N2 ค่า 3.76 คือ
 • 1 : แฟคเตอร์ปริมาณอากาศที่เป็นจำนวนเท่าของปริมาณออกซิเจนทางทฤษฏี
 • 2 : จำนวนโมลไนโตรเจนในอากาศที่มีอยู่ในทุกๆ โมลของออกซิเจน
 • 3 : แฟคเตอร์ปริมาณไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศ
 • 4 : จำนวนโมลไนโตรเจนในอากาศที่เป็นจำนวนเท่าของปริมาณไนโตรเจนทางทฤษฏี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเตาเผาขยะแบบ Grate
 • 1 : ใช้ทรายเป็นตัวกลางในการให้ความร้อน
 • 2 : มีตะแกรงเพื่อช่วยให้เปลวไฟไหลลอดเข้าสู่กองขยะและช่วยให้อากาศไหลผ่านกองขยะได้ทั่วถึง
 • 3 : เหมาะกับการเผาขยะปริมาณน้อยไม่เกิน 50 ตันต่อวัน
 • 4 : ผิดมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเตาเผาขยะแบบ Fluidized Bed
 • 1 : ใช้ทรายเป็นตัวกลางในการให้ความร้อน
 • 2 : มีตะแกรงเพื่อช่วยให้เปลวไฟไหลลอดเข้าสู่กองขยะและช่วยให้อากาศไหลผ่านกองขยะได้ทั่วถึง
 • 3 : ของเสียที่นำมาเผาจะต้องถูกบดให้มีขนาดเล็กก่อน
 • 4 : เหมาะกับการเผาขยะปริมาณ 25-100 ตันต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดไดออกซินจากการเผาทำลาย
 • 1 : ถูกทำลายได้สมบูรณ์ ที่อุณหภูมิมากกว่า 800 องศาเซลเซียส
 • 2 : สามารถเกิดได้อีกครั้งถ้าอุณหภูมิลดลงในช่วง 200 - 400 องศาเซลเซียส
 • 3 : มาตรฐานของไดออกซินที่ปล่อยจากเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน คือ 30 mg/m3
 • 4 : เกิดจากการเผาทำลายขยะที่มีสารประกอบจำพวกออร์กานิกคลอไรด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 •  จากสูตร CxHy + (b)O2 + 3.76(b)N2 ® xCO2 + (y/2)H2O + 3.76(b)N2 ต้องใช้ออกซิเจนกี่โมลในการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนที่มีสูตร C6H6
 • 1 : 7
 • 2 : 7.5
 • 3 : 8
 • 4 : 9.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :
 • อุปกรณ์ใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเตาเผา
 • 1 : Stack
 • 2 : Cyclone
 • 3 : Grates
 • 4 : Surface Aerator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 258 :
 • Fluidized Bed Incinerator คือ
 • 1 : การหมักขยะประเภทสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยพ่นอากาศจากด้านล่างถัง
 • 2 : เตาเผาขยะที่พ่นชั้นทรายให้ลอยในห้องเผา
 • 3 : เตาเผาขยะอันตรายที่มีลักษณะเป็นของเหลว
 • 4 : ลานตากตะกอนก่อนนำไปเผา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • ลักษณะสมบัติขยะจากแหล่งใดที่ไม่เหมาะกับการเผา
 • 1 : ขยะจากตลาดสด
 • 2 : ขยะจากโรงพยาบาล
 • 3 : ขยะจากห้างสรรพสินค้า
 • 4 : ขยะจากอาคารสำนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 :
 • ขยะจะมีปริมาตรลดลงเท่าไรหลังจากการเผา ถ้าความหนาแน่นของขยะและสารตกค้างจากการเผาเป็น 230 และ 450 กก./ลบ.ม. ตามลำดับ และมีส่วนประกอบของขยะดังตาราง

  องค์ประกอบ

  % โดยน้ำหนัก

  ปริมาณ

  % สารตกค้าง

  สารอินทรีย์

  65

  5.8

  กระป๋อง

  9

  96

  เหล็ก

  6

  98

  โลหะอื่น

  11

  98

  แก้ว

  5

  98

  ฝุ่น ขี้เถ้า ฯลฯ

  4

  68

  รวม

  100

 • 1 : 63.31 %
 • 2 : 77.30 %
 • 3 : 81.15 %
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 261 :
 • ข้อใดไม่เป็นข้อดีของการเผามูลฝอยแบบใช้เตาเผา?
 • 1 : ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อย
 • 2 : ลดปริมาตรมูลฝอยได้มาก
 • 3 : นำความร้อนไปใช้งานอื่น ๆ ได้
 • 4 : ต้องใช้ผู้ชำนาญการในการควบคุมเตา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเผาไหม้?
 • 1 : เวลาในการเผาไหม้ (Time)
 • 2 : ความปั่นป่วน (Turbulent)
 • 3 : อุณหภูมิในการเผาไหม้ (Temperature)
 • 4 : การป้อนมูลฝอย (Feed)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 263 :
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยที่ควรจะต้องศึกษาเพื่อประเมินความเหมาะสมในการเผา?
 • 1 : การวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีประมาณ (Proximate analysis)
 • 2 : จุดหลอมละลายของเถ้า (Fusing point analysis)
 • 3 : การวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีละเอียด (Ultimate analysis)
 • 4 : ชนิดของเชื้อเพลิง (Type of fuel)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 264 :
 • ความร้อนที่มีสูงมากเกินไปในเตาเผาขยะจะทำให้
 • 1 : อิฐทนไฟเสื่อมสภาพได้เร็ว
 • 2 : การเผาไหม้เกิดขึ้นได้ดี
 • 3 : ไม่มีกลิ่น
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 :
 • การเผามูลฝอยเหมาะกับ
 • 1 : มูลฝอยความชื้นสูง
 • 2 : พลาสติก
 • 3 : กากตะกอนน้ำเสียที่แห้ง
 • 4 : กรวดทราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 266 :
 • การนำกลับคืนมาทางความร้อน (thermal recovery) คือ
 • 1 : การแยกมูลฝอย
 • 2 : การเผา
 • 3 : การผลิตก๊าซชีวภาพ
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • ปริมาณอากาศที่ต้องการในการเผาไหม้ธาตุคาร์บอนในมูลฝอยเพื่อเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทางทฤษฎีเป็นเท่าใด หากในอากาศมีออกซิเจนอยู่ร้อยละ 23.15 โดยน้ำหนัก (น้ำหนักโมเลกุลของคาร์บอนและออกซิเจนเท่ากับ 12 และ 16 ตามลำดับ)
 • 1 : 0.31 กิโลกรัมอากาศต่อกิโลกรัมคาร์บอน
 • 2 : 0.62 กิโลกรัมอากาศต่อกิโลกรัมคาร์บอน
 • 3 : 5.76 กิโลกรัมอากาศต่อกิโลกรัมคาร์บอน
 • 4 : 11.52 กิโลกรัมอากาศต่อกิโลกรัมคาร์บอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 268 :
 • เตาเผาประเภทใดนิยมใช้ในการเผามูลฝอยชุมชนมากที่สุด
 • 1 : เตาเผาชนิดตะกรับ (Grate type incinerator)
 • 2 : เตาเผาชนิดหมุน (Rotary type incinerator)
 • 3 : เตาเผาชนิดชั้นตัวกลางลอย (Fluidized bed incinerator)
 • 4 : เตาเผาชนิด Hearth (Hearth type incinerator)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในเตาเผามูลฝอย
 • 1 : เวลาที่ใช้ในการเผาไหม้มูลฝอย
 • 2 : อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไหม้มูลฝอย
 • 3 : ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการเผาไหม้มูลฝอย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดเป็นอุปกรณ์กำจัดฝุ่นสำหรับระบบเตาเผามูลฝอยชุมชนแบบมาตรฐานที่ใช้งานอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
 • 1 : ไซโคลน (Cyclone)
 • 2 : เครื่องดักจับฝุ่นแบบเปียก (Wet scrubber)
 • 3 : เครื่องตกตะกอนแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic precipitator)
 • 4 : ถุงกรองฝุ่น (Baghouse filter)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 271 :
 • การเผาขยะมูลฝอยด้วยระบบใดที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจน
 • 1 : Combustion system
 • 2 : Gasification system
 • 3 : Pyrolysis system
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • การเผาในระบบใดที่มีแต่ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic)
 • 1 : Combustion system
 • 2 : Gasification system
 • 3 : Pyrolysis system
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 273 :
 • การเผาในระบบใดที่มีทั้งปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic) และดูดความร้อน (Endothermic)
 • 1 : Combustion system
 • 2 : Gasification system
 • 3 : Pyrolysis system
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 274 :
 • ขยะมูลฝอยที่มี Chemical formula C50H100O40N ปริมาณ 1 ตัน ถ้าเราต้องการให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะต้องใช้อากาศในปริมาณเท่าใด เมื่ออากาศมี O2 อยู่ 23% สมการการเผาไหม้
  C(a)H(b)O(c)N(d) + ((3a-c)/2)O2 ® (a)CO2 + (a)H2O + (d)N

