สภาวิศวกร

สาขา : สิ่งแวดล้อม

วิชา : Wastewater Engineering, Design, Industrial Water Pollution, and Advanced Wastewater Treatment

เนื้อหาวิชา : 624 : 1. Definitions, Wastewater Characteristics, Treatment Objectives, Effluent Standards, Laws and Regulations
ข้อที่ 1 :
 • ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : บีโอดี5 เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีวภาพที่ อุณหภูมิ 20 เซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งในบางกรณีอาจมีไนโตรเจนบางส่วนถูกออกซิไดส์ด้วย
 • 2 : ซีโอดีเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ทางเคมี นิยมใช้ไดโครเมตเป็นสารออกซิแดนท์ ในกรณีที่มีสารรีดักแตนท์อยู่ในน้ำเสีย อาจทำให้ซีโอดีที่วัดได้มีค่าสูงเกินความเป็นจริง
 • 3 : ทีโอซีเป็นการวัดปริมาณคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำเสียทั้งที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตในน้ำสามารถนำไปใช้ได้
 • 4 : ทีโอดีเป็นปริมาณออกซิเจนตามทฤษฎีที่ใช้ในการออกซิไดส์สารต่างๆในน้ำเสีย โดยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกับซีโอดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 2 :
 • ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการติดตั้งถังปรับสมดุล ( Equalization Tank )
 • 1 : ลดความแปรปรวนของความเข้มข้นสารอินทรีย์ที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดทางชีวภาพ
 • 2 : ลดความแปรปรวนของอัตราไหลของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด
 • 3 : ลดปริมาณของแข็งแขวนลอยที่จะเข้าสู่ระบบบำบัด
 • 4 : เจือจางสารพิษก่อนที่จะเข้าสู่ระบบชีวภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • F/M ratio หมายถึงอะไร
 • 1 : “อัตราการป้อนสารอาหาร” หารด้วย “มวลของจุลินทรีย์”
 • 2 : “อัตราการป้อนสารอาหาร” คูณด้วย “มวลของจุลินทรีย์”
 • 3 : “อัตราการใช้สารอาหาร” หารด้วย “มวลของจุลินทรีย์”
 • 4 : “อัตราการใช้สารอาหาร” คูณด้วย “มวลของจุลินทรีย์”
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • ปัจจัยใดที่ไม่มีผลต่อความสามารถในการละลายน้ำของออกซิเจน
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ปริมาณคลอไรด์ในน้ำ
 • 3 : ความเข้มข้นของออกซิเจนเริ่มต้น
 • 4 : ระดับความสูงจากน้ำทะเล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 5 :
 • ตามมาตรฐานน้ำทิ้งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น น้ำทิ้งที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ต้องมีค่าบีโอดีไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 15 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 25 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • ในการกำจัดโลหะออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ นิยมใช้วิธีใด
 • 1 : Activated Sludge
 • 2 : Anaerobic Treatment
 • 3 : Chemical Precipitation
 • 4 : Sedimentation and Filtration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • ยูนิตใดต่อไปนี้ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
 • 1 : Anaerobic pond
 • 2 : pH adjustment
 • 3 : Facultative pond
 • 4 : Adsorption
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 :
 • น้ำเสียโรงงานแห่งหนึ่งมีค่าบีโอดี 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และอัตราไหลน้ำเสียเท่ากับ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากต้องการบำบัดน้ำเสียนี้ให้ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง ระบบบำบัดแบบใดต่อไปนี้ที่ไม่เหมาะสม
 • 1 : ระบบเอสบีอาร์
 • 2 : ระบบเอเอส
 • 3 : ระบบบ่อแฟคคัลเททีฟ
 • 4 : ระบบบ่อหมักไร้อากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 9 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : น้ำเสียที่เกิดจากห้องครัวและห้องส้วมของภัตตาคารจะมีปริมาณของธาตุอาหารสูง
 • 2 : น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเกษตรจะมีสารเคมีเจือปนมากกว่าน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • 3 : น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสารเคมีเจือปนมากกว่าน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเกษตร
 • 4 : น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างจะมีลักษณะน้ำเสียในแต่ละเวลาไม่แตกต่างกันมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 10 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ของแข็งจมตัวได้ (Settleable solids) คือของแข็งที่จมตัวสู่ก้นภาชนะเมื่อตั้งทิ้งไว้ภายในเวลา 30 นาที
 • 2 : ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) คือของแข็งที่สามารถผ่านกระดาษกรองใยแก้วมาตรฐานแล้วยังคงเหลืออยู่หลังจากระเหยไอน้ำจนแห้งแล้วอบแห้งที่อุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียส
 • 3 : ความขุ่น (Turbidity) สามารถใช้ประมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended solids)
 • 4 : ปฏิกิริยาชีวเคมีของจุลินทรีย์ในน้ำจะสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิในน้ำสูงขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ค่าสารแขวนลอยในน้ำทิ้งไม่เกินเท่าไร
 • 1 : ไม่เกิน 20 mg/L
 • 2 : ไม่เกิน 30 mg/L
 • 3 : ไม่เกิน 50 mg/L
 • 4 : ไม่เกิน 120 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 12 :
 • จากกราฟแสดงการแปรเปลี่ยนอัตราไหลน้ำกับเวลา ของโรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง ท่านคิดว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใดที่ไม่จำเป็นต้องสร้างบ่อ Equalization Tank
 • 1 : โรงงาน A
 • 2 : โรงงาน B
 • 3 : โรงงาน C
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • การวัดมลพิษทางน้ำสามารถประเมินได้ในรูปอะไร
 • 1 : ค่าความเข้มข้น (Concentration)
 • 2 : ค่าสมมูลประชากร (Population equivalence)
 • 3 : ค่าภาระบรรทุก (Loading)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 14 :
 • ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ค่่่าซีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกินเท่าไร
 • 1 : ไม่เกิน 20 mg/L
 • 2 : ไม่เกิน 60 mg/L
 • 3 : ไม่เกิน 100 mg/L
 • 4 : ไม่เกิน 120 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 :
 • ค่า CODที่อนุโลมให้สูงกว่าปกติสำหรับโรงงานบางประเภท อยากทราบว่าโรงงานประเภทใดที่ไม่ได้อยู่ในข่ายได้รับการอนุโลม
 • 1 : โรงงานสิ่งทอและเส้นใย
 • 2 : โรงงานอาหารสัตว์
 • 3 : โรงงานเคมีภัณฑ์
 • 4 : โรงงานเยื่อหรือกระดาษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 16 :
 • อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำเสีย ได้แก่ข้อใด?
 • 1 : Venturi Meter
 • 2 : Weir
 • 3 : Parshall Flume
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 17 :
 • วัตถุประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียด้วยตะแกรง คือข้อใด?
 • 1 : ป้องกันอุปกรณ์ในระบบไม่ให้เสียหาย
 • 2 : ลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
 • 3 : ลดปริมาณสารอนินทรีย์ในน้ำเสีย
 • 4 : ลดปริมาณตะกอนในน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 18 :
 • กระบวนการลดปริมาณของแข็งในน้ำเสีย คือข้อใด?
 • 1 : Grit Removal
 • 2 : Sedimentation
 • 3 : Clarifier
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 19 :
 • การวัดความเข้มข้นของสารประกอบคาร์บอนในน้ำเสีย นิยมวัดในรูปใด?
 • 1 : TOC
 • 2 : COD
 • 3 : BOD
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 • กลไกของการย่อยสลายสารประกอบไนโตรเจน มักเกิดหลังกระบวนการย่อยสลายสารประกอบใด?
 • 1 : ฟอสฟอรัส
 • 2 : คาร์บอน
 • 3 : โปตัสเซียม
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 21 :
 • การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องทราบค่าใดบ้าง?
 • 1 : ลักษณะของน้ำเสีย
 • 2 : ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
 • 3 : มาตรฐานน้ำทิ้ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • มาตรฐานน้ำทิ้งของประเทศไทย ในส่วนของสารประกอบอินทรีย์คาร์บอน มักคิดในรูปใด?
 • 1 : DO
 • 2 : BOD
 • 3 : TOC
 • 4 : pH
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง?
 • 1 : การรวบรวมน้ำเสีย
 • 2 : การบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : การกำจัดตะกอนจุลินทรีย์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 24 :
 • กระบวนการกำจัดสารอินทรีย์หลักของโรงงานฆ่าสัตว์ คือข้อใด?
 • 1 : Grit Chamber
 • 2 : Screening
 • 3 : Sedimentation
 • 4 : Biological Treatment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 :
 • การแยกไขมันออกจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมขนมปัง คือข้อใด?
 • 1 : Sedimentation
 • 2 : Centrifugation
 • 3 : Flotation
 • 4 : Ion Exchange
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 26 :
 • สมการพื้นฐานในการคำนวณหาปริมาณออกซิเจนที่ต้องเติมลงในระบบบำบัดน้ำเสีย ตรงกับข้อใด?
 • 1 : Newton’s Law
 • 2 : Continuity
 • 3 : Fick’s Law
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 27 :
 • Sludge Volume Index (SVI) คือ
 • 1 : การหาปริมาณตะกอนที่ตกในกระบอกตวง 1 ลิตร ภายใน 30 นาที หน่วยเป็น มล./ล.
 • 2 : การหาปริมาณตะกอนที่ตกในกระบอกตวง 1 ลิตร ภายใน 1 ชั่วโมง หน่วยเป็น มล./ล
 • 3 : ผลของปริมาณตะกอนที่ตกในกระบอกตวง 1 ลิตร ภายใน 30 นาที หารด้วยความเข้มข้นของแข็งแขวนลอย หน่วยเป็น มล./ก.
 • 4 : ผลของความเข้มข้นของแข็งแขวนลอย หารด้วยปริมาณตะกอนที่ตกในกระบอกตวง 1 ลิตร ภายใน 30 นาที หน่วยเป็น ก./มล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 28 :
 • ค่าของ BOD หมายถึง
 • 1 : ปริมาณ O2 ทั้งหมดในน้ำ
 • 2 : ปริมาณความต้องการ O2 ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำ
 • 3 : ปริมาณความต้องการ O2 ในการสลายสารอินทรีย์ทางชีวภาพ
 • 4 : ปริมาณความต้องการ O2 ในการสลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในน้ำทางชีวภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • ค่า BOD5 หมายถึง 
 • 1 : ค่า DO ที่เปลี่ยนไปภายในเวลา 5 วัน
 • 2 : ค่า DO ที่เหลืออยู่หลังเวลา 5 วัน
 • 3 : ค่าเฉลี่ยของ BOD ที่วัด 5 ครั้ง
 • 4 : ค่า BOD ที่วัดอย่างเร่งด่วนภายใน 5 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :
 • การบำบัดขั้นต้น (Primary Treatment) หมายถึง
 • 1 : การดักขยะและการตกตะกอน
 • 2 : การเติมอากาศ
 • 3 : การเลี้ยงเชื้อจุลชีพ
 • 4 : การฆ่าเชื้อโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 31 :
 • การบำบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) หมายถึง
 • 1 : การบำบัดทางกายภาพ
 • 2 : การบำบัดทางชีวภาพ
 • 3 : การบำบัดทางเคมี
 • 4 : การบำบัดเพื่อนำน้ำกลับไปใช้ใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 32 :
 • การบำบัดขั้นที่สาม (Tertiary Treatment) หมายถึง
 • 1 : การกำจัดของแข็ง
 • 2 : การกำจัดสารละลายอินทรีย์
 • 3 : การกำจัดตะกอน
 • 4 : การทำให้น้ำทิ้งใส ปราศจากกลิ่นและเชื้อโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 33 :
 • ปริมาณของแข็ง 50 ppm หมายถึง
 • 1 : มีของแข็ง 0.5% ในน้ำ
 • 2 : มีของแข็ง 0.05% ในน้ำ
 • 3 : มีของแข็ง 0.005% ในน้ำ
 • 4 : มีของแข็ง 0.0005% ในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 34 :
 • ค่า Hydraulic Retention Time หมายถึง
 • 1 : ความจุถัง/อัตราการไหลของน้ำเสีย
 • 2 : ระยะเวลาเก็บกักน้ำ/อัตราการไหลของน้ำเสีย
 • 3 : เวลาที่นับว่ามีน้ำเสียเกิดขึ้นต่อวัน
 • 4 : ระยะเวลาเก็บกักน้ำก่อนบำบัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • TKN คือค่าของอะไร
 • 1 : อินทรีย์ไนโตรเจนเท่านั้น
 • 2 : อินทรีย์ไนโตรเจนและแอมโมเนีย
 • 3 : อินทรีย์ไนโตรเจน แอมโมเนีย และไนเตรต
 • 4 : ทุกสารประกอบที่มีไนโตรเจนอยู่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • กระบวนการ Eutrophication คืออะไร
 • 1 : การโตของแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว
 • 2 : การโตของสาหร่ายอย่างรวดเร็ว
 • 3 : การผลิตก๊าซไนโตรเจนอย่างรวดเร็ว
 • 4 : ผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 37 :
 • แหล่งกำเนิดน้ำเสียได้แก่อะไร ?
 • 1 : น้ำทิ้งจากที่อยู่อาศัย
 • 2 : น้ำจากแหล่งเกษตรกรรม
 • 3 : น้ำที่มีโลหะหนัก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 38 :
 • ลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของน้ำเสียชุมชน คือข้อใด
 • 1 : สารอินทรีย์
 • 2 : ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
 • 3 : ของแข็ง
 • 4 : โลหะหนัก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • การควบคุมคุณภาพแหล่งน้ำใช้มาตรฐานใด?
 • 1 : มาตรฐานน้ำทิ้ง
 • 2 : มาตรฐานน้ำดื่ม
 • 3 : มาตรฐานลำน้ำ
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียวัดได้จากค่าอะไร
 • 1 : ซีโอดี (COD)
 • 2 : บีโอดี (BOD)
 • 3 : ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 :
 • ไขมันและน้ำมันเป็นอุปสรรคต่อระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียอย่างไร
 • 1 : กลิ่นเหม็น
 • 2 : ท่อระบายน้ำอุดตัน
 • 3 : เครื่องจักรเสียหาย
 • 4 : เกิดการตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 42 :
 • น้ำเสียที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจำนวนมากจะส่งผลต่อแหล่งน้ำอย่างไร
 • 1 : เกิดกลิ่นเหม็น
 • 2 : น้ำมีสีดำ
 • 3 : เกิดสาหร่ายจำนวนมาก
 • 4 : ค่าบีโอดีสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • การย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนจะทำให้เกิดก๊าชใดมากที่สุด
 • 1 : ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 • 3 : มีเทน (CH4)
 • 4 : ไนโตรเจน (N2)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้แก่
 • 1 : แบคทีเรีย
 • 2 : โปรโตซัว
 • 3 : รา
 • 4 : สาหร่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งอุตสาหกรรม กำหนดให้ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)ไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 5,000 มก./ล.
 • 2 : 3,000 มก./ล
 • 3 : 2,000 มก./ล
 • 4 : 1,300 มก./ล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 46 :
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ
 • 1 : ถังปรับสมดุล
 • 2 : ตะแกรงหยาบ
 • 3 : ถังตกตะกอน
 • 4 : ถังดักกรวดและทราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของปูนขาว
 • 1 : ราคาถูก ทำให้เกิดฟล็อกได้ดี
 • 2 : จับตัวเป็นก้อนแข็งเมื่อได้รับความชื้นจากอากาศ
 • 3 : ทำให้พีเอชของน้ำลดลง
 • 4 : ทำให้มีปริมาณสลัดจ์จากการบำบัดสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 48 :
 • ข้อใดคือของแข็งที่จมสู่ก้นภาชนะเมื่อตั้งทิ้งไว้ในที่สงบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • 1 : Dissolved Solids
 • 2 : Suspended Solids
 • 3 : Volatile Solids
 • 4 : Settleable Solids
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของค่าบีโอดี
 • 1 : ใช้วัดประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 2 : ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 3 ชั่วโมง
 • 3 : ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 4 : เป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายของเสียที่มีในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 50 :
 • จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ได้กำหนดค่าของสีหรือกลิ่น ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมต้องมีค่าไม่เกินเท่าไร
 • 1 : ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
 • 2 : ไม่เกิน 120 มก./ล.
 • 3 : ไม่เกิน 20 มก./ล.
 • 4 : ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 :
 • วิธีการตรวจวัดประสิทธิภาพการตกตะกอนในระบบ Activated sludge ใช้วิธีใด
 • 1 : TDS 30
 • 2 : SS 30
 • 3 : SV 30
 • 4 : BOD 30
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • การหาค่าทีเคเอ็น (TKN) ใช้วิธีวิเคราะห์ใดตามมาตรฐานกำหนดการหาดัชนีคุณภาพน้ำ
 • 1 : ย่อยด้วยกรดแล้วกลั่นให้ระเหยในสภาพด่าง
 • 2 : สกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของไนโตรเจน
 • 3 : ย่อยด้วยด่างแล้วกลั่นให้ระเหยในสภาพกรด
 • 4 : กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 53 :
 • ธาตุใดมีผลทำให้สาหร่ายมีการเจริญเติบโตมากหรือเรียกว่าสาหร่ายเบ่งบาน (Algae Bloom)
 • 1 : คลอไรด์
 • 2 : ซัลเฟอร์
 • 3 : ไนโตรเจน
 • 4 : โครเมียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :
 • ข้อใดคือคลอรีนอิสระ (Free Available Chlorine) ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
 • 1 : H+ , OCl-
 • 2 : HOCl , NH2Cl
 • 3 : OCl- , NCl3
 • 4 : HOCl , OCl-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • ข้อใดคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาทางชีวเคมีของกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน
 • 1 : H2S
 • 2 : SO2
 • 3 : N2
 • 4 : NO2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 56 :
 • ค่า BOD นิยมวัดกันที่เวลาเท่าใด
 • 1 : 5 นาที
 • 2 : 5 ชั่วโมง
 • 3 : 5 วัน
 • 4 : ไม่ขึ้นกับเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • น้ำเสียชุมชนมักพบไนโตรเจนในรูปแบบใด
 • 1 : NH4+-N
 • 2 : NO3--N
 • 3 : NH3-N
 • 4 : พบทุกรูปแบบเท่าๆกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • ค่า BOD ในน้ำทิ้งจากโรงแรมมากกว่า 200 ห้อง ควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ต่ำกว่า 5 mg/L
 • 2 : ต่ำกว่า 10 mg/L
 • 3 : ต่ำกว่า 20 mg/L
 • 4 : ต่ำกว่า 30 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :
 • ค่า TSS ในน้ำทิ้งจากคอนโดมิเนียมขนาดมากกว่า 500 ห้อง ควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ต่ำกว่า 20 mg/L
 • 2 : ต่ำกว่า 30 mg/L
 • 3 : ต่ำกว่า 40 mg/L
 • 4 : ต่ำกว่า 50 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • ค่า pH ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : 7-8
 • 2 : 6-8
 • 3 : 7-9
 • 4 : 5-9
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ต่ำกว่า 0.2 ml/L
 • 2 : ต่ำกว่า 0.5 ml/L
 • 3 : ต่ำกว่า 1.0 ml/L
 • 4 : ต่ำกว่า 20 ml/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 62 :
 • ค่าสารละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ต่ำกว่า 10 mg/L
 • 2 : ต่ำกว่า 20 mg/L
 • 3 : ต่ำกว่า 100 mg/L
 • 4 : ต่ำกว่า 500 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 63 :
 • ค่า TKN ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ต่ำกว่า 10 mg/L
 • 2 : ต่ำกว่า 20 mg/L
 • 3 : ต่ำกว่า 35 mg/L
 • 4 : ต่ำกว่า 100 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 64 :
 • ค่า ซัลไฟด์ (Sulfide) ในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ต่ำกว่า 0.5 mg/L
 • 2 : ต่ำกว่า 1.0 mg/L
 • 3 : ต่ำกว่า 10 mg/L
 • 4 : ต่ำกว่า 20 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 65 :
 • ค่าน้ำมันและไขมัน (Fat, Oil, and Grease) ในน้ำทิ้งชุมชนควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ต่ำกว่า 1.0 mg/L
 • 2 : ต่ำกว่า 5.0 mg/L
 • 3 : ต่ำกว่า 20 mg/L
 • 4 : ต่ำกว่า 50 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 :
 • ค่า MLVSS (Mixed Liquor Volatile Suspended Solids) หมายถึงอะไร
 • 1 : ของแข็งแขวนลอยที่ผ่านกระดาษกรองได้
 • 2 : ของแข็งแขวนลอยที่ติดบนกระดาษกรอง
 • 3 : ของแข็งแขวนลอยที่เผาแล้วเหลืออยู่
 • 4 : ของแข็งแขวนลอยที่เผาแล้วหายไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • การบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด
 • 1 : ที่ดักไขมัน
 • 2 : ที่ดักกลิ่น
 • 3 : ที่ระบายอากาศ
 • 4 : ที่ปรับพีเอช
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 68 :
 • ค่า SV (30) หมายถึงอะไร
 • 1 : ปริมาตรตะกอนที่จมตัวภายใน 30 นาที
 • 2 : น้ำหนักตะกอนที่จมตัวภายใน 30 นาที
 • 3 : ความเข้มข้นตะกอนที่จมตัวภายใน 30 นาที
 • 4 : ความเข้มข้นตะกอนหลังเติมอากาศ 30 นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 69 :
 • การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีข้อดีอย่างไร
 • 1 : ตะกอนน้อย
 • 2 : ขนาดเล็ก
 • 3 : ก่อสร้างง่าย
 • 4 : ราคาถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนมีข้อเสียอย่างไร
 • 1 : ขนาดใหญ่
 • 2 : มีกลิ่นเหม็น
 • 3 : ตะกอนมาก
 • 4 : ค่าเดินระบบต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนมีข้อดีอย่างไร
 • 1 : ขนาดเล็ก
 • 2 : ใช้อุปกรณ์น้อย
 • 3 : ตะกอนน้อย
 • 4 : ราคาถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 72 :
 • การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีข้อเสียอย่างไร
 • 1 : มีกลิ่นเหม็น
 • 2 : น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีสูง
 • 3 : น้ำทิ้งตกตะกอนยาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 73 :
 • Ammonification หมายถึง
 • 1 : การกำจัดแอมโมเนียโดยวิธีทางชีวภาพ
 • 2 : การกำจัดแอมโมเนียโดยวิธีทางเคมี
 • 3 : การสร้างแอมโมเนียโดยวิธีทางชีวภาพ
 • 4 : การสร้างแอมโมเนียโดยวิธีทางเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • น้ำเสียวัดค่า BOD ได้ 400 mg/L TKN 40 mg/L ถ้าบำบัดโดย การเติมอากาศ จน BOD หมดควรเหลือ TKN เท่าใด
 • 1 : 40 mg/L
 • 2 : 20 mg/L
 • 3 : 10 mg/L
 • 4 : 0 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 75 :
 • น้ำเสียวัดค่า BOD ได้ 400 mg/L TKN 40 mg/L ถ้าบำบัดโดยกระบวนการไร้อากาศ จนค่า BOD เหลือ 50 mg/L ควรมี TKN เหลือเท่าใด
 • 1 : 50 mg/L
 • 2 : 40 mg/L
 • 3 : 35 mg/L
 • 4 : 20 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มี BOD 400 mg/L ด้วยการเติมอากาศ ควรต้องมีฟอสฟอรัสเท่าใด
 • 1 : 0 mg/L
 • 2 : 4 mg/L
 • 3 : 10 mg/L
 • 4 : 20 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 77 :
 • ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่มี BOD 400 mg/L ด้วยระบบไร้อากาศ ควรต้องมีฟอสฟอรัสเท่าใด
 • 1 : 0 mg/L
 • 2 : 0.4 mg/L
 • 3 : 0.8 mg/L
 • 4 : 4 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :
 • การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบไร้อากาศส่งผลอย่างไร
 • 1 : เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 2 : เกิดก๊าซไนโตรเจน
 • 3 : เกิดไนเตรต
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • การเติมอากาศลงในน้ำเสียชุมชนนานๆ ส่งผลอย่างไร
 • 1 : เกิดก๊าซไนโตรเจน
 • 2 : ปริมาณฟอสฟอรัสลดลง
 • 3 : เกิดไนเตรตในน้ำเสียเพิ่มขึ้น
 • 4 : pH เพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • ในการบำบัดน้ำเสียที่มีปฏิกิริยาเป็น 1st-Order ถ้าวิศวกรใช้ถังกวนสมบูรณ์ขนาดใหญ่ และเล็กร่วมกัน ควรจัดลำดับอย่างไร
 • 1 : ถังใหญ่ไปถังเล็ก
 • 2 : ถังเล็กไปถังใหญ่
 • 3 : ต่อแบบขนานกัน
 • 4 : 1 และ 2 ได้เหมือนกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 81 :
 • ตีกแห่งหนึ่งประมาณผู้อยู่อาศัย 300 คน ถ้าคิดปริมาณน้ำใช้ที่ 250 ลิตรต่อคนต่อวัน ควรมีปริมาณน้ำเสียเท่าใด
 • 1 : 75 ลบ.ม.ต่อวัน
 • 2 : 60 ลบ.ม.ต่อวัน
 • 3 : 120 ลบ.ม.ต่อวัน
 • 4 : 150 ลบ.ม.ต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • ค่า SVI คืออะไร
 • 1 : ดรรชนีแสดงความเข้มข้นของน้ำเสีย
 • 2 : ดรรชนีแสดงความเข้มข้นของน้ำตะกอน
 • 3 : ดรรชนีแสดงความสามารถในการตกตะกอนของน้ำตะกอน
 • 4 : ดรรชนีแสดงความความสามารถในการบำบัดทางชีวภาพของน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • น้ำเสียจากโรงงานมีการปล่อยออกจากกระบวนการผลิต 20 ลบ.ม. ทุก ๆ 6 ชั่วโมง ควรมีถัง Equalization Tank ขนาดอย่างต่ำเท่าใด
 • 1 : 20 ลบ.ม.
 • 2 : 40 ลบ.ม.
 • 3 : 60 ลบ.ม.
 • 4 : 80 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 :
 • ค่า COD ต่างกับ BOD อย่างไร
 • 1 : เท่า ๆ กัน สำหรับน้ำเสียชุมชน
 • 2 : COD สูงกว่าเสมอสำหรับน้ำเสียจากโรงงาน
 • 3 : BOD สูงกว่าเสมอสำหรับน้ำเสียจากชุมชน
 • 4 : BOD สูงกว่าเสมอสำหรับน้ำเสียจากโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • ค่า TKN คือค่าอะไร
 • 1 : ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
 • 2 : ปริมาณอินทรีย์ ไนโตรเจนเท่านั้น
 • 3 : ปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจนเท่านั้น
 • 4 : ปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจน และอินทรีย์ ไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 86 :
 • ค่า Organic Nitrogen คือค่าอะไร
 • 1 : ค่า TKN ลบกับค่าแอมโมเนียไนโตรเจน
 • 2 : ปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจนรวมกับแอมโมเนียไนโตรเจน
 • 3 : ปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจน รวมกับแอมโมเนียไนโตรเจน รวมกับไนเตรตไนโตรเจน
 • 4 : ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่เปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 :
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Primary Treatment) มักหมายถึงอะไร
 • 1 : การบำบัดทางกายภาพ
 • 2 : การบำบัดทางชีวภาพ
 • 3 : การบำบัดทางเคมี
 • 4 : การบำบัดที่ได้ผลไม่เกิน 50 % efficiency
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 88 :
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment) มักหมายถึงอะไร
 • 1 : การบำบัดทางกายภาพ
 • 2 : การบำบัดทางชีวภาพ
 • 3 : การบำบัดทางเคมี
 • 4 : การบำบัดที่ได้ผลไม่เกิน 50 % efficiency
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 :
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Treatment) มักหมายถึงอะไร
 • 1 : การกำจัดธาตุอาหารในน้ำเสีย
 • 2 : การบำบัดน้ำเสียจนสะอาดเท่าน้ำประปา
 • 3 : การบำบัดน้ำเสียจน BOD = 0
 • 4 : การบำบัดน้ำเสียจน COD = 0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • น้ำเสียที่มีค่า SS สูง แต่ BOD ต่ำ ควรใช้การบำบัดแบบใด
 • 1 : Anaerobic – Aerobic
 • 2 : Aerobic – Anaerobic
 • 3 : Coagulation – Sedimentation
 • 4 : Sedimentation – Coagulation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • ค่า Oxidation State ของ N ในสารอินทรีย์มีค่าเท่าใด
 • 1 : +5
 • 2 : +3
 • 3 : 0
 • 4 : -3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 92 :
 • น้ำเสียอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งวัดค่า BOD และ COD ได้ 260 มก/ล และ 2,750 มก/ล ตามลำดับ นัยยะของน้ำเสียประเภทนี้หมายถึง
 • 1 : มีสารประเภท nonbiodegradable มากกว่า biodegradable
 • 2 : มีสารประเภท biodegradable มากกว่า nonbiodegradable
 • 3 : ต้องใช้กระบวนการทางชีวบำบัด และกระบวนการอื่นร่วมจึงจะได้ผลดี
 • 4 : ข้อ ก และ ค ถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 :
 • Total Nitrogen (TN) หมายถึง
 • 1 : ไนโตรเจนอินทรีย์
 • 2 : ผลรวมของไนโตรเจนอินทรีย์กับแอมโมเนียไนโตรเจน
 • 3 : ผลรวมของไนโตรเจนอินทรีย์กับแอมโมเนียไนโตรเจน และไนไตรท์
 • 4 : ผลรวมของไนโตรเจนอินทรีย์ แอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรท์ และไนเตรท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 94 :
 • สารใดที่ไม่กำหนดในค่ามาตรฐาน เนื่องจากมีอันตรายต่อสุขภาพน้อย
 • 1 : PO43-
 • 2 : NH4+
 • 3 : S2-
 • 4 : ไขมัน /น้ำมัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 95 :
 • ไนโตรเจนรูปใดที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ
 • 1 : Organic-N
 • 2 : NH4+
 • 3 : NH3
 • 4 : NO3-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 :
 • กรณีที่โรงงานทำผิดกฎหมาย ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
 • 1 : ผู้จัดการโรงงาน
 • 2 : ผู้ควบคุมระบบ
 • 3 : วิศวกร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ของค่า pH
 • 1 : 4.0-7.0
 • 2 : 4.0-8.0
 • 3 : 5.0-9.0
 • 4 : 5.5-8.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 :
 • มาตรฐานอุณหภูมิสูงสุดในน้ำทิ้งเท่ากับ
 • 1 : 45 องศาเซลเซียส
 • 2 : 40 องศาเซลเซียส
 • 3 : 35 องศาเซลเซียส
 • 4 : 37 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 :
 • พารามิเตอร์ใดไม่ควรพบในน้ำเสียชุมชนก่อนเข้าระบบบำบัด
 • 1 : NH3
 • 2 : NO3-
 • 3 : NH4+
 • 4 : PO43-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 100 :
 • โรงงานใดต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 500 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 100 kg/d ขึ้นไป
 • 2 : โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 400 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 200 kg/d ขึ้นไป
 • 3 : โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 400 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 100 kg/d ขึ้นไป
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • พารามิเตอร์ใดไม่กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 • 1 : พีเอช
 • 2 : กลิ่น
 • 3 : ออกซิเจนละลาย
 • 4 : อุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 102 :
 • น้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ต้องมีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 1 : 20 mg/l
 • 2 : 60 mg/l
 • 3 : 100 mg/l
 • 4 : 200 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 103 :
 • น้ำทิ้งจากโรงงานประเภทใดที่ได้รับการอนุโลมให้ค่าทีเคเอ็นในน้ำทิ้งไม่เกิน 200 mg/l
 • 1 : โรงงานบะหมี่
 • 2 : โรงงานผลิตนม
 • 3 : โรงงานผลิตอาหารสัตว์
 • 4 : โรงงานสิ่งทอ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดเป็น Primary treatment
 • 1 : ตะแกรง
 • 2 : การบดตัด
 • 3 : การลอยตัว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 105 :
 • Secondary Treatment ใช้กำจัดสิ่งใด
 • 1 : ไนโตรเจน
 • 2 : ฟอสฟอรัส
 • 3 : สารอินทรีย์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 :
 • โรงงานใดต้องติดตั้ง BOD online บ้าง
 • 1 : โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 1,000 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 2,000 kg/d
 • 2 : โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 2,000 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 3,000 kg/d
 • 3 : โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 3,000 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 4,000 kg/d
 • 4 : โรงงานที่มีน้ำเสียตั้งแต่ 4,000 m3/d, BOD load ตั้งแต่ 5,000 kg/d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 107 :
 • Settleable Solid ใช้เวลาในการตกตะกอนเท่าใด
 • 1 : 20 นาที
 • 2 : 30 นาที
 • 3 : 1 ชั่วโมง
 • 4 : 2 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 108 :
 • ถังเติมอากาศในระบบ AS ควบคุมค่า DO ที่ระดับใด
 • 1 : 0.5 mg/l
 • 2 : 1.0 mg/l
 • 3 : 2.0 mg/l
 • 4 : 3.0 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 109 :
 • ความเร็วของน้ำในท่อระบายขั้นต่ำควรเท่าใด
 • 1 : 0.4 m/s
 • 2 : 0.5 m/s
 • 3 : 0.3 m/s
 • 4 : 0.6 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 :
 • การตกตะกอนกรวดทรายควรใช้ความเร็วน้ำเท่าใด
 • 1 : น้อยกว่า 0.1 m/s
 • 2 : 0.1-0.3 m/s
 • 3 : 0.3-0.6 m/s
 • 4 : 0.6 -1.2 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 111 :
 • สิ่งใดที่ไม่มีในสถานีสูบน้ำเสีย
 • 1 : บ่อพัก
 • 2 : pump
 • 3 : aerator
 • 4 : ตะแกรง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 112 :
 • จากการวิเคราะห์น้ำเสียในถังเติมอากาศพบว่า เมื่อนำน้ำเสียมาตั้งทิ้งไว้ในกรวยอิมฮอฟฟ์เป็นเวลา 30 นาทีปริมาณของตะกอนเท่ากับ 250 ml และมีค่า MLSS 2,000 mg/l จงคำนวณหา Sludge Volume Index
 • 1 : 100 ml/g
 • 2 : 125 ml/g
 • 3 : 100 ml/l
 • 4 : 125 ml/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 113 :
 • แหล่งน้ำผิวดินแบ่งออกเป็นกี่ประเภทตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 • 1 : 5 ประเภท
 • 2 : 4 ประเภท
 • 3 : 3 ประเภท
 • 4 : 2 ประเภท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 114 :
 • สารใดต่อไปนี้ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด (Acidity) สูงขึ้น
 • 1 :  H+, H2CO3, HNO-3
 • 2 :  CO32-, S2-, H+
 • 3 :  CO32-, H+, HCl
 • 4 :  H2SO4, CO32-, H+ 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • เมื่อ pH = 7 คาร์บอนในระบบคาร์บอเนตจะอยู่ในรูปใดมากที่สุด
 • 1 :  H2CO3
 • 2 :  CO32-
 • 3 :  HCO3-
 • 4 :  H2CO3, CO32-, HCO3- อยู่ในปริมาณที่เท่า ๆ กัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • สาร NaHCO3 10 mM มีค่าสภาพความเป็นด่างเท่าไรในหน่วย mg/l as CaCO3

