สภาวิศวกร

สาขา : โยธา

วิชา : Photogrammetry

เนื้อหาวิชา : 575 : Basic concepts of photogrammetry
ข้อที่ 1 :
 • ระบบพิกัดภาพถ่าย (Photo Coordinate system) มีจุดศูนย์กำเนิดอยู่ที่ใด

 • 1 : Lower left fiducial mark
 • 2 : Upper left fiducial mark
 • 3 : Fiducial center
 • 4 : Principle Point
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 :
 • จากนิยาม การสำรวจด้วยภาพถ่าย สามารถแบ่งลักษณะเฉพาะของงานสำรวจด้วยภาพถ่าย ได้อะไรบ้าง
 • 1 : การบันทึกภาพ (Recording) และรูปแบบ (Pattern) ของภาพ
 • 2 : การบันทึกภาพ (Acquisition) และการวิเคราะห์ภาพถ่าย(Analytic)
 • 3 : การวัดภาพ (Metric Photogrammetry) และงานสำรวจที่เกี่ยวกับการแปลภาพถ่าย (Interpretative Photogrammety)
 • 4 : การอ่านภาพถ่าย (Photographic reading) และการแปลภาพถ่าย (Photo Interpretation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 3 :
 • การแบ่งประเภทของภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photography)ตามลักษณะการบันทึกภาพ แบ่งได้เป็นอะไรบ้าง
 • 1 : ภาพถ่ายภาคพื้นดิน (Terrestrial Photographs) และภาพถ่ายดิ่ง (Vertical Photographs)
 • 2 : ภาพถ่ายดิ่ง (Vertical Photographs) และภาพถ่ายเอียง (Tilted Photographs)
 • 3 : ภาพถ่ายภาคพื้นดิน (Terrestrial Photographs) และภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photography)
 • 4 : ภาพถ่ายดิ่ง (Vertical Photographs) , ภาพถ่ายเอียง (Tilted Photographs) และภาพถ่ายเฉียง (Oblique Aerial Photo)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 4 :
 • ส่วนซ้อน (Overlap) คืออะไร
 • 1 : การถ่ายภาพให้ครอบคลุมพื้นที่เหลื่อมกันบางส่วนตามแนวบิน
 • 2 : การถ่ายภาพให้ครอบคลุมพื้นที่เหลื่อมกับแนวบินข้างเคียง
 • 3 : การถ่ายภาพสามมิติ
 • 4 : ภาพคู่สามมิติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 5 :
 • ส่วนเกย (Side Lap) คืออะไร
 • 1 : การถ่ายภาพให้ครอบคลุมพื้นที่เหลื่อมกันบางส่วนตามแนวบิน
 • 2 : การถ่ายภาพให้ครอบคลุมพื้นที่เหลื่อมกับแนวบินข้างเคียง
 • 3 : การถ่ายภาพสามมิติ
 • 4 : ภาพคู่สามมิติ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 6 :
 • ประโยชน์ของงานสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการนำมาประยุกต์ใช้ไม่เกี่ยวข้องกับงานในด้านใดบ้าง
 • 1 : งานทำแผนที่ภูมิประเทศ และงานรังวัดที่ดิน
 • 2 : งานด้านการวางแผนและออกแบบทางหลวง และงานวิศวกรรมต่างๆ
 • 3 : งานจัดการด้านการจราจรและสอบสวนอุบัติเหตุ ตลอดถึงงานทางการแพทย์
 • 4 : งานจัดทำแผนที่สำมะโนประชากร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 7 :
 • ช่วงคลื่นที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้อยู่ในช่วงใด
 • 1 : 0.2 - 0.6 ไมโครเมตร
 • 2 : 0.5 - 0.9 ไมโครเมตร
 • 3 : 0.4 - 0.7 ไมโครเมตร
 • 4 : 0.4 - 0.5 ไมโครเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 8 :
 • ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับความยาวโฟกัสของกล้อง เมื่อต้องการถ่ายภาพที่มีมาตราส่วนเดียวกันให้ครอบคลุมพื้นที่เท่าๆ กันหรือให้มีมาตราส่วนเดียวกัน
 • 1 : ความยาวโฟกัสมากกว่า ให้ความคมชัดของภาพน้อยกว่า
 • 2 : ความยาวโฟกัสมากกว่า เกิดความคลาดเคลื่อนทางดิ่งสูงกว่า
 • 3 : ความยาวโฟกัสน้อยกว่า บินถ่ายภาพสูงกว่า
 • 4 : ความยาวโฟกัสมากกว่า ทำให้เกิด relief displacement มากกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศขนาด 9"x9" ใช้งานกับกล้องถ่ายภาพมีความยาวโฟกัส 6" มุมทัศนียภาพของกล้อง Field of View (Ω) มีขนาดเท่าไร
 • 1 : 90.127 องศา
 • 2 : 91.224 องศา
 • 3 : 92.124 องศา
 • 4 : 93.372 องศา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 10 :
 • ลักษณะการฉายของภาพถ่ายทางอากาศในระหว่างการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศตรงกับข้อใด
 • 1 : Isometric Projection
 • 2 : Perspective Projection
 • 3 : Oblique Projection
 • 4 : Orthographic Projection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 11 :
 • คุณลักษณะแผนที่ (Map) มีคุณสมบัติตรงกับภาพถ่ายชนิดใดต่อไปนี้มากที่สุด
 • 1 : ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph)
 • 2 : ภาพถ่ายภาคพื้นดิน (Terrestrial Photograph)
 • 3 : ภาพถ่ายปรับแก้ความเอียง (Rectified Photograph)
 • 4 : ภาพถ่ายออร์โธ (Ortho Photograph)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 12 :
 • ข้อใดเป็นความจริงที่สุดเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางอากาศให้มีส่วนซ้อนมากกว่าร้อยละ 50
 • 1 : เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดของการนำร่องเครื่องบิน
 • 2 : ต้องการจำนวนภาพถ่ายทางอากาศที่มากกว่าปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในอนาคต
 • 3 : เพื่อการรังวัดภาพถ่ายในลักษณะสามมิติซึ่งให้ความถูกต้องสูง
 • 4 : เพื่อต้องการนำภาพถ่ายที่ได้มาต่อกันเป็นแผนที่ภาพต่อ (Aerial Mosaic)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 :
 • การถ่ายภาพถ่ายทางอากาศในลักษณะใดที่นิยมใช้ในการสร้างแผนที่ภูมิประเทศในทางปฎิบัติ
 • 1 : ภาพถ่ายดิ่ง (Vertical photograph)
 • 2 : ภาพถ่ายเฉียงต่ำ (Low oblique photograph)
 • 3 : ภาพาถ่ายเฉียงสูง (High oblique photograph)
 • 4 : ภาพถ่ายมุมทแยง (Convergence angle pair photographs)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 :

 • 1 : มีจำนวนจุดภาพ 5,000 จุด ต่อ เมตร
 • 2 : มีจำนวนจุดภาพ 50,000 จุด ต่อ เมตร
 • 3 : มีจำนวนจุดภาพ 500,000 จุด ต่อ เมตร
 • 4 : มีจำนวนจุดภาพ 5,000,000 จุด ต่อ เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • ความละเอียดถูกต้องของการวัดค่าพิกัดบนภาพถ่ายทางอากาศสำหรับงานรังวัดด้วยภาพเป็นเท่าใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 :

 • ภาพถ่ายทางอากาศสีขนาด 9″x9″  เมื่อทำการ Scan ที่ความละเอียด 15 μm. แบบ RBG ขนาด 8 bit per Band จะใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลชนิดไม่มีการบีบอัดประมาณ

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 17 :
 • Computer ที่ใช้ในการทำงานกับ Software ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อแสดงภาพ 3 มิติ โดยมากจำเป็นต้องมีคุณลักษณะพิเศษในการทำงาน คือ
 • 1 : Graphic Card สำหรับ แสดงผล 3 มิติ รองรับ 3D Max หรือ SketchUp
 • 2 : Graphic Card สำหรับ แสดงผล 3 มิติ รองรับ Open GL หรือ DirectX
 • 3 : Graphic Card สำหรับ แสดงผล 3 มิติ รองรับ Doom 3 หรือ ARMA II
 • 4 : Graphic Card สำหรับ แสดงผล 3 มิติ รองรับ Photoshop หรือ Paint Pns
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 18 :
 • กล้อง “RC30” เป็นกล้องถ่ายภาพทางอากาศที่ได้รับความนิยมมากและมีการใช้ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศในประเทศไทยบ่อย กล้องดังกล่าวผลิตโดยผู้ผลิตใด

 • 1 : Zeiss/Intergraph
 • 2 : Leica/Wild
 • 3 : Nikon
 • 4 : Pentax
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 19 :
 • กล้อง “RMK TOP” เป็นกล้องถ่ายภาพทางอากาศที่ได้รับความนิยมมากและมีการใช้ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศในประเทศไทยบ่อย กล้องดังกล่าวผลิตโดยผู้ผลิตใด
 • 1 : Zeiss/Intergraph
 • 2 : Leica/Wild
 • 3 : Nikon
 • 4 : Pentax
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศถ่ายด้วยกล้องความยาวโฟกัส 152.4 มม. ขณะถ่ายที่ความสูง 5000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล เกิดเอียง 3 องศาจากแนวดิ่ง จงคำนวณมาตราส่วนภาพถ่ายที่ตำแหน่งจุด principle point
 • 1 : 1:30,000
 • 2 : 1:30,500
 • 3 : 1:32,850
 • 4 : 1:32,810
 • 5 : 1:35,540
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศถ่ายด้วยกล้องความยาวโฟกัส 152.4 มม. ขณะถ่ายที่ความสูง 5000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล เกิดเอียง 3 องศาจากแนวดิ่ง จงคำนวณมาตราส่วนภาพถ่ายที่ตำแหน่งจุดซึ่งอยู่ห่างจากจุด principle point 11.63 มม. ทางด้านบนของการเอียง
 • 1 : 1:32,250
 • 2 : 1:33,080
 • 3 : 1:34,170
 • 4 : 1:35,340
 • 5 : 1:36,450