   

 • 1 : 13.00 กก/ตัน
 • 2 : 1300 กก/ตัน
 • 3 : 56.51 กก/ตัน
 • 4 : 5651 กก/ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 :
 • ขยะที่มีขนาดใหญ่และมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ ควรเลือกใช้เตาเผาประเภทใด
 • 1 : เตาเผาชนิดตะกรับ
 • 2 : เตาเผาชนิด Rotary Kiln
 • 3 : เตาเผาชนิด Fluidize Bed
 • 4 : เตาเผาชนิด Multiple Hearth
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 276 :
 • เพราะเหตุใดขยะที่มีปริมาณโลหะมากจึงไม่เหมาะต่อการเผา
 • 1 : เพราะจะมีโลหะกระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม
 • 2 : สิ้นเปลืองพลังงาน
 • 3 : ทำให้เตาเผาชำรุดง่าย
 • 4 : ทำให้เตาเผามีอุณหภูมิสูงมากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อดีของ Volume Reduction
 • 1 : ประหยัดเวลาในการเก็บขน
 • 2 : เที่ยวของการเก็บขนลดลง
 • 3 : ค่าใช้จ่ายถูกลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของการกำจัดขยะโดยการเผา
 • 1 : Waste volume reduction
 • 2 : Destruction of combustible toxins
 • 3 : Energy recovery
 • 4 : Economic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :
 • ข้อใดที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมมลพิษที่อยู่ในรูปฝุ่นที่เกิดจากการเผาขยะ
 • 1 : Electrostatic Precipitation
 • 2 : Multi Cyclone
 • 3 : Bag Filter House
 • 4 : Incinerator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 280 :
 • ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการทำงานของเตาเผา
 • 1 :   อุณหภูมิ, เวลา, ปริมาณ O2
 • 2 : อุณหภูมิ, การเกิดภาวะปั่นป่วน, เวลา
 • 3 : ปริมาณ O2, การเกิดภาวะปั่นป่วน, เวลา
 • 4 : เวลา, ปริมาณ O2, ปริมาณเชื้อเพลิง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 281 :
 • ผลผลิตที่ได้จากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์คือ
 • 1 : ความร้อน, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ความร้อน, น้ำ
 • 3 : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ความร้อน,เถ้า
 • 4 : น้ำ, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 282 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประเภทของเตาเผา
 • 1 : Stoker
 • 2 : Fluidized bed
 • 3 : Rotary Kiln
 • 4 : Multi Cyclone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • ข้อดีของการเผาในเตาเผาขยะคือข้อใด
 • 1 : ความยากง่ายในการดำเนินการและซ่อมบำรุงใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก
 • 2 : รับมูลฝอยได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นมูลฝอยติดเชื้อ หรือสารพิษ
 • 3 : ขนาดที่ดินใช้เนื้อที่น้อย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 284 :
 • สารไดออกซินถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศด้วยกระบวนการใด
 • 1 : กระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส
 • 2 : กระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส
 • 3 : กระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส
 • 4 : กระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 :
 • สารที่สำคัญที่ใช้กำจัดสารไดออกซินจากเตาเผาขยะคือสารใด
 • 1 : สารส้ม (Alum)
 • 2 : ถ่าน (Activated Carbon)
 • 3 : สารละลาย Propane
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 286 :
 • ข้อใดคืออันตรายที่เกิดจากสารไดออกซิน
 • 1 : ทำให้เป็นโรคมะเร็ง
 • 2 : ทำให้เกิดโรคระบบประสาท
 • 3 : ทำให้เกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • ข้อใดคือลักษณะสมบัติของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในการป้อนเป็นเชื้อเพลิงในเตาแก๊สซิไฟเออร์ (เตาไพโรไลซิส)
 • 1 : มีขนาดที่เหมาะสม และสม่ำเสมอ
 • 2 : มีความชื้นน้อย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี (ไม่ควรเกิน 20-30 เปอร์เซ็นต์)
 • 3 : มีความหนาแน่นเชื้อเพลิง (Bulk density) เหมาะสมและสม่ำเสมอ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • Post-Combustion Chamber ในเตาเผาขยะมีหน้าที่อะไร
 • 1 : เป็นส่วนที่ใช้เผาขยะอันตราย
 • 2 : เป็นส่วนเพิ่มอุณหภูมิของเตาเผา
 • 3 : ทำให้ก๊าซจากการเผาไหม้สะอาดมากขึ้นก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 :
 • เตาเผาชนิดใดเป็นเตาเผาที่ไม่ใช้อากาศ
 • 1 : เตาเผาแบบ Multiple-Chamber Incinerators
 • 2 : เตาเผาแบบ Single Chamber Incinerators
 • 3 : เตาเผาแบบ Pyrolysis
 • 4 : ไม่มีข้อที่ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 290 :
 • เตาเผาชนิดใดใช้ได้ดีกับขยะแบบกึ่งเหลวกึ่งแข็ง
 • 1 : เตาเผาแบบ Multiple-Chamber Incierators
 • 2 : เตาเผาแบบ Pyrolysis
 • 3 : เตาเผาแบบ Single Chamber Incinerators
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ได้จากการเผาขยะที่เป็นสารอินทรีย์ในที่มีอากาศพอเพียง
 • 1 : N2, CO2, O2, H2O, CO
 • 2 : N2, CO2, H2O, HEAT, ASH
 • 3 : CO, CH4, HEAT, ASH
 • 4 : N2, CO2, O2, H2O, CH4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 292 :
 • ปฏิกิริยาใดเป็น Exothermic ในทฤษฎีการเกิดก๊าซ
 • 1 : C + H2O ® CO2 + H2
 • 2 : C + O2 ® CO2
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อเสียของการกำจัดขยะโดยการเผา
 • 1 : ปัญหามลพิษทางอากาศ
 • 2 : ปัญหาน้ำเสีย
 • 3 : เถ้าต้องกำจัดโดยการฝังกลบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 294 :
 • การใช้เตาเผาขยะชุมชน ข้อใดเป็นวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
 • 1 : แยก สารที่มีองค์ประกอบของคลอไรด์ออกก่อนเผา
 • 2 : ทำ Wet scrubbing
 • 3 : ทำ Dry Scrubbing
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 295 :
 • ในการเผามูลฝอย ปริมาณอากาศที่ต้องการในทางทฤษฎีสำหรับการเผาไหม้ธาตุซัลเฟอร์ 1 กรัมคือเท่าใด หากกำหนดให้ธาตุซัลเฟอร์มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 32 และสัดส่วนออกซิเจนในอากาศเท่ากับ 23.15% โดยน้ำหนัก
 • 1 : 1 กรัม
 • 2 : 4.32 กรัม
 • 3 : 11.52 กรัม
 • 4 : 32 กรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 296 :
 • หากอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะมีปริมาณของก๊าซ SOx มากกว่ามาตรฐานกำหนดสามารถควบคุมได้โดยใช้สารเคมีใด
 • 1 : NaOH
 • 2 : CaCO3
 • 3 : NaCl
 • 4 : CaCl2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 297 :
 • ข้อในกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเตาเผาขยะแบบ Pyrolysis system
 • 1 : เป็นเตาเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน
 • 2 : มีตะแกรงเพื่อช่วยให้เปลวไฟไหลลอดเข้าสู่กองขยะและช่วยให้อากาศไหลผ่านกองขยะได้ทั่วถึง