   

 • 1 :  200 mg/l as CaCO3
 • 2 :  300 mg/l as CaCO3
 • 3 :  500 mg/l as CaCO3
 • 4 :  1,000 mg/ as CaCO3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 117 :
 • จงคำนวณหาค่าซีโอดีจากสมการต่อไปนี้

 • 1 :
 • 2 :  
 • 3 :  
 • 4 :  
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 118 :
 • ข้อใดไม่ใช่สารอินทรีย์
 • 1 :  C8H10O6
 • 2 :  HCO-3
 • 3 :  CH3COOH
 • 4 :  C16H24O5N4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 119 :
 • จงคำนวณหาค่าความต้องการออกซิเจนจากสมการในการเปลี่ยนกลูโคสปริมาณ 108.75 mg/l

 • 1 : 110 mg/l
 • 2 : 116 mg/l
 • 3 : 120 mg/l
 • 4 : 125 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • ในการวิเคราะห์บีโอดีโดยทั่วไปใช้เวลานานเท่าใด
 • 1 : 2 วัน
 • 2 : 3 วัน
 • 3 : 4 วัน
 • 4 : 5 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • ในการวิเคราะห์ซีโอดี ขั้นตอน digestใช้เวลานานเท่าใด
 • 1 :  2 ชั่วโมง
 • 2 :  3 ชั่วโมง
 • 3 :  4 ชั่วโมง
 • 4 :  5 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 122 :
 • ในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีจุดยุติการไตเตรทจะมีลักษณะเป็นแบบใด
 • 1 :  เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอมเขียวและเป็นสีน้ำตาลแดง
 • 2 :  เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าและเป็นสีเขียว
 • 3 :  เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มและเป็นสีน้ำตาลแดง
 • 4 :  เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นไม่มีสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องแก้วก่อนใช้ในการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีข้อใดถูกต้อง
 • 1 :  ล้างด้วยกรดซัลฟามิค
 • 2 :  ล้างด้วยกรดโครมิค
 • 3 :  ล้างด้วยกรดซัลฟูริค
 • 4 :  ล้างด้วยน้ำยาล้างจาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 124 :
 • สารประกอบใดหากพบในการตรวจวัดแสดงว่าน้ำนั้นพึ่งได้รับการปนเปื้อนมา
 • 1 :  อินทรีย์ไนโตรเจน
 • 2 :  แอมโมเนีย
 • 3 :  ไนเตรท
 • 4 :  ถูกเฉพาะ 1 และ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 125 :
 • สภาพด่างของน้ำเกิดจากองค์ประกอบของสารละลายใด
 • 1 :  ไฮดรอกไซด์
 • 2 :  คาร์บอเนต
 • 3 :  ไบคาร์บอเนต
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 126 :
 • ถ้าในน้ำเสียมีค่าบีโอดีสูงสุด (UBOD) 293 mg/l จงคำนวณหาค่าบีโอดีที่ 5 วัน กำหนดให้ค่าคงที่สำหรับการย่อยสลายบีโอดีแบบ first-order kinetics (k) ที่ 25 C เท่ากับ 0.29 d-1
 • 1 : 150 mg/l
 • 2 : 224 mg/l
 • 3 : 290 mg/l
 • 4 : 80 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 127 :
 • ในการวัดซีโอดีถ้าปริมาณคลอไรด์สูงมากกว่า 2,000 mg/l ควรทำอย่างไร
 • 1 :  เจือจองตัวอย่างน้ำเสีย
 • 2 :  เติมเมอคิวริคซัลเฟต
 • 3 :  เติมกรดซัลฟามิค
 • 4 :  นำน้ำเสียไปกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 128 :
 • กำหนดให้ NH3= 35 mg/l as N, Org-N = 50 mg/l as N, NO2- = 0.1 mg/l as N และ NO3- = 10 mg/l as N จงคำนวณหาค่า TKN
 • 1 : 35 mg/l as N
 • 2 : 55 mg/l as N
 • 3 : 85 mg/l as N
 • 4 : 95 mg/l as N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • กำหนดให้ NH3= 35 mg/l as N, Org-N = 50 mg/l as N, NO2- = 0.1 mg/l as N และ NO3- = 10 mg/l as N จงคำนวณหาค่า TN
 • 1 : 35.1 mg/l as N
 • 2 : 45.1 mg/l as N
 • 3 : 85 mg/l as N
 • 4 : 95.1 mg/l as N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 130 :
 • ถ้าไนไตรท์ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นไนเตรทแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาใด
 • 1 :  รีดักชั่น
 • 2 :  ออกซิเดชั่น
 • 3 :  ดีไนตริฟิเคชั่น
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • ถ้าบีโอดีที่ 5 วันของน้ำเสียเท่ากับ 100 mg/l และ ค่าคงที่เท่ากับ 0.23 d-1 จงคำนวณค่า BOD สูงสุดของน้ำเสีย
 • 1 : 110 mg/l
 • 2 : 146 mg/l
 • 3 : 190 mg/l
 • 4 : 220 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • ในฐานะที่ท่านเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม ท่านจะเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในข้อใดเพื่อบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานผลิตสุรา
 • 1 :  Trickling Filter
 • 2 :  UASB
 • 3 :  RBC
 • 4 :  AS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 • นำน้ำเสียปริมาณ 50 ml มากรองปรากฏว่าน้ำหนักกระดาษกรองมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.5433 mg/l เป็น 1.5554 mg/l จงคำนวณหาปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
 • 1 : 242 mg/l
 • 2 : 250 mg/l
 • 3 : 250 mg/l
 • 4 : 280 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 134 :
 • การวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยโดยวิธีทำให้แห้งในข้อใดใช้อุณหภูมิเดียวกันทั้งหมด
 • 1 :  TDS TSS TS
 • 2 :  TS TVSS TDS
 • 3 :  TSS TDS TVSS
 • 4 :  TSS TVSS TS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • สิ่งที่รบกวนการวิเคราะห์ของแข็งละลายน้ำคือข้อใด
 • 1 :  แคลเซียม
 • 2 :  แมกนีเซียม
 • 3 :  คลอไรด์
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 136 :
 • นำน้ำจากแม่น้ำแห่งหนึ่งมาหาค่าบีโอดีโดยวิธีตรงพบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำในวันแรกมีค่าเท่ากับ 10 mg/l หลังจากนั้น 5 วันนำมาวิเคราะห์ใหม่พบว่ามีปริมาณออกซิเจนเท่ากับ 7 mg/l จงคำนวณหาค่าบีโอดี
 • 1 :  3 mg/l
 • 2 :  5 mg/l
 • 3 :  7 mg/l
 • 4 :  9 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • เก็บน้ำเสียใส่ขวดบีโอดีจนเต็มขวดปริมาตร 300 ml จากนั้นนำมาหาค่าบีโอดีด้วยวิธีการเจือจางโดยใช้ตัวอย่าง 5, 10 และ 20 ml เมื่อนำมาวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 10 mg/l และค่าออกซิเจนละลายที่ 5 วันเท่ากับ 8, 6 และ 2 ml ตามลำดับ จงหาค่าบีโอดีในน้ำตัวอย่างที่มีปริมาตร 5 ml
 • 1 :  100 mg/l
 • 2 :  110 mg/l
 • 3 :  120 mg/l
 • 4 :  140 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • เก็บน้ำเสียใส่ขวดบีโอดีจนเต็มขวดปริมาตร 300 ml จากนั้นนำมาหาค่าบีโอดีด้วยวิธีการเจือจางโดยใช้ตัวอย่าง 5, 10 และ 20 ml เมื่อนำมาวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 10 mg/l และค่าออกซิเจนละลายที่ 5 วันเท่ากับ 8, 6 และ 2 ml ตามลำดับ จงหาค่าบีโอดีในน้ำตัวอย่างที่มีปริมาตร 10 ml
 • 1 :  100 mg/l
 • 2 :  110 mg/l
 • 3 :  120 mg/l
 • 4 :  140 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • เก็บน้ำเสียใส่ขวดบีโอดีจนเต็มขวดปริมาตร 300 ml จากนั้นนำมาหาค่าบีโอดีด้วยวิธีการเจือจางโดยใช้ตัวอย่าง 5, 10 และ 20 ml เมื่อนำมาวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 10 mg/l และค่าออกซิเจนละลายที่ 5 วันเท่ากับ 8, 6 และ 2 ml ตามลำดับ จงหาค่าบีโอดีในน้ำตัวอย่างที่มีปริมาตร 20 ml
 • 1 :  100 mg/l
 • 2 :  110 mg/l
 • 3 :  120 mg/l
 • 4 :  140 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • เก็บน้ำเสียใส่ขวดบีโอดีจนเต็มขวดปริมาตร 300 ml จากนั้นนำมาหาค่าบีโอดีด้วยวิธีการเจือจางโดยใช้ตัวอย่าง 5, 10 และ 20 ml เมื่อนำมาวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 10 mg/l และค่าออกซิเจนละลายที่ 5 วันเท่ากับ 8, 6 และ 2 ml ตามลำดับ อยากทราบว่าค่าบีโอดีที่ได้ในแต่ละหลอดควรจะเป็นแบบใด
 • 1 :  เท่ากันทุกหลอด
 • 2 :  หลอดที่ 1 มีค่าน้อยที่สุด
 • 3 :  หลอดที่ 2 มีค่ามากกว่าหลอดที่ 1
 • 4 :  หลอดที่ 3 มีค่ามากที่สุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 141 :
 • ถ้าน้ำเสียที่นำปริมาตร 10 ml มาวิเคราะห์ พบว่ามีออกซิเจนละลายในวันแรกเท่ากับ 5 mg/l และวัดค่าบีโอดีได้ 60 mg/lหลังจากนั้นอีก 5 วันนำมาวิเคราะห์พบว่าไม่มีออกซิเจนละลายเหลืออยู่เลย อยากทราบว่าค่าบีโอในน้ำเสียนี้เป็นเท่าใด
 • 1 :  0 mg/l
 • 2 :  60 mg/l
 • 3 :  220 mg/l
 • 4 :  ไม่สามารถหาค่าบีโอดีได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 :
 • จงคำนวณหาว่าน้ำ 1 ลิตรมีกี่โมล
 • 1 : 18 mol
 • 2 : 22.4 mol
 • 3 : 56 mol
 • 4 : 60 mol
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 143 :
 • ถ้าต้องการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับอาคารสำนักงานควรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใด
 • 1 :  ABR
 • 2 :  AS
 • 3 :  UASB
 • 4 :  EGSB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากค่าบีโอดี
 • 1 :  ทราบขนาดของถังเติมอากาศ
 • 2 :  ทราบความสามารถของระบบบำบัด
 • 3 :  ทราบปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ไป
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 :
 • สารประกอบใดที่ไม่มีสีและกลิ่น
 • 1 :  NH3
 • 2 :  CH4
 • 3 :  H2S
 • 4 :  CH3NH2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 146 :
 • น้ำเสียจากโรงงานประเภทใดที่มีโอกาสเกิด Sludge Bulking ได้มากที่สุด
 • 1 : โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
 • 2 : โรงงานผลิตผงซักฟอก
 • 3 : โรงงานผลิตปลากระป๋อง
 • 4 : โรงงานฟอกหนัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • โรคสลัดจ์ไม่จมตัวมักเกิดขึ้นที่สภาวะใดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 1 :  ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีออกซิเจนน้อย
 • 2 :  ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็ก
 • 3 :  ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีตะกอนน้อย
 • 4 :  ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีอัตราการไหลน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • ในสภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียจนมีความเข้มข้นต่ำสุด จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุด
 • 1 :  Floc
 • 2 :  Filamentous
 • 3 :  Rotifers
 • 4 :  Protozoas
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • ในสภาวะใดที่จุลชีพเส้นใยสามารถเจริญเติบโตได้ดี
 • 1 :  พีเอชต่ำ ดีโอต่ำ
 • 2 :  พีเอชสูง ดีโอต่ำ
 • 3 :  พีเอชต่ำ ดีโอสูง
 • 4 :  พีเอชสูง ดีโอสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 150 :
 •  ในการย่อยสลายสารอินทรีย์กระบวนการใดต่อไปนี้ที่เป็นการลดค่าซีโอดี
 • 1 :  Hydrolysis
 • 2 :  Acidogenesis
 • 3 :  Acetogenesis
 • 4 :  Methanogenesis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 151 :
 •  ในการย่อยสลายสารอาหารข้อใดคือกระบวนการ Hydrolysis
 • 1 : สารประกอบอินทรีย์อย่างง่ายถูกเปลี่ยนไปเป็น CO2 , H2 และกรดอินทรีย์ระเหยง่าย
 • 2 : สารประกอบอินทรีย์ถูกเปลี่ยนไปเป็นโมเลกุลที่เล็กลง
 • 3 : แบคทีเรียเริ่มใช้สารประกอบอินทรีย์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 152 :
 • น้ำเสียที่มีบีโอดีเข้มข้นมากควรบำบัดแบบใด
 • 1 :  น้ำเสียตะแกรง-->บ่อแฟคัลเทที-->บ่อแอนแอโรบิค-->น้ำผ่านการบำบัด
 • 2 : น้ำเสีย-->ตะแกรง-->บ่อแอนแอโรบิค-->บ่อแฟคัลเททีฟ-->น้ำผ่านการบำบัด
 • 3 :  น้ำเสีย-->ตะแกรง-->บ่อแอโรบิค-->บ่อแฟคัลเททีฟ-->น้ำผ่านการบำบัด
 • 4 :  น้ำเสีย-->ตะแกรง-->บ่อแฟคัลเททีฟ-->บ่อแอโรบิค-->น้ำผ่านการบำบัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 153 :
 •  ระบบบำบัดแบบใดที่ไม่มีตัวกลางรองรับ
 • 1 :  RBC
 • 2 :  TF
 • 3 :  UASB
 • 4 :  ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 625 : 2. Physical and Chemical Treatment and Design
ข้อที่ 154 :
 • โลหะหนักใดสามารถตกตะกอนผลึกแยกออกจากน้ำเสียในรูปของสารประกอบคลอไรด์
 • 1 : เงิน
 • 2 : แคดเมียม
 • 3 : โครเมียม
 • 4 : สังกะสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 155 :
 • การตกตะกอนของจุลชีพในบ่อปรับแต่ง (Polishing Pond) ของระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoons) ส่วนใหญ่เป็นการตกตะกอนแบบใด
 • 1 : การตกตะกอนแบบโดด (Discrete Particle Settling)
 • 2 : การตกตะกอนแบบรวมกลุ่ม (Flocculent Settling)
 • 3 : การตกตะกอนแบบโซน (Zone หรือ Hindered Settling)
 • 4 : การตกตะกอนแบบอัด (Compression Settling)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :
 • สารออกซิแดนท์ใดที่อาจก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ (By-product) ที่เป็นของแข็งหลังจากออกซิไดส์สารมลพิษในน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • 1 : โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต
 • 2 : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • 3 : คลอรีน
 • 4 : โอโซน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 157 :
 • ถังตกตะกอนใบหนึ่งถูกออกแบบให้รับอัตราไหลน้ำเสีย 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีอัตราไหลล้นผิว (Surface Overflow rate) 40 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อวัน และถังมีความลึก 4 เมตร จงคำนวณระยะเวลากักเก็บน้ำ (HRT) ของถังใบนี้
 • 1 : 1 วัน
 • 2 : 4 ชั่วโมง
 • 3 : 2 ชั่วโมง
 • 4 : 0.1 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 158 :
 • หากค่า k ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 4.2 ต่อชั่วโมง จงคำนวณค่า k ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส กำหนดให้ค่า Ө เท่ากับ 1.020
 • 1 : 3.6 ต่อชั่วโมง
 • 2 : 3.8 ต่อชั่วโมง
 • 3 : 4.0 ต่อชั่วโมง
 • 4 : 4.2 ต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • ในการเติมสารส้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนของของแข็งแขวนลอยนั้น ฟล๊อคสารส้มที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร
 • 1 : Al3+
 • 2 : Fe(OH)3
 • 3 : Al(OH)3
 • 4 : AlOH2+
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 160 :
 • สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารเคมีที่ใช้ในการปรับพีเอช
 • 1 : Calcium oxide
 • 2 : Sodium hydroxide
 • 3 : Sodium sulfide
 • 4 : Sulfuric acid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 161 :
 • ค่า C ในสมการไอโซเทอมของ Langmuir (x/m =k*C1/m) หมายถึงข้อใด
 • 1 : ความเข้มข้นเริ่มต้น ก่อนการทดลอง
 • 2 : ความเข้มข้นใดๆ ระหว่างการทดลอง
 • 3 : ความเข้มข้นที่เหลือสุดท้ายเมื่อระบบเข้าสมดุล
 • 4 : ความเข้มข้นที่ถูกกำจัดเมื่อระบบเข้าสู่สมดุล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 :
 • ในการปรับพีเอชสำหรับระบบไร้อากาศนั้น สารใดไม่ควรใช้
 • 1 : กรดไฮโดรคลอริก
 • 2 : กรดซัลฟูริก
 • 3 : โซเดียมไบคาร์บอเนต
 • 4 : โซเดียมไฮดรอกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 163 :
 • หากออกซิเจนละลายน้ำสูงสุด ณ ที่แห่งหนึ่งเท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตรภายใต้สภาวะบรรยากาศปกติ (สมมติออกซิเจน 20 % ไนโตรเจน 80 %) เมื่อเปลี่ยนมาทำการทดลองภายใต้บรรยากาศที่มีแต่ออกซิเจนอย่างเดียว ควรมีค่าออกซิเจนละลายสูงสุดประมาณเท่าใด
 • 1 : 7 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 14 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 21 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 35 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 :
 • จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชั่นคือข้อใด
 • 1 : กำจัดของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่ สามารถตกตะกอนได้ง่าย
 • 2 : กำจัดของแข็งแขวนลอยขนาดเล็ก สามารถตกตะกอนได้ช้า
 • 3 : กำจัดของแข็งละลายน้ำไม่สามารถตกตะกอนได้
 • 4 : กำจัดของแข็งได้ทุกประเภท สามารถตกตะกอนได้ง่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 165 :
 • ความเร็วของอัตราไหลน้ำเสียควรจะอยู่ในช่วงใด เพื่อป้องกันการตกตะกอนของสารอินทรีย์ที่เป็นของแข็งในถังดักกรวดทราย
 • 1 : 0.0 – 0.3 เมตร/วินาที
 • 2 : 0.0 – 0.6 เมตร/วินาที
 • 3 : 0.3 – 0.6 เมตร/วินาที
 • 4 : 0.0 –1.2 เมตร/วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • ถังตกตะกอนกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.1 เมตร ลึก 2.5 เมตร รับน้ำเสียวันละ 1,190 ลบ.ม. อยากทราบว่าอัตราไหลล้นเวียร์มีค่าเท่าไรเมื่อติดตั้งเวียร์รอบวงของถัง
 • 1 : 41 ลบ.ม./ (ม.-วัน)
 • 2 : 62 ลบ.ม./ (ม.-วัน)
 • 3 : 124 ลบ.ม./ (ม.-วัน)
 • 4 : 166 ลบ.ม./ (ม.-วัน)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งปล่อยน้ำเสียที่มีความเข้มข้นฟีนอล 10 มก./ลิตร ปริมาณ 57.6 ลิตร/วินาที ลงในรางน้ำที่มีอัตราไหล 576 ลิตรต่อวินาที อยากทราบว่าความเข้มข้นฟีนอลสุดท้ายประมาณเท่าไร
 • 1 : 0.0009 มก./ลิตร
 • 2 : 0.0170 มก./ลิตร
 • 3 : 0.9 มก./ลิตร
 • 4 : 0.27 มก./ลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 168 :
 • การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียส่วนใหญ่ที่ใช้กระบวนการตกตะกอนผลึกร่วมกับซัลไฟด์มีข้อดีอย่างไร
 • 1 : กำจัดโลหะหนักได้มาก
 • 2 : ตะกอนที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็ก
 • 3 : ฟล้อคที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่
 • 4 : ไม่เกิดก๊าซพิษในเวลาทำปฏิกิริยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • โรงบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ และทางเคมี โดยทั่วไปมักจะมีบ่อ Equalization Tank อยากทราบว่าบ่อ Equalization Tank มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
 • 1 : เพื่อให้น้ำเสียมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน
 • 2 : เพื่อลดขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 170 :
 • น้ำเสียที่มีลักษณะใดต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับนำมาบำบัดด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมี
 • 1 : น้ำเสียที่มีค่า pH ต่ำ
 • 2 : น้ำเสียที่มีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนได้ยาก
 • 3 : น้ำเสียที่มีโลหะหนักที่เป็นพิษ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนประเภทโครเมียมในน้ำเสีย สามารถใช้สารรีดิวซ์ตัวใด
 • 1 : Ferrous sulfate
 • 2 : Sulfur dioxide
 • 3 : Sodium metabisulfite
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 172 :
 • ตัวอย่างของกระบวนการย่อยสลายตะกอนจุลินทรีย์ คือข้อใด?
 • 1 : Aerobic Digestion
 • 2 : Filter Press
 • 3 : Vacuum Filter
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตะแกรง ต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อใดบ้าง?
 • 1 : ความเร็วของน้ำที่เกิดการไหลกระทบตะแกรง
 • 2 : ขนาดช่องว่างของตะแกรง
 • 3 : การสูญเสียแรงดัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • การออกแบบกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ ต้องคำนึงถึงข้อใดบ้าง?
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : ค่า pH
 • 3 : ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 175 :
 • การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยถ่านกัมมันต์ ต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง?
 • 1 : ระยะเวลาเก็บกักน้ำ
 • 2 : อัตราการไหลของน้ำเสียที่น้ำบำบัด
 • 3 : ความเข้มข้นของสารอินทรีย์
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 :
 • ตัวอย่างของการกำจัดไขมันในน้ำเสียอุตสาหกรรม คือข้อใด?
 • 1 : Sedimentation
 • 2 : Equalization
 • 3 : Flotation
 • 4 : Neutralization
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 :
 • น้ำเสียของโรงงานชุบโลหะ มักทำการบำบัดด้วยวิธีใด?
 • 1 : AS
 • 2 : Lagoon
 • 3 : Precipitation
 • 4 : UASB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 :
 • ข้อใดคือกระบวนการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มี pH ต่ำ
 • 1 : Equalization
 • 2 : Neutralization
 • 3 : Grit Removal
 • 4 : Precipitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 179 :
 • การตกตะกอนทางเคมีของอิออนต่างๆ ของโลหะหนัก คือกระบวนการใด?
 • 1 : Sedimentation
 • 2 : Neutralization
 • 3 : Precipitation
 • 4 : Oxidation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 180 :
 • ความเร็วน้ำในแนวนอนที่เหมาะสมของรางดักทราย (grit chamber) เพื่อให้ทรายตกตะกอนคือ
 • 1 : 0.0-0.3 เมตร/ วินาที
 • 2 : 0.3-0.6 เมตร/วินาที
 • 3 : 0.6-1.2 เมตร/วินาที
 • 4 : > 1.2 เมตร/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 181 :
 • น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กแห่งหนึ่งระบายออกมาตลอด 24 ชม. มีปริมาณรวม 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถ้าบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ-เคมี และระบบบำบัดทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ในทางทฤษฎี จงกำหนดปริมาตรถังปรับสภาพ (equalizing tank)
 • 1 : 26.7 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 40 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 53.3 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 80 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย วิธีการที่นิยมใช้คือ
 • 1 : Coagulation และตกตะกอน
 • 2 : Precipitation, Flocculation และตกตะกอน
 • 3 : Tray Aeration และการกรอง
 • 4 : Tray Aeration ตกตะกอน และการกรอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 183 :
 • โครเมียมรีดักชั่น เป็นปฏิกิริยาอะไร
 • 1 : การกำจัดโครเมียมโดยการปรับพีเอช
 • 2 : การเปลี่ยน Cr+6 ให้เป็น Cr+3 โดยการเติม Reducing Agent
 • 3 : การเปลี่ยน Cr+6 และ Cr+3 ให้เป็นตะกอน
 • 4 : การเปลี่ยน Cr+3 ให้เป็น Cr+6 โดยการเติม Reducing Agent
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :
 • การกำจัดไซยาไนด์ในน้ำเสียโดยวิธีไซยาไนด์ออกซิเดชั่นทำได้ด้วยการ
 • 1 : เติมด่างให้ไซยาไนด์ตกตะกอน
 • 2 : เติมเฟอรัสซัลเฟตและกรดให้ไซยาไนด์เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซไนโตรเจน
 • 3 : เติมคลอรีนและโซดาไฟให้ไซยาไนด์เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซไนโตรเจน
 • 4 : เติมคลอรีนให้ไซยาไนด์เปลี่ยนรูปเป็น Cyanogen Chloride
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 185 :
 • เราจะเติมคลอรีนในระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งในกรณีใด
 • 1 : น้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนัก
 • 2 : น้ำเสียชุมชน
 • 3 : น้ำเสียที่มีไนโตรเจนสูงมาก
 • 4 : น้ำเสียที่มีสีเข้มข้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 186 :
 • จงหาพื้นที่ผิวถังตกตะกอนขั้นต้น เมื่อมีน้ำเข้าเฉลี่ย 50 ลบ.ม./ชม. Peak Factor 3.5 กำหนด Surface Overflow Rate ที่อัตราการไหลเฉลี่ยและอัตราการไหลสูงสุด 36 และ 90 ลบ.ม./(ตร.ม.-วัน) ตามลำดับ
 • 1 : 33.3 ตร.ม.
 • 2 : 46.7 ตร.ม.
 • 3 : 80 ตร.ม.
 • 4 : 116.6 ตร.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :
 • การหาปริมาณ Coagulant ในการกำจัดสีในน้ำเสียย้อมผ้าที่รู้ Molecular Weight (MW) ของสีทำได้โดย
 • 1 : บาลานซ์สมการเคมี
 • 2 : บาลานซ์สมการเคมีและความเข้มข้นสีในน้ำเสีย
 • 3 : หาจาก Reaction Rate ของ Coagulant
 • 4 : Jar Test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 188 :
 • การกำจัดไขมันและน้ำมันในน้ำเสียควรทำโดย
 • 1 : ใช้ความร้อนทำให้ละลายน้ำ
 • 2 : ใช้สารเคมีทำให้ตกตะกอน
 • 3 : ใช้แบคทีเรียย่อยสลาย
 • 4 : ใช้ความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะแยกชั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 189 :
 • ปัจจัยใดที่มีผลต่อการบำบัดน้ำเสียทางเคมีมากที่สุด
 • 1 : อุณหภูมิ
 • 2 : pH
 • 3 : ค่าความตึงผิว
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 190 :
 • ปูนขาวมีสูตรทางเคมีอย่างไร
 • 1 : Ca(OH)2
 • 2 : CaO
 • 3 : CaCO3
 • 4 : Ca(HCO3)2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 191 :
 • สารใดไม่สามารถช่วยปรับ pH ให้สูงขึ้น
 • 1 : Na2CO3
 • 2 : NaOH
 • 3 : NaCl
 • 4 : Ca(OH)2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • สารใดทำให้เกิดปฏิกิริยา Reduction
 • 1 : O2
 • 2 : Cl2
 • 3 : KMnO4
 • 4 : SO2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
 • น้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงมีผลทำให้
 • 1 : ออกซิเจนละลายน้ำสูงขึ้น
 • 2 : ออกซิเจนละลายน้ำต่ำลง
 • 3 : TDS สูงขึ้น
 • 4 : TDS ต่ำลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นมีจุดประสงค์เพื่อ
 • 1 : กำจัดของแข็งแขวนลอย
 • 2 : กำจัดแอมโมเนีย
 • 3 : กำจัดของแข็งที่ละลายน้ำ
 • 4 : กำจัดจุลินทรีย์ต่างๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • ข้อใดไม่ใช่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น
 • 1 : การดักด้วยตะแกรง
 • 2 : การฆ่าเชื้อโรค
 • 3 : การกำจัดไขมันและน้ำมัน
 • 4 : การตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 196 :
 • การเติมคลอรีนลงในน้ำทิ้งที่มีความขุ่นสูงจะเป็นอย่างไร
 • 1 : ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคต่ำลง
 • 2 : ค่า pH ของน้ำสูงขึ้น
 • 3 : สิ้นเปลืองจำนวนคลอรีนที่ต้องใช้
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ
 • 1 : ถังกวนเร็ว
 • 2 : ถังเติมอากาศ
 • 3 : ถังดักไขมัน
 • 4 : ถังกรองจุลินทรีย์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 198 :
 • ถังตกตะกอนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ฟุต และได้รับน้ำเข้าในอัตรา 3.6 ล้านแกลลอนต่อวัน จงคำนวณอัตราน้ำล้นผ่านเวียร์
 • 1 : 12,330 แกลลอน/วัน - ฟุต
 • 2 : 13,330 แกลลอน/วัน - ฟุต
 • 3 : 14,330 แกลลอน/วัน - ฟุต
 • 4 : 15,330 แกลลอน/วัน - ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 199 :
 • กระบวนการใดที่มักติดตั้งเพิ่มในถังดักกรวดทราย
 • 1 : การเติมอากาศ
 • 2 : การเติมสารส้ม
 • 3 : การเติมปูนขาว
 • 4 : การเติมแผ่นกั้นทางไหลของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 200 :
 • ช่วงใดของกราฟ ที่ residual chlorine มีประสิทธิภาพในการกำจัดสูง
 • 1 : ตรงจุด break point
 • 2 : หน้าจุด break point
 • 3 : หลังจุด break point
 • 4 : เหนือจุด break point
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 201 :
 • การบำบัด CN ด้วยวิธี Alkaline chlorination ผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไร
 • 1 : CNO-
 • 2 : NO2-
 • 3 : CO2
 • 4 : N2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 202 :
 • สารใดออกซิไดซ์ CN ไม่ได้
 • 1 : Cl2
 • 2 : H2O2
 • 3 : FeSO4
 • 4 : O3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 203 :
 • DO ในถังตกตะกอนไม่ควรต่ำกว่าเท่าใด
 • 1 : 0.5
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 204 :
 • การฆ่าเชื้อโรคอยู่ในขั้นตอนใดของการบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : ระบบบำบัดก่อนขั้นต้น
 • 2 : ระบบบำบัดขั้นต้น
 • 3 : ระบบบำบัดขั้นที่สอง
 • 4 : ระบบบำบัดขั้นที่สาม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 205 :
 • สารเคมีข้อใดไม่มีผลในการปรับค่า pH
 • 1 : NaOH
 • 2 : NaCl
 • 3 : H2SO4
 • 4 : HCl
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 206 :
 • ในการกำจัดความกระด้างในน้ำที่มีแต่แคลเซี่ยมไอออน แมกนีเซี่ยมไออน และ Carbonate Hardness ควรใช้วิธีใด
 • 1 : Lime-Soda
 • 2 : Excess Lime
 • 3 : Lime
 • 4 : Excess Lime-Soda
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 207 :
 • ค่า Iodine Number ที่ดีควรอยู่ระหว่างช่วงใด
 • 1 : 550 - 575
 • 2 : 650 - 675
 • 3 : 850 - 875
 • 4 : 950 - 975
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 208 :
 • ในกระบวนการ Oxidation สารเคมีที่ใช้เป็นสารออกซิไดซ์ คือ
 • 1 : KMnO4
 • 2 : SO2
 • 3 : FeSO4
 • 4 : H2SO4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 209 :
 • การกำจัดโลหะหนักใช้กระบวนการใด
 • 1 : Precipitation
 • 2 : Neutralization
 • 3 : Coagulation
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 :
 • ให้เรียงลำดับขนาดรูพรุนของ Micro Filter (MF), Ultrafilter (UF), Nanofilter (NF) และ Reverse Osmosis (RO)
 • 1 : MF > UF > NF > RO
 • 2 : UF > MF > NF > RO
 • 3 : MF < UF < NF < RO
 • 4 : UF < MF < NF < RO
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 211 :
 • วิธีบำบัดโลหะหนักใช้วิธีใด
 • 1 : Neutralization
 • 2 : Precipitation
 • 3 : Complexation
 • 4 : Oxidation Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 212 :
 • ปฏิกิริยาระหว่าง NH3 และ Cl2 เกิดเป็นสารใด
 • 1 : NH2Cl
 • 2 : NH2Cl2
 • 3 : NCl3
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 213 :
 • ข้อใดเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ
 • 1 :  การดักด้วยตะแกรง การตกตะกอน การดักไขมัน
 • 2 :  การสร้างตะกอน การตกผลึก การตกตะกอน
 • 3 :  การดักด้วยตะแกรง การตกผลึก การดักไขมัน
 • 4 :  การดักด้วยตะแกรง การปรับพีเอช การสร้างตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 626 : 3. Biological Treatment and Design
ข้อที่ 214 :
 • โดยทั่วไป การลดลงของสารมลพิษอินทรีย์ในน้ำเสียในระบบชีวภาพจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกที่สัมผัสกับจุลชีพ หลังจากนั้นจะลดลงอย่างช้าๆ อยากทราบว่าระบบบำบัดชีวภาพใดที่ถูกออกแบบโดยอาศัยลักษณะดังกล่าว
 • 1 : ระบบเอเอสแบบกวนสมบูรณ์ (Complete Mix Activated Sludge)
 • 2 : ระบบปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization)
 • 3 : ถังปฏิกรณ์ปล่องลึก (Deep Shaft Reactor)
 • 4 : ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 :
 • น้ำตาล (C6H12O6) 1 กรัม มีค่า COD กี่กรัม
 • 1 : 1.00 กรัม
 • 2 : 1.03 กรัม
 • 3 : 1.07 กรัม
 • 4 : 1.10 กรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ระบบไร้ออกซิเจนต้องการอาหารเสริมน้อยกว่าระบบใช้อากาศ
 • 2 : ระบบไร้ออกซิเจนต้องการอาหารเสริมมากกว่าระบบใช้อากาศ
 • 3 : ระบบไร้ออกซิเจนมักถูกออกแบบให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีต่ำกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1. และ ข้อ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 :
 • จงคำนวณภาระบีโอดี (BOD Load) ของระบบไร้ออกซิเจนที่รับน้ำเสียวันละ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บีโอดีน้ำเสีย 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 1 : 300 กิโลกรัมต่อวัน
 • 2 : 600 กิโลกรัมต่อวัน
 • 3 : 900 กิโลกรัมต่อวัน
 • 4 : 1200 กิโลกรัมต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 :
 • จงคำนวณขนาดของบ่อ Aerated lagoon สำหรับอัตราไหลน้ำเสีย 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บีโอดีเข้า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และต้องการประสิทธิภาพการบำบัด 90 เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้ค่า k (overall first –order BOD removal rate constant) เท่ากับ 3.4 ต่อวัน
 • 1 : 3400 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 2950 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 2650 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 2150 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 219 :
 • จงคำนวณค่าความเข้มข้นสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งของระบบเอเอส เมื่อกำหนดค่าต่างๆดังนี้
 • 1 : 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 2 : 0.56 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 3 : 0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 4 : 1.26 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 220 :
 • น้ำเสียมีอัตราไหล 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีค่าบีโอดี 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนถังเติมอากาศมีขนาดความจุน้ำ 500 ลูกบาศก์เมตร และมีค่าเอ็มแอลวีเอสเอส (MLVSS) 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร จงคำนวณค่า F/M ratio
 • 1 : 0.15 ต่อวัน
 • 2 : 0.17 ต่อวัน
 • 3 : 0.19 ต่อวัน
 • 4 : 0.21 ต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 221 :
 • จงคำนวณค่าระยะเวลากักเซลต่ำสุด (minimum SRT) เมื่อสารอินทรีย์ในน้ำเสียเท่ากับ 500 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปของซีโอดี กำหนดให้
 • 1 : 0.2 วัน
 • 2 : 0.7 วัน
 • 3 : 1.5 วัน
 • 4 : 2.0 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 222 :
 • เซลล์แบคทีเรีย (C5H7O2N) 1 กรัม คิดเทียบเท่าในรูปซีโอดีกี่กรัม
 • 1 : 0.28 กรัม
 • 2 : 0.71 กรัม
 • 3 : 1.42 กรัม
 • 4 : 2.84 กรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 223 :
 • จงคำนวณขนาดของระบบไร้ออกซิเจนที่รับน้ำเสียวันละ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บีโอดีน้ำเสีย 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร และกำหนดให้ อัตราภาระสารอินทรีย์ (Organic loading rate) เท่ากับ 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 1 : 220 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 250 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 280 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 300 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 224 :
 • จงคำนวณปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เมื่ออัตราไหลน้ำเสีย 500 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียมีค่าบีโอดี 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการกำจัดบีโอดีเท่ากับ 98 เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้ Observed Yield เท่ากับ 0.3
 • 1 : 36.75 กิโลกรัมต่อวัน
 • 2 : 40.75 กิโลกรัมต่อวัน
 • 3 : 50.25 กิโลกรัมต่อวัน
 • 4 : 73.50 กิโลกรัมต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 225 :
 • ปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดภาวะตะกอนอืด (Sludge Bulking) ในระบบ AS ได้ง่าย
 • 1 : ค่า F/M สูงเกินไป
 • 2 : สารอาหารเสริมไม่เพียงพอ
 • 3 : ออกซิเจนละลายสูงเกินไป
 • 4 : คำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 226 :
 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : Primary sedimentation tank มีไว้เพื่อตกตะกอนจุลินทรีย์แล้วหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ในถังเติมอากาศ
 • 2 : หากน้ำเสียมีอาหารเสริมมากเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาตะกอนอืด (Bulking) ได้ง่าย
 • 3 : ระบบไร้ออกซิเจนสามารถบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบโลหะได้
 • 4 : กล่าวผิดทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • เมื่อเกิดปัญหาเรื่องตะกอนอืด (Bulking sludge) การตรวจสอบข้อใดไม่ช่วยให้รู้ที่มาของปัญหา
 • 1 : บีโอดีในถังปฏิกรณ์
 • 2 : ชนิดของสายพันธุ์แบคทีเรียที่มีในระบบ
 • 3 : ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบ
 • 4 : อัตราส่วนของวีเอสเอสต่อเอสเอสของตะกอนแบคทีเรีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 228 :
 • ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic process) มีอะไรบ้าง
 • 1 : จุลินทรีย์ตัวใหม่ + CO2 + H2O
 • 2 : จุลินทรีย์ตัวใหม่ + CH4 + NH3 + H2O
 • 3 : จุลินทรีย์ตัวใหม่ + CH4 + N2 + H2O
 • 4 : จุลินทรีย์ตัวใหม่ + CH4 + H2S+ CO2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 :
 • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของ Mesophilic bacteria อยู่ในช่วงใด
 • 1 : 0-10 องศาเซลเซียส
 • 2 : 10-25 องศาเซลเซียส
 • 3 : 25-40 องศาเซลเซียส
 • 4 : 40-60 องศาเซลเซียส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 230 :
 • ในการวัดอัตราไหลน้ำเสียและค่าบีโอดี ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งได้ข้อมูลดังแสดงในตาราง อยากทราบว่าอัตรารับภาระบีโอดีสูงสุด (Maximum BOD Loading Rate) มีค่าเท่าไร