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 22 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศถ่ายด้วยกล้องความยาวโฟกัส 152.4 มม. ขณะถ่ายที่ความสูง 5000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล เกิดเอียง 3 องศาจากแนวดิ่ง จงคำนวณมาตราส่วนภาพถ่ายที่ตำแหน่งจุดซึ่งอยู่ห่างจากจุด principle point 11.63 มม. ทางด้านล่างของการเอียง
 • 1 : 1:31,550
 • 2 : 1:32,820
 • 3 : 1:33,750
 • 4 : 1:34,620
 • 5 : 1:35,590

 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 23 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศถ่ายด้วยกล้องความยาวโฟกัส 305.2 มม. ขณะถ่ายที่ความสูง 5000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล เกิดเอียง 3 องศาจากแนวดิ่ง จงคำนวณมาตราส่วนภาพถ่ายที่ตำแหน่งจุด principle point

 • 1 : 1:15,230
 • 2 : 1:16,410
 • 3 : 1:17,820
 • 4 : 1:18,110
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศถ่ายด้วยกล้องความยาวโฟกัส 305.2 มม. ขณะถ่ายที่ความสูง 5000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล เกิดเอียง 3 องศาจากแนวดิ่ง จงคำนวณมาตราส่วนภาพถ่ายที่ตำแหน่งจุดซึ่งอยู่ห่างจากจุด principle point 11.63 มม. ทางด้านบนของการเอียง


 • 1 : 1:16,450
 • 2 : 1:17,230
 • 3 : 1:18,710
 • 4 : 1:19,340
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 25 :


 • 1 : เทียบเท่ากับ 1,270 dot per inch (dpi)
 • 2 : เทียบเท่ากับ 1,350 dot per inch (dpi)
 • 3 : เทียบเท่ากับ 1,420 dot per inch (dpi)
 • 4 : เทียบเท่ากับ 1,600 dot per inch (dpi)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศสีขนาด 9″x9″  เมื่อทำการ Scan ที่ความละเอียด 15 μm. แบบ grey-scale ขนาด 8 bit per Band จะใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลชนิดไม่มีการบีบอัดประมาณ


 • 1 : 198 MByte
 • 2 : 207 MByte
 • 3 : 222 MByte
 • 4 : 232 MByte
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 27 :
 • ปัจจุบัน กรมแผนที่ทหารทำการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการปรับปรุงแผนที่ภูมิประเทศด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศดิจิทัลที่ทันสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กล้องดังกล่าวมีชื่อว่าอะไร

 • 1 : TMC หรือ Thematic Modular Camera
 • 2 : TMC หรือ Thematic Mapping Camera
 • 3 : DMC หรือ Digital Mapping Camera
 • 4 : DMC หรือ Digital Modular Camera
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
เนื้อหาวิชา : 576 : Cameras and photography
ข้อที่ 28 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศมีคุณลักษณะการฉายแผนที่ (Projection) แบบใด
 • 1 : Conformal Projection.
 • 2 : Orthographic Projection.
 • 3 : Perspective Projection.
 • 4 : Cylindrical Projection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 29 :
 • จงคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจาก Radial Lens Distortion ของเลนส์ที่ตำแหน่งห่างจากจุด Principle Point 100 มิลลิเมตร โดยมีค่าพารามิเตอร์จากการวัดสอบดังนี้ k1=3.47222E-9 mm^-2, k2=1.20563E-13 mm^-4, k3=0.0 mm^-6
 • 1 : 0.0042 มิลลิเมตร
 • 2 : 0.0047 มิลลิเมตร
 • 3 : 0.0039 มิลลิเมตร
 • 4 : 0.0056 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 30 :
 • ในกล้องถ่ายภาพทางอากาศแบบกรอบชนิดเลนส์เดียว คำว่ามุมทัศนียภาพ (Angular File of View) หมายถึงข้อใด
 • 1 : มุมที่จุดขั้วหลังของเลนส์กล้อง ที่รองรับโดยความกว้างของภาพถ่าย
 • 2 : มุมที่จุดขั้วหลังของเลนส์กล้อง ที่รองรับโดยเส้นทแยงมุมของภาพถ่าย
 • 3 : มุมที่จุดขั้วหลังของเลนส์กล้อง ที่ครอบคลุมพื้นที่ถ่ายภาพ
 • 4 : มุมที่จุดขั้วหลังของเลนส์กล้อง ที่รองรับความสูงบินขณะถ่ายภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 31 :
 • เมื่อกล่าวถึงเครื่องหมายดัชนีภาพถ่าย (Fiducial mark) ข้อใดเป็นความเข้าใจที่ผิด
 • 1 : เครื่องหมายที่อยู่กึ่งกลางแต่ละด้านบนระนาบดโฟกัสของกล้องถ่ายภาพทางอากาศ
 • 2 : เครื่องหมายที่อยู่ที่มุมทั้งสี่ บนระนาบโฟกัสของกล้องถ่ายภาพทางอากาศ
 • 3 : เครื่องหมายที่ถูกถ่ายลงบนเนกาทีป ขณะทำการถ่ายภาพ
 • 4 : จุดกึ่งกลางดัชนีภาพถ่ายจะอยู่ตรงกลางภาพพอดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 :
 • จุดมุขยสำคัญ (Principal Point) ของภาพถ่ายคือ
 • 1 : จุดตัดกันของเส้นเชื่อมเครื่องหมายดัชนีที่อยู่ตรงกันข้าม
 • 2 : จุดที่แกนกล้องถ่ายภาพตัดพื้นดิน
 • 3 : จุดกึ่งกลางเลนส์กล้องถ่ายภาพทางอากาศในแนวตั้งฉากบนระนาบภาพ
 • 4 : จุดที่ระยะโฟกัสชัดที่สุดบนระนาบรับภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 :
 • ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายภาพทางอากาศแบบกรอบ (Frame Cameras) มีอะไรบ้าง
 • 1 : เลนส์ (Lens) แว่นกรองแสง (Filter) ชัตเตอร์ (Shutter) และกะบัง (Diaphragm)
 • 2 : แมกกาซีน (Magazin) ตัวกล้อง (Camera Body) ส่วนประกอบของกรวยเลนส์ (Lens Cone Assembly)
 • 3 : ระนาบโฟกัส (Focal Plane) เครื่องหมายดัชนี (Fiducial mark) จุดมุขยสำคัญ (Pricapal Point)
 • 4 : ไม้มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 :
 • หากต้องการถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไป เพื่อให้ได้ภาพที่มีความสว่างลดน้อยลง ควรทำอย่างไร
 • 1 : ใช้ความเร็ว shutter สูง และลดขนาดเส้นผ่านศูนย์ของ diaphram
 • 2 : ใช้ความเร็ว shutter สูง และเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์ของ diaphram
 • 3 : ใช้ความเร็ว shutter ต่ำ และลดขนาดเส้นผ่านศูนย์ของ diaphram
 • 4 : ใช้ความเร็ว shutter ต่ำ และเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์ของ diaphram
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 :
 • กล้องภาพถ่ายทางอากาศที่ประกอบเข้ากับชุดเลนส์มุมกว้าง (Wide-angel: WA) มีมุมทัศนียภาพ (Fill-of-View: FOV) เท่ากับข้อใด
 • 1 : FOV > 75 องศา
 • 2 : 75 องศา < FOV < 100 องศา
 • 3 : FOV > 100 องศา
 • 4 : FOV = 100 องศา เท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศขนาด 23 x 23 เซนติเมตรถูกนำมาสแกนให้เป็นภาพดิจิตอล และมีความละเอียดจุดภาพ 25 ไมครอน จงหาจำนวนจุดภาพทั้งหมดของภาพ
 • 1 : 2300 x 2300 จุดภาพ
 • 2 : 4600 x 4600 จุดภาพ
 • 3 : 9200 x 9200 จุดภาพ
 • 4 : 18400 x 18400 จุดภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศขนาด 23 x 23 เซนติเมตร ถูกนำมาสแกนให้เป็นภาพดิจิตอล และมีความละเอียดจุดภาพ 15 ไมครอน จงหาจำนวนจุดภาพทั้งหมดของภาพดิจิตอลที่ได้
 • 1 : 4667 x 4667 จุดภาพ
 • 2 : 9200 x 9200 จุดภาพ
 • 3 : 15333 x 15333 จุดภาพ
 • 4 : 2333 x 2333 จุดภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 :
 • ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศเพื่อทำแผนที่ มีการใช้วัสดุหลายชนิดในระหว่างกระบวนการทำงาน จงเรียงลำดับของความถูกต้องของการรังวัดบนวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ จากมากไปน้อย
 • 1 : เนกาทีฟ กระดาษโปรไมด์ ไดอะพอซิทีฟ
 • 2 : กระดาษโปรไมด์ เนกาทีฟ ไดอะพอซิทีฟ
 • 3 : เนกาทีฟ ไดอะพอซิทีฟ กระดาษโปรไมด์
 • 4 : ไดอะพอซิทีฟ เนกาทีฟ กระดาษโปรไมด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 :
 • สำหรับกล้องถ่ายภาพทางอากาศที่มีความยาวโฟกัสเป็น 6 นิ้ว ภาพถ่ายขนาด 9 x 9 นิ้วจะมีมุมทัศนียภาพ (Field of view) เป็นเท่าใด
 • 1 : 53.3324
 • 2 : 54.2762
 • 3 : 55.8767
 • 4 : 56.9241
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 40 :
 • สำหรับภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ในการสร้างแผนที่ภูมิประเทศโดยอาศัยเครื่องเขียนแผนที่สามมิติ (Stereo plotter) จะได้จากกล้องถ่ายภาพทางอากาศชนิดใด
 • 1 : กล้องถ่ายภาพแบบกรอบชนิดเลนส์เดี่ยว (Single lens frame camera)
 • 2 : กล้องถ่ายภาพแบบกรอบชนิดหลายเลนส์ (Multi lens camera)
 • 3 : กล้องถ่ายภาพมุมกว้าง (Panoramic camera)
 • 4 : กล้องถ่ายภาพแบบแถบ (Strip camera)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 41 :
 • จุดมุขยสำคัญ (Principal point) ของภาพถ่ายสามารถหาได้โดยวิธีการใด
 • 1 : จุดตัดของเส้นเชื่อมจุดดัชนี (Fiducial mark)
 • 2 : ได้จากกระบวนการวัดสอบกล้อง (Camera calibration)
 • 3 : จุดตัดของครึ่งหนึ่งจากขนาดของภาพถ่ายที่ปรากฏ
 • 4 : ตำแหน่งกึ่งกลางภาพถ่ายโดยการประมาณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 42 :
 • เมื่อต้องการสแกนภาพถ่ายทางอากาศให้มีขนาดของจุดภาพ 25 ไมครอน อยากทราบว่าจำเป็นต้องสแกนภาพถ่ายด้วยความละเอียดกี่ จุดต่อนิ้ว (Dpi) จึงจะเทียบเท่ากัน
 • 1 : 606 dpi
 • 2 : 808 dpi
 • 3 : 1,016 dpi
 • 4 : 2,440 dpi
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 43 :
 • ภาพถ่ายขนาด 9 x 9 นิ้ว (230 x 230 มิลลิเมตร) ถูกสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียด 15 ไมครอน ภาพถ่ายนี้จะมีขนาดกี่จุดภาพ (Pixel)
 • 1 : 1,533 x 1,533 pixels
 • 2 : 12,333 x 12,333 pixels
 • 3 : 15,333 x 15,333 pixels
 • 4 : 18,333 x 18,333 pixels
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 44 :
 • ถ้าต้องการภาพถ่ายทางอากาศมีมาตราส่วน ประมาณ 1: 25,000 ใช้กล้องมีเลนส์ ที่มีความยาวโฟกัส 150 มิลลิเมตร จะต้องบินที่ความสูงประมาณ
 • 1 : 3,750 เมตร จากพื้นดิน
 • 2 : 3,500 เมตร จากพื้นดิน
 • 3 : 4,250 เมตร จากพื้นดิน
 • 4 : 4,000 เมตร จากพื้นดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 45 :
 • การวัดสอบ (Calibration) จุดดัชนีดัชนีภาพต้องกระทำอยู่เสมอๆตามความจำเป็น แต่มีข้อใดที่ไม่สมควรกระทำ
 • 1 : ต้องวัดสอบทุกๆ ปี
 • 2 : ต้องวัดสอบทุกๆ ครั้งที่เริ่มโครงการขนาดใหม่
 • 3 : ต้องวัดสอบทุกๆ เดือน
 • 4 : ต้องวัดสอบเมื่อสงสัยหรือมีปัญหา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 46 :
 • เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) ของกล้องถ่ายภาพทางอากาศมีความยาวโฟกัสประมาณ
 • 1 : 305 mm.
 • 2 : 153 mm.
 • 3 : 100 mm.
 • 4 : 50 mm.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 47 :
 • reseau plate ใช้ในการตรวจแก้ค่าพิกัดภาพ เนื่องมาจากสาเหตุใด
 • 1 : การยืดหดของฟิลม์
 • 2 : ความเพี้ยนของเลนส์
 • 3 : ระบบดูดฟิลม์ให้เรียบไม่ทำงาน
 • 4 : ข้อ 1 และ 2
 • 5 : ข้อ 1 และ 3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 48 :
 • ในการประมวลผลภาพเพื่อผลิตแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยระบบ Digital photogrammetry หากระบบบันทึกภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้เป็นชนิดฟิล์ม ดังนั้นภาพดิจิตอลที่จะนำมาใช้ควรสแกนมาจากภาพถ่ายทางอากาศที่บันทึกบนวัสดุใด เพื่อให้การผลิตมีความละเอียดถูกต้องสูงสุด
 • 1 : ฟิล์มเนกาทีฟ
 • 2 : ไดอะพอซิทีฟ
 • 3 : ไดอะเนกาทีฟ
 • 4 : กระดาษโปรไมด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
เนื้อหาวิชา : 577 : Flight planning
ข้อที่ 49 :
 • ในการวางแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศ โดยทั่วไปจะต้องการภาพถ่ายที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
 • 1 : เป็นภาพที่เอียงออกจากแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 5 องศา
 • 2 : เป็นภาพถ่ายที่บันทึกได้เป็นภาพสีเท่านั้น
 • 3 : เป็นภาพถ่ายที่มีส่วนซ้อน (End Lap) 65 % และส่วนเกย (Side Lap) 30%
 • 4 : เป็นภาพถ่ายที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพพร้อมเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสไปพร้อมกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • อัตราส่วนฐานถ่ายภาพต่อความสูง (Base-height ratio) คือ
 • 1 : อัตราส่วนของระยะฐานตาต่อความสูงของเครื่องบิน
 • 2 : อัตราส่วนของระยะห่างในอากาศของภาพคู่ซ้อนต่อระดับบินเหนือพื้นดิน
 • 3 : อัตราส่วนของระยะห่างในอากาศของภาพคู่ซ้อนต่อระดับบินเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
 • 4 : อัตราส่วนของระยะฐานตาต่อระยะโฟกัสของกล้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 51 :