 • 3 : เป็นเตาเผาที่ต้องการปริมาณออกเจนในการเผาไหม้สูง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 298 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Gasification system
 • 1 : เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเพียงอย่างเดียว
 • 2 : ใช้หลักการเผาไหม้ของชีวมวลในที่อับอากาศ
 • 3 : ให้ความร้อนสูงและมีมลพิษจาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์น้อยมาก
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 299 :
 • ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีในการแปรรูปมูลฝอยโดยกระบวนการทางความร้อน
 • 1 : Hydrolysis
 • 2 : Pyrolysis
 • 3 : Gasification
 • 4 : Incineration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :
 • เตาเผามูลฝอยแบบใดนิยมใช้มากที่สุดในระบบเผามูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่
 • 1 : เตาเผาแบบไพโรไลซิส (Pyrolysis)
 • 2 : เตาเผาแบบมีแผงตะกรับ (Stoker or grate type incinerator)
 • 3 : เตาเผาแบบหมุน (Rotary type incinerator)
 • 4 : เตาเผาแบบชั้นตัวกลางลอย (Fluidized bed incinerator)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 301 :
 • ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเตาเผา
 • 1 : Stoner type
 • 2 : Fluidized bed type
 • 3 : Rotary type
 • 4 : Grate type
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 302 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับกำจัดฝุ่นเตาเผาขยะ
 • 1 : Electrostatic precipitator
 • 2 : Stack
 • 3 : Cyclone
 • 4 : Wet scrubber
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : เตาเผาระบบ Pyrolysis เหมาะสมกับขยะที่มีขนาดสม่ำเสมอ
 • 2 : เตาเผาแบบ Fluidized bed ใช้ทรายเป็นตัวกลาง
 • 3 : เตาเผาแบบ Grate เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมาก
 • 4 : เตาเผาระบบ Pyrolysis เป็นระบบที่ต้องการปริมาณอากาศสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 304 :
 • Wet scrubber ใช้เพื่อประโยชน์อะไร ในระบบเตาเผาขยะ
 • 1 : เพิ่มอุณหภูมิในการเผา
 • 2 : ลดฝุ่นและเขม่าจากการเผา
 • 3 : ช่วยให้การเผาขยะได้เร็วขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 635 : 5. Composting
ข้อที่ 305 :
 • ข้อใดเรียงลำดับตามเฟสของการหมักได้ถูกต้อง?
 • 1 : Thermophilic, Mesophilic, Cooling, Maturing
 • 2 : Cooling, Mesophilic, Thermophilic, Maturing
 • 3 : Mesophilic, Thermophilic, Cooling, Maturing
 • 4 : Maturing, Mesophilic, Thermophilic, Cooling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 :
 • กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นภายในกอง composting น่าจะเกิดจากก๊าซใด
 • 1 : CH4
 • 2 : CO2
 • 3 : H2S
 • 4 : NO3-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 307 :
 • ช่วงอุณหภูมิใดที่เหมาะสมต่อ Bacteria ชนิด Mesophilic
 • 1 : 30-40 องศาเซลเซียส
 • 2 : 40-50 องศาเซลเซียส
 • 3 : 50-60 องศาเซลเซียส
 • 4 : 60-70 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 308 :
 • ช่วงอุณหภูมิใดที่เหมาะสมต่อ Bacteria ชนิด Thermophilic
 • 1 : 30-40 องศาเซลเซียส
 • 2 : 40-50 องศาเซลเซียส
 • 3 : 50-60 องศาเซลเซียส
 • 4 : 60-70 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 309 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Aerobic Composting ทำให้เกิด ก๊าซมีเทนและความร้อน
 • 2 : Anaerobic Composting ทำให้เกิด ก๊าซมีเทน แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น
 • 3 : ถูกทั้ง 2 ข้อ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 310 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ขยะที่นำมาทำปุ๋ยควรมีขนาดใหญ่กว่า 10 ซม.
 • 2 : ปุ๋ยที่ได้จากการหมักต้องนำมาฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมีก่อนจึงจะนำไปใช้ได้
 • 3 : การหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศควรควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 50 C ตลอดเวลา
 • 4 : ปุ๋ยที่ได้จากการหมักจะมีเชื้อโรคเหลือน้อยเพราะความร้อนที่เกิดจากหมักเองจะทำลายเชื้อโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Composting จัดเป็น biological transformation
 • 2 : Aerobic Composting ทำให้เกิด ก๊าซมีเทนและความร้อน
 • 3 : Anaerobic Composting ทำให้เกิด ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 312 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำจัดโดยวิธีหมักทำปุ๋ยแบบใช้อากาศ
 • 1 : อาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ประเภท Mesophilic และ Thermophilic ในการย่อยสลาย อินทรีย์วัตถุ
 • 2 : Anaerobic bacteria มีบทบาทสำคัญที่สุดในการกำจัดโดยวิธีนี้
 • 3 : ผลผลิตที่ได้เป็นผงหรือก้อนเล็กๆ สีน้ำตาล สามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
 • 4 : ผิดมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ Composting
 • 1 : เชื้อโรคที่อยู่ในขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ จะตายในกระบวนการที่เกิดการย่อยสลายโดยแบคทีเรียประเภท Thermophilic
 • 2 : การย่อยสลายอย่างเข้มข้นเกิดขึ้นในช่วง 48 ชม. แรกของการหมัก
 • 3 : ระยะเวลาและกลไกในการเกิดการย่อยที่อุณหภูมิสูงจะขึ้นอยู่กับวิธีการหมักและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
 • 4 : กลไกการย่อยสลายในขั้นสุดท้ายจะใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถึง 1 ปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • ข้อใดไม่ใช่สภาวะที่เหมาะสมในการหมัก
 • 1 : ความชื้นในขยะมูลฝอยอยู่ในช่วง 40% - 60%
 • 2 : คาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรีย์วัตถุอยู่ในช่วง 25 - 35 ต่อ 10