  เวลา

  (นาฬิกา)

  อัตราไหลน้ำเสีย

  (ลบ.ม./วัน)

  บีโอดี

  (มก./ลิตร)

  1.00

  1.28

  132

  3.00

  1.84

  64

  5.00

  7.03

  45

  7.00

  6.42

  108

  9.00

  13.11

  180

  11.00

  7.59

  211

  13.00

  4.50

  208

  15.00

  5.85

  195

  17.00

  4.15

  156

  19.00

  3.15

  179

  21.00

  3.13

  305

  23.00

  0.98

  203

 • 1 : 0.24 กก./ชม. .
 • 2 : 2.4 กก./ชม.
 • 3 : 24 กก./ชม.
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • จงคำนวณหาค่าอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ โดยกำหนดให้
  - อัตราไหลของน้ำเสียเข้าระบบเท่ากับ 1,000 ลบ.ม./วัน
  - ค่าบีโอดีของน้ำเสียเท่ากับ 500 มก./ลิตร
  - ค่า MLVSS ในถังเติมอากาศเท่ากับ 3,000 มก./ลิตร
  - ปริมาตรถังเติมอากาศเท่ากับ 500 ลบ.ม.
 • 1 : 0.08 กก. บีโอดี/กก.MLVSS-วัน
 • 2 : 0.18 กก. บีโอดี/กก.MLVSS-วัน
 • 3 : 0.23 กก. บีโอดี/กก.MLVSS-วัน
 • 4 : 0.33 กก. บีโอดี/กก.MLVSS-วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 232 :
 • กระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพที่สมบูรณ์จะไม่เกิดก๊าซอะไร
 • 1 : ก๊าซมีเทน
 • 2 : ก๊าซไนโตรเจน
 • 3 : ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
 • 4 : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 233 :
 • ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเอเอส คือ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ถ้าน้ำเสียมีค่าภาระบีโอดี 100 กิโลกรัม อยากทราบว่าจะต้องควบคุมปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ำเสียให้มีปริมาณเท่าไร
 • 1 : ไนโตรเจน 5.0 กิโลกรัม และฟอสฟอรัส 1.0 กิโลกรัม
 • 2 : ไนโตรเจน 5.0 กิโลกรัม และฟอสฟอรัส 0.5 กิโลกรัม
 • 3 : ไนโตรเจน 1.0 กิโลกรัม และฟอสฟอรัส 0.2 กิโลกรัม
 • 4 : ไนโตรเจน 1.0 กิโลกรัม และฟอสฟอรัส 0.1 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 234 :
 • ตัวอย่างของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เฉพาะในส่วนของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ คือข้อใด?
 • 1 : Rotating Biological Contactor
 • 2 : Activated Sludge
 • 3 : Upflow Anaerobic Sludge Blanket
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 235 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ Activated Sludge ต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อใดบ้าง?
 • 1 : F/M ratio
 • 2 : MLSS
 • 3 : Sludge Age
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • ช่วงค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ควรมีในถังเติมอากาศระบบเอเอส คือ
 • 1 : 0.5-1.0 มก./ล.
 • 2 : 1.0-2.0 มก./ล.
 • 3 : 4.0-5.0 มก./ล.
 • 4 : > 5.0 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 237 :
 • ปัญหาตะกอนไม่จมตัว (bulking sludge) ในระบบเอเอสเกิดจาก
 • 1 : ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำ
 • 2 : ถังตกตะกอนออกแบบขนาดเล็กเกินไป
 • 3 : หลายปัจจัยที่ทำให้แบคทีเรียแบบเส้นใยเจริญเติบโตมากผิดปกติ
 • 4 : น้ำเสียมีสัดส่วนสารอาหารต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 238 :
 • ระบบบ่อเติมอากาศมีค่า 1st-order Reaction Rate Constant (k) = 2 วัน-1 ถ้าน้ำเข้ามีค่า BOD 250 มก./ล. โดยสมมติฐานว่า BOD ลดลงแบบ 1st-order ถังมีสภาพทางชลศาสตร์แบบกวนสมบูรณ์ จงหาเวลาเก็บกักน้ำในบ่อเติมอากาศ ถ้าต้องการให้ BOD น้ำออกเท่ากับ 10 มก./ล.
 • 1 : 4 วัน
 • 2 : 8 วัน
 • 3 : 12 วัน
 • 4 : 24 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 :
 • บ่อผึ่งเป็นระบบบำบัดแบบใช้ออกซิเจนที่มีการเกิดออกซิเจนหลักใหญ่มาจาก
 • 1 : Surface Reaeration
 • 2 : การสังเคราะห์แสงของแอลจี
 • 3 : การพัดของลมที่ผิวน้ำ
 • 4 : การหมุนวนของน้ำจากด้านบนลงล่าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 :
 • ออกซิเจนละลายน้ำในบ่อผึ่งจะมีลักษณะเฉพาะดังนี้
 • 1 : มีค่าค่อนข้างสม่ำเสมอตามความลึกของน้ำ
 • 2 : มีค่าค่อนข้างสม่ำเสมอในช่วงกลางวัน แต่จะลดลงในตอนกลางคืน
 • 3 : มีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสูงสุดเวลาประมาณ 16:00 น.
 • 4 : มีค่าสูงสุดในเวลาเที่ยงวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 241 :
 • บ่อผึ่งบางครั้งมีปัญหาของแข็งแขวนลอยและ BOD สูงเกินมาตรฐานน้ำทิ้งเนื่องมาจาก
 • 1 : แบคทีเรียไม่ตกตะกอน
 • 2 : แอลจีมากเกินไป
 • 3 : น้ำเข้ามีคอลลอยด์
 • 4 : มีการกวนในบ่อมากเกินไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 242 :
 • ลักษณะตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอส ที่มีการเติมออกซิเจนพอเพียงมีดังนี้
 • 1 : มีสีดำ ของแข็งแขวนลอย 1-2%
 • 2 : มีสีน้ำตาล ของแข็งแขวนลอย 0.5-1.5%
 • 3 : มีสีน้ำตาล ของแข็งแขวนลอย > 2%
 • 4 : มีสีเทา ของแข็งแขวนลอย 0.5-1.5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนเหมาะสำหรับ
 • 1 : น้ำเสีย BOD 1-20 mg/l
 • 2 : น้ำเสีย BOD 20-100 mg/l
 • 3 : น้ำเสีย BOD 100-2000 mg/l
 • 4 : น้ำเสีย BOD 2000-10000 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 244 :
 • สัดส่วนของปริมาณ BOD:N:P ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจุลชีพแบบใช้ออกซิเจนคือ
 • 1 : 100:5:1
 • 2 : 150:5:1
 • 3 : 100:10:2
 • 4 : 200:50:5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 245 :
 • การที่น้ำทิ้งมีสีดำเกิดจาก
 • 1 : มีไนเตรตสูง
 • 2 : มีซัลไฟด์สูง
 • 3 : มีฟอสฟอรัสสูง
 • 4 : มีตะกอนจุลชีพมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :
 • ความเร็วของปฏิกิริยาทางชีวภาพขึ้นอยู่กับ
 • 1 : ปริมาณน้ำเสีย
 • 2 : ขนาดของถัง
 • 3 : ความเข้มข้นของน้ำเสีย
 • 4 : เวลาในการไหลต่อวันของน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • บ่อเกรอะ (Septic Tank) ควรมีเวลาเก็บกักเท่าใด
 • 1 : 5 – 10 hr
 • 2 : 0.5 – 1.0 hr
 • 3 : 0.5 – 1.0 day
 • 4 : 5 – 10 day
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 248 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องสำหรับการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
 • 1 : น้ำเสียที่ความเข้มข้นสูง ต้องการจุลชีพน้อย
 • 2 : น้ำเสียที่ความเข้มข้นต่ำ ต้องการถังเติมอากาศขนาดใหญ่
 • 3 : ถ้ามีจุลชีพมาก ต้องการถังเติมอากาศขนาดใหญ่
 • 4 : ถ้ามีจุลชีพน้อย ต้องการถังเติมอากาศขนาดใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 249 :
 • การเติมอากาศแบบ Tapered Aeration ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 • 1 : การเติมอากาศควรเป็นจากน้อยไปมากตามความยาวถัง
 • 2 : การเติมอากาศควรเป็นจากมากไปน้อยตามความยาวถัง
 • 3 : การเติมอากาศควรเท่ากันตลอดถัง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 250 :
 • การควบคุมอายุตะกอนเท่ากับ 5 วันควรทำโดย
 • 1 : เก็บตะกอนไว้ 5 วันก่อนทิ้ง
 • 2 : ทิ้งตะกอนจากถังเติมอากาศวันละ 1/5 ของปริมาตร
 • 3 : ทิ้งน้ำตะกอนจากถังตกตะกอนวันละ 1/5
 • 4 : ทิ้งตะกอนทั้งหมดทุก 5 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • การต่อถังบำบัดน้ำเสียชนิดกวนสมบูรณ์แบบขนานต่างกับแบบอนุกรมอย่างไร
 • 1 : แบบขนานรับน้ำเสียได้มากกว่า
 • 2 : แบบอนุกรมรับน้ำเสียได้มากกว่า
 • 3 : ทั้งสองแบบรับน้ำเสียได้เท่ากัน
 • 4 : แบบอนุกรมควรใช้สำหรับน้ำเสียที่เป็นพิษ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 252 :
 • การรวบรวมน้ำเสียชุมชนเป็นระยะทางไกล น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดควรมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : น้ำเสียมีกลิ่นน้อยลงเพราะผ่านการไหลในท่อมานาน
 • 2 : น้ำเสียมีกลิ่นมากขึ้นเพราะกระบวนการย่อยแบบไร้ออกซิเจน
 • 3 : น้ำเสียมีไนเตรตสูงขึ้นเพราะกระบวนการย่อยแบบใช้ออกซิเจน
 • 4 : น้ำเสียมีตะกอนจุลชีพสูงขึ้นเพราะกระบวนการย่อยแบบใช้ออกซิเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 253 :
 • ถ้าน้ำเสียชนิดหนึ่งมี แอมโมเนีย ไนไตร์ต และไนเตรต การบำบัดทางชีวภาพควรมีผลเช่นใด
 • 1 : แอมโมเนียหมดก่อน
 • 2 : ไนไตร์ตหมดก่อน
 • 3 : ไนเตรตหมดก่อน
 • 4 : หมดพร้อมๆกันทั้งสามชนิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 254 :
 • วิธีบำบัดน้ำเสียที่มีไนเตรตสูงควรทำอย่างไร
 • 1 : เติมอากาศเพื่อให้จุลชีพเปลี่ยนไนเตรตเป็นก๊าซไนโตรเจน
 • 2 : เติมสารอินทรีย์เพื่อให้จุลชีพเปลี่ยนไนเตรตเป็นก๊าซไนโตรเจน
 • 3 : เติมอากาศเพื่อให้จุลชีพเปลี่ยนไนเตรตเป็นแอมโมเนีย
 • 4 : เติมสารอินทรีย์เพื่อให้จุลชีพเปลี่ยนไนเตรตเป็นแอมโมเนีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 255 :
 • ปัจจัยใดที่มีผลต่อการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพมากที่สุด
 • 1 : แสงแดด
 • 2 : การระบายอากาศ
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : ความขุ่นของน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 256 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียเอเอสแบบใดที่ไม่ต้องมีการหมุนเวียนสลัดจ์
 • 1 : ระบบเอเอสแบบปรับเสถียร
 • 2 : ระบบเอสบีอาร์
 • 3 : ระบบคูวนเวียน
 • 4 : ระบบกำจัดไนโตรเจนแบบแยกเชื้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 257 :
 • จุลินทรีย์ชนิดใดในระบบที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสภาวะการเดินระบบที่อยู่ในช่วงค่า F/M ต่ำๆ ?
 • 1 : amoebas
 • 2 : Rotifers
 • 3 : Flagellates
 • 4 : Stalked Ciliates
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 258 :
 • จุลินทรีย์ในระบบชนิดใด ถ้าหากพบในปริมาณมากสามารถเป็นตัวชี้วัดถึงสภาวะการเดินระบบที่ดีเหมาะแก่การบำบัดน้ำเสีย
 • 1 : amoebas
 • 2 : Stalked Ciliates
 • 3 : Flagellates
 • 4 : Rotifers
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 259 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ SBR
 • 1 : จำเป็นต้องมีการออกแบบระบบ decanter ให้มีประสิทธิภาพ
 • 2 : มีประชากรจุลินทรีย์หลากหลายชนิดมากกว่าของระบบเอเอส
 • 3 : ค่า SVI ของระบบนี้อยู่ในช่วงที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสลัดจ์ไม่จมตัว
 • 4 : การควบคุมการทำงานของระบบ SBR จะมีความยุ่งยากในกรณีแบบหลายถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 260 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ RBC
 • 1 : อัตราความเร็วของการหมุนจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบถึงระดับหนึ่งเท่านั้น
 • 2 : อัตราการหมุนของเพลาและตัวกลางจะช่วยเพิ่มอัตราการเติมอากาศและการกวนน้ำเสีย
 • 3 : ควรเพิ่มจำนวนขั้นตอนของระบบ RBC ช่วยในการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • 4 : ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่ควรน้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :
 • ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกประเภทของตัวกลางในระบบ Tricking Filter ข้อใดไม่เหมาะสม
 • 1 : มีความหยาบขรุขระพอสมควร
 • 2 : มีพื้นที่ผิวมาก
 • 3 : มีคุณสมบัติคงที่ทางเคมี
 • 4 : ควรเป็นวัสดุเนื้อแน่น ช่องว่างน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 262 :
 • จงคำนวณหาค่า Return Sludge ratio ของระบบบำบัดเอเอสที่มีค่า MLVSS ในถังเติมอากาศเท่ากับ 3,000 mg/l ค่า RAS (Return Activated Sludge) เท่ากับ 9,000 mg/l และปริมาณการไหลของน้ำเสียเข้าระบบ เท่ากับ 10,000 ลบ.ม./วัน