 • 1 : 50 %
 • 2 : 55 %
 • 3 : 60 %
 • 4 : 65 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 52 :
 • ในการจัดรูปจำลองสามมิติจากคู่ภาพ 1 คู่ เพื่อให้แบบจำลองมีมาตราส่วนและมีระดับความถูกต้อง ทำให้เราสามารถวัดพิกัดจุดใดๆ ได้ในสามมิติ จำนวนจุดควบควบคุมทางทฤษฎีควรมีอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : จุดควบคุมทางราบ 4 จุด และทางดิ่ง 5 จุด
 • 2 : จุดควบคุมทางราบ 3 จุด และทางดิ่ง 4 จุด
 • 3 : จุดควบคุมทางราบ 2 จุด และทางดิ่ง 3 จุด
 • 4 : จุดควบคุมทางราบ 1 จุด และทางดิ่ง 2 จุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 53 :
 • จงหาระยะครอบคลุมบนพื้นดินสำหรับส่วนซ้อนของภาพถ่ายทางอากาศในแนวบินและส่วนซ้อนด้านข้างระหว่างแนวบิน จากการถ่ายภาพทางอากาศขนาด 23 x 23 เซนติเมตร และมีมาตราส่วน 1:25000 เมื่อกำหนดระยะ overlap = 60% และ sidelap = 30%
 • 1 : ระยะบนพื้นดินทางด้านหน้า = 5750 เมตร และด้านข้าง = 3450เมตร
 • 2 : ระยะบนพื้นดินทางด้านหน้า = 3450 เมตร และด้านข้าง = 1725 เมตร
 • 3 : ระยะบนพื้นดินทางด้านหน้า = 1725 เมตร และด้านข้าง = 5750 เมตร
 • 4 : ระยะบนพื้นดินทางด้านหน้า = 3450 เมตร และด้านข้าง = 2450 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 54 :

 • 1 : 1.905
 • 2 : 6.300
 • 3 : 0.233
 • 4 : 0.525
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • ความยาวโฟกัสของเลนส์ มีผลต่อความละเอียดถูกต้องในการผลิตแผนที่ภาพออร์โธ ในประเด็นใดมากที่สุด
 • 1 : มาตราส่วนภาพถ่าย
 • 2 : ความสูงเครื่องบิน
 • 3 : เนื้อที่ครอบคลุมของภาพถ่าย
 • 4 : การลดผลกระทบจากความสูงต่างของพื้นที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 56 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศขนาด 9 x 9 นิ้ว ถ่ายที่ความสูงบิน 12,000 ฟุตเหนือระดับอ้างอิง ด้วยกล้องถ่ายภาพที่มีความยาวโฟกัส 6 นิ้ว อยากทราบว่าระยะห่างของฐานถ่ายภาพในอากาศ (Air base; B) จะเป็นเท่าไหร่เมื่อมีส่วนซ้อนร้อยละ 65
 • 1 : 525 ฟุต
 • 2 : 975 ฟุต
 • 3 : 6,300 ฟุต
 • 4 : 11,700 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 57 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศขนาด 9 x 9 นิ้ว ถ่ายที่ความสูงบิน 12,000 ฟุตเหนือระดับอ้างอิง ด้วยกล้องถ่ายภาพที่มีความยาวโฟกัส 6 นิ้ว อยากทราบว่าระยะห่างระหว่างแนวบินในอากาศ (b') จะเป็นเท่าไหร่เมื่อมีส่วนซ้อนด้านข้าง(side-lap) ร้อยละ 30

   