 • 3 : การควบคุมออกซิเจนให้เพียงพอในกองขยะทำได้โดยการพลิกกลับกองขยะและการพ่นอากาศเข้าไป
 • 4 : การควบคุมออกซิเจนให้เพียงพอในกองขยะทำได้โดยการบดย่อยขยะให้มีขนาดเล็ก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • ข้อเสียที่เห็นได้ชัดของการหมักแบบพ่นอากาศเข้าไปคือ
 • 1 : ทำให้เกิดการย่อยสลายไม่ทั่วถึงกันและการย่อยสลายเกิดได้ช้า
 • 2 : ทำให้เกิดน้ำชะขยะออกมา
 • 3 : ทำให้เกิดกลิ่นและไอน้ำปริมาณมาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 316 :
 • จงเรียงลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นในการบวนการ Composting 1. เกิดการย่อยสลายอย่างเข้มข้นภายใน 24 ชม. โดยแบคทีเรียประเภท Mesophilic 2. อุณหภูมิสูงขึ้น เกิดการย่อยสลายโดยแบคทีเรียประเภท Thermophilic 3. เกิดการย่อยสลายสารจำพวกเซลลูโลส
 • 1 : 1 2 3
 • 2 : 1 3 2
 • 3 : 2 1 3
 • 4 : 3 2 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 317 :
 • คุณสมบัติขยะจากแหล่งใดที่เหมาะกับการหมักทำปุ๋ย
 • 1 : ขยะจากตลาดสด
 • 2 : ขยะจากโรงพยาบาล
 • 3 : ขยะจากห้างสรรพสินค้า
 • 4 : ขยะจากอาคารสำนักงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 318 :
 • ความร้อนที่เกิดในกองปุ๋ยหมักที่สูง 60-70 C มีสาเหตุจาก
 • 1 : การสุมไฟเพื่อเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลาย
 • 2 : การสะสมความร้อนภายในจากแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน
 • 3 : ปฏิกิริยาการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในกองปุ๋ย
 • 4 : ความร้อนจากพื้นดินข้างล่างถ่ายเทให้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการทำปุ๋ยหมักจากขยะชุมชนได้แก่
 • 1 : กลิ่น
 • 2 : ตลาดรับซื้อ
 • 3 : การปนเปื้อนของโลหะหนัก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 320 :
 • การทำปุ๋ยหมักแบบ Windrow คือ
 • 1 : กองขยะให้เป็นแถวยาว แล้วทิ้งไว้จนการย่อยสลายสมบูรณ์
 • 2 : กองขยะให้เป็นแถวยาว แล้วพลิกกลับขยะสัปดาห์ละครั้งแล้วปล่อยจนการย่อยสลายสมบูรณ์
 • 3 : กองขยะเป็นแถวยาว โดยมีท่อเจาะรูอยู่ใต้กองขยะเพื่อพ่นอากาศสักระยะแล้วปล่อยจนการย่อยสลายสมบูรณ์
 • 4 : เกลี่ยกองขยะตากในลานให้ลมโกรก เพื่อให้ปฏิกิริยาเป็นแบบ Aerobic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • การทำปุ๋ยหมักแบบ Aerated Static Pile คือ
 • 1 : กองขยะให้เป็นแถวยาว แล้วทิ้งไว้จนการย่อยสลายสมบูรณ์
 • 2 : กองขยะให้เป็นแถวยาว แล้วพลิกกลับขยะสัปดาห์ละครั้งแล้วปล่อยจนการย่อยสลายสมบูรณ์
 • 3 : กองขยะเป็นแถวยาว โดยมีท่อเจาะรูอยู่ใต้กองขยะเพื่อพ่นอากาศสักระยะแล้วปล่อยจนการ ย่อยสลายสมบูรณ์
 • 4 : เกลี่ยกองขยะตากในลานให้ลมโกรก เพื่อให้ปฏิกิริยาเป็นแบบ Aerobic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นในการทำปุ๋ยหมักคือ
 • 1 : ค่า C/N ratio ที่สูง
 • 2 : ค่า C/N ratio ที่ต่ำ
 • 3 : การใช้ปูนสีดา
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 323 :
 • ทำไมในการย่อยสลายของขั้นตอนการทำปุ๋ยจึงมีอุณหภูมิเริ่มต้นที่สูง
 • 1 : มีการใช้ปูนขาว
 • 2 : มีการกำเนิดน้ำชะปุ๋ย
 • 3 : มีการระเหยน้ำ
 • 4 : มีการเติมอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 324 :
 • อุณหภูมิที่กำหนดเป็นจุดเปลี่ยนจากช่วงอุณหภูมิปานกลาง (Mesophillic temperature) ไปเป็นช่วงอุณหภูมิสูง (Thermophillic temperature)ในการหมักทำปุ๋ย คือเท่าใด
 • 1 : 30 - 45 C
 • 2 : 45 - 60 C
 • 3 : 60 - 70 C
 • 4 : สูงกว่า 70 C
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 :
 • ในการหมักทำปุ๋ย ควรกำหนดอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจนของมูลฝอยก่อนการหมักให้อยู่ในช่วงใด
 • 1 : น้อยกว่า 10
 • 2 : 10-20
 • 3 : 20-40
 • 4 : มากกว่า 40
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
 • ข้อใดเป็นการจัดเรียงระบบการหมักทำปุ๋ยตามระยะเวลาการหมักจากน้อยไปหามากที่ถูกต้อง
 • 1 : Windrow system, Aerated static pile system, In-vessel system
 • 2 : Aerated Static pile system, Windrow system, In-vessel system
 • 3 : In-vessel system, Windrow system,Aerated static pile system
 • 4 : In-vessel system, Aerated static pile system, Windrow system
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 327 :
 • ระบบการหมักทำปุ๋ยแบบ Aerated Static Pile มีความแตกต่างจากระบบ Windrow อย่างไร
 • 1 : มีการเติมอากาศโดยใช้เครื่องเป่าอากาศช่วย
 • 2 : มีการพลิกกลับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ
 • 3 : มีการลดขนาดมูลฝอยก่อนการหมัก
 • 4 : มีระยะเวลาการหมักนานขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • ผลิตผลข้อใดที่ได้จากการย่อยสลายในสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนของขยะมูลฝอย
 • 1 : CO2
 • 2 : NH3
 • 3 : CH4
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 329 :
 • ผลิตผลข้อใดที่ได้จากการย่อยสลายในสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนที่แตกต่างจากสภาวะที่ใช้ออกซิเจน
 • 1 : CO2
 • 2 : NH3
 • 3 : CH4
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :
 • ขยะมูลฝอยที่มี Chemical formula C50H100O40N ปริมาณ 1 ตัน ถ้าเรานำมาผ่านกระบวนการ Aerobic conversion เพื่อให้ได้ปุ๋ย ในทางทฤษฏีต้องการออกซิเจนปริมาณ 1329 กก./ตัน อยากทราบว่าปริมาตรอากาศที่เราต้องใช้เพื่อให้ได้ปริมาณออกซิเจนดังกล่าวเท่ากับเท่าใด เมื่ออากาศประกอบด้วย O2 = 23% และมีน้ำหนักจำเพาะ 1.3 กก./ลบ.ม.
 • 1 : 7511 ลบ.ม./ตัน
 • 2 : 5778 ลบ.ม./ตัน
 • 3 : 4445 ลบ.ม./ตัน
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 331 :
 • ขยะมูลฝอยที่มี Chemical C50H100O40N ปริมาณ 1 ตัน ถ้าเรานำมาผ่านกระบวนการ Anaerobic digestion เพื่อให้ได้ก๊าซมีเทน ในทางทฤษฎีเราควรจะได้ก๊าซมีเทนปริมาตรเท่าใด