  กำหนด QRXR = (Q+QR)*X

 • 1 : 40%
 • 2 : 50%
 • 3 : 60%
 • 4 : 70%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 263 :
 • ปกติในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอส เพื่อให้ปริมาณสลัดจ์ลดลง และช่วยลดกลิ่นเหม็นของสลัดจ์ที่จะต้องทิ้งด้วยนั้นมักจะออกแบบให้มีค่าอายุสลัดจ์เป็นเท่าใด
 • 1 : น้อยกว่า 3 วัน
 • 2 : 5-15 วัน
 • 3 : มากกว่า 20 วัน
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 264 :
 • ระบบบำบัดแบบบ่อผึ่งหรือบ่อปรับเสถียรภาพสามารถบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรเป็นหลัก
 • 1 : แบคทีเรีย กับ โปรโตซัว
 • 2 : แบคทีเรียกับเชื้อรา
 • 3 : โปรโตซัวกับสาหร่าย
 • 4 : แบคทีเรียกับสาหร่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 265 :
 • ในสภาพอากาศปิดหรือไม่มีแสงแดดเพียงพอเป็นเวลานานและติดต่อกันหลายวัน จะพบปรากฏการณ์ใดในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบ High Rate Oxidation Pond
 • 1 : น้ำภายในบ่อเกิดการเน่าเสียเนื่องจากขาดออกซิเจน
 • 2 : น้ำภายในบ่อยังคงสภาพเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 • 3 : ชั้นน้ำในส่วนที่เป็นแอโรบิค( Aerobic) เพิ่มขึ้น
 • 4 : ประสิทธิภาพของระบบในการบำบัดน้ำเสียยังคงที่เหมือนเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 266 :
 • ในกรณีที่น้ำเสียเข้าสู่ระบบมีค่าความเข้มข้นของน้ำเสียในรูปของบีโอดีมากกว่า 1000 mg/l ในการออกแบบระบบบำบัดแบบบ่อควรออกแบบอย่างไร
 • 1 : ใช้บ่อผึ่งเป็นบ่อแรก และตามด้วยบ่อหมัก
 • 2 : ใช้บ่อหมักเป็นบ่อแรกและตามด้วยบ่อผึ่ง
 • 3 : ใช้บ่อผักตบชวาเป็นบ่อแรกและตามด้วยบ่อหมัก
 • 4 : ใช้บ่อบ่มเป็นบ่อแรกและตามด้วยบึงประดิษฐ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 267 :
 • น้ำเสียชุมชนที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งหรือบ่อปรับเสถียรภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ในการปลูกพืชใบเขียวเนื่องจากเหตุใด
 • 1 : เนื่องจากมีสารอาหารโปตัสเซียมสูง
 • 2 : เนื่องจากมีสารอาหารจำพวกไนโตรเจนสูง
 • 3 : เนื่องจากมีสารอาหารจำพวกแคลเซียมสูง
 • 4 : เนื่องจากมีสารอาหารจำพวกแมกนีเซียมสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 268 :
 • น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบควรมีอัตราส่วนของบีโอดีต่อไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสเป็นเท่าใด
 • 1 : 1:2:5
 • 2 : 1:3:5
 • 3 : 100:3:1
 • 4 : 100:5:1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 269 :
 • ระบบอาร์บีซี (RBC) มีข้อดีอย่างไร
 • 1 : ใช้พื้นที่น้อย
 • 2 : ควบคุมง่าย
 • 3 : ประหยัดพลังงาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 270 :
 • บ่อปรับเสถียรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : ไม่มีกลิ่นเหม็น
 • 2 : มีสีเขียว
 • 3 : มี pH เป็นกลาง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 271 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใดที่มีค่าเดินระบบสูงที่สุด
 • 1 : เอเอส
 • 2 : RBC
 • 3 : Tricking Filter
 • 4 : บ่อปรับเสถียร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 272 :
 • ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดตะกอนแบบเข็มหมุดในถังตกตะกอนแบบที่สองในระบบเอเอส ตกตัวได้เร็วแต่น้ำทิ้งขุ่น
 • 1 : ตะกอนอายุน้อย
 • 2 : ชั้นตะกอนต่ำไป
 • 3 : ตะกอนอายุมากไป
 • 4 : มีออกซิเจนน้อยไป
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process)
 • 1 : ออกซิเจนละลายน้ำ
 • 2 : อุณหภูมิ
 • 3 : ค่าพีเอช
 • 4 : พื้นที่หน้าตัดของตัวกลาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 274 :
 • ข้อใดคือเครื่องเติมอากาศที่นิยมใช้ ในระบบคูวนเวียน
 • 1 : เครื่องเติมอากาศแบบ Propeller
 • 2 : เครื่องเติมอากาศแบบ Cage Rotor
 • 3 : เครื่องเติมอากาศแบบ Turbine
 • 4 : เครื่องเติมอากาศแบบ Paddle
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 275 :
 • ข้อใดคือระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Trickling Filter ที่ใช้ตัวกรองเป็นพลาสติก และมักใช้เป็นการบำบัดขั้นต้นกับน้ำทิ้งที่มีบีโอดีสูงมาก
 • 1 : ระบบ Low-Rate Trickling Filter
 • 2 : ระบบ Intermediate-Rate Trickling Filter
 • 3 : ระบบ High-Rate Trickling Filter
 • 4 : ระบบ Roughing Trickling Filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • ระบบแอ็คทิเวเต็ดสลัดจ์แห่งหนึ่งได้รับน้ำเสียที่มี บีโอดี 200 มก./ล. ในอัตรา 600 ลบ.เมตร/วัน จงคำนวณหาเวลากักน้ำของถังเติม อากาศ ที่มีความจุ 300 ลบ.เมตร
 • 1 : 6 ชั่วโมง
 • 2 : 12 ชั่วโมง
 • 3 : 18 ชั่วโมง
 • 4 : 24 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 277 :
 • บ่อผึ่งมีความจุน้ำเท่ากับ 2,500 ลูกบาศก์เมตร ได้รับน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของบีโอดี 350 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอัตรา 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จงหาออร์แกนิคโหลดดิงของบ่อ ถ้าพื้นที่ผิวน้ำของบ่อเท่ากับ 2,000 ตารางเมตร
 • 1 : 20 ก./ ตร.เมตร - วัน
 • 2 : 25 ก./ ตร.เมตร - วัน
 • 3 : 30 ก./ ตร.เมตร - วัน
 • 4 : 35 ก./ ตร.เมตร - วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 :
 • ถ้าน้ำเสียมี บีโอดี 200 มก./ล. และมีอัตราไหล 200 ลบ.เมตร/วัน จงคำนวณหาออร์แกนิคโหลดดิงของ ทริคคลิงฟิลเตอร์ที่มีปริมาตร 250 ลบ.เมตร
 • 1 : 100 ก./ลบ.เมตร - วัน
 • 2 : 120 ก./ลบ.เมตร - วัน
 • 3 : 140 ก./ลบ.เมตร - วัน
 • 4 : 160 ก./ลบ.เมตร - วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :
 • ระบบแอ็คทิเวเต็ดสลัดจ์แห่งหนึ่งได้รับน้ำเสียที่มีบีโอดี 400 มก./ล. ในอัตรา 500 ลบ.ม./วัน ถ้าอัตรา F/M ของระบบมีค่าเท่ากับ 0.4 วัน-1 จงคำนวณหาความเข้มข้นของ MLVSS ในถังเติมอากาศที่มีความจุ 100 ลบ.ม.
 • 1 : 2,000 มก./ล.
 • 2 : 3,000 มก./ล.
 • 3 : 4,000 มก./ล.
 • 4 : 5,000 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 280 :
 • ค่า F/M ทั่วไปของระบบ Activated Sludge มีค่าเท่าใด
 • 1 : 0.1 – 0.3 ลิตร/วัน
 • 2 : 0.3 – 0.5 ลิตร/วัน
 • 3 : 0.5 – 1.0 ลิตร/วัน
 • 4 : 1.0 – 2.0 ลิตร/วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 :
 • Oxygen (O2) 1 mol สามารถรับ electron ได้เท่าใด
 • 1 : 1 equivalent
 • 2 : 2 equivalent
 • 3 : 4 equivalent
 • 4 : 6 equivalent
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 282 :
 • สารใดที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของจุลชีพ
 • 1 : N
 • 2 : P
 • 3 : S
 • 4 : จำเป็นทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 :
 • ค่าประจุ (Oxidation State) ของ C ในจุลชีพ (C5H7O2N) มีค่าเท่าใด
 • 1 : 0
 • 2 : -0.6
 • 3 : -1.2
 • 4 : -1.6
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 284 :
 • บ่อตกตะกอนสำหรับตะกอนจากถังเติมอากาศควรเก็บน้ำนานเท่าใด
 • 1 : ไม่ต่ำกว่า 4 ชม.
 • 2 : ไม่เกิน 4 ชม.
 • 3 : ไม่ต่ำกว่า 2 ชม.
 • 4 : ไม่เกิน 2 ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :
 • สีดำในน้ำเสียมักมาจากสารใด
 • 1 : C
 • 2 : N
 • 3 : S
 • 4 : P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 286 :
 • ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในถังเติมอากาศ ควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : ไม่ต่ำกว่า 20 mg/L
 • 2 : ไม่ต่ำกว่า 5 mg/L
 • 3 : ไม่ต่ำกว่า 3 mg/L
 • 4 : ไม่ต่ำกว่า 1 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 287 :
 • ความเข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศ ควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : มากกว่า 30 mg/L
 • 2 : 100 – 1000 mg/L
 • 3 : 1,500 – 4,000 mg/L
 • 4 : 5,000 – 12,000 mg/L
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 288 :
 • ถังเติมอากาศระบบ Activated Sludge ขนาด 200 ลบ.ม.ออกแบบให้มีอายุตะกอน 10 วัน มีอัตราการไหลของน้ำเสียเข้า 300 ลบ.ม.ต่อวัน ที่ BOD 1,000 mg/L พบว่ามีความเข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศเท่ากับ 2,500 mg/L เมื่อใช้ถังตกตกตะกอนขนาด 50 ลบ.ม. พบว่าความเข้มข้นของตะกอนเวียนกลับ คือ 10,000 mg/L จะต้องมีการดูแลให้ทิ้งตะกอนออกจากถังตกตะกอนเท่าใด
 • 1 : 5 ลบ.ม.ต่อวัน
 • 2 : 10 ลบ.ม.ต่อวัน
 • 3 : 15 ลบ.ม.ต่อวัน
 • 4 : 20 ลบ.ม.ต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 289 :
 • น้ำที่มีค่า BOD สูง และมี TKN ใช้ระบบใดในการกำจัด (เรียงลำดับ)
 • 1 : Anaerobic, Anoxic, Aerobic
 • 2 : Anoxic, Aerobic, Anaerobic
 • 3 : Anaerobic, Aerobic, Anoxic
 • 4 : Aerobic, Anxioc, Aerobic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 290 :
 • ข้อมูลใดที่มีความสำคัญในการออกแบบและควบคุมถังตกตะกอน
 • 1 : Retention Time, Overflow rate
 • 2 : Retention Time, Weir loading
 • 3 : Retention Time, Solid loading
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :
 • ถ้าในบ่อหมักไร้อากาศมีค่า pH ลดต่ำลงควรเติมสารเคมีชนิดใด
 • 1 : Na2CO3
 • 2 : NaCl
 • 3 : HCl
 • 4 : H2SO4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 292 :
 • การกัดกร่อนของท่อระบายน้ำเสียเกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : CO2
 • 2 : SO2
 • 3 : HS-
 • 4 : H2S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : กระบวนการไนตริฟิเคชั่น คือ NH3 -> NO2 -> NO3-
 • 2 : กระบวนการไนตริฟิเคชั่นกระทำโดยแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Nitrisomonas และ Nitrobacter
 • 3 : กระบวนการไนตริฟิเคชั่นคือกระบวนการที่สารอนินทรีย์ถูกออกซิไดซ์
 • 4 : กระบวนการดีไนตริฟิเคชั่นคือกระบวนการที่สารอนินทรีย์ถูกออกซิไดซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • ในการวิเคราะห์ SVI ควรเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณใด
 • 1 : บ่อพักน้ำเสีย
 • 2 : ถังเติมอากาศ
 • 3 : ถังตกตะกอนขั้นที่ 1
 • 4 : ถังตกตะกอนขั้นที่ 2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 295 :
 • เวียร์สามเหลี่ยม (ฝาย) 90º ติดตั้งในรางระบายน้ำกว้าง 0.50 m ระดับน้ำลึก 0.60 m สันฝายสูง 0.30 m อัตราการไหลของน้ำเสียมีค่าเท่ากับเท่าใด (Q = 1.47 H2.5)
 • 1 : 150.25 m3/hr
 • 2 : 192.33 m3/hr
 • 3 : 259.20 m3/hr
 • 4 : 320.45 m3/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 :
 • เวียร์สามเหลี่ยม (ฝาย) 60º ติดตั้งในรางระบายน้ำกว้าง 0.50 m ระดับน้ำลึก 0.80 m สันฝายสูง 0.25 m อัตราการไหลของน้ำเสียมีค่าเท่ากับเท่าใด (Q = 0.85 H2.5)
 • 1 : 686.48 m3/hr
 • 2 : 250.15 m3/hr
 • 3 : 655.38 m3/hr
 • 4 : 97.20 m3/hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • Eutrophication มักเกิดในบ่อใดมากที่สุด
 • 1 : Facultative pond
 • 2 : Polishing pond
 • 3 : บ่อเติมอากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 298 :
 • สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่พบในระบบเอเอส แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพสูง คือ
 • 1 : Rotifers และ Filamentous
 • 2 : Ciliates และ Filamentous
 • 3 : Rotifers และ Ciliates
 • 4 : Suctoria และ Filamentous
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :
 • เวลาของถัง Stabilize และเวลาของถัง Contact เป็นดังข้อใด
 • 1 : Stabilize 4 hr และ Contract 1 hr
 • 2 : Stabilize 3 hr และ Contract 2 hr
 • 3 : Stabilize 1 hr และ Contract 4 hr
 • 4 : Stabilize 2 hr และ Contract 3 hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 300 :
 • ถ้าค่า mm เพิ่มขึ้น ค่า Ks ลดลง จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 4 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 301 :
 • ถ้าค่า mm ลดลง ค่า Ks  เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 4 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 :
 • ถ้าค่า mm ลดลง ค่า Ks  เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • ถ้าค่า mคงที่ ค่า Ks  เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 304 :
 • ถ้าค่า mm ลดลง ค่า Ks  คงที่ จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 305 :
 • ถ้าค่า mเพิ่มขึ้น ค่า Ks  คงที่ จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 306 :
 • ถ้าค่า mเพิ่มขึ้น ค่า Ks  เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรคงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 :
 • ถ้าอุณหภูมิของน้ำเสียเพิ่มขึ้นจะมีผลอย่างไรต่อการออกแบบระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 4 : ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเล็กลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 308 :
 • ถ้าอุณหภูมิของน้ำเสียลดลงจะมีผลอย่างไรต่อการออกแบบระบบบำบัด
 • 1 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 2 : ขนาดถังเติมอากาศมีปริมาตรเล็กลง
 • 3 : ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
 • 4 : ขนาดถังตกตะกอนมีปริมาตรเล็กลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :
 • ในระบบเอเอส ค่า SVI ที่ทำให้ระบบตกตะกอนดีที่สุดควรมีค่าประมาณเท่าใด
 • 1 : 40 -80 ml/g
 • 2 : 80 -120 ml/g
 • 3 : 120 - 160 ml/g
 • 4 : 160 - 240 ml/g
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 :
 • ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าระบบบำบัดมีค่าเท่ากับ 1,000 m3/d, BODin = 150 mg/l, MLSS = 2,500 mg/l ถังเติมอากาศที่มีปริมาตร 500 m3 คำนวณหาค่า F/M
 • 1 : 0.20 kgBOD/kgMLVSS
 • 2 : 0. 25 kgBOD/kgMLVSS
 • 3 : 0. 12 kgBOD/kgMLVSS
 • 4 : 0. 15 kgBOD/kgMLVSS
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 311 :
 • ในระบบ Activated Sludge ค่า Hydraulic Retention Time (HRT) กับ Solid Retention Time (SRT) ควรเป็นอย่างไร
 • 1 : HRT < SRT
 • 2 : HRT > SRT
 • 3 : HRT = SRT
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 312 :
 • ตัวแปรควบคุมที่ต่างกันของ Activated Sludge และ Aerated Lagoon คือข้อใด
 • 1 : DO
 • 2 : HRT
 • 3 : pH
 • 4 : Sludge Age
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 313 :
 • ค่า MLSS ของ Activated Sludge และ Aerated Lagoon เป็นไปตามข้อใด
 • 1 : Activated Sludge > Aerated Lagoon
 • 2 : Activated Sludge < Aerated Lagoon
 • 3 : Activated Sludge = Aerated Lagoon
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 314 :
 • ผักตบชวาโตไม่ได้ที่บ่อใด
 • 1 : Facultative Pond
 • 2 : Anaerobic Pond
 • 3 : Oxidation Pond
 • 4 : Polishing Pond
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 :
 • สาหร่ายเกิดได้ดีที่บ่อใด
 • 1 : Facultative Pond
 • 2 : Anaerobic Pond
 • 3 : Oxidation Pond
 • 4 : Polishing Pond
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 316 :
 • เครื่องมือใดใช้วัดความสามารถในการรับอิเล็กตรอนในน้ำเสียของระบบไร้อากาศ
 • 1 : pH meter
 • 2 : pH-controller
 • 3 : ORP
 • 4 : Skiming
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 317 :
 • การกำจัดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวในถังพักน้ำเสีย แก้ไขโดยเติมสารเคมีชนิดใด
 • 1 : คลอรีน
 • 2 : ปูนขาว
 • 3 : โซดาไฟ
 • 4 : กำมะถัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 318 :
 • ถังปรับสภาพในโรงงานชุบโลหะ อุปกรณ์ใดสำคัญที่สุด
 • 1 : เครื่องกวน
 • 2 : ปั๊มสูบน้ำ
 • 3 : เครื่องเติมอากาศ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 319 :
 • ข้อใดเป็น Anaerobic Process
 • 1 : Aerated Lagoon
 • 2 : Tricking Filter
 • 3 : RBC
 • 4 : UASB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 320 :
 • จงคำนวณหาปริมาตรบ่อหมักแบบไร้อากาศสำหรับบำบัดน้ำเสียซึ่งมีความเข้มข้น COD = 5,000 mg/l และมีอัตราการไหล = 80 m3/d เมื่อออกแบบโดยใช้ volumetric organic loading rate = 0.5 kgCOD/m3-d
 • 1 : 1000 m3
 • 2 : 800 m3
 • 3 : 400 m3
 • 4 : 100 m3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบใดต่อไปนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของ BOD ต่ำได้ดีที่สุด
 • 1 : ระบบบ่อหมักแบบไร้อากาศ
 • 2 : ระบบ Anaerobic Filter
 • 3 : ระบบ EGSB
 • 4 : ระบบ Anaerobic Contact
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 322 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบใดต่อไปนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถรับค่าภาระสารอินทรีย์ได้มากที่สุด
 • 1 : ระบบบ่อหมักแบบไร้อากาศ
 • 2 : ระบบ Anaerobic Filter
 • 3 : ระบบ Anaerobic Contact
 • 4 : ระบบ EGSB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 323 :
 • ค่า upflow velocity มีความสำคัญมากในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิดใดต่อไปนี้
 • 1 : ระบบบ่อหมักแบบไร้อากาศ
 • 2 : ระบบ Anaerobic Contact
 • 3 : ระบบ EGSB
 • 4 : ระบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 324 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียตามรูปภาพด้านล่างสามารถบำบัดสารตัวใดได้บ้าง

 • 1 : BOD
 • 2 : BOD และ ไนโตรเจน
 • 3 : BOD และ ฟอสฟอรัส
 • 4 : BOD ไนโตเจน และ ฟอสฟอรัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียตามรูปภาพด้านล่างสามารถบำบัดสารตัวใดได้บ้าง

 • 1 : BOD
 • 2 : BOD และ ไนโตรเจน
 • 3 : BOD และ ฟอสฟอรัส
 • 4 : BOD ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 326 :
 • ในระบบ Activated Sludge เมื่อ SRT เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้ ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น
 • 1 : Observed Yield มีค่าลดลง
 • 2 : ความเข้มข้น COD ในน้ำที่ออกมีค่าเพิ่มขึ้น
 • 3 : อาจพบสิ่งมีชีวิตประเภท Rotifer ในถังเติมอากาศ
 • 4 : ปริมาณ excess sludge ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 327 :
 • ในระบบ Activated Sludge ตาม kinetics model ค่า COD ที่ออกจากระบบจะไม่ขึ้นกับตัวแปรใดต่อไปนี้
 • 1 : ค่า COD ที่เข้า
 • 2 : ค่า Biomass Yield
 • 3 : ค่า SRT
 • 4 : ค่าคงที่ของการย่อยสลายของ biomass (endogenous decay rate constant)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 328 :
 • ในระบบ Activated Sludge เมื่อเพิ่มปริมาณการทิ้ง sludge ให้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้ ไม่น่าที่จะเกิดขึ้น
 • 1 : จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตช้าจะไม่สามารถอยู่ในระบบได้
 • 2 : SRT มีค่าลดลง
 • 3 : Nitrification สามารถเกิดได้มากขึ้น
 • 4 : มีปริมาณ sludge ที่ต้องนำไปบำบัดต่อเพิ่มมากขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 329 :
 • สารใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน (electron acceptor)
 • 1 : O2, NO3-, CO2, NH4+
 • 2 : สารอินทรีย์, CH4, NH4+
 • 3 : O2, NO3-, CO2
 • 4 : สารอินทรีย์, CH4, CO2, NH4+
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 330 :
 • สารใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอน
 • 1 : NH4+, C6H12O6, CH4, CH3COOH  
 • 2 : C6H12O6, CH4, CH3COOH, CO2
 • 3 : O2, NO3-, CO2 
 • 4 : NO3-, NH4+, C6H12O6, CH4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 :
 • จุลินทรีย์ประเภทใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอน
 • 1 : Denitrifying Bacteria
 • 2 : Nitrifying Bacteria
 • 3 : Fermenters
 • 4 : Acidogens
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 332 :
 • กระบวนการใดต่อไปนี้เกิดขึ้นในถัง Anoxic

 • 1 :

  การบำบัด BOD, Denitrification, การสร้าง N2

   

 • 2 :

  การบำบัด BOD, Nitrification, บำบัดฟอสฟอรัส, การสร้างไนเตรท

   

 • 3 :

  การบำบัด BOD, Nitrification, การสร้างไนเตรท, การบำบัดฟอสฟอรัส

   

 • 4 :

  การบำบัด BOD, Denitrification, การสร้าง N2

   

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 333 :
 • กระบวนการใดต่อไปนี้เกิดขึ้นในถัง Aerobic

 • 1 :

  การบำบัด BOD ที่อาจเหลือจากถัง Anoxic , Nitrification, การสร้าง NO3-, จุลินทรีย์ปล่อยฟอสฟอรัสที่สะสมไว้ในเซลล์ออกมา

   

 • 2 :

  การบำบัด BOD ที่อาจเหลือจากถัง Anoxic, Nitrification, จุลินทรีย์สะสมฟอสฟอรัสไว้ในเซลล์, การสร้าง NO3-

   

 • 3 :

  การบำบัด BOD ที่อาจเหลือจากถัง Anoxic , Denitrification, การสร้าง NO3-, จุลินทรีย์ปล่อยฟอสฟอรัสที่สะสมไว้ในเซลล์ออกมา

   

 • 4 : การบำบัด BOD ที่อาจเหลือจากถัง Anoxic, Denitrification, การสร้าง NO3-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 334 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แห่งหนึ่งมี SRT = 30 วัน ระบบเอเอสนี้ควรจะเป็นระบบเอเอสประเภทใด
 • 1 : Conventional Activated Sludge
 • 2 : Extended Aeration Activated Sludge
 • 3 : Tapered Aeration Activated Sludge
 • 4 : High Rate Activated Sludge
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 335 :
 • กระบวนการ nitrification ใช้สารใดเป็นสารให้อิเล็กตรอน และเกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์ประเภทใด
 • 1 : O2, Nitrifying bacteria
 • 2 : NO3-, Denitrifying bacteria
 • 3 : NH4+, Nitrifying bacteria
 • 4 : NO3-, Nitrifying bacteria
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • กระบวนการ denitrification ใช้สารใดเป็นสารรับอิเล็กตรอน และเกิดขึ้นภายใต้สภาวะใด
 • 1 : O2, aerobic
 • 2 : NO3-, anoxic
 • 3 :  NH4+, anoxic
 • 4 : NH4+, aerobic 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 337 :
 • กระบวนการใดต่อไปนี้เกิดขึ้นในสภาวะแอโรบิค
 • 1 : Denitrification
 • 2 : Nitrification
 • 3 : การหมักแบบสร้างมีเทน
 • 4 : Sulfate reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 338 :
 • จุลินทรีย์ที่ใช้สารในข้อใดเป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่น่าจะมีค่า Biomass Yield สูงที่สุด
 • 1 :  O2
 • 2 :  CO2
 • 3 :  สารอินทรีย์
 • 4 :  SO42-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 339 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการหมักเพื่อสร้างก๊าซมีเทน
 • 1 : อาศัยการทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์หลาย ๆ ชนิด
 • 2 : Biogas ที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเท่านั้น
 • 3 : กระบวนการสร้างกรดในขั้นตอนเบื้องต้นอาจทำให้ pH ในระบบลดลงหากไม่มีบัฟเฟอร์ในระบบเพียงพอ
 • 4 : จุลินทรีย์กลุ่ม methanogens เป็นกลุ่มที่สร้างก๊าซมีเทน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 340 :
 • จากข้อมูลที่กำหนดให้จงคำนวณหาว่าต้องเพิ่มธาตุอาหารใดให้กับระบบเอเอส

  อัตราการไหลเข้าระบบ = 4,000 m3/d, BOD = 800 mg/l, N = 10 mg/l, P = 5 mg/l, Fe = 1 mg/l

 • 1 : N
 • 2 : P
 • 3 : Fe
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 :
 • จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงคำนวณปริมาณธาตุอาหารที่ต้องเพิ่มให้กับระบบบำบัดเอเอส

  อัตราการไหลเข้าระบบ = 4,000 m3/d, BOD = 800 mg/l, N = 10 mg/l, P = 5 mg/l, Fe = 1 mg/l