 • 1 : 12,600 ฟุต
 • 2 : 450 ฟุต
 • 3 : 1050 ฟุต
 • 4 : 5,400 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 :
 • พื้นที่โครงการขนาดกว้าง 10 กิโลเมตรในแนวตะวันออก-ตก ยาว 20 กิโลเมตร ในแนวเหนือ-ใต้ ต้องการภาพถ่ายมาตราส่วน 1/6,000 โดยใช้กล้องที่มีความยาวโฟกัส 152.4 มิลลิเมตร ขนาดภาพถ่าย 230 x 230 มิลลิเมตร กำหนดแนวบินในแนวเหนือ-ใต้และแนวแรกอยู่ที่ขอบของพื้นที่โครงการและถ่ายภาพให้มีร้อยละของส่วนซ้อนเป็น 65 และร้อยละของส่วนเกยเป็น 35 ให้ทำการถ่ายภาพเผื่อในแตละแนวบิน 4 ภาพ จงหาจำนวนภาพถ่ายแต่ละในแนวบิน
 • 1 : 11 ภาพ
 • 2 : 15 ภาพ
 • 3 : 46 ภาพ
 • 4 : 48 ภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 59 :
 • พื้นที่โครงการขนาดกว้าง 10 กิโลเมตรในแนวตะวันออก-ตก ยาว 20 กิโลเมตร ในแนวเหนือ-ใต้ ต้องการภาพถ่ายมาตราส่วน 1/6,000 โดยใช้กล้องที่มีความยาวโฟกัส 152.4 มิลลิเมตร ขนาดภาพถ่าย 230 x 230 มิลลิเมตร กำหนดแนวบินในแนวเหนือ-ใต้และแนวแรกอยู่ที่ขอบของพื้นที่โครงการและถ่ายภาพให้มีร้อยละของส่วนซ้อนเป็น 65 และร้อยละของส่วนเกยระหว่างแนวบินเป็น 35 ให้ทำการถ่ายภาพเผื่อในแต่ละแนวบิน 4ภาพ จงหาจำนวนแนวบิน
 • 1 : 10 แนวบิน
 • 2 : 12 แนวบิน
 • 3 : 21 แนวบิน
 • 4 : 22 แนวบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 60 :
 • พื้นที่โครงการขนาดกว้าง 15 กิโลเมตรในแนวตะวันออก-ตก ยาว 15 กิโลเมตร ในแนวเหนือ-ใต้ ต้องการภาพถ่ายมาตราส่วน 1/10,000 โดยใช้กล้องที่มีความยาวโฟกัส 152.4 มิลลิเมตร ขนาดภาพถ่าย 230 x 230 มิลลิเมตร กำหนดแนวบินในแนวเหนือ-ใต้และแนวแรกอยู่ที่ขอบของพื้นที่โครงการและถ่ายภาพให้มีร้อยละของส่วนซ้อนเป็น 60 และร้อยละของส่วนเกยเป็น 30 ให้ทำการถ่ายภาพเผื่อในแต่ละแนวบิน 4 ภาพ จงหาจำนวนภาพทั้งหมด
 • 1 : 152 ภาพ
 • 2 : 170 ภาพ
 • 3 : 189 ภาพ
 • 4 : 210 ภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 61 :
 • ในการวางแผนโครงการบินถ่ายภาพทางอากาศโครงการหนึ่งที่ต้องการภาพถ่ายมาตราส่วน 1/6,000 ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพที่มีความยาวโฟกัส 152.4 มิลลิเมตร ขนาดภาพถ่าย 230 x 230 มิลลิเมตร ให้มีร้อยละของส่วนซ้อนเท่ากับ 60 สำหรับการบินถ่ายภาพที่ความเร็ว190 กิโลเมตร/ชั่วโมง จงคำนวณหาช่วงเวลาที่ใช้ในการกำหนดการเปิดถ่ายดังกล่าว
 • 1 : 10.459 วินาที
 • 2 : 11.459 วินาที
 • 3 : 12.459 วินาที
 • 4 : 13.459 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 62 :
 • จงคำนวณจำนวนภาพถ่ายมาตราส่วน 1:15,000 ความยาวโฟกัส 150 มิลลิเมตรซึ่งส่วนซ้อน 60% ส่วนเกย 30% ที่ต้องการใช้งานในพื้นที่โครงการขนาด 40 x 40 ตารางกิโลเมตร กำหนดให้เผื่อรูปในแต่ละแนวบิน ละ 4 รูป
 • 1 : 135 ใบ
 • 2 : 144 ใบ
 • 3 : 362 ใบ
 • 4 : 589 ใบ
 • 5 : 627 ใบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 63 :
 • จงหามาตราส่วนของภาพถ่าย เมื่อทำการบินที่ความสูง 2,500 เมตร สำหรับกล้องประกอบเลนส์ชนิด Normal Angle จากพื้นดิน
 • 1 : 1: 8,000
 • 2 : 1: 8,200
 • 3 : 1: 8,666
 • 4 : 1: 9,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 64 :
 • ในการบินถ่ายภาพเพื่อใช้ในการทำแผนที่ภูมิประเทศ นิยมบินถ่ายให้เกิด Over Lap ในแนวบิน คิดเป็นระยะห่างอย่างน้อยเท่าใด
 • 1 : 30 %
 • 2 : 50 %
 • 3 : 50 %
 • 4 : 60 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 65 :
 • ในการบินถ่ายภาพโดยทั่วไป จะทำการบินถ่ายให้เกิด Side Lap หรือส่วนซ้อนระหว่างแนวบินประมาณ
 • 1 : 10 %
 • 2 : 25 %
 • 3 : 40 %
 • 4 : 50 %
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 66 :
 • หน่วยงานใดของประเทศไทยที่ทำหน้าที่บินถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศและนำมาผลิตเป็นแผนที่ภูมิประเทศ สำหรับการพัฒนาประเทศ
 • 1 : กรมการลาดตระเวนทางอากาศ
 • 2 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • 3 : กรมการบินพลเรือน
 • 4 : กรมแผนที่ทหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 67 :
 • หากท่านต้องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (High-resolution satellite imageries) ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ท่านควรติดต่อหน่วยงานใดเพื่อขอรับบริการ
 • 1 : กรมการลาดตระเวนทางอากาศ
 • 2 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • 3 : กรมการบินพลเรือน
 • 4 : กรมแผนที่ทหาร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 578 : Geometry of photograph
ข้อที่ 68 :
 • หลักการของ Collinearity Condition เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใด
 • 1 : Image Point, Principle Point, Object Point
 • 2 : Principle Point, Fiducial Center, Image Point.
 • 3 : Image Point, Fiducial Center, Fiducial Mark.
 • 4 : Object Point, Perspective Center, Image Point.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 69 :
 • ถังเก็บน้ำปรากฎบนภาพถ่ายทางอากาศซึ่งบินถ่ายที่ความสูง 2500 เมตรจากระดับน้ำทะเล วัดระยะจากฐานถังเก็บน้ำใบแรกไปยังจุดศูนย์กลางภาพถ่ายได้ 8.35 เซนติเมตร ถ้าถังตั้งอยู่ในระดับความสูง120 เมตรจากระดับน้ำทะเล จงคำนวณระยะ relief displacement ของถังเพื่อการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องของถัง
 • 1 : 4.21 มิลลิเมตร
 • 2 : 4.45 มิลลิเมตร
 • 3 : 4.05 มิลลิเมตร
 • 4 : 5.15 มิลลิเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 70 :
 • พิกัดภาพถ่ายดิ่งจากการวัดแบบมองภาพเดี่ยว (Monoscopic) มีระบบตัวอ้างอิงสำหรับสำหรับพิกัดภาพอย่างไร
 • 1 : ใช้ระบบแกนพิกัดฉากที่เกิดจากเส้นโยงเครื่องหมายดัชนีที่อยู่กึ่งกลางด้านทั้งสี่
 • 2 : เส้นโยงเครื่องหมายดัชนี (Fiducial Line) ที่อยู่เกือบขนานกับแนวบินเป็นแกน X
 • 3 : จุดกำเนิดของระบบพิกัดคือจุดตัดกันของเส้นโยงเครื่องหมายดัชนี
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 :
 • คุณลักษณะสำคัญเชิงเรขาคณิตของภาพถ่ายดิ่ง (Vertical Photography) ทางอากาศประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • 1 : ระบบแกนพิกัดของภาพถ่ายมีจุดกำเนิดอยู่ที่จุดมุขยสำคัญของภาพ
 • 2 : ค่าพิกัดฉากของภาพได้รับการตรวจแก้ผลที่เกิดจากการยืดหดของฟิล์ม ความเพี้ยนของเลนส์
 • 3 : ภาพถ่ายที่ถ่ายจากเครื่องบินโดยแกนทัศนีของกล้องอยู่ในแนวดิ่งเบี่ยงเบนน้อยกว่า 3 องศา
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 72 :
 • หากต้องการภาพถ่ายทางอากาศทีมีมาตราส่วน 1:4000 เมื่อใช้กล้องที่มีความยาวโฟกัส 6 นิ้ว เครื่องบินควรบินสูงเหนือระดับภูมิประเทศเฉลี่ยเท่าไร
 • 1 : 381 เมตร
 • 2 : 610 เมตร
 • 3 : 1640 เมตร
 • 4 : 2400 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • ภาพถ่ายดิ่งทางอากาศถ่ายเหนือภูมิประเทศพื้นที่ราบ ปรากฎภาพที่อยู่ห่างกัน 1 กิโลเมตร วัดระยะบนภาพถ่ายระหว่างหลักกิโลเมตรคู่นี้ได้ 10 เซนติเมตร มาตราส่วนภาพถ่ายเหนือพื้นภูมิประเทศเป็นเท่าไร
 • 1 : 1 : 100
 • 2 : 1 : 1,000
 • 3 : 1 : 10,000
 • 4 : 1 : 100,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 :
 • บนภาพถ่ายดิ่ง จุด A และ B มีค่าระดับ 500 และ 700 เมตร เหนือระดับอ้างอิง ตามลำดับ ถ้ากล้องถ่ายภาพทางอากาศมีความยาวโฟกัส 150 มิลลิเมตร ถ่ายที่ความสูงของเพดานบิน 3,000 เมตร เหนือระดับอ้างอิง มาตราส่วนเฉลี่ยเหนือภูมิประเทศของภาพถ่ายเป็นเท่าใด
 • 1 : 1 : 60,000
 • 2 : 1 : 20,000
 • 3 : 1 : 16,667
 • 4 : 1 : 16,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 75 :
 • บนแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 วัดระยะระหว่างจุด 2 จุด ได้ 4 ซม. บนภาพถ่ายดิ่งทางอากาศ วัดระยะ 2 จุดเดียวกันนี้ได้ 8 ซม. มาตราส่วนภาพถ่ายเหนือจุดทั้งสองนี้เป็นเท่าใด
 • 1 : 1: 100 000
 • 2 : 1: 200 000
 • 3 : 1: 12 500
 • 4 : 1: 125 000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • ภาพถ่ายดิ่ง ถ่ายด้วยกล้องมีความยาวโฟกัส 150 มม. ที่ความสูงเพดานบิน 3,150 ม. เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จุด A และ B บนพื้นดิน ปรากฏบนภาพถ่ายที่ a และ b วัดค่าพิกัดบนภาพถ่ายได้
  xa = 30.00 mm. ya = 40.00 mm.
  xb = -30.00 mm. yb = -40.00 mm.
  ถ้าจุด A และ B มีค่าระดับเท่ากันเป็น 150 ม. เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะราบของเส้น AB เป็นเท่าใด
 • 1 : 1,000 ม.
 • 2 : 1,050 ม.
 • 3 : 2,000 ม.
 • 4 : 2,100 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • ภาพถ่ายยอดและโคนเสาธง สามารถวัดจากจุดศูนย์กลางภาพได้เท่ากับ 12.50 เซนติเมตร และ 12.00 เซนติเมตร ความสูงของเสาธงจะเป็นเท่าใด ถ้าระดับการบินเหนือโคนเสาเท่ากับ 1000 เมตร
 • 1 : 42.76 เมตร
 • 2 : 40.00 เมตร
 • 3 : 38.46 เมตร
 • 4 : 35.46 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 :