  กำหนดให้มีเทนมีความหนาแน่น 0.717 kg/m3 สมการการย่อยสลายเป็นดังนี้

 • 1 : 819.58 ลบ.ม./ตันขยะ
 • 2 : 229.82 ลบ.ม./ตันขยะ
 • 3 : 421.34 ลบ.ม./ตันขยะ
 • 4 : 447.2 ลบ.ม./ตันขยะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 332 :
 • ในการทำ composting หากว่าขยะของแข็งชุมชนมีค่า N,P,K ไม่เพียงพอ ท่านจะทำอย่างไร
 • 1 : เติมน้ำเสียชุมชนหรือมูลสัตว์
 • 2 : ใส่ฟางข้าว
 • 3 : ปรับ pH
 • 4 : เติมอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • การ composting คือ การย่อยสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะใด
 • 1 : สภาวะไร้ออกซิเจน
 • 2 : สภาวะที่มีออกซิเจน
 • 3 : สภาวะที่อุณหภูมิสูง
 • 4 : สภาวะความกดอากาศต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :
 • ขยะของแข็งประเภทใดไม่เหมาะสำหรับนำมาทำ composting
 • 1 : ฟางข้าว
 • 2 : เศษอาหาร
 • 3 : กระดาษ
 • 4 : ซากสัตว์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 335 :
 • ในการทำ composting สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว, แมลง, หนอน, ไส้เดือน มีหน้าที่ทำอะไร
 • 1 : ช่วยทำให้เกิดการเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุที่นำมาทำการ composting
 • 2 : ลดกลิ่นที่เกิดจากการ composting
 • 3 : ช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ให้ระบบ
 • 4 : ช่วยลดอุณหภูมิของระบบไม่ให้สูงเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 336 :
 • C/N ratio มีความสำคัญต่อการ composting อยากทราบว่า ถ้า C/N ratio มีค่าน้อยเกินไปจะเกิดปัญหาอย่างไรต่อการ composting
 • 1 : เกิดน้ำเสียออกมาจากระบบ
 • 2 : เกิดกลิ่นเหม็นเนื่องจากมีการปล่อย NH3 ออกมามากเกินไป
 • 3 : เกิดระเบิดเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป
 • 4 : ทำให้ไม่เกิดการย่อยสลายเนื่องจากส่วนผสมไม่เพียงพอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • ถ้า C/N ratio มากเกินไปจะเกิดปัญหาอย่างไรต่อการ composting
 • 1 : เกิดการย่อยสลายได้ไม่ดี
 • 2 : เกิดกลิ่นเหม็นเนื่องจากมีการปล่อย NH3 ออกมามากเกินไป
 • 3 : เกิดระเบิดเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป
 • 4 : แมลงและสัตว์ต่างๆเข้ามารบกวนระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 338 :
 • กระบวนการ Anaerobic fermentation จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ คืออะไร
 • 1 : ปุ๋ยหมัก
 • 2 : Bio Gas
 • 3 : Oxygen
 • 4 : EM
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 :
 • Bio gas ประกอบไปด้วย
 • 1 : air, acetylene
 • 2 : CO2 ,O2
 • 3 : CO2 , CH4
 • 4 : O2 , CH4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 340 :
 • จงเรียงลำดับความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุต่อไปนี้จากมากไปหาน้อย 1.กระดาษลูกฟูก 2.กระดาษหนังสือพิมพ์ 3. เปลือกผลไม้ 4.เศษใบไม้
 • 1 : 1 2 3 4
 • 2 : 4 3 2 1
 • 3 : 3 4 2 1
 • 4 : 2 3 4 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • ขยะชนิดใดเมื่อเผาแล้วจะมีปริมาณขี้เถ้ามากที่สุด
 • 1 : ยาง
 • 2 : เปลือกไม้
 • 3 : เศษผ้า
 • 4 : กระดาษหนังสือพิมพ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 342 :
 • ขยะต่อไปนี้ชนิดใดที่ไม่สามารถ Recycle ได้
 • 1 : ลูกกรงหน้าต่าง
 • 2 : เศษกระจกแตก
 • 3 : ขวดยาหมดอายุ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • ขยะประเภทใดต่อไปนี้เหมาะกับการกำจัดโดยการหมักทำปุ๋ยมากที่สุด
 • 1 : กระดาษ
 • 2 : ยาง และ ผ้า
 • 3 : หิน, ฝุ่น
 • 4 : เศษใบไม้ กิ่งไม้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 344 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสม
 • 1 : Waste minimization
 • 2 : Reuse
 • 3 : Energy recovery
 • 4 : Open dump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 345 :
 • ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการหมักแบบใช้ออกซิเจน
 • 1 : CO2 + H2O + NO3- + SO4-2
 • 2 : CH2COOH + CO2 + H2S + NH3 + CH4
 • 3 : CO2 + NO3- + SO4-2 + NH3
 • 4 : CH2COOH + CO2 + NO3- + SO4-2 + CH4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :
 • ขั้นตอนใดของการหมักทำปุ๋ย ที่ต้องการออกซิเจนมาก
 • 1 : ขั้นการปรับสภาพมูลฝอย
 • 2 : ขั้นการหมักขั้นที่หนึ่ง
 • 3 : ขั้นการหมักขั้นที่สอง
 • 4 : ขั้นการหมักขั้นสุดท้าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • ข้อใดคือสิ่งที่ได้จากการย่อยสลายมูลฝอยในกระบวนการหมักทำปุ๋ยทั้งหมด
 • 1 : H2SO4 + H2O
 • 2 : Humus + H2SO4
 • 3 : Humus + H2O
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :
 • ในการหมักปุ๋ยทำไมจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำไม้ให้สูงเกินไป
 • 1 : เพราะป้องกันการเกิดWaterlogged
 • 2 : Limit of air movement
 • 3 : Slow reaction
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 349 :
 • ข้อใดไม่จัดเป็นการนำประโยชน์จาก By Product ของ Composting ไปใช้
 • 1 : ใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน
 • 2 : Fertilizer
 • 3 : ถมที่ดิน
 • 4 : ใช้ลดการปนเปื้อนของมลพิษในดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 350 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีบทบาทต่อการหมักทำปุ๋ย
 • 1 : Bacteria
 • 2 : Actinomycetes
 • 3 : Fungi
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 351 :
 • ปัจจัยต่อไปนี้สำคัญต่อการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายในการหมักทำปุ๋ยมากที่สุด
 • 1 : O2
 • 2 : CO2
 • 3 : สารอาหาร
 • 4 : แสงแดด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 352 :
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนนการปรับปรุงคุณภาพของ compost ก่อนที่จะนำออกจำหน่ายในท้องตลาด
 • 1 : Sanitation
 • 2 : Size clssification
 • 3 : Removal of nuisance materials
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 353 :
 • สูตรเคมีของขยะชุมชนแห่งหนึ่ง คือ CaHbO50N1 เมื่อย่อยสลายโดยไร้ออกซิเจน (Anaerobic Fermentation) จะได้ CH4 42 โมล และ CO2 30 โมล จงค่าหา a และ b
 • 1 : a = 70.75, b = 60
 • 2 : a = 60, b = 70.75
 • 3 : a = 151, b = 72
 • 4 : a = 72, b = 151
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 :
 • หากปฏิกิริยาการย่อยสลายมูลฝอยแบบไร้ออกซิเจนเป็นดังสมการ

  C50H100O40N + 5.75H2O --> 21.125CH4 + 22.875CO2 + NH3

  จงคำนวณหาปริมาตรของก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายมูลฝอย 1000 กิโลกรัม หากความหนาแน่นของก๊าซมีค่าเท่ากับ 0.7167 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 • 1 : 229.7 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 320.5 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 447.2 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 605.6 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • หากต้องการย่อยสลายขยะชุมชนที่มีสูตรทางเคมีคือ C65H121O51N1 แบบไร้ออกซิเจนเพื่อให้ได้มีเทน 32โมล จะต้องใช้น้ำกี่โมล