 • 1 :  N = 10 kg/d     P = 0 kg/d     Fe = 0 kg/d
 • 2 :  N = 40 kg/d     P = 5 kg/d     Fe = 0 kg/d
 • 3 :  N = 60 kg/d     P = 6 kg/d     Fe = 2 kg/d
 • 4 :  N = 80 kg/d     P = 20 kg/d     Fe = 8 kg/d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 342 :
 • ถ้าในน้ำมีปริมาณของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากเกินไปจะเกิดปรากฏการณ์ใด
 • 1 :  Denitrification
 • 2 :  Algal bloom
 • 3 :  Ammonification
 • 4 :  Fermentation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 :
 • อัตราส่วนของ BOD:N:P แบบแอโรบิกคือ
 • 1 :  100 : 1 : 0.2
 • 2 :  100 : 5 : 1
 • 3 :  120 : 1 : 0.2
 • 4 :  150 : 5 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :
 • อัตราส่วนของ BOD:N:P แบบแอนแอโรบิกคือ
 • 1 :  100 : 1 : 0.2
 • 2 :  100 : 5 : 1
 • 3 :  120 : 1 : 0.2
 • 4 :  150 : 5 : 1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 345 :
 • สิ่งมีชีวิตชนิดใดถ้าพบในระบบบำบัดน้ำเสียแสดงว่าระบบบำบัดน้ำเสียนั้นมีประสิทธิภาพต่ำในระบบเอเอส
 • 1 :  เส้นใย
 • 2 :  แบคทีเรีย
 • 3 :  โรติเฟอร์
 • 4 :  โปรโตซัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 346 :
 • การเจริญเติบโตของจุลชีพช่วงใดเป็นระยะปรับตัว
 • 1 :  Lag Growth Phase
 • 2 :  Log Growth Phase
 • 3 :  Declining Growth Phase
 • 4 :  Endogenous Growth Phase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 347 :
 • การเจริญเติบโตของจุลชีพช่วงใดเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • 1 :  Lag Growth Phase
 • 2 :  Log Growth Phase
 • 3 :  Declining Growth Phase
 • 4 :  Endogenous Growth Phase
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 348 :
 • น้ำเสียไหลเข้าระบบบำบัด 42,000 m3/d มีค่า BOD5 ที่เข้าระบบ 200 mg/l หลังจากผ่านการบำบัดแล้วมี BOD5 ออกจากระบบเท่ากับ 7.4 mg/l ค่า observed growth yield (Yobs) = 0.31 mg.Vss/mg.BOD5 จงคำนวณหาค่าจงคำนวณหาปริมาณของสลัดจ์ที่ต้องทิ้งออก
 • 1 :  1,537 kg/d
 • 2 :  2,236 kg/d
 • 3 :  2,508 kg/d
 • 4 :  4,045 kg/d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
 • สิงมีชีวิตที่มีความสามรถในการสะสมฟอสฟอรัสคือข้อใด
 • 1 :  POAS
 • 2 :  PAOS
 • 3 :  PHA
 • 4 :  PHB
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • ข้อใดถูกต้องในกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสแบบ Enhanced Biological Phosphorus Removal
 • 1 :  ในสภาวะที่เป็นแอนแอโรบิคฟอสฟอรัสจะถูกจับเข้าไปไว้ในเซลล์
 • 2 :  ในสภาวะที่เป็นแอโรบิคฟอสฟอรัสจะถูกจับเข้าไปไว้เซลล์
 • 3 :  จุลินทรีย์ที่สะสมฟอสฟอรัสได้คือกลุ่ม Glycogen Accumulating Organisms (GAOs)
 • 4 :  ในสภาวะที่เป็นแอโรบิคอะซิเตทถูกดึงกลับเข้าไปในเซลล์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 351 :
 • จงเรียงลำดับถังปฏิกิริยาที่ใช้ในการบำบัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
 • 1 :  แอโรบิค แอนน็อกซิก แอนแอโรบิค
 • 2 :  แอนน็อกซิก แอโรบิค แอนแอโรบิค
 • 3 :  แอนน็อกซิก แอนแอโรบิค แอโรบิค
 • 4 :  แอนแอโรบิค แอนน็อกซิก แอโรบิค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 352 :
 • ถังเติมอากาศมีความจุ 1,000 m3 เกิดสลัดจ์เข้มข้น 3,500 mg/l ถ้าทำการทิ้งสลัดจ์ 15,000 mg/l ออกจากถังตกตะกอนวันละ 15 m3 จงคำนวณหาระยะเวลาเก็บกัก
 • 1 : 5 วัน
 • 2 : 9 วัน
 • 3 : 16 วัน
 • 4 : 22 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • นำตัวอย่างน้ำเสียมาตกตะกอนในเวลา 30 นาทีพบว่ามีปริมาณตะกอนได้ 250 ml/l ถ้าในถังเติมอากาศมีค่าMLSS 2,500 mg/l จงคำนวณหาดัชนีการตกตะกอน (Sludge Volume Index)
 • 1 : 100 mg/l
 • 2 : 3000 mg/l
 • 3 : 100 ml/g
 • 4 : 300 ml/g
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดหมายถึงปฏิกิริยาไนตริฟิเคชั่น
 • 1 :  กระบวนการที่แอมโนเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนเตรท
 • 2 :  กระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์
 • 3 :  กระบวนการที่ไนเตรทถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจน
 • 4 :  กระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 355 :
 • ข้อใดหมายถึงปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชั่น
 • 1 :  กระบวนการที่แอมโนเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนเตรท
 • 2 :  กระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์
 • 3 :  กระบวนการที่ไนเตรทถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจน
 • 4 :  กระบวนการที่แอมโมเนียถูกเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 356 :
 • ถังเติมอากาศมีความจุเท่ากับ 5,000 m3 ปริมาณ MLSS ในถังเติมอากาศเท่ากับ 3,500 mg/l ถ้าอัตราการไหลเข้าเท่ากับ 20,000 m3/d จงหาระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในถังเติมอากาศ
 • 1 :  0.25 hr
 • 2 :  4 hr
 • 3 :  6 hr
 • 4 :  8 hr
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 357 :
 • ข้อใดเป็นแร่ธาตุหลักของจุลินทรีย์ทั้งหมด
 • 1 :  C,Ca,P,Fe
 • 2 :  C,N,P,Mg
 • 3 :  C,N,P,S
 • 4 :  C,N,Ca,P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • ข้อใดเป็นแร่ธาตุรองของจุลินทรีย์ทั้งหมด
 • 1 :  C,Ca,P,N
 • 2 :  Ca,Zn,Mg,Fe
 • 3 :  C,Mn,Mg,N
 • 4 :  Ca,Mg,N,P
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 359 :
 • แนวทางในการลดความหนาของ Biofilm คือข้อใด
 • 1 :  เพิ่ม Hydraulic loading
 • 2 :  เพิ่ม Organic loading
 • 3 :  ลด Flow
 • 4 :  ลดความเร็ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 360 :
 • ข้อใดเป็นสารออกซิไดซ์ทั้งหมด
 • 1 :  KMnO4 , H2O2, SO2
 • 2 :  S2 , SO2, SO32-
 • 3 :  KMnO4 , O2, O3
 • 4 :  S2 , O2, SO32-
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 361 :
 • น้ำเสียมีอัตราการไหลเข้าระบบบำบัด 50,000 l/hr บีโอดีที่เข้าเท่ากับ 400 mg/l ถ้าถังเติมอากาศมีความจุ 500 m3 และมีของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 3,000 mg/l จงคำนวณค่า F/M

   

 • 1 : 0.2 1/d
 • 2 : 0.32 1/d
 • 3 : 0.4 1/d
 • 4 : 0.6 1/d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 362 :
 • น้ำเสียมีอัตราการไหลเข้าระบบบำบัด 1,200 m3/d บีโอดีที่เข้าเท่ากับ 400 mg/l ถ้าถังเติมอากาศมีความจุ 600 m3 และวัด MLSS ได้ 4,000 mg/l จงวิเคราะห์ว่ามีสลัดจ์ส่วนเกินเกิดขึ้นในระบบหรือไม่ กำหนดให้ค่า F/M=0.35 และ MLVSS เท่ากับ 85% ของ MLSS
 • 1 : เกิด เพราะค่า MLSS ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ในถังเติมอากาศ
 • 2 : เกิด เพราะค่า MLSS ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าที่มีอยู่ในถังเติมอากาศ
 • 3 : ไม่เกิด เพราะค่า MLSS ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ในถังเติมอากาศ
 • 4 : ไม่เกิด เพราะค่า MLSS ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าที่มีอยู่ในถังเติมอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 363 :
 • น้ำเสียมีอัตราการไหลเข้าระบบบำบัด 1,500 m3/d บีโอดีที่เข้าเท่ากับ 500 mg/l ถ้าถังเติมอากาศมีความจุ 1,000 m3 วัดของแข็งแขวนลอยได้ 4,000 mg/l จงหาความเข้มข้นของสลัดจ์ที่ออกไปจากระบบบำบัด กำหนดให้ค่า F/M=0.25 และ MLVSS เท่ากับ 85% ของ MLSS
 • 1 :  500 mg/l
 • 2 :  750 mg/l
 • 3 :  1,000 mg/l
 • 4 :  2,500 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • ถ้าค่า F/M สูงเกินไประบบบำบัดจะเป็นอย่างไร
 • 1 :  เกิดฟองก๊าซในถังตกตะกอน
 • 2 :  เกิดฟองสีขาวในถังเติมอากาศ
 • 3 :  เกิดฟองสีน้ำตาลในถังเติมอากาศ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 365 :
 • ถ้าค่า F/M ต่ำเกินไประบบบำบัดจะเป็นอย่างไร
 • 1 :  เกิดฟองก๊าซในถังตกตะกอน
 • 2 :  เกิดฟองสีขาวในถังเติมอากาศ
 • 3 :  เกิดฟองสีน้ำตาลในถังเติมอากาศ
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 :
 •  ข้อใดกล่าวถึงจุลชีพพวกโฟโตออโตโทรปได้ถูกต้อง
 • 1 :  ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
 • 2 :  ใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
 • 3 :  ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาชีวเคมี
 • 4 :  ใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาชีวเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 367 :
 • ข้อใดกล่าวถึงจุลชีพพวกเคโมเฮเทอโรโทรปได้ถูกต้อง
 • 1 :  ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
 • 2 :  ใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
 • 3 :  ใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาชีวเคมี
 • 4 :  ใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนและได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาชีวเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 368 :
 •  การเกิด Sludge Bulking มักจะเกิดขึ้นในถัง
 • 1 :  ถังเติมอากาศ
 • 2 :  ถังตกตะกอนขั้นที่ 1
 • 3 :  ถังตกตะกอนขั้นที่ 2
 • 4 :  ถังย่อยตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 369 :
 • ข้อใดควรคำนึงถึงมากที่สุดในการออกแบบระบบ UASB
 • 1 :  ระยะเวลาเก็บกักน้ำ
 • 2 :  ความกว้างของถัง
 • 3 :  ความเร็วของน้ำที่ไหลขึ้น
 • 4 :  ความสูงของถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 370 :
 • อาหารที่เหมาะกับจุลชีพเส้นใยคือข้อใด
 • 1 :  โปรตีน
 • 2 :  ไขมัน
 • 3 :  คาร์โบไฮเดรท
 • 4 :  ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 627 : 4. Sludge Treatment
ข้อที่ 371 :
 • กรรมวิธีใดต่อไปนี้เป็นกรรมวิธีการทำข้นสลัดจ์ โดยทำให้ปริมาณของแข็งในสลัดจ์สูงขึ้น
 • 1 : การทำให้ลอย (Flotation)
 • 2 : การตกตะกอน (Sedimentation)
 • 3 : การหมุนเหวี่ยง (Centrifugation)
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 372 :
 • จงคำนวณปริมาณสลัดจ์ที่เกิดขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการทำข้นสลัดจ์ จากข้อมูลต่อไปนี้
  - ปริมาณสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 100 ลบ.ม./วัน
  - ความเข้มข้นสลัดจ์ส่วนเกินเท่ากับ 0.8%
  - น้ำหนักสลัดจ์ที่หลุดไปกับน้ำใสเท่ากับ 80 กก./วัน
  - ความเข้มข้นสลัดจ์ออกจากระบบ 4.0%
 • 1 : 12 ลบ.ม./วัน
 • 2 : 18 ลบ.ม./วัน
 • 3 : 24 ลบ.ม./วัน
 • 4 : 30 ลบ.ม./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 373 :
 • จงคำนวณปริมาณสลัดจ์ที่เกิดขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการรีดน้ำสลัดจ์ จากข้อมูลต่อไปนี้
  - ปริมาณสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 20 ลบ.ม./วัน
  - ความเข้มข้นสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 10%
  - น้ำหนักสลัดจ์ที่หลุดไปกับน้ำใสเท่ากับ 200 กก./วัน
  - ความเข้มข้นสลัดจ์ออกจากระบบ 25%
 • 1 : 6.2 ลบ.ม./วัน
 • 2 : 7.2 ลบ.ม./วัน
 • 3 : 8.2 ลบ.ม./วัน
 • 4 : 9.2 ลบ.ม./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 374 :
 • ในการออกแบบกระบวนการทำให้แห้งด้วย Belt Press ต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อใดบ้าง?
 • 1 : Filtration rate
 • 2 : ความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้ขับสายพาน
 • 3 : ความยาวของสายพาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 375 :
 • การทำข้นแบบ Gravity Thickener ใช้ค่าอะไรเป็นเกณฑ์การออกแบบ
 • 1 : เวลาเก็บกักน้ำ
 • 2 : Surface Overflow Rate
 • 3 : Solids Loading Rate
 • 4 : Sludge Age
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 376 :
 • ถังหมักตะกอน (sludge digester) แบบไร้ออกซิเจนที่ไม่มีการกวนแบบ Standard-rate มีเวลาเก็บกักน้ำอยู่ในช่วง
 • 1 : 3-5 วัน
 • 2 : 10-20 วัน
 • 3 : 30-60 วัน
 • 4 : 60-90 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 377 :
 • ถังหมักตะกอน (sludge digester) แบบใช้ออกซิเจนมีเวลาเก็บกักน้ำอยู่ในช่วง
 • 1 : 3-5 วัน
 • 2 : 5-10 วัน
 • 3 : 10-20 วัน
 • 4 : 30-60 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 378 :
 • วัตถุประสงค์ของการทำข้นสลัดจ์ ( sludge thickening) คือ
 • 1 : ลดมวลรวมของสลัดจ์
 • 2 : ลดปริมาตรของสลัดจ์
 • 3 : ทำให้การย่อยสลายง่ายขึ้น
 • 4 : ทำให้การทำให้แห้ง (dewatering) ง่ายขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 379 :
 • ในการนำตะกอนน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช ควรทำการตรวจสอบอะไรและเนื่องจากอะไร
 • 1 : การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดและที่สามารถละลายน้ำได้เนื่องจากมีผลต่อการสะสมของโลหะหนักในพืชผลทางการเกษตร
 • 2 : การวิเคราะห์หาไข่พยาธิและเชื้อโรคต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่ผู้บริโภค
 • 3 : การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารพืชในกลุ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม เพื่อสามารถนำตะกอนไปใช้อย่างเหมาะสม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 380 :
 • ข้อใดคือลักษณะของสลัดจ์ที่ผ่านการย่อยแบบใช้ออกซิเจน
 • 1 : มีสีเทาดำคล้ายโคลน มีกลิ่นเหม็นมาก
 • 2 : มีสีน้ำตาลค่อนข้างเข้ม มักไม่มีกลิ่นเหม็น นำน้ำออกจากสลัดจ์ได้ง่าย
 • 3 : มีสารเคมีผสมกับตะกอนในน้ำเสีย
 • 4 : มักจะมีไขมันเกาะติดรอบๆ กรวดทราย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 381 :
 • ข้อใดเป็นการจัดการกับกากสลัดจ์ของเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารพิษอันตรายผสมอยู่ อย่างเหมาะสม
 • 1 : การฝังกลบ
 • 2 : บ่อตาก
 • 3 : ส่งศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม
 • 4 : นำไปทำปุ๋ย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 :
 • ข้อใดคือ เวลากักตะกอน หรือ SRT
 • 1 : น้ำหนักตะกอนแบคทีเรียที่ออกจากระบบในแต่ละวัน
 • 2 : อัตราส่วนของน้ำหนักตะกอนแบคทีเรียที่ออกจากระบบในแต่ละวันต่อน้ำหนักตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศ
 • 3 : น้ำหนักตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศ
 • 4 : อัตราส่วนของน้ำหนักตะกอนแบคทีเรียในถังเติมอากาศต่อน้ำหนักตะกอนแบคทีเรียที่ออกจากระบบในแต่ละวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 383 :
 • ถังเติมอากาศมีความจุ 800 ลบ.เมตร และมีตะกอนแบคทีเรียเข้มข้น 3,000 มก./ล. จงคำนวณหาค่า SRT ถ้ามีการระบายสลัดจ์เข้มข้น 12,000 มก./ล. ออกจากก้นถังตกตะกอน ในอัตราวันละ 10 ลบ.เมตร
 • 1 : 15 วัน
 • 2 : 20 วัน
 • 3 : 25 วัน
 • 4 : 30 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 384 :
 • ตะกอนที่ออกจากถังตกตะกอนขั้นที่สอง มีความเข้มข้นประมาณเท่าใด
 • 1 : 1,500-4,500 mg/l
 • 2 : 4,000-7,000 mg/l
 • 3 : 7,000-12,000 mg/l
 • 4 : 10,000-20,000 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 385 :
 • ตะกอนที่ออกจากถังลอยตะกอน (Air Flotation Tank) ควรมีความเข้มข้นประมาณเท่าใด
 • 1 : 2,500-6,000 mg/l
 • 2 : 5,000-10,000 mg/l
 • 3 : 8,000-30,000 mg/l
 • 4 : 30,000-60,000 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • ถังย่อยตะกอนแบบไร้ออกซิเจน มีหน้าที่หลักคืออะไร
 • 1 : ย่อยให้ปริมาณสารอินทรีย์ลดลง
 • 2 : ย่อยให้ตะกอนเข้มข้นขึ้น
 • 3 : ย่อยให้ตะกอนลดความเป็นพิษลง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 387 :
 • ระยะเวลาเก็บกักตะกอนของถังย่อยตะกอนแบบใช้ออกซิเจนมีค่าเท่าใด
 • 1 : 3-5 วัน
 • 2 : 5-15 วัน
 • 3 : 15-30 วัน
 • 4 : > 30 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 388 :
 • ก๊าซใดที่ไม่ควรเกิดขึ้นในถังย่อยตะกอนแบบไร้ออกซิเจน
 • 1 : ไฮโดรเจนซัลไฟล์
 • 2 : มีเทน
 • 3 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 4 : ไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 389 :
 • การบำบัดตะกอนโดยวิธีหมักเป็นปุ๋ย จัดเป็นการบำบัดแบบใด
 • 1 : แบบใช้ออกซิเจน
 • 2 : แบบไม่ใช้ออกซิเจน
 • 3 : แบบกายภาพ
 • 4 : แบบใช้แสงแดด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 390 :
 • การบำบัดตะกอนแบบรีดน้ำออก (Dewatering) จัดเป็นการบำบัดแบบใด
 • 1 : กายภาพ
 • 2 : เคมี
 • 3 : กายภาพและเคมี
 • 4 : กายภาพและชีวภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 :
 • ตะกอนที่ออกจากกระบวนการรีดน้ำ (Dewatering) ควรมีความเข้มข้นเท่าใด
 • 1 : 10,000-50,000 mg/l
 • 2 : 50,000-100,000 mg/l
 • 3 : 100,000-250,000 mg/l
 • 4 : 200,000-500,000 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 392 :
 • น้ำตะกอนความเข้มข้น 2% คิดเป็นความเข้มข้นเท่าใด
 • 1 : 20,000 mg/l
 • 2 : 200,000 mg/l
 • 3 : 2,000 mg/l
 • 4 : 200 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 393 :
 • น้ำตะกอนความเข้มข้น 5,000 มก./ล. อัตราการไหล 100 ลบ.เมตร/วัน ถ้าบำบัดผ่านถังรีดน้ำที่ทำให้ตะกอนเข้มข้นได้ 20% มีปริมาณตะกอนออกจากระบบเท่าใด
 • 1 : 2.5 ลบ.เมตร/วัน
 • 2 : 10 ลบ.เมตร/วัน
 • 3 : 1.0 ลบ.เมตร/วัน
 • 4 : 25 ลบ.เมตร/วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 394 :
 • ตะกอนจากที่ใดควรมีกลิ่นเหม็นมากที่สุด
 • 1 : ตะแกรงดักขยะ
 • 2 : ถังตกตะกอนขั้นต้น
 • 3 : ถังตกตะกอนขั้นสอง
 • 4 : ถังย่อยตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • Scum ต่างกับ Sludge อย่างไร
 • 1 : Scum เบากว่า
 • 2 : Scum หนักกว่า
 • 3 : Scum เหม็นกว่า
 • 4 : ไม่แตกต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 396 :
 • ตะกอนจากการเติมสารส้มลงในน้ำ เกิดจากอะไรเป็นส่วนใหญ่
 • 1 : สารอินทรีย์แขวนลอยในน้ำ
 • 2 : สารอินทรีย์ละลายในน้ำ
 • 3 : สารส้มที่ใส่ลงไป
 • 4 : COD ที่ลดลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 397 :
 • ตะกอนจากถังใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
 • 1 : Septic Tank
 • 2 : Primary Sedimentation Tank
 • 3 : Secondary Sedimentation Tank
 • 4 : Flotation Tank
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 398 :
 • ตะกอนจากระบบโปรยกรองมาจากที่ใด
 • 1 : หลุดจากตัวกลาง
 • 2 : เกิดจากน้ำเสีย
 • 3 : มาจากการเวียนตะกอน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • ขั้นตอนการบำบัดสลัดจ์เป็นไปตามข้อใด
 • 1 : Preliminary -> Thickening -> Stabilization -> Disinfection -> Dewatering -> Disposal
 • 2 : Preliminary -> Stabilization -> Thickening -> Disinfection -> Dewatering -> Disposal
 • 3 : Preliminary -> Thickening -> Stabilization -> Dewatering -> Disinfection -> Disposal
 • 4 : Preliminary -> Thickening -> Disinfection -> Stabilization -> Dewatering -> Disposal
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • วัตถุประสงค์หลักในการปรับเสถียรสลัดจ์คือข้อใด
 • 1 : ลดปริมาตรสลัดจ์
 • 2 : ลดกลิ่นเหม็น
 • 3 : ลดขนาดถัง
 • 4 : เพิ่มจำนวนจุลชีพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 401 :
 • คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นสลัดจ์ที่ออกในระบบลานตากสลัดจ์จากข้อมูลต่อไปนี้
  - ปริมาณสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 20 m3
  - ความเข้มข้นสลัดจ์ก่อนเข้าระบบเท่ากับ 19%
  - เวลาที่ใช้ในการตากสลัดจ์เท่ากับ 14 วัน
  - อัตราการระเหยของน้ำเท่ากับ 25 กก.ต่อวัน
  - ปริมาณสลัดจ์ที่ออกจากระบบเท่ากับ 5 m3
 • 1 : 47%
 • 2 : 56%
 • 3 : 69%
 • 4 : 76%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 402 :
 • Primary Sludge มีความเข้มข้นเท่าไร
 • 1 : 0.5-1.2%solid
 • 2 : 1.5-2.2%solid
 • 3 : 2.5-5.5%solid
 • 4 : 3.5-6.0%solid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 403 :
 • Secondary Sludge มีความเข้มข้นเท่าไร
 • 1 : 0.5-1.2%solid
 • 2 : 1.5-2.2%solid
 • 3 : 2.5-5.5%solid
 • 4 : 3.5-6.0%solid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 404 :
 • ความเข้มข้นของสลัดจ์ร้อยละ 1 เท่ากับค่าของแข็งแขวนลอยเท่าใด
 • 1 : 100 mg/l
 • 2 : 1,000 mg/l
 • 3 : 10,000 mg/l
 • 4 : 100,000 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 405 :
 • ค่าความลึกของชั้นทรายกรองในกระบวนการตากสลัดจ์คือ
 • 1 : 5-10 cm
 • 2 : 15-30 cm
 • 3 : 20-40 cm
 • 4 : 25-50 cm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 406 :
 • ความเร็วน้ำในท่อลำเลียงน้ำด้านล่างของชั้นทรายกรองในกระบวนการตากสลัดจ์ ควรเป็นอย่างต่ำเท่าใด
 • 1 : 0.3 m/s
 • 2 : 0.4 m/s
 • 3 : 0.6 m/s
 • 4 : 0.75 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 407 :
 • ถังเติมอากาศมีความจุ 1,000 m3 และมีตะกอนแบคทีเรียเข้มข้น 3,000 mg/l ถ้ามีการระบายสลัดจ์เข้มข้น 15,000 mg/l ออกจากก้นถังตกตะกอน ในอัตราวันละ 10 m3 จงคำนวณหาปริมาณ สลัดจ์ที่ระบายทิ้งในแต่ละวัน
 • 1 : 30 kg/d
 • 2 : 150 kg/d
 • 3 : 180 kg/d
 • 4 : 220 kg/d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 408 :
 • ถังเติมอากาศมีความจุ 1,000 m3 และมีตะกอนแบคทีเรียเข้มข้น 3,000 mg/l จงคำนวณหา SRT ถ้ามีการระบายสลัดจ์เข้มข้น 15,000 mg/l ออกจากก้นถังตกตะกอน ในอัตราวันละ 10 m3
 • 1 : 10 วัน
 • 2 : 20 วัน
 • 3 : 30 วัน
 • 4 : 40 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 409 :
 • จงเรียงลำดับขั้นตอนการจัดการสลัดจ์ก่อนนำไปทิ้ง
 • 1 :  การปรับเสถียรภาพ การรีดน้ำ การทำข้น
 • 2 :  การทำให้ข้น การรีดน้ำ การปรับเสถียรภาพ
 • 3 :  การทำให้ข้น การปรับเสถียรภาพ การรีดน้ำ
 • 4 :  การรีดน้ำ การทำข้น การปรับเสถียรภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 410 :
 • จุดประสงค์ของการปรับเสถียรสลัดจ์คือข้อใด
 • 1 :  ลดกลิ่น
 • 2 :  ลดปริมาตร
 • 3 :  ระงับการเน่าเสีย
 • 4 :  ถูกเฉพาะ 1,3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 411 :
 •  ตะกอนที่ดีในระบบเอเอสควรมีค่า SVI เท่าใด
 • 1 :  100 ml/g
 • 2 :  200 ml/g
 • 3 : 300 ml/g
 • 4 :  400 ml/g
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 412 :
 •  ข้อใดใช่กระบวนการปรับเสถียรสลัดจ์
 • 1 :  เติมโพลีเมอร์
 • 2 :  ใช้ความร้อน
 • 3 :  เติมคลอรีน
 • 4 :  เติมปูนขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 628 : 5. Water Demand Estimation/Design of Sewers
ข้อที่ 413 :
 • ผลการสำรวจน้ำเสียโรงแรมขนาด 200 ห้องแห่งหนึ่ง ขณะสำรวจมีผู้เข้าพัก 70% มีปริมาณ น้ำเสียรวม 160 ลบ.เมตร/วัน มีค่า BOD 180 มก./ล. จงหาหน่วยน้ำเสียของโรงแรมนี้
 • 1 : 0.75 ลบ.เมตร/(ห้อง-วัน)
 • 2 : 0.8 ลบ.เมตร/(ห้อง-วัน)
 • 3 : 1.04 ลบ.เมตร/(ห้อง-วัน)
 • 4 : 1.14 ลบ.เมตร/(ห้อง-วัน)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 414 :
 • ผลการสำรวจน้ำเสียโรงแรมขนาด 200 ห้องแห่งหนึ่ง ขณะสำรวจมีผู้เข้าพัก 70% มีปริมาณน้ำเสียรวม 160 ลบ.เมตร/วัน มีค่า BOD 180 มก./ล. จงหาสมมูลประชากรของโรงแรมนี้
 • 1 : 135 ก./(ห้อง-วัน)
 • 2 : 144 ก./(ห้อง-วัน)
 • 3 : 187 ก./(ห้อง-วัน)
 • 4 : 206 ก./(ห้อง-วัน)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 415 :
 • ระบบรวบรวมน้ำเสียขึ้นอยู่กับข้อใด
 • 1 : แหล่งกำเนิดน้ำเสีย
 • 2 : ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 3 : ความสูงต่ำของพื้นที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 416 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ระบบท่อแยกเป็นระบบที่ดีกว่าเพราะสามารถดักน้ำเสียได้ทั้งหมด
 • 2 : ระบบท่อรวมไม่สามารถนำน้ำเสียเข้าโรงบำบัดได้ทั้งหมด
 • 3 : ระบบรวบรวมน้ำเสียมีสองระบบคือ ท่อรวมและท่อแยก
 • 4 : ระบบท่อแยกมักจะมีค่าลงทุนต่อหน่วยถูกกว่าระบบท่อรวม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 417 :
 • การเลือกระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนควรพิจารณาข้อใด
 • 1 : การก่อสร้าง
 • 2 : สภาพโครงข่ายผังเมืองชุมชน
 • 3 : ความพร้อมของชุมชน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 418 :
 • บ่อผันน้ำเสีย (Combined Sewer Overflow) มีไว้เพื่ออะไร
 • 1 : ระบายน้ำเสียทั้งหมดออก
 • 2 : รวบรวมน้ำเสียในช่วงหน้าฝน
 • 3 : แยกน้ำเสียและน้ำฝนในปริมาณที่ต้องการ
 • 4 : ระบายน้ำฝนในช่วงหน้าฝน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 419 :
 • ข้อดีของระบบท่อรวมคือ
 • 1 : ความเข้มข้นของน้ำเสียไม่แน่นอน
 • 2 : ค่าลงทุนถูกกว่าระบบท่อแยก
 • 3 : โรงบำบัดขนาดใหญ่กว่าระบบท่อแยก
 • 4 : มีเศษตะกอนค้างในท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 420 :
 • ปัญหาทรายเข้าท่อในระบบท่อรวมเกิดจาก
 • 1 : รอยต่อท่อรวบรวมน้ำเสีย
 • 2 : ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
 • 3 : ขาดการควบคุมดูแล
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 421 :
 • ปัญหาน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้อยกว่าที่ออกแบบเนื่องจาก
 • 1 : การประเมินปริมาณน้ำเสียผิดพลาด
 • 2 : ท่อรวบรวมน้ำเสียรั่วออก
 • 3 : ไม่ได้ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 422 :
 • อัตราการใช้น้ำส่วนบุคคลไม่ขึ้นกับข้อใด
 • 1 : ราคาน้ำประปา
 • 2 : สภาพอากาศ
 • 3 : คุณภาพของน้ำ
 • 4 : จำนวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 423 :
 • ข้อใดคือข้อดีของระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม
 • 1 : มีการอุดตันน้อย ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อย
 • 2 : ใช้เนื้อที่และเวลาในการก่อสร้างมากกว่าระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก
 • 3 : ท่อระบายน้ำเสียมีขนาดเล็ก
 • 4 : ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่าระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 424 :
 • โรงงานน้ำอัดลมมีกำลังการผลิตสูงสุด 50,000 ลังต่อวัน มีหน่วยน้ำเสีย 35 ลูกบาศก์เมตร/ 1,000 ลัง จะมีน้ำเสียสูงสุด
 • 1 : 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 2 : 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 3 : 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 4 : 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 425 :
 • ความเร็วน้ำค่าใด ที่ป้องกันการตกตะกอนในท่อน้ำเสีย
 • 1 : 0.6 เมตรต่อนาที
 • 2 : 0.06 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 0.6 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 0.6 เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 426 :
 • ท่อระบายน้ำชุมชน (domestic wastewater) จากบ้านเรือน กรณีท่อแบบแยก ควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า
 • 1 : 50 มิลลิเมตร
 • 2 : 100 มิลลิเมตร
 • 3 : 200 มิลลิเมตร
 • 4 : 300 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 427 :
 • ท่อระบายน้ำเสียชุมชน นิยมใช้วัสดุชนิดใดบ้าง
 • 1 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 2 : ท่อใยหิน
 • 3 : ท่อพีวีซี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 428 :
 • ท่อชนิดใดที่อาจเกิด Infiltration ได้สูง
 • 1 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 2 : ท่อใยหิน
 • 3 : ท่อพีวีซี
 • 4 : ท่อ HDPE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 429 :
 • อัตราการไหลยอด (Peak flow) ของน้ำเสียชุมชนโดยทั่วไป เกิดขึ้นเวลาใด
 • 1 : 10.00 – 12.00 น.
 • 2 : 14.00 – 16.00 น.
 • 3 : 16.00 – 19.00 น.
 • 4 : 19.00 – 21.00 น.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 430 :
 • Peak Factor ของน้ำเสียชุมชนจะมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : คงที่ในแต่ละชุมชน
 • 2 : มีค่าแปรผัน ค่าจะน้อยลงถ้าชุมชนมีขนาดใหญ่
 • 3 : มีค่าแปรผัน ค่าจะเพิ่มขึ้นถ้าชุมชนมีขนาดใหญ่
 • 4 : ไม่มีรูปแบบแน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 431 :
 • Infiltration ในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจะขึ้นกับปัจจัยใดมากที่สุด
 • 1 : ระดับน้ำใต้ดิน
 • 2 : การทรุดตัวของดิน
 • 3 : ชนิดของข้อต่อท่อ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 432 :
 • การออกแบบท่อระบายน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่ เกินความต้องการหลายเท่าตัว แต่มีความชันไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดเหตุการณ์ใดที่สำคัญมากที่สุด
 • 1 : ระบายน้ำได้ดีไม่มีปัญหา
 • 2 : น้ำไหลไม่เต็มท่อ
 • 3 : เกิดการตกตะกอนในเส้นท่อ
 • 4 : เกิดการกัดกร่อนในท่อมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 433 :
 • หน่วยน้ำเสีย ของสำนักงานมีค่าเป็น
 • 1 : ลูกบาศก์เมตร/ (ตารางเมตร – วัน)
 • 2 : ก. BOD / (ตารางเมตร – วัน)
 • 3 : คน / (ตารางเมตร – วัน)
 • 4 : คน / (ก. BOD - วัน)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 434 :
 • น้ำเสียมี่อัตราการไหล 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต้องการความเร็วประมาณ 1.5 เมตรต่อวินาที จะต้องใช้ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด โดยสมมติว่าน้ำไหลเต็มท่อ
 • 1 : 0.30 เมตร
 • 2 : 0.40 เมตร
 • 3 : 0.50 เมตร
 • 4 : 0.80 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 435 :
 • น้ำเสียมีอัตราการไหล 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร มีความเร็วน้ำไหลเต็มท่อเท่าใด
 • 1 : 0.50 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 1.1 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 66 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 2,500 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 436 :
 • ในการวัดอัตราการไหล ได้ใช้ เวียร์สามเหลี่ยม 90 องศา วัดพบว่าน้ำสูงเหนือสันเวียร์ 11.5 เซ็นติเมตร อัตราการไหลคือค่าใด
  (Q = 1.38h5/2 , SI unit)
 • 1 : 6.19x10-3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 • 2 : 6.19x10-3 ลูกบาศก์เมตร/นาที
 • 3 : 22.3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 • 4 : 22.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 437 :
 • น้ำไหลในรางน้ำกว้าง 0.50 เมตร น้ำลึก 0.35 เมตร ถ้าความเร็วน้ำ 5 เมตร / นาที มีอัตราการไหลเท่าใด
 • 1 : 52.5 ลูกบาศก์เมตร / นาที
 • 2 : 52.5 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
 • 3 : 52.5 ลูกบาศก์เมตร / วัน
 • 4 : 0.88 ลูกบาศก์เมตร / วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 438 :
 • ผลสำรวจน้ำเสียโรงงานแห่งหนึ่ง มีปริมาณน้ำเสีย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โรงงานทำการผลิต เวลา 8.00 น. – 24.00 น. Peak Factor 2.5 อัตราการไหลสูงสุดของโรงงานนี้เท่ากับ
 • 1 : 156.2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 104.2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 3 : 260.4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : 390.6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 439 :
 • ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเปิดดำเนินงานในช่วงเวลา 10.00 – 22.00 น. มีพื้นที่ 45,000 ตารางเมตร มีหน่วยน้ำเสีย 0.005 ลูกบาศก์เมตร/ (ตารางเมตร - วัน) จะมีอัตราการไหลเฉลี่ยเท่าใด
 • 1 : 225 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 18.8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 3 : 9.4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : 22.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 440 :
 • อาคารชุดแห่งหนึ่ง มี 250 ยูนิต มีหน่วยน้ำเสีย 0.6 ลูกบาศก์เมตร / (ยูนิต - วัน) จะมีน้ำเสียรวมเท่าใด
 • 1 : 6.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 2 : 6.25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 3 : 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 4 : 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 441 :
 • ท่อระบายน้ำแบบแรงดันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร และวางท่อขนาดเล็กลง 2 ท่อทดแทน จงหาว่าข้อมูลใดถูกต้อง
 • 1 : ท่อขนาด 0.50 เมตร 2 ท่อ
 • 2 : ท่อขนาด 0.60 เมตร 2 ท่อ
 • 3 : ท่อขนาด 0.60 เมตร และขนาด 0.80 เมตร
 • 4 : ท่อขนาด 0.80 เมตร 2 ท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 442 :
 • ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร มี Manning Coefficient 0.015 ความชัน 0.001 จงหาความเร็วของน้ำเต็มท่อ
  (Q = 0.312/n) D8/3S1/2 , SI unit)
 • 1 : 0.0265 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 0.071 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 0.38 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 0.76 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 443 :
 • ท่อระบายน้ำช่วงหนึ่งจากบ่อพัก ก. ไปบ่อพัก ข. มีอัตราการไหลยอด (Peak flow) ช่วง Dry Weather Flow 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราการไหลยอดช่วงฝนตก 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถ้าวางท่อมีความชัน 0.002 จงหาขนาดท่อระบายน้ำ กำหนด Manning Coefficient 0.015
  (Q = 0.312/n) D8/3S1/2 , SI unit)
 • 1 : 0.3 เมตร
 • 2 : 0.4 เมตร
 • 3 : 0.5 เมตร
 • 4 : 0.6 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 444 :
 • ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร มี Manning Coefficient 0.015 ความชัน 0.001 จงหาอัตราการไหล ของน้ำเต็มท่อ
  (Q = 0.312/n) D8/3S1/2 , SI unit)
 • 1 : 0.0265 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 0.0265 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
 • 3 : 95.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : 95.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 445 :
 • Check Valve คืออะไร
 • 1 : อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ
 • 2 : อุปกรณ์ตรวจสอบวาล์ว
 • 3 : อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ
 • 4 : อุปกรณ์วัดความดัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 446 :
 • ถ้าน้ำเสียมีตะกอนมากควรใช้อุปกรณ์ใดวัดอัตราการไหล
 • 1 : Weir 60º
 • 2 : Weir 90º
 • 3 : Pharshall Flume
 • 4 : Level Regulator
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 447 :
 • คำนวณหาความเร็วในท่อระบายน้ำ (น้ำไหลเต็มท่อ) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 60 cm และมีความลาดเท่ากับ 1: 500 , n = 0.015
 • 1 : 0.30 m/s
 • 2 : 0.40 m/s
 • 3 : 0.50 m/s
 • 4 : 0.60 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 448 :
 • ระยะทางของน้ำฝนที่ไหลลงระบบท่อระบายน้ำมีค่าเท่ากับ 30, 40 และ 60 เมตร โดยมีความลาดเอียงของพื้นที่ผิวเท่ากับ 5% จงคำนวณหาระยะเวลาที่รวบรวมน้ำฝนไหลเข้าท่อระบายน้ำบนพื้นที่ที่เป็นคอนกรีต ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนอง 0.70
 • 1 : 4.17 min
 • 2 : 4.50 min
 • 3 : 5.9 min
 • 4 : 8.69 min
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 449 :
 • ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่ใช้ระบบท่อแบบท่อแยก
 • 1 : เท่ากับปริมาณน้ำใช้
 • 2 : มากกว่าปริมาณน้ำใช้
 • 3 : น้อยกว่าปริมาณน้ำใช้
 • 4 : มีค่าไม่แน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 450 :
 • ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเมินได้จาก
 • 1 : ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
 • 2 : ปริมาณน้ำใช้
 • 3 : ปริมาณผลผลิตที่ได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 451 :
 • ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในการออกแบบระบบท่อแบบระบบท่อรวมขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
 • 1 : พื้นที่รับน้ำ
 • 2 : ปริมาณฝนที่ตก
 • 3 : จำนวนประชากร
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 452 :
 • ปริมาณน้ำไหลนองหรือน้ำท่าที่คำนวณจากปริมาณน้ำฝนที่ตกขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
 • 1 : ลักษณะการใช้ที่ดินของพื้นที่
 • 2 : ปริมาณฝนที่ตก
 • 3 : ช่วงเวลาที่ฝนตก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 629 : 6. Pumping Design
ข้อที่ 453 :
 • วิศวกรประมาณน้ำเสียจากอาคารสูงได้ 100 ลบ.ม.ต่อวัน ถ้าประมาณให้เวลาทำการวันละ 10 ชม. และอัตราการไหลสูงสุดคือ 3 เท่าของอัตราการไหลเฉลี่ย เครื่องสูบน้ำทิ้งทั้งหมดควรมีจำนวนและอัตราการไหลอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 1 เครื่องๆ ละ 15 ลบ.ม.ต่อชม.
 • 2 : 2 เครื่องๆ ละ 15 ลบ.ม.ต่อชม.
 • 3 : 1 เครื่องๆ ละ 30 ลบ.ม.ต่อชม.
 • 4 : 2 เครื่องๆ ละ 30 ลบ.ม.ต่อชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 454 :
 • ข้อใดคือความหมายของ BHP (Brake Horse power)
 • 1 : งานที่เครื่องสูบน้ำได้
 • 2 : พลังงานที่ต้องให้กับมอเตอร์ที่ใช้ฉุดเครื่องสูบน้ำ
 • 3 : พลังงานที่ต้องป้อนให้กับเครื่องสูบน้ำ
 • 4 : ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 455 :
 • ถ้าบ่อพักมีขนาด 3 × 4 × 3 เมตร และมีอัตราน้ำไหลเข้า เท่ากับ 0.5 ลบ.เมตรต่อนาที จงคำนวณหาอัตราสูบน้ำออกจากบ่อพัก เมื่อการสูบน้ำทำให้ระดับน้ำในบ่อพัก ลดลง 0.3 เมตร ภายใน 10 นาที
 • 1 : 0.14 ลบ.เมตร/นาที
 • 2 : 0.86 ลบ.เมตร/นาที
 • 3 : 0.36 ลบ.เมตร/นาที
 • 4 : 1.24 ลบ.เมตร/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 456 :
 • ถ้าต้องการสูบน้ำในอัตรา 30 ลบ.เมตร/ชม. ขึ้นที่สูง 50 เมตร จงหาว่า เครื่องสูบน้ำต้องมีขนาดเท่าใด ในเมื่อการสูญเสียเฮดทั้งหมดเท่ากับ 15 เมตร และเครื่องสูบมีประสิทธิภาพ 70%
 • 1 : 6.0 kW
 • 2 : 8.0 kW
 • 3 : 5.5 kW
 • 4 : 4.0 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 457 :
 • ต้องการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ในการสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าด้วยอัตรา 20 lps ระยะความสูงต่างๆในระบบท่อ มีดังนี้ ความสูงของถังจากแนวศูนย์กลางของเครื่องสูบน้ำ 50 เมตร แรงดันน้ำในท่อด้านดูด 1 บาร์ ให้ความดันลดเนื่องจากความเสียดทานในระบบท่อเท่ากับ 12 เมตร จะต้องเลือกชุดสูบน้ำขนาดเท่าใด ถ้าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ 70 %
 • 1 : เครื่องสูบน้ำแรงดันสุทธิ 52 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 14.56 kW
 • 2 : เครื่องสูบน้ำแรงดันสุทธิ 62 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 14.56 kW
 • 3 : เครื่องสูบน้ำแรงดันสุทธิ 52 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 20.56 kW
 • 4 : เครื่องสูบน้ำแรงดันสุทธิ 62 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 20.56 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 458 :
 • ปั้มน้ำประเภทใดที่เหมาะกับการสูบตะกอนข้นมาก ๆ และต้องการแรงดันสูง
 • 1 : Centrifugal Pump
 • 2 : Rotary Positive Displacement Pump
 • 3 : Vortex Flow Pump
 • 4 : Air-lift Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 459 :
 • ปั้มน้ำประเภทใดที่ทำงานโดยมี Air Compressor ร่วมด้วย
 • 1 : Centrifugal Pump
 • 2 : Rotary Positive Displacement Pump
 • 3 : Vortex Flow Pump
 • 4 : Air-lift Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 460 :
 • ปั้มประเภทใดที่เหมาะสมในการเติมสารเคมีที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง
 • 1 : Centrifugal Pump
 • 2 : Diaphragm Pump
 • 3 : Screw Pump
 • 4 : Vortex Flow Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 461 :
 • ปั้มประเภทใดที่เหมาะสมในการสูบน้ำเสีย
 • 1 : Centrifugal Pump
 • 2 : Rotary Positive Displacement Pump
 • 3 : Screw Pump
 • 4 : Diaphragm Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 462 :
 • ปั้มที่ใช้สูบน้ำเสียชุมชนทั่วไปมี Casting ทำด้วยอะไร
 • 1 : Stainless Steel
 • 2 : Cast Iron
 • 3 : HDPE
 • 4 : Steel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 463 :
 • อุปกรณ์วัดแรงดันที่ท่อส่งของปั้มเรียกว่าอะไร
 • 1 : Pressure Valve
 • 2 : Pressure Gauge
 • 3 : Pressure Regulation
 • 4 : Pressure Relief Valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 464 :
 • ปั้มจุ่ม (Submersible Pump) เป็นปั้มประเภทใด
 • 1 : Centrifugal Pump
 • 2 : Rotary Positive Displacement Pump
 • 3 : Screw Pump
 • 4 : Diaphragm Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 465 :
 • สถานีสูบน้ำแบบ Dry Well หมายถึงอะไร
 • 1 : สถานีที่ปั้มตั้งบนพื้นดิน
 • 2 : สถานีที่ปั้มตั้งเหนือผิวน้ำ
 • 3 : สถานีที่มี 2 ช่องระดับเดียวกัน ช่องหนึ่งมีน้ำ อีกช่องไม่มีน้ำ และติดตั้งปั้มในช่องที่ไม่มีน้ำ
 • 4 : สถานีที่มีระบบระบายอากาศดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 466 :
 • ปั้มหอยโข่งประเภท Non-clog มีลักษณะอย่างไร
 • 1 : มี Casing และใบพัดปั้มขนาดใหญ่ ๆ
 • 2 : มีใบพัดแบบ Open Impeller
 • 3 : มีช่องเปิด (Clearance) ระหว่างใบพัดกับ Casing ขนาดใหญ่
 • 4 : มีใบพัดที่มีมุมเอียงมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 467 :
 • ปั้มชนิดใดที่อัตราการไหลจะแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบของปั้ม
 • 1 : Centrifugal Pump
 • 2 : Rotary Positive Displacement Pump
 • 3 : Vortex Flow Pump
 • 4 : Air-lift Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 468 :
 • Direct Drive Pump คือปั้มที่
 • 1 : ต่อตรงกับมอเตอร์ มีความเร็วรอบเท่ากัน
 • 2 : ต่อตรงกับเกียร์ทดสอบ ทำให้มีความเร็วลดลง
 • 3 : มีมอเตอร์กับปั้มติดกัน ทำมาจากโรงงาน
 • 4 : มีชุดขับแยกต่างหาก เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 469 :
 • หลักการทำงานของปั้มหอยโข่งคืออะไร
 • 1 : มอเตอร์หมุนไปขับใบพัดให้ขยับเป็นจังหวะส่งน้ำออก
 • 2 : มอเตอร์หมุนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์ (แรงดัน)
 • 3 : มอเตอร์หมุนทำให้น้ำไหลเป็นเกลียวลอดผ่านใบพัด
 • 4 : มอเตอร์หมุนทำให้ใบพัดรีดน้ำออกเป็นเกลียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 470 :
 • หลักการทำงานของ Diaphragm Pump คืออะไร
 • 1 : มอเตอร์หมุนกระแทกแผ่นไดอะแฟรมต่อเนื่องตลอดเวลา
 • 2 : มอเตอร์หมุนข้อเหวี่ยงให้ปั้มกระแทกแผ่นไดอะแฟรมเป็นจังหวะ และสูบของเหลวเป็นจังหวะ โดยมีเช็ควาล์วในท่อเข้าและท่อออก
 • 3 : มอเตอร์หมุนกระแทกแผ่นไดอะแฟรมที่วางเอียงให้น้ำไหลผ่านได้
 • 4 : มอเตอร์หมุนกระแทกแผ่นไดอะแฟรมที่มี 2 ชั้น ตลอดเวลา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 471 :
 • การติดตั้งปั้มสูงกว่าระดับผิวน้ำมาก ทำให้ค่าอะไรลดลง
 • 1 : Absolute Vapour Pressure
 • 2 : Available Net Positive Suction Head
 • 3 : Unit Headloss
 • 4 : Power Input
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 472 :
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหล และ Total Dynamic Head (TDH) ของปั้มหอยโข่งคืออะไร
 • 1 : ถ้าอัตราการไหลเพิ่มขึ้น TDH จะเพิ่มขึ้น
 • 2 : ถ้าอัตราการไหลเพิ่มขึ้น TDH จะลดลง
 • 3 : ถ้าอัตราการไหลเพิ่มขึ้น TDH จะคงที่
 • 4 : ถ้าอัตราการไหลเพิ่มขึ้น TDH ไม่มีรูปแบบแน่นอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 473 :
 • ปรากฎการณ์ที่ปั้มหอยโข่งติดตั้งไม่เหมาะสม เช่น อยู่สูงเกินไป เมื่อสูบน้ำจะมีฟองอากาศเข้าไปด้วย เมื่อฟองอากาศสลายตัวจะเกิดเสียงดัง และทำให้ใบพัดปั้มชำรุด เรียกว่าอะไร
 • 1 : Water hammer
 • 2 : Cavitation
 • 3 : Surge
 • 4 : Critical Noise
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 474 :
 • เมื่อเพิ่มความเร็วรอบของปั้มหอยโข่งจะทำให้เกิดอะไร
 • 1 : อัตราการไหลเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้ม และ Total Head เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้มยกกำลังสอง
 • 2 : อัตราการไหล และ Total Head เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้ม
 • 3 : อัตราการไหล และ Total Head เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้มยกกำลังสอง
 • 4 : อัตราการไหลเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้ม และการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนความเร็วของปั้มยกกำลังสอง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 475 :
 • เมื่อปั้มหอยโข่ง 2 ชุด ขนาดเท่ากัน ต่อขนานกัน ถ้าทำงานพร้อมกัน สูบน้ำเข้าท่อร่วมกัน Head- Capacity Curve ของ 2 ปั้มจะมีลักษณะ ดังนี้
 • 1 : ผลรวมของอัตราการไหลที่ Head เดียวกัน
 • 2 : ผลรวมของ Head ที่อัตราการไหลเดียวกัน
 • 3 : อัตราการไหลรวมเป็น 1.5 เท่า ของค่าเดิมตาม Head-Capacity Curve โดยมี Head คงเดิม
 • 4 : อัตราการไหลคงเดิม โดยมี Head เป็น 1.5 เท่า ของค่าเดิมตาม Head-Capacity Curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 476 :
 • เมื่อปั้มหอยโข่ง 2 ชุด ขนาดเท่ากัน ต่ออนุกรมกัน ถ้าทำงานพร้อมกันทั้ง 2 ชุด Head- Capacity Curve จะมีลักษณะ ดังนี้
 • 1 : ผลรวมของอัตราการไหลที่ Head เดียวกัน
 • 2 : ผลรวมของ Head ที่อัตราการไหลเดียวกัน
 • 3 : อัตราการไหลรวมเป็น 1.5 เท่า ของค่าเดิมตาม Head-Capacity Curve โดยมี Head คงเดิม
 • 4 : อัตราการไหลคงเดิม โดยมี Head เป็น 1.5 เท่า ของค่าเดิมตาม Head-Capacity Curve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 477 :
 • ในระบบสูบน้ำใด ๆ Static Head หมายถึง
 • 1 : ระดับจากศูนย์กลางของปั้มถึงระดับผิวน้ำด้านท่อดูด
 • 2 : ระดับจากศูนย์กลางของปั้มถึงระดับปลายของท่อด้านท่อส่ง
 • 3 : ระดับผิวน้ำด้านท่อดูดถึงปลายของท่อด้านท่อส่ง
 • 4 : ระดับศูนย์กลางของปั้มถึงระดับปลายท่อดูด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 478 :
 • ปั้มหอยโข่งมีศูนย์กลางปั้มสูงจากผิวน้ำด้านท่อดูด 1.5 ม. สูบน้ำเข้าถังสูง มีระดับน้ำในถังสูง สูงจากศูนย์กลางปั้ม 11.2 ม. มี Headloss ในเส้นท่อรวม 3 ม. จะมี Total Dynamic Head เท่าใด (ไม่คิด Minor Loss และ Loss ด้านเข้า / ด้านออก)
 • 1 : 1.5 ม.
 • 2 : 11.2 ม.
 • 3 : 12.7 ม.
 • 4 : 15.7 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 479 :
 • ปั้มหอยโข่งมีศูนย์กลางปั้มสูงจากผิวน้ำด้านท่อดูด 1.5 ม. สูบน้ำเข้าถังสูง มีระดับน้ำในถังสูง สูงจากศูนย์กลางปั้ม 11.2 ม. มี Headloss ในเส้นท่อรวม 3 ม. จะมี Static Head เท่าใด (ไม่คิด Minor Loss และ Loss ด้านเข้า / ด้านออก)
 • 1 : 1.5 ม.
 • 2 : 11.2 ม.
 • 3 : 12.7 ม.
 • 4 : 15.7 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 480 :
 • ปั้มจุ่มมีศูนย์กลางปั้มต่ำจากผิวน้ำในบ่อสูบ 2.5 ม. สูบน้ำไปยังถังพักน้ำเสีย มีระดับน้ำในถังพักน้ำเสีย สูงกว่าศูนย์กลางปั้ม 5.5 ม. มี Headloss ในเส้นท่อ 1.5 ม. จงหา Total Dynamic Head ของปั้มจุ่ม
 • 1 : 2.5 ม.
 • 2 : 4.5 ม.
 • 3 : 5.5 ม.
 • 4 : 7.0 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 481 :
 • ปั้มหอยโข่ง 3 ชุด ขนาดเท่ากันต่อขนานกัน สูบน้ำเข้าท่อเดียวกัน ถ้า System Head-capacity ของระบบท่อขณะปั้มทำงาน 3 ชุด มีอัตราการไหล 120 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ปั้มแต่ละชุดจะทำงานที่
 • 1 : อัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. Total Head 4 ม.
 • 2 : อัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. Total Head 12 ม.
 • 3 : อัตราการไหล 60 ลบ.ม./ชม. Total Head 12 ม.
 • 4 : อัตราการไหล 120 ลบ.ม./ชม. Total Head 4 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 482 :
 • ปั้มหอยโข่ง 3 ชุด ขนาดเท่ากันต่ออนุกรมกัน สูบน้ำเข้าท่อเดียวกัน ถ้า System Head-capacity ของระบบท่อขณะปั้มทำงาน 3 ชุด มีอัตราการไหล 120 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ปั้มแต่ละชุดจะทำงานที่
 • 1 : อัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. Total Head 4 ม.
 • 2 : อัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. Total Head 12 ม.
 • 3 : อัตราการไหล 60 ลบ.ม./ชม. Total Head 12 ม.
 • 4 : อัตราการไหล 120 ลบ.ม./ชม. Total Head 4 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 483 :
 • ปั้มหอยโข่ง มีอัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ความเร็วรอบ 1450 rpm ให้ปั้มหมุนที่ 1000 rpm จะสูบน้ำได้อัตราการไหลเท่าใด (Q1/Q2 = N1/N2)
 • 1 : 27.6 ลบ.ม./ชม.
 • 2 : 40 ลบ.ม./ชม.
 • 3 : 58 ลบ.ม./ชม.
 • 4 : 80 ลบ.ม./ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 484 :
 • ปั้มหอยโข่งมีจุดศูนย์กลางปั้มสูงจากผิวน้ำ 2.0 ม. มี Minor Loss ด้านท่อดูด 0.2 ม. มี Absolute Pressure 10.3 ม. และ Absolute Vapour Pressure 0.32 ม. จงหา Available NPSH ของระบบ
  (NPSH = Hab + Hs – hl - Hvp)
 • 1 : 7.78 ม.
 • 2 : 9.78 ม.
 • 3 : 11.78 ม.
 • 4 : 12.3 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 485 :
 • ปั้มหอยโข่งสูบน้ำ 100 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Dynamic Head (TDH) 10 ม. จะต้องการมอเตอร์ขับขนาดกี่ kW (PW = Q x TDH x r ; r = 9.81 kN/ลบ.ม.)
 • 1 : 2.7 kW
 • 2 : 8.2 kW
 • 3 : 163.5 kW
 • 4 : 9810 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 486 :
 • ปั้มหอยโข่ง มีอัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ความเร็วรอบ 1450 rpm ถ้าทดรอบให้ปั้มหมุนที่ 1000 rpm จะสูบน้ำที่ Total Head เท่าใด (H1/H2 = N12/N22)
 • 1 : 5.7 ม.
 • 2 : 8.3 ม.
 • 3 : 17.4 ม.
 • 4 : 25.2 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 487 :
 • ปั้มหอยโข่ง มีอัตราการไหล 40 ลบ.ม./ชม. ที่ Total Head 12 ม. ความเร็วรอบ 1450 rpm ใช้กำลัง 1.3 kW ถ้าทดรอบให้ปั้มหมุนที่ 1000 rpm จะต้องใช้กำลังขับปั้มเท่าใด (P1/P2 = N13/N23)
 • 1 : 0.43 kW
 • 2 : 0.90 kW
 • 3 : 1.89 kW
 • 4 : 3.96 kW
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 488 :
 • ต้องการสูบน้ำ 200 แกลลอนต่อนาที ขึ้นที่สูง 150 ฟุต จงหาว่าเครื่องสูบน้ำต้องมีกำลัง (BHP) เท่าใด ถ้าการสูญเสียเฮดทั้งหมดเท่ากับ 15 ฟุต และเครื่องสูบมีประสิทธิภาพ 60 %
 • 1 : 5 แรงม้า
 • 2 : 10 แรงม้า
 • 3 : 15 แรงม้า
 • 4 : 20 แรงม้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 489 :
 • เครื่องสูบน้ำมีกำลัง (BHP) 15 แรงม้า และเครื่องสูบมีประสิทธิภาพ 70 % สูบน้ำ ได้สูง 150 ฟุต สูญเสียเฮดทั้งหมดเท่ากับ 15 ฟุต จงหาว่าเครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้กี่ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
 • 1 : 45.5 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
 • 2 : 50.5 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
 • 3 : 57.5 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
 • 4 : 64.5 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 490 :
 • ถ้าระดับน้ำในบ่อพักสูงขึ้น 2.0 m ภายในเวลา 2 min (ไม่ได้เปิดปั๊ม)จงหาอัตราการไหลของ น้ำเสียเข้าบ่อพักขนาด 4x4 m
 • 1 : 8 m3/min
 • 2 : 16 m3/min
 • 3 : 24 m3/min
 • 4 : 32 m3/min
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 491 :
 • บ่อพักมีขนาด 3x4x3 m อัตราการไหลเข้า 1.0 m3/min จงหาอัตราการสูบน้ำออกจากบ่อพัก ถ้าระดับน้ำในบ่อพักลดลง 0.5 m ภายในเวลา 10 min
 • 1 : 0.4 m3/min
 • 2 : 1.6 m3/min
 • 3 : 5.4 m3/min
 • 4 : 6.6 m3/min
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 492 :
 • บ่อพักมีขนาด 3x4x3 m อัตราการไหลเข้า 1.0 m3/min จงหาอัตราการสูบน้ำออกจากบ่อพัก ถ้าระดับน้ำในบ่อพักสูงขึ้น 0.5 m ภายในเวลา 10 min
 • 1 : 0.4 m3/min
 • 2 : 1.6 m3/min
 • 3 : 5.4 m3/min
 • 4 : 6.6 m3/min
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 630 : 7. Nutrients Removal
ข้อที่ 493 :
 • กระบวน Denitrification ต้องการอะไร
 • 1 : การเติมอากาศมากๆ
 • 2 : ไม่ต้องเติมอากาศเลย
 • 3 : บีโอดีน้อยๆ
 • 4 : TKN มากๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 494 :
 • วิธีใดไม่ใช่วิธีการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย
 • 1 : ammonia stripping
 • 2 : การแลกเปลี่ยนอิออน
 • 3 : การบวนการ nitrification-denitrification
 • 4 : กระบวนการโฟรีดอกซ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 495 :
 • ข้อใดเป็นพารามิเตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบกำจัดไนโตรเจนมากที่สุด
 • 1 : ค่า MLSS
 • 2 : อัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์
 • 3 : อายุตะกอน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 496 :
 • ข้อใดคือผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากขบวนการ Denitrification ในสารประกอบไนเตรท
 • 1 : NO3-
 • 2 : N2
 • 3 : NH3
 • 4 : NO2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 497 :
 • ข้อใดคือผลกระทบของไนโตรเจนที่มีต่อแหล่งน้ำ
 • 1 : ทำให้ค่าความพีเอชสูง
 • 2 : ทำให้สาหร่ายไม่เจริญเติบโต
 • 3 : เกิดแอมโมเนียเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 498 :
 • การเกิดปฏิกิริยา Denitrification ในระบบคลองวนเวียน จะเกิดขึ้นในช่วงใด
 • 1 : Aerobic Zone
 • 2 : Anaerobic Zone
 • 3 : Anoxic Zone
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 499 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge รับน้ำเสียมีค่า BOD = 500 mg/l, TKN = 5 mg/l as N, ปริมาณน้ำเสีย 2,000 ลบ.ม/วัน ทำงานที่อายุตะกอน 20 วัน จงคำนวณหาว่ามีไนโตรเจนพอเพียงหรือไม่ หากจำเป็นต้องใส่เพิ่มจะมีความเข้มข้นที่ต้องเติมเท่าไร
 • 1 : พอเพียง
 • 2 : ไม่พอเพียง ต้องเติม 20 มก./ล.
 • 3 : ไม่พอเพียง ต้องเติม 25 มก./ล.
 • 4 : ไม่พอเพียง ต้องเติม 30 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 500 :
 • กระบวนการ Ammonification คืออะไร
 • 1 : การเปลี่ยน Org-N เป็น NH3-N
 • 2 : การเปลี่ยน NH3-N เป็น NH4+-N
 • 3 : การเปลี่ยน NH3-N เป็น NO3--N
 • 4 : การเปลี่ยน NO3--N เป็น N2-N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 501 :
 • กระบวนการ Nitrification คืออะไร
 • 1 : การเปลี่ยน Org-N เป็น NH3-N
 • 2 : การเปลี่ยน NH3-N เป็น NH4+-N
 • 3 : การเปลี่ยน NH3-N เป็น NO3--N
 • 4 : การเปลี่ยน NO3--N เป็น N2-N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 502 :
 • กระบวนการ Denitrification คืออะไร
 • 1 : การเปลี่ยน Org-N เป็น NH3-N
 • 2 : การเปลี่ยน NH3-N เป็น NH4+-N
 • 3 : การเปลี่ยน NH3-N เป็น NO3--N
 • 4 : การเปลี่ยน NO3--N เป็น N2-N
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 503 :
 • การบำบัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ ใช้หลักการอะไร
 • 1 : ให้แบคทีเรียย่อยฟอสฟอรัสเป็นฟอสเฟต
 • 2 : ให้แบคทีเรียย่อยฟอสฟอรัสเป็นก๊าซ
 • 3 : ให้แบคทีเรียสะสมฟอสฟอรัสในเซลล์
 • 4 : ให้แบคทีเรียย่อยฟอสฟอรัสเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 504 :
 • กระบวนการใดที่สามารถบำบัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพได้
 • 1 : การเติมอากาศให้มาก ๆ
 • 2 : การสลับสภาวะมีออกซิเจนกับไร้ออกซิเจน
 • 3 : การใช้อายุตะกอนสูง ๆ
 • 4 : การใช้ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอนขนาดใหญ่ ๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 505 :
 • การเปลี่ยน NH3-N เป็น NO3--N ใช้จุลชีพกลุ่มใด
 • 1 : Aerobic Heterotroph
 • 2 : Aerobic Autotroph
 • 3 : Anaerobic Heterotroph
 • 4 : Anaerobic Autotroph
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 506 :
 • ตะกอนจากถัง Denitrification ควรมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : จมตัวง่าย
 • 2 : ลอยตัวง่าย
 • 3 : ความเข้มข้นสูง
 • 4 : ความเข้มข้นต่ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 507 :
 • ในการเปลี่ยนแอมโมเนียอิออนเป็นไนไตรท์ใช้แบคทีเรียกลุ่มใด
 • 1 : Autotroph
 • 2 : Nitrosomonas
 • 3 : Nitrobacter
 • 4 : Heterotrophs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 508 :
 • ในการเปลี่ยนไนไตรท์เป็นไนเตรทใช้แบคทีเรียกลุ่มใด
 • 1 : Autotrophs
 • 2 : Nitrosomonas
 • 3 : Nitrobacter
 • 4 : Heterotrophs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 509 :
 • ในการเปลี่ยนแอมโมเนียอิออนเป็นไนเตรทใช้แบคทีเรียที่เรียกรวม ๆ ว่าชนิดใด
 • 1 : Aerobic Bacteria
 • 2 : Nitrifying Bacteria
 • 3 : Denitrifying Bacteria
 • 4 : Chemotrophs
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 510 :
 • ในการเปลี่ยนไนเตรทเป็นก๊าซไนโตรเจนใช้แบคทีเรียที่เรียกรวม ๆ ว่าชนิดใด
 • 1 : Aerobic Bacteria
 • 2 : Nitrifying Bacteria
 • 3 : Denitrifying Bacteria
 • 4 : Anaerobic Bacteria
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 511 :
 • ปฏิกิริยา Denitrification เกิดในสภาวะแวดล้อมแบบใด
 • 1 : Aerobic
 • 2 : Anaerobic
 • 3 : Anoxic
 • 4 : Aerobic และ Anaerobic สลับกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 512 :
 • กระบวนการกำจัดแอมโมเนียโดยการปรับพีเอชให้มีค่า 10.5-11.5 และสเปรย์ผ่านหอสูงเรียกว่า
 • 1 : Breakpoint Chlorination
 • 2 : Air Stripping
 • 3 : Ion Exchange
 • 4 : Ammonia Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 513 :
 • กระบวนการกำจัดแอมโมเนียโดยเติมคลอรีนจนเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนเรียกว่า
 • 1 : Air Stripping
 • 2 : Breakpoint Chlorination
 • 3 : Ion Exchange
 • 4 : Ammonia Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 514 :
 • กระบวนการกำจัดแอมโมเนียโดยให้น้ำผ่าน Resin เพื่อแลกเปลี่ยนประจุแอมโมเนีย อิออนเรียกว่า
 • 1 : Air Stripping
 • 2 : Breakpoint Chlorination
 • 3 : Ion Exchange
 • 4 : Ammonia Reduction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 515 :
 • ระบบ Trickling Filter ที่มีอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่ำ ๆ จะเกิดปฏิกิริยาใดร่วมกับการกำจัดบีโอดี
 • 1 : Nitrification
 • 2 : Denitrification
 • 3 : Stratification
 • 4 : Biochemical Reaction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 516 :
 • ระบบ Nitrification เกิดในสภาวะแวดล้อมแบบใด
 • 1 : Aerobic
 • 2 : Anaerobic
 • 3 : Anoxic
 • 4 : Aerobic และ Anaerobic สลับกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 517 :
 • ระบบ Activated Sludge ที่เดินระบบที่ Sludge Age สูง ๆ จะเกิดปฏิกิริยาใดร่วมกับการกำจัดบีโอดี
 • 1 : Nitrification
 • 2 : Denitrification
 • 3 : Stratification
 • 4 : Biochemical Reaction
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 518 :
 • Nitrification มักเกิดในระบบ Activated Sludge ประเภทใด
 • 1 : Conventional
 • 2 : Complete-mix
 • 3 : Extended Aeration
 • 4 : Step-feed
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 519 :
 • หลักการกำจัดฟอสฟอรัสแบบชีวภาพคืออะไร
 • 1 : เติมอากาศปริมาณมาก ๆ ให้แบคทีเรียจับฟอสฟอรัส
 • 2 : เติมอากาศและสารเคมีร่วมกัน ให้แบคทีเรียจับฟอสฟอรัส
 • 3 : ให้แบคทีเรียผ่านสภาวะ Anaerobic และ Aerobic ทำให้เกิดการคายและจับฟอสฟอรัส
 • 4 : ให้แบคทีเรียผ่านสภาวะ Anaerobic เพื่อจับฟอสฟอรัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 520 :
 • ผลกระทบของการปล่อยแอมโมเนียสู่แหล่งน้ำ คือ
 • 1 : ออกซิเจนลดลง
 • 2 : เกิดสาหร่ายมากขึ้น
 • 3 : เป็นพิษต่อปลา
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 521 :
 • ชื่อระบบบำบัดใดที่กำจัดไนโตรเจนในน้ำ
 • 1 : A/O Process
 • 2 : Ammonia Reduction
 • 3 : Bardenpho
 • 4 : Electrodialysis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 522 :
 • ชื่อระบบบำบัดใดที่กำจัดได้ทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำ
 • 1 : A/O Process
 • 2 : Phosphorus Reduction
 • 3 : Bardenpho
 • 4 : Electrodialysis
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 523 :
 • ระบบ Oxidation Ditch มักเกิดปฏิกิริยาใดร่วมด้วยกับการกำจัดบีโอดี
 • 1 : Nitrification
 • 2 : Denitrification
 • 3 : Stratification
 • 4 : Eutrophication
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 524 :
 • กระบวนการ Nitrification เกิดได้ดีที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำเท่าใด
 • 1 : 1.0 – 2.0 มก./ล.
 • 2 : > 2.0 มก./ล.
 • 3 : < 2.0 มก./ล.
 • 4 : < 0.5 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 525 :
 • กระบวนการ Denitrification กรณีแหล่งคาร์บอนไม่พอเพียง นิยมเติมสารเคมีชนิดใดเป็นแหล่งคาร์บอน
 • 1 : น้ำตาล
 • 2 : Methanol
 • 3 : แป้งมัน
 • 4 : ตะกอนน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 526 :
 • กระบวนการตกตะกอนกำจัดฟอสฟอรัสด้วยปูนขาวจะได้ตะกอนอะไร
 • 1 : Ca5(PO4)3(OH)
 • 2 : Fe(OH)3
 • 3 : AlPO4
 • 4 : FePO4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 527 :
 • กระบวนการตกตะกอนกำจัดฟอสฟอรัสด้วยสารส้มจะได้ตะกอนอะไร
 • 1 : Ca5(PO4)3(OH)
 • 2 : Fe(OH)3
 • 3 : AlPO4
 • 4 : FePO4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 528 :
 • สัดส่วนของปริมาณ BOD : N : P ที่เหมาะกับการเลี้ยงจุลชีพแบบไร้ออกซิเจนคือ
 • 1 : 100 : 5 : 1
 • 2 : 100 : 5 : 0.5
 • 3 : 100 : 1 : 0.5
 • 4 : 100 : 1 : 0.2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 529 :
 • ค่า BOD5/COD เท่ากับ 0.80, ค่า COD/TKN เท่ากับ 30, ค่า TKN/TP เท่ากับ 8 ถามว่าค่า BOD5 : N : P เท่ากับเท่าใด
 • 1 : 100 : 5 : 1
 • 2 : 174 : 8 :1
 • 3 : 186 : 6 :1
 • 4 : 192 : 8 :1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 530 :
 • น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดวัดค่า BOD ในน้ำเสียได้ 350 mg/l และ TKN 30 mg/l หลังจากผ่านการบำบัดโดยระบบเอเอสแล้วพบว่าค่า BODลดลงเหลือ 50 mg/l ควรมี TKN เหลือเท่าใด
 • 1 : 10 mg/l
 • 2 : 15 mg/l
 • 3 : 30 mg/l
 • 4 : 45 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 531 :
 • สารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของสาหร่ายคือข้อใด
 • 1 :  คาร์บอน ไนโตรเจน โพแทสเซียม
 • 2 :  โพแทสเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
 • 3 :  ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน แมกนีเซียม
 • 4 :  แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 532 :
 •  ปรากฏการณ์ไนตริฟิเคชั่นจะเกิดขึ้นในสภาวะใดที่ถังเติมอากาศ
 • 1 :  อายุตะกอน 5 วัน ออกซิเจนละลาย 1 mg/l
 • 2 :  อายุตะกอน 10 วัน ออกซิเจนละลาย 2 mg/l
 • 3 :  อายุตะกอน 20 วัน ออกซิเจนละลาย 1 mg/l
 • 4 :  อายุตะกอน 40 วัน ออกซิเจนละลาย 2 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 533 :
 • ในปฏิกิริยาไนตริฟิเคชั่นควรเติมสารเคมีชนิดใดเพื่อปรับค่าพีเอชให้เหมาะสม
 • 1 :  NaOH
 • 2 :  NaCl
 • 3 :  H2SO4
 • 4 :  HCl
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 534 :
 • ในปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชั่นควรเติมสารเคมีชนิดใดเพื่อปรับค่าพีเอชให้เหมาะสม
 • 1 :  NaOH
 • 2 :  NaCl
 • 3 :  H2SO4
 • 4 :  ไม่ต้องเติมสารใดๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
สภาวิศวกร