 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 79 :
 • ภาพถ่ายดิ่งทางอากาศขนาด 9 x 9 นิ้ว ความยาวโฟกัสเท่ากับ 6 นิ้ว ถ่ายที่ความสูง 10,000 ฟุตจากระดับเฉลี่ยเหนือพื้นดินที่บันทึกภาพ จงคำนวณหามาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศนี้
 • 1 : 1 / 1,667
 • 2 : 1 / 2,000
 • 3 : 1 / 20,000
 • 4 : 1 / 16,667
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • ภาพถ่ายดิ่งทางอากาศขนาด 9 x 9 นิ้ว ที่มีมาตราส่วน 1 / 10,000 จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดกี่ตารางกิโลเมตร
 • 1 : 5.2958 ตารางกิโลเมตร
 • 2 : 5.2258 ตารางกิโลเมตร
 • 3 : 0.5291 ตารางกิโลเมตร
 • 4 : 0.5223 ตารางกิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 81 :
 • บนแผนที่มาตราส่วน 1 / 10,000 วัดระยะทางจากจุดตัดของถนนถึงสี่แยกได้เท่ากับ 75 มิลลิเมตร ระยะเดียวกันบนภาพถ่ายทางอากาศวัดได้เป็น 115 มิลลิเมตร จงคำนวณหามาตราส่วนของภาพถ่าย
 • 1 : 1 / 5,333
 • 2 : 1 / 6,522
 • 3 : 1 / 16,521
 • 4 : 1 / 15,333
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :

 • 1 : 7,395.141 เมตร
 • 2 : 7,395.566 เมตร
 • 3 : 17,552.792 เมตร
 • 4 : 27,027.491 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 83 :
 • บนภาพถ่ายดิ่งทางอากาศปรากฏแนวถนนเส้นตรงจากสี่แยกหนึ่งถึงหัวมุมถนนวัดระยะบนภาพถ่ายได้เท่ากับ 76.25 มิลลิเมตร ระยะเดียวกันในภูมิประเทศมีความยาวเป็น 2 กิโลเมตร จงคำนวณหามาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศ
 • 1 : 1 / 26
 • 2 : 1 / 262
 • 3 : 1 / 2,623
 • 4 : 1 / 26,230
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • บนภาพถ่ายดิ่งทางอากาศปรากฏภาพเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นหนึ่งวัดระยะตามแนวรัศมีจากจุดมุขยสำคัญ (Principal point) ไปยังฐานและยอดของเสาไฟฟ้าดังกล่าวได้ระยะเป็น 29.25 มิลลิเมตร และ 31.15 มิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อภาพถ่ายถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับ 152.4 มิลลิเมตร และในขณะถ่ายภาพบินที่ความสูง 1,000 เมตรเหนือระดับฐานเสาไฟฟ้า จงคำนวณความสูงของเสาไฟฟ้า
 • 1 : 57.489 เมตร
 • 2 : 60.995 เมตร
 • 3 : 64.957 เมตร
 • 4 : 400.231 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 :
 • สำหรับการรังวัดภาพถ่ายโดยใช้กล้องมองภาพสามมิติแบบกระจกเงา (Mirror stereoscope) ประกอบกับไม้วัดระยะเหลื่อม จะอาศัยจุดสัญญาณใดเป็นเครื่องหมายในการกำหนดตำแหน่งรังวัด
 • 1 : Principal point
 • 2 : Floating mark
 • 3 : Conjugate principal point
 • 4 : Fiducial mark
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 86 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายต่อเนื่องกันคู่หนึ่งถ่ายด้วยกล้องที่มีความยาวโฟกัสเป็น 152.4 มิลลิเมตร ปรากฏจุดภาพ A ซึ่งมีความสูงบนภูมิประเทศเป็น 280 เมตรเหนือระดับอ้างอิง บนคู่ภาพวัดพิกัดภาพถ่ายซ้ายเท่ากับ 3.29 มิลลิเมตร และค่าพิกัดที่ภาพถ่ายขวาเท่ากับ -84.98 มิลลิเมตร ในขณะถ่ายภาพมีระยะของฐานถ่ายภาพในอากาศเท่ากับ 750 เมตร อยากทราบว่าคู่ภาพถ่ายทางอากาศนี้ถ่ายที่ความสูงเท่าใดเหนือระดับอ้างอิง
 • 1 : 1119.2 เมตร
 • 2 : 1294.9 เมตร
 • 3 : 1574.9 เมตร
 • 4 : 1679.2 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :
 • จากการรังวัดจุดระดับในแบบจำลองสามมิติด้วย Mirror Stereoscope ผลจากการจัดภาพแล้วได้รังวัดระยะเหลื่อมโดยใช้ไม้บรรทัดดังนี้จุด a, b, c, d บนคู่ภาพสามมิติตามตารางด้านล่าง อยากทราบว่าจุดใดเป็นจุดที่มีความสูงมากกว่าจุดอื่นๆ
 • 1 : จุด a
 • 2 : จุด b
 • 3 : จุด c
 • 4 : จุด d
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • คู่ภาพสามมิติถ่ายด้วยกล้องที่มีความยาวโฟกัส 152.4 มิลลิเมตร ในขณะถ่ายภาพมีความสูงบิน 1590 เมตร เหนือระดับอ้างอิง ภาพถ่ายด้านซ้ายและขวามีระยะห่างของการถ่ายภาพในอากาศเท่ากับ 750 เมตร บนคู่ภาพสามมิติดังกล่าวปรากฏจุดภาพ a และทำการวัดค่าพิกัดภาพถ่ายบนภาพถ่ายซ้ายและขวาได้เท่ากับ 68.05 และ -21.61 มิลลิเมตรตามลำดับ อยากทราบว่าจุด A ในภูมิประเทศมีความสูงเหนือระดับอ้างอิงเท่าใด
 • 1 : 871.24 เมตร
 • 2 : 1112.61 เมตร
 • 3 : 315.18 เมตร
 • 4 : 195.26 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • จุดดัชนีภาพ มีเอาไว้ทำอะไร
 • 1 : อ้างอิงเพื่อวัดพิกัดภาพถ่าย
 • 2 : ใช้ในการมองภาพถ่าย
 • 3 : ใช้ในการแยกชนิดภาพถ่าย
 • 4 : ใช้ในการแปลภาพถ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 :
 • จุดดัชนีภาพถ่าย ของกล้องถ่ายภาพทางอากาศ Ziess RMKTOP มีจำนวนจุดดัชนี
 • 1 : 4 จุด
 • 2 : 6 จุด
 • 3 : 8 จุด
 • 4 : 10 จุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 91 :
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าพิกัดของภาพถ่ายเรียกว่า
 • 1 : Barometer
 • 2 : Micrometer
 • 3 : Comparator
 • 4 : Scalemeter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 :
 • ค่าสัมประสิทธิ์ ในการจัดวางภาพถ่ายทางภายนอก ได้แก่ค่า
 • 1 : xo , yo , zo , h , N ,E
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 93 :
 • ภาพถ่ายบินถ่ายที่ความสูง 1524 เมตรเหนือพื้นดิน จากรูปจงหาความสูงของต้นไม้
 • 1 : 38.1 เมตร
 • 2 : 47.6 เมตร
 • 3 : 57.2 เมตร
 • 4 : 68.3 เมตร
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 94 :
 • ระยะระหว่างจุด principle point ของภาพถ่ายใบที่ 1 และจุด principle point ที่ถ่ายมาจากภาพถ่ายใบที่ 2 วัดได้ 93.5 มิลลิเมตร ภาพถ่ายมีมาตราส่วน 1:7,500 ความยาวโฟกัส 150 มิลลิเมตร วัดค่าต่างระยะเหลื่อมของชั้นล่างและดาดฟ้าอาคารได้ 1.83 มิลลิเมตร จงคำนวณความสูงอาคาร
 • 1 : 18 เมตร
 • 2 : 20 เมตร
 • 3 : 22 เมตร
 • 4 : 24 เมตร
 • 5 : 30 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 95 :
 • สมมติฐานทางเรขาคณิตภาพถ่าย (Geometry of photography) ที่ใช้ในงานสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศชนิดเฟรม (frame) โดยปกติ คือ
 • 1 : ภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ผลิตภาพออร์โทควรเป็นภาพถ่ายดิ่งหรือเกือบดิ่ง
 • 2 : จุดศูนย์กลางดัชนีเป็นจุดเดียวกับจุดมุขยสำคัญ
 • 3 : เลนส์กล้องถ่ายภาพไม่มีความเพี้ยน
 • 4 : มีมาตราส่วนเท่ากันตลอดทั้งภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 96 :
 • ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศเพื่อแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศรูปหนึ่งบันทึก ณ ตำบล อยู่เหนือจากภูมิประเทศโดยเฉลี่ย 2,150 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง ภูมิประเทศดังกล่าวตั้งอยู่เหนือระดับทะเลปานกลาง 320 เมตร กล้องถ่ายภาพทางอากาศที่ใช้มีความยาวโฟกัส 305 มิลลิเมตร ภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้จะมีมาตรส่วนเท่าใด