  เมื่อ CaHbOcNd + ((4a-b-2c+3d)/4) H2O --> ((4a+b-2c-3d)/8) CH4 + ((4a-b+2c+3d)/8) CO2 + d NH3

 • 1 : 8.92 โมล
 • 2 : 8.29 โมล
 • 3 : 9.28 โมล
 • 4 : 9.82 โมล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • ข้อใดเรียงลำดับช่วงการเกิดปฏิกิริยาในหลุมขยะได้อย่างถูกต้อง
 • 1 : Initial Adjustment, Transition Phase, Acid Phase, Maturation Phase, Methane Fermentation
 • 2 : Initial Adjustment, Acid Phase, Transition Phase, Methane Fermentation, Maturation Phase

 • 3 : Maturation Phase, Initial Adjustment, Transition Phase, Acid Phase, Methane Fermentation
 • 4 : Initial Adjustment, Transition Phase, Acid Phase, Methane Fermentation, Maturation Phase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 :
 • การควบคุมออกซิเจนให้เพียงพอในกองขยะทำได้โดยการพลิกกลับกองขยะเป็นการหมักแบบใด
 • 1 : Aerated Static Pile
 • 2 : In-vessel plug flow
 • 3 : Windrow
 • 4 : Anaerobic Digestion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • ในการหมักเชื้อโรคในขยะมูลฝอยจะตายเพราะเหตุใด
 • 1 : ขาดออกซิเจนจนตาย
 • 2 : ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียประเภท Thermophilic
 • 3 : ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียประเภท Mesophillic
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ว่ากระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบหมักมูลฝอย (Composting) ใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
 • 1 : อุณหภูมิของวัสดุหมักลดลงใกล้เคียงกับอุณหภูมิของบรรยากาศ
 • 2 : วัสดุหมักมีไม่กลิ่นเหม็น
 • 3 : เกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในรูปไนโตรเจนไปเป็นไนเตรท
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 360 :
 • ระบบการหมักมูลฝอยในสภาวะไร้อากาศแบบ 2 ขั้น (Two stage system) มีข้อดีอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการหมักแบบขั้นเดียว (Single stage system)
 • 1 : มีค่าลงทุนต่ำกว่า เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการหมักสั้นกว่า
 • 2 : ระบบมีความเสถียรสูงกว่า เนื่องจากแยกขั้นตอนการสร้างกรดและสร้างก๊าซมีเทนออกจากกัน
 • 3 : ระบบสามารถรองรับสภาพความเป็นพิษในมูลฝอยได้เพิ่มขึ้น
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 361 :
 • กรดอินทรีย์ที่ใช้ในการสร้างก๊าซมีเทนในระหว่างการหมักมูลฝอยแบบไร้ออกซิเจนคือข้อใด
 • 1 : HCOOH
 • 2 : CH3COOH
 • 3 : C2H5COOH
 • 4 : C3H7COOH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :
 •  ข้อใดเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของการเดินระบบการหมักมูลฝอยในสภาวะไร้ออกซิเจน

 • 1 : มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของถังหมักอย่างเฉียบพลัน
 • 2 : เกิดการรั่วของอากาศเข้าสู่ถังหมัก
 • 3 : มีการเพิ่มภาระบรรทุกสารอินทรีย์เข้าสู่ถังหมัก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 636 : 6. Waste reduction and recycling
ข้อที่ 363 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Size reduction อาจทำให้ปริมาตรรวมของขยะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้
 • 2 : Compactor ใช้สำหรับ Solid waste size reduction
 • 3 : Grinder ใช้สำหรับ Paper solid waste size reduction
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • ถ้าต้องการลดขนาดขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติกและกระดาษ ควรใช้อุปกรณ์ชนิดใด
 • 1 : Shear shredder
 • 2 : Hammer mill shredder
 • 3 : Tub Grinder
 • 4 : Shear shredder หรือ Tub Grinder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • อุปกรณ์ชนิดใดที่สามารถนำมาใช้ในการแยกขนาดขยะ
 • 1 : Vibrating screen
 • 2 : Trommel screen
 • 3 : Air Classifier
 • 4 : Vibrating screen หรือ Trommel screen
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 366 :
 • ข้อใดไม่ใช่การส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะเพื่อลดภาระในการจัดการ
 • 1 : ใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะที่สามารถกำจัดขยะได้ในปริมาณมาก
 • 2 : กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทานหรือมีอายุการใช้งานนาน
 • 3 : ลดการผลิตชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็น
 • 4 : มีมาตรการในการเรียกคืนสิ่งที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 367 :
 • เครื่องมือที่ใช้เพื่อลดปริมาตรขวดใช้แล้ว เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังโรงงานแก้ว คือ
 • 1 : Shredder
 • 2 : Crusher
 • 3 : Compactor
 • 4 : Grinder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :
 • พรมใยสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ติดไฟผลิตจากขยะรีไซเคิลชนิดใด
 • 1 : ขวดน้ำพลาสติกใส PET
 • 2 : ขวดน้ำพลาสติกขุ่น PE
 • 3 : ขวดแก้วใส
 • 4 : ถังพลาสติก PP
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 369 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้รูปแบบของการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
 • 1 : ร้านรับซื้อของเก่า
 • 2 : จัดตั้งธนาคารขยะ
 • 3 : การนำไปฝังกลบ
 • 4 : นำมาทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :
 • พลาสติกที่นำมาหลอมใหม่ไม่ได้เรียกว่า
 • 1 : เทอร์โมพลาสติก
 • 2 : เทอร์โมเซ็ท
 • 3 : นอนรีไซเคิลพลาสติก
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • ในการคัดแยกเศษแก้ว อะไรเป็นข้อที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึง
 • 1 : สีที่ต้องเหมือนกัน
 • 2 : ขนาดที่ต้องใกล้เคียงกัน
 • 3 : ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 372 :
 • ข้อใดไม่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ (Efficiency) การคัดแยกของตะแกรง
 • 1 : อัตราภาระบรรทุกของมูลฝอยเข้าสู่ตะแกรง
 • 2 : ระยะเวลาของการคัดแยก
 • 3 : ความหนาของชั้นมูลฝอยบนตะแกรง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 373 :
 • อุปกรณ์ใดในระบบคัดแยกมูลฝอยที่ใช้หลักการคัดแยกวัสดุตามความหนาแน่น
 • 1 : Rotary screen separator
 • 2 : Air classifier
 • 3 : Magnetic separator
 • 4 : Aluminum separator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 374 :
 • กิจกรรมหรือพฤติกรรมใดไม่ก่อให้เกิดการลดปริมาณขยะมูลฝอย
 • 1 : การนำขยะกลับมาใช้ใหม่
 • 2 : การลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
 • 3 : การนำวัสดุกลับมาใช้งาน
 • 4 : การเลือกใช้ขนาดของบรรจุภัณฑ์ต่างๆให้ใหญ่ขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 375 :
 • ถ้าเราต้องการแยกพลาสติกชนิดต่างกันออกจากกันเราควรใช้เครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Trommel
 • 2 : Magnetic separation
 • 3 : Electromechanical separation
 • 4 : Air classification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • ถ้าเราต้องการแยกขยะที่มีน้ำหนักเบาออก เราควรใช้เครื่องมือชนิดใด
 • 1 : Trommel
 • 2 : Magnetic separation
 • 3 : Electromechanical separation
 • 4 : Air classification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 :
 • เครื่องมือชนิดใดไม่เหมาะสำหรับ Size reduction
 • 1 : Hammer mill
 • 2 : Shear shredders
 • 3 : Grinder
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 378 :
 • ขยะมูลฝอยปริมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง ต้องการทำ Size reduction โดย Hammermill shredding ให้ได้ขนาด 2 นิ้ว ถ้าค่าพลังงานที่ต้องการเท่ากับ 20 hp.h/ton โดยมีค่า Product size factors เท่ากับ 1.5 พลังงานที่ต้องการจะมีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 300 hp
 • 2 : 200 hp
 • 3 : 133 hp
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 :
 • ถ้าค่า Specific energy เท่ากับ 20 hp.h/ton ใช้สำหรับการทำ Size reduction จากขนาดเฉลี่ย 6 นิ้วลงมาเหลือที่ 2 นิ้ว อยากทราบว่าปริมาณขยะขนาดเฉลี่ย 12 นิ้ว ปริมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง ต้องการใช้พลังงานเท่าใด เมื่อข้อมูลของ Product size factor ของขนาดขยะหลังตัด 6 นิ้วเป็น 1.00 , 4 นิ้วเป็น1.39 , 2 นิ้วเป็น 1.64 และ 1 นิ้วเป็น 2.38
 • 1 : 228 hp
 • 2 : 258 hp
 • 3 : 328 hp
 • 4 : 358 hp
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 380 :
 • วัสดุที่สามารถนำมา recycle ได้ คือ ข้อใด
 • 1 : เศษไม้
 • 2 : กระป๋องอลูมิเนียม
 • 3 : ขวดพลาสติก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 :
 • วัตถุประสงค์ของการรีไซเคิลขยะของแข็งคืออะไร
 • 1 : ลดปริมาณขยะ
 • 2 : ลดการใช้ raw material
 • 3 : ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • ข้อใดคือเครื่องมือที่ช่วยลดขนาดของขยะของแข็ง
 • 1 : cyclone
 • 2 : Hammer mill
 • 3 : Air Brower
 • 4 : Sedimentation Tank
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการลดขยะ
 • 1 : Reuse
 • 2 : Refill
 • 3 : Return
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 384 :
 • ท่านคิดว่าวิธีการใดที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในการจัดการกับขยะของแข็งชุมชนของประเทศไทยเรา
 • 1 : Pyrolysis
 • 2 : Incineration
 • 3 : Composting
 • 4 : Sea dumping
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • ข้อใดเป็นวิธีการที่ไม่นิยมใช้ในการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิดของขยะชุมชน
 • 1 : Compaction
 • 2 : Grinding
 • 3 : Magnetic Separation
 • 4 : Composting
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 386 :
 • เครื่องมือใดใช้สำหรับการลดขนาดขยะ
 • 1 : Trommel Screen
 • 2 : Shredder
 • 3 : Compactor
 • 4 : Baler
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 387 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งร้านรับซื้อของเก่า
 • 1 : ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
 • 2 : สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถานโรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
 • 3 : ตั้งอยู่ห่างจากบ่อน้ำดื่ม แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) และโรงผลิตน้ำประปาไม่น่อยกว่า 300 เมตร
 • 4 : ควรตั้งอยู่ห่างจากสนามบินไม่น้อยกว่า 700 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 388 :
 • การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ ให้ความหมายตรงกับข้อใด
 • 1 : RECYCLE
 • 2 : REDUCE
 • 3 : REUSE
 • 4 : REPAIR
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 389 :
 • ขยะในข้อใดที่สามารถนำมารีไซเคิลได้
 • 1 : เศษอาหาร
 • 2 : มูลสัตว์
 • 3 : พลาสติกและโฟม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :
 • อุปกรณ์คัดแยกมูลฝอยเครื่องหนึ่งสามารถแยกองค์ประกอบมูลฝอย A ออกจากมูลฝอย B ได้ดังรูป อุปกรณ์คัดแยกมูลฝอยดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการนำกลับมูลฝอย A (Recovery A) ทาง Line A เท่ากับเท่าใด

