สภาวิศวกร

สาขา : โยธา

วิชา : Water Supply Engineering and Design

เนื้อหาวิชา : 566 : Sources of public water supply, quality and quantity requirements
ข้อที่ 1 :
 • หากน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมามีปริมาณเหล็กและแมงกานีสละลายอยู่มาก จะทำให้น้ำมีลักษณะอย่างไร
 • 1 : มีกลิ่น
 • 2 : เกิดเป็นฝ้าที่ผิวน้ำ
 • 3 : น้ำมีสีคล้ำ
 • 4 : มีรสชาติไม่น่าดื่ม
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 2 :
 • ข้อเสียของการนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการประปาคือ
 • 1 : มักมีปริมาณโลหะหนักสูง
 • 2 : ทำให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด
 • 3 : น้ำมักมีความอ่อนมาก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 :
 • ความกระด้างชั่วคราวในน้ำเกิดจากสารประกอบใด
 • 1 : Magnesium Carbonate
 • 2 : Calcium Chloride
 • 3 : Sodium Chloride
 • 4 : Calcium Sulphate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 4 :
 • ลักษณะสมบัติของน้ำตัวใดที่มีความสำคัญสำหรับการพิจารณาคุณภาพของน้ำดิบที่มาจากใต้ดิน
 • 1 : E. Coli
 • 2 : ความขุ่น
 • 3 : ธาตุเหล็ก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 5 :
 • การทดสอบเพื่อดูความเพียงพอในการให้น้ำของน้ำใต้ดินคือ
 • 1 : Pumping Test
 • 2 : Pump Priming
 • 3 : Drawdown Test
 • 4 : Permeability Test
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 :
 • บ่อน้ำตื้น คือบ่อที่ขุดถึงชั้นน้ำใด
 • 1 : Water Table
 • 2 : Confined Aquifer
 • 3 : Unconfined Aquifer
 • 4 : Impervious Stratum
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 :
 • สารก่อมะเร็งที่มีโอกาสพบในแหล่งน้ำเกิดจาก
 • 1 : โลหะหนัก
 • 2 : คลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ
 • 3 : การปนเปื้อนจากเชื้อโรค
 • 4 : การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 8 :
 • Aqueduct คืออะไร
 • 1 : ท่อจ่ายน้ำจากโรงกรองประปาสู่ผู้บริโภค
 • 2 : ท่อลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำดิบสู่โรงกรองประปา
 • 3 : ท่อระบายน้ำฝนจากถนนสู่แหล่งรับน้ำ
 • 4 : ท่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 :
 • จากตารางแสดงคุณภาพน้ำดิบ น้ำจากแหล่งใดน่าจะเป็นน้ำใต้ดิน
 • 1 : 1 และ 2
 • 2 : 2 และ 3
 • 3 : 3 และ 4
 • 4 : 1 และ 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 10 :
 • ในการประเมินปริมาณน้ำดิบที่จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ โดยวิธี Rational Method หากเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) สูงเกินไปจะมีผลต่อปริมาณน้ำที่คำนวณได้อย่างไร
 • 1 : ปริมาณน้ำไหลนองสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ
 • 2 : ปริมาณน้ำไหลนองต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มั่นใจว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพียงพอ
 • 3 : ปริมาณน้ำไหลนองสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มั่นใจว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพียงพอ
 • 4 : ปริมาณน้ำไหลนองต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 11 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการผลิตน้ำประปา
 • 1 : ต้องเป็นระบบผลิตน้ำประปาที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • 2 : ไม่มีข้อถูก
 • 3 : ต้องผลิตให้ได้ซึ่งคุณภาพที่ดี
 • 4 : ต้องผลิตให้ได้ซึ่งปริมาณที่พอเพียง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 :
 • มลสารใดในน้ำบาดาลที่ไม่สามารถกำจัดออกด้วยวิธีการพื้นฐาน
 • 1 : คลอไรด์
 • 2 : เหล็ก
 • 3 : แมงกานีส
 • 4 : ความขุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 13 :
 • ถ้าแหล่งน้ำดิบมีพืชน้ำจำพวกสาหร่ายเซลล์เดียวจำนวนมาก จะสามารถกำจัดได้โดยใช้สารเคมีตัวใดใส่ลงไปในแหล่งน้ำ
 • 1 : โซเดียมไธโอซัลเฟต
 • 2 : คอปเปอร์ซัลเฟต
 • 3 : คลอรีน
 • 4 : กรดซัลฟุริกเจือจาง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 14 :
 • หน่วยที่ใช้วัดความขุ่นในน้ำที่ใช้ในปัจจุบันคืออะไร
 • 1 : mg/L
 • 2 : NTU
 • 3 : Abs.
 • 4 : JTU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 15 :
 • การวิเคราะห์คุณภาพนำใต้ดินจะต้องพิจารณาพารามิเตอร์ตัวใดเป็นอันดับแรก
 • 1 : Salinity
 • 2 : Alkalinity
 • 3 : Hardness
 • 4 : Turbidity
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 16 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลของความขุ่น
 • 1 : ขัดขวางการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ
 • 2 : ขัดขวางการฆ่าเชื้อโรคโดยคลอรีน
 • 3 : ยากต่อการกำจัดในการผลิตน้ำประปา
 • 4 : มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 17 :
 • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยา ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นตัวชี้วัด
 • 1 : แบคทีเรียประเภทนี้จะพบในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด ซึ่งก็คือมนุษย์และสัตว์
 • 2 : วิธีการตรวจหาแบคทีเรียประเภทนี้ทำได้ง่ายกว่าแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคประเภทอื่น
 • 3 : แบคทีเรียประเภทนี้เพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว
 • 4 : แบคทีเรียประเภทนี้ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดีกว่าแบคทีเรียประเภทอื่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 :
 • สารเคมีตัวใดที่ใช้เป็นสารปรุงแต่งในน้ำประปา
 • 1 : ฟลูออไรด์
 • 2 : คลอไรด์
 • 3 : โบรมีน
 • 4 : แคลเซียม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 19 :
 • จงบอกถึงความเหมาะสมในการใช้น้ำประปาของอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อต้ม (Boiler)
 • 1 : เหมาะสม เพราะสะดวกดี
 • 2 : เหมาะสม เพราะน้ำประปามีคุณภาพดีอยู่แล้ว
 • 3 : ไม่เหมาะสม เพราะน้ำประปาไม่สะอาดเพียงพอ
 • 4 : ไม่เหมาะสม เพราะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 20 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : คุณภาพของน้ำผิวดินจะค่อนข้างคงที่ในแต่ละฤดูกาล
 • 2 : น้ำกระด้างจะพบมากในน้ำบาดาล
 • 3 : น้ำบาดาลส่วนใหญ่จะค่อนข้างใส
 • 4 : น้ำจากอ่างเก็บน้ำสามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 21 :
 • การเลือกแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง
 • 1 : คุณภาพน้ำ
 • 2 : ปริมาณน้ำ
 • 3 : ความผันแปรของคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 :
 • พื้นที่รับน้ำฝนขนาด 10 ไร่ เมื่อฝนตกจะมีความสูงของระดับน้ำเท่ากับ 927 มม. ในระยะเวลา 1 ปี จะมีการสูญเสียน้ำโดยการระเหย 290 มม. ซึมเข้าสู่ใต้ดิน 90 มม. จงประมาณปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในพื้นที่รับน้ำฝนนี้
 • 1 : 875.2 ลบ.ม.
 • 2 : 4640 ลบ.ม.
 • 3 : 8752 ลบ.ม.
 • 4 : 14832 ลบ.ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 23 :
 • จงหาปริมาณการไหลของน้ำใต้ดินแบบชั้นหินไม่ถูกกดทับเข้าสู่บ่อบาดาล ถ้าระดับน้ำสถิตย์อยู่ที่ 10.7 เมตร และระดับน้ำในบ่อลดลงภายหลังสูบเท่ากับ 4.6 เมตร กำหนดให้สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน(K) 2.273 เมตร/วัน และรัศมีกรวยน้ำยุบ (R) 30.5 เมตร ให้เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อสูบ 0.76 เมตร
 • 1 : 2.58 L/s
 • 2 : 1.738 L/s
 • 3 : 0.64 L/s
 • 4 : 6.55 L/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 24 :
 • น้ำพุร้อนเป็นแหล่งน้ำประเภทใด
 • 1 : บ่อน้ำใต้ดิน
 • 2 : บ่อบาดาลมีแรงดัน
 • 3 : พื้นที่เติมน้ำ
 • 4 : บ่อน้ำซับ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 25 :
 • ท่อกรุคืออะไร
 • 1 : ท่อที่ใช้เป็นผนังถาวรของบ่อบาดาล
 • 2 : ท่อที่ใช้กรองน้ำในบ่อบาดาล
 • 3 : ท่อที่ใช้รับน้ำหนักแผ่นคอนกรีตปิดบ่อบาดาลที่ระดับพื้นดิน
 • 4 : ท่อที่ใช้ขุดบ่อบาดาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 26 :
 • บ่อสังเกตการณ์คืออะไร
 • 1 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบว่าคุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาหรือไม่
 • 2 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบว่าปริมาณของน้ำลดลงไปอย่างไรเมื่อมีการสูบทดสอบ
 • 3 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษในนิคมอุตสาหกรรม
 • 4 : บ่อที่ใช้ตรวจสอบการยุบตัวของแผ่นดินเมื่อมีการขุดน้ำบาดาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 27 :
 • แหล่งน้ำมีค่าความเป็นด่างในรูปแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณเท่าไรจึงไม่สมควรนำมาใช้เป็นน้ำบริโภค เพราะจะมีรสไม่น่าดื่ม
 • 1 : มากกว่า 100 มก.ต่อลิตร
 • 2 : มากกว่า 200 มก.ต่อลิตร
 • 3 : มากกว่า 300 มก.ต่อลิตร
 • 4 : มากกว่า 400 มก.ต่อลิตร
 • 5 : มากกว่า 500 มก.ต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 28 :
 • แหล่งน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาควรมีค่าบีโอดีเท่าไร
 • 1 : ไม่เกิน 2 มก.ต่อลิตร
 • 2 : ไม่เกิน 4 มก.ต่อลิตร
 • 3 : ไม่เกิน 6 มก.ต่อลิตร
 • 4 : ไม่เกิน 8 มก.ต่อลิตร
 • 5 : ไม่เกิน 10 มก.ต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 29 :
 • สิ่งที่ไม่ได้นำมาใช้ในการประมาณปริมาณน้ำใช้สำหรับครัวเรือนคืออะไร
 • 1 : ระบบการจ่ายน้ำ
 • 2 : อัตราการใช้น้ำต่อบุคคล
 • 3 : มาตรฐานการครองชีพของชุมชนที่ใช้บริการ
 • 4 : จำนวนประชากรผู้ได้รับบริการ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 30 :
 • สำหรับชุมชนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีพลเมืองน้อยกว่า 2,500 คน ควรมีการเก็บกักน้ำประปาสำหรับการดับเพลิงติดต่อกันนานเท่าไร
 • 1 : ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
 • 2 : ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
 • 3 : ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
 • 4 : ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • 5 : ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 31 :
 • สำหรับชุมชนขนาดใหญ่ควรเก็บกักน้ำประปาไว้สำหรับการดับเพลิงติดต่อกันนานเท่าไร
 • 1 : ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • 2 : ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
 • 3 : ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
 • 4 : ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 • 5 : ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 32 :
 • บ่อสูบน้ำบาดาล ควรห่างจากส้วมหรือที่ทิ้งขยะไม่น้อยกว่ากี่เมตร
 • 1 : 10
 • 2 : 30
 • 3 : 50
 • 4 : 100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 33 :
 • สารเจือปนใดในน้ำดิบที่โรงประปาทั่วไปกำจัดไม่ได้
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : ความขุ่น
 • 3 : เชื้อโรค
 • 4 : สารหนู
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 34 :
 • สารเจือปนใดในน้ำดิบที่อาจไม่จำเป็นต้องบำบัด
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : ความขุ่น
 • 3 : เชื้อโรค
 • 4 : คลอไรด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 35 :
 • ค่ามาตรฐานของน้ำดื่มทั่วไปควรมีค่าความขุ่นไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 5 NTU
 • 2 : 10 NTU
 • 3 : 20 NTU
 • 4 : 25 NTU
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 36 :
 • ถ้า [H+] = 10^-2 จะมีค่าพีเอชเท่าใด
 • 1 : 10
 • 2 : 8
 • 3 : 2
 • 4 : 0.02
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 37 :
 • ถ้าน้ำมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนอยู่จะทำให้ค่าพีเอชของน้ำมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
 • 1 : เป็นด่าง
 • 2 : เป็นกรด
 • 3 : เป็นกลาง
 • 4 : เป็นเกลือ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 38 :
 • ฝนกรดเกิดจากสาเหตุใด
 • 1 : ฝนตกลงมาผ่านชั้นบรรยากาศที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • 2 : ฝนตกลงมายังแหล่งน้ำที่มีการเจือปนของน้ำเสีย
 • 3 : ปริมาณฝนที่ตกในบริเวณหนึ่งๆ เป็นระยะเวลานาน
 • 4 : ฝนที่ตกในบริเวณที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 39 :
 • ข้อใดคุณลักษณะที่สำคัญของน้ำใต้ดินที่แตกต่างจากน้ำผิวดิน
 • 1 : มีความขุ่นมาก
 • 2 : มีความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำสูงกว่า
 • 3 : ตัวเชื้อจุลชีพมีมากกว่า
 • 4 : มีแร่ธาตุต่างๆ มาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 :
 • สารเคมีในข้อใดเมื่อเติมลงในน้ำจะทำให้น้ำมีพีเอชเพิ่มขึ้น
 • 1 : H2SO4
 • 2 : HCl
 • 3 : NaOH
 • 4 : HOCl
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 41 :
 • หากพบความกระด้างของน้ำมีค่า 400 มก./ล. as CaCO3 จัดเป็นน้ำกระด้างประเภทใด
 • 1 : น้ำกระด้างมาก
 • 2 : น้ำกระด้าง
 • 3 : น้ำอ่อน
 • 4 : น้ำกระด้างพอประมาณ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 42 :
 • ความกระด้างของน้ำทำให้เกิดปัญหาต่างๆ "ยกเว้น"ข้อใด
 • 1 : เกิดตะกรันในหม้อ
 • 2 : เกิดตะกอนของแข็งติดวัสุดต่างๆ
 • 3 : ทำให้ผักต่างๆ เหนียวขึ้น
 • 4 : ดื่มน้ำดังกล่าวจะทำให้ท้องเสีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 :
 • ค่ามาตรฐานความกระด้างของน้ำของการประปานครหลวงมีค่าไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 200 มก./ล. as CaCO3
 • 2 : 300 มก./ล. as CaCO3
 • 3 : 400 มก./ล. as CaCO3
 • 4 : 500 มก./ล. as CaCO3
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 :
 • ปริมาณฟลูออไรด์ที่อยู่ในน้ำประปาควรมีปริมาณเท่าใด
 • 1 : 0.01 มก./ล.
 • 2 : 0.1 มก./ล.
 • 3 : 1 มก./ล.
 • 4 : 10 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 45 :
 • การตกตะกอนของกรวด ทราย หรืออนุภาคที่มีน้ำหนักมากจัดเป็นการตกตะกอนประเภทใด
 • 1 : Discrete Settling
 • 2 : Flocculant Settling
 • 3 : Zone settling
 • 4 : Compression Settling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 46 :
 • การตกตะกอนที่มีความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยปานกลาง มีการตกตะกอนเห็นเด่นชัดระหว่างชั้นน้ำใสส่วนบนกับตะกอนส่วนล่างอย่างชัดเจน จัดเป็นการตกตะกอนแบบใด
 • 1 : Discrete Settling
 • 2 : Flocculant Settling
 • 3 : Zone Settling
 • 4 : Compression Settling
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 47 :
 • หากพบว่าน้ำดิบมีความกระด้างที่ประกอบด้วย Ca++ และ Mg++ รวมกับพวกไออนลบที่เป็นพวก alklinity จะมีวิธีการกำจัดอย่างไร
 • 1 : เติมปูนขาวเพื่อให้ตกตะกอน
 • 2 : เติม Soda Ash เพื่อกำจัดความกระด้าง
 • 3 : ใช้วิธี Ion exchange
 • 4 : ไม่ต้องแก้ไขเนื่องจากไม่มีผลต่อคุณภาพน้ำดิบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 :
 • น้ำหนึ่งลิตรมีปริมาณของแข็งทั้งหมดอยู่ 600 มิลลิกรัม ถ้าน้ำมีปริมาตร 400 ลบ.ม. จะมีปริมาณของแข็งทั้งหมดเท่าใด
 • 1 : 0.24 กิโลกรัม
 • 2 : 2.4 กิโลกรัม
 • 3 : 24 กิโลกรัม
 • 4 : 240 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 49 :
 • มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลกยอมให้มีเหล็กได้สูงสุดเท่าใด
 • 1 : 0.01 มก./ล.
 • 2 : 0.1 มก./ล.
 • 3 : 1 มก./ล.