 • 1 : 1:5,000
 • 2 : 1:6,000
 • 3 : 1:7,049
 • 4 : 1:8,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 579 : Photogrammetric methods, mosaic, rectification, orthophotography, stereoscopic plotting
ข้อที่ 97 :
 • ความเพี้ยนของเลนส์ตามแนวรัศมี (Radial lens distortion) มีสาเหตุมาจากข้อใด
 • 1 : การหักเหแสงสีต่าง ๆ ของเลนส์ไม่เท่ากัน
 • 2 : การขัดผิวเลนส์ไม่ได้รูปทรงตามแบบพาราโบลอยด์ที่ออกแบบไว้
 • 3 : การประกอบชุดเลนส์สลับกัน
 • 4 : การประกอบชุดเลนส์ แกนเลนส์ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • การจัดทำแผนที่ภาพออร์โธเชิงเลข (Digital Orthophoto) ต้องใช้ข้อมูลอะไรในการประมวลผล
 • 1 : ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข จุดบังคับภาพถ่าย ค่าการจัดวางตัวภายนอกของภาพถ่าย
 • 2 : ค่าการจัดวางตัวภายนอกของภาพถ่าย ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ตำแหน่งจุด fudicial mark
 • 3 : ข้อมูลแบบจำลองจุดระดับความสูง ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ค่าการจัดวางตัวภายนอกของภาพถ่าย
 • 4 : ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ตำแหน่งจุด fudicial mark ข้อมูลแบบจำลองจุดระดับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของภาพออร์โท
 • 1 : ให้รายละเอียดของภาพเช่นเดียวกับภาพถ่ายทางอากาศ
 • 2 : มีมาตราส่วนเฉลี่ยสม่ำเสมอทั้งภาพ
 • 3 : ให้ค่าระดับบนภูมิประเทศได้
 • 4 : สามารถวัดตำแหน่งทางราบได้เหมือนแผนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • ความคลาดเคลื่อนจากความต่างระดับ (Relief Displacement) บนภาพถ่ายดิ่ง คืออะไร
 • 1 : ระยะที่เลื่อนไปหรือที่เคลื่อนไปของตำแหน่งจุดภาพบนภาพถ่ายอันเนื่องมาจากความสูงต่ำของวัตถุ
 • 2 : ระยะที่เลื่อนไปหรือที่เคลื่อนไปของตำแหน่งจุดภาพบนภาพถ่ายอันเนื่องมาจากเครื่องบินเคลื่อนที่ไป
 • 3 : ระยะเหลื่อมของจุดที่มีความสูงต่ำแตกต่างกัน
 • 4 : ระยะเหลื่อมของจุดภาพที่ถ่ายจากตำแหน่งถ่ายภาพแตกต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 101 :
 • ความคลาดเนื่องจากความต่างระดับ (Relief Displacement) บนภาพถ่ายดิ่งของภาพถ่ายทางอากาศชนิดเฟรม ของจุดใดๆ จะเกิดขึ้นในลักษณะใด
 • 1 : เกิดขึ้น ณ จุดใดๆบนภาพ มีขนาดเท่าๆ กัน
 • 2 : เกิดขึ้นตามแนวรัศมี จากจุดดัชนีภาพถ่าย และแปรเปลี่ยนตามระยะห่างออกไป
 • 3 : เกิดขึ้นตามแนวรัศมีจากจุดมุขยสำคัญ และแปรเปลี่ยนตามระยะห่างออกไป
 • 4 : เกิดขึ้นที่ขอบของภาพถ่าย น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับที่กึ่งกลางภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 102 :
 • ภาพของเสาวิทยุ ปรากฏบนภาพถ่ายดิ่ง วัดระยะจากจุดมุขยสำคัญไปยังยอดและโคนเสาวิทยุนี้ได้ 150 มม. และ 145 มม. ตามลำดับ ถ้าขณะบันทึกภาพกล้องถ่ายภาพทางอากาศอยู่เหนือจากโคนเสาวิทยุ เท่ากับ 1,500 ม. ความสูงของเสาวิทยุเป็นเท่าไร
 • 1 : 48.39 เมตร
 • 2 : 50.00 เมตร
 • 3 : 51.61 เมตร
 • 4 : 60.00 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 103 :
 • ปรากฎการณ์การมองสองตาเมื่อมองไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป สมองจะรับรู้ความลึก(Dept Perception) หรือระยะใกล้ไกลของวัตถุ ปรากฎการณ์อธิบายได้ว่า
 • 1 : เกิดจากระยะเหลื่อมที่ไม่เท่ากัน
 • 2 : เกิดจากแกนทัศนีของภาพทั้งสองเบนเข้าหากันและตัดกันเกิดเป็นมุมเหลื่อม(Parallactic Angle)
 • 3 : ผลของระยะฐานของตา(Eye Base) แต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
 • 4 : เกิดจากระยะที่เรายืนห่างจากวัตถุนั้นเป็นระยะทางที่เหมาะสม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 104 :
 • เครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมองภาพคู่ซ้อนจากภาพถ่ายทางอากาศและเกิดเป็นภาพสามมิติได้สะดวกขึ้นเรียกว่า
 • 1 : Microscope
 • 2 : Electroscope
 • 3 : Stereoscope
 • 4 : Telescope
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 105 :
 • ความขยายเกินจริงทางดิ่ง (Vertical Exaggeration) ในการมองสามมิติ หมายถึง
 • 1 : การมองภาพสามมิติมีการขยายมากเกินความจริง
 • 2 : สัดส่วนมาตราส่วนทางดิ่งของรูปจำลองสามมิติจะใหญ่กว่าสัดส่วนทางราบมาก
 • 3 : สัดส่วนทางราบของรูปจำลองสามมิติใหญ่กว่าสัดส่วนทางดิ่ง
 • 4 : ระยะทางในรูปจำลองสามมิติขยายใหญ่เกินความจริง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 106 :
 • สาเหตุที่ทำให้เกิดการขยายเกินจริงทางดิ่ง(Vertical Exaggeration)ในการมองสามมิติจากภาพคู่สามมิติ คืออะไร
 • 1 : ความแตกต่างกันของอัตราส่วน ฐาน-ความสูง (Base-height Ratio) ขณะถ่ายภาพ กับขณะมองสามมิติ
 • 2 : การที่มาตราส่วนของภาพถ่ายคู่สามมิติมีความแตกต่างกัน
 • 3 : ระยะเหลื่อมของภาพคู่ซ้อนมีความแตกต่างกัน
 • 4 : ระยะฐานตา (Base Eye) ของแต่ละคน แตกต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 107 :
 • ระยะเหลื่อมของภาพคู่ซ้อน(Stereoscopic Overlap) คืออะไร
 • 1 : ระยะที่เส้นเชื่อมจุดภาพจุดเดียวกันเมื่อนำภาพมาวางต่อกัน
 • 2 : ระยะระหว่างจุดภาพบนภาพคู่สามมิติจากภาพถ่ายหนึ่งไปยังภาพถัดไปตามแนวแกน y
 • 3 : การปรากฎจุดภาพบนภาพคู่สามมิติจากภาพถ่ายหนึ่งและบนภาพถัดไปในแนวบิน
 • 4 : ระยะที่จุดภาพ 2 จุด เคลื่อนไป ไม่เท่ากัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 108 :
 • ความสำคัญของระยะซ้อนทับของภาพคู่ซ้อนในการทำแผนที่ด้วยการรังวัดด้วยภาพได้แก่อะไรบ้าง
 • 1 : ทำให้การเขียนแผนที่รวดเร็วขึ้น
 • 2 : ทำให้แผนที่ หรือวัดพิกัดสามมิติได้ละเอียดถูกต้องขึ้น
 • 3 : ทำให้แผนที่ หรือวัดพิกัดสามมิติได้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่จะทำแผนที่
 • 4 : ทำให้ได้ภาพสำรองไว้กรณีมีเมฆบัง มองไม่เห็นภูมิประเทศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 109 :
 • ภาพโมเสดจากภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Mosaics) คือ อะไร
 • 1 : การประกอบภาพถ่ายที่มีส่วนซ้อนตั้งแต่สองภาพขึ้นไปมาตัดต่อให้ชนกันเพื่อมองเห็นสามมิติ
 • 2 : การประกอบภาพถ่ายขึ้นโดยการตัดและต่อชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกันโดยให้ภาพของจุดประสานกันดีที่สุด
 • 3 : การนำภาพมาตัดเป็นชิ้นเท่าๆ กันและนำมาต่อประสานกัน
 • 4 : เทคนิคการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะทำแผนที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :
 • บนภาพถ่ายเอียง (Tilted Photograph) ความเอียง (Tilt) คือ
 • 1 : มุมระหว่างแกนทัศน์ ของกล้องกับเส้นดิ่ง
 • 2 : มุมระหว่างแกนทัศน์ของกล้องกับระนาบขอบฟ้า
 • 3 : มุมของแกนลำตัวเครื่องบินตามยาวกับแนวบิน
 • 4 : มุมวัดตามเข็มนาฬิกาในระบาบของภาพจากแกน x ไปยังปลายจุดดิ่งของเส้นมุขยสำคัญ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 :
 • ภาพออร์โทโฟโต (Orthophotography) คืออะไร
 • 1 : ภาพถ่ายที่แสดงตำแหน่งของวัตถุจริงตามการฉายโดยตั้งฉาก
 • 2 : ภาพถ่ายที่มีมาตราส่วนคงที่ตลอดทั้งภาพ ถ้าความต่างระดับไม่มากนัก
 • 3 : ภาพถ่ายที่มีความถูกต้องด้านตำแหน่งทางราบ และให้ค่าระดับที่น่าเชื่อถือ
 • 4 : ภาพถ่ายทางอากาศที่โมเสดต่อเนื่องกันแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • ข้อดีและประโยชน์ของภาพออร์โธโฟโตที่เป็นสาระสำคัญ คือ
 • 1 : มีคุณสมบัติด้านรายละเอียดของภาพเช่นเดียวกับภาพถ่ายและความถูกต้องด้านตำแหน่งทางราบเช่นเดียวกับแผนที่
 • 2 : ใช้ในการแปลภาพถ่ายได้ดี
 • 3 : ได้ภาพถ่ายที่เหมือนจริงทุกอย่าง
 • 4 : ภาพถ่ายคมชัดและมีความละเอียดถูกต้องสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :
 • เครื่องร่างแผนที่สามมิติ (Stereoscopic Plotting Instruments) ที่มีในท้องตลาดในปัจจุบันจัดเป็นเครื่องมือช่างแผนที่แบบใด
 • 1 : เครื่องร่างแผนที่แบบมองภาพสามมิติและแบบมองภาพเดี่ยว
 • 2 : เครื่องร่างแผนที่แบบระบบฉายเป็นเชิงทัศน์ และแบบระบบฉายเป็นเชิงกล หรือเชิงทัศน์-เชิงกล
 • 3 : เครื่องร่างแผนที่แบบสร้างรูปจำลองสามมิติและไม่สร้างรูปจำลองสามมิติ
 • 4 : เครื่องร่างแผนที่สามมิติชนิดดิจิตอล และเครื่องร่างแผนที่เชิงวิเคราะห์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 114 :
 • ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความยาวโฟกัส เมื่อต้องการถ่ายภาพให้ได้ขนาดภาพและมาตราส่วนเท่ากัน
 • 1 : ความยาวโฟกัสน้อยกว่า มีการบดบังมากกว่าจากวัตถุที่มีความสูง เช่น ตึก มากกว่า
 • 2 : ความยาวโฟกัสมากกว่า ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า
 • 3 : ความยาวโฟกัสมากกว่า ต้องทำการบินถ่ายภาพต่ำกว่า
 • 4 : ความยาวโฟกัสน้อยกว่า ต้องบินสูงกว่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 115 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับการมองเห็นภาพ 3 มิติ
 • 1 : เกิดจากการมองสองตา ไปยังวัตถุเดียวกันพร้อมๆ กัน
 • 2 : การปรากฏภาพซ้อนกันของพื้นที่เดียวกัน
 • 3 : วัตถุอยู่ใกล้กว่ามีมุมเหลื่อม(parallax angle)เล็กกว่า
 • 4 : สามารถรู้รับความลึกด้วยมุมเหลื่อม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 116 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:25000 ถ่ายด้วยกล้องความยาวโฟกัส 150 มม. จงคำนวณปริมาณต่อไปนี้ 1. เนื้อที่คลุมดินของภาพถ่าย 2. ระยะถ่ายภาพของภาพถ่ายถัดไปที่มี Overlap 65% 3. ระยะห่างของแนวบินเมื่อมี Sidelap 35%
 • 1 : 33.06 ตารางกิโลเมตร, 2.01 กิโลเมตร, 3.74 กิโลเมตร
 • 2 : 30.56 ตารางกิโลเมตร, 2.84 กิโลเมตร, 3.50 กิโลเมตร
 • 3 : 31.82 ตารางกิโลเมตร, 2.37 กิโลเมตร, 3.12 กิโลเมตร
 • 4 : 32.50 ตารางกิโลเมตร, 2.46 กิโลเมตร, 3.44 กิโลเมตร
 • 5 : 30.06 ตารางกิโลเมตร, 2.15 กิโลเมตร, 3.25 กิโลเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 117 :
 • ในการสร้างแผนที่ภาพต่อข้อใดเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในกระบวนการต่อภาพ(Mosaic)
 • 1 : การไม่ต่อเนื่องของรายละเอียดภาพเนื่องจากทิศทางในระหว่างบันทึกภาพ
 • 2 : การทับซ้อนของรายละเอียดที่มีความสูงแตกต่างกันมาก
 • 3 : การปรับความเข้มของระดับสีในแต่ละภาพถ่าย
 • 4 : การเหลื่อมกันของยอดอาคารสูงที่ปรากฎในส่วนซ้อนคู่ภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 :
 • ภาพถ่ายทางอากาศชนิดใดที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างแผนที่ภาพต่อ (Aerial Mosaic)
 • 1 : ภาพถ่ายดิ่ง (Vertical photograph)
 • 2 : ภาพถ่ายเอียง (Tilt Photograph)
 • 3 : ภาพถ่ายปรับแก้ความเอียง (Rectified photograph)
 • 4 : ภาพถ่ายออร์โธ (Orthophotograph)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 119 :
 • ภาพถ่ายออร์โธมีคุณลักษณะเหมือนข้อใดมากที่สุดในแง่ของตำแหน่งภูมิประเทศ
 • 1 : ภาพถ่ายดิ่ง
 • 2 : แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากการดัดแก้ (Rectified Photo)
 • 3 : แผนที่ภูมิประเทศ
 • 4 : ภาพถ่ายเอียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 120 :
 • กระบวนการในการสร้างภาพถ่ายออร์โธจำเป็นต้องมีข้อมูลที่นอกเหนือจากค่าการจัดวางภาพภายนอก (Exterior Orientation) ภาพถ่ายข้อมูลนั้นได้แก่ข้อใด
 • 1 : จุดควบคุมภาพถ่าย
 • 2 : องค์ประกอบการจัดภาพภายใน
 • 3 : เส้นชั้นความสูง หรือแบบจำลองระดับ
 • 4 : ค่าการวัดสอบกล้อง (Camera Calibration)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 121 :
 • ในขั้นของการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศสำหรับวิธีการในปัจจุบันแล้วเป็นการทำงานรูปแบบใด
 • 1 : Plane table photogrammetry
 • 2 : Analog photogrammetry
 • 3 : Analytical photogrammetry
 • 4 : Digital photogrammetry
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 :
 • ในการปรับแก้โครงข่ายบล็อกลำแสงของภาพถ่าย (Bundle block Adjustment) อาศัยเงื่อนไขสมการใดในการคำนวณดังกล่าว
 • 1 : เงื่อนไขสภาวะร่วมเส้น (Colinearity condition)
 • 2 : เงื่อนไขสภาวะร่วมระนาบ (Coplanarity condition)
 • 3 : สมการเงื่อนไขโพลิโนเมียม (Polynomial equation)
 • 4 : สมการเงื่อนไขการเล็งสกัด (Intersection equation)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 123 :
 • บนภาพถ่ายทางอากาศหนึ่งภาพ หากต้องการทราบถึงการจัดองค์ประกอบภาพนอก (Exterior Orientation) ในขณะถ่ายภาพโดยการคำนวณด้วยวิธี Single photo resection ในการนี้จำเป็นจะต้องมีจำนวนจุดควบคุมเท่าใดปรากฏบนภาพถ่ายนั้น
 • 1 : จุดควบคุมทางราบและดิ่ง (x,y,z) อย่างน้อยจำนวน 1 จุด
 • 2 : จุดควบคุมทางราบและดิ่ง (x,y,z) อย่างน้อยจำนวน 2 จุด
 • 3 : จุดควบคุมทางราบและดิ่ง (x,y,z) อย่างน้อยจำนวน 3 จุด
 • 4 : จุดควบคุมทางราบและดิ่ง (x,y,z) อย่างน้อยจำนวน 4 จุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 124 :
 • คุณลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างภาพถ่ายที่ปรับแก้ความเอียง (Rectified photo) กับภาพถ่ายออร์โธ (Orthophoto) ที่สำคัญที่สุดคือ
 • 1 : มาตราส่วนภาพถ่าย แตกต่างกันบ้าง
 • 2 : ความบิดเบี้ยวของเลนส์ตามแนวรัศมี มีผลบ้าง
 • 3 : ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งเนื่องจากความสูง จะมีหลงเหลืออยู่บ้าง
 • 4 : ค่าระยะเหลื่อม คงมีอยู่บ้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 125 :
 • เราใช้ภาพถ่ายทางอากาศชนิดใดในการทำงานกับเครื่องเขียนแผนที่สามมิติชนิด Analytical Stereo Plotter
 • 1 : Positive
 • 2 : Negative
 • 3 : Diapositive
 • 4 : Digital photograph
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 126 :
 • เครื่องเขียนแผนที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ เรียกว่าอะไร
 • 1 : Soft Ploter
 • 2 : Stero Analysis
 • 3 : 3D Laser Scanner
 • 4 : Analytical Stero Ploter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 127 :
 • ระบบการมองภาพสามมิติ กับจอภาพชนิด CRT ที่มองเห็นความลึกตามความเป็นจริงมากที่สุด คือระบบที่ใช้เทคนิคใด
 • 1 : Frame Square
 • 2 : Line Spike
 • 3 : Line – Interlacing
 • 4 : Alternate Frame
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :
 • โปรแกรมสำเร็จรูปงานรังวัดภาพถ่ายทางอากาศในการทำข่ายสามเหลี่ยมใช้หลักการใด
 • 1 : Bundle Block Adjustment
 • 2 : Bundle Package Adjustment
 • 3 : Model Block Adjustment
 • 4 : Model Analysis Adjustment
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 :

 • 1 : 1 m.
 • 2 : 0.1 m.
 • 3 : 0.01 m.
 • 4 : 0.001 m.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • โปรแกรมใช้ในการคำนวณโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศขนาดใหญ่ นิยมใช้งาน คือ
 • 1 : Math AT
 • 2 : PAT Bหรือ Leica Photogrammetry Suite (LPS)
 • 3 : PAT A หรือ ERDAS Imagine
 • 4 : PCC
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 131 :
 • การจัดทำจุดควบคุมภาพ (Photo Control) เพื่อการประมวลผลข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ จุดควบคุมที่จะจัดทำขึ้นอาจเป็นชนิดใด
 • 1 : Premarking and Quickmarking target
 • 2 : Premarking and Postmarking target
 • 3 : Postmarking and Quickmarking target
 • 4 : Postmarking and Structuremarking target
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 132 :
 • ในการทำจุดควบคุมภาพ (Photo Control) สำหรับภาพถ่าย 1 คู่ภาพ เพื่อให้สามารถจัดวางภาพสมบูรณ์ได้ จะต้องมีจำนวนจุดควบคุมภาพไม่น้อยกว่า
 • 1 : 2 จุด
 • 2 : 3 จุด
 • 3 : 4 จุด
 • 4 : 5 จุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 133 :
 • การโมเสคภาพ คือ
 • 1 : การนำเอาภาพถ่ายมาต่อรวมกัน
 • 2 : นำเอาภาพถ่ายสภาพภูมิประเทศมาต่อรวมกัน
 • 3 : การนำเอาภาพความสูงมาต่อรวมกัน
 • 4 : การนำเอาภาพออร์โท มาต่อรวมกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • โปรแกรมที่ใช้ในการทำ Softcopy Photogramatry ได้แก่
 • 1 : Z / I station , Photoshop , Erdas
 • 2 : Geomatica , DEM , Z / I station
 • 3 : LPS , Z / I , DEM
 • 4 : Erdas , Geomatica , Z / I
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 135 :
 • DEM (Digital Elevation Model) คือ
 • 1 : แบบจำลองภาพสภาพภูมิประเทศบนพื้นดิน
 • 2 : แบบจำลองสภาพภูมิประเทศสามมิติตามผิวโลก
 • 3 : ภาพสภาพภูมิประเทศสามมิติของวัตถุบนพื้นโลก
 • 4 : ภาพสภาพภูมิประเทศสามมิติตามสิ่งปลูกสร้างบนพื้นโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 :
 • จุดโยงยึด (tie point) ของภาพทำหน้าที่
 • 1 : ดึงภาพถ่ายสองภาพให้เข้าหากัน
 • 2 : ถ่ายค่าพิกัดจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง
 • 3 : ถ่ายค่าพิกัดจากภาพบนส่วนซ้อนด้านข้างการคำนวณโครงข่ายสามเหลี่ยมและภาพถ่าย
 • 4 : ใช้ในการจัดมองภาพถ่าย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 137 :
 • จำนวนของจุดโยงยึด (tie point) ของภาพคู่จะต้องมีไม่น้อยกว่ากี่จุด ในการคำนวณโครงข่ายสามเหลี่ยมของภาพถ่าย
 • 1 : 3 จุด
 • 2 : 4 จุด
 • 3 : 5 จุด
 • 4 : 6 จุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 138 :
 • ในกรณีของบล็อกปรกติ (Typical Block) ของภาพถ่ายทางอากาศ เป็นการบันทึกภาพอย่างเป็นระบบและมีส่วนซ้อนในแนวบิน 60% และส่วนซ้อนด้านข้าง 20-30% ในการจัดทำข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศต้องมีการกำหนดจุดบังคับภาพถ่ายจำเป็นต้องมีความถี่เท่าใด
 • 1 : จุดควบคุม ทุก ๆ ภาพถ่าย
 • 2 : จุดควบคุม 3 จุด ทุก ๆ ภาพถ่าย
 • 3 : จุดควบคุมทุกๆ 10 ถึง 12 เท่า ของระยะฐานบิน
 • 4 : จุดควบคุมทุกๆ 4 ถึง 6 เท่า ของระยะฐานบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 139 :
 • ในกรณีของบล็อค จี พี เอส (GPS Block) ของภาพถ่ายทางอากาศ จุดบังคับภาพถ่ายจำเป็นต้องมี
 • 1 : จุดควบคุม 4 จุด รอบบล็อค
 • 2 : จุดควบคุม 8 จุด รอบบล็อค
 • 3 : จุดควบคุม 16 จุด รอบบล็อค
 • 4 : จุดควบคุม 32 จุด กระจายในบล็อค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 :
 • ค่าพิกัดของจุดเปิดถ่าย (Xo , Yo , Zo) ที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าการจัดวางภาพภายนอก(Exterior Orientation) เป็นค่าพิกัดของตำแหน่งใด
 • 1 : ค่าพิกัดของตัวกล้องขณะถ่ายภาพ
 • 2 : ค่าพิกัดของเครื่องบินขณะถ่ายภาพ
 • 3 : ค่าพิกัดของจุดควบคุมภาพ
 • 4 : ค่าพิกัดจุดรวมแสงของชุดเลนส์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 :
 • ในการนำเอา GPS ชนิดสองความถี่ มาติดกับเครื่องบินขณะถ่ายภาพพร้อมๆกับการรับสัญญาณ GPS บนพื้นดินไปพร้อมกัน แล้วนำไปประมวลผลภายหลัง กระบวนการดังกล่าวทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • 1 : เพื่อหาค่าพิกัดของเครื่องบินขณะถ่ายภาพ
 • 2 : เพื่อหาค่าพิกัดบนพื้นดินขณะถ่ายภาพ
 • 3 : เพื่อหาค่าพิกัดของจุดเปิดถ่าย
 • 4 : เพื่อหาค่าพิกัดบนพื้นดินของกล้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 142 :
 • สมการในการแปลงค่าพิกัดของภาพถ่ายทางอากาศ เป็นค่าพิกัดบนพื้นดินใช้สมการ สมการที่ใช้มีกี่พารามิเตอร์
 • 1 : 3 parameter
 • 2 : 4 parameter
 • 3 : 6 parameter
 • 4 : 7 parameter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • Orthophoto เกิดจากการฉายภาพย้อนรอยรังสี โดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศจาก
 • 1 : DAM : Direct Access Model
 • 2 : DEM : Digital Elevation Model
 • 3 : DSM : Digital Surface Model
 • 4 : DDM : Direct Digital Model
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 :
 • Orthophoto เป็นภาพที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานใด
 • 1 : การผลิตแผนที่ภาพ
 • 2 : การผลิตแผนที่ภาพสามมิติ
 • 3 : การผลิตแผนที่ภาพความสูง
 • 4 : แผนที่เส้นชั้นความสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 145 :
 • Neat Area ที่ดีในการนำมาใช้ทำ Orthophotho คือส่วนใดของภาพ
 • 1 : พื้นที่ส่วนกลางภาพ
 • 2 : พื้นที่มุมทั้ง 4 ของภาพ
 • 3 : พื้นที่ส่วนซ้อนด้านข้าง
 • 4 : พื้นที่ส่วนซ้อนในแนวบิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 :
 • ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายคู่สามมิติ เกิดจากการถ่ายภาพ อย่างไร
 • 1 : ถ่ายภาพพื้นที่เดียวกันจากมุมมองต่างกัน
 • 2 : ถ่ายภาพต่างกันจากมุมมองเดียวกัน
 • 3 : ถ่ายภาพเดียวกันจากความสูงบินต่างกัน
 • 4 : ถ่ายภาพต่างกันจากมุมมองต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 147 :
 • การวัดค่าความสูงของสภาพภูมิประเทศจากภาพถ่ายคู่สามมิติสามารถวัดได้จากค่า
 • 1 : ค่าระยะทางเลื่อม
 • 2 : ค่าระยะทางสูง
 • 3 : ค่าระยะทางราบ
 • 4 : ค่าความต่างของพิกัดภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 148 :
 • การจัดภาพภายใน (Interior Orientaion) หมายถึงอะไร
 • 1 : การจัดวางภาพถ่ายให้ได้ในแนวบินเดียวกันกับภาพถ่ายถัดไป
 • 2 : การสร้างสภาวะการวางตัวภาพถ่ายในโปรเจคเตอร์ให้เหมือนกับในกล้องถ่ายภาพทางอากาศ หรือผ่านความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
 • 3 : การหาตำแหน่ง principle point และ conjugate principle point
 • 4 : การหาตำแหน่ง fiducial center จาก fiducial marks
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 149 :
 • เราใช้ภาพถ่ายทางอากาศชนิดใดในการทำงานกับเครื่องเขียนแผนที่สามมิติชนิด Digital stereo plotto เพื่อให้แสดงภาพแบบสามมิติ
 • 1 : Diapositives
 • 2 : Scanned diapositives
 • 3 : Oriented scanned imageries
 • 4 : Compressed imageries
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 :
 • ในการวางแผนและออกแบบโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS, QuickBird, Wordwind มากขึ้นเรื่อยๆ ข้อใดคือนิยามของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
 • 1 : ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
 • 2 : ภาพถ่ายดาวเทียมจารกรรม
 • 3 : ภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
 • 4 : ภาพถ่ายดาวเทียมระบบสาธารณูปโภค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
สภาวิศวกร