 • 1 : 40%
 • 2 : 55%
 • 3 : 60%
 • 4 : 89%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 391 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลดปริมาตรมูลฝอยโดยใช้เครื่องอัด (Compactor)

 • 1 : การประเมินสมรรถนะทำได้โดยใช้ดัชนีร้อยละของปริมาตรที่ลดลง (% volume reduction) หรือ อัตราส่วนการบดอัด (Compaction ratio)
 • 2 : การคำนวณสมรรถนะของการบดอัดมูลฝอยอาศัยข้อมูลปริมาตรเริ่มต้นและปริมาตรสุดท้ายของมูลฝอยเท่านั้น
 • 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของปริมาตรที่ลดลงและอัตราส่วนการบดอัดมูลฝอยมีลักษณะเป็นเส้นตรง
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :
 • กำลังของสายพานที่ใช้ในการลำเลียงมูลฝอยในโรงงานคัดแยกมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใด
 • 1 : ระยะทางลำเลียงตามแนวราบ และอัตราการป้อนมูลฝอย
 • 2 : ระยะทางลำเลียงตามแนวราบ ระยะยกตามแนวดิ่ง และอัตราการป้อนมูลฝอย
 • 3 : ระยะทางลำเลียงตามแนวราบ ระยะยกตามแนวดิ่ง ขนาดของสายพาน และอัตราการป้อนมูลฝอย
 • 4 : ระยะทางลำเลียงตามแนวราบ ระยะยกตามแนวดิ่ง ขนาดของสายพาน ขนาดของมูลฝอยและอัตราการป้อนมูลฝอย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 393 :
 • หากการทดสอบเพื่อลดขนาดมูลฝอยชุมชนจากขนาดเริ่มต้น 6 นิ้วเหลือ 2 นิ้ว พบว่าใช้พลังงานเท่ากับ 20 แรงม้า.ชั่วโมง/ตัน การลดขนาดมูลฝอยดังกล่าวจากขนาดเริ่มต้น 12 นิ้วเหลือ 2 นิ้ว จะต้องใช้พลังงานเท่าใดตามกฎของ Kick : พลังงานที่ใช้ (E) = C ln (l1/l2)
 • 1 : 20 แรงม้า.ชั่วโมง/ตัน
 • 2 : 32.6 แรงม้า.ชั่วโมง/ตัน
 • 3 : 40 แรงม้า.ชั่วโมง/ตัน
 • 4 : 65.2 แรงม้า.ชั่วโมง/ตัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Magnetic separator
 • 1 : สามารถใช้แยกกระป๋องน้ำอัดลมได้
 • 2 : เป็นเครื่องมือสำหรับคัดแยกขยะที่เป็นโลหะออกจากขยะธรรมดา
 • 3 : สามารถนำมาใช้แยกพลาสติกที่มีความหนาแน่นแตกกันได้
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • หากต้องการคัดแยกพลาสติกที่มีความหนาแน่นต่างกันควรใช้เครื่องมือใด
 • 1 : Electrostatic Separation
 • 2 : Air classifier
 • 3 : Rotary screen separator
 • 4 : Grinder
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :
 • ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกมูลฝอย
 • 1 : Hammermill
 • 2 : Air classifier
 • 3 : Magnetic separator
 • 4 : Trommel screen
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 397 :
 • วิธีการใดไม่เหมาะสมในการคัดแยกเศษแก้วออกจากมูลฝอยอื่นได้
 • 1 : การใช้พนักงานคนคัดแยก
 • 2 : การใช้ตะแกรง
 • 3 : การแยกตามสภาพลอยหรือจมในน้ำ
 • 4 : การใช้สัญญาณแสง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 • ถ้าต้องการลดขนาดขยะ Yard Wastes ควรใช้เครื่องมือใด
 • 1 : Hammermill shredder
 • 2 : Shear shredder
 • 3 : Tub Grinder
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 399 :
 • อุปกรณ์ใดในระบบคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะต่อการคัดแยกวัสดุที่เป็นโลหะ
 • 1 : Rotary screen separator
 • 2 : Air classifier
 • 3 : Magnetic separator
 • 4 : Vibrating Screens
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 637 : 7. Combined Topics
ข้อที่ 400 :
 • การจัดการขยะที่ไม่จัดเป็น Solid Waste Management ที่ดีได้แก่
 • 1 : การ Reuse, Recycle
 • 2 : การ แยกขยะ
 • 3 : Source reduction
 • 4 : Backyard incineration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 401 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : หากเก็บขยะช้า จะเกิดกลิ่นเหม็นเพราะเกิด Aerobic Digestion
 • 2 : Drop-off center เป็นสถานที่รับซื้อ Recyclable solid waste
 • 3 : น้ำมันทาร์ (C6H8O) เกิดขึ้นจาก Aerobic Digestion ของขยะ
 • 4 : Transfer station จัดเป็นสถานีปลายทางของ Collection system ของขยะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 402 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : Quartering เป็นการขั้นตอนการเผาขยะ
 • 2 : Solid waste collection จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับ At-site และ Off-route
 • 3 : คนไทยผลิตขยะมากกว่า 2 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 403 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : Drop off center รับซื้อขยะRecyclable waste
 • 2 : การแยกอลูมิเนียมออกจากขยะทำได้โดย magnetic separator
 • 3 : Steel wheel compactor เหมาะสำหรับอัดขยะภายในโรงงาน
 • 4 : ขยะที่จะนำไปทำปุ๋ยควรคัดแยกส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อน เช่น เศษแก้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 404 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ยางรถยนต์ใช้แล้วสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาปูนซีเมนต์
 • 2 : เศษพลาสติก เหมาะสำหรับนำไปทำปุ๋ยเพราะใช้เวลาหมักน้อย
 • 3 : Fluidized Bed Combustion เหมาะสำหรับเผาขยะปริมาณมากๆ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 405 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : Gasification เป็นการลดปริมาตรขยะโดยใช้อากาศเกินพอ
 • 2 : การเพิ่มอุณหภูมิในการหมักปุ๋ยเกิดจากแสงแดดเป็นหลัก