 • 4 : 10 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 :
 • ธาตุที่ก่อปัญหาให้กับผู้ใช้น้ำประปา โดยทำให้น้ำมีสีแดงและมีกลิ่น
 • 1 : ทองแดง
 • 2 : แมกมีเซียม
 • 3 : เหล็ก
 • 4 : สังกะสี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 51 :
 • สารใดที่เมื่อพบในน้ำแล้ว สามารถตีความได้ว่าเป็นน้ำที่สัมผัสกับน้ำเสียที่มีความสกปรก และอาจมีเชื้อโรค
 • 1 : ฟอสเฟต
 • 2 : ซัลเฟต
 • 3 : แอมโมเนีย
 • 4 : คาร์บอเนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 52 :
 • น้ำกระด้างทำให้สบู่เกิดฟองได้ยาก จึงทำให้สิ้นเปลืองสบู่ในงานซักล้างธาตุที่เป็นต้นเหตุของน้ำกระด้าง ได้แก่
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : แมงกานีส
 • 3 : แมกนีเซียม
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 :
 • สารใดเมื่ออยู่ในระบบจ่ายน้ำประปาแบบที่มีปลายตัน (dead end) แล้วอาจทำให้เกิดก๊าซไข่เน่า
 • 1 : แอมโมเนีย
 • 2 : ฟอสเฟต
 • 3 : ซัลเฟต
 • 4 : คาร์บอเนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 :
 • ลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำเกิดขึ้นจากสารบางอย่าง ซึ่งเราสามารถทราบได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ได้แก่
 • 1 : ความขุ่น
 • 2 : สี
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 55 :
 • แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้คนและสัตว์มากที่สุด มีชื่อเรียกว่า
 • 1 : เอนเทอริค พีโทเจน
 • 2 : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
 • 3 : ดีซัลฟอวิไบรโอ แบคทีเรีย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 56 :
 • แบคทีเรียชนิดไหนที่ใช้เป็นดัชนีในการตรวจคุณภาพน้ำ
 • 1 : เอนเทอริค พีโทเจน
 • 2 : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
 • 3 : ดีซัลฟอวิไบรโอ แบคทีเรีย
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 57 :
 • กระบวนการใดถือว่าจำเป็นและขาดไม่ได้ในระบบทำความสะอาดน้ำ
 • 1 : กระบวนการกำจัดสารแขวนลอย
 • 2 : กระบวนการกำจัดสารละลาย
 • 3 : กระบวนการฆ่าเชื้อโรค
 • 4 : ทุกกระบวนการที่กล่าวถึง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 58 :
 • แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาควรเป็นน้ำใต้ดินมากกว่าน้ำผิวดินเพราะ
 • 1 : มีสารละลายในน้ำมากกว่า
 • 2 : มีความจำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งน้ำน้อย
 • 3 : มีโอกาสสัมผัสกับสารพิษน้อยกว่า
 • 4 : ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 59 :
 • น้ำใต้ดินและน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำผิวดิน
 • 1 : มีความขุ่นน้อยกว่าน้ำใต้ดิน
 • 2 : มีแร่ธาตุต่างๆมากกว่าน้ำใต้ดิน
 • 3 : มีสีมากกว่าน้ำใต้ดิน
 • 4 : มีความกระด้างมากกว่าน้ำใต้ดิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 60 :
 • โรคอิไต-อิไต (Itai-Itai) เกิดจากอะไร และมีอาการของโรคอย่างไร
 • 1 : แคดเมียม ทำให้สายตาผิดปกติและปวดกระดูก****
 • 2 : แคดเมียม ทำให้เกิดอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้า
 • 3 : แคดเมียม ทำให้ระบบประสาทผิดปกติ
 • 4 : ตะกั่ว ทำให้ระบบประสาทผิดปกติ
 • 5 : ตะกั่ว ทำให้เกิดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 61 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของน้ำกระด้าง
 • 1 : ทำให้เปลืองสบู่ในการซักล้าง
 • 2 : ทำให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ
 • 3 : อาจทำให้เกิดนิ่ว
 • 4 : อาจทำให้เป็นโรคหัวใจ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 62 :
 • น้ำประปาควรมีค่าของแข็งทั้งหมดเท่าไร
 • 1 : น้อยกว่า 100 มก.ต่อลิตร
 • 2 : น้อยกว่า 200 มก.ต่อลิตร
 • 3 : น้อยกว่า 300 มก.ต่อลิตร
 • 4 : น้อยกว่า 400 มก.ต่อลิตร
 • 5 : น้อยกว่า 500 มก.ต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 63 :
 • น้ำประปาควรมีความกระด้างประมาณเท่าไร
 • 1 : 20-50 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • 2 : 50-80 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • 3 : 80-100 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • 4 : 100-120 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • 5 : 120-150 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 64 :
 • วิธีการคาดการณ์จำนวนประชากรตามหลักสถิติหรือคณิตศาสตร์แบบใดที่นิยมใช้กับชุมชนเก่าขนาดใหญ่ที่ผ่านการพัฒนามาแล้ว เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังงหวัดอุบลราชธานี
 • 1 : แบบเลขคณิต
 • 2 : แบบเรขาคณิต
 • 3 : แบบอัตราเพิ่มลดลง
 • 4 : แบบ Logistic S
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 :
 • สำหรับน้ำประปาที่จัดว่าเป็นน้ำกระด้าง (Scaling water) ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : จะเป็นน้ำที่อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนท่อส่งน้ำได้ง่าย
 • 2 : มีค่า RI (Ryznar Index) ต่ำ โดยปกติจะต่ำกว่า 6.2
 • 3 : มีค่า LI (Langelier Index) เป็นค่าลบ
 • 4 : โดยปกติน้ำประปาจะมีคุณภาพดี หากมีความกระด้างอยู่เล็กน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 66 :
 • จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาที่พร้อมจ่ายสู่ผู้ใช้แห่งหนึ่ง พบว่ามีค่า Ryznar Index เท่ากับ 5.2 จากผลวิเคราะห์ดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : น้ำดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะสร้างตะกรัน ควรปรับพีเอชให้สูงขึ้น
 • 2 : น้ำดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะสร้างตะกรัน ควรปรับพีเอชให้ต่ำลง
 • 3 : น้ำดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะกัดกร่อน ควรปรับพีเอชให้สูงขึ้น
 • 4 : น้ำดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะกัดกร่อน ควรปรับพีเอชให้ต่ำลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 :
 • จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาที่พร้อมจ่ายสู่ผู้ใช้แห่งหนึ่ง พบว่ามีค่า Langelier Index เป็น บวกจากผลวิเคราะห์ดังกล่าวข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : น้ำดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะสร้างตะกรัน ควรปรับพีเอชให้สูงขึ้น
 • 2 : น้ำดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะสร้างตะกรัน ควรปรับพีเอชให้ต่ำลง
 • 3 : น้ำดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะกัดกร่อน ควรปรับพีเอชให้สูงขึ้น
 • 4 : น้ำดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะกัดกร่อน ควรปรับพีเอชให้ต่ำลง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 68 :
 • ลักษณะสมบัติของน้ำดิบในข้อใดมีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 1 : ความขุ่น
 • 2 : บีโอดี
 • 3 : พีเอช
 • 4 : สภาพด่าง
 • 5 : ความกระด้าง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 :
 • ข้อมูลของน้ำดิบใดต่อไปนี้ไม่ต้องนำมาวิเคราะห์ก่อนเข้าระบบผลิตน้ำประปา
 • 1 : ความขุ่น
 • 2 : สี
 • 3 : สภาพด่าง
 • 4 : พีเอช
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 70 :
 • ในการก่อตะกอนโดยใช้สารส้มเป็นสารก่อตะกอนโดยใช้ Jar Tester ปริมาณที่ใช้คือ 50 มิลลิกรัมต่อน้ำดิบ 500 มิลลิลิตร อยากทราบว่าจะมีความเข้มข้นเป็นเท่าใด
 • 1 : 10 ppm
 • 2 : 50 ppm
 • 3 : 100 ppm
 • 4 : 200 ppm
 • 5 : 400 ppm
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 71 :
 • ชั้นน้ำประเภทใดที่อยู่ลึกจากผิวดินมากที่สุด
 • 1 : Intermediate Zone
 • 2 : Capillary Zone
 • 3 : Soil-water Zone
 • 4 : Groundwater Zone
 • 5 : Aeration Zone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 :
 • การที่มีปริมาณไนเตรตปนเปื้อนอยู่ในน้ำประปามากกว่า 45 mg-NO3- / L จะมีผลอย่างไรต่อผู้ใช้น้ำ
 • 1 : เป็นสารก่อมะเร็ง
 • 2 : ทำให้เด็กตัวเขียวคล้ำและอาจตายได้
 • 3 : ทำลายระบบหายใจ
 • 4 : ทำให้น้ำมีกลิ่น
 • 5 : ทำให้น้ำมีรสเค็ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 73 :
 • พีเอช (pH) ย่อมาจากคำว่าอะไร
 • 1 : Positive Head
 • 2 : Potential Head
 • 3 : Positive of Hydrogen ion
 • 4 : Power Head
 • 5 : Potential of Hydrogen ion
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 74 :
 • น้ำดิบประเภทใดต่อไปนี้เหมาะสมที่จะนำมาผลิตน้ำประปามากที่สุดในปริมาณที่เท่ากัน
 • 1 : น้ำกร่อย
 • 2 : น้ำผิวดินที่อยู่ใกล้ชุมชน
 • 3 : น้ำบาดาลที่มีเหล็กมาก
 • 4 : คลองชลประทาน
 • 5 : ทะเลสาบใกล้อ่าวไทย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 75 :
 • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมวัดค่าพีเอชของน้ำเสียที่เข้าระบบได้เท่ากับ 3 ต้องการปรับค่าพีเอชของน้ำเสียให้เป็นกลางต้องใช้สารเคมีตัวใด
 • 1 : ซัลฟูริค
 • 2 : ไฮโดรคลอริค
 • 3 : โซเดียมไฮดรอกไซด์
 • 4 : อะซิติก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 :
 • อัตราส่วน บีโอดี:ไนโตรเจน:ฟอสฟอรัส ที่ต้องการสำหรับจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียมีค่าเท่าใด
 • 1 : 100:0.5:0.1
 • 2 : 100:0.5:1
 • 3 : 100:5:1
 • 4 : 100:5:0.1
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 77 :
 • การบำบัดน้ำเสียที่ใช้พืชน้ำในการบำบัดเช่น ธูปฤาษี กก เป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย เราเรียกระบบนี้ว่าระบบใด
 • 1 : Constructed wetland
 • 2 : Aerobic pond
 • 3 : Thicking filter
 • 4 : Upflow anaerobic sludge blanket
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 78 :
 • การบำบัดน้ำเสียที่ใช้พืชน้ำในการบำบัดเช่น ธูปฤาษี กก เป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย เราเรียกระบบนี้ว่าระบบใด
 • 1 : Constructed wetland
 • 2 : Aerobic pond
 • 3 : Thicking filter
 • 4 : Upflow anaerobic sludge blanket
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 :
 • ค่าออกซิเจนละลายน้ำที่มีในระบบ Activated Sludge AS ไม่ควรต่ำกว่าเท่าใด
 • 1 : 0.02 mg/l
 • 2 : 0.2 mg/l
 • 3 : 2 mg/l
 • 4 : 20 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 80 :
 • เมื่อเก็บน้ำตัวอย่างจากแหล่งน้ำผิวดินแล้ว ค่าพารามิเตอร์ใดควรทำการวัดทันที
 • 1 : สี
 • 2 : ความขุ่น
 • 3 : พีเอช
 • 4 : ค่าของแข็งละลายน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 81 :
 • ค่าบีโอดีของคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมกำหนดให้มีค่าไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลิตร
 • 1 : 2
 • 2 : 20
 • 3 : 40
 • 4 : 100
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 82 :
 • สารเคมีที่เป็นด่างเมื่อเตรียมเป็นสารละลายแล้วควรเก็บไว้ในภาชนะแบบใด
 • 1 : ขวดแก้วใส
 • 2 : ขวดสีชา
 • 3 : ขวดพลาสติก
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 83 :
 • เมื่อเก็บตัวอย่างน้ำเสียมาแล้วพารามิเตอร์ใดควรเป็นรักษาตัวอย่างด้วยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 • 1 : ฟอสฟอรัส
 • 2 : น้ำมันและไขมัน
 • 3 : ไนโตรเจนในรูปทีเคเอน
 • 4 : บีโอดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 84 :
 • การเก็บตัวอย่างน้ำที่ออกมาจากก๊อกน้ำที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
 • 1 : เก็บตัวอย่างน้ำทันทีเมื่อเปิดก๊อกน้ำแล้ว
 • 2 : เปิดก๊อกน้ำและปล่อยน้ำทิ้ง 1 - 2 นาที แล้วค่อยเก็บตัวอย่างน้ำ
 • 3 : ใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณปากก๊อกน้ำก่อนเปิดแล้วจึงเก็บตัวอย่างน้ำทันที
 • 4 : เก็บอย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เก็บเพราะถือว่าน้ำที่ผ่านก๊อกย่อมเป็นตัวแทนของน้ำทั้งหมดแล้ว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 85 :
 • ระบบบำบัดที่มีแบคทีเรียจับตัวรวมกันเป็นกลุ่มที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Granular sludge เราเรียกระบบบำบัดนั้นว่าระบบใด
 • 1 : Upflow anaerobic sludge blanket
 • 2 : Activated Sludge
 • 3 : Sequencing Batch Reactor
 • 4 : conctructed wetland
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 :
 • ความกระด้างถาวรเกิดจากสิ่งใดและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
 • 1 : เกิดจากไบคาร์บอนเนตของแคลเซียม แมกนีเซียม แก้ไขโดยการต้มให้เดือด
 • 2 : เกิดจากไบคาร์บอนเนตของแคลเซียม แมกนีเซียม แก้ไขโดยการเติมหินปูนและตกตะกอน
 • 3 : เกิดจากคลอไรของแคลเซียมและเมกนีเซียมแก้ไขโดยใช้กระบวนการ Lime Soda
 • 4 : เกิดจากคลอไรของแคลเซียมและเมกนีเซียม แก้ไขโดยการต้มให้เดือด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 87 :
 • ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกปี 1993 น้ำประปาควรมีคลอรีนอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 1 : 0.05 mg/l
 • 2 : 0.1 mg/l
 • 3 : 0.15 mg/l
 • 4 : 0.2 mg/l
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 :
 • การกำจัดอินทรีย์ไนโตรเจน สุดท้ายแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไร
 • 1 : ไนเตรด
 • 2 : ไนไตร
 • 3 : ไนโตรเจน ก๊าซ
 • 4 : แอมโมเนียม ไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 89 :
 • การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA มีหน่วยงานใดควบคุมดูแล
 • 1 : กรมควบคุมมลพิษ
 • 2 : สำนักงานนโยบายและแผน
 • 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : การนิคมอุตสาหกรรม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 90 :
 • การใช้ Activated Carbon สามารถใช้ในการกำจัดสิ่งใดได้บ้าง
 • 1 : สารอินทรีย์
 • 2 : น้ำมันและไขมัน
 • 3 : สารพิษ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 :
 • TKN สามารถใช้บ่งบอกค่าอะไรได้บ้าง
 • 1 : สารอินทรีย์ไนโตรเจนและแอมโมเนียไนโตรเจน
 • 2 : ฟอสฟอรัสและฟอสเฟต
 • 3 : ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
 • 4 : สารอินทรีย์คาร์บอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 92 :
 • น้ำเสียจากแหล่งใด ให้ค่าบีโอดีของน้ำเสียสูงที่สุด
 • 1 : โรงงานผลิดเบียร์
 • 2 : ตลาด
 • 3 : โรงแรม
 • 4 : โรงงานย้อมผ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 93 :
 • ข้อใดไม่จัดเป็นน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • 1 : น้ำจากระบวนการผลิต
 • 2 : การใช้น้ำของพนักงานและน้ำจากสำนักงาน
 • 3 : น้ำจากการหล่อเย็น
 • 4 : น้ำจากหอพักที่เป็นสวัสดิการโรงงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 567 : Water standards population prediction, water consumption and flow variation
ข้อที่ 94 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งมีการเพิ่มของประชากรด้วยการเพิ่มอย่างคงที่ของอัตราการเพิ่มของประชากร จะต้องใช้วิธีการคาดคะเนแบบใดในการคาดคะเนจำนวนประชากรในอนาคต
 • 1 : Arithmetic Progression
 • 2 : Geometric Progression
 • 3 : Decrease Rate of Increase
 • 4 : Logistic Method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 95 :
 • จงคำนวณหาอัตราการสูบน้ำที่ต้องใช้เพื่อการออกแบบเครื่องสูบน้ำ ที่จะสูบน้ำจากแหล่งน้ำสู่โรงกรองประปาโดยให้ทำงาน 8 ชั่วโมง เมื่อจำนวนประชากรในปัจจุบัน = 50000 คน อัตราการเพิ่มคงที่ 1% ต่อปี อัตราการใช้น้ำ 300 ลิตร/คน/วัน และให้ Design Period ของเครื่องสูบน้ำเป็น 10 ปี
 • 1 : 191 ลิตร/วินาที
 • 2 : 191 ลบ.ม./นาที
 • 3 : 34.4 ลิตร/วินาที
 • 4 : 34.4 ลบ.ม./นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 96 :
 • ปัจจัยที่ ไม่มี ผลต่ออัตราการใช้น้ำของประชากรในชุมชนคือ
 • 1 : เศรษฐกิจของชุมชน
 • 2 : แรงดันน้ำในท่อ
 • 3 : คุณภาพน้ำประปา
 • 4 : จำนวนประชากร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 97 :
 • วิธีการคาดคะเนจำนวนประชากรที่นิยมใช้ที่สุดคือ
 • 1 : Constant Percentage Growth Rate
 • 2 : Arithmetic Method
 • 3 : Mathematical Trends
 • 4 : Graphical Extention
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 98 :
 • ในอีก 15 ปีข้างหน้า ชุมชนแห่งหนึ่งจะมีจำนวนประชากรรวม 150000 คน และมีอัตราการใช้น้ำต่อคนเท่ากับ 300 ลิตรต่อคนต่อวัน คาดว่าอัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวันจะเป็น 2 เท่าของอัตาการใช้น้ำเฉลี่ย ให้หาปริมาณความต้องการใช้น้ำสูงสุดในรอบวัน
 • 1 : 300000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 2 : 109500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 3 : 90000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • 4 : 45000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 99 :
 • ข้อใดที่ใช้อัตราการใช้น้ำในการออกแบบขนาดของระบบประปาที่ไม่เหมาะสม
 • 1 : เครื่องสูบน้ำดิบ ใช้อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวัน
 • 2 : ระบบผลิตน้ำประปา ใช้อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวัน
 • 3 : เครื่องสูบน้ำแรงสูง ใช้อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวัน
 • 4 : ระบบท่อแจกจ่ายน้ำประปา ใช้อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 100 :
 • หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีจำนวนประชากรอยู่อาศัยประมาณ 15000 คน มีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย 150 ลิตร/คน/วัน และการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมอื่นๆ อีกจำนวน 20 ลิตร/วินาที กำหนดให้อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวันเป็น 1.5 เท่าของอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย ให้หาอัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวันของหมู่บ้านแห่งนี้
 • 1 : 3375 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • 2 : 3405 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • 3 : 5967 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • 4 : 3978 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 101 :
 • ข้อใดเรียงลำดับอัตราการใช้น้ำจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้อย่างถูกต้อง
  1. อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบชั่วโมง
  2. อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบวัน
  3. อัตราการใช้น้ำสูงสุดในรอบสัปดาห์
  4. อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยในรอบวัน
 • 1 : 1 2 3 4
 • 2 : 4 3 2 1
 • 3 : 4 1 2 3
 • 4 : 3 2 1 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 102 :
 • การทำนายประชากรเพื่อใช้ออกแบบโรงผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนที่ไม่อาจขยายตัวได้เนื่องจากพื้นที่จำกัดจะใช้การคาดคะเนประชากรแบบใด
 • 1 : แบบเลขคณิต (Arithmetic method)
 • 2 : แบบเรขาคณิต (Geometric method)
 • 3 : แบบอัตราเพิ่มลดลง (Decreasing-Rate-of-Increase method)
 • 4 : แบบ Logistic S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 103 :
 • ในการคาดคะเนประชากรเพื่อออกแบบโรงผลิตน้ำประปา จังหวัดใดที่จะผิดพลาดได้มากที่สุด
 • 1 : ปัตตานี
 • 2 : พิษณุโลก
 • 3 : ชลบุรี
 • 4 : สระบุรี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 :
 • ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการทำให้อัตราการใช้น้ำต่อคนต่อวันสูงขึ้น
 • 1 : ประชากรที่แท้จริงมีมากกว่าที่ระบุไว้ในสำมโนครัว
 • 2 : มีการเพิ่มแรงดันน้ำจากโรงประปา
 • 3 : มีการรั่วไหลของท่อประปา
 • 4 : มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำเป็นผลิตภัณฑ์จำนวนมาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 105 :
 • ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของน้ำประปาเนื่องมาจากความขุ่น
 • 1 : ทำให้ประสิทธิภาพของคลอรีนลดลง
 • 2 : ทำให้มีสภาพไม่น่าใช้
 • 3 : ทำให้เกิดการพาหรือเก็บสะสมสารพิษอันตราย
 • 4 : ทำให้เกิดคราบบนเครื่องสุขภัณฑ์
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 106 :
 • จังหวัดสุพรรณบุรีมีพลเมือง 8,000 คน ในปีพ.ศ.2520 และ 10,000 คน ในปีพ.ศ.2530 และ 14,000 คน ในปีพ.ศ.2540 จงคาดคะเนจำนวนพลเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีในปีพ.ศ.2555 โดยวิธีเลขคณิต
 • 1 : 18,000 คน
 • 2 : 18,500 คน
 • 3 : 20,000 คน
 • 4 : 20,500 คน
 • 5 : 21,000 คน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 107 :
 • โรคอิไต-อิไต (Itai-Itai) เกิดจากอะไร และมีอาการของโรคอย่างไร
 • 1 : แคดเมียม ทำให้สายตาผิดปกติและปวดกระดูก
 • 2 : แคดเมียม ทำให้เกิดอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้า
 • 3 : แคดเมียม ทำให้ระบบประสาทผิดปกติ
 • 4 : ตะกั่ว ทำให้ระบบประสาทผิดปกติ
 • 5 : ตะกั่ว ทำให้เกิดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 108 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของน้ำกระด้าง
 • 1 : ทำให้เปลืองสบู่ในการซักล้าง
 • 2 : ทำให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ
 • 3 : อาจทำให้เกิดนิ่ว
 • 4 : อาจทำให้เป็นโรคหัวใจ
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 109 :
 • น้ำประปาควรมีค่าของแข็งทั้งหมดเท่าไร
 • 1 : น้อยกว่า 400 มก.ต่อลิตร
 • 2 : น้อยกว่า 500 มก.ต่อลิตร
 • 3 : น้อยกว่า 100 มก.ต่อลิตร
 • 4 : น้อยกว่า 200 มก.ต่อลิตร
 • 5 : น้อยกว่า 300 มก.ต่อลิตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 110 :
 • น้ำประปาควรมีความกระด้างประมาณเท่าไร
 • 1 : 20-50 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • 2 : 50-80 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • 3 : 80-100 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • 4 : 100-120 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • 5 : 120-150 มก.ต่อลิตรแคลเซียมคาร์บอเนต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 111 :
 • วิธีการคาดการณ์จำนวนประชากรตามหลักสถิติหรือคณิตศาสตร์แบบใดที่นิยมใช้กับชุมชนเก่าขนาดใหญ่ที่ผ่านการพัฒนามาแล้ว เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังงหวัดอุบลราชธานี
 • 1 : แบบเลขคณิต
 • 2 : แบบเรขาคณิต
 • 3 : แบบอัตราเพิ่มลดลง
 • 4 : แบบ Logistic S
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 112 :
 • ประชากรในอำเภอหนึ่งมีจำนวน 130000 คน ในปีพศ. 2540 และมีจำนวน 180000 คน ในปี พศ. 2548 หากคำนวณแบบ arithmetic จะมีประชากรประมาณเท่าใดในปี พศ. 2551
 • 1 : 198750
 • 2 : 199290
 • 3 : 200100
 • 4 : 203270
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 :
 • ประชากรในอำเภอหนึ่งมีจำนวน 130000 คน ในปีพศ. 2540 และมีจำนวน 180000 คน ในปี พศ. 2548 หากคำนวณแบบ Geometric จะมีประชากรประมาณเท่าใดในปี 2551
 • 1 : 198750
 • 2 : 199290
 • 3 : 200100
 • 4 : 203270
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 114 :
 • หากต้องการคำนวณการคาดคะเนการเพิ่มของประชากรในชุมชนที่มีพื้นที่ในวงจำกัด เมื่อเติบโตถึงที่สุด จำนวนประชากรจะอิ่มตัวไม่สามารถเพิ่มขึ้นอีกจะต้องใช้หลักการคาดคะเนจำนวนประชากรแบบใด
 • 1 : แบบเลขคณิต
 • 2 : แบบเรขาคณิต
 • 3 : แบบอัตราเพิ่มลดลง
 • 4 : แบบ Logisyic S
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 115 :
 • สำหรับชุมชนที่มีพลเมืองน้อยกว่า 2500 คน จะต้องออกแบบปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิง ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง
 • 1 : 5 ชม.
 • 2 : 8 ชม.
 • 3 : 10 ชม.
 • 4 : 12 ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 116 :
 • จังหวัดหนึ่งมีจำนวนพลเมืองในปี พศ. 2536 และ 2546 เท่ากับ 1,000,000 และ 2,000,000 คนตามลำดับ จงคำนวณหาจำนวนพลเมืองในปี พศ. 2556 โดยให้จำนวนพลเมืองของจังหวัดนี้เพิ่มแบบเรขาคณิตและมีค่าสูงสุดได้ไม่เกิน 6,000,000 คน
 • 1 : 2,500,000 คน
 • 2 : 2,800,000 คน
 • 3 : 3,200,000 คน
 • 4 : 3,600,000 คน
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 117 :
 • จังหวัดหนึ่งมีจำนวนพลเมืองในปี พศ. 2540 และ 2550 เท่ากับ 20,000 และ 30,000 คนตามลำดับ จงคำนวณหาจำนวนพลเมืองในปี พศ. 2575 โดยให้จำนวนพลเมืองของจังหวัดนี้มีอัตราการเพิ่มคงที่
 • 1 : 55,000 คน
 • 2 : 60,000 คน
 • 3 : 65,000 คน
 • 4 : 70,000 คน
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 118 :
 • ในเมืองแห่งหนึ่งทำนายประชากรล่วงหน้าไว้ที่ 34,600 คน มีความต้องการใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน ถ้าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำสูงสุดรายชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 1.50 รายวัน 1.15 รายเดือน 1.20 จงคำนวณปริมาณน้ำที่จะใช้ในการออกแบบระบบขนส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังระบบทำความสะอาดน้ำ
 • 1 : 398 ลบ.ม./ชม.
 • 2 : 497 ลบ.ม./ชม.
 • 3 : 518 ลบ.ม./ชม.
 • 4 : 416 ลบ.ม./ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 119 :
 • จงประเมินจำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2550 โดยวิธีอนุกรมเรขาคณิต (Geometric progression method) โดยข้อมูลสำมะโนประชากรของเมืองแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
 • 1 : 45,600
 • 2 : 58,000
 • 3 : 30,000
 • 4 : 38,000
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 120 :
 • จงหาสัมประสิทธิ์การใช้น้ำสูงสุดรายวัน (coefficients of maximum daily demands) เมื่อความต้องการน้ำใช้น้ำรายวันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยดังนี้
 • 1 : 1.10
 • 2 : 0.25
 • 3 : 1.05
 • 4 : 1.20
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 :
 • จงหาสัมประสิทธิ์การใช้น้ำสูงสุดรายเดือน (coefficient of monthly demand) โดยมีความต้องการใช้น้ำรายเดือนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการใช้น้ำตลอดปีดังนี้
 • 1 : 0.78
 • 2 : 1.12
 • 3 : 1.20
 • 4 : 0.84
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 122 :
 • พืื้นที่ใดในประเทศไทยที่มีอัตราการใช้น้ำประปาน้อยที่สุด
 • 1 : กรุงเทพมหานคร
 • 2 : ชนบท
 • 3 : ชานเมือง
 • 4 : เทศบาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 123 :
 • อุปกรณ์ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ ในการวัดอัตราการไหลของน้ำ
 • 1 : Parshall flumes
 • 2 : Venturi tube
 • 3 : Rectangular weir
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 :
 • การวัดอัตราการไหลในข้อใดแตกต่างจากพวก
 • 1 : Parshall flume
 • 2 : Nozzle flow
 • 3 : Venturi meter
 • 4 : Orifice meter
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 125 :
 • การสูบน้ำจากปั๊มหอยโข่งมีค่าเท่ากับ 710 gpm มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : 0.028 m3/s
 • 2 : 0.045 m3/s
 • 3 : 44 L/s
 • 4 : 2.68 m3/s
 • 5 : 2683 L/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 :
 • ความเร็วของการไหลในท่อเพื่อป้องกันการตกตะกอนเท่ากับเท่าไหร่
 • 1 : 0.1 m/s
 • 2 : 0.2 m/s
 • 3 : 0.4 m/s
 • 4 : 0.6 m/s
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
เนื้อหาวิชา : 568 : Design of water distribution systems
ข้อที่ 127 :
 • ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ท่อพีวีซีสีฟ้าใช้สำหรับเป็นท่อรับแรงดันสำหรับน้ำประปา ส่วนท่อพีวีซีสีเทาใช้สำหรับเป็นท่อระบายน้ำ
 • 2 : ความยาวมาตรฐานของท่อพีวีซีตามท้องตลาด ยาวท่อนละ 4 เมตร
 • 3 : ท่อพีวีซีชั้นคุณภาพ 13.5 หมายถึง สามารถใช้รับแรงดันปลอดภัยได้ถึง 13.5 บาร์
 • 4 : ข้อดีของท่อพีวีซีคือ ติดตั้งง่าย มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งเนื่องจากทนทานต่อแสงแดดได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 :
 • มีเครื่องสูบน้ำขนาดเดียวกัน 2 เครื่อง สำหรับสูบน้ำเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำประปา คำตอบในข้อใดที่ถูกต้อง
 • 1 : หากต้องการอัตราการไหลสูงๆ ให้ต่อเครื่องสูบน้ำแบบอนุกรม
 • 2 : หากต้องการแรงดันสูงๆ ให้ต่อเครื่องสูบน้ำแบบขนาน
 • 3 : หากต้องการอัตราการไหลสูงๆ ให้ต่อเครื่องสูบน้ำแบบขนาน
 • 4 : การต่อเครื่องสูบน้ำทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน ไม่ให้ผลที่แตกต่างกัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 129 :
 • แรงดันของน้ำประปาในท่อจ่าย บริเวณเขตบ้านพักอาศัยควรมีค่าเท่าใด
 • 1 : 70 - 140 KPa
 • 2 : 140 - 350 KPa
 • 3 : 350 - 490 KPa
 • 4 : 490 - 700 KPa
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 130 :
 • ท่อเมนประปาที่ต้องการออกแบบให้รับน้ำสำหรับการดับเพลิงด้วย ต้องมีขนาดอย่างต่ำเท่าใด
 • 1 : 10 ซม.
 • 2 : 15 ซม.
 • 3 : 20 ซม.
 • 4 : 30 ซม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 131 :
 • ข้อใดคือไม่ใช่วัตถุประสงค์ของถังเก็บน้ำในระบบจ่ายน้ำประปา
 • 1 : ทำให้ปั๊มทำงานน้อยลง
 • 2 : ควบคุมแรงดันของน้ำในท่อจ่ายให้สม่ำเสมอ
 • 3 : ช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ขณะเก็บกักในถัง
 • 4 : ช่วยเพิ่มแรงดันของน้ำในท่อจ่าย กรณีอยู่ไกลจากโรงทำน้ำประปา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 132 :
 • การติดตั้งปั๊มน้ำ 2 ตัวแบบอนุกรม จะทำให้เกิดผลอย่างไร เมื่อเทียบกับการติดตั้งปั๊มแบบเดียวกันเพียงตัวเดียว
 • 1 : ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่แรงดันลดลง
 • 2 : ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่แรงดันคงเดิม
 • 3 : ได้ปริมาณน้ำคงเดิม แต่แรงดันเพิ่มขึ้น
 • 4 : ได้ปริมาณน้ำ และ แรงดันคงเดิม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 :
 • ปั๊มที่นิยมใช้ในงานประปาจากน้ำผิวดินได้แก่
 • 1 : Impulse Pump
 • 2 : Rotary Pump
 • 3 : Submersible Pump
 • 4 : Centrifugal Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 :
 • ความเร็วของการไหลของน้ำในท่อ โดยปรกติไม่ควรเกิน
 • 1 : 1-2 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 3-5 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 5-8 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 8-12 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 :
 • จากคุณลักษณะของปั๊มตามที่บริษัทผู้ผลิตให้มา ดังรูป ถ้าต้องการสูบน้ำปริมาณ 150 gpm ให้ได้ความสูง 35 เมตร ควรเลือกใช้ปั๊มรุ่นใด
 • 1 : รุ่น A หรือ B
 • 2 : รุ่น D หรือ E
 • 3 : ไม่มีรุ่นที่เหมาะสม
 • 4 : ใช้ได้ทุกรุ่น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 136 :
 • ทฤษฎีทางชลศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณหา ท่อสมมูลย์ได้แก่
 • 1 : Hazen-Williams Formula
 • 2 : Manning’s Equation
 • 3 : Hardy Cross Analysis
 • 4 : Rational Method
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 137 :
 • ท่อสมมูลย์เป็นท่อสมมติท่อหนึ่งที่ใช้แทนชุดของท่อจ่ายน้ำในระบบประปา หมายถึง
 • 1 : แรงดันน้ำในท่อสมมูลย์เท่ากับผลรวมของแรงดันน้ำของท่อจ่ายน้ำทั้งชุด
 • 2 : ปริมาณน้ำในท่อสมมูลย์เท่ากับผลรวมของปริมาณน้ำของท่อจ่ายน้ำทั้งชุด
 • 3 : แรงดันสูญเสียในท่อสมมูลย์เท่ากับผลรวมของแรงดันสูญเสียของท่อจ่ายน้ำทั้งชุด
 • 4 : แรงดันน้ำคูณปริมาณในท่อสมมูลย์เท่ากับผลรวมของแรงดันน้ำคูณปริมาณของท่อจ่ายน้ำทั้งชุด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 :
 • ระบบท่อจ่ายน้ำวิธีใดจึงเหมาะที่สุดสำหรับชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นมากในใจกลางเมือง และอยู่กันเบาบางมากที่บริเวณชานเมือง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 : ถูกทั้งข้อ 1. และ 3.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 :
 • ในระบบท่อส่งน้ำภายใต้แรงดัน ที่มีทิศทางการไหลของน้ำ (ดังรูป) จะติดตั้งวาล์วระบายอากาศ (Air Released Valve) ที่จุดใด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 140 :
 • เครื่องสูบน้ำชนิดใดเหมาะสำหรับใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาลที่มีความลึกมากๆ
 • 1 : Piston Pump
 • 2 : Submersible Pump
 • 3 : Air-Jet Pump
 • 4 : Diaphragm Pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 141 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อท่อพลาสติกชนิด HDPE
 • 1 : การใช้ความร้อน
 • 2 : การใช้กาวสำหรับต่อท่อ
 • 3 : การใช้หน้าแปลน
 • 4 : การใช้ข้อต่อแบบเกลียว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 142 :
 • ข้อใดเป็นลำดับการต่ออุปกรณ์ท่อเข้ากับเครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง
 • 1 : วาล์วปิดเปิด ข้อต่อยืดหยุ่น เครื่องสูบน้ำ เช็กวาล์ว ข้อต่อยืดหยุ่น วาล์วปิดเปิด
 • 2 : ข้อต่อยืดหยุ่น วาล์วปิดเปิด เครื่องสูบน้ำ วาล์วปิดเปิด เช็กวาล์ว ข้อต่อยืดหยุ่น
 • 3 : วาล์วปิดเปิด ข้อต่อยืดหยุ่น เครื่องสูบน้ำ ข้อต่อยืดหยุ่น วาล์วปิดเปิด เช็กวาล์ว
 • 4 : วาล์วปิดเปิด ข้อต่อยืดหยุ่น เครื่องสูบน้ำ ข้อต่อยืดหยุ่น เช็กวาล์ว วาล์วปิดเปิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 :
 • จากหลักการออกแบบท่อโดยวิธีท่อสมมูลย์ ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 144 :
 • ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดความเร็วของการไหลของน้ำในท่อส่งน้ำ
 • 1 : เพื่อลดการกัดกร่อนท่อและอุปกรณ์ท่อ
 • 2 : เพื่อป้องกันการตกตะกอนภายในท่อ
 • 3 : เพื่อความประหยัดในการลงทุนก่อสร้าง
 • 4 : เพื่อลดภาระในการบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำ
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 145 :
 • สำหรับการสูบจ่ายน้ำประปาเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำโดยใช้เครื่องสูบจ่ายน้ำโดยตรง ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : การจ่ายน้ำโดยใช้เครื่องสูบจ่ายน้ำโดยตรง เหมาะกับระบบจ่ายน้ำประปาขนาดใหญ่
 • 2 : การจ่ายน้ำโดยใช้เครื่องสูบจ่ายน้ำโดยตรง ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลได้ง่าย
 • 3 : การจ่ายน้ำโดยใช้เครื่องสูบจ่ายน้ำโดยตรง มีค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต่ำ
 • 4 : การจ่ายน้ำโดยใช้เครื่องสูบจ่ายน้ำโดยตรง อาจประสบปัญหาการจ่ายน้ำ เนื่องจากไม่มีระบบสำรองน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 146 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของ การใช้ระบบท่อแจกจ่ายน้ำแบบเป็นวงบรรจบ (Loop System)
 • 1 : ไม่มีปัญหาเรื่องคูณภาพน้ำที่ปลายท่อ
 • 2 : ลดปัญหาน้ำไม่ไหลในกรณีที่มีการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ
 • 3 : ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาต่ำ
 • 4 : เหมาะสำหรับระบบแจกจ่ายน้ำขนาดใหญ่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 147 :
 • ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการวางท่อแจกจ่ายน้ำประปาประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • 1 : รูปแบบของแนวถนน
 • 2 : ลักษณะสูงต่ำของพื้นที่
 • 3 : ลักษณะการใช้ที่ดินและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
 • 4 : ที่ตั้งของโรงกรองน้ำและถังเก็บน้ำ
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 148 :
 • ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
 • 1 : การวางท่อจ่ายน้ำประปาจะต้องให้มีความลาดเอียงไปตามทิศทางการไหลเพื่อให้น้ำไหลได้ดีขึ้น
 • 2 : การติดตั้งวาล์วระบายอากาศในท่อจ่ายน้ำประปา ควรติดตั้งในทุกๆ จุดที่เป็นจุดสูงสุดของท่อ
 • 3 : ควรติดตั้งประตูน้ำในระบบท่อจ่ายน้ำ ในทุกๆ จุดที่มีการเชื่อมต่อท่อแยก
 • 4 : ควรติดตั้งจุดระบายตะกอนออกจากระบบท่อจ่ายน้ำ เพื่อช่วยในการทำความสะอาดระบบท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 :
 • ท่อชนิดใดที่ไม่ใช้เป็นท่อน้ำประปา
 • 1 : ท่อซีเมนต์ใยหิน
 • 2 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 3 : ท่อทองแดง
 • 4 : ท่อคอนกรีต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 150 :
 • ต้องการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำ A ไปยังถังเก็บน้ำ B ด้วยอัตราการสูบน้ำเท่ากับ 35 ลิตร/วินาที ถ้าเฮดสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไหลของน้ำผ่านท่อและอุปกรณ์ต่างๆ มีค่ารวมเท่ากับ 7.5 เมตร กำหนดให้ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำเป็น 70% ให้คำนวณหาขนาดแรงม้าของเครื่องสูบน้ำ
 • 1 : 2 แรงม้า
 • 2 : 3.6 แรงม้า
 • 3 : 7.4 แรงม้า
 • 4 : 9.9 แรงม้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 151 :
 • ถังยืน (Stand Pipe) ต่างกับหอถังสูง (Elevated Storage) อย่างไร
 • 1 : ถังยืนเป็นถังเก็บน้ำที่มีความสูงน้อยกว่าหอถังสูงแต่เก็บน้ำได้มากกว่า
 • 2 : ถังยืนเป็นถังเก็บน้ำที่มีความสูงมากกว่าหอถังสูงแต่เก็บน้ำได้น้อยกว่า
 • 3 : ถังยืนเป็นถังเก็บน้ำที่มีความสูงมากกว่าและมีแรงส่งน้ำมากกว่าหอถังสูง
 • 4 : ถังยืนเป็นถังเก็บน้ำที่เก็บน้ำได้น้อยกว่าแต่มีแรงส่งน้ำมากกว่าหอถังสูง
 • 5 : ถังยืนเป็นถังเก็บน้ำที่เก็บน้ำได้น้อยกว่าและมีแรงส่งน้ำน้อยกว่าหอถังสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 152 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของการวางท่อจ่ายน้ำประปาแบบแยกแขนง
 • 1 : จะต้องปิดประตูน้ำของท่อที่อยู่ถัดไประหว่างทำการซ่อมที่จุดใดจุดหนึ่ง ทำให้ท่อที่อยู่ถัดไปไม่มีน้ำใช้จนกว่าการซ่อมจะเสร็จ
 • 2 : การออกแบบขนาดท่อให้ได้ถูกต้องเหมาะสมต้องใช้การคำนวณที่ยุ่งยากีดไปไม่มีน้ำใช้จนกว่าการซ่อมจะเสร็จ
 • 3 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • 4 : น้ำบริเวณปลายท่อมีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และอาจเกิดกลิ่นขึ้นได้เพราะน้ำอยู่ในลักษณะนิ่งนานๆ
 • 5 : ควบคุมปริมาณคลอรีนที่ปลายท่อได้ยากเพราะลักษณะสมบัติของน้ำไม่คงที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 153 :
 • ระบบท่อจ่ายน้ำประปานิยมใช้ท่อชนิดใดเป็นท่อที่ติดตั้งกับเครื่องสูบน้ำหรือใช้เป็นท่อลอดถนน ที่ต้องรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนได้ดี
 • 1 : ท่อซีเมนต์ใยหิน
 • 2 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 3 : ท่อเหล็กกล้า
 • 4 : ท่อ PVC
 • 5 : ท่อ PE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 :
 • ในระบบท่อจ่ายน้ำประปานิยมใช้ท่อชนิดใดเป็นท่อต่อเข้าตามตรอกหรือทางแคบคดเคี้ยว
 • 1 : ท่อซีเมนต์ใยหิน
 • 2 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 3 : ท่อเหล็กกล้า
 • 4 : ท่อเหล็กเหนียว
 • 5 : ท่อ PE
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 155 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งมีบ้านพักอาศัย 100 หลังคาเรือน คอนโดมิเนียม 2 หลังๆละ 80 ห้องมีอัตราการใช้น้ำ 250 ลิตร/คน/วัน อยากทราบว่าใน 1 เดือนจะมีอัตราการใช้น้ำกี่ลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดให้บ้านพักอาศัยมีประชากรเฉลี่ย 5 คน/หลัง คอนโดมิเนียม 3 คน/ห้อง
 • 1 : 735
 • 2 : 7350
 • 3 : 7350000
 • 4 : 245
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 156 :
 • น้ำจากโรงประปาถูกส่งไปให้ชุมชนหนึ่งด้วยอัตราการไหล 25 MGD ซึ่งใช้ท่อคอนกรีตระยะทาง 1.5 กิโลเมตร จงหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ เมื่อกำหนดให้ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อเท่ากับ 0.02 และค่าเฮดสูญเสียเท่ากับ 100 เมตร
 • 1 : 0.03 เมตร
 • 2 : 0.5 เมตร
 • 3 : 0.8 เมตร
 • 4 : 1.0 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 157 :
 • ท่อจ่ายน้ำแบบใดที่ปัจจุบันเลิกใช้เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้
 • 1 : ท่อซีเมนต์ใยหิน
 • 2 : ท่อเหล็กอาบสังกะสี
 • 3 : ท่อพลาสติก
 • 4 : ท่อเหล็กกล้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 :
 • ประตูน้ำแบบใดที่เปิด-ปิดน้ำได้โดยหมุนได้รอบแกนและสามารถปรับอัตราการไหลได้ดี
 • 1 : Gate valve
 • 2 : Butterfly valve
 • 3 : Check valve
 • 4 : Blow-off valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 159 :
 • ความดันต่ำสุดในท่อจ่ายน้ำประปาควรมีค่าเท่าไร
 • 1 : ไม่ควรต่ำกว่า 1 bars
 • 2 : ไม่ควรต่ำกว่า 2 bars
 • 3 : ไม่ควรต่ำกว่า 3 bars
 • 4 : ไม่ควรต่ำกว่า 4 bars
 • 5 : ไม่ควรต่ำกว่า 5 bars
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 160 :
 • ในการออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำประปาต้องคำนวณหาขนาดท่อที่เหมาะสมโดยต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้ความเร็วในการไหลของน้ำในท่อไม่เกินความเร็วที่กำหนด อยากทราบว่าโดยทั่วไปนิยมใช้ค่าความเร็วเท่าไร
 • 1 : 1 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 3 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 5 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 6 เมตรต่อวินาที
 • 5 : 8 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 161 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : หนึ่งหน่วยความดันของน้ำที่ก้นถังซึ่งบรรจุน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรจะมีค่า 9.79 kPa
 • 2 : ความสูงของน้ำหนึ่งเมตร จะมีความดันเทียบเท่ากับ 9.79 kPa
 • 3 : ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานหรือค่าความหยาบของผิวท่อ (C) จะมีค่าสูงสำหรับท่อใหม่ ผิวเรียบ และมีค่าต่ำสำหรับท่อเก่า ผิวขรุขระ

 • 4 : สูตรที่นิยมใช้ในการคำนวณออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำคือสูตรของ Hazen-Williams
 • 5 : ความดันคือค่าของน้ำหนักที่กระทำบนพื้นที่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 162 :
 • ประตูน้ำชนิดใดที่นิยมใช้สำหรับควบคุมการไหลของน้ำ ณ จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล
 • 1 : Gate Valves
 • 2 : Check Valves
 • 3 : Angle Valves
 • 4 : Butterfly Valves
 • 5 : Globe Valves
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 163 :
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการพิจารณาหากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำประปาก่อนที่จะจ่ายน้ำบริการเป็นสารธารณูปโภค
 • 1 : ต้องให้มีความสะอาดปลอดภัยในแง่ของสุขภาพอนามัย
 • 2 : ต้องให้มีลักษณะน่าใช้
 • 3 : ต้องให้ได้กรรมวิธีที่ประหยัดที่สุดในด้านการก่อสร้าง
 • 4 : ต้องให้ได้กรรมวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากที่สุด
 • 5 : ต้องให้ได้ปริมาณมากพอกับการให้บริการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 164 :
 • ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกที่ตั้งของทางน้ำเข้าของระบบจัดส่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ไม่ควรสร้างไว้ที่บริเวณส่วนโค้งของแหล่งน้ำ
 • 2 : ควรเป็นบริเวณที่มีลมพัดผ่านดี
 • 3 : ควรเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับโรงผลิตน้ำประปามากที่สุด
 • 4 : ควรเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับสถานีสูบน้ำมากที่สุด
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 165 :
 • ข้อใดคือส่วนประกอบของกระบวนการ Coagulation Flocculation ที่ถูกต้อง
 • 1 : กวนช้า -> กวนเร็ว -> ตกตะกอน
 • 2 : ตกตะกอน-> กวนช้า -> กวนเร็ว
 • 3 : กวนเร็ว -> กวนช้า -> ตกตะกอน
 • 4 : กวนเร็ว -> ตกตะกอน -> กวนช้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 166 :
 • ให้หาความกว้างและความยาวของถังผสมช้าเมื่อให้อัตราการไหลเข้าของน้ำเท่ากับ 25000 ลบ.ม.ต่อวัน เวลาเก็บกัก 30 นาที ความลึกของน้ำในถัง 5 ม. และความกว้าง : ความยาว = 2:1
 • 1 : กว้าง 5.00 ม. ยาว 12.50 ม.
 • 2 : กว้าง 14.50 ม. ยาว 7.25 ม.
 • 3 : กว้าง 7.25 ม. ยาว 14.50 ม.
 • 4 : กว้าง12.50 ม. ยาว 5.00 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 167 :
 • ข้อใดผิดที่สุดเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำ
 • 1 : ระบบจ่ายน้ำแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกมักมีหอถังสูง
 • 2 : ท่อจ่ายน้ำแบบแขนงเหมาะสำหรับชุมชนขนาดใหญ่เนื่องจากค่าติดตั้งสูง
 • 3 : ท่อจ่ายน้ำแบบวงจรปิดจะมีการไหลของน้ำประปาตลอดเวลาในท่อ
 • 4 : ท่อประธานในท่อจ่ายน้ำแบบวงจรปิดมีขนาดยาวกว่าท่อประธานในท่อจ่ายน้ำแบบแขนง
 • 5 : ข้อ ค. และข้อ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 :
 • ความดันน้ำในท่อประธานจ่ายน้ำประปาข้อใดไม่เหมาะสม
 • 1 : ความดันเทียบเท่ากับน้ำสูง 5 เมตร
 • 2 : ความดันเทียบเท่ากับน้ำสูง 10 เมตร
 • 3 : ความดันเทียบเท่ากับน้ำสูง 15 เมตร
 • 4 : ความดันเทียบเท่ากับน้ำสูง 20 เมตร
 • 5 : ความดันเทียบเท่ากับน้ำสูง 25 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 :
 • ปั๊มมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดแต่มีเพียง 2 ชนิดที่วิศวกรชลศาสตร์มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
 • 1 : ปั๊มแบบเซนตริฟูคอล (centrifugal pump) และแบบโรตารี่ (Rotary pump)
 • 2 : แบบใช้แรงฉีด (jet pump) และแบบลูกสูบชัก (reciprocating pump)
 • 3 : แบบลูกสูบชัก กับแบบเซนตริฟูคอล
 • 4 : แบบลูกสูบชักและแบบใช้แรงกระแทก (hydraulic ram)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 170 :
 • กราฟเฮดของระบบ (system head curve) คือ
 • 1 : กราฟระหว่างอัตราการไหลกับความต่างระดับของของเหลวที่ปลายท่อดูดและท่อจ่าย
 • 2 : กราฟระหว่างอัตราการไหลกับพลังงานที่สูญเสียไปในการไหลผ่านระบบเนื่องจากความฝืดในเส้นท่อ
 • 3 : กราฟแสดงการทำงานของปั๊ม (Performance curve)
 • 4 : กราฟของเฮดสถิตรวมกับกราฟเฮดความฝืด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 171 :
 • การเลือกตำแหน่งที่ติดตั้งปั๊มควรพิจารณาที่
 • 1 : จุดทำงานของปั๊ม
 • 2 : NPSH
 • 3 : ประสิทธิภาพ
 • 4 : กราฟเฮดของระบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 172 :
 • ในกรณีที่ต้องให้ปั๊มทำงานร่วมกันแบบขนานควรเลือกปั๊มอย่างไร
 • 1 : ปั๊มชนิดเดียวกันต่อขนานกัน
 • 2 : ปั๊มต่างชนิดกันทำงานร่วมกัน
 • 3 : ปั๊มที่มี NPSH น้อย
 • 4 : ปั๊มที่มี NPSH มาก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 173 :
 • กราฟลักษณะการทำงานของปั๊มที่ผลิตมาแต่ละรุ่นได้โดยการทดลองให้ปั๊มซึ่งมีใบพัดขนาดหนึ่งทำงานด้วยรอบความเร็วคงที่ การแก้ปัญหาเมื่อลักษณะการทำงานของปั๊มแตกต่างไปจากมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตทดลองไว้ ทำได้โดยใช้กฎเกณฑ์อะไร
 • 1 : กฎการไหลต่อเนื่อง
 • 2 : กฎสมดุลของพลังงาน
 • 3 : กฎโมเมนต์
 • 4 : กฎความสัมพันธ์ (affinity laws)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 174 :
 • การออกแบบถังจ่ายน้ำ (distribution reservoir) ใช้ข้อมูลอัตราการใช้น้ำ
 • 1 : รายชั่วโมง
 • 2 : รายวัน
 • 3 : รายเดือน
 • 4 : รายปี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 :
 • การหาความจุของถังจ่ายน้ำที่เหมาะสมสามารถใช้เทคนิคของการสร้างกราฟอะไร
 • 1 : กราฟสะสม (mass diagram)
 • 2 : กราฟโค้งความจุ
 • 3 : กราฟโค้งพื้นที่
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 176 :
 • ตำแหน่งของถังกระจายน้ำควรจะอยู่ที่ใด ในระบบ
 • 1 : ใกล้แหล่งน้ำดิบ
 • 2 : บริเวณที่ราบใกล้ศูนย์กลางการใช้น้ำ
 • 3 : อยู่บริเวณพื้นที่สูงใกล้ศูนย์กลางการใช้น้ำ
 • 4 : อยู่ห่างจากเขตเมือง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 :
 • การออกแบบระบบกระจายน้ำประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ในที่นี้ข้อใดที่ไม่ใช่ขั้นตอนการออกแบบ ระบบกระจายน้ำ
 • 1 : จัดเตรียมแผนที่รายละเอียดของเมืองที่ต้องการกระจายน้ำ
 • 2 : ประเมินความต้องการใช้น้ำสูงสุดรวมถึงการเจริญเติบโตในอนาคต และน้ำสำหรับใช้ในการดับเพลิง
 • 3 : ออกแบบขนาดท่อส่งน้ำ
 • 4 : ออกแบบระบบทำความสะอาดน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 178 :
 • ความดันที่ปลายก๊อกน้ำอย่างน้อยเท่าไร เพื่อสนองความพอใจของผู้ใช้น้ำ
 • 1 : 1.5 เมตร ความสูงน้ำ
 • 2 : 2.5 เมตร ความสูงน้ำ
 • 3 : 3.5 เมตร ความสูงน้ำ
 • 4 : 4.5 เมตร ความสูงน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 179 :
 • ในระบบท่อความเร็วในเส้นท่อที่ไม่ทำให้ขนาดท่อใหญ่จนเกินไป และไม่ทำให้เกิดความฝืดมากเกินไป ควรเป็นเช่นไร
 • 1 : 0.6 เมตรต่อวินาที
 • 2 : 1.2 เมตรต่อวินาที
 • 3 : 2.4 เมตรต่อวินาที
 • 4 : 4.8 เมตรต่อวินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 180 :
 • สิ่งสำคัญในการวางท่อควรจะต้องวางท่อให้อยู่ต่ำกว่าเส้นลาดชลศาสตร์ (hydraulic grade line) เพื่อ
 • 1 : ไม่ให้เกิดความดันลบในเส้นท่อ
 • 2 : ให้มีความดันที่จะจ่ายน้ำได้เพียงพอ
 • 3 : ถูกทั้ง 1. และ 2.
 • 4 : ไม่ถูกทั้ง 1. และ 2.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 181 :
 • ในระบบกระจายน้ำสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ความดันสูงสุดข้อจำกัดนี้กำหนดจากอะไร
 • 1 : ความดันที่ปลายท่อที่ต้องการ
 • 2 : ความดันที่ท่อสามารถทนได้
 • 3 : ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
 • 4 : ไม่ถูกทั้ง 1. และ 2.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 182 :
 • ในระบบกระจายน้ำการออกแบบที่ดีจะต้องตรวจเช็คความดันในท่อแต่ละจุดและจะต้องเขียนเส้นชั้นระดับความดันที่เท่ากันบนโครงข่ายของระบบ เพื่อดู
 • 1 : ขอบเขตของความดันสูงสุด และต่ำสุด
 • 2 : ความสม่ำเสมอ(ระยะห่างที่คงที่)ระหว่างเส้นระดับชั้นความดัน
 • 3 : ถูกทั้ง ก. และ ข.
 • 4 : เพื่อดูความเสียดทานในเส้นท่อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 183 :
 • การไหลในท่อภายใต้ความดัน ค่าความสูญเสียความดัน (head loss) สามารถแสดงอยู่ในรูป h = k.(Q^x) ค่า x จะมีค่าเท่ากับเท่าไร เมื่อใช้สูตรของ Hazen – William
 • 1 : 1.75
 • 2 : 1.85
 • 3 : 2.00
 • 4 : ไม่ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 184 :
 • ในโครงข่ายท่อที่เป็นแบบวงรอบอาศัยวิธีของ Hardy Cross อาศัยหลักการอะไร
 • 1 : ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าหาจุดต่อเท่ากับปริมาณน้ำไหลออกจากจุดต่อ
 • 2 : ผลรวมตามเครื่องหมายของความดันที่สูญเสียไปในวงรอบต้องเท่ากับศูนย์
 • 3 : สมมุติเป็นเครื่องหมายบวกในทิศทางการไหลตามเข็มนาฬิกา และเครื่องหมายลบในทิศทางการไหลทวนเข็มนาฬิกา
 • 4 : ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 :
 • องค์ประกอบของระบบประปาชุมชน ประกอบด้วย 1. ระบบส่งน้ำ 2. ระบบทำความสะอาดน้ำ 3. แหล่งน้ำ 4. ถังกระจายน้ำ 5. ระบบกระจายน้ำ 6. อ่างเก็บน้ำ จงเลือกข้อที่จัดลำดับขององค์ประกอบระบบประปาชุมชนอย่างถูกต้อง
 • 1 : 1-2-3-4-5-6
 • 2 : 6-1-2-3-5-4
 • 3 : 3-6-1-2-4-5
 • 4 : 3-6-4-1-2-5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 186 :
 • จงประมาณการช่วงทำงานของปั๊มที่อัตราการสูบเท่าไร ถ้าจำกัดว่าประสิทธิภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 79% โดยค่าในตารางเป็นผลที่ได้จากการทดสอบปั๊มเครื่องหนึ่ง
 • 1 : 864-784
 • 2 : 670-898
 • 3 : 784-898
 • 4 : 784-1,134
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 :
 • จงประมาณอัตราการสูบจุดที่ปั๊มทำงานได้ดีที่สุด โดยอาศัยตารางผลการทดสอบปั๊มเครื่องหนึ่ง
 • 1 : 1,450
 • 2 : 255
 • 3 : 780
 • 4 : 1,136
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 188 :
 • ระบบประปาของเมืองอาศัยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นสู่ถังจ่ายน้ำ โดยมีข้อมูลอัตราการใช้น้ำของวันที่มีการใช้น้ำสูงสุด เป็นรายชั่วโมง ดังตาราง จงหาอัตราการสูบน้ำเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมง เป็น ลบ.ม.ต่อชั่วโมง
 • 1 : 630
 • 2 : 530
 • 3 : 430
 • 4 : 330
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 189 :
 • ระบบประปาของเมืองอาศัยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นสู่ถังจ่ายน้ำ โดยมีข้อมูลอัตราการใช้น้ำของวันที่มีการใช้น้ำสูงสุด เป็นรายชั่วโมง ดังตาราง จงหาความจุที่เหมาะสมของถังจ่ายน้ำหน่วยเป็น ลบ.ม.
 • 1 : 530
 • 2 : 630
 • 3 : 1,530
 • 4 : 2,430
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 :
 • ระบบท่อกระจายน้ำตามรูป ถ้าการสูญเสียความดันจาก A ไป B เท่ากับ 0.17 ฟุต และจาก A ไป C เท่ากับ 0.05 ฟุต ดังนั้นค่าการสูญเสียความดันจาก B ไป C จะเป็นเท่าไร
 • 1 : 0.22 ฟุต
 • 2 : 0.17 ฟุต
 • 3 : 0.12 ฟุต
 • 4 : 0.05 ฟุต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 191 :
 • ในระบบประปาอย่างง่ายซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ ระบบท่อ และถังจ่ายน้ำ โดยมีศูนย์กลางการใช้น้ำดังรูป จงหาอัตราการไหลออกที่จุด B โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ C ของท่อเท่ากับ 100 โดยมีสูตรของ Hazgen William
  V(m/sec) = 0.85 C.(R^0.65).(S^0.54)
 • 1 : 0.13 ลบ.ม./ชม.
 • 2 : 0.07 ลบ.ม./ชม.
 • 3 : 0.20 ลบ.ม./ชม.
 • 4 : 0.40 ลบ.ม./ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 192 :
 • ในระบบประปาอย่างง่ายซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ ระบบท่อ และถังจ่ายน้ำ โดยมีศูนย์กลางการใช้น้ำดังรูป จงหาอัตราการไหลในท่อ AB โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ C ของท่อเท่ากับ 100 โดยมีสูตรของ Hazgen William
  V(m/sec) = 0.85C(R^0.65).(S^0.54)
 • 1 : 0.13 ลบ.ม./ชม.
 • 2 : 0.07 ลบ.ม./ชม.
 • 3 : 0.20 ลบ.ม./ชม.
 • 4 : 0.40 ลบ.ม./ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 193 :
 • ในระบบประปาอย่างง่ายซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ ระบบท่อ และถังจ่ายน้ำ โดยมีศูนย์กลางการใช้น้ำดังรูป จงหาอัตราการไหลในท่อ BC โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ C ของท่อเท่ากับ 100 โดยมีสูตรของ Hazgen William
  V(m/sec) = 0.85C.(R^0.65).(S^0.54)
 • 1 : 0.13 ลบ.ม./ชม.
 • 2 : 0.07 ลบ.ม./ชม.
 • 3 : 0.20 ลบ.ม./ชม.
 • 4 : 0.40 ลบ.ม./ชม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 194 :
 • ตามรูปลักษณะการติดตั้งปั๊ม หมายเลข 1 คืออะไร
 • 1 : เชควาล์ว
 • 2 : ฟุตวาล์ว
 • 3 : ประตูน้ำ
 • 4 : ปั๊ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 :
 • การออกแบบระบบวางท่อจ่ายนำ้ในรูปแบบใดมีจุด Dead end
 • 1 : แบบแยกแขนง
 • 2 : แบบวงรอบ
 • 3 : ไม่เกิด Dead end ทั้งสองแบบ
 • 4 : เกิด Dead end ทั้งสองแบบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 196 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หน้าที่ของถังเก็บน้ำประปาก่อนสูบจ่ายไปยังผู้ใช้ (Clear well)
 • 1 : อาจใช้เป็นถังฆ่าเชื้อโรคให้กับน้ำประปาด้วย
 • 2 : ใช้เป็นถังเก็บน้ำสำหรับใช้งานในโรงกรองด้วย เช่น น้ำล้างย้อนถังกรองทราย
 • 3 : ใช้เป็นถังเก็บน้ำสำรองสำหรับจ่ายน้ำในช่วงที่มีอัตราการใช้น้ำสูงมากๆ (Peak flow)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 197 :
 • สำหรับระบบการจ่ายน้ำประปาแบบวงจร (Loop distribution system) ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในระบบขนาดใหญ่ เช่นในเมืองใหญ่
 • 2 : ใช้งบประมาณในการก่อสร้างท่อส่งน้ำมากกว่าระบบจ่ายน้ำแบบแยก
 • 3 : สามารถปิดซ่อมระบบท่อบางส่วนได้โดยยังสามารถจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้ได้
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 198 :
 • เครื่องสูบน้ำสำหรับการส่งจ่ายน้ำประปาเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำไปยังผู้ใช้ มักใช้เครื่องสูบน้ำแบบใดต่อไปนี้
 • 1 : Axial flow centrifugal pump
 • 2 : Radial flow centrifugal pump
 • 3 : Positive displacement pump
 • 4 : Submersible centrifugal pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 199 :
 • ในระบบท่อส่งน้ำประปา เมื่อท่อส่งน้ำตัดผ่านคลอง มักจะนิยมยกระดับท่อส่งน้ำขึ้นสูงเหนือคลอง เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงได้ และเพื่อมิให้กีดขวางการเดินเรือในคลอง ในการยกท่อดังกล่าว จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ชนิดหนึ่งไว้ที่จุดสูงสุดของท่อ อุปกรณ์นั้นคืออะไรต่อไปนี้ และมีเหตุผลใดในการติดตั้งไว้
 • 1 : Air release valve เนื่องจากต้องการนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อให้แรงดันในท่อสมดุล ทำให้น้ำไหลไปได้
 • 2 : Air release valve เนื่องจากต้องการระบายอากาศภายในระบบท่อจ่ายน้ำที่เกิดจากแรงดันของน้ำออกจากระบบท่อ มิฉะนั้นอาจเกิดการสะสมของอากาศและทำให้น้ำไหลไปไม่ได้
 • 3 : Pressure reducing valve เพื่อลดแรงดันของน้ำเนื่องจากการยกตัวของท่อ มิฉะนั้นอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้
 • 4 : Check valve เพื่อบังคับให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียว ขึ้นหรือลงเท่านั้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 200 :
 • ท่อชนิดใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะสม ในการใช้สำหรับระบบจ่ายน้ำประปา
 • 1 : ท่อ PE
 • 2 : ท่อ PB
 • 3 : ท่อ PVC
 • 4 : ท่อ Asbestos cement
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 201 :
 • อุปกรณ์ใดไม่จำเป็นสำหรับปั๊มที่ล่อน้ำเองได้ (Self Priming)
 • 1 : Strainer
 • 2 : Foot Valve
 • 3 : Flexible pipe
 • 4 : Air Relief Valve
 • 5 : motor
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 202 :
 • ก๊อกน้ำที่ใช้ตามบ้านทั่วไปเป็นอุปกรณ์ชนิดใด
 • 1 : Butterfly valve
 • 2 : Gate valve
 • 3 : Check valve
 • 4 : Ball valve
 • 5 : Air relief valve
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องของการออกแบบท่อส่งน้ำ
 • 1 : การกำหนดแนวท่อส่งน้ำควรจะกำหนดให้เป็นแนวตรงสั้นและอยู่ในแนวระดับอย่างสม่ำเสมอ
 • 2 : ใช้อุปกรณ์เท่าที่จำเป็น เพราะส่วนใหญ่มีราคาแพง
 • 3 : ท่อส่งน้ำควรจะวางบนดินที่กระทุ้งจนแน่นเพื่อป้องกันการทรุดตัว
 • 4 : ท่อส่งน้ำควรเลือกชนิดที่ดีที่สุดเพราะเมื่อฝังดินแล้วจะไม่มีการขุดขึ้นมาซ่อมแซมอีก
 • 5 : ท่อส่งน้ำที่ใช้บางพื้นที่เช่นชายฝั่งจะต้องเป็นท่อที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 :
 • ข้อใดคือสาเหตุของการเกิด water hammer
 • 1 : อัตราการไหลของน้ำขึ้นๆลงๆ
 • 2 : การปิดวาล์วน้ำเร็วเกินไป
 • 3 : ผลของก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำ
 • 4 : การที่ปั๊มไม่มีน้ำล่อ (Pump priming)
 • 5 : การที่น้ำมีเฮดไม่ถึงตามที่ต้องการ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 205 :
 • การที่มีก๊าซไข่เน่า (H2S) อยู่ในน้ำจะทำให้มีผลอย่างไรกับระบบท่อส่งน้ำ
 • 1 : กัดกร่อนท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • 2 : ทำให้ค่าพีเอชสูงขึ้น
 • 3 : ทำลายแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในท่อน้ำ
 • 4 : ทำให้น้ำมีสี
 • 5 : ทำให้น้ำมีความขุ่นเพิ่มขึ้น
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 206 :
 • ถ้าต้องการวางท่อส่งน้ำตามแนวชายฝั่ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : ท่อส่งน้ำควรจะวางบนดินที่กระทุ้งจนแน่นเพื่อป้องกันการทรุดตัว
 • 2 : การกำหนดแนวท่อส่งน้ำควรจะกำหนดให้เป็นแนวตรงสั้นและอยู่ในแนวระดับอย่างสม่ำเสมอ
 • 3 : ท่อส่งน้ำที่ใช้ควรเป็นประเภทที่นิยมในท้องตลาดเพราะจะมีขนาดให้เลือกมาก
 • 4 : ถ้าวางท่อส่งน้ำลอดใต้ถนน ต้องใช้ท่อส่งที่ทำจากวัสดุอัดแรงเพื่อทนต่อการกดทับได้
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 207 :
 • ถังสูงเก็บน้ำประปาทรงกระบอก มีความสูงเท่ากับ 5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 2.5 เมตร มีระดับน้ำอยู่ที่ 4.5 เมตรจากระดับพื้นดิน จะสามารถเก็บน้ำประปาได้กี่ลูกบาศก์เมตร
 • 1 : 2.45
 • 2 : 4.9
 • 3 : 24.5
 • 4 : 18.0
 • 5 : 22.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 208 :
 • ถ้าต้องการสูบน้ำด้วยอัตรา 400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมี TDH เท่ากับ 56 เมตร อยากทราบว่าต้องใช้ปั๊มขนาดกี่แรงม้า ถ้ากำหนดให้ประสิทธิภาพปั๊มอยู่ที่ 80%
 • 1 : 37.5
 • 2 : 82
 • 3 : 100.8
 • 4 : 102.6
 • 5 : 150
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 209 :
 • ต้องการสูบน้ำด้วยอัตรา 400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อยกเฮดให้ได้ 56 เมตร ถ้ามีปั๊มขนาด 45 แรงม้าอยู่ 5ตัว ปั๊มแต่ละสามารถยกเฮดได้ 56 เมตร ซึ่งแต่ละตัวมีประสิทธิภาพ 80% อยากทราบว่าต้องใช้ปั๊มกี่ตัวและปั๊มแต่ละตัวต่อกันแบบใด
 • 1 : ใช้ปั๊ม 2 ตัวต่อแบบขนาน
 • 2 : ใช้ปั๊ม 2 ตัวต่อแบบอนุกรม
 • 3 : ใช้ปั๊ม 3 ตัวต่อแบบขนาน
 • 4 : ใช้ปั๊ม 3 ตัวต่อแบบอนุกรม
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 210 :
 • น้ำไหลผ่านข้องอ 45°ด้วยความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที ค่าคงที่ของข้องอเท่ากับ 0.2 จงหาค่าการสูญเสียรองด้วยข้องอนี้
 • 1 : 0.0012 เมตร
 • 2 : 0.0019 เมตร
 • 3 : 0.0025 เมตร
 • 4 : 0.0031 เมตร
 • 5 : 0.063 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 :
 • ข้อใดไม่ใช่การสูญเสียพลังงานในท่อแบบการสูญเสียรอง (Minor head Loss)
 • 1 : การไหลผ่านข้องอ
 • 2 : การไหลผ่านวาล์ว
 • 3 : การไหลผ่านท่อที่มีความขรุขระ
 • 4 : การไหลผ่านท่อที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดแบบทันทีทันใด
 • 5 : การไหลผ่านประตูน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 212 :
 • ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการออกแบบบ่อสูบ
 • 1 : เพื่อให้ของเหลวไหลเข้าปลายท่อดูดอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้มีอากาศเข้าไปปะปนกับของเหลว
 • 2 : เพื่อให้ของเหลวไหลเข้าปลายท่อดูดอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้มีขยะเข้าไปปะปนกับของเหลว
 • 3 : เพื่อให้ของเหลวไหลเข้าปลายท่อดูดอย่างสม่ำเสมอและให้ของเหลวมีการปั่นป่วนอย่างพียงพอเพื่อที่จะง่ายต่อการสูบน้ำไปใช้
 • 4 : เพื่อป้องกันขยะเข้าไปอุดตันปั๊มสูบน้ำ
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 213 :
 • การแยกไขมันออกจากน้ำมันทำได้ด้วยการใช้กระบวนการใด
 • 1 : Precitation
 • 2 : DAF
 • 3 : sedimentation
 • 4 : iox exchange
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 214 :
 • วิธีการใดที่ใช้ในการกำจัดโลหะหนักที่ละลายอยู่ในน้ำ
 • 1 : Coagulation Flocculation
 • 2 : Grit chamber
 • 3 : precipitation
 • 4 : solidification
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 215 :
 • การใช้ระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศในการบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากระบบคืออะไร
 • 1 : methane ,carbon dioxide
 • 2 : methane ,sulphate
 • 3 : new cell, Nitrogen
 • 4 : Hydrogen Sulphide ,new cell
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 216 :
 • ข้อในต่อไปนี้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศทั้งหมด
 • 1 : Activated Sludge, RBC, Septic tank
 • 2 : UASB, septic tank, Anaerobic pond
 • 3 : Oxidation ditch, SBR, UASB
 • 4 : Activated, constructed wetland, Oxidation ditch
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 217 :
 • ข้อใดเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่จุลชีพส่วนใหญ่แขวนลอยอยู่ในน้ำ
 • 1 : Activated Sludge, Oxidation Ditch, Aerated lagoon
 • 2 : RBC, UASB, Anaerobic filter
 • 3 : Activated Sludge, SBR, RBC
 • 4 : SBR, UASB, Thicking filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 218 :
 • ข้อใดที่เป็นจริงสำหรับการตกตะกอนแบบโดด
 • 1 : เป็นลักษณะตะกอนที่เป็นฟล้อกเกิดขึ้นจากการสร้างตะกอนและรวมตะกอน
 • 2 : เกิดการแบ่งชั้นระหว่างชั้นตะกอนและชั้นน้ำใสอย่างชัดเจนในระหว่างการตกตะกอน
 • 3 : เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคมีความเข้มข้นสูงๆ
 • 4 : ความเร็วในการตกตะกอนของอนุภาคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะทางที่ตกลงมา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 219 :
 • การทำ Jar test หมายถึง
 • 1 : การหาประสิทธิภาพในการกรองของสารกรองหลายๆ ชนิด
 • 2 : การทดสอบหาปริมาณสารเคมีและค่าพีเอชที่เหมาะสมที่ใช้ในการสร้างตะกอนและรวมตะกอน
 • 3 : การหาความเร็วของการกรองเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา
 • 4 : การหาค่าคุณภาพน้ำดิบเพื่อเลือกอัตราการไหลที่เหมาะสมในการเข้าระบบผลิตน้ำประปา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
เนื้อหาวิชา : 569 : Design of water treatment plant and planning
ข้อที่ 220 :
 • ในระบบประปาที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการสูบน้ำขึ้นมาฉีดพ่นผ่านถาดหลายๆ ชั้น
 • 1 : ถูกทุกข้อ
 • 2 : ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำ
 • 3 : เติมออกซิเจนให้กับน้ำบาดาล
 • 4 : กำจัดกลิ่นและแก๊สออกจากน้ำบาดาล
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 :
 • หน่วยปฏิบัติการใดมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตะกอนความขุ่นให้จับเป็นก้อนใหญ่ให้ตกตะกอนง่ายขึ้น
 • 1 : Rapid-Mixing
 • 2 : Coagulation
 • 3 : Flocculation
 • 4 : Sedimentation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 :
 • วิธีใดเป็นการกำจัดความกระด้างถาวรในน้ำ
 • 1 : Coagulation and Flocculation
 • 2 : Ion Exchange
 • 3 : Chlorination
 • 4 : Tray Aeration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 :
 • การใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป อาจก่อให้เกิดปัญหาใด
 • 1 : ท่อจ่ายน้ำอุดตัน
 • 2 : ท่อจ่ายน้ำถูกกัดกร่อน
 • 3 : เกิดสารก่อมะเร็ง
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 224 :
 • Backwash Water หมายถึงอะไร
 • 1 : น้ำที่ระบายออกจากก้นถังตกตะกอน
 • 2 : น้ำที่ใช้ในการล้างถังกรอง
 • 3 : น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4 : น้ำที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 225 :
 • วิธีการที่นิยมในการใช้หาปริมาณที่เหมาะสมของสารส้มเพื่อให้การจับตะกอนที่ดีคือ
 • 1 : ทำ Jar Test
 • 2 : คำนวณจากสมการเคมี
 • 3 : ดูจากกราฟความสัมพันธ์ของปฏิกิริยา
 • 4 : ทำ Titration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 226 :
 • เหล็กในน้ำสามารถถูกกำจัดด้วยวิธีใด
 • 1 : Coagulation
 • 2 : Filtration
 • 3 : Softening
 • 4 : Oxidation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 227 :
 • วิธีที่นิยมใช้ในการกำจัดสีและกลิ่นในน้ำได้แก่
 • 1 : Activated Carbon
 • 2 : Ion Exchange
 • 3 : Chlorination
 • 4 : Precipitation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 228 :
 • จงเลือกกระบวนการที่ดีที่สุดในการออกแบบระบบบำบัดน้ำผิวดิน ที่มีความขุ่น
 • 1 : Screening -> Sand Filter -> Coagulation -> Flocculation -> Settling Tank -> Disinfection
 • 2 : Screening -> Flocculation -> Coagulation -> Sand Filter -> Settling Tank -> Disinfection
 • 3 : Screening -> Coagulation -> Flocculation -> Settling Tank -> Sand Filter -> Disinfection
 • 4 : Screening -> Flocculation -> Coagulation -> Disinfection -> Settling Tank -> Sand Filter
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 229 :
 • จงเลือกกระบวนการที่ดีที่สุดในการออกแบบระบบบำบัดน้ำใต้ดิน ที่มีธาตุเหล็กสูง
 • 1 : Screening -> Sand Filter -> Reverse Osmosis
 • 2 : Screening -> Coagulation -> Flocculation -> Settling Tank -> Sand Filter -> Disinfection
 • 3 : Screening -> Precipitation -> Settling Tank -> Sand Filter -> Disinfection
 • 4 : Tray Aerator -> Detention Tank -> Sand Filter -> Disinfection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 :
 • ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคลอรีนลงในน้ำในปริมาณที่มากพอ จนทำให้เกิด Free Chlorine Residue ในปริมาณ 5 มก./ล. ให้หาปริมาณของ Hypochlorous Acid และ Hypochlorite Ion เมื่อน้ำมี pH = 7 ที่ 20 องศาเซลเซียส
 • 1 : HOCL 1.0 มก./ล. OCL- 4.0 มก./ล.
 • 2 : OCL- 1.0 มก./ล. HOCL 4.0 มก./ล.
 • 3 : NCL3 1.0 มก./ล. HOCL 4.0 มก./ล.
 • 4 : HOCL 1.0 มก./ล. NCL3 4.0 มก./ล.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 231 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งมีความต้องการใช้น้ำสะสมในรอบ 24 ชั่วโมงเป็น 3000 ลูกบาศก์เมตร หากระบบผลิตน้ำประปาต้องการเดินระบบผลิตน้ำเพียงวันละ 10 ชั่วโมง ระบบประปานี้จะต้องมีอัตราการผลิตน้ำประปาเท่าใด
 • 1 : 1250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 2 : 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 3 : 125 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • 4 : 214 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 232 :
 • ข้อใดไม่ใช่สารเคมีที่นิยมใช้ในระบบผลิตน้ำประปาทั่วๆ ไป
 • 1 : สารส้ม
 • 2 : ปูนขาว
 • 3 : คลอรีน
 • 4 : เกลือแกง
 • 5 : โซดาไฟ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำ Jar Test ในงานวิศวกรรมการประปา
 • 1 : เพื่อหาค่าความขุ่นของน้ำดิบ
 • 2 : เพื่อหาปริมาณสารเคมีสำหรับกระบวนการรวมตะกอน
 • 3 : เพื่อหาระยะเวลกาการรวมตะกอนที่เหมาะสม
 • 4 : เพื่อจำลองกระบวนการสร้างแกนตะกอนและการรวมตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 234 :
 • หากต้องการใช้น้ำจากแม่น้ำเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา ข้อใดมีความสำคัญในการออกแบบสถานีสูบน้ำ (Water Intake) น้อยที่สุด
 • 1 : การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามฤดูกาล
 • 2 : การแยกชั้นของน้ำเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ (Stratification)
 • 3 : การป้องกันอันตรายจากวัตถุที่ลอยมากับน้ำ
 • 4 : การกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งแม่น้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 235 :
 • ข้อใดคือเหตุผลหลักในการใช้คลอรีนสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โอโซนและแสงอุลตร้าไวโอเลต
 • 1 : ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูงกว่า โอโซนและแสงอุลตร้าไวโอเลต
 • 2 : ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคในระยะยาว
 • 3 : ใช้งานได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดสารพิษ
 • 4 : มีความคงตัวอยู่ในน้ำได้นาน สามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในระบบท่อส่งน้ำได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 236 :
 • ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่ทำหน้าที่ในการกรองความขุ่น สำหรับถังกรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา
 • 1 : ถ่านแอนทราไซต์
 • 2 : ทราย
 • 3 : ทรายหยาบ
 • 4 : กรวด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 237 :
 • ค่าศักย์รวมของน้ำ (Total Head) ณ จุดใดๆ จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
 • 1 : Elevation Head
 • 2 : Water Head หรือ Pressure Head
 • 3 : Velocity Head
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 238 :
 • แรงดันน้ำขนาด 1 บาร์ เทียบเท่ากับความสูงของน้ำกี่เมตร
 • 1 : 100 เมตร
 • 2 : 10 เมตร
 • 3 : 1 เมตร
 • 4 : 0.1 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 239 :

 • 1 : 195 วัตต์
 • 2 : 700 วัตต์
 • 3 : 729 วัตต์
 • 4 : 18000 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 240 :
 • กระบวนการใดไม่จำเป็นที่ต้องใช้ในการผลิตน้ำประปาที่มาจากอ่างเก็บน้ำ
 • 1 : การกรอง
 • 2 : การเติมอากาศ
 • 3 : การดักด้วยตะแกรง
 • 4 : การเติมสารเคมีเพื่อตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 241 :
 • ข้อใดกล่าวถึงบ่อสูบ (Sump Tank) ไม่ถูกต้อง
 • 1 : วัตถุประสงค์ของบ่อสูบเพื่อให้ของเหลวไหลเข้าปลายท่อดูดอย่างสม่ำเสมอ
 • 2 : การออกแบบควรหลีกเลี่ยงการหักมุมของทางน้ำเปิดเพื่อที่จะทำให้ความเร็วของน้ำสม่ำเสมอและไม่เกิดน้ำวน
 • 3 : ท่อนำของเหลวเข้าสู่บ่อสูบควรอยู่ใกล้ท่อดูดมากที่สุดเพื่อที่จะง่ายต่อการสูบน้ำ ไม่สูญเสียเฮด
 • 4 : การติดตั้งแพรอบๆท่อดูดสามารถช่วยป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปผสมกับน้ำได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 242 :
 • ในกระบวนการก่อตะกอนโดยใช้สารส้มของโรงประปาแห่งหนึ่ง จะเกิดตะกอนตกอยู่ด้านล่างปริมาณมาก อยากทราบว่าตะกอนเหล่านี้เป็นการตกตะกอนในลักษณะใด
 • 1 : แบบโดด
 • 2 : แบบรวมกลุ่ม
 • 3 : แบบแบ่งชั้น
 • 4 : แบบอัดตัว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 243 :
 • การผสมในถังกวนข้อใดที่ทำให้การผสมเกิดขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือถ้าจะให้ประสิทธิภาพดีต้องใช้พลังงานมาก
 • 1 : การกวนในเส้นท่อ
 • 2 : การใช้ Hydraulic jump
 • 3 : การใช้ใบกวน
 • 4 : การใช้เครื่องพ่นอากาศ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
 • ข้อใดไม่ใช่ Static mixer
 • 1 : In-line blender
 • 2 : Hydraulic jump
 • 3 : Agitator
 • 4 : Pashall flume
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 245 :
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตกตะกอน
 • 1 : ความเข้มข้นของอนุภาค
 • 2 : ความดันบรรยากาศ
 • 3 : ขนาดและน้ำหนักของอนุภาค
 • 4 : อุณหภูมิของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 246 :
 • ในการตกตะกอนของอนุภาคแบบโดด (Discrete particle) จะไม่มีแรงใดมาเกี่ยวข้อง
 • 1 : แรงลอยตัว
 • 2 : แรงเนื่องจากน้ำหนักของอนุภาค
 • 3 : แรงเนื่องจากความกดดันบรรยากาศ
 • 4 : แรงเนื่องจากความเสียดทาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 :
 • ในการกรองน้ำโดยใช้ทรายกรอง การที่มีอนุภาคความขุ่นถูกกักอยู่ตามช่องว่างของสารกรองเรียกว่าอะไร
 • 1 : Indept-filtration
 • 2 : Slime
 • 3 : Sludge cake
 • 4 : Schmutzdeck layer
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 248 :
 • การใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคของโรงประปานิยมใช้คลอรีนในรูปแบบใด
 • 1 : ผงปูนคลอรีน
 • 2 : น้ำคลอรีน
 • 3 : ก๊าซคลอรีน
 • 4 : แบบใดก็ได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 249 :
 • วัตถุประสงค์ของการทำจาร์เทสต์ (Jar Test) เพื่ออะไร
 • 1 : หาปริมาณของสารก่อตะกอนที่เหมาะสม
 • 2 : หาพีเอชของการก่อตะกอนที่เหมาะสม
 • 3 : ถูกทั้งสองข้อ
 • 4 : ผิดทั้งสองข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 250 :
 • ชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ควรสร้างระบบประปาแบบใดเหมาะสมที่สุด
 • 1 : กรอง + ฆ่าเชื้อโรค
 • 2 : ทำให้ตกตะกอน + กรอง + ฆ่าเชื้อโรค
 • 3 : ทำให้ตกตะกอน + ฆ่าเชื้อโรค
 • 4 : ตะแกรง + ทำให้ตกตะกอน + ฆ่าเชื้อโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 :
 • การเติมอากาศเหมาะกับการบำบัดน้ำดิบประเภทใด
 • 1 : น้ำผิวดิน
 • 2 : น้ำใต้ดิน
 • 3 : น้ำทะเล
 • 4 : น้ำฝน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 252 :
 • โรงผลิตน้ำประปาแห่งหนึ่งใช้ระบบทรายกรองเร็วสำหรับอัตราการผลิต 150 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ด้วยอัตราการกรอง 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร โดยมีเงื่อไขว่าในขณะที่ถังกรองใบหนึ่งกำลังถูกล้างกลับอยู่นั้น อัตราการกรองของถังใบอื่นจะต้องไม่เกิน 6 ลบ.ม.ต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร จงหาจำนวนถังกรองและพื้นที่ของถังแต่ละใบ
 • 1 : ถังกรอง 3 ใบ แต่ละใบมีพื้นที่ 5 ตารางเมตร
 • 2 : ถังกรอง 5 ใบ แต่ละใบมีพื้นที่ 3 ตารางเมตร
 • 3 : ถังกรอง 5 ใบ แต่ละใบมีพื้นที่ 6 ตารางเมตร
 • 4 : ถังกรอง 6 ใบ แต่ละใบมีพื้นที่ 5 ตารางเมตร
 • 5 : ถังกรอง 6 ใบ แต่ละใบมีพื้นที่ 3 ตารางเมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 253 :
 • อัตราภาระเวียร์ (weir loading rate) คืออะไร
 • 1 : ความเร็วที่เหมาะสมของน้ำที่ไหลผ่านเวียร์
 • 2 : ปริมาณที่เหมาะสมของน้ำที่ไหลผ่านเวียร์
 • 3 : ความยาวของเวียร์ที่เหมาะสมต่อการไหลของน้ำ
 • 4 : ขนาดของเวียร์ที่เหมาะสมต่อการไหลของน้ำ
 • 5 : พื้นที่หน้าตัดของเวียร์ที่เหมาะสมต่อการไหลของน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 254 :
 • ในการออกแบบถังตกตะกอน องค์ประกอบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพของการตกตะกอน ที่นำมาใช้ในการพิจารณาออกแบบคือ
 • 1 : ค่าภาระผิว (surface loading)
 • 2 : ระยะเวลาการตกตะกอน (detention time)
 • 3 : ความลึกของถังตกตะกอน
 • 4 : ความเร็วตามแนวนอนของน้ำในถังตกตะกอน
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 255 :
 • ข้อใดคือระบบที่เหมาะสมในการผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาล
 • 1 : ตะแกรง + กวนเร็ว + กวนช้า + ตกตะกอน + กรอง + เติมคลอรีน
 • 2 : ตะแกรง + กรอง + เติมคลอรีน
 • 3 : ตะแกรง + กวนเร็ว + กวนช้า + กรอง + เติมคลอรีน
 • 4 : ตะแกรง + เติมอากาศ + กรอง + เติมคลอรีน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 256 :
 • ถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยมสำหรับอัตราการไหล 16400 ลบ.ม./วัน ที่ระยะเวลาเก็บกัก 30 นาที จงออกแบบขนาดของถังตกตะกอน (ก*ย*ล) เมื่อกำหนดให้ ความลึกเป็น 2 เท่าของความกว้าง และความยาวเป็น 1.75 เท่าของความลึก
 • 1 : 3.7*12.8*7.8
 • 2 : 3.7*7.3*12.8
 • 3 : 3.7*12.8*7.3
 • 4 : 3.5*12.3*7.0
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 257 :
 • ถ้าน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อิสระมาก ควรทำอย่างไร
 • 1 : ต้องกำจัดออกก่อนโดยการเติมอากาศและโซดาแอช
 • 2 : ต้องกำจัดออกก่อนโดยการเติมเติมปูนขาวและโซดาแอช
 • 3 : ไม่ต้องกำจัด เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีประโยชน์ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรค
 • 4 : ไม่ต้องกำจัด เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีส่วนช่วยในกระบวนการรวมตะกอน
 • 5 : ต้องกำจัดออกก่อนโดยการเติมอากาศหรือเติมปูนขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 258 :
 • การจับเป็นก้อนของทรายกรอง และคราบของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผนังถังกรองกับรางระบายน้ำล้าง สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด
 • 1 : ใช้ Polyphosphate
 • 2 : ใช้ Recarbonation
 • 3 : ใช้ Excess Lime
 • 4 : ใช้ Lime and Soda Ash
 • 5 : ใช้ Phenolic
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 259 :
 • จงใช้สมการอัตราการดูดซึมของก๊าซ เพื่อหาเวลาที่ใช้ในการเติมอากาศในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากน้ำดิบของระบบการผลิตน้ำประปา โดยทำให้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำดิบลดลงจาก 30 มก./ล. เหลือ 10 มก./ล. (กำหนดให้ค่าความเข้มข้นอิ่มตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าเท่ากับ 0.5 มก./ล. และค่าอัตราส่วนคงที่สำหรับรูปแบบการสัมผัสนั้นๆ (Kg) มีค่าเท่ากับ 0.2 ต่อวินาที)
 • 1 : 5 วินาที
 • 2 : 5.3 วินาที
 • 3 : 5.5 วินาที
 • 4 : 5.7 วินาที
 • 5 : 6 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 260 :
 • ในกระบวนการผลิตน้ำประปา จงออกแบบขนาดของถังผสมเร็วและกำลังงานที่ต้องการ เพื่อใช้ในการผสมสารส้มกับน้ำดิบซึ่งมีอัตราการไหล 20,000 ลบ.ม.ต่อวัน โดยกำหนดให้ detention time เท่ากับ 30 วินาที และใช้กำลังงาน 6 วัตต์ต่อน้ำ 1 ลิตรต่อวินาที
 • 1 : ขนาดถังผสม 2 x 2 ตารางเมตร ลึก 2 เมตร มี free board 0.5 เมตร และกำลังงานเป็น 1,000 วัตต์
 • 2 : ขนาดถังผสม 2 x 2 ตารางเมตร ลึก 1.5 เมตร มี free board 0.5 เมตร และกำลังงานเป็น 1,200 วัตต์
 • 3 : ขนาดถังผสม 1.8 x 1.8 ตารางเมตร ลึก 2 เมตร มี free board 0.5 เมตร และกำลังงานเป็น 1,200 วัตต์
 • 4 : ขนาดถังผสม 1.6 x 1.6 ตารางเมตร ลึก 2 เมตร มี free board 0.5 เมตร และกำลังงานเป็น 1,400 วัตต์
 • 5 : ขนาดถังผสม 1.5 x 1.5 ตารางเมตร ลึก 1.5 เมตร มี free board 0.5 เมตร และกำลังงานเป็น 1,500 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 261 :
 • ในการออกแบบถังตกตะกอนรูปกลม โดยทั่วไปไม่นิยมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เกินเท่าไร และความลาดเอียงของก้นถังควรมีค่าประมาณเท่าไร
 • 1 : ใหญ่ไม่เกิน 50 เมตร และความลาดเอียงของก้นถังประมาณ 7% โดยลาดลงสู่แอ่งตะกอน
 • 2 : ใหญ่ไม่เกิน 60 เมตร และความลาดเอียงของก้นถังประมาณ 8% โดยลาดลงสู่แอ่งตะกอน
 • 3 : ใหญ่ไม่เกิน 20 เมตร และความลาดเอียงของก้นถังประมาณ 4% โดยลาดลงสู่แอ่งตะกอน
 • 4 : ใหญ่ไม่เกิน 30 เมตร และความลาดเอียงของก้นถังประมาณ 5% โดยลาดลงสู่แอ่งตะกอน
 • 5 : ใหญ่ไม่เกิน 40 เมตร และความลาดเอียงของก้นถังประมาณ 6% โดยลาดลงสู่แอ่งตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 :
 • จุดที่เติมคลอรีนก่อนบำบัด สำหรับเครื่องเติมคลอรีนแบบอัดเข้าท่อ (pump feeder) อยู่ที่ใด
 • 1 : เติมที่ท่อดูด ก่อนเข้าสู่เครื่องสูบน้ำดิบ
 • 2 : เติมลงในท่อส่ง ที่ออกจากเครื่องสูบน้ำดิบ
 • 3 : เติมลงในจุดที่น้ำไหลเข้าสู่ถังสร้างตะกอนพอดี
 • 4 : เติมลงในจุดก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ถังสร้างตะกอน
 • 5 : เติมลงในถังสร้างตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 263 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการลดคลอรีน (Dechlorination)
 • 1 : เติมสาร Sodium hydroxide
 • 2 : เติมสาร Sodium bisulphite
 • 3 : เติมสาร Sodium sulphite
 • 4 : เติมสาร Sulfur dioxide
 • 5 : ดูดซับด้วยเม็ดถ่านกัมมันต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 264 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในน้ำ
 • 1 : วัดโดยตรงด้วยอิเล็กโทรดจำเพาะ
 • 2 : วัดโดยให้ฟลูออไรด์ทำปฏิกิริยากับกรดแก่แล้วจึงวัดด้วยอิเล็กโทรดจำเพาะ
 • 3 : วัดโดยทำการกลั่นฟลูออไรด์ออกมาในรูปกรดก่อนนำมาทำปฏิกิริยาเกิดสีโดย SPADNS method
 • 4 : วัดโดยให้ฟลูออไรด์ทำปฏิกิริยากับ SPADNS dye
 • 5 : วัดโดยให้ฟลูออไรด์ทำปฏิกิริยากับ alizarin dye
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 265 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำจัดความกระด้าง
 • 1 : การต้ม
 • 2 : การเติมปูนขาว
 • 3 : การเติมปูนขาวและโซเดียมคาร์บอเนต
 • 4 : การเติมปูนขาวและสารส้ม
 • 5 : การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 266 :
 • จงคำนวณหาปริมาณคลอรีนที่ต้องการสูงสุดในแต่ละวัน สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาที่มีการไหล 5,000 ลบ.ม.ต่อวัน โดยค่าความเข้มข้นของคลอรีนที่เติมลงไปมีค่าเท่ากับ 2 มก.ต่อลิตร
 • 1 : 0.5 กิโลกรัมต่อวัน
 • 2 : 1 กิโลกรัมต่อวัน
 • 3 : 5 กิโลกรัมต่อวัน
 • 4 : 10 กิโลกรัมต่อวัน
 • 5 : 15 กิโลกรัมต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 267 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการขจัดเกลือ (Desalination)
 • 1 : วิธีกลั่น (Distillation)
 • 2 : วิธีแยกด้วยไฟฟ้า-เยื่อกรอง (Electrodialysis)
 • 3 : วิธีแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า (Ion Exchange)
 • 4 : วิธีทำให้เย็นจนแข็ง (Freezing)
 • 5 : วิธีออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 268 :
 • เหล็กจะต้องอยู่ในรูปใดจึงถูกวัดได้โดยใช้ Phenanthrolin Method ในการตรวจวัด
 • 1 : Fe
 • 2 : Fe+1
 • 3 : Fe+2
 • 4 : Fe+3
 • 5 : Fe+4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 269 :
 • Disinfection เหมือนหรือต่างกับ Sterilization อย่างไร
 • 1 : เหมือนกัน เพราะใช้ความร้อนเท่ากันในการฆ่าเชื้อโรค
 • 2 : เหมือนกัน เพราะใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรคเหมือนกัน
 • 3 : ไม่เหมือนกัน เพราะ Sterilization จะฆ่าเชื้อทั้งหมดไม่ว่าจะทำให้เกิดโรคหรือไม่ทำให้เกิดโรค ในขณะที่ Disinfection จะฆ่าเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเท่านั้น
 • 4 : ไม่เหมือนกัน เพราะ Disinfection จะฆ่าเชื้อโรคที่ Sterilization ไม่สามารถฆ่าได้
 • 5 : ไม่เหมือนกัน เพราะ Sterilization จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายวิธีมากกว่า Disinfection
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการกำจัดสิ่งปนเปื้อนโดยการรวมตะกอน
 • 1 : กำจัดความขุ่น
 • 2 : กำจัดสี
 • 3 : กำจัดสารที่ทำให้เกิดกลิ่น
 • 4 : กำจัดสารที่ทำให้เกิดรส
 • 5 : กำจัดสารฟอสฟอรัสและไนโตรเจน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 271 :
 • ที่สภาวะความดันและอุณหภูมิปกติ (1 atm และ 25 C) ออกซิเจนละลายน้ำได้ประมาณกี่ มก./ล.
 • 1 : 2
 • 2 : 5
 • 3 : 8
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 :
 • ก๊าซไข่เน่า (H2S) จะมีความเข้มข้นอิ่มตัวในน้ำได้กี่โมล/ลิตร ที่ 1.5 บรรยากาศ โดย K H2S = 2 โมล/ลิตร-บรรยากาศ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 273 :
 • เครื่องเติมอากาศแบบใดที่มีการสูญเสียเฮดน้ำต่ำสุด
 • 1 : แบบถาด (tray)
 • 2 : แบบบันได (cascade)
 • 3 : แบบโปรย (spray)
 • 4 : แบบฟองอากาศ (bubble)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 274 :
 • สารเคมีใดที่ไม่นิยมใช้ปรับพีเอชในน้ำ
 • 1 : โซเดียมคลอไรด์
 • 2 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • 3 : กรดเกลือ
 • 4 : โซดาแอช
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 275 :
 • สารใดที่ไม่ใช้กำจัดความกระด้างในน้ำ
 • 1 : ปูนขาว
 • 2 : โซดาแอช
 • 3 : โซดาไฟ
 • 4 : คาร์บอนไดออกไซด์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 :
 • สารใดที่ไม่ใช้กำจัดความขุ่นในน้ำ
 • 1 : ปูนขาว
 • 2 : เหล็กออกไซด์
 • 3 : โซดาไฟ
 • 4 : โพลิเมอร์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 277 :
 • จงระบุค่า velocity gradient (G s^-1) ที่เหมาะสมสำหรับถังกวนเร็วและถังกวนช้า
 • 1 : 50 และ 20
 • 2 : 100 และ 40
 • 3 : 300 และ 80
 • 4 : 600 และ 120
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 278 :
 • สิ่งใดที่ไม่ควรทำในการออกแบบถังกวนเร็ว
 • 1 : ออกแบบเป็นรูปถังทรงกระบอก
 • 2 : ติดใบพัดหลายระดับเพื่อช่วยในการกวน
 • 3 : ติด baffle ช่วยกวนน้ำ
 • 4 : ออกแบบให้เป็นรางไหลไป-มา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 :
 • ถ้าใช้สารส้ม 28.2 มก./ล. เวลากวน 45 วินาที จากสูตร GT = 5.9 x 10^6/C^1.46 ใช้อัตราไหลน้ำ 2000 ลบ.ม./วัน เดินระบบ 24 ชม.จะต้องใช้มอเตอร์กวนขนาดกี่แรงม้า ถ้ามอเตอร์มีประสิทธิภาพ 75% จากสูตร G = (P(watt) /2x10^-5 x V(cu.ft.))^0.5
 • 1 : 1
 • 2 : 1.5
 • 3 : 2
 • 4 : 2.5
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 280 :
 • ใช้ค่า G 24 S^-1 ใช้สารส้ม 25 มก./ล. อัตราไหลน้ำดิบ 100 ลบ.ม./ชม. จากสูตร G^2.8 x T = 44x10^5 / C ถ้าออกแบบถังกวนช้าเป็นแบบแผ่นกั้นน้ำ (baffle) ไหลวนไปมา ต้องการให้มีความเร็วน้ำไหลในถัง 0.2 ม./วิ. ระยะกว้างของราง 0.5 ม. น้ำในถังจะลึกกี่ซม.
 • 1 : 23
 • 2 : 28
 • 3 : 38
 • 4 : 43
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 281 :
 • สิ่งใดที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ที่ใช้ออกแบบถังตกตะกอน
 • 1 : ความกว้างถัง
 • 2 : ความลึกถัง
 • 3 : ความเร็วน้ำไหล
 • 4 : ปริมาณตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 282 :
 • ถังตกตะกอนในระบบประปาทั่วไปมักออกแบบให้มีเวลากักเก็บน้ำในถังประมาณกี่ชั่วโมง
 • 1 : 1
 • 2 : 3
 • 3 : 5
 • 4 : 10
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 283 :
 • สิ่งใดที่ไม่ควรมีในถังตกตะกอน
 • 1 : แผ่นกระจายน้ำเข้าถัง
 • 2 : รางน้ำล้นออกจากถัง
 • 3 : ท่อช่วยตกตะกอนในถัง
 • 4 : ชุดเติมโพลิเมอร์ช่วยตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 284 :
 • ถังตกตะกอนกลมขนาด 31 เมตร น้ำลึก 4 เมตร ใช้กับอัตราไหลน้ำ 30000 ลบ.ม./วัน เดินระบบ 24 ชั่วโมง หากถังตกตะกอนสี่เหลี่ยมยาว 48 เมตร จะมีเวลากักน้ำกี่ชั่วโมง
 • 1 : 2
 • 2 : 4
 • 3 : 6
 • 4 : 8
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 285 :
 • ข้อใดไม่ใช่การทำงานของถังกรองแบบไหลขึ้น (upflow)
 • 1 : เวลาล้างย้อนน้ำไหลจากข้างบนลงข้างล่าง
 • 2 : มักใช้อากาศช่วยเป่าเวลาล้างย้อน
 • 3 : น้ำไหลจากก้นถังขี้นไปข้างบน
 • 4 : ชั้นกรวดอยู่ข้างล่าง ชั้นทรายอยู่ข้างบน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 :
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของถังกรองแบบมีชั้นกรอง 2 ชั้น
 • 1 : ลดการสูญเสียแรงดันน้ำ
 • 2 : กรองน้ำได้มากขึ้น
 • 3 : กรองน้ำได้ใสขึ้น
 • 4 : ไม่ต้องล้างย้อนบ่อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 287 :
 • ข้อใดไม่ใช่การทำงานของระบบทรายกรองช้า
 • 1 : ใช้กับน้ำที่มีความขุ่นไม่มากนัก
 • 2 : ไม่ต้องล้างย้อนบ่อย
 • 3 : จุลินทรีย์มีบทบาทในการกรอง
 • 4 : ควรเติมสารส้มช่วยจับตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 288 :
 • การล้างย้อนถังกรอง อาจทำได้หลายวิธี ยกเว้นวิธีใด
 • 1 : ใช้คราด
 • 2 : ใช้ปั๊มสูบน้ำออก
 • 3 : ใช้น้ำฉีด
 • 4 : ใช้ลมเป่า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 289 :
 • สารใดที่ใช้กำจัดเชื้อโรคออกจากน้ำแล้วอาจเกิดสิ่งตกค้างในน้ำ
 • 1 : คาร์บอน
 • 2 : คลอรีน
 • 3 : โอโซน
 • 4 : ยูวี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 290 :
 • ได้มีการประยุกต์การทำจาร์เทสท์ (jar test) ในการบำบัดน้ำหลายประการ ยกเว้นกระบวนการใด
 • 1 : การหาปริมาณสารส้มที่เหมาะสมในการกำจัดความขุ่นในน้ำ
 • 2 : การหาปริมาณกรดหรือด่างที่เหมาะสมในการปรับสภาพน้ำ
 • 3 : การหาปริมาณคลอรีนที่เหมาะสมในการกำจัดเชื้อโรคในน้ำ
 • 4 : การหาปริมาณอากาศที่เหมาะสมในการเติมออกซิเจนในน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 291 :
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีกำจัดเหล็กในน้ำ
 • 1 : เติมอากาศ
 • 2 : เติมคลอรีน
 • 3 : กรองผ่านแอกทิเวเต็ดคาร์บอน
 • 4 : กรองผ่านเรซิน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 292 :
 • Powder Activated Carbon ใช้เติมในถังใด
 • 1 : ถังกรอง
 • 2 : ถังตกตะกอน
 • 3 : ถังกวน
 • 4 : ถังฆ่าเชื้อโรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 293 :
 • กระบวนการที่ใช้เรซินในการกำจัดแคลเซียมในน้ำเรียกว่าอะไร
 • 1 : Electrodialysis
 • 2 : Reverse Osmosis
 • 3 : Carbon Adsorption
 • 4 : Ion Exchange
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 :
 • กระบวนการที่ใช้สารดูดจับสารปนเปื้อนออกจากน้ำเรียกว่าอะไร
 • 1 : Electrodialysis
 • 2 : Reverse Osmosis
 • 3 : Carbon Adsorption
 • 4 : Ion Exchange
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 :
 • แหล่งน้ำดิบต้องการสารส้มในการเกิด Coagulation Flocculation ประมาณ 25 มกง/ล. น้ำดิบ 5000 ลบ.ม./วัน จงคำนวนหาปริมาณสารส้มที่ต้องการใช้เป็นกิโลกรัม/วัน
 • 1 : 200 กิโลกรัม/วัน
 • 2 : 125 กิโลกรัม/วัน
 • 3 : 100 กิโลกรัม/วัน
 • 4 : 25 กิโลกรัม/วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 296 :
 • การออกแบบถังผสมช้าควรมีระยะเวลาเก็บกักไม่เกินเท่าใด
 • 1 : 1 วัน
 • 2 : 12 ชม.
 • 3 : 30 นาที
 • 4 : 60 วินาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 297 :
 • จงคำนวณจำนวนถังก๊าซคลอรีนที่ต้องการเก็บไว้ใช้ใน 2 สัปดาห์ เมื่อมีปริมาณคลอรีนที่ต้องการใช้ 500 กิโลกรัม/วัน ขนาดความจุของถังก๊าซคลอรีน 1000 กิโลกรัม/ถัง
 • 1 : 2 ถัง
 • 2 : 5 ถัง
 • 3 : 7 ถัง
 • 4 : 10 ถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 :
 • ชุมชนแห่งหนึ่งต้องการสร้างระบบประปา คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 10000 คน อัตราการใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน น้ำใช้ในการอุตสาหกรรมประมาณวันละ 1000 ลบ.ม. อัตราการรั่วไหลในเส้นท่อจ่ายน้ำประมาณ 15 % ของน้ำที่จ่ายทั้งหมด จะมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยเท่าใด
 • 1 : 2301 ลบ.ม./วัน
 • 2 : 2550 ลบ.ม./วัน
 • 3 : 3450 ลบ.ม./วัน
 • 4 : 3500 ลบ.ม./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 :
 • ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากก่อนไปหลังได้ถูกต้องที่สุด
 • 1 : ตะแกรง ถังกรอง ถังกวน ถังตกตะกอน
 • 2 : ถังกวน ถังตกตะกอน ถังกรอง เติมคลอรีน
 • 3 : ตะแกรง เติมคลอรีน ถังตกตะกอน ถังกรอง
 • 4 : ถังกรอง เติมคลอรีน ถังกวน ถังตกตะกอน
 • 5 : ถังเก็บน้ำ ถังกรอง เติมคลอรีน ถังตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 300 :
 • ข้อใดไม่ใช่สารสร้างตะกอน
 • 1 : สารส้ม
 • 2 : Ferric sulfate
 • 3 : Ferric chloride
 • 4 : Polyelctrolytes
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 301 :
 • จงคำนวณกำลังงานที่ถังกวนเร็วต้องใช้เมื่อมีอัตราไหลเข้าของน้ำดิบเท่ากับ 1,000 ลบ.ม. ต่อวันเวลากักเก็บในถังเป็น 40 วินาที ค่าความเร็วเกรเดียนท์เท่ากับ 800 ต่อนาทีและค่า dynamic viscosity เท่ากับ 0.001 นิวตัน วินาที/ตารางเมตร
 • 1 : 182 วัตต์
 • 2 : 296 วัตต์
 • 3 : 371 วัตต์
 • 4 : 513 วัตต์
 • 5 : 594 วัตต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 302 :
 • ลักษณะเด่นของระบบ Slow Sand Filter
 • 1 : สามารถทำความสะอาดสารกรองโดยไม่ต้องนำทรายออกไปล้างข้างนอก
 • 2 : กรองน้ำที่มีความขุ่นต่ำได้ดี และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลน้อย
 • 3 : มีความสามารถในการกรองน้ำได้สูง
 • 4 : ใช้เนื้อที่ในการก่อสร้างระบบน้อยเหมาะกับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 :
 • ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของถังกวนเร็ว
 • 1 : อัตราไหลเข้าของน้ำดิบเท่ากับ 800 ลบ.ม. ต่อวัน
 • 2 : เวลากักเก็บในถังเป็น 50 วินาที
 • 3 : ค่า dynamic viscosity เท่ากับ 0.003 นิวตัน วินาที/ตารางเมตร
 • 4 : ค่า velocity gradient เท่ากับ 70 ต่อนาที
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 304 :
 • ข้อใดถูกที่สุดเกี่ยวกับถังกวนเร็ว
 • 1 : ระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสมแปรผันตรงกับค่าความเร็วเกรเดียนท์
 • 2 : ความหนืดของน้ำแปรผันตรงกับค่าความเร็วเกรเดียนท์
 • 3 : ใช้ hydraulic jumpแทนใบพัดสำหรับกวนได้
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 305 :
 • จงคำนวณอัตราน้ำล้นของถังตกตะกอนทรงสี่เหลี่ยมที่มีอัตราไหลเข้าของน้ำดิบ 500 ลบ.ม. ต่อวัน ความลึกของน้ำในถังเท่ากับ 3 เมตรและมีเวลากักเก็บในถัง 2 ชั่วโมง
 • 1 : 36 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • 2 : 42 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • 3 : 54 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • 4 : 60 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 306 :
 • จงคำนวณเวลากักเก็บในถังตกตะกอนทรงสี่เหลี่ยมที่มีอัตราน้ำล้น 40 ลบ.ม./ตร.ม/วัน อัตราไหลเข้าของน้ำดิบ 250 ลบ.ม. ต่อวัน ความลึกของน้ำในถังเท่ากับ 5 เมตร
 • 1 : 0.5 ชั่วโมง
 • 2 : 0.8 ชั่วโมง
 • 3 : 1.0 ชั่วโมง
 • 4 : 1.5 ชั่วโมง
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 307 :
 • หากอนุภาคส่วนใหญ่ในน้ำดิบมีความเร็วสุดท้ายในการตกตะกอนเท่ากับ 40 เมตร/วัน อัตราน้ำล้นในข้อใดต่อไปนี้ที่เหมาะสมสำหรับถังตกตะกอนทรงสี่เหลี่ยมที่มีอัตราไหลเข้าของน้ำดิบ 250 ลบ.ม. ต่อวัน ความหนาแน่นน้ำเท่ากับ 1.004 กรัม/ลบ.ซม.
 • 1 : 40 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • 2 : 50 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • 3 : 60 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • 4 : 70 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • 5 : 80 ลบ.ม./ตร.ม/วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 308 :
 • ข้อใดถูกที่สุดเกี่ยวกับค่า head loss ของถังกรอง
 • 1 : ค่า head loss ของชั้นกรองที่สะอาดอยู่ในช่วงไม่เกิน 0.8 เมตร
 • 2 : ความลึกของชั้นกรองแปรผกผันกับค่า head loss
 • 3 : ขนาดอนุภาคไส้กรองแปรผันตรงกับค่า head loss
 • 4 : ข้อ ก. และค.
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 309 :
 • กระบวนการใดเกิดขึ้นในถังกรอง
 • 1 : ดูดติด (absorption)
 • 2 : แลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า (electrolytic action)
 • 3 : ย่อยสลาย (biological metabolism)
 • 4 : กรองผ่านช่องว่าง (straining)
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 310 :
 • จงเลือกวัสดุไส้กรองที่ควรวางไว้ตำแหน่งบนสุดของถังกรอง
 • 1 : ทราย
 • 2 : แอนทราไซท์
 • 3 : กรวดหยาบ
 • 4 : กรวดละเอียด
 • 5 : การ์เน็ต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 311 :
 • อัตราการล้างไส้กรองด้วยน้ำในข้อใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับถังกรองแบบหนึ่งชั้นกรอง (ทราย)
 • 1 : 3.5 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 2 : 5.5 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 3 : 6.5 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 4 : 0.5 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 5 : 2.0 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 312 :
 • อัตราการล้างไส้กรองด้วยน้ำในข้อใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับถังกรองแบบสองชั้นกรอง (ทรายและแอนทราไซท์)
 • 1 : 0.5 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 2 : 1.5 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 3 : 2.0 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 4 : 3.5 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 5 : 4.0 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 313 :
 • สารในข้อใดเกิดเมื่อเติมคลอรีนลงในน้ำและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อมากที่สุด
 • 1 : OCl-
 • 2 : HOCl
 • 3 : NH2CL
 • 4 : NHCL2
 • 5 : ถูกทั้ง ค. และ ง.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 :
 • วิธีการใดไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาได้
 • 1 : เติมด่าง
 • 2 : เติมโอโซน
 • 3 : เติมไอโอดีน
 • 4 : ใช้แสงUV
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 315 :
 • การเติมอากาศในกระบวนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำใต้ดินทำเพื่อจุดประสงค์ใด
 • 1 : กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำดิบ
 • 2 : กำจัดสีในน้ำดิบ
 • 3 : กำจัดกลิ่นในน้ำดิบ
 • 4 : กำจัดเหล็กในน้ำดิบ
 • 5 : ข้อ 3. และข้อ 4.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 316 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ใช้บำบัดน้ำกระด้างในกระบวนการผลิตน้ำประปา
 • 1 : เติมโซดาไฟ
 • 2 : เติมไตรโซเดียมฟอสเฟต
 • 3 : เติมกรดเกลือ
 • 4 : ข้อ 1. และข้อ 2.
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 317 :
 • การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตน้ำประปาเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใด
 • 1 : เร่งการตกตะกอนในถังตกตะกอน
 • 2 : ป้องกันการเกิดสาหร่ายในชั้นกรอง
 • 3 : ลดกลิ่นและรสในน้ำดิบ
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 318 :
 • ท่อส่งน้ำดิบเข้าโรงผลิตน้ำประปามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. พื้นที่ส่งน้ำมีความลาดชัน 1% หากสัมประสิทธิ์ความเร็วน้ำเท่ากับ 90 จงคำนวณหาอัตราไหลของน้ำที่เข้ามายังโรงผลิตโดยใช้สูตรของ Williams-Hazen ดังแสดงไว้ในสมการข้างล่าง
 • 1 : 0.00216 ลบ.ม./วินาที
 • 2 : 0.00394 ลบ.ม./วินาที
 • 3 : 0.00489 ลบ.ม./วินาที
 • 4 : 0.00673 ลบ.ม./วินาที
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 :
 • ท่อส่งน้ำดิบเข้าโรงผลิตน้ำประปามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรจึงจะส่งน้ำได้ปริมาณเท่ากับกับความต้องการของพลเมือง 20,000 คนที่มีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย250 ลิตร/คน/วันและมีอัตราน้ำใช้ดับเพลิงสูงสุด 30,000 ลิตร/นาที ทั้งนี้ให้ใช้สูตรของ Williams-Hazen ดังแสดงไว้ในสมการข้างล่างในการคำนวณ
 • 1 : 0.2453 เมตร
 • 2 : 0.4925 เมตร
 • 3 : 0.6057 เมตร
 • 4 : ไม่มีข้อถูก
 • 5 : 0.1817 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 320 :
 • ระบบผลิตน้ำประปาได้ใช้สารส้มเติมลงไป 23 มก./ลิตร ในน้ำดิบที่มีอัตราไหลเข้า 0.5 ลบ.ม./วินาที มีค่าTSS เท่ากับ 40 มก./ลิตรเกิดเป็นตะกอนสารส้มทั้งหมดตามสูตร Ss = 86.4Q (0.44A + S + P)หลังผ่านถังตกตะกอนพบว่าTSS ของน้ำออกเท่ากับ 10 มก./ลิตร สลัดจ์(ของผสมระหว่างของแข็งและน้ำ)ที่ก้นถังตกตะกอนมีปริมาณของแข็งแห้งต่อน้ำ 1.4 % โดยน้ำหนักและมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 3.05 จงหาปริมาตรสลัดจ์ที่ต้องนำไปกำจัด
 • 1 : 92.56 ลบ.ม./วัน
 • 2 : 122.62 ลบ.ม./วัน
 • 3 : 157.91 ลบ.ม./วัน
 • 4 : 178.04 ลบ.ม./วัน
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 321 :
 • จงหาว่าถังกวนและถังตกตะกอนมีประสิทธิภาพการกำจัดตะกอนรวมเท่าไร หากปริมาณสารส้มที่เติมลงไปเท่ากับ 23 มก./ลิตร อัตราไหลเข้าของน้ำดิบเท่ากับ 1 ลบ.ม./วินาที น้ำดิบมีค่าTSS เท่ากับ 40 มก./ลิตรเกิดเป็นตะกอนสารส้มทั้งหมดตามสูตร Ss = 86.4Q (0.44A + S + P) หลังผ่านถังตกตะกอนพบว่าTSS ของน้ำออกเท่ากับ 10 มก./ลิตรและสลัดจ์(ของผสมระหว่างของแข็งและน้ำ)ที่ก้นถังตกตะกอนมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 4.0
 • 1 : 80 %
 • 2 : 85 %
 • 3 : 90 %
 • 4 : 95 %
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 322 :
 • ข้อใดไม่สามารถกำจัดได้โดยการเติมโปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : แมงกานีส
 • 3 : ฟลูออไรด์
 • 4 : กลิ่น
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 323 :
 • ข้อใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตน้ำประปา
 • 1 : ความเร็วน้ำในท่อประธานเท่ากับ 1.5 เมตรต่อวินาที
 • 2 : ปริมาณคลอรีนตกค้างในน้ำออกจากโรงประปาเท่ากับ 300 มก./ลิตร
 • 3 : อัตราน้ำล้นของถังตกตะกอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ 8 ลบ.ม/วัน
 • 4 : ข้อ ก. และ ค.
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 324 :
 • ถังตกตะกอนรูปทรงกระบอกถังหนึ่งมีรัศมี 5 เมตร ระดับน้ำในถังสูง 5 เมตร รองรับน้ำดิบที่มีอัตราไหลเข้า 0.30 ลบ.ม/นาที หากถังนี้สามารถกำจัดตะกอนในน้ำเข้าได้ 90% ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 • 1 : อัตราน้ำล้นของถังเท่ากับ 0.5 ลบ.ม/ตร.ม/วัน
 • 2 : 90 % ของอนุภาคตะกอนมีความเร็วสุดท้ายในการตกตะกอนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.000764 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 3 : 10 % ของตะกอนมีความเร็วสุดท้ายในการตกตะกอนเท่ากับ 0.000007 ลบ.ม/ตร.ม/นาที
 • 4 : ข้อ ก. และ ข.
 • 5 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 325 :
 • ข้อใดไม่สามารถกำจัดได้โดยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
 • 1 : กลิ่น
 • 2 : เหล็ก
 • 3 : ตะกั่ว
 • 4 : ความกระด้าง
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 326 :
 • ข้อใดไม่สามารถกำจัดได้โดยถ่านกัมมันต์
 • 1 : กลิ่น
 • 2 : สี
 • 3 : โลหะหนัก
 • 4 : กรดอินทรีย์
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 327 :
 • ข้อใดไม่สามารถกำจัดได้โดยเมมเบรน
 • 1 : กลิ่น
 • 2 : สี
 • 3 : ความกระด้าง
 • 4 : เหล็กและแมงกานีส
 • 5 : ไม่มีข้อถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 328 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่การประปาควรทำที่สุดเมื่อพบว่าน้ำประปามีค่าความกระด้าง 315 มก.CaCO3/ลิตร
 • 1 : นำน้ำไปเติมปูนขาวและตกตะกอน
 • 2 : นำน้ำไปเติมโซเดียมซิลิเกตและตกตะกอน
 • 3 : นำน้ำไปเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์และตกตะกอน
 • 4 : นำน้ำไปต้มและตกตะกอน
 • 5 : นำน้ำไปไปผ่านเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 329 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่การประปาควรทำที่สุดเมื่อพบว่าน้ำประปามีกลิ่นและมีสาหร่ายปน
 • 1 : เติมอากาศในน้ำดิบและตกตะกอนก่อนเข้าระบบ
 • 2 : นำน้ำไปผ่านเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
 • 3 : นำน้ำไปไปผ่านถ่านกัมมันต์
 • 4 : นำน้ำไปต้ม
 • 5 : เติมคลอรีนในน้ำดิบก่อนเข้าถังตกตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 330 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่การประปาควรทำที่สุดเมื่อพบว่าน้ำประปามีปริมาณฟลูออไรด์ 1.35 มก./ลิตร
 • 1 : เติมอากาศในน้ำดิบและตกตะกอนก่อนเข้าระบบ
 • 2 : เติมคลอรีนในน้ำดิบก่อนเข้าถังตกตะกอน
 • 3 : เพิ่มปริมาณสารส้มที่ใช้เติมในถังกวน
 • 4 : นำน้ำไปเติมปูนขาวและตกตะกอน
 • 5 : นำน้ำไปไปผ่านถ่านกัมมันต์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 331 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่การประปาควรทำที่สุดเมื่อพบว่าน้ำประปามีปริมาณสารหนู 0.03 มก./ลิตร
 • 1 : เติมอากาศในน้ำดิบและตกตะกอนก่อนเข้าระบบ
 • 2 : เติมคลอรีนในน้ำดิบก่อนเข้าถังตกตะกอน
 • 3 : เพิ่มปริมาณสารส้มที่ใช้เติมในถังกวน
 • 4 : นำน้ำไปไปผ่านถ่านกัมมันต์
 • 5 : ยังไม่ต้องทำอะไร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 332 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่การประปาควรทำที่สุดเมื่อพบว่าน้ำประปามีปริมาณซัลเฟต 50 มก./ลิตร
 • 1 : เติมอากาศในน้ำดิบและตกตะกอนก่อนเข้าระบบ
 • 2 : เติมคลอรีนในน้ำดิบก่อนเข้าถังตกตะกอน
 • 3 : นำน้ำไปไปเติมด่างทับทิมแล้วตกตะกอน
 • 4 : นำน้ำไปไปผ่านถ่านกัมมันต์
 • 5 : ยังไม่ต้องทำอะไร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 333 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่การประปาควรทำเมื่อพบว่าน้ำประปามีสี 50 หน่วย
 • 1 : เติมอากาศในน้ำดิบและตกตะกอนก่อนเข้าระบบ
 • 2 : เติมคลอรีนในน้ำดิบก่อนเข้าถังตกตะกอน
 • 3 : นำน้ำไปผ่านถ่านกัมมันต์
 • 4 : ข้อ 2. และ 3.
 • 5 : ข้อ 1. และ 3.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ที่การประปาควรทำเมื่อพบว่าน้ำประปามีสารTHMs 100 มก./ลิตร
 • 1 : เติมอากาศในน้ำดิบและตกตะกอนก่อนเข้าระบบ
 • 2 : เติมคลอรีนในน้ำดิบก่อนเข้าถังตกตะกอน
 • 3 : เพิ่มปริมาณคลอรีนที่เติมหลังตกตะกอน
 • 4 : นำน้ำไปผ่านถ่านกัมมันต์
 • 5 : นำน้ำไปต้ม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 335 :
 • ในการทำความสะอาดน้ำใต้ดินที่มีธาตุเหล็กอยู่ จำเป็นต้องผ่านขบวนการ
 • 1 : เติมคลอรีน
 • 2 : เติมสารส้ม
 • 3 : เติมอากาศ
 • 4 : เติมปูนขาว
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 336 :
 • นิยามของ Velocity Gradient คืออะไร
 • 1 : สัดส่วนของความเร็วต่อเวลา
 • 2 : สัดส่วนของเวลาต่อความเร็ว
 • 3 : สัดส่วนของความเร็วสัมพัทธ์ต่อระยะทาง
 • 4 : สัดส่วนของระยะทางต่อความเร็วสัมพัทธ์
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 337 :
 • ข้อใดคือส่วนประกอบของกระบวนการ Coagulation Flocculation ที่ถูกต้อง
 • 1 : กวนช้า -> กวนเร็ว -> ตกตะกอน
 • 2 : ตกตะกอน-> กวนช้า -> กวนเร็ว
 • 3 : กวนเร็ว -> กวนช้า -> ตกตะกอน
 • 4 : กวนเร็ว -> ตกตะกอน -> กวนช้า
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 338 :
 • ให้หาความกว้างและความยาวของถังผสมช้าเมื่อให้อัตราการไหลเข้าของน้ำเท่ากับ 25000 ลบ.ม.ต่อวัน เวลาเก็บกัก 30 นาที ความลึกของน้ำในถัง 5 ม. และความกว้าง : ความยาว = 2:1
 • 1 : กว้าง 5.00 ม. ยาว 12.50 ม.
 • 2 : กว้าง 14.50 ม. ยาว 7.25 ม.
 • 3 : กว้าง 7.25 ม. ยาว 14.50 ม.
 • 4 : กว้าง12.50 ม. ยาว 5.00 ม.
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 339 :
 • สารใดต่อไปนี้สามารถแยกออกจากน้ำ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนอิออน
 • 1 : ไฮโดรเจนอิออน
 • 2 : ไฮดรอกไซด์อิออน
 • 3 : แคลเซียมอิออน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 340 :
 • ค่า C ในสมการไอโซเทอมของ Langmuir (x/m = k*C^1/n) คืออะไร
 • 1 : ความเข้มข้นก่อนการทดลอง
 • 2 : ความเข้มข้นใดๆ ระหว่างการทดลอง
 • 3 : ความเข้มข้นที่เหลือสุดท้าย
 • 4 : ความเข้มข้นที่ถูกกำจัดออก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 341 :
 • การตกตะกอนแบบ Flocculent Settling หมายถึงอะไร
 • 1 : การตกตะกอนที่ตะกอนไม่มีการเพิ่มขนาด
 • 2 : การตกตะกอนแบบชั้น
 • 3 : การตกตะกอนแบบอัดตัว
 • 4 : การตกตะกอนแบบเพิ่มขนาด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 342 :
 • ในการเติมสารส้มนั้น ฟล๊อคสารส้มที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 343 :
 • ปัจจัยใดที่ไม่มีผลต่อค่าออกซิเจนละลายน้ำอิ่มตัว
 • 1 : ปริมาณคลอไรด์ในน้ำ
 • 2 : ความเข้มข้นของออกซิเจนเริ่มต้น
 • 3 : ระดับความสูงจากน้ำทะเล
 • 4 : อุณหภูมิ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุสำคัญในการปรับค่าพีเอช (pH adjustment) ของน้ำดิบในการทำน้ำประปาและน้ำเสียก่อนการบำบัด
 • 1 : ทำให้ระบบโคแอกกูเลชัน-ฟลอคคูเลชันทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • 2 : ป้องกันการกัดกร่อนหรือตกผลึกของน้ำในระบบ
 • 3 : ปรับสีของน้ำในระบบให้น่าดูมากขึ้น
 • 4 : ทำให้แบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียเจริญเติบโตได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 :
 • สิ่งเจือปนใดต่อไปนี้ ไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยวิธีบำบัดน้ำแบบกายภาพ
 • 1 : กรวด ทราย
 • 2 : ไขมัน น้ำมัน
 • 3 : สีต่างๆ ที่เจือปนในน้ำเสีย
 • 4 : เศษอาหารต่างๆ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 346 :
 • สำหรับเครื่องกรองน้ำแบบหลายชั้นกรอง ปกติจะมีการใช้สารกรองซึ่งประกอบด้วย ทราย สารกาเน็ทและถ่านแอนทราไซด์ เพื่อให้การกรองได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ข้อใดต่อไปนี้ควรเป็นลำดับการเรียงตัวของสารกรองที่เหมาะสม (จากบนลงล่าง)
 • 1 : ทราย สารกาเน็ท ถ่านแอนทราไซด์
 • 2 : ถ่านแอนทราไซด์ ทราย สารกาเน็ท
 • 3 : สารกาเน็ท ทราย ถ่านแอนทราไซด์
 • 4 : ทราย ถ่านแอนทราไซด์ สารกาเน็ท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 347 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการทำแอเรชันและดีแอเรชันให้กับน้ำในระบบประปา
 • 1 : เพื่อกำจัดกลิ่นและรสของน้ำดิบ
 • 2 : เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึ้นจากสารประกอบต่างๆ ในน้ำดิบ
 • 3 : เพื่อลดพีเอชของน้ำและป้องกันการตกผลึกของหินปูน
 • 4 : ถูกทุกข้อ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 348 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่วิธีที่เป็นไปได้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแอเรชันและดีแอเรชัน (ทั้งแบบใบพัดและแบบฟองอากาศ) ให้กับน้ำดิบที่จะผลิตน้ำประปาและน้ำเสียที่จะทำการบำบัด
 • 1 : ปิดฝาถังปฏิกิริยา เพื่อเพิ่มความดัน
 • 2 : เพิ่มขนาดของฟองอากาศ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศกับน้ำ
 • 3 : เพิ่มความเร็วใบพัด เพื่อเพิ่มความปั่นป่วนภายในถังปฏิกิริยา
 • 4 : ลดขนาดถังปฏิกิริยา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 349 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการดูดติดผิว
 • 1 : มักนิยมใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวกลาง (Adsorbent) ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • 2 : ถ่านกัมมันต์มีพื้นที่ผิวสัมผัสต่ำกว่าตัวกลางแบบสารอินทรีย์สังเคราะห์และมีราคาต่ำ
 • 3 : โดยทั่วไป ตัวกลางที่ใช้ในระบบจะอยู่ในแบบเกล็ด (Granular) และแบบผง (Powder)
 • 4 : ไม่มีข้อผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange)
 • 1 : สารที่นิยมใช้ในกระบวนการนี้คือ สารเรซินที่พัฒนามาจากสารอินทรีย์โพลีเมอร์
 • 2 : สามารถนำมาใช้ในการกำจัดไอออนต่างๆ ออกจากน้ำได้
 • 3 : สามารถใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ๆ ที่ไม่ละลายน้ำได้เป็นอย่างดี
 • 4 : กระบวนการนี้ สามารถประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการกรองได้ด้วย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 351 :
 • จากกราฟของการเติมคลอรีนให้กับน้ำชนิดต่างๆ กำหนดให้แกน y คือปริมาณคลอรีนตกค้าง (Cl2 residual) และแกน x คือปริมาณคลอรีนที่เติม (Cl2 dosage) จงวิเคราะห์ผลและบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำที่สอดคล้องกับผลการเติมคลอรีนเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค ตามลำดับ
 • 1 : น้ำประปา น้ำที่มีแอมโมเนียและสารอื่นๆ น้ำบริสุทธิ์
 • 2 : น้ำบริสุทธิ์ น้ำประปา น้ำที่มีแอมโมเนียและสารอื่นๆ
 • 3 : น้ำบริสุทธิ์ น้ำที่มีแอมโมเนียและสารอื่นๆ น้ำประปา
 • 4 : น้ำที่มีแอมโมเนียและสารอื่นๆ น้ำบริสุทธิ์ น้ำประปา
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 352 :
 • สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารเคมีที่ใช้ในการปรับพีเอช
 • 1 : Calcium oxide
 • 2 : Sodium hydroxide
 • 3 : Sodium sulfide
 • 4 : Sulfuric acid
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 353 :
 • เป้าหมายของกระบวนการ Air Flotation คืออะไร
 • 1 : การทำให้อากาศลอย
 • 2 : การทำให้ตะกอนลอย
 • 3 : การทำให้ตะกอนลอยแล้วจม
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 354 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการแยกด้วย Membrane separation
 • 1 : ความเข้มข้น (Concentration)
 • 2 : ความดัน (Pressure)
 • 3 : ระยะเวลาทำปฏิกิริยา (Reaction time)
 • 4 : พลังงานไฟฟ้า (Electronic potential)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 355 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการ Disinfection
 • 1 : การทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิด
 • 2 : การทำลายเชื้อโรค
 • 3 : การทำลายแบกทีเรีย
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 356 :
 • การฆ่าเชื้อโรควิธีใดที่ทำให้มีสารตกค้างสำหรับฆ่าเชื้อโรค
 • 1 : UV
 • 2 : Chlorine
 • 3 : Ozone
 • 4 : UV และ Ozone
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 357 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูดติดผิวด้วยแอ็คติเว้ตเต็ดคาร์บอน
 • 1 : แอ็คติเว้ตเต็ดคาร์บอนที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะ (ตร.เมตร/กรัม) สูง จะมีขีดความสามารถในการดูดติดผิว (Adsorptive Capacity) สูง
 • 2 : การใช้คาร์บอนผงมักจะเป็นการใช้แล้วทิ้ง เนื่องจากการทำรีเจนเนอเรชัน (Regeneration) ให้กับคาร์บอนผงที่เสื่อมแล้วมักจะไม่คุ้มค่า
 • 3 : การเติมคาร์บอนผงมักจะเติมลงไปในน้ำที่ผ่านการตกตะกอนหรือการกรองแล้ว
 • 4 : การทำรีเจนเนอเรชัน (Regeneration) ให้กับคาร์บอนแบบเกร็ดทุกครั้ง จะมีคาร์บอนสูญเสียประมาณ 5%
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 358 :
 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแอ็คติเว้ตเต็ดคาร์บอน
 • 1 : ใช้กำจัดกรดฮิวมิก และกรดฟัลวิกที่เป็นสาเหตุของสี กลิ่น รส ในน้ำ
 • 2 : กำจัดคลอรีนในน้ำ ในกรณีที่คลอรีนตกค้างในน้ำมากเกินไป
 • 3 : กำจัดสารไฮโดรคาร์บอนแบบลูกโซ่อิ่มตัว (Saturated Chain Hydrocarbon)
 • 4 : ไม่มีข้อใดผิด
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 359 :
 • ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดูดติดผิว
 • 1 : พีเอชมีอิทธิพลต่อการแตกตัวเป็นไอออนและการละลายน้ำของสารต่างๆ จึงทำให้มีผลต่อการดูดติดผิวด้วย
 • 2 : ความปั่นป่วนสูง เช่น การที่มีการกวนน้ำในถังผสม จะทำให้ขีดความสามารถในการดูดติดผิวสูงขึ้น
 • 3 : ขีดความสามารถในการดูดติดผิวจะมีค่าลดลงที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากการดูดติดผิวเป็นปฏิกิริยาแบบ Exothermic
 • 4 : การดูดติดผิวจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อสารมีขนาดเล็กกว่าโพรงของแอ็คติเว้ตเต็ดคาร์บอนเล็กน้อย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 360 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาถึงเกี่ยวกับกระบวนการ Coagulation - Flocculation
 • 1 : รูปแบบถังปฏิกิริยาที่ใช้ (Reactor types)
 • 2 : ระดับพีเอชของน้ำ (pH)
 • 3 : ค่าความปั่นปวนหรือความเร็วเเกรเดียนท์ (Velocity gradient)
 • 4 : เวลาสัมผัสหรือเวลากักน้ำ (Detention time)
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 361 :
 • หากค่า KLa ของเครื่องเติมอากาศเครื่องหนึ่งซึ่งวัดค่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 4.2 ต่อชั่วโมง ค่า KLa ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสจะมีค่าเป็นอย่างไรเมื่อกำหนดให้ค่า Ө เท่ากับ 1.020
 • 1 : มากกว่า 4.2 ต่อชั่วโมง
 • 2 : น้อยกว่า 4.2 ต่อชั่วโมง
 • 3 : เท่ากับ 4.2 ต่อชั่วโมง
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 362 :
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นกลไกการเคลื่อนย้ายสารแขวนลอยเข้าหาสารกรอง (Transport mechanism) ที่สอดคล้องกับหมายเลข 1 ถึง 3 ตามลำดับ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 363 :
 • การออกแบบถังกวนเร็วด้วยสารเคมีชนิดสารส้ม (Alum) ปริมาณ 18 มก/ล ที่พีเอชเท่ากับ 6.4 จงคำนวณหาค่าความเป็นด่างอย่างน้อยที่จำเป็นต้องมีเพื่อควบคุมให้พีเอชมีค่าคงที่และทำให้กลไกของการเกิดการโคแอกกูเลชันมีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดให้ สมการสตอยชิโอเมตริคของการสร้างโคแอกกูเลชันด้วยสารส้ม คือ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 364 :
 • จงหาความสูญเสียเฮด (headloss) เมื่อน้ำไหลผ่านตะแกรงแบบหยาบโดยที่ ความเร็วในรางก่อนถึงตะแกรงเท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาที ความเร็วไหลผ่านช่องตะแกรง 0.8 เมตรต่อวินาที และสัมประสิทธิ์สูญเสียเฮด (headloss coefficient) เท่ากับ 0.65
 • 1 : 0.022 m
 • 2 : 0.038 m
 • 3 : 0.041 m
 • 4 : 0.053 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 :
 • จากการศึกษาคุณสมบัติของน้ำดิบพบว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ (หน่วย มก/ล หินปูน)
 • 1 : 500 350 มก/ล หินปูน
 • 2 : 350 350 มก/ล หินปูน
 • 3 : 500 300 มก/ล หินปูน
 • 4 : 350 500 มก/ล หินปูน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 366 :
 • จงหาความสูญเสียเฮด (headloss) เมื่อน้ำไหลผ่านตะแกรงแบบหยาบที่มีขยะอุดตันอยู่คิดเป็นพื้นที่ 50 % ของช่องตะแกรง โดยที่ความเร็วในรางก่อนถึงตะแกรงเท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาที ความเร็วไหลผ่านช่องตะแกรงเมื่อไม่มีขยะตกค้างเท่ากับ 0.8 เมตรต่อวินาที และสัมประสิทธิ์สูญเสียเฮด (headloss coefficient) เมื่อมีขยะตกค้างเท่ากับ 0.6
 • 1 : 0.105 m
 • 2 : 0.138 m
 • 3 : 0.187 m
 • 4 : 0.243 m
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 367 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยการใช้คลอรีน
 • 1 : สภาพพีเอชต่ำ ทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูงขึ้นและสิ้นเปลืองคลอรีนน้อยลง
 • 2 : การใช้คลอรีนรวม (Combined Chlorine) ทำให้สามารถใช้เวลาสัมผัสต่ำกว่าการใช้คลอรีนอิสระ (Free available Chlorine)
 • 3 : ความต้องการคลอรีนในระบบทั่วไปจะต้องคำนึงถึงความต้องการคลอรีนและปริมาณคลอรีนที่ต้องการให้ตกค้างเพื่อสำรองไว้ฆ่าเชื้อโรค
 • 4 : ความขุ่นของน้ำ อาจเป็นเกาะกำบังให้กับเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ ส่งผลให้คลอรีนไม่สามารถเข้าไปสัมผัสและฆ่าเชื้อโรคได้
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 368 :
 • การใช้ Mechanical bar screen ในระบบการบำบัดขั้นต้น ประกอบด้วย ช่วงว่างในน้ำเสียไหลผ่านกว้าง 30 มม. และความกว้างของ Bar หนา 10 มม. จงคำนวณหาความเร็วของน้ำเสียที่ไหลผ่านระหว่าง Bar เมื่อ อัตราการไหลของน้ำเสียเข้าสู่ระบบ (Q) เท่ากับ 80000 ม3/วัน ความกว้าง (W) และความสูง (D) ของช่องทางเข้าของน้ำเสีย (Channel) เท่ากับ 1.5 ม. และ 1 ม. ตามลำดับ
 • 1 : 1.25 ม/วินาที
 • 2 : 0.83 ม/วินาที
 • 3 : 0.52 ม/วินาที
 • 4 : 0.75 ม/วินาที 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 369 :
 • ในการใช้เครื่องแอเรเตอร์แบบโปรยน้ำ (Spray Aerators) โดยใช้หัวฉีดซึ่งติดอยู่กับที่ (Fixed nozzle/orifice) เป่าน้ำขึ้นไปบนอากาศ ในอัตราการไหลที่ผ่านหัวฉีดเท่ากับ 0.1 ลบ.ม./นาที จงคำนวณหาความดันลด (Head loss) เป็นเมตร ที่สอดคล้องกับขนาดของรูบนหัวฉีดขนาดเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร กำหนดให้ ค่าคงที่ของหัวฉีด (CD) มีค่าเท่ากับ 0.9
 • 1 : 0.51 เมตร
 • 2 : 0.73 เมตร
 • 3 : 1.25 เมตร
 • 4 : 1.85 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 :
 • การใช้สารส้มในอัตรา 50 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับระบบบำบัดที่มีอัตราไหล น้ำเสีย 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนั้น จะมีตะกอนเคมีเกิดขึ้นวันละกี่กิโลกรัม (มวลโมเลกุลสารส้มเท่ากับ 666 และมวลโมเลกุลตะกอนอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 78 และกำหนดให้สารส้มตกตะกอนทั้งหมด)
 • 1 : 1.17 กิโลกรัม
 • 2 : 2.34 กิโลกรัม
 • 3 : 3.51 กิโลกรัม
 • 4 : 4.68 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 371 :
 • เครื่องสูบน้ำสำหรับการสูบจ่ายสารเคมีให้กับระบบผลิตน้ำประปา มักใช้เครื่องสูบน้ำแบบใดต่อไปนี้
 • 1 : Axial flow centrifugal pump
 • 2 : Radial flow centrifugal pump
 • 3 : Positive displacement pump
 • 4 : Submersible centrifugal pump
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 372 :
 • สารใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection process) ในกระบวนการผลิตน้ำประปา
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 373 :
 • สำหรับระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (Chlorine disinfection process) ในกระบวนการผลิตน้ำประปาข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : การเติมกาซคลอรีนให้กับน้ำ มักส่งผลให้พีเอชของน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น
 • 2 : คลอรีนอิสระ(Free Chlorine) มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคสูงกว่าคลอรีนรวม (Combined Chlorine)
 • 3 : คลอรีนรวม (Combined Chlorine) คงตัวอยู่ในระบบท่อส่งน้ำได้นานกว่า คลอรีนอิสระ(Free Chlorine)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 374 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 • 1 : รูป(ชนิด)ของสารประกอบคลอรีนในน้ำ ขึ้นอยู่กับพีเอชของน้ำ
 • 2 : เมื่อคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารบางชนิดในน้ำ เช่น ฟีนอล อาจก่อให้เกิดกลิ่นรสได้
 • 3 : หากน้ำมีความขุ่น อาจลดความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีนได้ จึงควรเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำใสที่ผ่านการกรองแล้ว
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
 • 1 : ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ
 • 2 : ค่าพีเอชของน้ำ
 • 3 : ความเข้มข้นของคลอรีน
 • 4 : เวลาสัมผัสระหว่างคลอรีนกับน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 376 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ ในการฆ่าเชื้อโรคให้กับน้ำประปา
 • 1 : การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
 • 2 : การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอินฟราเรด
 • 3 : การฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 377 :
 • ในการออกแบบถังเติมคลอรีนเพื่อการฆ่าเชื้อโรค ได้มีการนำผลการวิเคราะห์น้ำทางเคมีและทางชีวภาพไปใช้ในการกำหนดค่าในการออกแบบถังเติมคลอรีน โดยได้ค่าดังนี้
 • 1 : 2.7 ลูกบาศก์เมตร
 • 2 : 27 ลูกบาศก์เมตร
 • 3 : 270 ลูกบาศก์เมตร
 • 4 : 2700 ลูกบาศก์เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 378 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ ในการทำลายคลอรีนส่วนเกินออกจากน้ำประปา
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 379 :
 • ในการเติมคลอรีนเพื่อการฆ่าเชื้อโรค อาจก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายขึ้น(Chlorine disinfection by-product) สำหรับสารดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 380 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 381 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ส่งผลต่อการคัดเลือกชนิดและตำแหน่งการติดตั้งอาคารชักน้ำดิบ (Raw water intake structure)
 • 1 : คุณภาพของน้ำดิบ
 • 2 : ระดับน้ำและความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแต่ละฤดูกาล
 • 3 : ความเร็วในการไหลของน้ำดิบ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 382 :
 • อาคารชักน้ำดิบแบบจมใต้น้ำ (Raw water submerged intake structure) แห่งหนึ่งมีช่องทางนำน้ำดิบเข้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมตะแกรงที่มี Screen area effective factor เท่ากับ 0.6 ถ้าต้องการนำน้ำดิบเข้าด้วยอัตรา 4320 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะต้องใช้ช่องทางนำน้ำดิบเข้าขนาดเท่าใด กำหนดให้ความเร็วของน้ำดิบที่ไหลผ่านตะแกรงเท่ากับ 0.06 เมตรต่อวินาที
 • 1 : 1.18 เซนติเมตร
 • 2 : 1.18 เมตร
 • 3 : 4.32 เซนติเมตร
 • 4 : 4.32 เมตร
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 383 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้ ในการกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1 : การเติมคลอรันให้กับน้ำดิบ (Pre-Chlorination)
 • 2 : การใช้กลไกการกรองในถังกรอง (Filtration)
 • 3 : การใช้ Fine screen ในการกรองน้ำดิบ
 • 4 : การใช้ Microstrainer ในการกรองน้ำดิบ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 384 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการทำแอเรชั่นและ/หรือดีแอเรชั่น (Aeration and Deaeration) ให้กับน้ำดิบ
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 385 :
 • ปัจจัยในข้อใดต่อไปนี้ ไม่มี ผลต่อการทำแอเรชั่น (Aeration) ให้กับน้ำดิบ
 • 1 : ความเข้มข้นของกาซ (ที่ต้องการเติม) เดิมที่มีอยู่ในน้ำ
 • 2 : ความเข้มข้นของกาซ (ที่ต้องการเติม) เดิมที่มีอยู่ในอากาศ
 • 3 : เวลาสัมผัสระหว่างกาซ (ที่ต้องการเติม) กับน้ำ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 :
 • กลไกในการตกตะกอนใดต่อไปนี้ เกิดขึ้นในถังตกตะกอนที่ใช้ในการตกตะกอนฟล้อกที่เกิดจากกระบวนการ coagulation-flocculation
 • 1 : การตกตะกอนแบบโดดเท่านั้น
 • 2 : การตกตะกอนแบบรวมกลุ่มเท่านั้น
 • 3 : การตกตะกอนแบบโดด และการตกตะกอนแบบรวมกลุ่ม
 • 4 : การตกตะกอนแบบโดด การตกตะกอนแบบรวมกลุ่ม และการตกตะกอนแบบมีอุปสรรค
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 :
 • สำหรับ แอเรเตอร์ (Aerator) และดีแอเรเตอร์ (Deaerator) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : แอเรเตอร์แบบหัวฉีด (Spray Aerator) ให้เวลาในการสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศสูง แต่ให้พื้นที่ผิวสัมผัสต่ำ
 • 2 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • 3 : แอเรเตอร์แบบถาด(Tray Aerator) มักนิยมใช้ตัวกลางเช่น ถ่านวางไว้บนถาด เพื่อช่วยเพิ่มเวลาและพื้นที่สัมผัส
 • 4 : ดีแอเรเตอร์แบบสุญญากาศ (Vacuum Deaerator) ใช้ในการกำจัดกาซที่ละลายน้ำเช่น CO2 ออกจากน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 388 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ กลไกที่เกิดขึ้นจากการใช้สารส้มในการทำ Coagulation
 • 1 : กลไกการทำลายอำนาจประจุของอนุภาคคอลลอยด์
 • 2 : กลไกการห่อหุ้มอนุภาคคอลลอยด์ไว้ในผลึกสารประกอบที่เกิดขึ้น
 • 3 : กลไกการใช้สารอินทรีย์โพลีเมอร์เป็นสะพานเชื่อมอนุภาคคอลลอยด์
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 :
 • ในการเรียงขนาดเฉลี่ยของอนุภาคในน้ำ จากใหญ่ไปหาเล็ก ข้อใดต่อไปนี้ ถูก
 • 1 : ทรายละเอียด ตะกอนดิน แบคทีเรีย คอลลอยด์ ไวรัส
 • 2 : ทรายละเอียด ตะกอนดิน แบคทีเรีย ไวรัส คอลลอยด์
 • 3 : ทรายละเอียด ตะกอนดิน คอลลอยด์ แบคทีเรียไวรัส
 • 4 : ทรายละเอียด คอลลอยด์ ตะกอนดิน แบคทีเรีย ไวรัส
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 390 :
 • สารใดต่อไปนี้ ไม่ใช้ ในกระบวนการปรับพีเอชของน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปา
 • 1 :
 • 2 :
 • 3 :
 • 4 :
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 391 :
 • ในกระบวนการ coagulation-flocculation โดยปกติจะประกอบด้วยถังกวนเร็วและถังกวนช้า สำหรับถังกวนเร็ว ข้อใดต่อไปนี้ ถูก
 • 1 : ถังกวนเร็วจะมีค่าความปั่นป่วนสูง เวลากักน้ำสูง
 • 2 : ถังกวนเร็วจะมีค่า G (Velocity Gradient) สูง เวลากักน้ำต่ำ
 • 3 : ถังกวนเร็วจะมีค่าความปั่นป่วนต่ำ เวลากักน้ำต่ำ
 • 4 : ถังกวนเร็วจะมีค่า G (Velocity Gradient) ต่ำ เวลากักน้ำสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 392 :
 • ในกระบวนการ coagulation-flocculation โดยปกติจะประกอบด้วยถังกวนเร็วและถังกวนช้า สำหรับถังกวนช้า ข้อใดต่อไปนี้ ถูก
 • 1 : ถังกวนช้าจะมีค่าความปั่นป่วนสูง เวลากักน้ำสูง
 • 2 : ถังกวนช้าจะมีค่า G (Velocity Gradient) สูง เวลากักน้ำต่ำ
 • 3 : ถังกวนช้าจะมีค่าความปั่นป่วนต่ำ เวลากักน้ำต่ำ
 • 4 : ถังกวนช้าจะมีค่า G (Velocity Gradient) ต่ำ เวลากักน้ำสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 393 :
 • อุปกรณ์หรือกระบวนการข้อใดต่อไปนี้ ไม่สามารถ ใช้ในการทำ coagulation ได้
 • 1 : Hydraulic jump
 • 2 : Static mixer
 • 3 : In-line Blender
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 394 :
 • ในการออกแบบ ถังกวนช้า ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ควรออกแบบให้มีเวลากักน้ำสูงกว่าถังกวนเร็ว โดยปกติไม่ควรต่ำกว่า 20 นาที
 • 2 : ควรออกแบบให้ถังเป็นแบบกวนผสมโดยสมบูรณ์ (Completely mix reactor) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้คงที่
 • 3 : อาจออกแบบให้ใช้ใบพัดชนิดต่างๆเช่น ใบพาย (Paddle) ใบพัดเรือ (Propeller) เป็นอุปกรณ์ในการสร้างความปั่นป่วนให้กับน้ำ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 395 :
 • สำหรับกลไกการเกิด flocculation ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : โดยรวมแล้ว กลไกการเกิด flocculation คือการสร้างโอกาสให้ฟล้อกมาสัมผัสกัน เพื่อรวมตัวกันเป็นฟล้อกขนาดใหญ่ขึ้น
 • 2 : กลไกในการเกิด flocculation มี 2 ชนิดคือ Perikinesis และ Orthokinesis
 • 3 : ในทางปฏิบัติ กลไกที่เกิดขึ้นในถังกวนช้า มักเป็นแบบ Perikinesis
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 :
 • ในการปรับพีเอชให้กับน้ำ วิศวกรมักใช้ไดอะแกรมลอเรนซ์-คาลเวล (Lawrence-Caldwell Diagram) ช่วยในการคำนวณหาปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ในการปรับพีเอชของน้ำ พารามิเตอร์ใดต่อไปนี้ ไม่ปรากฏ (และไม่มีผลกระทบ) ในไดอะแกรมดังกล่าว
 • 1 : Ionic Strength
 • 2 : Total dissolved solid
 • 3 : Water temperature
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 :
 • สำหรับค่า Zeta Potential ในกระบวนการ Coagulation ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : คอลลอยด์ที่มีเสถียรภาพต่ำ จะมีค่า Zeta Potential สูง ทำให้คอลลอยด์รวมตัวกันได้ง่าย
 • 2 : Zeta Potential หมายถึงค่าศักย์ไฟฟ้าที่ผิวนอกสุดของคอลลอยด์ที่เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับอนุภาคคอลลอยด์
 • 3 : กลไกการลดความหนาของชั้นกระจาย มีผลโดยตรงกับค่า Zeta Potential
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 398 :
 • ในระบบออสโมซิสย้อนกลับ (Reverse osmosis) คำว่า Concentration polarization หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : การสะสมตัวของสารละลายบน Boundary layer ของแผ่นเยื่อเมมเบรน
 • 2 : ความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในการล้างแผ่นเยื่อเมมเบรน
 • 3 : ความเข้มข้นของสารละลายหลังจากการล้างแผ่นเยื่อเมมเบรน
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 399 :
 • ในขั้นตอนรีเจนเนอเรชั่น (Regeneration) ของระบบแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : เรซินประเภทกรดอ่อนและด่างอ่อน สิ้นเปลืองสารในการทำรีเจนเนอเรชั่นมากกว่าเรซินประเภทกรดแก่และด่างแก่
 • 2 : ประสิทธิภาพในการทำรีเจนเนอเรชั่นในทางปฏิบัติ จะมีค่าต่ำกว่า 100% หรือไม่สามารถฟื้นฟูสภาพของเรซินได้ทั้งหมด
 • 3 : เกลือแกง (NaCl) สามารถใช้ในการทำรีเจนเนอเรชั่นได้ทั้งกับเรซินประเภทกรดแก่และด่างแก่
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 400 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการล้างย้อน (Backwash) ในระบบแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange)
 • 1 : ล้างความขุ่นหรือสารแขวนลอยที่ติดอยู่บนเรซิน
 • 2 : ล้างสารเคมีในการทำรีเจนเนอเรชั่นออกจากเรซิน
 • 3 : ทำให้ชั้นเรซินเรียงตัวใหม่ เพื่อให้น้ำสามารถกระจายผ่านชั้นได้สม่ำเสมอขึ้น
 • 4 : ทำลายการจับตัวเป็นก้อนของเรซินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 401 :
 • สำหรับการกรองแบบกรองตรง (Direct filtration) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : มักใช้กับน้ำดิบที่มีความขุ่นต่ำตลอดทั้งปี
 • 2 : อาจไม่จำเป็นต้องมีการเติมโคแอกกูแลนท์ (Coagulant)
 • 3 : ถ้าจำเป็นต้องมีการเติมโคแอกกูแลนท์ (Coagulant) ควรควบคุมให้กลไกของ Coagulation เป็นแบบ Sweep coagulation
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 402 :
 • โคแอกกูแลนท์เอด (Coagulant Aid) หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : การเพิ่มอัตราการกวนในถังกวนเร็ว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเกิด Coagulation
 • 2 : สารที่เติมลงไปเพื่อช่วยส่งเสริมการเกิด Coagulation เช่น โพลีอิเลคโตรไลท์
 • 3 : โคแอกกูแลนท์ (Coagulant) เช่นสารส้ม ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพทำให้มีประสิทธิภาพการเกิด Coagulation สูงขึ้นมาก
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 403 :
 • สำหรับถังกรองทรายแบบกรองช้า (Slow sand filter) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • 2 : โดยปกติ ต้องการพื้นที่ในการก่อสร้างสูงมาก ดังนั้นจึงเหมาะกับเขตชนบท
 • 3 : ผู้ดูแลระบบควรหมั่นลอกสาหร่ายและจุลินทรีย์ที่ติดบนผิวถังกรองออก เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ
 • 4 : อัตราการกรองจะต่ำ อยูที่ประมาณ 3-7 เมตรต่อวัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 404 :
 • สำหรับถังกรองทรายแบบกรองเร็ว (Rapid sand filter) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : อัตราการกรองจะสูงกว่าถังกรองทรายแบบกรองช้าหลายสิบเท่า
 • 2 : ในทุกกรณี ไม่จำเป็นต้องมีการทำ Coagulation-flocculation เนื่องจากถังกรองมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว
 • 3 : เมื่อสารกรองอุดตัน จะต้องทำการล้างย้อน (Backwash)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 405 :
 • การทำ Pre-chlorination ให้กับน้ำดิบ ทำเพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดต่อไปนี้
 • 1 : เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับสาหร่ายในน้ำดิบที่อาจไปอุดตันถังกรองทรายได้
 • 2 : เพื่อปรับพีเอชของน้ำดิบให้เหมาะสม
 • 3 : เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพของการทำ Coagulation-flocculation สูงขึ้นมากๆ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 406 :
 • ปัจจัยข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบออสโมซิสย้อนกลับ (Reverse osmosis)
 • 1 : อุณหภูมิและพีเอชของน้ำ
 • 2 : ความเข้มข้นของน้ำดิบ
 • 3 : แรงดันของน้ำผ่านเมมเบรน
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 407 :
 • สำหรับการเติมฟลูออไรด์ให้กับน้ำประปา ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาควรมีค่าประมาณ 1 มิลลิกรัมต่อลิตรทั้งนี้ขึ้นกับฟลูออไรด์ปริมาณในน้ำดิบเดิมด้วย
 • 2 : ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาขึ้นกับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงควรลดปริมาณฟลูออไรด์ลง เพื่อมิให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณฟลูออไรด์มากเกินไป
 • 3 : สารที่ใช้ในการเติมฟลูออไรด์ให้กับน้ำประปาคือ NaF (Sodium Fluoride)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 408 :
 • น้ำดิบข้อใดต่อไปนี้ เป็นน้ำที่ยากต่อการทำ Coagulation-flocculation ที่สุด
 • 1 : น้ำที่มีความขุ่นมาก และความเป็นด่างสูง
 • 2 : น้ำที่มีความขุ่นน้อย และความเป็นด่างน้อย
 • 3 : น้ำที่มีความขุ่นมาก แต่ความเป็นด่างต่ำ
 • 4 : น้ำที่มีความขุ่นน้อย และความเป็นด่างสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 409 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สาเหตุของการไหลลัดทางในถังตกตะกอน
 • 1 : ค่าพีเอชของน้ำ
 • 2 : ความแตกต่างของความขุ่นน้ำ
 • 3 : ความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำ
 • 4 : กระแสลมที่ผิวน้ำ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 410 :
 • สำหรับถังตกตะกอนแบบโซลิดคอนแทคท์ (Solid contact clarifier) ข้อใดต่อไปนี้ ผิด
 • 1 : ถังตกตะกอนแบบนี้จะรวมกระบวนการ Coagulation-flocculation ไว้ในถังตกตะกอน
 • 2 : ถังตกตะกอนแบบนี้ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนด้วยการใช้แผ่นเอียง เนื่องจากในถังเต็มไปด้วยชั้นสลัดจ์
 • 3 : ถังโซลิดคอนแทคท์แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แบบหมุนเวียนสลัดจ์ (Sludge recirculation) และแบบมีชั้นสลัดจ์ (Sludge blanket)
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 411 :
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นข้อกำหนดในการออกแบบถังตกตะกอน
 • 1 : Surface Overflow Rate
 • 2 : ความลึกและเวลากักน้ำของถัง
 • 3 : ความเร็วของน้ำที่ไหลเข้าถัง
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 412 :
 • การจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นในระบบประปา วิธีใดที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด
 • 1 : Open-Air drying Beds
 • 2 : Gravity Belt Thickeners
 • 3 : Sludge Digester
 • 4 : Pressure Filtration
 • 5 : Belt and Frame Filtration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 413 :
 • ในการใช้สารส้มในการก่อตะกอนน้ำดิบที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 10 ลิตรต่อวินาที อยากทราบว่าใน 1 วันจะมีการใช้สารส้มกี่กิโลกรัม เมื่อความเข้มข้นของสารส้มที่ใช้คือ 30 พีพีเอ็ม
 • 1 : 100 กิโลกรัม
 • 2 : 200 กิโลกรัม
 • 3 : 300 กิโลกรัม
 • 4 : 26 กิโลกรัม
 • 5 : 52 กิโลกรัม
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 414 :
 • สารเคมีในข้อใดที่ใช้เป็นสารก่อตะกอนทั้งหมด
 • 1 : Aluminum hydroxide, Lime, Sodium hydroxide
 • 2 : Soda, Lime, Chlorine
 • 3 : Lime, Chlorine, Ferrous sulfate
 • 4 : Aluminum sulfate, Ferric chloride, Ferrous sulfate
 • 5 : Ferric chloride, Lime, Calcium carbonate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 415 :
 • ต้องการเตรียมสารละลายสารส้ม 2.5% จำนวน 300 ลิตร จะต้องใช้สารส้มเท่าใด
 • 1 : 2 กิโลกรัม
 • 2 : 7.5 กิโลกรัม
 • 3 : 25 กิโลกรัม
 • 4 : 75 กิโลกรัม
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 416 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 1 : เมื่อแอมโมเนียในน้ำทำปฏิกิริยากับคลอรีนจะได้สารฆ่าเชื้อโรคที่มีฤทธิ์ตกค้างในเส้นท่อ
 • 2 : ท่อส่งจ่ายน้ำที่เวลาใดๆ จะใช้ค่าคงที่ (C) ในการคำนวณค่าเดิมตลอด
 • 3 : สารก่อตะกอนส่วนใหญ่จะทำให้ค่าพีเอชในน้ำลดลงถ้าน้ำมีสภาพด่างไม่เหมาะสม
 • 4 : สามารถใช้ถ่านกัมมันต์ในการกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำ
 • 5 : การใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนไม่เหมาะกับการนำมาใช้กับน้ำที่มีค่าความขุ่นสูง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 417 :
 • ข้อใดคือเหตุผลสำคัญในการล้างย้อน (Back wash) สำหรับถังกรองน้ำ
 • 1 : เพราะอาจมีเชื้อจุลินทรีย์เติบโตในถังกรอง
 • 2 : ชั้นกรองเริ่มมีการเรียงตัวไม่ดี
 • 3 : เกิดการอุดตันของชั้นทรายกรอง
 • 4 : เป็นการกรองสวนทางกับทิศทางการกรองเดิม เพื่อให้ได้ซึ่งอัตราการกรองสูงสุด
 • 5 : เพื่อกำจัดสารกรองที่เสื่อมสภาพ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 418 :
 • สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค
 • 1 : ClO2
 • 2 : HOCl
 • 3 : KMnO4
 • 4 : FeCl3
 • 5 : H2O2
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 419 :
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคอลลอยด์
 • 1 : สามารถตกตะกอนด้วยตัวของมันเองในเวลาที่จำกัด
 • 2 : เป็นสารที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ
 • 3 : สามารถวิเคราะห์ปริมาณได้โดยการวิเคราะห์ในหน่วย NTU
 • 4 : ถ้ามีปริมาณมากๆจะทำให้น้ำขุ่น
 • 5 : ถ้าเกาะกันจนมีน้ำหนักมากจะสามารถตกตะกอนได้ดี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 420 :
 • ถ้าน้ำประปาที่ผลิตได้มีพีเอชต่ำกว่า 6.5 จะบ่งชี้ถึงอะไร
 • 1 : มีสารแขวนลอยมากเกินไป
 • 2 : มีสารก่อตะกอนปนเปื้อนไปกับน้ำประปา
 • 3 : ระบบกรองน้ำมีปัญหา
 • 4 : มีการเติมสารเคมีที่เป็นกรดในกระบวนการผลิตน้ำประปา
 • 5 : มีโอกาสทำให้ท่อส่งน้ำเกิดการกัดกร่อน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 421 :
 • . การก่อตะกอนด้วยเฟอร์รัสซัลเฟต (Ferrous Sulfate) ควรจะต้องมีสารเคมีใดใช้ร่วมด้วย
 • 1 : Lime
 • 2 : Chlorine
 • 3 : Alum
 • 4 : Sodium Aluminate
 • 5 : Bentonite
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 422 :
 • กระบวนการใดต่อไปนี้มีกลไกการทำงานแตกต่างจากพวก
 • 1 : Slow sand filtration 
 • 2 : Ion exchange filtration 
 • 3 : Pressure filtration 
 • 4 : Dual media filtration
 • 5 : Rapid sand filtration 
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 423 :
 • ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้ถ่านกัมมันต์ อยากทราบว่าถ่านกัมมันต์มีกลไกใดในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • 1 : Sorption
 • 2 : Adsorption
 • 3 : Absorption
 • 4 : Filtration
 • 5 : Ion Exchange
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 424 :
 • การเติมอากาศในระบบผลิตน้ำประปาจะกระทำเมื่อใด
 • 1 : พีเอชต่ำ
 • 2 : มีก๊าซละลายอยู่ในน้ำมาก
 • 3 : ลดความขุ่น
 • 4 : น้ำมีสี
 • 5 : กำจัดแบคทีเรีย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 425 :
 • การฟื้นอำนาจให้กับเรซินเรียกว่าอะไร
 • 1 : Wash out
 • 2 : Back washing
 • 3 : Reverse osmosis
 • 4 : Back cleaning
 • 5 : Regenerate
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 426 :
 • การฟื้นอำนาจให้กับถ่านกัมมันต์แบบเกร็ดนิยมใช้วิธีการตามข้อใด
 • 1 : เผาที่อุณหภูมิสูง
 • 2 : ชะล้างด้วยตัวทำละลาย
 • 3 : ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย
 • 4 : ใช้ไอน้ำ
 • 5 : ไม่นิยมนำมาใช้ใหม่ ส่วนใหญ่จะทิ้งเลย
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 427 :
 • ข้อใดคือสารที่จะพบในน้ำที่ผ่านการแลกเปลี่ยนไอออนมาแล้ว
 • 1 : แคลเซียม
 • 2 : แมงกานีส
 • 3 : เหล็ก
 • 4 : โซเดียม
 • 5 : ซัลเฟต
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 428 :
 • การออกแบบตะแกรงดักเศษตะกอนขนาดใหญ่ต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
 • 1 : แรงงานคน
 • 2 : การเกิด Headloss
 • 3 : ระดับน้ำ
 • 4 : ความเร็วในการไหลของน้ำ
 • 5 : ปริมาณขยะ
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 429 :
 • ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับค่าลาดความเร็ว (velocity gradient) ในการกวนน้ำ
 • 1 : ความเร็วรอบของการกวน
 • 2 : ขนาดถังกวน
 • 3 : อุณหภูมิ
 • 4 : รูปร่างใบกวน
 • 5 : แรงโน้มถ่วงของโลก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 430 :
 • วิธีการใดต่อไปนี้สามารถกำจัดเหล็กและแมงกานีสที่ละลายอยู่ในน้ำได้
 • 1 : Aeration and Filtration
 • 2 : Sedimentation and Filtration
 • 3 : pH Adjustment and Sedimentation
 • 4 : Mixing and Chlorination
 • 5 : Screening and Sedimentation
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 431 :
 • ถ้าน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาเป็นแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนน้ำเสียจากชุมชน กระบวนการไหนในการผลิตน้ำประปาที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
 • 1 : Grit Chamber
 • 2 : Mixing
 • 3 : Sedimentation
 • 4 : Disinfection
 • 5 : Filtration
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 432 :
 • การฆ่าเชื้อโรควิธีการใดต่อไปนี้มีที่จะทำให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคตกค้างในเส้นท่อ
 • 1 : KMnO4
 • 2 : H2O2 
 • 3 : O3 
 • 4 : HOCl
 • 5 : UV
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 433 :
 • การกวนเร็วแบบใดใช้เวลาในการทำงานน้อยที่สุด
 • 1 : In-line Blender
 • 2 : Impeller Mixing
 • 3 : Baffled wall
 • 4 : Aeration Mixing
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 434 :
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อการตกตะกอนในถังตกตะกอน ในระบบผลิตน้ำประปาคือข้อใด
 • 1 : อุณหภูมิของน้ำ
 • 2 : น้ำหนักของตะกอน
 • 3 : ความเข้มข้นของตะกอนในน้ำ
 • 4 : ระยะเวลาในการตกตะกอน
 • 5 : ปริมาณตะกอน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 435 :
 • การตกตะกอนแบบใดที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกในการตกตะกอน
 • 1 : การตกตะกอนแบบโดด
 • 2 : การตกตะกอนแบบรวมกลุ่ม
 • 3 : การตกตะกอนแบบแบ่งชั้น
 • 4 : การตกตะกอนแบบอัดตัว
 • 5 : การตกตะกอนโดยการเติมสารเคมี
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 436 :
 • น้ำดิบที่มีอัตราการไหล 1 m3/s ไหลเข้าถังกวนเร็วซึ่งต่อแบบขนาน มีระยะเวลาเก็บกักของแต่ละถังเท่ากับ 10 นาที อยากทราบว่าถ้าถังกวนเร็วทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร มีความสูง 2.5 เมตร จะต้องใช้ถังกวนเร็วจำนวนกี่ถัง
 • 1 : 2 ถัง
 • 2 : 3 ถัง
 • 3 : 4 ถัง
 • 4 : 5 ถัง
 • 5 : 6 ถัง
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 437 :
 • การตกตะกอนแบบใดที่ต้องทำการสุ่มเก็บตัวอย่างของอนุภาคตลอดชั้นความสูง โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • 1 : การตกตะกอนแบบโดด
 • 2 : การตกตะกอนแบบรวมกลุ่ม
 • 3 : การตกตะกอนแบบแบ่งชั้น
 • 4 : การตกตะกอนแบบอัดตัว
 • 5 : ไม่มีข้อใดถูก
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 438 :
 • ตะกอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
 • 1 : Clarifier Tank
 • 2 : Sedimentation Tank
 • 3 : Grit Chamber
 • 4 : Flocculation Tank
 • 5 : Thickener Tank
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 439 :
 • จงเรียงลำดับขนาดของเม็ดดินต่อไปนี้จากขนาดเล็กที่สุดไปหาขนาดใหญ่ที่สุด Sand, Coarse Sand, Silt, Gravel
 • 1 : Sand, Coarse Sand, Silt, Gravel
 • 2 : Sand, Silt, Coarse Sand, Gravel
 • 3 : Gravel, Silt, Sand, Coarse Sand
 • 4 : Sand, Coarse Sand, Gravel, Silt
 • 5 : Silt, Sand, Coarse Sand, Gravel
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 440 :
 • โรงงานแห่งหนึ่งมีน้ำเสียวันละ 1500 ลบ.ม./วัน มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีเท่ากับ 300 มก./ล. จงหาปริมาณบีโอดีต่อวัน
 • 1 : 45 กก./วัน
 • 2 : 450 กก./วัน
 • 3 : 4500 กก./วัน
 • 4 : 45000 กก./วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 441 :
 • ถังเติมอากาศมีพื้นที่ 450 ตร.ม. ลึก 10 ม. มีอัตราการไหลของน้ำเสีย 50 ลิตร/นาที จะมีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในถังเติมอากาศกี่วัน
 • 1 : 9 วัน
 • 2 : 1.562 วัน
 • 3 : 90 วัน
 • 4 : 15.625 วัน
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 442 :
 • โรงบำบัดน้ำเสียแห่งหนึ่งมีเครื่องเติมอากาศสำหรับใช้งาน 2 ตัวและเครื่องเติมอากาศสำรอง 1 ตัว ตัวละ 15 แรงม้า ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท โรงบำบัดจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด
 • 1 : 1611.36 บาท
 • 2 : 32400 บาท
 • 3 : 48340.8 บาท
 • 4 : 72511.2 บาท
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 443 :
 • จงหาความเร็วการไหลในท่อระบายน้ำ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร มีความลาดเท่ากับ 0.001 เมตร/เมตร และมีความยาวท่อเท่ากับ 150 เมตร กำหนดค่า n = 0.015
 • 1 : 1.82 m/sec
 • 2 : 0.72 m/sec
 • 3 : 0.15 m/sec
 • 4 : 0.12 m/sec
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 444 :
 • ถ้าต้องการเก็บก๊าซมีเทน 5000 กก. ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 2 atm จะต้องการถังที่มีปริมาตรเท่าใด
 • 1 : 2.5 x 10^5 lit
 • 2 : 3.12 x 10^5 lit
 • 3 : 3.82 x 10^6 lit
 • 4 : 4.02 x 10^6 lit
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 445 :
 • ระบบบำบัดน้ำเสียใดที่จุลชีพส่วนใหญ่เกาะบนตัวกลาง
 • 1 : activated sludge, trickling filter, anaerobic pond
 • 2 : UASB, oxidation ditch, RBC
 • 3 : RBC, Anaerobic filter, Trickling filter
 • 4 : RBC, activated sludge, aerobic pond
 • คำตอบที่ถูกต้อง : 3
สภาวิศวกร