 • 3 : การหมักปุ๋ยใช้ aerobic process เป็นหลัก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 406 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ปุ๋ย(ที่ได้จากการหมักขยะ)ที่ดีควรมีสารอินทรีย์เหลืออยู่มากๆ
 • 2 : Dioxin อาจเกิดจากการเผาขยะที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไป
 • 3 : Nitrification ในการหมักปุ๋ยทำให้ O2 เพิ่มขึ้นแต่ pH ลดลง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 407 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ขยะที่มีLignin content สูง ทำให้ Biodegradable fraction of organic waste ลดลง
 • 2 : คนใน กทม. ผลิตขยะประมาณ 1 ปอนด์ต่อคนต่อวัน
 • 3 : Hoist truck เป็นส่วนหนึ่งของ Stationary container system ในการเก็บขนขยะ
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 408 :
 • ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : ขยะที่มี Field capacity สูง จะทำให้เกิด leachate มาก
 • 2 : Ultimate analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความชื้นในขยะ
 • 3 : ควรเก็บขยะทุกๆ 14 วันเพื่อลดการเกิดแมลงวัน
 • 4 : การตัดกิ่งไม้จะมี yard waste เกิดขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 409 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : การแยกอลูมิเนียมออกจากขยะทำได้โดย magnetic separator ดูดออก
 • 2 : dRDF (densified refuse derived fuel) เป็นเชื้อเพลิงอัดแน่นที่ทำจากขยะ
 • 3 : ขยะที่จะนำไปทำปุ๋ยควรคัดแยกส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อน เช่น แก้ว เศษใบตอง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 410 :
 • ข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 1 : ขยะที่มีส่วนประกอบสารอนินทรีย์มากไม่ควรกำจัดด้วยการเผา
 • 2 : Rotary Kiln ช่วยเพิ่มอุณหภูมิในการหมักปุ๋ย
 • 3 : การหมักปุ๋ยจำเป็นต้องใช้ทั้ง anaerobic และ aerobic process
 • 4 : หลุมฝังกลบขยะไม่ควรอยู่ใกล้สนามบินเพราะเสียภาพพจน์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 411 :
 • ข้อใดเป็นการจัดเรียงขั้นตอนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดถึงการกำจัดขั้นสุดท้ายที่ถูกต้อง
 • 1 : การจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด-การเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย-การฝังกลบมูลฝอย
 • 2 : การจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด-การเก็บรวบรวมมูลฝอย-การแปรสภาพมูลฝอย-การขนส่งมูลฝอย-การฝังกลบมูลฝอย
 • 3 : การจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด-การเก็บรวบรวมมูลฝอย-การคัดแยกมูลฝอย-การแปรสภาพมูลฝอย-การขนส่งมูลฝอย-การฝังกลบมูลฝอย
 • 4 : มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 412 :
 • ข้อใดเป็นแนวทางการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • 1 : การกำจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 • 2 : การคัดแยกและนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
 • 3 : การลดปริมาณการผลิตมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
 • 4 : การแปรสภาพมูลฝอยกลับมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 413 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการของ Volume Reduction ที่เหมาะสม ณ แหล่งกำเนิด
 • 1 : หมักทำปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้าน
 • 2 : การเผาที่บ้าน
 • 3 : ใช้เครื่องอัดบดขยะขนาดเล็กที่บ้าน
 • 4 : ใช้เครื่องย่อยขยะที่บ้าน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 414 :
 • คำว่า “NIMBY” มักจะถูกกล่าวถึงเสมอ ในการดำเนินการจัดการมูลฝอย คำดังกล่าวหมายถึงอะไร
 • 1 : ประชาชนยอมรับว่ามูลฝอยทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาก
 • 2 : สถานที่กำจัดมูลฝอยไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
 • 3 : องค์ประกอบทางเคมีของมูลฝอย ไม่เหมาะสมต่อการฝังกลบ มีอันตรายมาก ประชาชนไม่ยอมรับ
 • 4 : ปัญหามูลฝอยตกค้างมีมาก เนื่องจากระบบเก็บรวบรวมไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ให้การยอมรับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 415 :
 • การกำจัดมูลฝอยวิธีใด มีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นจากมากไปหาน้อย
 • 1 : การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล, การเผา,การหมักทำปุ๋ย
 • 2 : การหมักทำปุ๋ย, การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล, การเผา
 • 3 : การเผา, การหมักทำปุ๋ย, การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 • 4 : การหมักทำปุ๋ย, การเผา, การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 416 :
 • ปัจจุบันประเทศไทยได้มีจัดการกับขยะมูลฝอยด้วยวิธีใดมากที่สุด
 • 1 : ใช้เตาเผาขยะ
 • 2 : กองทิ้งและเผากลางแจ้ง
 • 3 : Secure Landfill
 • 4 : Sanitary Landfill
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 417 :
 • Refuse Derived Fuel – RDF หมายความตรงกับข้อใด
 • 1 : การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ
 • 2 : การนำขยะมาผลิตน้ำมัน
 • 3 : การนำขยะกลับมาใช้ใหม่
 • 4 : การจัดการขยะประเภทน้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 418 :
 • การจัดการขยะแบบใดที่ต้องใช้พื้นที่ในการกำจัดมากที่สุด
 • 1 : การเผากลางแจ้ง
 • 2 : การเผาในเตาเผาขยะ
 • 3 : การฝังกลบ (Landfill)
 • 4 : การหมัก (Composting)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร